Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1989 TUS SORULARI

1. Ayağa pronasyon yaptıran kas hangisidir?
a) M. peroneus longus 
b) M. tibialis anterior 
c) M. tibialis posterior 
d) M. gastrokinemus 
e) M. soleus
 
2. N. accesorius hangi kası innerve eder? 
a) M. omohyoideus 
b) M. trapezius 
c) M. deltoideus 
d) M. supraspinatus 
e) M. infraspinatus 
 
3. A. vertebralis hangisinin dalıdır? 
a) A. axillaris 
b) A. brachialis 
c) A. subclavia 
d) A. carotis externa 
e) A. carotis communis
 
4. N. spinalisler nereden geçer? 
a) canalis vertebralis 
b) intervertebral foramen 
c) foramen transversium 
d) canalis opticus 
e) foramen magnum 
 
5. Yüzün mimik kaslarını hangisi innerve eder? 
a) N. trigeminus 
b) N. facialis 
c) N. trochlearis 
d) N. occulomotorius 
e) N. glossofaringeus 
 
6. Hangi arterden nabız alınamaz? 
a) A. radialis 
b) A. temporalis süperficialis 
c) A. facialis 
d) A. carotis communis 
e) A. gluteus superior 
 
7. Masseter kasının üzerinde vertikal bir kesi yapıldığında hangisine ulaşılır? 
a) Parotis 
b) Sublingualis 
c) Submaxillaris 
d) Submandibularis 
e) Axillaris 
 
8. Douglas boşluğu nerede bulunur? 
a) Uterus - mesane 
b) Mesane - rektum 
c) Uterus - rektum 
d) Uterus - sacrum
e) Mesane - sacrum
 
9. inspirium yaptıran kas hangisidir? 
a) M. intercostalis externa 
b) M. subcostalis 
c) M. intercostalis interna 
d) M. pectoralis 
e) M. sternocostalis 
 
10. Göz kapağında düşüklük, içe bakan şaşılık ve midriazis hangi kasın felcinde görülür? 
a) N. abducens 
b) N. trochlearis 
c) N. occulomotorius 
d) N. facialis 
e) N. trigeminus 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi mide asit salgısını arttırmaz? 
a) Gastrin 
b) Histamin 
c) Sempatolitikler 
d) Vagal stimülasyon 
e) Enterogastrik refleks 
 
12. Ön kolun flexion grubuna agonist, extensör grubuna antagonist etki aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fizyolojik antagonizm 
b) Fizyolojik agonizm 
c) Sumasyon 
d) Resiprokal innervasyon 
e) Resiprokal inhibisyon 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi basal ganglionun primer fonksiyonu değildir? 
a) Yakın hafıza 
b) Uyanıklık 
c) Uzak hafıza 
d) Motor koordinasyon 
e) Nöroendokrin fonksiyon 
 
14. Cerebellar hastalık bulgusu olmayan hangisidir? 
a) Ataxi 
b) Dismetri 
c) Disdiadokinezi 
d) Aksion tremoru 
e) istirahat tremoru 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi sentezlendiği hücrede etki göstermez? 
a) FSH 
b) Tromboxan A 
c) Histamin 
d) Seratonin 
e) Prostosiklin 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının özelliği değildir? 
a) Yapısında protein ve lipid bulunur 
b) Karbonhidrat 
c) Simetrik yapıdadır 
d) Reseptörler
e) Flip - flop hareket gözlenir 
 
17. Embriyogenesisde kol ve bacak tomurcukları nereden köken alır? 
a) Göğüs somitleri 
b) iç embriyonel lateral mezoderm 
c) Bel somitleri 
d) iç embriyonel medial mezoderm 
e) Dış embriyonel lateral mezoderm 
 
18. Lacteal nedir? 
a) Liberkülin kriptaları 
b) Safrada kolesterol artışı 
c) ince barsağın olazma hücreleriyle infiltrasyonu 
d) Barsakta emilen maddeyi taşıyan lenf damarı 
e) Gastrik stimulasyonun artması 
 
19. Perisit hücresi nerede bulunur? 
a) Sinüzoitte 
b) Portal venlerde 
c) Hepatositlerde 
d) Safra kanaliküllerinde 
e) Hepatik arterlerde 
 
20. Leydig hücreleri nerede bulunur? 
a) Tubuli kontorti seminiferi 
b) Ductus epididimis 
c) Ductus deferens 
d) Prostat 
e) Epididim 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi glikojenolizi arttırır?(22 aynı) 
a) Epinefrin 
b) insülin 
c) Tiroksin 
d) ACTH 
e) Prolaktin 
 
22.  Aşağıdakilerden hangisi glikojenolizi arttırır?(21 aynı) 
a) Anjitensin 
b) Prostoglandin 
c) Glukagon 
d) Tiroksin 
e) Glutation 
 
23. UDP - glukronil transferaz eksikliği hangisinde görülür? 
a) Crigler najjar 
b) Dubin - johnson 
c) Hurler sendromu 
d) Hunter sendromu 
e) Gilbert sendromu 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi böbrekte yapılmaz? 
a) Anjitansinojen 
b) Renin 
c) Eritropoetin 
d) Vitamin D 
e) Prostoglandinler(PG) 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi ikinci taşıyıcı olarak cAMP kullanmaz?
a) Tiroksin 
b) TSH 
c) Glukagon 
d) Epinefrin 
e) FSH
 
26. iki - üç ay önceki kan glikoz düzeyini hangisi belirler? 
a) Hematokrit 
b) Sedimentasyon 
c) Fe bağlama kapasitesi 
d) HbA1c 
e) Açlık kan şekeri 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi kolesterolden gelişmez? 
a) Östradiol 
b) Aldesteron 
c) Pregnanolon 
d) Testesteron 
e) PGE2 
 
28. Kanda asit fosfataz hangisinde yükselir? 
a) Prostatit 
b) Testis ca 
c) Epididimit 
d) Prostat ca 
e) BPH 
 
29. Fenil etonolamin - N - Metiltransferazı aktive eden aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aldesteron 
b) Adrenalin 
c) insülin 
d) Glukagon 
e) Kortizol 
 
