Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1991 TUS SORULARI

1. Canalis caroticus hangi kemikte bulunur?
a) Os temporale
b) Os sphenoidale
c) Os occipitale
d) Os parietale
e) Os etmoidale

2.  Plexus brachialisin Nervus thoracodorsalis dalı hangi kası innerve eder?
a) Musculus latissimus dorsi
b) Musculus serratus anterior
c) Musculus levator scapula
d) Musculus trapezius
e) Musculus errector spinae

3. Sağ kalpte bulunmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fossa ovalis
b) Trabecula carnea
c) Trabecula septomarginalis
d) Conus medullaris
e) Sinus coronarius

4. Aşağıdakilerden hangisi Arteria iliaca internanın dalı değildir?
a) Arteria gluteus sperior
b) Arteria uterina
c) Arteria rectalis superior
d) Arteria pudentalis interna
e) Arteria pudentalis externa

5. işitme nöronlarının bipolar 1. nöronlarının merkezi nerede bulunur?
a) Ganglion vestibulare
b) Ganglion spirale
c) Ganglion collumna inferior
d) Ganglion corpus geniculatum mediale
e) Lemniscus laterale

6. Defekasyon kontolü hangi spinal sinir ile olur?
a) L2-L5
b) S3-S4
c) T7-T9
d) C6-C7
e) T9-T12

7. Aşağıdakilerden hangisi bronşları daraltır?
a) Nervus vagus
b) Nervus phrenicus
c) Nervus splenicus
d) Plexus brachialis
e) Nervus intercostalis

8. Glandula submandibularise sekresyon yaptıran sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nervus vagus
b) Nervus glossopharyngeus 
c) Nervus hypoglossus
d) Nervus facialis
e) N.pytergoideus

9. Nervus femoralis çıkış yerinden kesilirse uyluğa kas fleksiyon yaptırır?
a) Musculus psoas major
b) Musculus sartorius
c) Musculus tensor fasia lata
d) Musculus iliacus
e) Musculus rectus femoralis
 
10. Ovariumun alt ucunu uterusun arka yüzüne bağlayan ligament hangisidir?
a) Ligamentum teres uteri
b) Ligamentum ovarii proprium
c) Ligamentum suspensorium ovarii
d) Ligamentum latum
e) Ligamentum rotundum

11. Kromaffin hücreler böbrek üstü bezinin neresinde yerleşim gösterirler?
a) Zona fasciculata
b) Zona reticularis
c) Zona glomerulosa
d) Medulla
e) Korteksin tümü

12. Otonom sinir sistemi sempatik kısmı aktive olursa ne olur?
a) Kalp hızı artar
b) Bronş kasları kasılır
c) iris sfinkter kasları kasılır
d) Barsak motilitesi artar
e) Barsak sekresyonu artar

13. Bronş dilatasyonu hangi oto reseptörlerle olur?
a) Beta adrenerjik reseptör
b) Alfa adrenerjik reseptör
c) Seratonerjik
d) Muskarinik
e) Nikotinik

14. Siyanoz hangi durumda gelişir?
a) Methemoglobinemi
b) Oksi hb artışında
c) CO zehirlenmesinde
d) Redükte hemoglobulin artışında
e) Hiperventilasyon

15. a dalgası hangi durumda görülür?
a) Atrial fibrilasyon
b) Aort kapanması
c) Ventrikül sistolü
d) Pulmoner kapak kapanması
e) Atrium sistolü

16. Tubuler sıvı nerede en hipertoniktir?
a) Bowman kapsülü
b) Distal tübül
c) Proksimal tüp
d) Henle kulpu çıkan kolu
e) Kollektör tübler

17. Keratohyalin granülleri derinin hangi katında görülür?
a) Stratum granulosum
b) Stratum lucidum
c) Stratum spinosum
d) Melanosit
e) Stratum bazale

18. idrar yolu iç yüzünü döşeyen epitel hangisidir?
a) Tek katlı prizmatik
b) Tek katlı kubik
c) Değişici epitel
d) Çok katlı non-kornifiye yassı epitel
e) Çok katlı kubik

19. Fetal zarlar ve plasenta nereden gelişir?
a) Vitellus
b) Trophoblast
c) Allantoik zar
d) Extraembriyonik mezoderm
e) Blastokist

20. Aşağıdakilerden hangisi neural cristadan gelişmez?
a) Melanosit
b) Medulla spinalisin bazı hücreleri
c) Diş minesi
d) Odantoblast
e) Schwann hücresi

21. Fitik asit hangi elementin emilimini bozar?
a) Çinko
b) Selenyum
c) Manganez
d) Cobalt
e) Bakır

22. Hangisi membran lipidlerini oksidasyona karşı korur?
a) Biotin
b) Niasin
c) D vit
d) E vit
e) Pantotenik asit

23. Ağır egzersizleden önce kas hareketleri için gerekli ATP nereden sağlanır?
a) Yağ oksidasyonu
b) Beta oksidasyon
c) Glikoliz
d) Kreatin fosfat
e) Oksidatif fosforilasyon

24. Oral glikoz alınınca duodenum ve jejunumda hangi salgı artar?
a) Glukagon 
b) Vazoaktif intestinal peptid 
c) Sekretin 
d) Gastrin 
e) Gastrik inhibitör polipeptid

25. Hangisi yağ dokusunda cAMP yi artırmaz?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) insülin
d) Glukagon
e) Growth hormon

26. Steroid bileşiklerin en erken kademesinde hangi madde vardır?
a) Kolesterol
b) Progesteron
c) Lanosterol
d) Pregnenolon
e) Testesteron

27. TG ler en fazla hangisinde bulunur?
a) Şilomikron
b) LDL
c) HDL
d) VLDL
e) IDL 

28. Lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması hangi tipte olur?
a) Tip I 
b) Tip II
c) Tip III
d) Tip IV
e) Tip V

29. Afibrinojemi hangi faktör eksikliğinde olur?
a) FV
b) FII
c) FIII
d) FIV
e) FI
 
30. Hyaluronidaz aşağıdakilerden hangisini parçalar?
a) Mukopolisakkarit 
b) Kollajen
c) Glikolipid
d) Fibronektin
e) Elastin

