Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1999 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin bir iç bağıdır? 
a) Ligamentum kollaterale laterale 
b) Ligamentum kollaterale mediale 
c) Transvers ligament 
d) Patellar ligament 
e) Ligamentum cruciatium anterior 
 
2. Aşağıdaki kaslardan hangisi Nervus Mandibularis tarafından inerve edilmez? 
a) Musculus tensor tympani 
b) Musculus Masseter 
c) Musculus digastricus venter anterior 
d) Musculus Levator veli palatini 
e) Musculus tensor veli palatini 
 
3. Fossa axillarisde bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aateria Axillaris 
b) Plexus brachialis 
c) Axiller lenf nodları 
d) Arteria Brachialis 
e) Vena axillaris 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Vena angularis infeksiyonun komplikasyonu olarak gelişebilir? 
a) Saggital sinüs trombozu 
b) Petrosal sinüs trombozu 
c) Kavernöz sinüs trombozu 
d) Sigmoid sinüs trombozu 
e) Lateral sinüs trombozu
 
5. Burun kanatlarından ağrı duyusunu alan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nücleus tractus solitarius 
b) Nücleus ambiguus 
c) Traktus spinalis nervi trigemini 
d) Nücleus sensorius principilaris nervi trigemini 
e) Nücleus traktus mesensefalia nervi trigemini 
 
6. Sağ gözde total körlük varsa lezyon en muhtemel olarak nerededir? 
a) Sağ optik sinir 
b) Sol optik cisim 
c) Genikulat arsin 
d) Sağ kalkarin korteks 
e) Kiazma optikum 
 
7. Cupula mediastinumda lezyon olan hastada elin intrensek kaslarında paralizi ve horner sendromu da varsa
hangi sinir köküne bası olma olasılığı en yüksektir? 
a) C5 
b) C6 
c) C7 
d) T1 
e) T3
 
8. Duktus koledokus ve duktus pankreatikus major nereye açılır? 
a) Pars descendens duodeni 
b) Pars ascendens duodeni 
c) Pars horizantalis duodeni 
d) Pars inferior duodeni 
e) Pars superior duodeni 
 
9. Glandula hypofizialisin üst komşuluğunda hangi yapı bulunur? 
a) Sella tursika 
b) Diafragma sella 
c) Sinüs sfenoidalis 
d) Sinüs petrosus 
e) Tuberculum sella 
 
10. Beyindeki sinaptik iletiden en yüksek oranda sorumlu transmitter hangisidir? 
a) Glutamat 
b) Noradrenalin 
c) Asetil kolin 
d) GABA 
e) Dopamin
 
11. Kalpte en yavaş ileti aşağıdakilerden hangi yapıda oluşur? 
a) Atrium kası 
b) AV kavşak lifleri 
c) His hüzmesi 
d) Ventrikül kası 
e) Purkinje lifleri 
 
12. Akut hemoraji sonrası gelişen hipoksiye ilk cevap hangisidir? 
a) Eritrosit hemoglobin sentezinde artma 
b) Kemik iliği eritrosit sentezinde artma 
c) Protoporfirin sentezinde artma 
d) Böbreklerde eritropoetin sentezinde artma 
e) Kanda retikülosit artması 
 
13. Hücre zarı kolesterol/fosfolipid oranında artış saptanırsa aşağıdakilerden hangisi görülür? 
a) Hücre zarı proteinlerinin lateral hareketinde hızlanma 
b) Hücre zarı geçirgenliğinde artma 
c) iyon hareketinde artma 
d) Çözünebilirliğin artması 
e) Hücre zarında akışkanlık azalması 
 
14. Hangisi kolinerjik iletiye örnek değildir? 
a) Parasempatik postgangliyonik lifler 
b) Parasempatik pregagliyonik lifler 
c) Sempatik pregagliyonik lifler 
d) Kalbe giden sempatik postgagliyonik lifler 
e) Terbezlerine giden sempatik lifler 
 
15. Aqeous humor hangisi tarafından sentezlenir? 
a) Tunica vasculosum sclera 
b) Corpus ciliare 
c) Kornea
d) Processus koroideus 
e) Vitreus
 
16. Bağ dokusuna göç eden hangi hücre kemik iliğinde sentezlenmez? 
a) Fibroblast 
b) Monosit 
c) Eozinofil 
d) Nötrofil 
e) Lenfosit 
 
17. Nöron stoplazmasında bulunan "Niissle cisimcikleri" ultrastrüktürel olarak hangi yapıdan oluşur? 
a) Düz endoplazmik retikulum 
b) Mitokondri 
c) Granüllü endoplazmik retikulum ve ribozomal kompleksler 
d) Galgi cisimcikleri 
e) Lizozomal cisimcikler
 
18. Aşağıdaki damarların hangisinde bol düz kas ve elastik destek vardır? 
a) Orta boy arter 
b) Büyük boy arter 
c) Küçük boy arter 
d) Küçük arterioller 
e) Büyük boy venler 
 
19. Hangisi ektodermal orijinli değildir? 
a) Kas dokusu 
b) Diş minesi 
c) Sinir 
d) Kornea 
e) Hipofiz ön lobu 
 
20. 4 haftalık embriyoda hangisi bulunmaz? 
a) 4-12 adet somit 
b) Nöropor 
c) El plakları 
d) Alt ekstremite tomurcuklanması 
e) Nöral crest 
 
21. Aşağıdaki aminoasitlerin hangisinin R grubu fizyolojik pH'da tampon görevi görür? 
a) Alanin 
b) Glisin 
c) Lizin 
d) Histidin 
e) Triptofan
 
22. Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin metabolizması yağ asitlerinin Beta oksidasyonuna benzerlik gösterir? 
a) Dallı zincirli aminoasitler 
b) Aromatik aminoasitler 
c) Asidik aminoasitler 
d) Nötr aminoasitler 
e) Bazik aminoasitler
 
23. Aşağıdakilerden hangisi beyinde sentezlenmez?
a) Üre 
b) Glikoz 
c) Glutamat 
d) Glikojen 
e) Asetilkolin
 
24. Aşağıdakilerden hangisi serbest radikallere karşı protektif değildir? 
a) Superoksit dismutaz 
b) Katalaz 
c) Glutatyon sentetaz 
d) Glutatyon redüktaz 
e) Ksantin oksidaz 
 
25. Bir araştırmacı elde edilen hücre fraksiyonunun mitokondrisine plazma zarı karışıp karışmadığını anlamak istiyor.
Bu sebeple aşağıdakilerden hangisine bakılır? 
a) Laktat dehidrogenaz 
b) Na-K-ATPaz 
c) Glukoz 6 Fosfataz 
d) Asit Fosfataz 
e) Galaktozil transferaz
 
26. Siyanür ve karbonmonoksit zehirlenmesinde mekanizma hangisidir? 
a) Oksijenin hemoglobinden ayrılmasının zorlaşması 
b) Sitokrom oksidaz inhibisyonu 
c) Na-K-ATPaz inhibisyonu 
d) Coenzim Q inhibisyonu 
e) Karaciğer enzimlerinde inhibisyon 
 
27. Sitokrom P450 enzimi aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 
a) Golgi 
b) Mitokondri 
c) Düz endoplazmik retikulum membranla 
d) Ribozom 
e) Hücre zarı 
 
