Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 2003 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin dış bağlarından biri değildir?
(a) Ligamentum transversum genus
b) Ligamentum popliteum arcuatum
c) Ligamentum popliteum obliquum
d) Ligamentum collaterale tibiale
e) Ligamentum collaterale fibulare
 
2. Aşağıdakilerden hangisi canalis pudendalisin oluşumuna katılır?
a) Musculus piriformis
(b) Musculus obturatorius internus
c) Musculus obturatorius externus
d) Musculus gemellus superior
e) Musculus gemellus inferior
 
3. Aşağıdaki sinirlerden hangisi musculus stapedius’u inerve eder?
a) Nervus oculomotorius
(b) Nervus facialis
c) Nervus abducens
d) Nervus mandibularis
e) Nervus maxillaris
 
4. Pupilla refleksini aşağıdaki sinirlerden hangisi başlatır?
a) Nervus facialis
b) Nervus oculomotorius
(c) Nervus opticus
d) Nervus ophtalmicus
e) Nervus cochlearis
 
5. Aşağıdakilerden hangisi radix pulmonisde bulunan yapılardan biri değildir?
a) Bronchus principalis 
b) Arteria bronchialis
c) Vena pulmonalis
d) Arteria pulmonalis
(e) Vena azygos
 
6. Sinus cavernosus, aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla vena jugularis internaya dökülür?
a) Sinus petrosus superior
(b) Sinus petrosus inferior
c) Sinus sphenoparietalis
d) Sinus occipitalis
e) Sinus rectus

7. Nervus vagus kafa tabanındaki hangi delikten geçer?
a) Foramen spinosum
b) Foramen rotundum
c) Foramen ovale
(d) Foramen jugulare
e) Foramen magnum
 
8. Prominentia laryngea, aşağıdaki larenks kıkırdaklarından hangisinde bulunur?
a) Cartilago epiglottica
b) Cartilago cricoidea
(c) Cartilago thyroidea
d) Cartilago arytenoidea
e) Cartilago corniculata
 
9. Aşağıdakilerden hangisi diyafragmatik hiatus içerisinde yer almaz?
a) Arteria gastrica sinistra’nın ösofageal dalları
b) Ösofagusun 1/3 alt parçasını lenf damarları 
c) Ösofagus
(d) Ductus thoracicus
e) Nervus vagus
 
10. Peyer plakları, aşağıdakilerin hangisinde en fazla miktarda bulunur?
a) Duodenum 
b) Anal kanal
c) Çıkan kolon
d) Çekum 
(e) ileum 
 
11. Derinin retiküler ve papiller tabakalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Kan damarları
(b) Keratohiyalin
c) Sinirler 
d) Bezler
e) Errektör pili kasları

12. Bağ dokusunda en fazla miktarda bulunan fibriller aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Kollagen fibriller
b) Elastik fibriller
c) Retiküler fibriller
d) Nörofibriller
e) Miyofibriller

13. Bir nöronun aksonunun diğer nöronun perikaryon ile oluşturduğu sinaps bölgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Aksolemma
b) Mitokondri
c) Asetilkolin vezikülleri
d) Terminal buton
(e) Schwan hücresi
 
14. Kalp yetmezliğinde, akciğer dokusunda aşağıdaki hücrelerin hangisinde artma gözlenir?
a) Klara hücresi
b) Mast hücresi
c) Kontraktil hücre
(d) Alveolar makrofaj
e) Fibroblast

15. Aşağıdakilerin hangisinde, kromafin reaksiyon gösteren hücreler bulunur?
(a) Böbrek üstü bezi medullasında
b) Tiroid bezi foliküllerinin kolloidinde
c) Paratiroid bezi parankimasında
d) Epifiz bezi parankimasında
e) Hipofiz bezi pars intermediasında

16. Aşağıdakilerden hangisi hipoksik hipoksiye neden olmaz? 
a) Pnömotoraks
b) Solunum kaslarının felci
c) Akciğer fibrozisi
(d) Şok
e) Bronş obstrüksiyonu 
 
17. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi verir?
a) (Total akciğer kapasitesi) - (Rezidüel hacim)
b) (İnspirasyon yedek hacmi) + (Soluk hacmi) + (Ekspirasyon yedek hacmi)
(c) (Total akciğer kapasitesi) - (inspirasyon kapasitesi)
d) (inspirasyon kapasitesi) + (Ekspirasyon yedek hacmi)
e) (Vital kapasite) + (Rezidüel hacim)
 