31. Kollajen lifler hangisinde paralel olarak sıralanmıştır?
a) Kemik
b) Damar
c) Tendon
d) Kıkırdak
e) Cornea

32. Albinizimde aşağıdaki enzimlerden hangisi eksiktir?
a) Dopamin beta hidroksilaz
b) Dopa dekarboksilaz
c) Fenil alanin hidroksilaz
d) Tirozinaz 
e) Fenil alanin pirolaz

33. BUN hangisinde atmaz?
a) KC yetmezliği
b) GiS kanaması
c) Dehidratasyon
d) Börek yetmezliği
e) Şok

34. Hemoglobine bağlanarak fonksiyonunu değiştirmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) CO
b) 2-3 DPG
c) Proton
d) Aseton
e) CO2

35. Amino-açil transferaza benzeyerek t-RNA’ yı etkileyip ribozomda protein sentezini bozan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Streptomisin
b) Tetrasiklin
c) Eritromisin
d) Siklohegzimid
e) Promisin 

36. DNAdaki AGC’inin t-RNA daki antikodon karşılığı hangisidir?
a) TCG
b) AGC 
c) UCG
d) TGC
e) UGC

37. Tiroksin ve retinal bağlayan elektroforezde albuminden hızlı ilerleyen plazma proteini aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Prealbumin
b) TBG
c) Gamaglobülin
d) Alfa-1 globulin
e) Alfa-2 globulin

38. Kolestaz tanısında en değerli enzim hangisidir?
a) Transaminazlar
b) LDH
c) Glutamat dehidrogenaz
d) izositrat dehidrogenaz
e) 5-Nükleotidaz

39. intrasellüler reseptörlere bağlanarak etki gösteren hangisidir?
a) Vazopressin
b) ACTH
c) Tiroksin
d) Östrojen
e) Anjiotansin II

40. Hangisi DNA'nın özel bölümüne bağlanarak etki eden enzimdir?
a) DNA ligaz 
b) RNA polimeraz 
c) DNA polimeraz
d) Eksonükleaz 
e) RNA Iigaz 

41. Mikoplazmada hangisi bulunmaz?
a) Mitekondri
b) RNA
c) Ribozom
d) Sitoplazmik zar
e) Hücre duvarı

42. Mikoplazma hangisinin etkeni değildir?
a) Primer atipik pnömoni
b) Üretrit
c) inklüzyon konjonktiviti
d) ÜSYE
e) Prostatit

43. Puberte ile menapoz arasındaki kadınlarda vajende fizyolojik olarak en fazla bulunan bakteri hangisidir?
a) Trichomonas vaginalis
b) Streptokoklar
c) Laktobasiller
d) Ureoplazma
e) Gardneralla vaginalis

44. Hangisi fosfat taşı yapar?
a) Proteus vulgaris
b) Pseodomonas aeroginosa
c) Escherichia coli
d) Klebsiella
e) Mycoplazma

45. Tifo taşıyıcılığını hangisi gösterir?
a) Anti-O-antikorları
b) Anti-Vi-antikorları
c) Anti-H-antikorları
d) Fimbria antikorları
e) Anti-O ve anti-H antikorları

46. Soğuk aglütinasyon deneyi hangisinin tanısında kullanılır?
a) Tifo
b) EMN
c) Primer atipik pneumoni
d) Brucelloz
e) Difteri

47. T lenfositte MHC-class II antijenlerine bağlanmayı sağlayan yapı hangisidir?
a) CD1
b) CD2
c) CD3
d) CD4
e) CD8

48. Hangi aşı 7 yaşından sonra kontendikedir?
a) Difteri
b) Kızamık
c) Kızamıkçık
d) Polio
e) Boğmaca

49. Herpangina etkeni hangisidir?
a) HSV Tip I
b) HSV Tip II
c) Coxacie
d) Rhinovirus
e) Adeno virus

50. Ocak ayında 2-3 günlük sulu diare ile gelen 2 yaşındaki çocukta etken hangisidir?
a) Rhinovirus
b) Rotavirus
c) Retrovirus
d) Adenovirus
e) Reovirus 

51. Subakut sklerozan panensefalit etkeni hangisidir?
a) Kızamık
b) Kızamıkçık
c) Su çiçegi
d) HSV
e) HTLV III

52. Aktinomiçesin en sık yerleşim yeri neresidir?
a) Torakal
b) Abdominal
c) Generalize
d) Servikofasial
e) Deri

53. Sülfür granülleri hangisinde görülür?
a) Aktinomiçes israeli
b) Nocardia astroides
c) Coccidioides 
d) Zygomycor
e) Cryptokok

54. Hangisi sistemik enfeksiyon yapmaz?
a) Kriptokok
b) Histoplazma
c) Aktinomiçes
d) Coccidiodes
e) Epidermafiton flokkosum

55. Lyme hastalığının taşıyıcısı hangisidir?
a) Bit
b) Pire
c) Kene
d) Sivrisinek
e) Tatarcık 

56. Enfeksiyon yapabilmesi için başka bir etkene gereksinim duyan hangisidir?
a) HDV
b) HAV
c) HBV
d) Non-A Non-B
e) EBV

57. Transplantasyon sonrası enfeksiyon yapan etken hangisidir?
a) HSV I
b) HSV II
c) Rubeola
d) Rubella
e) CMV

58. Otit ve sinüziti bulunan bir hastada 3 gün sonra menenjit gelişirse etken hangisidir?
a) Streptococcus pneumonia
b) Neisseria menengitidis
c) Escherichia coli
d) Stapylococcus aureus
e) Adenovirus

59. Doğu karadeniz bölgesinde bir çay işçisinde retrosternal ağrı, ayaklarda dermatit, ishal ve halsizlik saptanırsa etken hangisi olabilir?
a) Şistozoma hematobium
b) Ascaris lumbricoides
c) Anclyostoma duodenale
d) Oksiyür
e) Tenia saginata
 