30. Midede Hiyonu taşınması aşağıdakilerden hangisiyle olur? 
a) Na 
b) P 
c) Ca 
d) Mg 
e) HCO3
 
31. insülin alan bir kişide şuur bulanıklığı görüldüğünde ilk ne yaparsınız? 
a) insülin verilir 
b) Kan şekeri bakılır 
c) idrar mikroskopisine bakılır 
d) Kreatine bakılır 
e) idrarda aseton bakılır 
 
32. Aşağıdakilerden hangisi plazma proteinlerinin görevi değildir? 
a) Onkotik basıncı sağlamak 
b) O2 taşımak 
c) Koagülasyonda görev almak 
d) Ig yapısında yer almak 
e) ilaç moleküllerinin taşınımında yer olmak 
 
33. Aşağıdakilerden hangisi böbrekte D vitamini yapımını en çok aktive eder? 
a) Hiperfosfatemi 
b) Hipofosfatemi
c) Hipomagnezemi 
d) Hiperkalsemi 
e) Hipermagnezemi
 
34. Primer ve sekonder hiperaldesteronizm ayırımı hangisi ile olur? 
a) Kan aldesteron düzeyi 
b) Kan renin düzeyi 
c) K düzeyi 
d) Serum osmolaritesi 
e) idrar dansitesi 
 
35. Anemi tanısında kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemoglobin 
b) Hemotokrit 
c) SGOT 
d) Fe bağlama 
e) Serum demiri 
 
36. Aşağıdakilerden hangisi nieman pickteki patolojidir? 
a) Glikoprotein 
b) Gangliozid 
c) Sfingomyelin 
d) Sfingoglikolipid 
e) Mukopolisakkarid 
 
37. Mikrotubul yapıyı bozarak hücre iskeletini bozan hangisidir? 
a) Azoserin 
b) Kolşisin 
c) Rotenom 
d) Malation 
e) Metranidazol 
 
38. Tiamin eksikliği hangi hastalıkta görülür? 
a) Beri beri 
b) Skörbüt 
c) Pellegra 
d) Pseudotümör cerebri 
e) Albinizm 
 
39. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer sirozunda ödemin nedeni değildir? 
a) Su -Tuz tutulumu 
b) Lenfatik obstrüksiyon 
c) Hipoalbuminemi 
d) Hiperbilirubinemi 
e) Sekonder hiperaldesteronizm 
 
40. Gaucher hastalığında aşağıdakilerden hangisi toplanır? 
a) Kolesterol 
b) Sfingomyelin 
c) Serebrozit 
d) Gangliozit 
e) Glikojen 
 
41. Hangisi difteri toksininin etkisidir? 
a) DNA giraz enzim inhibisyonu 
b) EF2 blokajı 
c) IF1blokajı 
d) IF2 blokajı
e) Ribozom subünitelerinin birleşmemesi 
 
42. Pnömoni, abse, osteomyelitin en sık nedeni hangisidir? 
a) S. aureus 
b) H. influenza 
c) Klebsiella 
d) E. coli 
e) Pseudomonas 
 
43. Küf mantarları ne ile boyanır? 
a) Giemsa 
b) Gümüş 
c) Laktofenol pamuk mavisi 
d) Hematoksilen 
e) Sudan 
 
44. Weinberg kompleman fiksasyon testi hangisinde kullanılır? 
a) Echinococcus granülosus 
b) Enfeksiyoz mononükleoz 
c) CMV 
d) Ascariazis 
e) A. lubricoides 
 
45. idrarda yumurtası görülen hangisidir? 
a) S. mansoni 
b) S. hematobium 
c) N. americanus 
d) Ancylostoma duodenale 
e) Ascaris lumbricoides 
 
46. Enfeksiyoz mononükleozu hepatitten ayrıt etmemize yardımcı olan hangisidir? 
a) Heterofil antikorlar 
b) Atipik lenfosit 
c) Splenomegali 
d) Lenfadenopati 
e) Hepatomegali 
 
47. Klamidya enfeksiyonlarında A, B ve BA türleri ile aşağıdakilerden hangisi meydana getirilir? 
a) Trahom 
b) inklüzyon konjuktiviti 
c) Neonatal pnömoni 
d) Üretrit 
e) Salpenjit 
 
48. BOS bulgusu viral menenjite en çok uyan hangisidir? 
a) Menegokoksik menenjit 
b) Pnömokoksik menenjit 
c) Tbc menenjit 
d) Stafilakoksik menenjit 
e) H. influenza menenjiti 
 
49. HIV enfeksiyonlarından korunma yöntemi hangisidir? 
a) Nonspesifik yol 
b) Aşı 
c) Hiperimmün globulin 
d) Gamaglobulin
e) A, B profilaksisi 
 
50. Başka bir virus olmadan üreyemeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HAV 
b) HBV 
c) Non A, Non B 
d) Delta 
e) EBV 
 
51. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonunda ilk seçilecek ilaç hangisidir? 
a) Eritromisin 
b) Kloramfenikol 
c) Tetrasiklin 
d) Streptomisin 
e) Penisilin 
 
52. Akut enfeksiyöz hepatitte kesin tanı hangisidir? 
a) AntiHAV IgM 
b) Anti HBs 
c) AntiHAV IgG 
d) Total anti HAV 
e) Anti HBs
 
53. Aşağıdakilerden hangisinin pnömonisinde en çok plörezi olur? 
a) Mycoplasma 
b) Streptokok 
c) Klepsiella 
d) Klamidya 
e) Stafilakok 
 
54. Condyloma accumulata etkeni hangisidir? 
a) Human papilloma virüsü 
b) H.ducreyi 
c) EBV 
d) Rhinovirus 
e) Adenovirüs 
 
55. En çok antijen bağlayan Ig hangisidir? 
a) IgM 
b) IgA 
c) IgD 
d) IgE 
e) IgC 
 
56. Aşağıdakilerden hangisinin gastroenteriti barsağa en az zarar verir? 
a) Vibrio kolera 
b) Yersinia 
c) E.coli 
d) Salmonella 
e) Shigella 
 
