Edebiyat
YKS_Edebiyat _15
Halk Edebiyatı
Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuştuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi ... Okumaya Devam Et
Türk Edebiyatı Kitap Özetleri II
Edebiyat sınavında çıkabilecek kitapların özetleri bu bölümde verilmeye devam edilmiştir. Türk Edebiyatında önemli yer edinmiş eserler Türk Edebiyatı kitap özetleri I konusundan itibaren anlatılmaya başlanmıştır. Bu bölümde de önemli kitapların özetleri verilmeye devam edilecektir. Çağdaş Türkiye'deki Eserlerin ... Okumaya Devam Et
Edebiyat Akımları
Edebiyatta hayat anlayışı ve sanat düşüncesi bakımından değişiklik gösteren hareketlerle açılan çığırlardır. Edebiyat akımlarının oluşmasında toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler, bireysel özelliklerdeki farklılaşmalar etkili olmuştur. Tarihsel bir süreç içinde genellikle birbirlerine tepki olarak ortaya çıkan bu ... Okumaya Devam Et
Yazınsal Türler (Edebi Türler)
Edebiyatta ortaya konan birçok edebi (yazınsal) tür vardır. Bu derste yazınsal türleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Edebi türler temel olarak ik alt başlığa ayrılır. Bunlar düzyazı ve şiirdir. Düzyazı Türleri Düzyazı, duygu ve düşüncelerin, hayallerin, istek ve arzuların doğal ... Okumaya Devam Et
Tanzimat Edebiyatı (1860 - 1896)
Türk edebiyatı 19. yüzyılda batı etkisine girmiştir. Tanzimat edebiyatı batı etkisindeki Türk edebiyatı içerisindeki ilk dönemdir. Tanzimat edebiyatını anlamak için Türk edebiyatındaki batı etkisini de anlamak gerekir. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Osmanlı Devleti, Batının Rönesansla başlayıp çeşitli reform ... Okumaya Devam Et
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896 - 1901)
Servet-i Fünun; “fenlerin zenginliği” anlamına gelen “Servet-i Fünun” dergisi etrafında, 1896’da Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde toplanan genç sanat­lıların oluşturduğu bir edebiyat topluluğudur. Bu ede­biyat “Salon Edebiyatı” diye de nitelendirilir. Serveti Fünun Döneminin Özellikleri ... Okumaya Devam Et
Milli Edebiyat
Milli Edebiyat akımını, 1911 yılında Selanik’te çıkarıl­maya başlanan “Genç Kalemler” dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar -Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp- oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir. Ülkeyi kurtarmak için ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve ... Okumaya Devam Et
Divan Edebiyatı
Divan edebiyatına, “yüksek zümre edebiyatı”, “havas edebiyatı”, “klasik Türk edebiyatı” gibi adlar da veri­lir. Fakat her şairin bir “Divan”ı olduğu için daha yaygın olarak kullanılan isim Divan edebiyatıdır. Türk aydınları, Türkçede yetersiz buldukları din, bi­lim, sanat kavramlarının karşılıkları olan ... Okumaya Devam Et
Dünya Edebiyatı Kitap Özetleri
Dünya edebiyatına damgasını vurmuş eserlerin özetleri bu bölümde anlatılmıştır. Özellikle batı edebiyatını kavramak için dönemsel olarak ortaya konmuş bazı eserler hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Dünya Edebiyatı Türk Edebiyatını da önemli ölçüde etkilemiştir. Batı Edebiyatı Kitap Özetleri Dünya ... Okumaya Devam Et
Türk Edebiyatı Kitap Özetleri I