60. Tinea(Pitriazis) versicolor etkeni hangisidir?
a) Epidermopyton floccosum
b) Tinea pedis
c) Tinea corporis
d) Microsporum canis
e) Microsporum furfur

61. Mide kanserine predispozan olmayan aşağıdakinlerden hangisidir? 
a) Pernisiyöz anemi 
b) Adenomatöz polip 
c) Hiperplastik polip 
d) A kan grubu 
e) Atrofik gastrit 

62. ARDSde en önemli patolojik bulgu hangisidir?
a) Fibrin eksudasyonu
b) Atelektazi
c) Yaygın alveolar hasar
d) Konjesyon
e) Bronkokonstruksiyon

63. Tersiyer sifilizdeki damar lezyonları en sık nerede yerleşir?
a) Çıkan aorta
b) inen aorta
c) Torakal aorta
d) Abdominal aorta
e) iliac ayrım

64. Primer bilier sirozda hangisi spesifiktir?
a) Antimitokondrial antikor
b) ANA
c) Anti-düz kas antikor
d) Anti-DNA
e) LE hücresi

65. intimada yırtık mediada hematom hangisinde bulunur?
a) Travmatik anevrizma
b) Dissekan aort anevrizması
c) Sifilitik anevrizma
d) Pseudo anevrizma
e) Arteriovenöz fistül

66. Kafa travmasında Arteria meningia media yırtıldığında dura ile kemik arasında kan toplanması hangisinde görülür?
a) Subdural
b) .ntraserebral
c) Subaraknoid
d) Epidural
e) Sefal hematom

67. Asetil kolin reseptörlerine karşı antikor gelişimi ile oluşan hastalık hangisidir?
a) Myastenia gravis
b) Multipl skleroz
c) Multipl myelom
d) Myotoni
e) Werding-hoffman 

68. Bir hücrenin farklı yapıdaki başka bir hücreye reverzibl dönüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atrofi
b) Metaplazi
c) Hipertrofi
d) Hiperplazi
e) Displazi

69. Genital tüberküloz en sık nereye yerleşir?
a) Tuba uterina
b) Vagen
c) Endometrium
d) Over
e) Serviks
 
70. Myeloid metaplazide hematopoez en fazla nerede olur?
a) KC
b) Dalak
c) Ki
d) Lenf düğümleri
e) Akciğer

71. En sık görülen plazma hücre diskrazisi hangisidir?
a) Multıpl myelom
b) Soliter myelom
c) Waldenstorm makroglobulinemisi
d) Benign monoklonal gamapati
e) Hiçbiri

72. Hangisi myelofibroza özgü değildir?
a) Bence Jones proteini
b) Lökoeritroblastik reaksiyon
c) Göz yaşı şeklinde eritrosit
d) Dev trombosit
e) Hiçbiri

73. Teratomlar çocuklarda en sık nerede yerleşir?
a) Nazofarinks
b) Gonadlar
c) Sacrokoksigeal bölge
d) Mediasten
e) Batın

74. Derinin primer lenfoması aşağıdakinlerden hangisidir? 
a) Mucormycos 
b) Mycosis fungoides
c) Lupus vulgaris
d) SLE 
e) Dermatomycosis 

75. En sık görülen akut cor pulmonale nedeni hangisidir?
a) Masif pulmoner emboli
b) KOAH
c) Perikardit
d) Diffüz interstisyel fibrozis
e) Pnomöni

76. Tofüs nerede yerleşmez?
a) Böbrek
b) Kulak kepçesi
c) Tendon
d) Beyin
e) Eklem çevresi

77. Langans dev hücreleri içinde schwan ve asteroid cisimcikler hangisinde görülür?
a) Tüberküloz - sifiliz
b) Sarkoidoz - Kronik berilyoz
c) Asbestoz - tüberküloz
d) Histoplazmoz - asbestoz
e) Akut beriliozis - tüberküloz

78. Pseudomixoma peritonei hangi tümörde görülür?
a) Endometrium
b) Seroz kistadenom
c) Granuloza hücreli tümör
d) Musinoz kistadenom
e) Basit over kisti

79. Tiroiditlerden hangisinde fibrozis nedeni ile tiroid çevre dokulara yapışır? 
a) Riedel stroma 
b) Hashimoto tiroiditi 
c) Lenfositik tiroidit 
d) Tüberküloz 
e) Subakut granulomatöz tiroidit
 
80. Lober pnömonide patolojik sıralama hangisidir?

a) Konjesyon - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon - Rezolüsyon
b) Ödem - Gri hepatizasyon - Rezolüsyon - Kırmızı hepatizasyon
c) Rezolüsyon - Gri hepatizasyon - Kırmızı hepatizasyon - ödem
d) Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon - ödem - konjesyon
e) Ödem - rezolüsyon - Gri hepatizasyon - Kırmızı hepatizasyon

81. Tiopentalin rezervuar dokusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağ dokusu
b) Kas
c) Eklam sıvısı
d) BOS
e) Yağ dokusu

82. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik antagonizma gösterir?
a) Adrenalin-Fentolamin
b) Ach-Atropin
c) Heparin-Protamin sülfat
d) Amfetamin-Fenobarbital
e) Hiçbiri

83. Bromokriptinin etkisini azaltan ilaç hangisidir?
a) Haloperidol
b) Amiltriptilin
c) L-dopa
d) Diazepam
e) Hiçbiri

84. Hangisinde yalnız başına beta bloker kullanılmaz?
a) Angina pektoris
b) Feokromasitoma
c) Migren
d) IHSS
e) Hipertansiyon

85. Hangisi platelet aktivating faktörün fonksiyonu değildir?
a) Damar geçirgenliğinin arttırılması
b) Membran geçirgenliğinin arttırılması
c) Damarda vazodilatasyon
d) PG inhibisyonu
e) Trombosit agregasyonu

86. Parasetamol intoksikasyonunda hangisi kullanılır?
a) Dimerkaprol
b) N-Asetil Sistein
c) EDTA
d) Aktive kömür
e) Glutatyon