57. Yanıklarda mavi - yeşil cerahata neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pseudomonas auroginosa 
b) Klebsiella 
c) Proteus 
d) Bacteroides fragilis 
e) Clostridum tetani
 
58. Aşağıdakilerden hangisi makrofajlardan salınır? 
a) Lökotrien 
b) interferon 
c) Kompleman faktörler 
d) interleukin 1(iL-1) 
e) Histamin 
 
59. Haşlanmış deri sendromuna yol açan mikroorganizma hangisidir? 
a) S. aureus 
b) S. epidermidis 
c) Beta – streptokok 
d) H. influenza 
e) S. pneumonia 
 
60. 3 gündür 38 °C derece ateşi olan 5 yaşındaki çocuğun boğazında kaldırılınca kanayan gri renkli lezyon vardır. Tanınız nedir? 
a) Ludwig anjini 
b) Tonsiller difteri 
c) Enfeksiyoz mononükleoz 
d) Herpetik tonsillit 
e) Akut streptokok enfeksiyonu 
 
61. En sık kalsifiye olan beyin tümörü hangisidir? 
a) Medullablastom 
b) Oligodendrogliom 
c) Ependimom 
d) Astrositom 
e) Glioblastome multiforme 
 
62. Olgun bir hücrenin başka bir hücreye dönüşmesine ne denir? 
a) Displazi 
b) Metaplazi 
c) Anaplazi 
d) Hiperplazi 
e) Atrofi 
 
63. Malign melanom hangi organda primer olarak yerleşmez? 
a) Beyin 
b) Karaciğer 
c) Deri 
d) Vagen 
e) Göz 
 
64. Alkolik sirozda hangisi görülür? 
a) Asidofilik cisimcik 
b) Mallory cisimciği 
c) Crooke cisimciği 
d) Hyalen dejenerasyon 
e) Bulanık şişme 
 
65. Santral ven etrafında nekroza neden olan(en sık) hastalık hangisidir? 
a) Siroz 
b) Eklampsi 
c) Kalp yetmezliği 
d) Viral hepatit 
e) Hemakromatozis 
 
66. Mezengial IgA depolanması hangisinde görülür?
a) SLE 
b) Good pasture 
c) Berger 
d) Membranöz glomerülonefrit 
e) Alport
 
67. En çok malignleşme potansiyeli olan hangisidir? 
a) Villöz adenom 
b) Juvenil polipozis 
c) Peutz - Jeghers 
d) Familial polipozis 
e) Divertikülozis koli 
 
68. Aşağıdakilerden hangisi pubertede kaybolur? 
a) Nöroblastom 
b) Larinkste anjiofibrom 
c) Familial polipozis 
d) Juvenil polip 
e) Glioblastom 
 
69. Lökomoid reaksiyon hangisinde görülmez? 
a) Akut kan kaybı 
b) Kronik kan kaybı 
c) Hemolitik anemi 
d) Lökopeni 
e) ALL 
 
70. Ülseratif kolitte olay nerededir? 
a) Mukozal inflamasyon 
b) Kalın barsakta inflamasyon 
c) Tüm barsakta granülomatöz inflamasyon 
d) Tüm barsakta histiositik inflamasyon 
e) Tüm barsakta ülsere lezyon 
 
71. ince barsakta transmural, segmental tutulum ve granülomatöz reaksiyonlarla karekterli hastalık hangisidir? 
a) Ülseratif kolit 
b) Crohn hastalığı 
c) Alfa zincir hastalığı 
d) Wilson hastalığı 
e) Whipple hastalığı 
 
72. Karsinoma insitu nedir? 
a) intraepidermal karsinom 
b) Basal membranı geçmiş karsinom 
c) Metastaz 
d) Uzak organ metastazı 
e) Yaygın karsinom 
 
73. Radyoterapiye en iyi cevap veren aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bazal cell ca 
b) Disgerminom 
c) Malign melanom 
d) Kolon Ca 
e) Mide Ca 
 
74. Aşağıdakilerden hangisi diffüz mezotelyomaya yol açar? 
a) Asbest
b) Silikozis 
c) Aromatik hidrokarbon 
d) Pnömokonyoz 
e) Bisinozis 
 
75. POTT hastalığında olay, vertebranın ilk neresinde olur? 
a) Spinoz procces 
b) Transvers procces 
c) Arcus vertebrae 
d) intervertebral disk 
e) Corpus vertebrae 
 
76. Aşağıdakilerden hangisinde psammoma cisimciği görülür? 
a) Seröz kistadenokarsinom 
b) Müsinöz kistadenokarsinom 
c) Dermoid kist 
d) Brenner tümörü 
e) Granüloza hücreli tümör 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi premaligndir? 
a) intestinal metaplazi 
b) Meckel divertikülü 
c) Peptik ülser 
d) Akalazya 
e) Kolonun hamartamatöz polipleri 
 
78. Aşağıdakilerden hangisinde tümörlerin ionize radyasyona duyarlılığı artar? 
a) Doku oksijeninin artması 
b) intrasellüler sıvı artışı 
c) Metabolizmanın hızlanması 
d) Metabolizmanın yavaşlaması 
e) Doku kan akımının artması 
 
79. Aşağıdakilerden hangisi deride lokal olarak daha sık ülserleşme gösterir? 
a) Küçük hücreli karsinom
b) Skuamöz hücreli kanser 
c) Bazal hücreli kanser 
d) Nöroblastom 
e) Ekrin poroma 
 80. Aşağıdakilerden hangisi kardiyomyopati yapmaz? 
a) SLE 
b) Amiloidoz 
c) Herediter hemorajik telenjiektazi 
d) Glikojen depo hastalığı 
e) Toksine bağlı 
 
81. En fazla extrapiramidal yan etkisi olan nöroleptik hangisidir? 
a) Trifluperazin 
b) Haloperidol 
c) Klorpromazin 
d) Tioridazine 
e) Loksapin 
 
82. Tek başına verildiğinde morfin benzeri etki yapan, morfin verilmiş kişide antagonist olan ilaç hangisidir? 
a) Nalorfin 
b) Naloksan
c) Meperidin 
d) Apomorfin 
e) Diasetilmorfin
 
