Biyokimya Textbook
TUS_Biyokimya Textbook _59
Hem Sentezi ve Yıkımı
Giriş Ana yapı olarak dört pirol halkasının metan köprüleriyle   ... Okumaya Devam Et
GENETİK BİLGİNİN AKTARIMI
 5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA Sentezi Giriş RNA Polimerez Prokaryot Transkripsiyonu Ökaryot Transkripsiyonu Transkripsiyon Sonrası Değişiklikler: RNA'nın İşlenmesi RNA'nın Hücreden Çıkışı RNA Yıkımı   3. Translasyon: Protein Sentezi Giriş Ribozom Genetik Şifre Protein Sentezi Protein Sentezinin Antibiyotiklerle Denetlenmesi   4. Posttranslasyonal Modifikasyonlar Giriş Proteinlerin Yönlendirilmesi   5. Genetik Aktivitenin Denetimi Giriş Ökaryotlarda ... Okumaya Devam Et
DNA Replikasyonu ve Onarımı
Giriş Canlılarda deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) olmak üzere kimyasal yapıları bakımından farklı iki nükleik asit vardır. DNA, genetik bilginin depolanmasında, RNA ise DNA'da depolanmış genetik bilginin protein sentezine dönüşmesinde kullanılmaktadır. DNA, ökaryotik hücrelerin kromozomlarında, mitokondrilerinde ... Okumaya Devam Et
Transkripsiyon: RNA Sentezi
Giriş DNA'da bulunan gen bilgisinin RNA molekülüne aktarılması, transkripsiyon denilen RNA sentezi ile gerçekleşir. RNA, organizmada gen bilgisinin depolanıp iletilmesinin yanı sıra kataliz de yapabilen tek makromoleküldür. Genomu RNA olan bazı virüslerin dışında, tüm RNA molekülleri DNA'da depolanmış bilgilere ... Okumaya Devam Et
Translasyon: Protein Sentezi
Giriş Genetik bilgi, adeta bir data bankası görevini yapan DNA'nın nükleotid dizisinde saklanarak nesilden nesile aktarılır. Organizmanın kendisi için gerekli olan bilgiyi kullanabilmesi için, nukleusta, bu bilgiyi içeren bölümün transkripsiyonu ile mRNA'nın oluşması gerekir. Sitoplazmada mRNA'nın aktardığı bilginin okunması ... Okumaya Devam Et
Posttranslasyonal Modifikasyonlar
Giriş Yeni sentezlenen proteinler, hidrojen, van der Waals, iyonik ve hidrofobik bağlarla stabilleşen sekonder ve tersiyer (varsa kuaterner) yapıları tamamladıktan sonra fonksiyonel hale gelmektedir. Bazı proteinler primer yapıları değiştirilmeden aktif konformasyona geçebildikleri halde, bazıları bileşimlerindeki, amino asitlerin modifiye olması, primer ... Okumaya Devam Et
Genetik Aktivitenin Denetimi
Giriş Binlerce proteine ait genetik bilgiye sahip olan organizmada gerekmeyen enzimlerin sentezi veya moleküllerin gerekenden fazla sentezlenmesi organizmaya ciddi bir yük getireceği için hücrelerde genetik aktivitenin kontrol edilebilmesi önemlidir. Prokaryotlarda genetik aktivitenin denetimi hücrenin çevreye hızla uyabilmesi amacıyla gerçekleşir. ... Okumaya Devam Et
BESLENME
 4 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Beslenmede Temel Kurallar Giriş Temel Besin Grupları Sağlıklı Beslenme   2. Vitaminler Giriş Vitaminlerin Sınıflandırılması Yağda Eriyen Vitaminler Suda Eriyen Vitaminler   3. Anorganik Makromoleküller Giriş Sodyum Potasyum Klor Kalsiyum Magnezyum Fosfor Kükürt   4. Eser Ve Ultraeser Elementler Giriş Demir Bakır Çinko Mangan Kobalt Molibden Krom Selenyum İyot Flor Ultraeser Elementler   ... Okumaya Devam Et
Beslenmede Temel Kurallar
Giriş Beslenme, canlıların büyüme ve gelişiminin sağlanması, canlılık fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve sağlıklarının sürdürülmesi için dışarıdan besin maddelerinin alınması ve optimal etkinlikle kullanılmasıdır. Beslenme biliminin başlıca ilgi alanını şu konular oluşturmaktadır: 1. Büyüme ve gelişiminin sağlanması, canlılık fonksiyonlarının yerine getirilmesi ... Okumaya Devam Et
Vitaminler
Giriş 1905 yılında Corneius Pekelharing deney hayvanlarını iki gruba ayırarak birinci grubu temel besin maddeleriyle (protein, karbonhidrat, yağ, anorganikler, tuz, su), ikinci grubu ise temel besin maddelerine çok az süt ilave ederek besledi. Süt ilave edilen gruptaki hayvanların yaşamlarını devam ettirip ... Okumaya Devam Et