28. Glikoliz enzimlerinden hangisi iodoasetat tarafından inhibe edilir? 
a) Fosfofruktokinaz 
b) LDH 
c) Pirüvat kinaz 
d) Enolaz 
e) Gliseraldehid 3 Fosfat Dehidrogenaz 
 
29. Hangisi keton cisimleri için yanlıştır? 
a) Karaciğer tarafından sentezlenir 
b) Karaciğer tarafından kullanılır 
c) Açlıkta artar 
d) Yüksek miktarda olduğunda idrarda çıkabilir 
e) Beyin hücrelerince kullanılabilir 
 
30. Lesitin Kolesterol Açil Transferaz aşağıdakilerden hangisi tarafından aktive olur? 
a) Apoprotein AI 
b) Apoprotein CII 
c) Apoprotein CI 
d) Apoprotein E 
e) Apoprotein D
 
31. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde sfingomyelinaz enzimi eksik bulunur? 
a) Fenilketonüri 
b) Tay-Sachs hastalığı 
c) Galaktozemi 
d) Farber hastalığı 
e) Nieman-Pick hastalığı 
 
32. E vitamininin hücrede esas fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hücre zarı akışkanlığının düzenlenmesi 
b) Hücre zarı lipidlerinin oksidasyondan korunması 
c) ion akışının düzenlenmesi 
d) Glukoz kullanımında rol oynaması 
e) N-K-ATPaz yapısına girmesi 
 
33. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin yarı ömrü en uzundur? 
a) Glukagon 
b) insülin 
c) T4 
d) Adrenalin 
e) ACTH 
 
34. Kas hücresinde glikojen sentezinin primer antagonisti hangisidir? 
a) ACTH 
b) Büyüme hormonu 
c) Adrenalin 
d) Noradrenalin 
e) Tiroksin 
 
35. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi (her ikisi birden) hedef dokuda aktif hale gelir? 
a) Testesteron - T4 
b) Östrojen - Aldosteron 
c) Progesteron - Kortizon 
d) Androjen - Estriol 
e) Kortizon - Östrojen
 
36. Doymamış yağ asitlerinden sentezlenen hormon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Testosteron 
b) Östrojen 
c) Prostaglandin 
d) Glukagon 
e) insülin 
 
37. Bakırın barsaklardan absorbsiyonunun bozulması sonucu hangi hastalık gelişir? 
a) Osteogenesis imperfekta 
b) Menkes hastalığı 
c) Hunter sendromu 
d) Hurler sendromu 
e) Akrodermatit enteropatika
 
38. Aşağıdakilerden hangisi inaktif zimogen olarak salgılanmaz? 
a) Tripsin 
b) Kemotripsin 
c) Elastaz 
d) Lipaz
e) Pepsin
 
39. Aşağıdaki maddelerden hangisi gastrointestinal sistemden absorbe olduktan sonra portal sistemle taşınmaz? 
a) Glisin 
b) Bütirik asit 
c) Kolesterol 
d) Gliserol 
e) Glukoz
 
40. Aşağıdakilerden hangisinin koagülasyon sistemindeki etkisi farklıdır? 
a) Transglutamaz 
b) Trombin 
c) Ca++ 
d) Plazmin 
e) Faktör XII
 
41. Protoplastlar, L form bakteriler, sferoblastlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Hücre zarı 
b) Hücre duvarı 
c) Stoplazma 
d) Ribozom 
e) Golgi cisimciği
 
42. Bakteriler hangi evrede antibiotik etkisine en duyarlıdır? 
a) Lag fazı 
b) Duraklama fazı 
c) Ölüm fazı 
d) Logaritmik büyüme evresi 
e) Başlangıç fazı 
 
43. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi metisiline dirençli rezistans S. aureus tedavisinde kullanılır? 
a) Penisilin G 
b) Ampisilin 
c) Karbanisilin 
d) Basitrasin 
e) Teikoplanin
 
44. Diş çekimi sonrası ağızdan drene olan enfeksiyon olan hastadan yapılan kültürde anerob üreme gözleniyor.
Gram yaymada Gr (+) dallanan filamentler görülüyor. En olası etken nedir? 
a) Nocardia 
b) Aktinomiçes 
c) Streptokok pneumoni 
d) Neisseria gonor 
e) C difteria
 
45. Aşağıdakilerden hangisi kadınların %15-20'sinin genital sisteminde kolonize olarak yenidoğanda menenjit yapar? 
a) Streptococcus Pyogenes 
b) Streptococcus Agalactia 
c) Staphylococcus Aureus 
d) Streptococcus Bovis 
e) Enterococ
 
46. Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonunda gecikmiş tip hypersensitivite aşağıdakilerden hangisine karşı gelişir? 
a) Hücre zarı 
b) Hücre zarı lipidleri 
c) Hücre duvarı proteinleri 
d) Polisakkarid 
e) Mycolik asit
 
47. Kistik fibrozda akciğer enfeksiyonunun en sık etkeni nedir? 
a) Pseudomonas aeruginosa 
b) Streptococcuus pneumoniae 
c) Klebsiella pneumoniae 
d) Moraxella catarrhalis 
e) Legionella pneumophila
 
48. Virulansı en yüksek olan ve kişiden kişiye bulaşan enterik bakteri hangisidir? 
a) Salmonella 
b) Shigella 
c) E.coli 
d) Klebsiella 
e) Yersinia
 
49. Clostridium perfingens gıda zehirlenmesindeki patogenezinden sorumlu toksini hangisidir? 
a) Alfa toksin 
b) Delta toksin 
c) Teta toksin 
d) Enterotoksin D 
e) Ekzotoksin
 
50. C3a ve C5a kompleman bileşenlerinin etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hücre lizisi 
b) Düz kas spazmı 
c) C1a bağlanması 
d) C2 ve C4 komplemanlarının birleştirilmesi 
e) N.menengitidisin lizisi 
 
51. Sitotoksik yanıtta görev yapan ve etkisini spesifik antikorlar aracılığıyla gösteren faktör hangisidir? 
a) T4 lenfosit 
b) T8 lenfosit 
c) K hücreleri 
d) B lenfosit 
e) Plazma hücresi
 
52. Coxakie A virüsü tarafından oluşturulan ve boğaz ağrısı, kırgınlık, ateş, tonsiller ve
damakta veziküler lezyonlarla karakterize olan enfeksiyon hangisidir? 
a) Herpanjina 
b) El ayak ağız sendromu 
c) Plörodinia 
d) Bornholm hastalığı 
e) Myokardit
 
53. Amantadin hangi virüse etkilidir? 
a) Respiratuar sinsityal virüs
b) Sitomegalovirüs 
c) Kızamık virüsü 
d) influenza virüsü 
e) HIV 
 
54. HIV enfeksiyonunda hangi viral yapı CD4'e karşı reseptör görevi görür? 
a) p24 
b) gp41 
c) Revers transkriptaz 
d) gp120 
e) p25 
 
55. Amfoterisin B hangi mantar infeksiyonunun tedavisinde kullanılmaz? 
a) Sistemik kandida 
b) Aspergillus 
c) Mukorlmik 
d) Dermatomikoz 
e) Histoplazma 
 
56. AIDS'li bir hastanın beyin omurilik sıvısında kapsüllü mantar izole edilirse en olası etken hangisidir? 
a) isospora belli 
b) Candida albicans 
c) Criptokokus neoformans 
d) Aspergillus fumigatus 
e) Histoplazma Capsulatum 
 