87. Kalp yetmezliği tedavisinde verilmeyen vazodilatatör ilaç aşağıdakinlerden hangisidir? 

a) Verapamil 
b)Sodyum nitroprussit
c)Prazosin 
d)Hidralazin 
e)Kaptopril

88. Hangisi antikolinerjiktir?
a) Scopolamin
b) Ach
c) Pilokarpin
d) Metakolin
e) Fizostigmin

89. Doğumda oksitosik olarak kullanılan hangisidir?
a) Ergotamin
b) Metil ergonovin
c) Ergotoksin
d) Dihidroergotamin
e) Dihidroergotoksin

90. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliginde hangisi hemoliz yapar?
a) Streptomisin
b) Tetrasiklin
c) Penisilin G
d) Co-trimaksazol
e) Seftriakson

91. Dijital intoksikasyonunda ne verilir?
a) insülin
b) Ca
c) K
d) Glukoz
e) Mg

92. Aminoglutetimid hangisini inhibe eder?
a) Kolesterol: pregnanolon
b) Histidin: histamin
c) Triptofan: serotonin
d) Tirozin: DOPA
e) DOPA: Dopamin

93. Aterosklerozda vazodilatasyon yaparak kullanılan vitamin hangisidir?
a) B6
b) Niasin
c) Riboflavin
d) Tiamin
e) Pantotenik asit

94. Uzun süre kullanımından sonra birden kesilirse adrenal yetmezliğe yol açan hangisidir?
a) Prednizolon
b) Dopamin
c) Klonidin
d) Adrenalin
e) Atropin

95. Aşağıdakilerden hangisi alkilleyici ajandır?
a) Sitozin arabinozid
b) Melfalan
c) Metotreksat
d) Sisplatin
e) Florasitozid

96. Etki süresi en kısa olan hipnotik ilaç hangisidir?
a) Diazepam
b) Klorozepad
c) Triozolam
d) Nitrazepam
e) Klorozepam

97. Amiltriptilin zehirlenmesinde hangisi kullanılır?
a) Atropin
b) Fizostigmin
c) Skopolamin
d) N-asetil sistein
e) Naloksan

98. Parkinsonda kullanılmayan hangisidir?
a) Guanitidin
b) Reserpin
c) Hidralazin
d) Enalapril
e) Hiçbiri

99. Organofosfat zehirlenmesinde tedavide aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Pralidoksim
b) Atropin
c) Fizostigmin
d) Süksinil kolin
e) Tubokürarin
 
100. Zollinger Ellison sendromunda ne kullanılır?
a) Ranitidin
b) Klorpromazin
c) Metranidazol
d) Haloperidol
e) Hiçbiri

101. Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) = Familial Mediterranean Fever (FMF) nedeniyle izlenilen, geç tanısı konmuş bir adölesanda,
ileriki dönemde böbrek yetmezliğine yol açacak en muhtemel FMF komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolşisin nefropatisi
b) Membranoproliferatif glomerulonefrit
c) AA tipi amiloidoz
d) Üreter obstrüksiyonu
e) Henoch-Schönlein purpurası

102. Çocukta servikofasial granülomatoz süpüratif enfeksiyon yapan etken hangisidir?
a) Kedi tırmığı hastalığı
b) Chagas
c) Staphylococcus aureus 
d) Sarkoidoz 
e) Berilioz
 
103. Açlık çeken, zayıflayan, terleme, irritabilite, bol idrar çıkartan ve çok susayan çocukta hangi tetkikler yapılır?
a) Kan kortizol düzeyi 
b) Tiroid hormon
c) Açlık Kan Şekeri
d) Tiroid hormon + Açlık Kan Şekeri
e) idrarda Vanil Mandelik Asit (VMA)
 
104. Tiroid hormon düzeyi ve açlık kan şekeri normal çıkarsa hangi test yapılmalıdır?
a) Oral glikoz tolerans testi(OGTT)
b) TSH
c) Paratiroid 
d) ADH
e) BBT
 
105. Difteride antitoksin dozu neye göre ayarlanır?
a) Şiddet
b) Yerleşim yeri ve kliniğe göre 
c) Vücut yüzeyi 
d) Yaş
e) Vücut ağırlığı
 
106. Çocukta göğüs ağrısı, bayılma nöbetleri, EKG'de V5-V6da ST ve T değişiklikleri görülüyor.
Aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Aort stenozu
b) Pulmoner stenoz 
c) VSD
d) ASD
e) Aort koarktasyonu
 
107. 4 yaşındaki aşısız çocuk kızamıklı bir çocukla temas ettikten sonra aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?
a) Gözlem ve kontrol altında tutulması
b) Gama globulin + aşı yapılması
c) ilk 72 saat içinde aşı yapılması 
d) Hiçbir şey yapılmasa da olur
e) interferon
 
108. (ARA) Akurt romatizmal ateş'te aşağıdakilerden hangisi major kriter değildir?
a) Korea 
b) Artrit 
c) Kardit
d) Eritema marginatum 
e) Artralji
 
109. 7 yaşında bir çocukta sık sık hipoksik ataklar oluyor. Çömelerek rahatlıyor. Siyanoz oluşuyor. Hangisi düşünülür?
a) Fallot tetralojisi
b) Pulmoner stenoz
c) Total venöz dönüş anomalisi 
d) ASD
e) Aort koarktasyonu
 
110. Yukarıdaki hastalıkta tipik radyolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Normal kalp + pulmoner vaskülaritede artma 
b) Pulmoner konusta belirginleşme
c) Pulmoner arterin dekstrapozisyonu 
d) Kardiomegali + pulmoner vaskülaritede azalma + yumurta şeklinde kalp
e) Küçük pulmoner arter + dilate sol ventrikül + sağ ventrikül hipertrofisi + tahta pabuç (Coer en sabot) görünümü + pulmoner vaskülaritede azalma
 
111. Çocukta prognozu en kötü olan malignite hangisidir?
a) Ewing sarkom
b) Hodgkin lenfoma
c) Akut myeloblastik lösemi 
d) Akut lenfoblastik lösemi 
e) Wilms tümörü
 