83. Pb intoksikasyonunda hangisi kullanılır? 
a) Ca EDTA 
b) Dimerkaprol 
c) Tetrasiklin 
d) Na EDTA 
e) Diasetilmorfin 
 
84. En uzun etkili kolinesteraz inhibitörü hangisidir? 
a) Pridostigmin 
b) Neostigmin 
c) Fizostigmin 
d) Ambenonyum 
e) Ergotiofat 
 
85. Ganglion blokerlerinin yan etkisi olmayan hangisidir? 
a) Midriazis 
b) Hipotansiyon 
c) Empotans 
d) idrar retansiyonu 
e) Hiperasidite 
 
86. Aynı reseptör için agonist olan iki ilacın bağlanması nasıl gösterilir? 
a) PA2 
b) PD2 
c) ED100 
d) LD100 
e) LD1 
 
87. Aşağıdakilerden hangisi jinekomasti yapar? 
a) Klofibrat 
b) Klorpromazin 
c) Dijital 
d) Hidralazin 
e) Furosemid 
 
88. indometazinin etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir? 
a) Frontal baş ağrısı 
b) Su - tuz retansiyonu 
c) Hipoaldesteronizm 
d) Kan basıncında düşme 
e) Epilepside kontendike 
 
89. Tiazidlere bağlı hipeglisemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hiperlipidemi 
b) Hiperürisemi 
c) Hipokalemi 
d) Hiperkalsemi 
e) Hiponatremi 
 
90. Aşağıdakilerden hangisi Na reuptakeni bloke eder? 
a) Guanetidin 
b) Metildopa 
c) imipramin 
d) Rezerpin
e) Amfetamin 
 
91. Uzun süreli fenasetin kullanımı sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nefrokalsinozis 
b) Akutcortikal nekroz 
c) Akut tubuler nekroz 
d) Akut interstisyel nefrit 
e) Akut glomerulonefrit 
 
92. Pedikulozis tedavisinde hangisi kullanılır? 
a) Ketofen 
b) Parathion 
c) Malathion 
d) Saurin 
e) Amfoterisin 
 
93. Bronşial astmada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
a) Terbutalin 
b) Salbutamol 
c) Kromolin Na 
d) Kortikosteroid 
e) Aminofilin 
 
94. Aşağıdakilerden hangisinin intoksikasyonunda idrar alkali yapılır? 
a) Lityum 
b) Morfin 
c) Amfetamin 
d) Salisilat 
e) Klorpromazin 
 
95. Yapı olarak tiazid grubu diüretiklere benzeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Furosemid 
b) Diazoksit 
c) Mannitol 
d) Aminofilin 
e) Asetozolamid 
 
96.Aşağıdakilerden hangisi daha uzun süre kullanıldığında süksinil kolin apnesine neden olur? 
a) Neostigmin 
b) Organofosfat 
c) Fizostigmin 
d) Karbenakol 
e) Betanekol 
 
97. Böbreklere zarar vermeyen antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kanamisin 
b) Neomisin 
c) Streptomisin 
d) Azosilin 
e) Gentamisin 
 
98. Hem ototoksik, hem de nefrotoksik etkili olan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulfonamid 
b) Tetrasiklin 
c) Penisilin 
d) Aminoglikozid 
e) Polimiksin
 
99. Esansiyel hipertansiyonu olan genç bir hastada aşağıdakilerden hangisi ilk seçilecek ilaçtır? 
a) Diüretik 
b) Beta bloker 
c) Kalsiyum kanal blokerleri 
d) Angiotensin 
e) Alfa reseptör bloklerleri
 
100. Glukokortikoidlerin antiinflamatuar etki gücüne göre küçükten büyüğe doğru sıralaması hangisidir? 
a) Kortizon, kortizol, prednizolon, dexametazon 
b) Prednizolon, Kortizon, kortizol, dexametazon 
c) Prednizolon, Kortizol, kortizon, dexametazon 
d) Dexametazon, kortizol, kortizon, prednizolon 
e) Dexametazon, kortizon, kortizol, prednizolon 
 
101. Anormal diş genital yapısı olan 3 haftalık çocukta bulantı, kusma, kilo kaybı görülmektedir. Tanınız nedir? 
a) Feokromasitoma 
b) Konjenital adrenal hiperplazi 
c) Hipertiroidi 
d) Hipotiroidi 
e) Hiperaldesteronizm 
 
102. Anne sütü alan bir çocukta gaitada şeker tespit edildiğinde tanınız nedir? 
a) Laktaz eksikliği 
b) Sukroz eksikliği 
c) Laktoz intoleransı 
d) izomaltaz eksikliği 
e) Galaktoz eksikliği 
 
103. Mekonyum ileusu olan bir bebekte radyolojik bulgu nedir? 
a) Kalp konturlarında genişleme 
b) Kostalarda yeniklik 
c) Diyafram altında hava gölgesi 
d) Psoas gölgesinin belirginleşmesi 
e) Sağ alt kadranda köpük görünümü 
 
104. Polionun en yaygın tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Paralitik 
b) Nonparalitik 
c) Bulber 
d) Abortif 
e) Asemptomatik 
 
105. Yenidoğanın hemorajik hastalığında eksik olan nedir? 
a) C vitamini 
b) D vitamini 
c) K vitamini 
d) E vitamini 
e) Protrombin 
 
106. Ateş, öksürük, halsizlik, karaciğer büyüklüğü, akciğer sesleri normal olan bir çocukta, yan grafide arka mediastende kitle tespit edilmiştir. Tanınız nedir? 
a) Nöroblastom
b) Akciğer fibrozisi 
c) Kistik fibrozis 
d) Bronkojenik kist 
e) Anjiofibrom
 
107. Aşağıdakilerden hangisi kızamığın komplikasyonu değildir? 
a) Otitis media 
b) Pnömoni 
c) Ensefalit 
d) Pankreatit 
e) Subakut sklerozan panensafalit 
 
108. iki yıl önce kızamık ve boğmaca geçiren 5 yaşındaki kız çocuğunda 1 yıldır yorgunluk, sabahları belirgin öksürük ve balgam vardır. Tanınız nedir? 
a) Kronik bronşit 
b) Atelektazi 
c) Bronşiolit 
d) Bronşektazi 
e) Amfizem 
 