57. Aşağıdaki mantarlardan hangisi blastospor yapar? 
a) Candida 
b) Blastomikoz 
c) Aspergillus 
d) Criptokokus 
e) Mikrosporium 
 
58. Kanlı ishali olan hastada, E.histolitica'nın hangi formunun dışkıda görülmesi tanı koydurur? 
a) Serkarya 
b) Larva 
c) Trofozoid 
d) Yumurta 
e) Kist
 
59. Aşağıdaki parazitlerden hangisi otoenfeksiyonla bulaşır? 
a) Ascaris lumbricoides 
b) Tenia saginata 
c) Ankilostoma duodenale 
d) Necator amerikanus 
e) Enterobius Vermicularis 
 
60. Aşağıdakilerden hangisi Beta laktamaza dirençli bir antibiyotik değildir? 
a) Metisilin 
b) Nafsilin 
c) Oksasilin 
d) Karbenesilin 
e) Kloksasilin
 
61. Retinal gangliyon hücreleri üzerine toksik etkisi ile körlüğe neden olabilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Etil alkol 
b) Metil alkol 
c) Streptomisin 
d) Kinidin 
e) Sülfanomid
 
62. Granülomları oluşturan temel hücre hangisidir? 
a) Monosit 
b) Lenfosit 
c) Plazma hücresi 
d) Epiteloid hücre 
e) Eozinofil 
 
63. Yaygın döküntüler, palpabl purpura, dermal venüllerde blastoklastik vaskülit ve
glomerullerde IgA birikimi ile karakterize bir tablo oluşturan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Henöch - Schönlein purpurası 
b) Wegener's granulamatöz 
c) Tromboangiitis obliterans 
d) Poliarteritis nodoza 
e) Takayasu arteriti
 
64. Enfeksiyoz mononükleozda periferik yaymada görülen atipik hücre hangisidir? 
a) Plazma hücresi 
b) CD4 hücreler 
c) CD8 hücreler 
d) Monositler 
e) Eozinofiller
 
65. Mitral ve aortik kapaklarda daha sık görülen ve 1-5 mm çapında noninflamatuar vejetasyonlar ile karakterize hastalık hangisidir? 
a) Nonbakteriyel trombotik endokardit 
b) Akut bakteriyel endokardit 
c) Subakut bakteriyel endokardit 
d) Perikardit 
e) Kardiyomyopati
 
66. Üst ve alt solunum yollarında gralünomatöz reaksiyonla karakterize hastalık hangisidir? 
a) Wegener's granülamatöz 
b) Good pasture sendromu 
c) Poliarteritis nodosa 
d) Henöch Schönlein purpurası 
e) Tromboangiitis obliterans
 
67. Aşağıdakilerden hangisinin posterior mediastende görülme olasılığı en yüksektir? 
a) Trimoma 
b) Perikard 
c) Paratroid 
d) Troid 
e) Nörojenik tümörler
 
68. Proksimal ve distal asinüslerin tamamını tutarak diffüz genişlemeye neden olan amfizem hangisiyle ilgilidir? 
a) Alfa 1 Antitripsin eksikliği 
b) Sigara içenlerde oluşan anfizem 
c) Akciğer skar dokusu 
d) Alveol rüptürü 
e) Bronşektazi
 
69. Ekstranodal Tbc neoplazisi hangisidir? 
a) Maltoma 
b) Hodkin Lenfoma 
c) Manthle hücreli lenfoma 
d) Mycosis Fungoides 
e) Nonhodgkin lenfoma 
 
70. Uzun süren gastroözefageal reflüsü olan hastada yutma zorluğu ortaya çıkmasını takiben yapılan baryumlu grafidealt özefagusda darlık ve
kardiyanın proksimale doğru yer değiştirdiği gözleniyor. Yapılan biopside ise glandüler hücreler ve yapılar görülüyor. En olası tanı nedir? 
a) Özefagus kanseri 
b) Barret özefagusu 
c) Akalazya 
d) Diffüz özefageal spazm 
e) Divertikül
 
71. Aşağıdaki ifadelerden hangisi erken mide kanseri tanımlamasına girmez? 
a) Muskularis mukozada invazyon, lenf nodları negatif 
b) Mucoza invazyonu, lenf nodu pozitif 
c) Submuca invazyonu, lenf nodu pozitif 
d) Sucbucaza invazyonu, lenf nodu negatif 
e) Muskularis propria invazyonu, lenf nodları negatif 
 
72. ince barsaklardan yapılan histolojik kesitlerde makrofajlar içinde PAS (+) granüller ve
basil benzeri yapılar görülüyorsa aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşünürsünüz? 
a) Whipple hastalığı 
b) Çölyak hastalığı 
c) Laktaz eksikliği 
d) Abetalipoproteinemi 
e) Tropikal sprue
 
73. Rathke kesesinden orijin alan suprasellar yerleşimli tümör hangisidir? 
a) Epandimom 
b) Glioblastom 
c) Kranyofaringiom 
d) Meningiom 
e) Medullablastom 
 
74. Şiddetli şokta görülen böbrek lezyonu hangisidir? 
a) Mesengial nefrit 
b) Pyelonefrit 
c) Akut tubuler Nekroz 
d) Membranöz nefrit 
e) Lupus nefriti
 
75. ilk olarak osteolitik, sonra osteolitik-osteoblastik en son ise osteosklerotik lezyonlarla karakterize,
etyolojisinde yavaş virüs enfeksiyonu olduğu düşünülen hastalık hangisidir? 
a) Paget hastalığı 
b) Osteoporoz 
c) Osteogenezis imperfekta 
d) Romatoid artrit 
e) Prostat kanseri
 
76. Daha önce meme kanseri nedeniyle modifiye radikal mastektomi geçiren hastanın kolunda da kanser geliştiyse en olası tanı nedir? 
a) Hemanjioendotelyema 
b) Hemanjiosarkoma 
c) Adenom 
d) Rabdomyosarkom 
e) Lenfanjiosarkom
 
77. Koryokarsinom aşağıdaki tümörlerin hangisinden gelişir? 
a) Endometrium 
b) Over kanseri 
c) Troid kanseri 
d) Teratom 
e) Tuba kanseri 
 
78. 30 yaşındaki hastada term gebeliği takiben görülen vajinal kanama sonrası yapılan biopside histolojik olarak çoğalan ve
myometriuma invazyon gösteren fakat villüs oluşturmayan trofoblastları görülmüşse en olası tanı nedir? 
a) Parsiyel mol 
b) Komplet mol 
c) Đnvaziv mol 
d) Plasental site tümör 
e) Koryokarsinom
 
79. Memede görülen fibrokistik hastalığın malignleşmesinde en belirleyici etken hangisidir? 
a) Apokrin metaplazi 
b) Epitelyal hiperplazi 
c) Stromal fibrozis 
d) Glandüler değişiklik 
e) Stromal büyüme
 
80. Vulva melanomlarında en önemli progastrik faktör hangisidir? 
a) Metastaz 
b) Lenf nodu tutulumu 
c) Lokal yayılım 
d) invazyon derinliği 
e) Melanomun lokalizasyonu 
 
81. invivo etki eden fakat invitro olarak etki etmeyen bir ilaç için hangisi doğrudur? 
a) Parsiyel agonisttir 
b) Tam agonisttir 
c) Tam antagonisttir 
d) ilaç prodrogdur 
e) Reverse agonisttir
 
