Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1996 TUS SORULARI

1. Nervus opticusun lifleri nerede sonlanır? 
a) Nervus geniculatum mediale 
b) Corpus geniculatum laterale 
c) Colliculus inferior 
d) Sulcus calcarinus 
e) Area striata 
 
2. Ön kolu extansiyon yapamayan bir kişide hangi sinir zedelenmesi düşünülür? 
a) Nervus axillaris 
b) Nervus radialis 
c) Nervus medianus 
d) Nervus ulnaris 
e) Nervus musculocutaneus 
 
3. Vena oftalmica hangi oluşuma açılır? 
a) Venöz sinüs 
b) Vena jugularis externa 
c) Sinus cavernozus 
d) Vena facialis 
e) Sinus rectus 
 
4. Hangi arter tıkanıklığında sol homonim hemianopsi, sol vücut yarısında felç ve duyu kaybı meydana gelir 
a) Sol arteria carotis interna 
b) Sağ arteria cerebri medialis 
c) Arteria communicans anterior 
d) Sağ arteria cerebri 
e) Sol arteria serebri anterior
 
5. Aşağıdakilerden hangisi medulla oblongatayı çaprazlayarak medulla spinalise geçer? 
a) Tractus corticospinalis laterale 
b) Tractus corticospinalis anterior 
c) Tractus vestibularis 
d) Tractus spinotectalis 
e) Tractus spinotalamicus
 
6. Clivus hangi kemikte yer alan bir oluşumdur? 
a) Os frontale 
b) Os occipitale 
c) Os parietale 
d) Os temporalis 
e) Os maxillaris 
 
7. Aşağıdaki kaslardan hangisi karşısına gelen işlevi yapmaz? 
a) Musculus gluteus maximus - uyluğa extansiyon 
b) Musculus quadriceps femoris - bacağa extansiyon 
c) Musculus pectoralis - kola abduksiyon 
d) Musculus triceps surrae - ayağa fleksiyon 
e) Musculus brachioradialis - ön kola flexion
 
8. Nervus abducens aşağıdaki kaslardan hangisini uyarır? 
a) Musculus obliquis bulbi superior 
b) Musculus rectus bulbi süperior 
c) Musculus rectus bulbi inferior 
d) Musculus rectus bulbi medialis 
e) Musculus rectus bulbi lateralis 
 
9. Hangi arterin medulla spinalisin beslenmesinde yeri yoktur? 
a) Arteria vertebralis 
b) Arteria servicalis profunda 
c) Arteriales lumbales 
d) Arteria intercostales 
e) Arteria basillaris 
 
10. Vena cordis media hangi oluşuma açılır?(kalpte) 
a) Sinus coranarius 
b) Vena cordis magna 
c) Atrium dexter 
d) Ventriküles sinister 
e) Atrium sinister
 
11. Gözdeki rodopsin hücrelerine ışık temas edince aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? 
a) Rodlarda cGMP artar 
b) Cis retinal transretinale izomerize olur 
c) Rodlarda cGMP düşer 
d) Rodlarda sodyum konsantrasyonu artar 
e) CGMP fosfodiesteraz aktive olur
 
12. Nöron iletiminde terminal plakta hangi iyonun artışı asetil kolini inhibe eder? 
a) Klor 
b) Kalsiyum 
c) Potasyum 
d) Sodyum 
e) Magnezyum 
 
13. Kalbin elektrokardiyografisinde P dalgası hangi evreye rastlar? 
a) izovolümetrik gevşeme 
b) Ventrikül diastol sonu 
c) izovolümetrik kasılma 
d) Ventrikül sistolik ejeksiyon bölümü 
e) Ventrikül sistol sonu 1/3 bölümü 
 
14. Karotid sinüs ve arcus aortadaki baroreseptörlerden kalkan uyaranlar direkt olarak nereyi uyarırlar? 
a) Nükleus vestibularis laterale 
b) Vagusun dorsal çekirdeği 
c) Nükleus tractus solitarius 
d) Sempatik sistem innervasyonu 
e) Vazomotor bölgenin vazokonstriktör alanı
 
15. Hangi hormon talamustaki supraoptik çekirdekte yapılır? 
a) Antidiüretik hormon 
b) Oksitosin 
c) Büyüme hormonu
d) ACTH 
e) Folikül stimüle edici hormon 
 
16. Serebellumun flokülonodüler bölgenin lezyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenir? 
a) istemli hareket kaybı 
b) istirahat tremoru 
c) Rijid akinezi 
d) Denge bozukluğu 
e) Pozisyon duygusu bozukluğu
 
17. Hyalen membran hastalığında hangi akciğer hücrelerinin fonksiyon yetersizliği söz konusudur? 
a) Pnömosit tip I 
b) Makrofaj 
c) Pnömosit tip II 
d) Kapiller endoteli 
e) Fibroblast
 
18. Meissner pleksusu aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır? 
a) Tunica muscularis 
b) Lamina muscularis mukoza 
c) Tunica fibroza 
d) Tunica submukoza 
e) Tunica mukoza 
 
19. Foramen ovale aşağıdaki bölgelerden hangisinden gelişir? 
a) Septum primum 
b) interventriküler septum 
c) Septum sekundum 
d) Aortikopulmoner septum 
e) Atrioventriküler septum 
 
20. Akciğer alveollerinde hava kan bariyerinde yer almayan oluşumu işaretleyiniz? 
a) Alveol epitel sitoplazması 
b) Septal hücre sitoplazması 
c) Endotel bazal laminası 
d) Alveol endotel bazal laminası 
e) Endotel sitoplazması
 
21. Hangi aminoasitin dekarboksilasyonu ile vazodilatatör bileşik oluşur? 
a) Arjinin 
b) Histidin 
c) Aspartik asit 
d) Glutamin 
e) Prolin 
 
22. 5 hidroksikolekalsiferolün spesifik bir enzim ile 1 nolu pozisyonda hidroksilasyonu hangi organda gerçekleşir? 
a) Kalp 
b) Karaciğer 
c) Böbrek 
d) Pankreas 
e) Mide
 
23. LDL aşağıdakilerden hangisine bağlanır ve hücre içine girer? 
a) Apo A 
b) Apo C 
c) Apo D 
d) Apo B-100 
e) Apo B-48 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi yağlı karaciğer oluşumunda etkili değildir? 
a) Kolin eksikliği 
b) Etanol alımı 
c) Karbon tetra klorür alımı 
d) Orotik asit alımı 
e) Metionin alımı 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkisi değildir? 
a) Glikojenolizi arttırması 
b) Lipojenezi arttırması 
c) Keton oluşumunu baskılar 
d) Glukoz oksidasyonunu arttırır 
e) Glikoneogenezi yavaşlatır 
 