109. Çocukta konvulziyon tedavisinde hangisi kullanılmaz? 
a) Fenitoin 
b) Fenobarbital 
c) Karbamazepin 
d) Salisilat 
e) Valproik asit 
 
110. insülin alan tip I diabetes mellituslu çocukta aşağıdakilerden hangisi insülin ihtiyacını arttırmaz? 
a) infeksiyon 
b) Hipotiroidi 
c) Egzersiz 
d) Stress 
e) Depresyon 
 
111. Blue diaper sendromunda hangi aminoasit metabolizma bozukluğu görülür? 
a) Treonin 
b) Triptofan 
c) Metionin 
d) Valin 
e) Lösin 
 
112. in - utero gelişmeyi etkileyen hormon hangisidir? 
a) Troxin 
b) insülin 
c) Glukagon 
d) ACTH 
e) Epinefrin 
 
113. Neonatal menenjitte aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Huzursuzluk 
b) Siyanoz 
c) Apne 
d) Bulantı - Kusma 
e) Ense sertliği
 

114. Karaciğerde siroz, beyinde dejenerasyon, fundoskopik muayenede Keiser - Flascher halkası ile seyreden hastalık hangisidir?
a) Nieman pick
b) Hemokromatozis
c) Glikojen depo hastalığı 
d) Wilson hastalığı
e)  Hemosiderozis
 
115. Konjenital aort stenozunda duyulan üfürüm hangisidir?
a) Sağ II.IKA sistolik ejeksiyon 
b) Sol II.IKA sistolik ejeksiyon
c) Geç sistolik ejeksiyon
d) Sağ III.IKA sistolik üfürüm 
e) Sol III.IKA sistolik üfürüm
 
116. Küçük bir çocukta koşmakla, zıplamakla tuberositaz tibiada ağrı vardır. Tanınız nedir?
a) Kondrom
b) Patella alata 
c) Sarkoma
d) Osgood - Schlatter 
e) Pertes
 
117. Yenidoğanda ilk 24 saat içinde meydana gelen neonatal ölümlerin en sık nedeni nedir?
a) Prematürite - immatürite 
b) Doğum travması
c) Yenidoğan asfiksisi
d) Konjenital malformasyonlar 
e) Hipoksi
 
118. 3 günlük bebekte en sık kanlı vaginal akıntı nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemolitik anemi
b) K vitamini eksikliği 
c) Vaginal adenozis 
d) Kanama eğilimi
e) Maternal hormon
 
119. 21 beta - hidroksilaz eksikliği olan erkek hastada hangi tip puberte prekoks görülür? 
a) Gerçek puberte prekoks 
b) Heteroseksüel inkomplet
c) İzoseksüel inkomplet 
d) Heteroseksüel komplet
e) izoseksüel komplet
 
120. Aşağıdakilerden hangisinde gangliozid birikimi vardır?
a) Tay sachs
b) Nieman pick 
c) Gaucher
d) Pompe 
e) Cori
 
121. ilk 5 ay tüm aşıları sağlık ocağında yapılıp düzenli kaydı tutulan 15 aylık malnütrisyonlu çocuk size geldiğinde hangi prosedürü izlersiniz? 
a) Tüm aşılar yeniden tekrarlanır 
b) Aşılara kalındığı yerden devam edilir 
c) Aşılardan boğmaca çıkarılır 
d) Difteri adult tipi uygulanır
e) Kızamık aşısı yapmaya gerek yoktur
 
122. Boerhave sendromunda tanı olarak yapılacak ilk iş nedir? 
a) Akciğer grafisi 
b) Özafagoskopi 
c) Özafagografi 
d) Monometrik inceleme 
e) Ultrason 
 
123. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyona yol açmaz? 
a) Renal ven trombozu 
b) APSGN 
c) Unilateral pyelonefrit 
d) AER 
e) Hidronefroz 
 
124. Hemolitik anemide aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
a) Direkt bilirubinde yükselme 
b) Methemoglobinemi 
c) Hemoglobinemi 
d) Hemoglobinüri 
e) Haptoglobülin düşmesi 
 
125. Polio felçlerinde kalıcı sekel nedeni nedir? 
a) Sinsityum oluşumu 
b) inklüzyon cisimciği 
c) Dev hücre 
d) Hücre ölümü 
e) Hücre atrofisi 
 
126. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda esansiyel özellikte değildir? 
a) Valin 
b) Sistin 
c) Lizin 
d) Lösin 
e) A ve C şıkları 
 
127. Megaloblastik anemide aşağıdakilerden hangisi görülür? 
a) Lökopeni 
b) Trombositopeni 
c) Rölatif lenfopeni 
d) Hipersegmentasyon 
e) Retikülositoz 
 
128. Aşağıdakilerden hangisinde protein düzeyi yüksektir? 
a) Nefrotik sendrom 
b) Minimal hastalık 
c) Yanık 
d) Dehidratasyon 
e) Hipervolemi 
 
129. Hipoksi ve hiperkapnisi olan hastaya ilk yaklaşım ne olmalıdır? 
a) Kontrollü O2 verilmesi 
b) Aspirasyon 
c) Entübasyon 
d) Ventilasyon 
e) Trakeotomi
 
130. Xeroderma pigmentozumdaki patoloji nedir? 
a) Protein sentezinin bozulması 
b) DNA onarım bozukluğu 
c) DNA yıkımının azalması 
d) DNA yıkımını artması 
e) RNA defekti 
 
131. SLE de hangisi olmaz? 
a) Artralji 
b) Kelebek tarzı eritem 
c) ANA düşüklüğü 
d) Komplemanda düşüklük 
e) Anemi 
 
132. Karaciğerde matite alınan yerde üfürümde ne düşünürsünüz? 
a) Siroz 
b) Hepatom 
c) Hepatosellüler karsinom 
d) Portal hipertansiyon 
e) Metastatik karsinom 
 
133. Hipertiroidide kalp yetmezliğinin patolojisi nedir? 
a) Metabolik hızın artması 
b) Metabolik hızın azalması 
c) Beta reseptör sayısının azalması 
d) Beta reseptör sayısının artması 
e) alfa reseptör sayısının artması 
 