82. Asetominofenin toksik etkisinin fenobarbital ve/veya alkol alımı ile artmasından sorumlu olan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sitokrom P540 enzimlerinin indüklenmesi 
b) Bağlayıcı proteinlerden ayrılma 
c) Asetominofenin yıkım ürünlerinde azalma 
d) Böbrekten atılımının azalması 
e) Asetominofenin karaciğerde metabolizmasının azalması
 
83. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü DNA'ya bağlanarak transkripyona etkir? 
a) Glukagon 
b) Troid stimüle edici hormon 
c) Prolaktin 
d) Troid hormonu 
e) Kortizon
 
84. Aşağıdakilerden hangisi siklopleji yapmaksızın midriyazis yapar? 
a) Atropin 
b) Hematropin 
c) Siklopentolat 
d) Fenilefrin 
e) Tropikamid 
 
85. Aşağıdakilerden hangisi 5HT3 reseptörlerine bağlanarak antiemetik etki gösterir? 
a) Siproheptadin 
b) Seratonin 
c) Ritanserin 
d) Ketanserin 
e) Ondansetron
 
86. Aşağıdaki durumların hangisinde propronolol kullanılmaz? 
a) Migren ataklarının önlenmesinde 
b) Hipertansiyon tedavisinde 
c) Astım tedavisinde 
d) Glokom tedavisinde 
e) Hipertroidizmde 
 
87. Aşağıdakilerden hangisi idrarda ürik asit atılımını artırır? 
a) Metotreksat 
b) Penisillamin 
c) Kolşisin 
d) Allopürinol 
e) Probenesid 
 
88. Kalp yetmezliğinin acil tedavisinde kullanılan dobutamin aşağıdaki reseptörlerden hangisi üzerine uyarıcı etkisi sebebiyle kullanılır? 
a) Beta adrenerjik reseptörler 
b) Alfa adrenerjik reseptörler 
c) Kolinerjik reseptörler 
d) Dopamin D2 reseptörleri 
e) VIP erjik reseptörler
 
89. Prazosin + pindolol kombinasyonu ile aynı etkiye sahip olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Diazoksid 
b) Frusemid
c) Asebutalol 
d) Metoprolol 
e) Labetolol
 
90. Antianginal etkisi en uzun süren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nitrogliserin 
b) Amil nitrit 
c) Sublingual dinitrat 
d) Oral isosorbid dinitrat 
e) Oral isosorbid mononitrat 
 
91. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tedavisinde kullanılan tiazid grubu bir diüretiktir? 
a) Spironolakton 
b) Frusemid 
c) Asetozolamid 
d) indapamid 
e) Etakrinik asit 
 
92. Aşağıdakilerden hangisi ergot alkaloidlerinin kullanım endikasyonu değildir? 
a) Migren 
b) Doğumun indüklenmesi 
c) Postpartum kanama 
d) Parkinson hastalığı 
e) Hiperprolaktinemi
 
93. Aşağıdakilerden hangisi Trichomonas tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaçtır? 
a) Metronidazol 
b) Mebendazol 
c) Albendazol 
d) Tiabendazol 
e) Prazikuantel
 
94. Görme bozukluğu yapma olasılığı en yüksek olan antitüberküloz ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rifampin 
b) INH 
c) Pirazinamid 
d) Etambutol 
e) PAS
 
95. Antitüberküloz ilaçlardan hangisi glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda kullanılmaz? 
a) Streptomisin 
b) Etambutol 
c) Prazinamid 
d) Rifampin 
e) Nitrofurantoin
 
96. Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi immünsupresif olarak da kullanılır? 
a) Aminopterin 
b) Azotiropürin 
c) Metotreksat 
d) Daktinomisin
e) Vincristin
 
97. Aşağıdakilerden hangisinin oral metranidazolun etkisi olma olasılığı en düşüktür? 
a) His kusuru 
b) Ağızda metalik tat 
c) Bulantı, kusma 
d) Mesane atonisi 
e) Disülfiram benzeri reaksiyon
 
98. Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi iyotun antitroid etkisi değildir? 
a) iyotun organifikasyonunda azalma 
b) iyodun hücre içine alımının azalması 
c) Tiroglobulin proteolizisinin azalması 
d) iodun depolanmasının azaltılması 
e) Troid bezinin kanlanmasında ve büyümesinde azalma 
 
99. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi oral kontraseptiflerin etkisini azaltmaz? 
a) Ampisilin 
b) Fenitoin 
c) Fenobarbital 
d) Rrifampin 
e) Kinidin 
 
100. Enzim indüksiyonu mekanizması ile oral antikoagülanların etkisini azaltan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fenobarbital 
b) Fenitoin 
c) Fenilbütazon 
d) Klorsiklizin 
e) Benzopiren
 
101. Doğumdan hemen sonra resüsitasyon yapılan bebekte, taktil stimülasyonla spontan solunum gerçekleştiği ve kalp hızının 78/dk olduğu saptanıyor.
Bu bebeğe öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a) intratrakeal adrenalin 
b) iv NaHCO3 
c) Maske ve hava kesesi ile pozitif basınçlı ventilasyon 
d) Göğüs basısı 
e) Serbest O2
 
102. Doğumdan kısa süre önce anne aşağıdakilerden hangisini aldıysa yenidoğan bebekte K vitamini eksikliğine bağlı kanama olasılığı artar? 
a) Fenobarbital 
b) L-Troksin 
c) Heparin 
d) indometazin 
e) Deksametazon 
 
103. Zamanında ve 3300 gr ağırlığında doğan bir bebeğin doğumdan sonraki 2. saatte gelişen takipne ve siyanozu mevcut. Akciğer fizik muayene ve
röntgen bulgusu normal olan ve arteryel kan fazları değeri PO2: 33, PCO2 44, pH: 7.2 olan hastada ilk olarak hangisi düşünülür? 
a) Persistan pulmoner hipertansiyon 
b) intertisyel pulmoner fibrozis 
c) Yenidoğanın geçici takipnesi 
d) RDS 
e) Viral pnomoni 
 
104. Doğumdan sonra sağlıklı görülen ancak 3 günlükken emmeme, kusma, takipne, letarji ve konvülsiyon bulguları gözlenen hastada
hangisi öncelikle düşünülmesi gereken durumlardan biri değildir? 
a) Organik asidemi 
b) Sepsis 
c) Üre siklus enzim defektleri 
d) Homosistinüri 
e) Menenjit
 
105. Hangisinde geniş fontanel gözlenmez? 
a) Osteogenezis imperfekta 
b) Kongenitl hipertroidi 
c) Hidrosefali 
d) Raşitizm 
e) Akondroplazi 
 
106. Makulada kiraz kırmızısı leke hangisinde gözlenmez? 
a) Glikojen depo hastalığı 
b) Tay Sachs hastalığı 
c) Nieman Pick hastalığı 
d) GM Gangliyosidoz 
e) Mukolipidoz 
 
107. Aşağıdakilerden hangisi kurşun zehirlenmesinde gözlenen bulgulardan biri değildir? 
a) Akut ensefalopati 
b) Okul başarısızlığı 
c) Akut karaciğer yetersizliği 
d) Zeka geriliği 
e) Davranış bozukluğu
 
