Sosyoloji
YKS_Sosyoloji _24
Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Alanı
Sosyolojinin Konusu ve Tanımı Sosyoloji, toplumu konu edinen bir bilimdir. Toplum insanla­rın oluşturduğu örgütlü sosyal bir gerçekliktir. Toplum ger­çekliğinin temelinde ise insan ilişkileri vardır, işte sosyoloji insanlar arasında gerçekleşen sosyal ilişkiler sürecindeki oluşum, gelişim ve değişimi inceler. Bu ... Okumaya Devam Et
Kültür
Kültür, sosyolojinin temel konularından biridir. Kültürün bir­çok tanımı yapılmıştır. Buna göre kültür: Bir toplumun yaşayış ve düşünce tarzı, sanat, edebiyat ve dinle ilgili değerleri, adet, gelenek ve eğlenceleridir. Kültür bir milletin kendine özgü dil, ... Okumaya Devam Et
Toplumsal Kurum Nedir?
Sosyolojideki birçok kavram gibi kurum kavramı da günlük dilden farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Toplumsal kurum­lar insanların bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturu­lan davranış örüntülerinin, rollerin ve ilişkilerin bileşimidir. Örneğin, aile, din, eğitim, hukuk birer toplumsal kurumdur. Bu kurumlar insan ... Okumaya Devam Et
Toplumsal Kuramlar II. Kısım
Siyasal Kurumlar Toplumdaki insanlar arasındaki fikir ve çıkar çatışmalarının çözümü, toplumun genel çıkarına ve ortak iyiye ulaşma iste­ği toplumu bunları gerçekleştirecek örgütlenmeleri kurmaya yöneltmiştir. Siyaset bu bakımdan toplumu yönetme etkinli­ği anlamına gelir. Toplumu yönetme ve yönetme hakkına sa­hip ... Okumaya Devam Et
Toplumsal Yapı Nedir?
Toplum yaşamının varlığı ve sürekliliği için yerine getirilmesi zorunlu olan temel toplumsal işlevler vardır. Bunlar neslin sürdürülmesi, üyelerin toplumsallaşması (sosyalleşmesi), bireylerin hayata bir anlam ve gayeyle bağlanması, elde edi­len mal ve hizmetlerin üretim ve paylaşılması gibi işlevlerdir, işte ... Okumaya Devam Et
Toplumsal Değişme Nedir?
Toplumun kültürünün, yapısının ve toplumsal davranışlarının zaman içinde farklılaşmasıdır. Toplumsal yapıdaki farklılaş­madır. Toplumsal değişme bir toplumun yapısında, kurumlarında ya da kurumların birbiriyle olan ilişkilerinde meydana gelen değişmelerdir. Örneğin, son altmış yıldır Türkiye tarım toplumu özelliğinden sanayi toplumuna doğru ... Okumaya Devam Et