134. HLA-B27 doku tipinde görülecek hastalık hangisidir? 
a) Ankilozan spondilit 
b) SLE 
c) Skleroderma 
d) RA 
e) PAN 
 
135. Aşağıdakilerden hangisinde makroglossi olmaz? 
a) Kretenizm 
b) Amiloidoz 
c) Miksödem 
d) Akromegali 
e) Pernisiyöz anemi 
 
136. Keratokonjultivitis sicca hangisinde görülür? 
a) Sjögren sendromu 
b) Anklozan spondilit 
c) PAN 
d) SLE 
e) Temporal arterit 
 
137. Aşağıdakilerden hangisi arteriyel emboliye en fazla neden olur? 
a) Atrial fibrilasyon 
b) Myokard infarktüsü 
c) Aterom plakları 
d) A - V blok 
e) 1.derece blok 
 
138. Alkalen fosfataz aşağıdakilerden hangisinde yükselmez? 
a) Paget hastalığı
b) Hipotiroidi 
c) Kolestatik sarılık 
d) Prostat Ca 
e) Raşitizm
 
139. Akciğer effüzyonunda hyalüronidaz artmasına neden olan hangisidir? 
a) Asbestozis 
b) Mezotelyoma 
c) Hemosiderozis 
d) RA 
e) SLE 
 
140. infektif endokarditte hangisi bulunmaz? 
a) Çomak parmak 
b) Haberdan nodülleri 
c) Janaway nodülleri 
d) Osler nodülleri 
e) Peteşi 
 
141. EKG verilerek sorulan soruda teşhis aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Atrial fibrilasyon 
b) Ventriküler extrasistol 
c) Supraventriküler taşikardi 
d) Ventriküler fibrilasyon 
e) A - V blok 
 
142. Yukarıdaki hastada tedavide ne verirsiniz? 
a) IV cedilinad 
b) intravenöz lidokain 
c) intravenöz verapamil 
d) Kinidin 
e) D.C version 
 
143. Aşağıdakilerden hangisinin daha önce geçirilmesinde steroid tedavisi verilmemelidir? 
a) Pnömoni infeksiyonu 
b) Tbc infeksiyonu 
c) Pankreatit 
d) Kolesistit 
e) Peptik ülser 
 
144. Aşağıdakilerden hangisi altın tedavisi komplikasyonu değildir? 
a) Proteinüri 
b) Mukozada ülserasyon 
c) Dermatit 
d) Kİ depresyonu 
e) Akciğer expansiyonunun azalması 
 
145. Aşağıdakilerden hangisi mediastinal flattere yol açar? 
a) Alveolar rüptür 
b) Pnömoni 
c) Açık pnömotoraks 
d) Plevral effüzyon 
e) Künt göğüs travması 
 
146. Milier tüberküloz hangi yolla yayılır? 
a) Pulmoner arter 
b) Bronşial arter
c) Pulmoner ven 
d) Lenfatik yayılım 
e) Direkt yayılım
 
147. Akalazyada kesin tanıda hangisi kullanılır? 
a) Direkt grafi 
b) Endoskopi 
c) Manometrik çalışma 
d) Biopsi 
e) Baryumlu grafi 
 
148. Post myokard infaktüsü sendromunda aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
a) Göğüs ağrısı 
b) Lökopeni 
c) Plevrit 
d) Plevral effüzyon 
e) Çarpıntı 
 
149. Konjestif kalp yetmezliğinde en sık tromboz nerede olur? 
a) Arteria femoralis 
b) Vena femoralis 
c) Arteria poplitea 
d) Vena renalis 
e) Arteria brachialis 
 
150. Aşağıdakilerden hangisi serum hastalığının bulgusu değildir? 
a) Ateş 
b) Lökopeni 
c) Yaygın ürtiker 
d) Kanlı ishal 
e) Artrit 
 
151. iç organlarda %10-20 kanserleşmeyle olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) PAN 
b) SLE 
c) Sistemik skleroz 
d) Romatoid artrit 
e) Polimyozit dermatomyozit 
 
152. Hangi arter trombozunda körlük (geçici görme kaybı), bayılma, ipsilateral lezyon, hemisensöriel ve hemimotor kayıp yer alır? 
a) Arteria temporalis 
b) Arteria maxillaris 
c) Arteria ophtalmica 
d) Arteria carotis externa 
e) Arteria carotis interna 
 
Soru 153, 154, 155 aşağıdaki şekle göre cevaplanacaktır. 
 
153. Doğu anadoluda bir ilimize ait olan yukarıda görülen grafik muhtemelen hangi hastalığa ait olabilir? 
a) Kızamık 
b) Kolera 
c) Tifus 
d) Enfeksiyöz hepatit 
e) Kala-Azar
 
154. 1985 te pik olmamasının nedeni nedir? 
a) Başarılı aşı uygulanmıştır 
b) Sonuçlar sağlıklı derlenememiştir 
c) Aşılama yanlış uygulanmıştır 
d) Aşılama başarısızdır 
e) Sonuçlar aldatıcıdır 
 
155. Buna göre ne yapılması gerekir? 
a) Hastalar izole edilmelidir 
b) Aşılama yapılmalıdır 
c) Hijyene dikkat edilmelidir 
d) Portörler taranmalıdır 
e) Profilaksi verilmelidir
 
153. Ateş, karnın üst bölgesinde az sayıda ve 2-4 mm çapında makülopapüler döküntüler, bradikardi ve karında gerginlik hissi, aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinin belirtileri olabilir?
a) Tifo
b) Kolera 
c) Shigelloz
d) Amipli dizanteri 
e) Menenjit

154. Bir bölgede 40 yaşın üzerindeki popülasyonda hipertansiyon taraması düşünülüyor. Bu bölgenin yaş, cins, sosyo-ekonomik durum gibi özellikleri yönünden homojen olmayan toplumunda hangi örnekleme metodunu tercih edersiniz?
a) Tabakalı 
b) Basit rastgele
c) Çok fazlı
d) Sistemik
e) Panel