108. Hangisi ARA'nın minör bir bulgusu değildir? 
a) Artralji 
b) PR uzaması 
c) Ateş 
d) Akut faz reaktifi 
e) Kore 
 
109. intrauterin büyüme geriliği, yaygın purpura, mikrosefali, hepatosplenomegali, interstisyel pnömoni,
trombositopeni, hiperbilirubinemi saptanan bir bebekte en muhtemel tanı nedir? 
a) Konjenital sifiliz 
b) Konjenital CMV enfeksiyonu 
c) Üreaplazma üreoliticum 
d) Erken RSV inf enfeksiyonu 
e) Grup B streptokok enfeksiyonları
 
110. 2 gündür ateş, kusma, karın ağrısı, günde 5-6 kez bol sulu dışkılaması olan, daha sonra dışkısı kanlı mukuslu olmaya başlayan ve bu kez de
konvülziyongeçiren 2 yaşında erkek çocuk hastaneye getiriliyor. Öyküde iştahsız olduğu fakat çok su içtiği ve en son 3 saat önce idrar yaptığı öğrenilmiştir.
FM'de Ateş 37,2°C, Nabız: 120/dk, Solunum: 34/dk, KB 100/70, Ağız mukozaları kuru, göz küreleri çökmüş meningeal irritasyon bulguları gözlenmiyor.
Dışkı yaymasında bol lökosit saptanıyor. Çocukta gastroenteritin muhtemel nedeni nedir? 
a) C. difteri 
b) Norwalk virüs 
c) Y. Enterocolitica 
d) Shigella 
e) Rota
 
111. En uygun tedavi nedir? 
a) Metronidazol 
b) Amantadin 
c) Trimetopirim-Sulphometaxazol 
d) Tetrasiklin 
e) ORS 
 
112. Atopik bir çocuğun tanısı için en uygun yaklaşım hangisidir? 
a) Allerjen deri testi 
b) Serum IgA tayini 
c) Ter testi 
d) Bronşiyal provakasyon testi 
e) Reversibilite testi 
 
113. Di George Sendromu için tipik olmayan hangisidir? 
a) Büyük damar anomalileri 
b) Hipoparatroidi 
c) Serum IgM düşüklüğü 
d) Atipik yüz görünümü 
e) Hücresel immün yetersizlik 
 
114. Aşağıdaki durumların hangisinde bebekte konjenital kalp hastalığı görülme olasılığı en düşüktür? 
a) Annede fenilketonüri 
b) Annede SLE 
c) Annede Rubella 
d) Annenin lityum alması 
e) Annede Romatoid artrit
 
115. Hangisi talasemi majorde splenektomi endikasyonudur? 
a) Hemoglobinin 3 gr/dl altına inmesi 
b) Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma 
c) Bir yıl içinde kan transfüzyon ihtiyacının iki kat artması 
d) Gelişme geriliği 
e) Kalp yetmezliği 
 
116. 5 yaşında bir erkek çocukta sabahları belirgin baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişiklikleri ortaya çıkıyor.
Çekilen MR görüntülemede serebellar kitle saptanıyorsa olası tanı nedir? 
a) Metastatik kanser 
b) Oligodendrogliom 
c) Medullablastom 
d) Pilor stenozu 
e) Meningiom
 
117. Akciğer grafisinde "coin" lezyonları saptanan 2.5 yaşındaki çocukta abdomen sol üst kadranda kitle palpe ediliyorsa en olası tanı nedir? 
a) Wilms tümör 
b) Nöroblastom 
c) Hepatoblastom 
d) Mesonefroid nefroma 
e) Hodgkin lenfoma
 
118. Mental retardasyon, iri testister, uzun yüz görünümü, kepçe kulaklar aşağıdakilerin hangisinde daha sıklıkla rastlanır? 
a) Turner sendromu 
b) Fenilketonüri 
c) Fragil X sendromu 
d) Down sendromu 
e) Lesh Nyann sendromu
 
119. Aşağıdaki santral sinir sistemi defektlerinden hangisi migrasyon defekti sonucu oluşur? 
a) Lissensefali 
b) Myelomeningosel 
c) Spinal bifida occulta 
d) Ensefalosel 
e) Anensefali
 
120. Metabolik nedenli olmayan myopati hangisidir? 
a) Cori-Forbes 
b) Myastonia Graves 
c) Malign hipertermi 
d) Muskuler distrofi 
e) Hunter sendromu 
 
121. Çocukta hipertansif krizde kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Diazoksid 
b) Hidralazin 
c) IV furasemid 
d) Prazosin 
e) Na - Nitroprussid 
 
122. Yenidoğanda CMV infeksiyonunun en kesin tanı yolu hangisidir? 
a) CMV IgM bakılması (immünofloresan ile) 
b) ELISA 
c) Vücut sıvılarından kültür 
d) Latex aglütinasyon 
e) Serumda IgG bakılması 
 
123. Pnomokok aşısı hangisinde endike değildir? 
a) Orak hücreli anemi 
b) Anatomik veya fonksiyonel aspleni 
c) HIV 
d) Nefrotik sendrom 
e) Pernisiyöz anemi 
 
124. EBV ile ilgili olduğu saptanamayan kanser aşağıdakilerden hangisidir? 
a) AIDS hastalarında kaposi sarkomu 
b) Burkitt lenfoma 
c) Hodgkin lenfoma 
d) immün yetmezlikli hastalarda leiomyosarkom
e) Nazofarengeal kanser
 
125. Diabetik katoasidozda asidozu düzeltmek için gereksiz bikarbonat verilmesinin komplikasyonu nedir? 
a) Dehidratasyona neden olması 
b) Serebral asidoza neden olması 
c) Kanda Ca+2azaltması 
d) Beyin ödemi 
e) Hipokalemi
 
126. Aşağıdakilerden hangisinde EKG'de uzun QT görülmez? 
a) Hipomagnezemi 
b) Hipokalemi 
c) Hipokalsemi 
d) Hiponatremi 
e) Santral sinir sistemi lezyonları 
 
127. Akut Romatizmal Ateş'te en sık görülen kapak lezyonu hangisidir? 
a) Mitral yetmezlik 
b) Aort stenozu 
c) Triküspid stenozu 
d) Triküspid yetmezliği 
e) Aort yetmezliği 
 
128. Aşağıdakilerden hangisi hemofili A'da görülen laboratuvar değerlerine uyar?
 
  PT     aPTT
a) normal artmış 
b) artmış artmış
c) azalmış normal
d) artmış normal
e) normal normal
 
129. Wegener Granülamatöz tanısında hangisi en değerlidir? 
a) Antinükleer antikorlar 
b) Anti DsDNA antikorlar 
c) Antinötrofil stoplazmik antikor 
d) Topoizomeraz 
e) Anti ro antikorları 
 
130. Hangi üriner sistem taşının tedavisi için idrar akali yapılır? 
a) Oksalat 
b) Kalsiyum 
c) Sitrüvit 
d) Ürik asit 
e) Magnezyum amonyum
 
131. Vitamin B12 eksikliği düşünülen bir hastaya yapılan Schilling testinin tüm basamakları normal bulunuyor.
Buna göre hangisi doğrudur? 
a) Pernisyöz anemi 
b) Bakteriyel çoğalma 
c) Pankreas yetmezliği 
d) Vejeteryan diet 
e) ileal hastalık 
 