112. Yağlı diare, ataksi, akantositoz saptanan 2 yaşındaki çocukta ne düşünülür? 
a) Akrodermatitis enterohepatika 
b) Wolman hastalığı
c) Abetalipoproteinemi 
d) Çölyak hastalığı
e. Crohn hastalığı
 
113. Epistaksisi olan bir kız çocuğunda parsiyel tromboplastin zamanı uzun.
Kanama zamanı uzamış ise aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) ITP
b) Von willebrand hastalığı 
c) Hemofili A
d) TTP
e) Hemofili B
 
114. Oral rehidratasyon sıvısı(ORS)na hangi amaçla glikoz katılır?
a) Enerji için
b) içimi kolay olsun diye
c) Böbrek yetmezliğini engellemek için 
d) Na emilimini arttırmak için 
e) Diürezi arttırmak için
 
115. Papilloveziküler döküntü aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Suçiçeği 
b) Kızamık 
c) Kızıl
d) Kabakulak 
e) Kızamıkçık
 
116. Doğuşta normal, birkaç gün sonra virilizm başlayan çocukta hiponatremi de varsa hangisi düşünülür?
a) Cushing 
b) Addison
c) Wilms tümörü 
d) Nöroblastoma
e) Adrenogenital sendrom
 
117. Bir çocukta anemi, taşikardi, hepatomegali, kardiyomegali, generalize ödem, konvulziyon, dermatit, periferik nevrit varsa
aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği düşünülür? 
a) B6 vitamini (piridoksin)
b) B1 vitamini (tiamin) 
c) B3 vitamini (niasin
d) A vitamini 
e) C vitamini
 
118. 6 aylık bir çocuk anne sütü ile besleniyor ise hangi vitamin verilmesi gerekir?
a) A vitamini 
b) B vitamini
c) D vitamini
d) K vitamini
e) C vitamini
 
119. 8 aylık anne sütü ile beslenen bir çocuk 2 aylık iken bol sulu köpüklü diaresi varsa aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Sekonder disakkaridaz eksikliği 
b) Kistik fibrozis
c) Primer disakkaridaz eksikliği 
d) Laktoz intoleransı
e) Giardia intestinalis
 
120. Yukarıdaki hastada kesin tanı için aşağıdakilerden hangisi en çok bilgi verir?
a) Terde klor testi
b) ince barsak biyopsisi ile enzim defektinin ve villöz atrofinin gösterilmesi
c) Kan biyokimyası 
d) Gaita kültürü
e) Sükroz yüklemesi

121. 8 aylık bir çocuk 2 gündür kusma, ishal,orta derecede dehidratasyon ile geldiğinde
aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?
a) IV sıvı + Antibiyotik + Oral rehidratasyon sıvısı verilmesi
b) Antibiyotik verilmesi
c) IV sıvı verilmesi
d) Oral rehidratasyon sıvısı + Laktozdan yoksun mama verilmesi 
e) Oral Rehidratasyon Sıvısı verilmesi + anne sütüne devam etmesi 
 
122. Kemik yaşı takvim yaşına uygun, büyüme eğrisi normal standartların altında olmasına karşın
standartlara paralel seyreden kısalık hangisidir? 
a) Sevgi yoksunluğuna bağlı kısalık
b) Boy uzamasında yapısal kısalk
c) Kronik böbrek yetmezliği kısalığı
d) Kalıtsal kısalık 
e) Gluten enteropatisi kısalığı
 
123. Doğumdan sonra ilk 24 saatte en sık görülen sarılık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) izoimmünizasyon 
b) Fizyolojik sarılık
c) Safra atrezisi 
d) Pylor stenozu 
e) Enfeksiyon
 
124. Yeni doğanda 1 hafta içinde safralı kusma aşağıdakilerden hangisini düşündürür?
a) Pilor stenozu
b) Malrotasyon
c.)Duodenal atrezi
d) intussepsiyon
e) Meckel divertikülü
 
125. Fototerapinin en önemli yan etkisi hangisidir?
a) Bronzlaşma
b) Bioritmin bozulması
c) Rebound fenomeni
d) Enterohepatik sirkülasyon bozukluğu 
e) Sıvı elektrolit kaybı 
 
126. Mekonyum aspirasyonunda aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi gelişmez?
a) Pulmoner ödem
b) Pneumomediastinum 
c) Pnömotoraks
d) Pulmoner stenoz
e) Pulmoner hipertansiyon
 
127. Yenidoğanın hemorajik hastalığında aşağıdaki faktörlerden hangisi eksik değildir?
a) F 2 
b) F 5 
c) F 7 
d) F 9 
e) F 10
 
128. Mavi skleralı, kemiklerde kolay kırıklar oluşan çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Marfan sendromu
b) Ehler danlos sendromu
c) Osteogenezis imperfecta 
d) Fanconi sendromu 
e) Bloom sendromu
 
129. Hipoglisemi, hipomagnezemi, hipokalsemisi olan 4,5 kg çocuk doğduğu zaman aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Doğumda asfiksi
b) Prematurite
c) 21 hidroksilaz eksikliği 
d) Postmatürite
e) Diabetik anne çocuğu 
 
130. APT testinde örneğe su ve %1 lik NaOH ekledikten sonra aşağıdakilerden hangisi kanın fetal kaynaklı olduğunu gösterir? 
a) 2 dakika beklendikten sonra pembe rengin kaybolması
b) 2 dakika beklendikten sonra pembe rengin sürmesi 
c) 2 dakika beklendikten sonra pembe rengin kahverengi sarıya dönmesi
d) 10 dakika beklendikten sonra pembe rengin beyaza dönmesi
e) 10 dakika beklendikten sonra pembe rengin yeşile dönmesi

131. Hematüri, proteinüri ve nörosensöriyal işitme kaybı bulunan ve erkek kardeşinde böbrek yetmezliği öyküsü
olan 18 yaşında erkek hastada aşağıdaki böbrek hastalıklarından hangisinden şüphelenmek gerekir?
a) Fabry hastalığı
b) Alport sendromu 
c) Nail-patella sendromu
d) Fankoni sendromu
e) Displastik böbrek