155. 100.000 nüfuslu \\\"A\\\" ilinde, 1980 yılında 1000 kişi ölmüştür. Aynı yerde aynı yıl kanser tanısı olan 50 kişinin 45 i kanser nedeniyle ölmüştür. Kanserin fatalite hızı aşağıdakilerden hangisidir?
a) %0,10
b) %90
c) %0,05
d) %0,45
e) %4,5
 
156. Aşağıdakilerden hangisinde intradermal bül görülür? 
a) Pemfigus 
b) Epidermolizis 
c) Büllöz pemfigoid 
d) Dermatitis herpetiformis 
e) iktiyozis 
 
157. Obsesif-kompulsif bozuklukta aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi kullanılır? 
a) Sublimasyon 
b) Reaksiyon - formasyon 
c) Rasyonalizasyon 
d) Bölünme 
e) Döndürme 
 
158. Ateşle birlikte hallüsinasyon ve bilinç bulanıklığıyla seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Delirium 
b) Organik hallüsinasyon 
c) Somatizasyon 
d) PMD 
e) Şizofreni 
 
159. Bisinozis aşağıdakilerden hangisi ile olur? 
a) Kurşun 
b) Pamuk 
c) Asbest
d) Kalay 
e) Amyant
 
160. Mekanik bel ağrısı olan hastaya neden egzersiz önerilir? 
a) Kas kuvvetlenmesi ve lordozun normalleşmesi 
b) Lordozun arttırılması 
c) Ağrıyı azaltmak 
d) Psikolojik rahatlatmak 
e) Skolyozu düzeltmek 
 
161. Cerrahi hastalarda metabolik asidozun en sık nedeni nedir? 
a) Akut böbrek yetmezliği 
b) Safra fistülleri 
c) Akut dolaşım yetmezliği 
d) Diabetik ketoasidoz 
e) Laktik asidoz 
 
162. Derin ven trombozu neden solda daha sıktır? 
a) Sol vena iliacanın dik açı yapması 
b) Arteria iliacanın bası yapması 
c) Sol ligamentum inguinalenin bası yapması 
d) Sol vena iliacanın sağdan daha uzun olması 
e) Sol vena iliacanın çapının daha kalın olması 
 
163. 60 yaşındaki kadında travma sonrası meme üst dış kadranında ağrı, şişlik, deride retraksiyon görülmüştür, tanınız nedir? 
a) Yağ nekrozu 
b) Sisto sarkoma philloides 
c) Ductal papillom 
d) Fibrosarkom 
e) Lipom 
 
164. Aşağıdakilerden hangisinde obturator test pozitiftir?
a) Akut pankreatit 
b) Akut kolesistit 
c) Akut apandisit 
d) Peptik ülser perforasyonu 
e) Mekanik ileus 
 
165. Aşağıdakilerden hangisi hepato-fugal değildir? 
a) ÖF varisleri 
b) Retroperitoneal varis 
c) Hepato-renal şant 
d) Paraumblicak varis 
e) Rektum varisleri 
 
166. Gastrik pankreatik hamartomun ameliyetı için başlıca neden hangisidir? 
a) Neoplastik değişikliğin tedavisi 
b) Ülserleşmenin önlenmesi 
c) Kesin ve doğru tanının konulması 
d) Tıkanıklığın ortadan kaldırılması 
e) Pankreatitisin önlenmesi 
 
167. Tiroid operasyonlarından önce iyot kullanımının nedeni nedir? 
a) Kanlanmayı azaltmak 
b) Hormon seviyesini düzeltmek 
c) Tiroid bezini küçültmek 
d) Postop dönemi rahatlatmak
e) Komplikasyonu azaltmak
 
168. Geniş ileum rezeksiyonlu hastada hangi böbrek patolojisi sık görülür? 
a) Oligüri 
b) Hematüri 
c) Proteinüri 
d) GN 
e) Ca-ürat taşları 
 
169. Kolonun neresindeki kanserler en sık obstrüksiyon yapar? 
a) Assenden kolon 
b) Transvers kolon 
c) Sigmoid kolon 
d) Çekum 
e) Hepatik fleksura 
 
170. 45 yaşında bayan hastanın kan basıncı 80/50 mmHg, nabız:110/dk, karında rijidite olan hastanın tanısı nedir?(grafi ile verilen soru) 
a) Akut apandisit perforasyonu 
b) Peptik ülser perforasyonu 
c) Pnömotoraks 
d) Divertikülitis koli 
e) Akut pankreatit 
 
171. Bu hastada bundan sonra ne yaparsınız?
a) Laparatomi 
b) Göğüs tüpü 
c) Düzenli aralıklarla izleme 
d) Tıbbi tedavi 
e) Endoskopi 
 
172. En sık görülen intraperitoneal apse hangisidir? 
a) Subfrenik 
b) Subhepatik 
c) Suprahepatik 
d) intermezenterik 
e) Pelvik 
 
173. 3 hafta önce mukuslu ishali olan hastada genel durum bozukluğu, sağ üst kadranda ağrı, ateş, bilirubin %4 mg bulunmuştur. Tanınız nedir? 
a) Amip absesi 
b) Kolesistit 
c) Apendisit 
d) Karaciğer absesi 
e) Enfekte kist hidatik 
 
174. Bu hastalığın tedavisinde ne yaparsınız?
a) Abse boşaltılır,metranidazol verilir 
b) Klindamisin + gentamisin verilir 
c) Mebendazol 
d) Metisilin 
e) Laparatomi 
 
175. Bu hastada gereksiz olan tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Direkt grafi 
b) Ultrason 
c) Tomografi 
d) intravenöz kolanjiografi
e) Sigmoid kolon endoskopisi
 
176. Aşağıdakilerden hangisi erişkin respiratuar distress sendromuna birincil olarak yol açmaz? 
a) Hipoksi 
b) Toxinler 
c) Gram(-) sepsis 
d) Yanık 
e) DIC 
 
177. Özafagus varis kanamasında vazopressin kullanımında kontrendike olan hangisidir? 
a) Sistemik hipertansiyon 
b) Hipovolemi 
c) Dehidratasyon 
d) Renal hipertansiyon 
e) Koroner iskemi 
 