132. Sigara ile duodenum ülseri arasındaki ilişki için hangisi yanlıştır?
a) Sigara duodenum ülserinde iyileşmeyi geciktirir 
b) Sigara gastrik boşalmayı hızlandırır 
c) Pankreas salgısı ve duodenum içeriğinin mideye regürjitasyonu artar 
d) Peptik ülser sigara kullananda sık rekümens gösterir 
e) Sigarayı bırakınca iyileşme oranı artar
 
133. Sol venrikülde dilatasyon ve hipertrofi hangisinde görülmez? 
a) Mitral darlık 
b) Mitral yetmezlik 
c) Hipertansiyon 
d) Aort darlığı 
e) Aort yetmezliği 
 
134. Şiddetli dispne ve efor kapasitesinde azalma şikayetleri ile başvuran 20 yaşındaki kadın hastanın yapılan EKO incelemesindemitral darlıksaptanıyor.
(kapak alanı 0,9 cm2). Kapaklarda kireçlenme olmadığı ve sol atriumda trombüs bulunmadığı saptanıyor. Hastaya en uygun yaklaşık hangisidir? 
a) Takip 
b) Dijital tedavisi 
c) Kapak replasmanı 
d) Mitral komissürotomi 
e) Mitral balon valvülopasti 
 
135. Aşağıdakilerden hangisinde aterosklerozda artış gözlenmez? 
a) HDL artışı 
b) HDL azalışı 
c) LDL artışı 
d) Yağlı diet 
e) Sigara 
 
136. Diffüz intravasküler koagülasyonu olan hastada hangisi görülmez? 
a) D Dimeride azalma 
b) Trombosit sayısında azalma 
c) aPTT uzaması 
d) Periferik kanda şistositler görülmesi 
e) Fibrin yıkım ürünlerinde artış 
 
137. Demir eksikliği anemisinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
 
  Ferritin Düzeyi

Transferrin Demir

bağlama kapasitesi

Kemik iliği

sideroblast artışı

Serbest Eritrosit

Protoporfirini

a) azalır artar azalır artar
b) azalır artar azalır azalır
c) azalır artar artar artar
d) artar azalır azalır azalır
e) artar artar azalır azalır
 
 
138. 18 yaşında hastanın 5 gündür ateş, boğaz ağrısı, kırgınlık şikayetleri var. Hasta ampisilin kullanmış ancak şikayetleri azalmamış ve
vücutta yaygın makülopapüler döküntü olmuş. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 
a) Atipik lenfositler 
b) ASO titresinde artış 
c) Hepatomegali
d) LAP 
e) Karaciğer enzimlerinde artış 
 
139. 35 yaşında erkek hasta, nefes darlığı, öksürük şikayetleri ile başvuruyor. 2 gün ampisilin-sulbaktam kullanan hastanın şikayetlerinde değişme olmamış. 
Yapılan balgam yaymasında bol lökosit saptanıyor. Mental değişiklikleri olan hastanın kan biokimyasında SGOT, SGPT, BUN, kreatinin artmış, sodyum
azalmış bulunuyor. Birkaç gün önce çekilen akciğer grafisinde yama tarzlı infiltrasyon ve plevral sıvı varsa en olası etken hangisidir? 
a) Hemofilus influenza 
b) Legionella pneumophilia 
c) Moraksella catarhalis 
d) Streptekok pnömoni 
e) Staf. aureus
 
140. Bu hastada en uygun antibiyotik hangisidir? 
a) Amoksisilin - klavulanik asit 
b) Eritromisin 
c) Kristalize penisilin 
d) Sefuroksim aksetil 
e) Kloramfenikol 
 
141. Bilinç değişikliği, konfüzyonu olan bir intoksikasyon tablosunda PCO2: 40, PO2: 72, pH:7.2, Ca: <7.5 ve
idradda okzalat kristalleri saptanırsa en olası neden olarak hangisi düşünülür? 
a) Metil Alkol intoksikasyonu 
b) Etil Alkol intaksikasyonu 
c) Vitamin C intoksikasyonu 
d) Etilen Glikol intaksikasyonu 
e) Bakteriyel infeksiyon
 
142. Hangisi renin salınımını artırır? 
a) Alfaedrenerjik agonistler 
b) Anjiotensin II 
c) NSAID'ler 
d) Hiperkalemi 
e) Hipokalemi 
 
143. Hangisi multipotent kök hücreye etki eder? 
a) IL3 
b) Trombopoetin 
c) Eritropoetin 
d) CSF 
e) GM-CSF 
 
144. Hipertansiyonu olan ve tiazid grubu diüretik kullanan hastada pH: 7.49, PCO2: 40 mmHg, PO2: 75 mmHg bulunduğuna göre hangisi doğrudur?
a) Metabolik Asidoz + Respiratuar Asidoz 
b) Metabolik Asidoz + Respiratuar Asidoz + Respiratuar Alkaloz 
c) Respiratuar Alkaloz
d) Metabolik Asidoz + Respiratuar Asidoz + Respiratuar Alkaloz + Metabolik Alkaloz
e) Metabolik Alkaloz
 
145. Somogy fenomeni nedir? 
a) Hangi nedenle olursa olsun insülinin kesilmesi sonucu gelişen hiperglisemi 
b) Sebebi ne olursa olsun hypoglisemi sonucu gelişen hiperglisemi 
c) Hiperglisemiye tepkisel hipoglisemi 
d) Aşırı insülin alınması sonucu oluşan hipoglisemi 
e) Oral antidiabetik alanlarda görülen hipoglisemi
 
146. Depresyon, mental değişiklikleri ve sık sık böbrek taşı düşürme öyküsü olan bir hastada band keratopatide saptanırsa en muhtemel tanı nedir? 
a) Hiperparatroidi 
b) Hipoparatroidi 
c) Osteoporoz 
d) Raşitizm 
e) Paget Hastalığı
 
147. Pulmoner embolinin en kesin tanı yöntemi nedir? 
a) Alt ekstremite venöz doppleri 
b) Pulmoner anjiografi 
c) Akciğer grafisi 
d) Arter kan gazı ölçümleri 
e) Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi 
 
148. Hangisi obstrüktif tipte akciğer hastalığına neden olmaz? 
a) Astım 
b) Broşiektazi 
c) Amfizem 
d) Kronik bronşit 
e) Radyasyon pnomeniti 
 
149. Oligoartiküler eklem tutulumu olan HLA B27 pozitif bulunan bir kişide sirsinat balanit ve keratoderma blenorhagicum saptanırsa en olası tanı nedir? 
a) Reiter sendromu 
b) Psöriazis 
c) Ankilozan spondilit 
d) Wegener Granulamatozu 
e) Romatoid artrit
 
150. Romatoid artrit en az ve en geç hangi eklemi tutar? 
a) Distal interfalangeal eklem 
b) Atlantoaksiyel eklem 
c) Proksimal interfalangeal eklem 
d) Metatarsofalangeal eklem 
e) Anticulatio genu 
 
151. Oligomenore, amenore semptomları ile başvuran 26 yaşındaki kadın hastada küçük bir guatr tesbit ediliyor.Yapılan
prolaktin ölçümünde prolaktin 60 mg/dl bulunuyor (N<20 mg/dl). Bu hastada ayırıcı tanı için ilk istenecek ek tetkik hangisidir? 
a) Kortizon tayini 
b) Östrojen tayini 
c) Progesteron tayini 
d) Troid hormon ve TSH tayini 
e) Androjen tayini
 