132. Kalp atımı ile nabız arasında uyum olmayan bir hastada a dalgası yoksa ne düşünürsünüz?
a) Atrial fibrilasyon
b) PAT
c) Ventrikül extrasistolü
d) Ventriküler taşikardi
e) Atrial extrasistol

133. SLE'de sıklıkla en ciddi komplikasyonlara yol açan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Perikardit
b) Poliartrit
c) Plevrit
d) Nefrit
e) Lökopeni

134. Aşağıdakilerden hangisinde BOS şekeri azalmaz?
a) Pseudomonas menenjiti
b) Tüberküloz menenjiti
c) Staphylococcus aureus menenjiti
d) Meningokoksemi 
e) Echovirus menenjiti

135. 50 yaşında pletorik yüze sahip kişide; lökosit:18000, trombosit:550000, hemotokrit:%64,
Hb:19.2, arteriyel PO2:95 mmHg, hepatosplenomegali var ise ne düşünürsünüz?
a) Myelofibroz
b) Hipernefroma
c) Polisitemia vera
d) Esansiyel trombositoz
e) Sekonder polisitemi

136. Yukarıdaki kişide kesin tanı için ilk neye bakarsanız?
a) Eritrosit kütlesi
b) Eritropoetin düzeyi
c) Eritrosit sayısı
d) IVP
e) İdrar sedimenti

137. Bu hastanında tedavisinde ilk önce ne yapılır?
a) Flebotomi
b) IFN-alfa
c) Desferrooksamin 
d) Radyoaktif sodyum fosfat P32 
e) Hidroksiüre

138. Kala-Azarlı bir hastada aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Hipergamaglobulinemi
b) Hepatik transaminazlarda azalma
c) Trombositopeni
d) Lökopeni
e) Anemi 

139. Bir hastada hepatosplenomegali, subikter, derin solukluk, retikülositoz, Hb düşük olarak bulunuyor.
Burada aşağıdakilerden hangisi ilk önce düşünülür?
a) Fe eksikliği anemisi
b) Megaloblastik anemi
c) Hemolitik anemi
d) Pernisiyöz anemi
e) Sideroblastik anemi
 
140. Hiperpigmentasyonu olan 35 yaşında akciğer enfeksiyonlu, arteryel kan basıncı 60/30 mmHg
ve bulantı-kusması olan hastada ne düşünürsünüz?
a) KOAH
b) Addison krizi
c) Cushing
d) Karsinoid tümör
e) Mixödem krizi

141. Yukarıdaki hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisini veririsiz?
a) Antibiyotik + kortizon + tiroksin
b) Antibiyotik + prednizolon + sıvı
c) Antibiyotik + sıvı + adrenalin
d) Antibiyotik + sıvı + prednizolon
e) Antibiyotik + kortizon + adrenalin

142. KBYli bir hastada dialize rağmen kliniğinde düzelme görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperpotasemi
b) Ansefalopati
c) Renal osteodistrofi
d) Asit
e) Üremi 

143. Diabetes mellitusta katrakt ve nöropati yapan madde hangisidir?
a) Sorbitol
b) Fruktoz
c) Glukoz
d) Adipoz doku
e) Galaktoz 

144. Acil servise komada gelen bir hastanın pupilleri 0,8 mm ve reaktif ise aşağıdakilerden hangisi olası tanıları arasındadır?
a) Uncal herniasyon
b) Atropin intoksikasyonu
c) Metabolik ensefalopati
d) Büyük talamusu da etkileyen intraserebral hemoraji
e) Barbiturat intoksikasyonu

145. Yukarıdaki hastada tanı amacıyla ilk önce hangisi yapılır?
a) Kraniyal BT
b) Naloksan verilir
c) Kraniyal anjiografi
d) Kraniografi
e) Kraniyal MRI

146. Midede polimorfların arttığı gastrit tipi hangisidir?
a) Alkol
b) Aspirin
c) Akut Helicobacter pylori enfeksiyonu
d) Zollinger-Ellison sendromu
e) Allerjik gastroenterit 

147. Ülseratif kolitte rayolojik bulgu olarak aşağıdakilerden hangisi en az görülür?
a) Kuşun boru arazı
b) Pseudomembran
c) Pseudopolip
d) Kaldırım taşı(cobblestoning)
e) Fistül

148. Hangisi miyokard enfarktüsünün komplikasyonu değildir? 
a) Şok
b) Tromboemboli
c) Korea
d) Ventrikül anevrizması
e) Papiller kas yırtılması

149. Aşağıdakilerden hangisi yutma güçlüğü hisseden ama yutabilen bir kadın hastada tanı olarak düşünülür?
a) Akalazya
b) Zenker divertikülü
c) Özofagus ca
d) Özafagusun diffüz spazmı
e) Globus histericus
 
150. Status astmaticustaki kan gazı bulguları aşağıdakilerden hangisidir?
a) PO2 düşük, pH düşük, pCO2 yüksek
b) PO2 düşük, pH düşük, pCO2 düşük
c) PO2 düşük, pH yüksek, pCO2 yüksek
d) PO2 düşük, pH yüksek, pCO2 düşük
e) PO2 düşük, pH yüksek, pCO2 normal

151. Aşağıdaki EKG bulgularından hangisi koroner arter hastalığında izlenmez? 
a) ST depresyonu
b) ST elevasyonu
c) T inversiyonu
d) Patolojik Q dalgası
e) Kısa P-R mesafesi

152. Erişkinlerdeki akut  PSGN (poststreptekoksik glomerülonefrit)'de aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Nefrotik düzeyde preoteinüri
b) Normal C3 düzeyi
c) Erken ölüm
d) Oligürik böbrek yetmezliği
e) Hipertansiyon

153. Tüberküloz plörezide aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Solunum seslerinde artma, vibrasyonda azalma, matite
b) Solunum seslerinde artma, vibrasyonda artma, matite
c) Solunum seslerinde azalma, vibrasyonda azalma, hipersonorite
d) Solunum seslerinde azalma, vibrasyonda azalma, matite
e) Solunum seslerinde artma, vibrasyonda artma, hipersonorite