26. Bağırsakta safra tuzu eksikliğinde karaciğerde sentezlendikten sonra modifikasyonu bozulan protein hangisidir? 
a) Albumin 
b) Protrombin 
c) Globulin 
d) Seruloplazmin 
e) Haptoglobulin
 
27. Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi akut faz reaktanı değildir? 
a) Haptoglobulin 
b) Alfa-1 antitripsin 
c) Alfa-1 asit glikoprotein 
d) Transferrin 
e) Fibrinojen 
 
28. Plazmada fibrinojen hangi bölgede gözlenir? 
a) Alfa-1 globulin bölgesi 
b) Alfa-2 beta arası 
c) Alfa-1,alfa-2 arası 
d) Alfa-2 globulin bölgesi 
e) Beta-gama arası 
 
29. Safra asitleri hangi formda salgılanırlar? 
a) Serbest olarak 
b) Askorbik asite bağlı olarak 
c) Kolesterol esteri biçiminde 
d) Glisin yada taurine bağlı olarak 
e) Beta glukronik asite bağlı olarak 
 
30. Yağ dokusunda hangi enzim hız sınırlayıcı olarak görev alır? 
a) Lipoprotein lipaz 
b) Hormona duyarlı triaçilgliserol lipaz 
c) Gliserokinaz 
d) Açil kontrol sentetaz 
e) Monoaçil gliserol lipaz 
 
31. Hangi kas proteininde ATPaz aktivitesi vardır?
a) Troponin C 
b) Aktin 
c) Tropomyozin 
d) Miyozin 
e) Troponin T
 
32. Eritrositlerde hangi enzim eksikliğinde primakin,aspirin ve sülfonamid gibi oksidan ilaçların alımında hemoliz meydana gelir? 
a) Hekzokinaz 
b) Piruvat kinaz 
c) Glukoz-6-fosfataz 
d) Enolaz 
e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
 
33. Aşağıdaki karşılaştırmalarda hangi hormon diğerinin sentez ve salınımını etkilemez? 
a) ACTH - kortizol 
b) Anjiotensin II - aldesteron 
c) TSH - T3 ve T4 
d) LH - testesteron 
e) Somatostatin - Büyüme hormonu 
 
34. Hangi hormon hücre içi reseptörlere bağlanarak etki eder? 
a) Kortizol 
b) insülin 
c) TSH 
d) LH 
e) Anjitansin II 
 
35. Melatonin nerede hangi aminoasitten sentezlenir? 
a) Hipofiz - triptofan 
b) Hipofiz - fenilalanin 
c) Pineal bez - fenilalanin 
d) Pineal bez - tirozin 
e) Pineal bez - triptofan
 
36. Hangi tip hemoglobin deoksiformda iken birbirine yapışır ve anemi oluşmasına sebep olur? 
a) Hb F 
b) Hb A 
c) Hb A2 
d) Hb M 
e) Hb S
 
37. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde Lesch-Nyhan sendromu meydana gelir? 
a) Aminofosforibozil 
b) Ribonükleotid redüktaz 
c) Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz 
d) Riboz fosfat pirofosfokinaz 
e) Adenin fosforibozil transferaz 
 
38. E.Colide DNA replikasyon hatasını hangi enzim düzenler? 
a) DNA polimeraz I 
b) DNA polimeraz II 
c) Topoizomeraz 
d) Endonükleazlar
e) DNA ligaz 
 
39. Azaserin ve diazanorlösin ‘de novo’ pürin sentezinde görev alan maddelerden hangisine benzer
ve onun yerini alarak sentezini inhibe eder? 
a) Aspartik asit 
b) Glutamin 
c) Glisin 
d) N10 förmül tetra hidrofolik asit 
e) N5N10 metenil +H fosfataz 
 
40. Soru hatırlanamadı 
 
41. Bakterilerde kompetans hangi genetik olayla ilişkilidir? 
a) Kısıtlı transdüksiyon 
b) Transformasyon 
c) Konjugasyon 
d) Lizojenizasyon 
e) Jeneralize transdüksiyon 
 
42. Gram negatif bakteri duvarında bulunan ve bakterinin parçalanmasıyla salınan lipopolisakkarit yapılı madde hangisidir? 
a) Hemolizin 
b) Ekzotoksin 
c) Endotoksin 
d) Fibrokinaz 
e) Hyaluronidaz
 
43. Penisilin hangi mekanizmayla kendisini gösterir? 
a) Bakteri duvarına etki ederek 
b) 50s ribozomlarına etki ederek 
c) sitoplazmada protein sentesini bozarak 
d) 30s ribozomlarına etki ederek 
e) Hiçbiri 
 
44. Atopik vucüt yapısına sahip kişide akciğerlerde infiltratif alanlar ve balgamda eozinofili gözleniyor.Hangi mantar düşünülür? 
a) Candida 
b) Aspergillus 
c) Cryptococcus 
d) Trichofiton 
e) Rhodotorula
 
45. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi mantar hastalığı tedavisinde kullanılmaz? 
a) Flusitazin 
b) Nistatin 
c) Griseofulvin 
d) Amfoterisin B 
e) Đdoksirüdin
 
46. insanda sestod enfeksiyonunda hangisi gözlenmez? 
a) Konakta beslenme bozukluğu 
b) Barsakta mekanik travma 
c) Parazitin protein ve vitamin absorbsiyonunu bozması 
d) Parazitin endotoksini ile diyare oluşması 
e) Skoleksin tutunduğu yerde bakteri enfeksiyonu 
 
47. Aşağıdakilerden hangi parazit yağ emilimini bozar,diyare yapar ve salgıyı arttırır?
a) Entemoeba histolitica 
b) Balantidium coli 
c) isospora belli 
d) Entemoeba hartmani 
e) Giardia lamblia 
 
48. Çobanlık mesleği ile uğraşan bir şahsın elinde önce papül, daha sonra vezikül ve üzerinde siyah kabuk gelişen bir lezyon ortaya çıkıyor.
Tanınız nedir? 
a) Şarbon 
b) Leishmaniazis 
c) Sporotriks shenki 
d) Candida enfeksiyonu 
e) Hiçbiri 
 
