Biyokimya Textbook
TUS_Biyokimya Textbook _59
Protein Yapılı Ve Amino Asit Türevi Hormonlar
Hipotalamus Hipotalamus, erişkin bir insanda yaklaşık 2.5 cm uzunluğunda ve 4 gr ağırlığında, beynin 3. ventrikül tabanında yerleşmiş, hipofize sapla bağlı bir bezdir. Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde yer alan nöronlar hipofiz sapıyla arka hipofize ... Okumaya Devam Et
Hormon Etki Mekanizmaları
Giriş Hormonlar çok hücreli organizmalarda hücre içi ve hücre dışı haberleşmeyi / iletiyi düzenleyen kimyasal yapılardır. Haberleşme, merkezi sinir sistemi (SSS) ve endokrin sistemin ortak çalışmasıyla sağlanır. Endokrin sistemle SSS arasındaki entegrasyonu en önemli SSS bölümü hipotalamustur. İç ve dış ... Okumaya Devam Et
Biyokimya kavramı
Biyokimyanın Tarihçesi "Canlı Kimyası" anlamına gelen Biyokimya* terimi, daha önceleri Fizyolojik Kimya olarak adlandırılan ve biyoloji, fizyoloji gibi temel bilimlerle ilişkili olarak gelişimini sürdüren bilim alanını ifade etmek üzere ilk defa 1903 yılında bilimsel literatürde yerini almıştır. Biyokimya, canlının yapısını, ... Okumaya Devam Et
Hem Sentezi ve Yıkımı
Giriş Ana yapı olarak dört pirol halkasının metan köprüleriyle   ... Okumaya Devam Et
GENETİK BİLGİNİN AKTARIMI
 5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA Sentezi Giriş RNA Polimerez Prokaryot Transkripsiyonu Ökaryot Transkripsiyonu Transkripsiyon Sonrası Değişiklikler: RNA'nın İşlenmesi RNA'nın Hücreden Çıkışı RNA Yıkımı   3. Translasyon: Protein Sentezi Giriş Ribozom Genetik Şifre Protein Sentezi Protein Sentezinin Antibiyotiklerle Denetlenmesi   4. Posttranslasyonal Modifikasyonlar Giriş Proteinlerin Yönlendirilmesi   5. Genetik Aktivitenin Denetimi Giriş Ökaryotlarda ... Okumaya Devam Et
DNA Replikasyonu ve Onarımı
Giriş Canlılarda deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) olmak üzere kimyasal yapıları bakımından farklı iki nükleik asit vardır. DNA, genetik bilginin depolanmasında, RNA ise DNA'da depolanmış genetik bilginin protein sentezine dönüşmesinde kullanılmaktadır. DNA, ökaryotik hücrelerin kromozomlarında, mitokondrilerinde ... Okumaya Devam Et
Transkripsiyon: RNA Sentezi
Giriş DNA'da bulunan gen bilgisinin RNA molekülüne aktarılması, transkripsiyon denilen RNA sentezi ile gerçekleşir. RNA, organizmada gen bilgisinin depolanıp iletilmesinin yanı sıra kataliz de yapabilen tek makromoleküldür. Genomu RNA olan bazı virüslerin dışında, tüm RNA molekülleri DNA'da depolanmış bilgilere ... Okumaya Devam Et
Translasyon: Protein Sentezi
Giriş Genetik bilgi, adeta bir data bankası görevini yapan DNA'nın nükleotid dizisinde saklanarak nesilden nesile aktarılır. Organizmanın kendisi için gerekli olan bilgiyi kullanabilmesi için, nukleusta, bu bilgiyi içeren bölümün transkripsiyonu ile mRNA'nın oluşması gerekir. Sitoplazmada mRNA'nın aktardığı bilginin okunması ... Okumaya Devam Et
Posttranslasyonal Modifikasyonlar
Giriş Yeni sentezlenen proteinler, hidrojen, van der Waals, iyonik ve hidrofobik bağlarla stabilleşen sekonder ve tersiyer (varsa kuaterner) yapıları tamamladıktan sonra fonksiyonel hale gelmektedir. Bazı proteinler primer yapıları değiştirilmeden aktif konformasyona geçebildikleri halde, bazıları bileşimlerindeki, amino asitlerin modifiye olması, primer ... Okumaya Devam Et
Genetik Aktivitenin Denetimi
Giriş Binlerce proteine ait genetik bilgiye sahip olan organizmada gerekmeyen enzimlerin sentezi veya moleküllerin gerekenden fazla sentezlenmesi organizmaya ciddi bir yük getireceği için hücrelerde genetik aktivitenin kontrol edilebilmesi önemlidir. Prokaryotlarda genetik aktivitenin denetimi hücrenin çevreye hızla uyabilmesi amacıyla gerçekleşir. ... Okumaya Devam Et