154. Hastalığın ortaya çıkması ve yayılması ile ilgili tüm konularda ve hastalığın önlenmesine yönelik sürekli bir izleme çalışmasına ne denilir?
a) insidans 
b) Prevelans 
c) Surveyans 
d) Endemik 
e) Epidemik 

155. Aşağıdakilerden hangisi morbidite ölçütü değildir? 
a) insidans 
b) Nokta prevalansı 
c) Fatalite hızı
d) Primer atak hızı 
e) Sekonder atak hızı

156. Bir toplumda meme kanseri fatalite hızı nasıl hesaplanır? 
a) Yeni ve eski meme kanseri vakaları / risk altındaki toplum 
b) Meme kanseri den ölenlerin sayısı / Tüm meme kanseri vakaları 
c) Eski meme kanseri vakaları / tüm meme kanseri vakaları 
d) Yeni meme kanseri vakaları / risk altındaki toplum 
e) Yeni meme kanseri vakaları / Tüm meme kanseri vakaları

157. Psöriazis'de aşağıdakilerden hangisi tipiktir?
a) Koebner fenomeni
b) Talaş arazı
c) Nikolski
d) Omnibus
e) Dermatografizm

158. Çok konuşma, az uyuma, cinsel gücünün arttığını hissetme, yerinde duramama
belirtileri olan psikozlu kişide aşağıdakileden hangisini düşünürsünüz?
a) Paranoid
b) Sizofreni
c) Depresif epizod
d) Disosiyatif bozukluk
e) Manik epizod

159. En sık nöromyopati yapan akciğer kanseri aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Epidermoid ca
b) Bronkoalveolar ca
c) Büyük hücreli Ca
d) Adeno ca
e) Küçük hücreli akciğer ca

160. Primer açık açılı glokomun tıbbi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) Atropin
b) Homatropin
c) Siklopentolat
d) Timolol maleat
e) Kortikosteroid

161. Trafik kazası geçirmiş bir hastada kalp atımı ve nabız alınamıyor.İlk yapılması gereken şey nedir?
a) Akciğer grafisi çekilir
b) Hava yolu kontrol edilir 
c) Vazokonstrüktör ilaç verilir
d) Mesaneye sonda konulur
e) Kan verilir

162. 75 yaşında kolestazı olan bir hastada ilk istenecek tetkik hangisidir?
a) ERCP
b) BT
c) USG
d) Kolanjiografi
e) Direkt batın grafisi

163. Pankreas travmasında en sık ölüm sebebi nedir?
a) Abse
b) Pseudokist
c) Duedonum yaralanması
d) Fistül
e) Damar yaralanması

164. Aşağıdakilerden hangisi peritonu en az irrite eder?
a) Safra sıvısı
b) idrar
c) Kan 
d) Pankreas sıvısı
e) Mide sıvısı

165. Meme Ca için aşağıdakilerden hangisi inoperabilite kriteri değildir?
a) Axillada 2.5 cm den büyük kitle + ülserasyon
b) Supraklaviküler metastaz olması
c) Kolda ödem
d) Meme derisinde 1/3 den az ödem 
e) Deride satellit nodüller

166. Hangi portokaval şantta hepatik ensefalopati riski en azdır?
a) Distal splenoreanal şant
b) Uç yan splenorenal şant
c) Yan yana portokaval şant
d) Uç uca anastomoz
e) Hiçbirisi 

167. 45 yaşındaki hastada üst batın ameliyatından 36 saat sonra ateş yükseliyor.
Aşağıdaki tetkiklerden hangsi ilk önce istenmelidir?
a) Kan biyokimyası
b) Akciğer grafisi
c) Direkt batın grafisi
d) USG
e) EKG

168. Yukarıdaki hastada tanınız nedir?
a) Tromboflebit
b) Yara enfeksiyonu
c) Üriner enfeksiyon
d) Pnömoni
e) Atelektazi

169. Süperior mezenterik arter oklüzyonuna en sık hangisi sebep olur?
a) Atrial fibrilasyon
b) Akut tromboz
c) Ateroskleroz
d) Torasik aort anevrizması
e) Mikotik emboli
 
170. Aşağıdakilerden hangisi yanığın erken komplikasyonu değildir?
a) Süpüratif tromboflebit
b) Asidoz
c) Septisemi
d) Curling ülseri
e) Marjolin ülser

171. Hangi karsinomun KC metastazında parsiyel lobektomiden sonra prognozu düzelir?
a) Kolorektal ca
b) Safra kesesi ca
c) Pankreas ca
d) Over ca
e) Duodenal ca

172. Crohnda aşağıdakilerden hangisi en sık cerrahi müdahale gerektirir?
a) Perforasyon
b) Kanama
c) Obstrüksiyon + strüktür
d) İntestinal fistül
e) External fistül

173. 50 yaşın üstünde bir hastada transvers kolonda polip var. Alınan biyopside adenomatöz polip olarak geliyor
ve malignite rastlanmıyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi tercih edilir?
a) Kolostomi
b) Segmenter kolektomi
c) Total kolektomi
d) Lokal eksizyon
e) Kemoterapi

174. intraabdominal anaerobik infeksiyonlarda hangi antibiyotik tercih edilir?
a) Penisilin
b) Klindamisin
c) Ampisilin
d) Gentamisin
e) Tetrasiklin

175. Akciğerler normal iken solunum yetmezliği yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolesistit
b) Morbid obesite
c) Pankreatit
d) Peptik ülser
e) Hepatik abse

176. Şokta erken dönemde salgılanan aşağıdaki mediyatörlerden hanigisinin yüksek mortalite ile ilişkisi en fazladır?
a) IL-1
b) TNF-alfa
c) IL-6
d) IL-8
e) IL-10