152. 40 yaşında kadın hastada akut üst solunum yolu viral hastalığı takiben troidde ağrılı büyüme ve yapılan troid biopsisinde
dev hücreler görüldüyse en olası tanı hangisidir? 
a) Riedel struma 
b) Lenfositik troidit 
c) De Quarvarin troidit 
d) Troid kanseri 
e) Hashimoto troiditi
 
153. Hipertansiyonu olan hastalardaki intrakranyal kanamanın en sık lokalizasyonu neresidir? 
a) Talamus 
b) Putamen 
c) Cerebellum 
d) Beyin sapı 
e) Cerebral korteks
 
154. Genç bir kız hasta sistit şikayetleri ile başvuruyor, hastanın yapılan steril idrar incelemesinde hematüri ve pyüri saptanıyor.En olası tanı nedir? 
a) Hurnhem ülseri 
b) Üriner sistem tüberkülozu 
c) Mesane kanseri 
d) Vaginit 
e) Pyelonefrit
 
155. Delirium tremens tedavisi için hangisi yanlıştır? 
a) Klordiazepoksit 
b) Lorezepam 
c) Antipsikotikler 
d) Bol hidrasyon ve sıvı dengesinin korunması 
e) Yüksek kalori ve bol karbonhidratlı diet 
 
156. Diabet tanısı için ilk kez kullanılan bir testin diabetik hastaların %98'ini diabetik olarak tanımladığı, diabetik olmayanların
%20'sini ise diabetik olarak yorumladığı saptanmıştır Buna göre bu testin duyarlılığı ve özgüllüğü için hangisi doğrudur?
 
  Duyarlılık Özgülük
a) %98 %80
b) %98 %20
c) %2 %80
d) %98 %2
e) %20 %98 
 
157. Bir şehirde şu şekilde istatistiksel veriler varsa perinatal mortalite hızı nedir? 
Canlı doğan yenidoğan sayısı : 100, Ölü doğan bebek sayısı: 10 
0-7 gün arası ölen bebek sayısı: 5,  0-28 gün arası ölen bebek sayısı: 6 
Anne ölümü : 3 
a) 15 / 100 x 1000 
b) 15 / 110 x 1000 
c) 16 / 110 x 1000 
d) 21 / 100 x 1000
e) 16 / 100 x 1000
 
158. Hangisinde median ve aritmetik değer birbirine eşittir?Şekili ayrıca yapılacak 
a) 
b) 
c) 
d) 
e)
 
159. Aknenin başlangıç lezyonu hangisidir? 
a) Makül 
b) Vezikül 
c) Komedon 
d) Püstül 
e) Bül
 
160. Akantoliz hangisinde görülür?(2004-E) 
a) Pemfigus 
b) Pemfigoid 
c) Dermatitis herpetiformis 
d) Lyell sendromu 
e) Verruca vulgaris
 
161. Şok tedavisinin en temel ögesi hangisidir? 
a) Acil pozitif inotrop ajanlar verilmesi 
b) Uygun sıvı replasmanı 
c) Diüretik uygulanması 
d) Digitalize etmek 
e) Acil entübasyon 
 
162. Travmada görülmeyen hangisidir? 
a) Karaciğerde yağ sentezinde azalma 
b) Trigliseridlerde değişme gözlenmemesi 
c) Kolesterolde azalma 
d) Lipoprotein lipaz azalması 
e) Serbest yağ asitlerinde azalma 
 
163. Masif transfüzyonda koagülopatinin en sık nedeni nedir? 
a) Hipokalsemi 
b) Hipofibrinojenemi 
c) Faktör azalması 
d) Sitrat artışı 
e) Trombositopeni 
 
164. Myokard rezervi düşük olan hastada postop kardiyak yetmezliğin en sık nedeni hangisidir? 
a) Anestezik ajanlar 
b) Uygunsuz sıvı replasmanı 
c) Aritmi gelişmesi 
d) Myokard infarktüsü 
e) Akciğer hastalığı
 
165. Uygun tedavi edilmiş diferansiye troid kanserinde takipte hangisi kullanılır? 
a) TSH 
b) T4-T3
c) USG 
d) Tiroglobulin 
e) Sintigrafi
 
166. 25 yaşında troidde nodül saptanmış hastanın yapılan USG'sinde nodülün solid olduğu, I131 ve troid fonksiyon testlerinin normal
ve sintigrafide nodül hipoaktif olduğu saptanmış ise bir sonraki en uygun adım ne olmalıdır? 
a) Eksizyon 
b) ince iğne aspirasyon biopsisi 
c) Subtotal troidektomi 
d) I131 tedavisi 
e) Takip 
 
167. Öksürük ve ağızdan sıvı gelmesi şikayeti olan hastanın çekilen akciğer grafisinde nilufer çiçeği benzeri görüntü var.
(Grafi verilmiş). En olası tanı nedir? 
a) Tüberküloz 
b) Kist hidatik 
c) Pulmoner emboli 
d) Hodgin lenfoma 
e) Metastatik kanser
 
168. Muayenede 4x5 cm'lik kitle saptanan bir hastada sonraki en uygun adım hangisidir? 
a) Eksizyon 
b) Aspirasyon ve takip 
c) Biopsi 
d) Subtotal mastektomi 
e) Bir şey yapılmadan takip edilir
 
169. Meme kanserinde hormonal tedaviye yanıt tahmininde en önemli kriter hangisidir? 
a) Kanserin türü 
b) Kanserin lokalizasyonu 
c) Hastanın yaşı 
d) Eşlik eden malignite varlığı 
e) Tümör hücrelerinde hormon reseptör durumu
 
170. Mide kanserinde preküsör olma olasılığı en az olan hangisidir? 
a) Adenomatöz polip 
b) Villöz polip 
c) Hiperplastik polip 
d) Juvenil polip 
e) Tubuler polip 
 
171. 10 gün önce kanlı mukuslu ishal geçiren hasta, sağ üst kadranda ağrı, ateş şikayetiyle hastaneye başvuruyor.
Yapılan tetkikte SGOT, SGPT artmış bulunuyor ve beyaz küre sayısı 18.000 saptanıyorsa en olası tanı hangisidir? 
a) Akut kolesistit 
b) Akut pyelonefrit 
c) Amebik karaciğer absesi 
d) Piyojenik karaciğer absesi 
e) Hidatik kist
 
172. Bu hastanın tedavisi için en uygun olanı işaretleyiniz? 
a) Aspirasyon ve metranidozol 
b) Aspirasyon ve sefalosporin
c) Sadece antibiotik 
d) Laparaskopi 
e) Takip yeterlidir
 
173. Karın ağrısı, bulantı, kusma, şikayetleri ile gelen diabetik bir hastada ayakta direkt karın grafisinde
safra yollarında hava ve barsakta hava sıvı seviyeleri saptanırsa en olası tanı nedir? 
a) Safra taşı ileusu 
b) Amfizematöz kolesistit 
c) Safra kanalının anerobik enfeksiyonu 
d) Akut kolesistit 
e) Duodenum perforasyonu
 
174. Yaşlı bir hastada sarılık ve palpabl safra kesesi varsa ne düşünürsünüz? 
a) Diabetes mellitus 
b) Safra taşı 
c) Akut pankreatit 
d) Pankreas başı kanseri 
e) Kolesistit 
 