49. Antijeni yardımcı T hücrelere sunan molekül aşağıdakilerden hangisidir? 
a) immunglobulin 
b) interlökin 1 
c) Selektin 
d) CD3 
e) Tip II MHC antijeni 
 
50. Akut enfeksiyonlarda en erken artan immunglobulin hangisidir? 
a) IgA 
b) IgM 
c) IgE 
d) IgD 
e) IgG 
 
51. Kemik iliği transplantasyonu yapılanlarda en sık enfeksiyon yapan virüs aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HIV-2 
b) HAV 
c) Sitomegalovirüs 
d) Rota virüs 
e) Coksaki virüs
 
52. Hangi virüs solunum yolu ve fekal oral yolla vücuda girer? 
a) Rinovirüs 
b) Adenovirüs 
c) SMV 
d) Toga virüsler 
e) HAV 
 
53. Hangi virüsler konjenital malformasyon yapar? 
a) influenza A - influenza B 
b) Poliovirüs - coxachie virüs 
c) Adeno virüs - corona virüs 
d) Kızamıkçık virüsü - CMV 
e) Herpes virüs - kabakulak virüsü 
 
54. Akkiz sifiliz II evre lezyonlarından değildir? 
a) Gom 
b) Alopesi 
c) Püstül 
d) Papülosquamöz döküntü 
e) Conduloma lata
 
55. Alveolde köpüksü eozinofilik materyal ve infiltrasyon, mononükleer hücre infiltrasyonu yapan pnömoni etkeni nedir? 
a) Stafilakokkus 
b) Pnömokok 
c) Mikoplazma 
d) Pnömosistitis 
e) Hiçbiri
 
56. Hangi parazit deriden girer ve üriner sistem,kalın barsak ve karaciğer enfeksiyonlarına yol açar? 
a) Schistosoma haematobium 
b) Diphyllobotrium latum 
c) Fasciola hepatica 
d) Strongiloides sterkoralis 
e) Dicrosolium dendriticum
 
57. Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsül içermez? 
a) Bacillis antracis 
b) Neisseria meningitidis 
c) Cornibakterium difteria 
d) Salmonella pnömonia 
e) Hiçbiri 
 
58. Akut üretritin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Stafilakokkus aureus 
b) Stafilakokkus epidermis 
c) Herpes simpleks virüsü 
d) Neisseria gonore 
e) Hemofilis ducrei 
 
59. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı enteritte gaita yaymasında lenfosit hücresi gözlenmez? 
a) Shigella spp. 
b) Salmonella spp. 
c) Vibrio colera 
d) Entemoeba histolitica 
e) Campilobacter jejuni
 
60. Bir şahısta beslendikten 1-6 saat sonra ateş,karın ağrısı ve diareye yol açan patojen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bacillus cereus 
b) Campilobacter jejuni 
c) E.coli 
d) Yersinia enterokolitika 
e) Clostridium botilinum
 
61. Aşağıdakilerden hangi hızla gelişen glomerulonefritte akciğer kanaması ve pulmoner hemosideroz görülür? 
a) Alport sendromu 
b) Goodpasture sendromu 
c) SLE 
d) Diabetik nefropati 
e) Malarya nefropatisi
 
62. Over dokusunda aberran tiroid dokusu bulunmasıyla karekterize germ hücreli tümör hangisidir?
a) Struma overi 
b) Folikül kisti 
c) Epidermoid ca 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
63. Bilateral olma ihtimali yüksek olan yüzeyel epitel kökenli malign over tümörü hangisidir? 
a) Endodermal sinüs tümörü 
b) Müsinöz kistadenokarsinom 
c) Endometroid karsinom 
d) Brenner tümörü 
e) Seröz kistadenokarsinom
 
64. Meme başında kanlı akıntıyla karekterize olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) intraduktal papillom 
b) Fibrokistik hastalık 
c) Fibroadenom 
d) Phyloides sarkoides 
e) Lipom 
 
65. Bilateral olma ihtimali yüksek olan ve diğer memeninde kontrol edilmesini gerektiren meme kanseri hangisidir? 
a) invaziv duktal karsinom 
b) invaziv lobüler karsinom 
c) Medüller karsinom 
d) Papiller karsinom 
e) Kolloid karsinom 
 
66. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının major histopatolojik bulgusu değildir? 
a) Nörofibriller yumak 
b) Senil plak 
c) Granülovakuoler dejenerasyon 
d) Hirano cisimciği
e) Polimorf nüveli lökosit infiltrasyonu 
 
67. Herpes simpleks virus Tip I ensefalitinde en karekteristik yerleşim yeri neresidir? 
a) Temporal lob inferomediali 
b) Pons 
c) 4.ventrikül çevresi 
d) Oksipital bölge 
e) Serebellum
 
68. Multipl sklerozda temel bozukluk hangisidir? 
a) Endotel hasarı 
b) Akson 
c) Vaskulit 
d) Demyelinizasyon 
e) Nöron dejenerasyonu 
 
69. Dört yaşında bir çocukta karında hızla büyüyen bir kitle,yaygın kemik metastazı, idrarda katekolamin metabolitlerinin artışı mevcut.
Tanınız nedir? 
a) Wilms tümörü 
b) Lenfositik lenfoma 
c) Ewing sarkomu 
d) Nöroblastoma 
e) Hodgkin hastalığı
 
70. Aşağıdaki akciğer kanserlerinden hangisinde ACTH ve ADH salgılanır? 
a) Squamoz cell Ca 
b) Adeno Ca 
c) Büyük hücreli kanser 
d) Küçük hücreli kanser 
e) Pulmoner blastom 
 
71. Fasikülasyonun sık görüldüğü hastalık hangisidir? 
a) Myopati 
b) Gullian bare 
c) Myastenia gravis 
d) Amyotrofik laterak skleroz 
e) Myotonik distrofi 
 
72. Karsinoid tümör en sık hangi organda yerleşir? 
a) Appendiks 
b) Pankreas 
c) Mide 
d) Kalın barsak 
e) jejunum 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığına spesifik değildir? 
a) Transmural tutulum 
b) Psödopolipler 
c) Kas-sinir hipertrofisi 
d) Segmenter tutulum 
e) Rektal tutulum 
 
74. Aflatoxin hangi kanser oluşumunda etkilidir? 
a) Mide kanseri 
b) Karaciğer kanseri 
c) Böbrek kanseri 
d) Kalın barsak kanseri 
e) Akciğer kanseri 
 