177. Pulmoner ventilasyonun yeterliliğini en iyi gösteren tetkik aşağIdakilerden hangisidir?
a) Arteriyel kandaki parsiyel karbondioksid basıncı (PaCO2)
b) Arteriyel kandaki parsiyel oksijen basıncı (PaO2)
c) Arteriyel oksijen saturasyonu
d) Miks venöz oksijen saturasyonu
e) Venöz karbondioksid saturasyonu 

178. Palmar eritem, spider nevus aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Kronik böbrek yetmezliği
b) Wilms tümörü
c) Kronik KC yetmezliği
d) Hemanjiom
e) Akut KC yetmezliği

179. Ailesel kolorektal karsinomu olan birinin hangi organında sekonder kanser olma riski fazladır?
a) Mide
b) KC
c) Bronş
d) Endometrium
e) Mesane
 
180. Aşağıdakinlerden hangisi hipernatreminin klinik bulguları arasında yer almaz?
a) Deliryum
b) Taşikardi
c) Oligüri
d) Kas güçsüzlüğü
e) Tükrük ve gözyaşı salgısında artma

181. Bilateral kaldırım taşı görüntüsü ve limbusda ödem varsa ne düşünürsünüz?
a) Vernal konjuktivit
b) Anguler konjuktivit
c) Foliküler konjuktivit
d) Fliktenüler konjuktivit
e) Gonokoksik konjuktivit

182. Premedikasyonda hangisi amaç değildir?
a) Sekresyon azaltmak
b) Bradikardi
c) Anestezik madde dozunu azaltma
d) Sedasyon
e) Refleksleri azaltma

183. Böbrekte evre III tümör varsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
a) Yağ dokusuna infiltrasyon
b) Renal vene infiltrasyon
c) Uzak metastaz
d) Kapsülle sınırlı tümör
e) Çevre organlara infiltrasyon

184. Konjenital kalça çıkığında hiperabduksiyonda alçının en önemli komplikasyonu hangisidir?
a) Femur başı aseptik nekrozu
b) Bası yarası
c) Abduksiyon kontraktürü
d) Tekrar çıkık
e) Asetabular displazi

185. 50 yaşında diabetes mellituslu bir hastanın tenar kaslarında atrofi,1.-2.-3. parmaklarda hipoestezi,
oppozisyon hareketini yapamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Karpal tünel sendromu
b) Kubitus tünel sendromu
c) Ulnar nöropati
d) Radial sinir tutulumu
e) Torasik outlet sendromu

186. Orta derecede mitral stenozu olan bir gebe doğum yapıyor. Doğum travayı başladığında taşikardisi ve taşinesi gelişiyor. Ne yapılmaz?
a) Digital verilmesi
b) Diüretik verilmesi
c) Hızlı şekilde uterotonik verilmesi
d) Forseps veya vakum uygulanması
e) Morfin verilmesi

187. ikiz bebekte en fazla prezentasyon şekli hangisidir?
a) Baş - Transvers
b) Transvers - Transvers
c) Makat - Makat
d) Makat - Transvers
e) Baş - Baş

188. 36. hafta gebeliği olan kişinin aşağıdaki durumlardan hangisi acile gitmesini gerektirmez?
a) Ayak sırtı ödemi
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Karında hassasiyet ve ağrı
d) Görme bulanıklığı
e) Şiddetli kusma

189. En sık infertilite yapan seksüel hastalık hangisidir?
a) Herpes genitalis
b) AiDS
c) Condiloma accuminata
d) Sifiliz
e) Chlamydia
 
190. Submukoz myomda hangisi tanıya en az yardımcıdır?
a) Laparoskopi
b) Histerosalpingografi
c) Kolpografi
d) USG
e) Küretaj 

191. Östrojen etkisindeki bir kadında vagen yaymasında (sürüntüde) en çok görülen hücre tipi hangisidir?
a) Asidofil intermedier
b) Basofil intermedier
c) Asidofil süperfisiel
d) Basofil süperfisiel
e) Naked hücreler

192. Kadınlarda adrenerjik kökenli hormon hangisidir?
a) Dehidroepiandrosteron sülfat
b) Testesteron
c) Androsteron
d) Dihidrotestesteron
e) Pregnonolon

193. Post koital test için en iyi zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sekretuar faz
b) Periovulatuar faz
c) Postmenstrüal faz
d) Premenstrüel faz
e) Proliferatif faz

194. 75 yaşında vagen,vulva,uterus atrofik,sol over palpapl ise ne yaparsınız?
a) Overektomi
b) Eksplorasyon
c) 2 ayda bir muayene
d) Rutin periyodik takip
e) Fraksiyone küretaj + kolposkopi

195. Aşağıdakilerden hangisi molün parsiyel olduğunu gösterir?
a) Fetal damarların varlığı 
b) Aşırı trofoblastik aktivite
c) Tam hidropik dejenerasyon
d) Villöz yapılar
e) Aşırı intersisyel ödem

196. Spiralin kesin kontendikasyonu olmayan hangisidir?
a) Gebelik şüphesi
b) in situ serviks CA
c) Nedeni bilinmeyen vajinal kanama
d) Konjenital uterus anomalisi
e) Geçirilmiş pelvik infeksiyon

197. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin fizyolojik etkisi değildir?
a) Endometriumda maturasyonun yitirilmesi
b) Ovulasyon olmaması
c) Foliküllerin maturasyonunun tamamen yokluğu
d) GnRH inhibisyonu
e) Mukusun kıvamlı olması

198. Hangisinde reseptör bozukluğu vardır?
a) Testiküler feminizasyon
b) Gonadal yetmezlik
c) Bilateral adrenal hipoplazi
d) XY disgenezis
e) Hermafroditizm 

199. Yeni doğanda en sık vaginal kanama sebebi hangisidir?
a) Maternal östrojen 
b) Sarkoma bothroides
c) Yabancı cisim
d) Annenin DES kullanımı
e) Vaginal anomali
 
200. 20 aylık ölü fetüs taşıyan gebede DIC geliştiğinde hangisi olur?
a) PTde azalma
b) PTTde azalma
c) Kanama Zamanında azalma
d) Faktör V-VIII-X'da azalma
e) Fibrinojende azalma
 
Yorumlar
Sen de Yaz