175. Akut apandisit tanısı ile apendektomi yapılan hastanın patolojik materyali duvarı aşmamış karsinoid olarak gelirse sonraki aşama ne olur? 
a) Radyoterapi 
b) Yapılan operasyon yeterlidir 
c) Batını tekrar açıp explorasyon yapmak 
d) Lenf nodu diseksiyonu 
e) Radyoterapi + Lenf nodu diseksiyonu
 
176. ileal rezeksiyon sonrası görülen böbrek taşları en sık hangi tiptir? 
a) Kalsiyum 
b) Magnezyum 
c) Ürik asit 
d) Sistein 
e) Okzalat 
 
177. Hangisi yanığın geç bir komplikasyonudur? 
a) Marjolin ülseri 
b) Akut tubuler nekroz 
c) Hipovolemi 
d) Tromboflebit 
e) Dehidratasyon 
 
178. intraoperatif ve postoperatif hipertansiyon ve ateş gelişen hastada sebep hangisi olabilir? 
a) Uygunsuz kan transfüzyon 
b) Anestezik ajanlar 
c) Fekromastoma 
d) Bakteriyel kontaminasyon 
e) Sıvı yüklenmesi
 
179. Gastroözefageal reflü tanısında en objektif ve en duyarlı test hangisidir? 
a) Baryumlu grafi 
b) Bernstein testi 
c) Biopsi 
d) Manometri 
e) 24 saat pH monitörizasyon testi 
 
180. Beyin ölümü tanısını hangisi desteklemez?
a) Derin tendon reflekslerinde artma 
b) Deserebrasyon rijiditesi 
c) Kalbin durması 
d) Spontan solunumun olmaması 
e) EEG'nin düz çizmesi
 
181. Dirseğinin üzerine düşen ve distal humerusdan kolu kırılan çocuğa alçı uygulanıyor
sonra elinde ağrı, solukluk gelişen ve nabız alınamayan bu çocukta ne düşünürsünüz? 
a) Brakial arter kesisi 
b) Volkman iskemisi 
c) Raynoud hastalığı 
d) Vaskülit 
e) Sinir basısı
 
182. Mediastinal Flatter hangisinde görülür? 
a) Açık pnomotoraks 
b) Hemotoraks 
c) Bronş rüptürü 
d) Klavikula kırığı 
e) Skolyoz 
 
183. Göze alınan künt travma sonrası gelişen enoftalmi en çok hangisine bağlıdır? 
a) Kornea perforasyonu 
b) Retina dekolmanı 
c) Orbita taban kırığı 
d) Vitreus hemorajisi
e) intrakranyal kanama 
 
184. Yaşlı bir hastada tek taraflı kötü kokulu bir burun akıntısı varsa en olası tanı hangisidir? 
a) Tonsil kanseri 
b) Poranasal sinüs kanseri 
c) Wegener granülamatöz 
d) Yabancı cisim 
e) Anjin
 
185. Duvardan düşen çocuk bir hasta idrar yapamama şikayeti ile getiriliyor. Hastanın yapılan muayenesinde suprapubik düzgün konturlu kitle
ve üretra çıkışında hematom ve pıhtı tesbit ediliyor. Tanı için sonraki en uygun basamak hangisidir? 
a) Pelvik USG 
b) IVP 
c) Retrograd ürogram 
d) Voiding sistografi 
e) Diüretikli renogram
 
186. Gebede hangi steroid hormonun kullanılması kız fetusta genital sistemde değişikliğe yol açmaz? 
a) Medroksi progesteron asetat 
b) Noretindron 
c) Noretisteron 
d) Danazol
e) Testosteron 
 
187. Gebede kondülama akuminatum tedavisi için hangisi kullanılmaz? 
a) Podofilin 
b) Kryoterapi 
c) Lazer 
d) Eksizyon 
e) Alfa asetilsalisilat 
 
188. Aşağıdaki durumların hangisinde antenatal hikayede polihidroamnios olasılığı en düşüktür? 
a) Annenin indometazin kullanması 
b) Fetüste nöromusküler hastalık 
c) Fetüste teratom 
d) Trizomi 21 
e) Diabetik anne
 
189. Ligamentum rotundumda en sık görülen patoloji hangisidir? 
a) Ademomyosis 
b) Ektopik gebelik 
c) Leomyoma 
d) Adenosarkom 
e) Gardner kisti 
 
190. Endometrial polip tanısında hangisi kullanılmaz? 
a) Histerosalpingografi 
b) Histeroskopi 
c) Laparoskopi 
d) Biopsi 
e) Küretaj 
 
191. Polikistik over hastalığında hangisinin görülme sıklığı artmaz? 
a) Hipertansiyon 
b) Diabetes Mellitus 
c) Meme kanseri 
d) Koroner arter hastalığı 
e) Leiomyosarkom 
 
192. Maternal fetal plasental ünitede estriol sentezinde sadece fetüsde bulunan enzim hangisidir? 
a) 3 Beta OH steroid dehidrogenez 
b) 17 BetaOH steroid dehidrogenez 
c) Aromataz 
d) 16 hidroksilaz 
e) 21 hidroksilaz
 
193. Üçüncü trimestr başındaki bir bebekte supraventriküler taşikardi ve fetal hidrops belirtileri başlangıcı varsa
sonraki en uygun basamak hangisidir? 
a) intrauterin exchange transfüzyon 
b) Annenin dijitalizasyonu 
c) Amnion sıvısında lesitin / sfingomyelin bakılması 
d) Annede vagal stimulusu uyaracak manevra 
e) izleme 
 
194. Term bir gebede ağırlık artışı en fazla hangisine bağlıdır? 
a) Meme dokusu 
b) Plasenta dokusu 
c) Kan volümü
d) Uterus 
e) Amnion volümü
 
195. Amnion sıvı embolisi olan bir gebede hangi durum gözlenir? 
a) Hipertansiyon 
b) Bradikardi 
c) Dispne 
d) Konvülsiyon 
e) Ateş 
 
196. Uterusun homolog mikst mezodermal tümöründe hangisi görülür? 
a) Malign kıkırdak ve çizgili kas 
b) Malign stroma ve gland 
c) Malign stroma 
d) Malign gland 
e) Malign kemik ve düz kas 
 
197. Hangisi rahim içi araç kullanımının potansiyel komplikasyonu değildir? 
a) Serviks Ca 
b) infertilite 
c) PID 
d) Uterus perforasyonu 
e) Ektopik gebelik 
 
198. Serviks kanserinde vagen alt 1/3'ünde tutulum varsa hangi evrededir? 
a) Evre I 
b) Evre II 
c) Evre IIIa 
d) Evre IIIb 
e) Evre IV 
 
199. Postmenopozal östrojen hormon replasman tedavisinin etkisi olmayan hangisidir? 
a) HDL'de azalma 
b) Kalbe pozitif inotropik etki 
c) Lipoprotein (a) aksidasyonuna karşı koruma 
d) Ateroskleroza karşı koruma 
e) Osteoporoza karşı koruma
 
200. Primer amenorenin en sık nedeni nedir? 
a) Gonadol disgenezis 
b) Hipogonadotropik hipognadizm 
c) Uterus enezisi 
d) Hymen imperferatum 
e) Psikolojik
 
 
Yorumlar
Sen de Yaz