75. Hangisinde AL(hafif zincir) tipi amiloid birikimi gözlenir? 
a) Romatoid artrit 
b) Multipl myelom 
c) Ailesel akdeniz ateşi 
d) Hodgkin hastalığı 
e) Crohn hastalığı 
 
76. Aşağıdakilerden hangisi metastatik kalsifikasyona örnektir? 
a) Tbc granülomu 
b) Nodüler kolloidal guatr 
c) Hiperparatiroidizm 
d) Metastatik tümör kalsifikasyonu 
e) Papiller ca kalsifikasyonu 
 
77. Sigara içen erkekte orta ve küçük ekstremite damarlarında tromboz,akut ve kronik iltihabi olayla seyreden segmenter tutulum gösteren vaskülit hangisidir? 
a) Temporal arterit 
b) Buerger hastalığı 
c) Reynaud hastalığı
d) Takayaşu arteriti 
e) Romatizmal vaskülit
 
78. Hangi tiroid kanserinde parankimde amiloid birikir ve kalsitonin salgılanır? 
a) Papiller kanser 
b) Folliküler kanser 
c) Anaplastik kanse 
d) Medüller kanser 
e) Hiçbiri 
 
79. Malign melanom prognozunun tayininde en önemli kriter nedir?(2004-E) 
a) Ülserasyon olup olmaması 
b) Lezyonun yerleştiği yer 
c) Lezyonun derinliği 
d) Birim alandaki mitoz sayısı 
e) Tümör hücresinde pleomorfizm bulunması 
 
80. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi karaciğerde endotel-hepatosit arasında yer alır? 
a) Kuppfer hücresi 
b) Safra kanalikülleri 
c) Desmosomlar 
d) Disse aralığı 
e) Yağ depo hücreleri 
 
81. Asetozolamid hangi enzimi inhibe ederek göz içi basıncını düşürür? 
a) Asetil kolin esteraz 
b) Karbonik anhidraz 
c) Kallikrein 
d) Ksantin oksidaz 
e) Siklooksijenaz 
 
82. Aşağıdaki ilaçların hangisinin bronkodilatatör diüretik pozitif inotrop ve pozitif kronotrop etkisi vardır? 
a) Aspirin 
b) Nifedipin 
c) Triamsinolon 
d) Kromolin sodyum 
e) Teofilin
 
83. Bronşial astım tedavisinde kullanılan beta 1 ve beta 2 seçiciliği olmayan betamimetik ilaç hangisidir? 
a) Salbutamol 
b) Terbutol 
c) izopreteronol 
d) Fenoterol 
e) Disprenolin 
 
84. Aşağıdakilerden hangi ilaç biotransformasyona uğradıktan sonra etkinlik kazanır? 
a) Difenil hidantoin 
b) Enalapril 
c) Adrenalin 
d) Fenobarbitol 
e) Penisilin
 
85. Aşağıdakilerden hangisi levodopa karboksilasyonunu arttırır? 
a) Karbidopa 
b) Benserazid 
c) Deprenil 
d) Pribedil 
e) Pridoksin
 
86. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli vazokonstrüksiyon yapar? 
a) Anjiotensin II 
b) ........... 
c) ........... 
d) ........... 
e) ........... 
 
87. Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II antagonistidir? 
a) Teprotid 
b) Pepsitotin 
c) Lizinopril 
d) Saralazin 
e) Enalapril 
 
88. Damar içine N-nitro, L-arjinin ve metil esterin verilmesiyle kan basıncı artmaktadır. Sebebi nedir? 
a) Anjiotensin II artar 
b) Direk vazokonstruksiyon yapar 
c) Sempatik aktiviteyi arttırır 
d) Endotelin-1 peptid sentezi artar 
e) Nitrik oksid sentezi engellenir
 
89. Makrofajlardan salgılanan,trombosit agregasyonu yapan, bronkokonstriktör ve vazodilatatör etkisi olan madde hangisidir? 
a) PG E 
b) PG F2α 
c) PAF-ester 
d) TxA2 
e) PG E2
 
90. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi bir α2 adrenoreseptör 
agonistidir? 
a) Guanfazin 
b) Trimetafan kamsilat 
c) Guanetidin 
d) Kaptopril 
e) Hidralazin 
 
91. Solunumu deprese eden hidrojen iyonu akseptörü hangisidir? 
a) Sodyum laktat 
b) Amonyum klorür 
c) Sitrik asit 
d) Tris tampon 
e) Sodyum sitrat 
 
92. Hangi ilaç glomerüler filtratın ozmotik aktivitesini arttırarak diüretik etki gösterir? 
a) Klorotiazid 
b) Asetozalamid 
c) Mannitol 
d) Spironalokton
e) Klortalidon
 
93. Aşağıdakilerden hangisi uterusu gevşetmez? 
a) Aritodin 
b) Magnezyum sülfat 
c) Ergonovin 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi 
 
94. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi proton pompasını inhibe ederek etki gösterir? 
a) Famotidin 
b) Omeprazol 
c) Simetidin 
d) Sükralfat 
e) Nizatidin 
 
95. Aşağıdaki penisilinlerden hangisinin etkisi en uzundur? 
a) Penisilin G 
b) Prokain penisilin 
c) Penisilin V 
d) Benzatin penisilin 
e) Metisilin 
 
96. Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi ksantinoksidaz tarafından tioürik aside çevrilir ve böbrekten atılır? 
a) Ametopterin 
b) Florourasil 
c) Karmustin 
d) 6-merkaptopürin 
e) Busulfan
 
97. Aşağıdakilerden hangisi vazopressinin antidiüretik etkisi değildir? 
a) Adenilat siklaz aktivasyonu 
b) V2 reseptör stimulasyonu 
c) C-AMP artışı 
d) Fosfoinositid turnover artışı 
e) Toplayıcı kanallarda suya geçirgenligin artışı 
 
98. Hangi made,zehirlenme yapan maddenin etkenine dönüşür ve antidot olarak etki gösterir? 
a) Asetominofen - simetidin 
b) Oral antikoagulan - vitamin K 
c) Siyanür - sodyum tiosülfat 
d) Narkotik analjezik - naloksan 
e) Atropin - fizostigmin 
 
99. Aşağıdakilerden hangisi antikoagulan ilaçların etkinliğini arttırır? 
a) Barbitüratlar 
b) Rifampisin 
c) Fenilbutazon 
d) Klorpromazin 
e) Kolestremin 
 
