Temel Bilimler Çıkmış Sorular
TUS_Temel Bilimler Çıkmış Sorular _76
NiSAN 2005 TUS SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi spheroid tipte bir eklemdir? a) Articulatio radiocarpea b) Articulatio calcaneocuboidea c) Articulatio radioulnaris proximalis d) Articulatio humeroulnaris e) Articulatio coxae   2. Bacak tam fleksiyondayken bacağa iç rotasyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir? a) Musculus biceps femoris b) Musculus tensor fascia latae c) Musculus ... Okumaya Devam Et
EYLÜL 2004 TUS SORULARI
1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kirişi el bileğinin distalinden geçmez? a) Musculus extansor carpi ulnaris b) Musculus extensor carpi radialis longus c) Musculus extensor carpi radialis brevis d) Musculus brachioradialis e) Musculus abductor pollicus longus   2. Aşağıdaki kaslardan hangisi pelvis duvarını iç taraftan döşer? a) Musculus transversus perinei süperficialis b) Musculus transversus ... Okumaya Devam Et
EYLÜL 2003 TUS SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin dış bağlarından biri değildir? (a) Ligamentum transversum genus b) Ligamentum popliteum arcuatum c) Ligamentum popliteum obliquum d) Ligamentum collaterale tibiale e) Ligamentum collaterale fibulare   2. Aşağıdakilerden hangisi canalis pudendalisin oluşumuna katılır? a) Musculus piriformis (b) Musculus obturatorius internus c) Musculus ... Okumaya Devam Et
NiSAN 2004 TUS SORULARI
1. Truncus brachiocephalicus aortun hangi bölümünden çıkar? a) Aorta ascendens b) Arcus aortae c) Bulbus aortae d) Aorta thoracicae e) Aorta abdominalis   2. Aşağıdakilerden hangisi septum nasi’nin yapısında yer almaz? a) Vomer b) Lamina perpendicularis ossis ethmoidei c) Cartilago septi nasi d) Cartilago alaris major crus mediale e) Cellulae ethomidales   3. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu omuz ekleminin fibröz ... Okumaya Devam Et
NiSAN 2000 TUS SORULARI
1. Mandibula çene eklemini hangi kemikle yapar?  a) Temporal kemik  b) Sfenoid kemik  c) Oksipital kemil  d) Frontal kemik  e) Zigomatik kemik    2. Aşağıdaki arterlerden hangisi membrana atlantooccipitalis posterioru delerek kafa içine girer?  a) Arteria Carotis interna  b) Arteria Vertebralis  c) Arteria Phoryngea oscendens  d) Arteria Meningea ... Okumaya Devam Et
NiSAN 2003 TUS SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi hiatus semilunarise açılır?  a) Cellulae ethmoidales posterior  b) Sinus maxillaris  c) Sinus frontalis  d) Sinus sphenoidalis  e) Ductus nasolacrimalis   2. Ayak tabanını gösteren aşağıdaki şekilde taralı bölgenin duyu hissini ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir? a) Nervus peroneus profundus  b) Nervus peroneus superficialis  c) Nervus ... Okumaya Devam Et
EYLÜL 2002 TUS SORULARI 
1. Organum spirale (corti organı) aşağıdaki oluşumlardan hangisinin içinde yer alır?  a) Scala vestibuli  b) Scala tympani  c) Ductus cochlearis  d) Ductus reuniens  e) Labyrinthus membraneceus   2. Moderatör bant (trabekülo septomarginalis) kalbin hangi odasında bulunur?  a) Ventriculer sinistra  b) Atrium dextra  c) Auriculare sinistra  d) Ventriculer dextra  e) ... Okumaya Devam Et
NiSAN 2002 TUS SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir?  a) Articulatio temporomandibularis  b) Articulatio carpometacarpalia pollicis  c) Articulatio humeri  d) Articulatio coxa  e) Articulatio genus    2. Choanae, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapıyı birbirine bağlar?  a) Cavum nasi - pars oralis pharyngealis  b) Cavitas oris - pars ... Okumaya Devam Et
EYLÜL 2001 TUS SORULARI 
1. Mimik kasları innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?  a) Nervus vagus  b) Nervus facialis  c) Nervus  oculomotorius  d) Nervus trigeminus  e) Nervus Abducens    2. Hipofiz tümörüne bağlı bitemporal heteronim hemianopsi görülen bir hastada lezyon nerededir?  a) Sağ nervous opticus  b) Chiasma opticum  c) Sağ tractus opticus  d) ... Okumaya Devam Et
NiSAN 2001 TUS SORULARI
1. Aşağıdaki lenf nodlarından hangisi angulus vena sinistraya açılır?  a) Duktus lenfatikus dekstra  b) Trunkus lumbalis sinistra  c) Sisterna şili  d) Trunkus intestinalis  e) Duktus torasikus    2. Porus akustikus internus hangi kemiktedir?  a) Os sfenodeum  b) Os palatinum  c) Os temporale  d) Os occipitale  e) Os frontale    3. ... Okumaya Devam Et