Bu bölümde Türk Edebiyatında önemli yer edinmiş bazı kitapların özetleri verilecektir. Özellikle edebiyat sınavında çok çıkan kitapların özetlerine daha çok yer verilmiştir. Tanzimat Dönemi ve Sonrası Eserlerin Özetleri Eserleri incelerken Tanzimat Döneminden bu yana ortaya konulan eserleri inleyeceğiz. ... Okumaya Devam Et
Edebiyat Akımları (Konu Özeti)
Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek ... Okumaya Devam Et
Tanzimat Edebiyatı Özet Anlatım
Tanzimat Dönemi Edebiyatı 1860 yılından 1896 yılına kadar süren edebiyattır. Özet olarak Tanzimat Edebiyatına değinelim. Hazırlık Dönemi 1839 Tanzimat Fermanı'ndan 1860'ta ilk özel gazetenin çıkışına kadar geçen süreye hazırlık dönemi denir. Bu dönemin ayırıcı özelliği edebiyatımızda Batılı anlamda ... Okumaya Devam Et
Servet-i Fünun Edebiyatı (Özet)
1896 yılından 1901 yılına kadar süren bir edebiyattır. Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde toplanan sanatçılardan oluşur. Bu edebiyatı Edebiyat-ı Cedide de denmiştir. Dönemin Özellikleri Sanatçılar dönemin siyasal koşulları sebebiyle içlerine kapanık, bireyci bir anlayışa yöneldiler. "Sanat sanat içindir" ilkesi benimsendi. Dil ... Okumaya Devam Et
Halk Edebiyatı Özet
Halk edebiyatı İslamiyetten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren bir edebiyattır. Halk edebiyatı özet olarak aşağıda anlatılmıştır. Genel özellikleri Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. Gerçeklere dayalı, somut konular işlenir. Yaygın olarak şiir kullanılır. Nazım birimi dörtlük; ölçüsü hece ölçüsüdür. Genel olarak yarım uyak hakimdir. Dili ... Okumaya Devam Et
İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı
İslam öncesi ve İslam dönemi edebiyatı dediğimiz zaman bir geçiş döneminden söz etmemiz gerekir. Bu dönemde büyük oranda sözlü eser verilmiş olsa da özellikle İslamiyet sonrasında yazılı eserler de ortaya konmuştur. Sözlü Edebiyat Dönemi Türklerin ... Okumaya Devam Et
Söz Sanatları Özet
Söz sanatları edebiyatın en önemli konularından biridir. Edebiyat büyük oranda sanatlı söz söyleme yeteneğine dayanır. Detayını anlattığımız söz sanatlarını özet olarak da görüp hızlıca hatırlayalım. Teşbih (Benzetme) Sözü daha etkili hale getirmek için aralarında ilhi bulunan iki unsurdan güçsüz ... Okumaya Devam Et
Yazınsal Türler Konu Özeti
Yazınsal türleri özetlersek iki başlık altında toplamamız gerekir. Bunlar nesir türleri ve nazım türleri olarak guruplandırılacaktır. Düzyazı (Nesir) Türleri Önce düzyazı yani nesir türleri üzerinde özet olarak duralım. Masal Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü ... Okumaya Devam Et
Divan Edebiyatı ve Özellikleri
Divan edebiyatı çok büyük bir edebiyat olduğu için incelenmeye değerdir. Divan edebiyatının birçok özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır. Şairler genellikle medrese kültürü almış ... Okumaya Devam Et
Milli Edebiyat Dönemi
Milli edebiyat dönemi edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Milli edebiyat döneminin başlıca özellikleri aşağıda listenmiştir. 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında kuruldu. Eserlerinde ulusal kaynaklara yöneldiler ve Anadolu'ya açıldılar. ... Okumaya Devam Et
Fecr-i Ati Edebiyatı
Dönemin Özellikleri Sanatçılar bir bildiri ile iddialı bir biçimde edebiyat anlayışlarını ve yapacaklarını açıkladılar.  Servet-i Fünun anlayışını yeteri kadar başarılı bulmadıkları için eleştirdiler. Edebiyat anlayışı olarak Servet-i fünunculardan ... Okumaya Devam Et