18. Trombositlerin aktive olmasıyla yüzeylerinde açığa çıkan GpIIb-IIIa reseptör yapısı aşağıdakilerden hangisine bağlanır?
a) Tromboksan A2
(b) Fibrinojen 
c) Trombin
d) Trombospondin
e) Kollajen
 
19. Koleretik maddeler, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) Safra kesesi kontraksiyonuna 
(b) Karaciğerden safra salgılanmasının artmasına
c) Pankreas salgısının azalmasına
d) Oddi sfinkterinin kasılmasına
e) Mide salgısının artmasına
 
20. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığının etkilerinden biri değildir?
a) Oksijen tüketim hızında artma
b) Kas dokusu protein katabolizmasında artma
c) Vitamin ve koenzim gereksiniminde artma
d) Plazma kolesterol düzeyinde azalma
(e) Lipoliz hızında azalma
 
21. Aşağıdaki moleküllerden hangisi kendi öncülü amino asitten dekarboksilasyonla oluşur?
(a) Histamin
b) Asetil kolin
c) S-Adenozil Metiyonin
d) Ornitin
e) Sitrülin

22. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi, tümüyle mitokondride gerçekleşir?
a) Glikoliz
b) Pentoz fosfat yolu
c.)Yağ asiti sentezi
(d) Yağ asiti oksidasyonu
e) Glikojenez

23. Aşağıdaki moleküllerden hangisi, glikoneogenez yoluyla glukoz yapımında kullanılamaz?
a) Piruvat
b) Alanin
(c) Ürat
d) Laktat
e) Propionat

24. Eritrositlerde, aşağıdakilerden hangisi glikolizin yan ürünü olarak oluşur?
a) Gliseraldehit-3-fosfat
b) 2- fosfogliserat
c) 3- fosfogliserat
d) 1, 3- difosfogliserat
(e) 2,3- difosfogliserat

25. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a) Glikoliz
b) ß oksidasyon
c) Glikojenoliz
d) Glikojenez
(e) Pentoz Fosfat Yolu

26. Karnitin ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Karaciğer ve böbrekte sentezlenir
b) iskelet kas ve kalp kasında sentezlenmez
c) Trimetillizinden başlanarak sentezlenir.
(d) Yağ asitlerini dolamdan hücre içine taşır
e) Yağ asitleri ile esterleşir.

27. Aşağıdakilerden hangisi lipoproteinlerin yapısında yer almaz?
a) Serbest kolesterol
b) Ester kolesterol
(c) Serbest yağ asitleri
d) Fosfolipid 
e) Trigliserid

28. Aşağıdakilerden hangisinin yıkımının aşırı artması durumunda keton cisimleri sentezlenir?
a) Protein
b) Karbonhidrat
c) Nükleik asit
d) Amino asit
(e) Yağ asidi

29. Vücutta oluşan reaktif oksijen türlerine karşı savunmada aşağıdaki enzimlerden hangisi rol oynamaz?
a) Katalaz
b) Glutatyon Peroksidaz
c) Süperoksit Dismütaz
(d) Monoamin Oksidaz
e) Glutatyon Redüktaz

30. Orotik asidüri, aşağıdaki metabolik yolların hangisindeki enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkar?
a) Pürin nükleotid sentezi
(b) Pirimidin nükleotid sentezi
c) Pürin baz yıkımı
d) Pirimidin baz yıkımı
e) Pürin türevi yapılar içeren koenzimlerin sentezi

31. insanlarda, ribonükleotidlerin deoksiribonük-leotidlere indirgenmesinde aşağıdakilerden hangisi rol oynar?
a) Glutatyon
b) NADH
c) FMNH2
d) FADH2
(e) Tioredoksin

32. Aşağıdaki nükleik asitlerden hangisinde, bazlarda metilasyon, deaminasyon, redüksiyon gibi modifikasyonlar çok miktarda bulunur?
a) mRNA
b) rRNA
(c) tRNA
d) Çekirdek DNAsı
e) Mitokondri DNAsı