100. Depolarizasyon yaparak kas gevşetici etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Süksinil kolin(dekametanyum) 
b) Tubokürarin 
c) Galamin
d) Pankronyum 
e) Atrokuryum 
Açıklama: diğer dört tanesi kompetetif blok edici ajanlar
 
101. Karında kitle ve çenede şişlik olan çocukta ne düşünürsünüz? 
a) Burkit lenfoma 
b) Nöroblastom 
c) Retinablastom 
d) Wilms tümörü 
e) Hiçbiri 
 
102. 5600 gram ağırlığında doğan çocukta hipoglisemi mevcut.Asidoz ve ketonürisi yok. Ne düşünürsünüz? 
a) Hiperinsülinizm 
b) Glukagonoma 
c) Her üçü 
d) Hiçbiri 
e) Hiperglisemi
 
103. Kalp yetmezliği olan çocukta aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez? 
a) Hepatomegali 
b) Parmakta çomaklaşma 
c) Takipne 
d) Taşikardi 
e) S3 duyulması 
 
104. Yeni doğan bir çocukta apgar skoru 1.dakikada 3 ve 5.dakikada 5, doğum forcepsle ve zor olarak gerçekleşmiş.
8 saat önce membran rüptürü gerçekleşmiş. Bu durumda ne düşünürsünüz? 
a) Neonatal asfiksi 
b) Menenjit 
c) Mekonyum aspirasyonu 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
105. Sekiz yaşında bir çocukta 6 gün önce başlayan ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve 3 gün penisilin tedavisi uygulanmasına cevapsızlık 
mevcut. Kalp hızı 98/dk, ateş:39 derece, karın üzerinde 5-6 adet purpurik döküntü, laboratuarda lökosit:4800, BOS da hücre yok, protein:2,4 
gr/dl, glukoz:60 gr/dl, sistemik kan şekeri:80 gr/dl dir.Tanıda ilk ne yaparsınız? 
a) Gaita kültürü 
b) idrar kültürü 
c) Kan kültürü 
d) BOS kültürü 
e) Hiçbir şey yapılmaz 
 
106. 105. sorudaki hastada hangi komplikasyon gelişmez? 
a) Otitis media 
b) Kolesistit 
c) Sarılık 
d) Ensefalit
e) Perforasyon
 
107. Çocuklarda en sık beyin tümörü hangi bölgede görülür? 
a) infra tentorial 
b) Supra tentorial 
c) intramedüller 
d) intermedüller 
e) Hepsi 
 
108. Genellikle başparmak olmak üzere doğumsal anomalilerin eşlik ettiği anemi hangisidir? 
a) Fanconi aplastik anemisi 
b) Saf kırmızı küre anemisi 
c) Aplastik anemi 
d) Normokrom normositik anemi 
e) Transkobalamin 2 eksikliği
 
109. Kardeşi immun yetmezlikli olan çocuğa hangi aşı yapılmaz? 
a) Oral polio 
b) Karma aşı 
c) Kızamık aşısı 
d) Pnömokok aşısı 
e) Tetanoz aşısı 
 
110. Fallot tetralojisinde sık sık acil müdahale gerektiren durum hangisidir? 
a) Hipoksi ve anoksi nöbetleri 
b) Endokardit 
c) Konjestif kalp yetmezliği 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri 
 
111. Hepatomegalisi olmayan,gelişme geriliği,hiperlipidemi ve hipoglisemisi olan çocukta ne düşünülür? 
a) Glikojen depo hastalığı tip I 
b) Hurler sendromu 
c) Hunter sendromu 
d) Mukolipidoz 
e) Hiçbiri
 
112. Aşırı kusma,letarji,hiperamonemi,metabolik asidoz olan ve hepatomegalisi olmayan hastada ne düşünürsünüz? 
a) Fenilketonüri 
b) Galaktozemi 
c) Organik asidemi 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
113. Enfeksiyondan bir hafta sonra sırtında ve bacaklarında ekimoz olan çocukta kanama ve pıhtılaşma zamanı normal.
Tanınız nedir? 
a) ITP 
b) DIC 
c) Hemofili A 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi 
 
114. Aşağıdakilerden hangisi tiroid nodülü olan küçük bir çocukta malignite belitisidir? 
a) Solid nödül - hipofonksiyon
b) Multinodül - normofonksiyon 
c) Kistik nodül - hiperfonksiyon 
d) Multinodül - hipofonksiyon 
e) Hiçbiri
 
115. Aşağıdakilerden hangisinde pnömokok aşısı endike değildir? 
a) Aspleni 
b) Nefrotik sendrom 
c) Rekürren otitis media 
d) Kompleman eksikliği 
e) Hiçbiri 
 
116. Ağlayınca siyanozu kaybolan, dinlemekle akciğerler normal, Laringoskopla incelenmesi normal olan bir bebekte
aşağıdaki işlemlerin hangisi yapılmalıdır? 
a) EKG çekilir 
b) Naloxan verilir 
c) Buruna nazogastrik sonda sakılır 
d) Hiçbir 
e) Hepsi 
 
117. Vücudu ve göbeği yeşile boyanmış 8 saat önce önce poş açılıp forsepsle doğum yapmış çocukta PA akciğer grafisinde
bilateral yama tarzı konsolidasyon mevcut ne düşünürsünüz? 
a) Mekonyum aspirasyonu 
b) Bronkopulmoner displazi 
c) Akciğer ödemi 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
118. Aşağıdaki viruslerden hangisi solunum yolu ve fekal-oral yolla bulaşarak enfeksiyon yapar?
a) Adeno virüs 
b) CMV 
c) Toga virüs 
d) HAV 
e) Rino virüs
 
119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tüberküloz tedavisinde kullanılmaz? 
a) Klindamisin 
b) Streptomisin 
c) Rifampisin 
d) Sikloserin 
e) Etambutol 
 
120. Discoid lupus eritematozus en sık hangi bölgede görülür? 
a) Gluteal bölge 
b) Femoral bölge 
c) inguinal bölge 
d) Axiller bölge 
e) Yüz bölgesi 
 
121. Ağız çevresinde ,ellerde ve ayaklarda vezikobüllöz lezyonu olan alopesi, kronik diyaresi olan hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? 
a) ......... 
b) ........... 
c) Akrodermatitis enterohepatica 
d) ......... 
e) ......... 
 