178. Hiperkalsemide EKG bulgusu nasıldır? 
a) QT kısalır 
b) QT uzar 
c) PR uzar 
d) PR kısalır 
e) QRS genişler 
 
179. Şokta kullanılıp böbrek kan akımını arttıran aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Serotonin 
b) Dopamin 
c) Adrenalin 
d) Noradrenalin 
e) Histamin 
 
180. Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidide gözlenmez? 
a) Hiperkalsemi 
b) Osteomalazi 
c) Tetani 
d) Metastatik kalsifikasyon 
e) Kompresyon kırığı 
 
181. 40 yaşında erkek hasta ani bilinç kapanması, ense sertliği, konfüzyon, göz dibinde subhyalen kanama aşağıdakilerden hangisinde görülür? 
a) Subaraknoid kanama 
b) Subdural kanama 
c) Epidural kanama 
d) Ensefalit 
e) Menenjit 
 
182. Benign prostat hipertrofisinde ilk tanı yöntemi hangisidir?
a) Sistoskopi 
b) Rektoskopi 
c) Ultrason 
d) IVP 
e) Rektal tuşe 
 
183. Kulakta akıntı, diplopi, göz arkasında ağrı ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mastoidit 
b) Temporal kemikte vertikal kırık
c) Otitis media 
d) Labirentit 
e) Gradenigo sendromu
 
184. Anterior tibial kompartman sendromunu yapmayan hangisidir?
a) Femoro-popliteal by pass 
b) Koroner by pass 
c) Tibial arter obstriksiyonu 
d) Livedo retikülaris 
e) Hiçbiri 
 
185. Yağ embolisinin en sık nedeni hangisidir? 
a) Ağır yanıklar 
b) Uzun kemik kırıkları 
c) Yumuşak doku travması 
d) Dehidratasyon 
e) immobilizasyon 
 
186. Vaginal karsinom tanısı için biyobsi almadan önce ne ile boyanır? 
a) Taulidin blue 
b) Lugol solüsyonu 
c) Schiller 
d) Asetik asit 
e) Eozin 
 
187. Oral kontraseptiflerin yan etkisi olmayanı hangisidir? 
a) Tromboemboli 
b) PiD artışı 
c) Hipomenore? 
d) Hipermenore 
e) Kardiotoksik 
 
188. Gebelikte HCG ne zaman pik yapar? 
a) Son adetten 60/70 günde 
b) Son adetten sonra 20 günde 
c) implantasyondan hemen sonra 
d) Doğumdan hemen sonra 
e) Doğumdan üç ay önce 
 
189. Primer amenore tanısı ile izlenen ve östrojen, progesteron tedavisine cevap veren kızda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? 
a) Turner 
b) 45XY 
c) Testiküler feminizasyon 
d) Hipotalamik hipofizer yetmezlik 
e) XY gonadal disgenezis 
 
190. Anne A Rh(-), baba A Rh(+) olan çocuk doğduğunda rhogam ne zaman verilir? 
a) Çocuk A Rh(+), direkt coombs (-), 72 saat içinde 
b) Çocuk A Rh(+), direkt coombs (+), 72 saat içinde 
c) Çocuk A Rh(+), direkt coombs (-), 1 hafta içinde 
d) Çocuk A Rh(-), direkt coombs (-), 1 hafta içinde 
e) Çocuk A Rh(-), direkt coombs (+), ilk 24 saat içinde 
 
191. Assenden yoldan infeksiyon pelvise hangi yolla gider? 
a) Vagen - serviks - corpus - tüp
b) Vagen - uterus - serviks - tüp 
c) Tüp - uterus - serviks 
d) Tüp - vagen - corpus - serviks 
e) Serviks - uterus - tüp
 
192-Abort öyküsüyle, kanama ile gelen hastanın pelvik muayenesinde unilateral overian kitlesi vardır, tanı için hangisi kullanılır? 
a) β-HCG 
b) α-FP 
c) CEA 
d) FSH 
e) LH 
 
193. En çok torsiyon ve rüptür olan over tümörü hangisidir? 
a) Granüloza hücreli tümör 
b) Dermoid tümör 
c) Arrhenoblastom 
d) Epidermoid karsinom 
e) Brenner tümörü 
 
194. Vasa previa nedir? 
a) Plasentaya damarların erken girmesi 
b) Kordonun uzun olup,başın önünde gelmesi 
c) Plasentanın aşağıda yerleşmesi 
d) Plasentanın erken ayrılması 
e) Plasentanın yeterli oksijenlenmemesi 
 
195. Histerektomi geçirmiş kişide klindamisin,aminoglikozid tedavisine cevap vermeyen ve ateşi olan hastada muayenede ve ultrasonda kitle yoktur,
bu hastada ilk yapılacak şey nedir? 
a) AB kesilir 
b) Metranidazol verilir 
c) Laparatomi 
d) Laparaskopi 
e) Vaginal drenaj 
 
196. Endometriozisli hastada en az antiandrojenik etkisi olan ilaç hangisidir? 
a) Tamoksifen 
b) Danazol 
c) Östrojen 
d) Testesteron 
e) Progesteron 
 
197. En sık maligleşme gösteren tümör hangisidir? 
a) Müsinoz kistadenom 
b) Seroz kistadenom 
c) Dermoid tümör 
d) Brenner tümörü 
e) Granüloza hücreli tümör 
 
198. Endometrial hiperplazi en sık hangi tümörle birlikte olur? 
a) Struma overi 
b) Brunner tümörü 
c) Theca granüloza hücreli tümör 
d) Seröz kist adenokarsinom 
e) Müsinöz kistadenokarsinom
 
199. Folikül hücrelerini uyararak endometrium proliferasyonuna neden olan hormonu aktive eden aşağıdakilerden hangisidir? 
a) FSH 
b) LH 
c) Östrojen 
d) Progesteron 
e) Testesteron 
 
200. Rahim içi araç kullanımında kesin kontrendikasyon hangisidir? 
a) Dış gebelik 
b) Kalp kapak hastalığı 
c) Nedeni saptanamamış vaginal kanama 
d) Şiddetli dismenore 
e) Menoraji
 

Yorumlar
Sen de Yaz