122. 121.sorudaki hastada tedavide ne uygulanır? 
a) Çinko 
b) Güneşe çıkma 
c) Vitamin replasmanı 
d) Güneşe çıkmama 
e) Multi vitamin replasmanı 
 
123. Çocukta en sık görülen hodgkin dışı lenfoma hangisidir?(2004-E) 
a) Küçük lenfositik lenfoma 
b) Folliküler küçük çekirdekli 
c) Folliküler büyük hücreli lenfoma 
d) Mikozis fungoides 
e) Lenfoblastik lenfoma 
 
124. Gastroşizisin özelliği olmayan hangisidir? 
a) Göbeğin sağ tarafında yer alır 
b) Barsakların ödemli ve yapışık olması 
c) Başka GiS patolojileriyle birlikte olması 
d) Belirgin bir membranının olmaması 
e) Göbeği içine alması 
 
125. Prematürelerde hangi vitamin eksikliği hemolize neden olur? 
a) Vitamin A 
b) Vitamin B6 
c) Vitamin K 
d) Vitamin D 
e) Vitamin E 
 
126. Hatırlanmadı 
127. Hatırlanmadı 
128. Hatırlanmadı 
129. Hatırlanmadı 
130. Hatırlanmadı
 
131.19 yaşında bir bayanda üriner enfeksiyon düşünülüyor. Steril idrar kültürü kanlı agar ve EMB besiyerine ekiliyor. Kanlı agarda üreme gözleniyor.
Gram yaymada pozitif koklar tespit ediliyor ve koagulaz negatif olduğu belirleniyor. Etken nedir? (2004-E) 
a) Stafilakokkus saprofiticus 
b) Stafilakokkus aureus 
c) E.coli 
d) Grup B streptokoklar 
e) Salmonella typi mirium
 
132. Non opak idrar yolları taşı hangisidir? 
a) Ürik asit 
b) Oxalat 
c) Fosfat 
d) Sitrat 
e) Mixt taşlar 
 
133. Hastane dışı pnömonilerin en sık nedeni hangisidir? 
a) Pseudomonas auriginoza 
b) Streptokokkus pnömonia 
c) Staf.Aureus
d) E.coli 
e) Klebsiella pnömonia 
 
134. Mide kanseri için predispozan faktör olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hastanın kan grubu 
b) Atrofik gastrit 
c) Helicobakter pylori 
d) .......... 
e) .............. 
 
135. Vena cava süperior sendromunun en sık sebebi nedir? 
a) Akciğer Ca 
b) Timoma 
c) Guatr 
d) Lenfoma 
e) Mediastinal fibrozis 
 
136. Diyareden sonra mikroanjiopati,hemolitik anemi,böbrek yetmezliği ve trombositopeni gelişen kişide ne düşünürsünüz? 
a) Hemolitik üremik sendrom (HÜS) 
b) ITP 
c) KTP 
d) Nefrotik sendrom 
e) Hiçbiri
 
137. Bradikardi, EKG de voltaj düşüklüğü, kardiyomyopatisi olan hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? 
a) Hipotiroidi 
b) Hipertiroidi 
c) Hipoparatiroidi 
d) Hiperparatiroidi 
e) Hiçbiri
 
138. Kardiyojenik akciğer ödemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
a) Morfin 
b) Oksijen 
c) Diüretik 
d) Vazodilatatör 
e) Propranolol
 
139. En sık spontan dalak rüptürü yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sıtma 
b) Lösemi 
c) Lenfoma 
d) Kist hidatik 
e) Depo hastalığı 
 
140. Asimetrik septal hipertrofide intraventriküler gradient artışında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
a) Beta bloker 
b) Kinidin 
c) Digoksin 
d) Amiodaron 
e) Kalsiyum kanal blokerleri
 
141. Göğüs ağrısı olan bir bayanda ,derin nefes alırken ve otururken ağrı artmaktadır. Tanınız nedir?
a) AMI 
b) Anjina pectoris 
c) Akut perikardit 
d) Pulmoner stenoz 
e) Mitral stenoz 
 
142. Mitral prolapsusun dinleme bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Midsistolik klik - Geç sistolik üfürüm 
b) Ejeksiyon sesi - holosistolik üfürüm 
c) Mitral açılma sesi - diastolik üfürüm 
d) Diastolik rulman - presistolik üfürüm 
e) Devamlı üfürüm 
 
143. 68 yaşında kalça protezi olan bir hastada 38,5 derece ateş, üzerine basınca ağrı oluşması, eklem sıvısında lökosit sayısı 11000/mm3,
gram boyamada pozitif koklar gözleniyor. Etken nedir? 
a) Staf.epidermidis 
b) C.difficile 
c) Strep.viridans 
d) Beta hemolitik streptokok 
e) Bakteroides fragilis
 
144. Aşağıdakilerden hangisi idiopatik nefrotik sendrom için karekteristik değildir? 
a) Proteinüri 
b) Hiperlipidemi 
c) Hipoalbuminemi 
d) Ödem 
e) C3 düşüklüğü
 
145. Hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği bulgusu değildir? 
a) Fraksiyone Na atılımı 1’in altında 
b) idrar sodyumu 40 mmol/lt üzerinde 
c) idrar sedimenti normal 
d) idrar kreatinin/plama kreatinin oranı 40’ın üzerinde 
e) idrar ozmolaritesi 500 mosmol/kgH20 üzeri 
 
146. Hangi zehirlenme diabetik ketoasidozun ayırıcı tanısında düşünülmelidir? 
a) Salisilat zehirlenmesi 
b) Organik fosfor zehirlenmesi 
c) Atropin zehirlenmesi 
d) Her üçü 
e) Hiçbiri 
 
147. Hepatit B virüs enfeksiyonlarında aşağıdakilerden hangisine serumda rutin olarak bakılmaz? 
a) HBV DNA 
b) HBcAg 
c) Anti-HBs 
d) HBsAg 
e) HBeAg
 
148. Hangisi ektopik ACTH sendromunda gözlenmez? 
a) Yüksek dexametazon süpresyonuna cevapsızlık 
b) CRH ya cevapsızlık 
c) Plazma ACTH yüksekliği 
d) Serum potasyum yüksekliği 
e) Metirapona cevapsızlık 
 
149. ACTH ve ADH salgılayan akciğer kanseri hangisidir? 
a) Küçük hücreli akciğer ca 
b) Büyük hücreli akciğer ca 
c) Epidermoid ca 
d) Adeno ca 
e) Hiçbiri 
 
150. Demir eksikliğinde ilk bulgu hangisidir? 
a) Serum demiri azalır 
b) Demir depoları boşalır 
c) Hipokromi 
d) Retikülosit sayısı artar 
e) Serum demir bağlama kapasitesi artar 
 
151. Polisitemia rubra veranın major tanı kriteri hangisidir? 
a) Trombositoz 
b) Lökositoz 
c) Serum B12 vitamin artışı 
d) Eritrosit kitlesinin artışı 
e) LAP artışı 
 
152. 60yaşında erkek hastada zayıflama,güçsüzlükibaş ağrısı,görme bozukluğu, çiğnemekle çenede ağrı ve kalça ağrısı oluşuyor.
Ayrıca anemisi ve sedimentasyon yüksekliği mevcut. Tanınız nedir? 
a) Wegener granülomatozu 
b) SLE 
c) Behçet sendromu 
d) Temporal arterit 
e) Polimyozit
 
153. Kronik salmonella taşıyıcılığında yanlış olan hangisidir? 
a) Gaitada bir yıl süre ile bakteri görülmesi 
b) Yaşlılarda sık gözlenir 
c) Salmonella tifi dışındaki salmonella enfeksiyonlarında gelişir 
d) Safra taşı olanlarda sıktır 
e) Hiçbiri
 
154. Koroner kalp hastalığı araştırmasında sigara içimi ile MI arasındaki ilişki araştırılmaktadır. 366 sigara içen şahıs ile 473 sigara içmeyen şahıslardan son üç ay
içerisinde infarktüs geçirenler belirlenmiştir.Buna göre 157 kişi sigara içenlerden,110 kişi ise sigara içmeyenlerden enfarktüs geçirmiştir. Bu ne tür bir araştırmadır? 
a) Kesitsel çalışma 
b) Vaka kontrol çalışması 
c) Tanımlayıcı çalışma 
d) Kontrollü klinik çalışma 
e) Kohort çalışması 
 
155. 154.sorudaki hangi istatistik ölçüde sigara içimi ile MI ilişkisi gösterilir? 
a) insidans 
b) Atfedilen risk 
c) Korunabilirlik 
d) Prevalans 
e) Rölatif risk tahmini
 
156. Broca afazisi hangi bölgede olur? 
a) Parietal 
b) Occipital 
c) Frontal 
d) Temporal 
e) Talamus 
 
157. Petit mal epilepside hangisi kullanılır? 
a) Diphenilhidantoin 
b) Etosüksimid 
c) Karbamazepin 
d) Diazem 
e) Dexametazon 
 
158. Kronik organik beyin sendromu olmayan hangisidir? 
a) Alzeimer 
b) Wernicke ensefalopatisi 
c) Pick 
d) Senil demans 
e) Parkinson 
 
159. Klang çağrışım hangisinin bozukluğudur? 
a) Düşünce 
b) Duygulanım 
c) Algılama 
d) Bellek 
e) Orientasyon 
 
160. Antipsikotik tedavi alan bir hastada aniden anormal hareketler ortaya çıkmıştır. ilk olarak ne düşünürsünüz? 
a) Psikotik semptomlarda artma 
b) Distoni 
c) Myoklonus 
d) Temporal lob otomatizmi 
e) Tardif diskinezi
 
161. Linea semilunarise olan herniasyona ne ad verilir? 
a) Obturator 
b) Littre 
c) Richter 
d) interparietale 
e) Spigiel 
 
162. Yara iyileşmesinde en uzun süren faz hangisidir? 
a) Koagülasyon fazı 
b) Matürasyon fazı 
c) Fibroplazi fazı 
d) inflamasyon fazı 
e) Vaskülarizasyon fazı 
 
163. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonu komplikasyonlarından değildir? 
a) Potasyum yüklenmesi 
b) Sodyum yüklenmesi 
c) Faktör 5 eksikliği 
d) Dilüsyonel trombositopei
e) Sitrat yüklenmesi
 
164. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişim sonrası metabolik asidoza sebep olur? 
a) Aşırı ringer laktat infüzyonu 
b) Nazogastrik aspirasyon 
c) Akut dolaşım yetresizliği 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
165. Subtotal tiroidektomiden sonra,komplikasyon gelişen bir bayan hastada 6 saat içinde solunum güçlüğü,taşikardi ve ajitasyon gelişirse,
aşağıdakilerden hangisi uygulanır? (2004-E) 
a) Hematom boşaltılması 
b) Kalsiyum verilmesi 
c) Morfin verilmesi 
d) Solunum yolunun açılması 
e) Hiçbiri
 
166. Üçüncü boşluktaki sıvı volümünü arttıran nedir? 
a) Onkotik basınç artışı 
b) Hidrostatik basınç artışı 
c) Geçirgenlik arması 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi 
 
167. Tiroide en sık metastaz yapan tümör hangisidir? 
a) Akciğer bronkojenik ca 
b) invaziv duktal ca 
c) Mesane ca 
d) Rectum ca 
e) Gastrik adeno ca 
 
168. 68 yaşında femur boyun kırığı olan bayan hastada altıncı günde ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gözleniyor. Tanınız nedir? 
a) Pulmoner tromboemboli 
b) Ampiyem 
c) Pnömotoraks 
d) MI 
e) Angina
 
169. Perianal apse ve fistülün en sık sebebi hangisidir? 
a) Crohn hastalığı 
b) Rectum glandlarının iltihapları 
c) Diyare 
d) Colitis ülseroza 
e) Hiçbiri 
 
170. Spontan rüptüre en yatkın olan karaciğer tümörü hangisidir? 
a) Kavernöz hemanjiom 
b) ........ 
c) .......... 
d) ............. 
e) ........... 
 
171. Hiperkalsemide aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır? 
a) Furosemid 
b) Mitramisin
c) Volüm replasmanı 
d) Diyaliz
e) Hiçbiri
 
172. Courvasier-Terrier belirtisi hangisinde görülür? 
a) Pankreas Ca 
b) Akut kolesistit 
c) Karaciğer absesi 
d) Koledokolitiyazis 
e) Akut kolanjit 
 
173. Mide perforasyonu sonucu opere olan kişide 7.gün ateş ve sol üst kadranda ağrı oluşmuş,tetkik olarak ne yapılmalıdır? 
a) Ayakta direkt batın grafisi 
b) Yatarak direkt batın grafisi 
c) Baryumlu özafagus mide grafisi 
d) USG 
e) Çöliak anjiografi
 
174. Hangisinde renal potasyum atılımı artar? 
a) Spironaloktan alımı 
b) Beta bloker alımı 
c) Metabolik alkaloz 
d) Hipoaldesteronizm 
e) Hiçbiri 
 
175. Gastroözafajiel reflüde en iyi tanı yöntemi hangisidir? 
a) PH monitorizasyon 
b) Baryumlu grafi 
c) Manometrik basınç ölçme 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri 
 
176. GiS kanaması ve ekimozu olan,aktive edilmiş PTT, PZ, TZ uzamış fibrinojen ve trombosit azalmış hastada tanınız nedir? 
a) DiC 
b) Senil purpura 
c) iTP 
d) Hemofili A 
e) Hemofili B 
 
177. Erkekte meme kanseri için predispoze olmayan faktör hangisidir? 
a) Travma 
b) Östrojen tedavisi 
c) Kleinefelter sendromu 
d) XXY 
e) Hiçbiri 
 
178. Hangisi bazal asit salgısını arttırmaz? 
a) ZES 
b) Sistemik mastositoz 
c) Gastrin hücre hiperfonksiyonu 
d) Billroth II operasyonundan sonra antrumun yerinde kalması 
e) Pankreasın somatostatin hücre tümörü 
 
179. Primer ve sekonder hipotiroidinin ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi daha duyarlıdır? 
a) Sella grafisi
b) Tiroid sintigrafisi 
c) TSH 
d) T3,T4 
e) Tiroid USG 
 
180. Mide asidi aspirasyonunda ilk yapılacak işlem nedir? 
a) Bronş lavajı 
b) Yüksek doz antibiyotik 
c) Kortikosteroid tedavisi 
d) Trakeaya tampon 
e) Hipoksiyi düzeltmek 
 
181. Tükrük bezi taşı en sık hangisinde gözlenir? 
a) Parotis 
b) Submandibular 
c) Sublingual 
d) Ağız içi tükrük bezleri 
e) Hiçbiri 
 
182. Femur-tibia diafizinde yerleşen, oval, radyolüsent,çevresi sklerotik tümör hangisidir? 
a) Osteom 
b) Osteoid osteom 
c) Osteokondroma 
d) Hemanjioma 
e) Osteosarkom
 
183. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişim gerektirir? 
a) 3 mmden küçük çökme kırığı 
b) Periostu delmiş lineer kırık 
c) Lineer kırık 
d) Araya dura sıkışmış lineer kırık 
e) Hiçbiri 
 
184. Spinal tümörlerden intramedüller yerleşimi olan hangisidir? 
a) Epandimom 
b) Anjiom 
c) Menengiom 
d) Kemik tümörü metastazı 
e) Hiçbiri 
 
185. Dalen Fush nodülleri hangisinde gözlenir? 
a) Trahom 
b) Nodüler episkelerit 
c) inklüzyon konjuktiviti 
d) Sarkoidoz 
e) Sempatik oftalmi
 
186. 36 haftalık gebenin hangi şikayeti acile başvurmasını gerektirmez? 
a) Şiddetli baş ağrısı 
b) Görmede bulanıklık 
c) Dizüri 
d) Ayak sıtında ödem 
e) inatçı kusma
 
187. Eklamptik bir gebede konvulziyon gelişirse ilk yapılması gereken hangisidir? 
a) Karanlık ve sakin bir odaya alınır 
b) Damar yolu açılır 
c) Largactil yapılır 
d) Ca glukonat enjekte edilir 
e) Solunum yolu açık tutulur
 
188. Hangisi deflexion gelişi değildir? 
a) Occiput posterior 
b) Büyük frontal 
c) Tepe 
d) Alın 
e) Yüz 
 
189. Ablasio plasentada en az görülen hangisidir? 
a) Fetal distres 
b) Uterin apopleksi 
c) Uterin hypertonosite 
d) Malprezentasyon 
e) DiC 
 
190. Kolposkopik incelemede hangisi patolojik değildir? 
a) Mozaik görünüm 
b) Beyaz epitel 
c) Fluktuasyon 
d) Keratinizasyon 
e) Kornifikasyon 
 
191. Akut amenore nedenlerinden hangisi reseptör defektine bağlı olarak ortaya çıkar? 
a) Rezistans over sendromu 
b) Callman sendromu 
c) Turner sendromu 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
192. Aşağıdakilerden hangisi sheehan sendromunun bulgularından biri değildir? 
a) Hiperpigmentasyon 
b) Amenore 
c) Laktasyon azlığı 
d) ACTH düşüklüğü 
e) Hiçbiri
 
193. Genç yaşta hangi over tümörü daha sıktır? 
a) Seröz kistadenokarsinom 
b) Endometroid ca 
c) Musinöz kistadenokarsinom 
d) Brenner tümörü 
e) Endodermal sinüs tümörü 
 
194. Vajen alt 1/3 tutmuş pelvis duvarına ulaşmamış serviks tümörü hangi evrededir? 
a) Evre I 
b) Evre II 
c) Evre IIIA
d) Evre IIIB 
e) Evre IV 
 
195. Overyal hirsutizm hangisiyle değerlendirilir? 
a) Androjen bağlayan globulin 
b) Dihidroepiandrostenedion 
c) Androstenodion 
d) Dehidrotestesteron 
e) 17 ketosteroid 
 
196. Paraovaryal tümör hangisinden kaynaklanır? 
a) Müller kanalı 
b) Wolf kanalı 
c) Genital tüberkül 
d) Yolk kanalı? 
e) Sinüs urogenitale 
 
197. Bartolin absesinde hangi etken en son düşünülmelidir? 
a) Clamidya 
b) N.gonore 
c) Bacteroides 
d) E.coli 
e) Trepoma pallidum 
 
198. Granüloma inguinalede ilk tercih edilecek hangisidir? 
a) Penisilin 
b) Tetrasiklin 
c) Klindamisin 
d) Seftriakson 
e) Hiçbiri 
 
199. Neoplastik olmayan over tümörü hangisidir? 
a) Teka-lütein kisti 
b) Dermoid kist 
c) Brenner tümörü 
d) Endometrioid tümör 
e) Hiçbiri 
 
200. Yirmi yaşında doğum yapmamış kadında serviks insitu karsinomunda ne yapılmalıdır? 
a) Konizasyon 
b) Total histerektomi 
c) Radikal histerektomi 
d) Radyoterapi 
e) Kemoterapi
 

Yorumlar
Sen de Yaz