33. Fosfolipaz C enzimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Zarsal bir proteindir
(b) Aktive edilince, hücrede cAMP sentezini artırır
c) Hücrede sinyal iletiminde görev alır
d) G proteinleri ile aktive edilir.
e) Fosfotidil inozitol disfosfat substrat olarak kullanır

34. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin yapısında çinko parmaklar ad verilen özel amino asit dizisi bulunur?
a) Katekolamin reseptörleri
b) Protein yapıdaki hormon reseptörleri
c) LDL reseptörleri 
(d) Steroid hormon reseptörleri
e) Nörotransmitter reseptörleri

35. Aşağıdakilerden hangisi steroid hormonların özelliklerinden biri değildir?
a) Sudaki çözünürlüklerinin az olması
b) Protein yapıdaki hormonlara göre daha uzun ömürlü olmaları
c) Taşıyıcı proteinlere bağlı olarak taşınmaları
d) Biyolojik zarları geçebilmeleri
(e) Etki göstermeleri için, hücre içi haberci moleküllerin gerekmesi

36. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin kan glukoz derişimini artırıcı etkisi yoktur?
a) Büyüme hormonu
(b) Progesteron 
c) Glukagon
d) Kortizol
e) Adrenalin
 
37. Hücrede, insülinin insülin reseptörüne bağlanmasından sonra aşağıdaki olaylardan hangisi gerçeklemez?
a) Reseptörün fosforile olması
b) Reseptörün tirozin kinaz aktivitesinin artması
c) Reseptörün hücre içine alınması
(d) Hücre içi cAMP derişiminin artması
e) mRNA sentezinin artması

38. Vitamin A’nın aşağıdaki formlarından hangisinin etki mekanizması steroid hormonlarınki ile benzerlik gösterir?
a) Beta karoten
(b) Retinoik asit
c) 11-cis-retinal
d) All-trans-retinal
e) Retinol

39. Aşağıdakilerden hangisinin ekstrasellüler sıvıdaki konsantrasyonu en yüksektir?
(a) Sodyum
b) Kalsiyum
c) Potasyum
d) Klorür
e) HCO3-
 
40. Aşağıdakilerden hangisi kanser tanısında kullanılan tümör belirleyicilerinden biri değildir?
a) Alfa feto protein
b) Karsino embriyonik antijen
(c) insülin
d) CA 19-9
e) Prostat spesifik antijen
 
41. Aşağıdakilerden hangisi stafilokok hücre duvarında bulunan gliserol veya ribitol fosfat polimerlerinden oluşan antijenik yapıdır?
a) Protein A
(b) Teikoik asit
c) Kapsül
d) Lökosidin
e) Lipopolisakkarit

42. Hastanede kullanılan malzemelerin steril edilmesinde en sık kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Formaldehit buharı
b) Hidrojen peroksit
c) Ozon
(d) Etilen oksit
e) iyodoforlar

43. Aşağıdakilerden hangisi toplumdan edinilen pnömoni tanısı alan bir hastanın
hastaneye yatırılması açısından değerlendirme kriterlerinden biri değildir?
a) Nabız dakika sayısının125 olması
b) Solunum sayısının dakikada 30 olması
(c) Balgamın gram incelenmesinde gram pozitif kokların görülmesi
d) Plevral effüzyonun bulunması
e) Arterial pH’nın < 7.35 olması
 
44. Kemik iliği kültüründe kanlı agarda üreyebilen hareketsiz hemoliz yapmayan oksidaz katalaz
üreaz pozitif olan gram negatif kokobasiller saptanmıştır. En olası etken hangisidir?
a) Legionella pneumophila
b) Bordetella bronchiseptica
c) Salmonella typhimurium
d) Stenotrophomonas maltophilia
(e) Brucella mellitensis

45. Aşağıdaki Haemophilus türlerinden hangisi insana cinsel yolla bulaşır?
a) Haemophilus aegypticus
(b) Haemophilus ducreyi
c) Haemophilus haemolyticus
d) Haemophilus aphrophilus
e) Haemophilus parahaemolyticus

46. Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi lizojenik bakteri ile oluşur?
a) Boğmaca
(b) Difteri
c) Tüberküloz
d) Sifiliz
e) Tifo

47. Vezikül sıvısında gram (+) zincir yapan basiller ve bol polimorf nüveli lökositler saptanmıştır. Metilen mavisi ile yapılan
boyamada bu bakterilerin pembe bir kapsülle çevrili olduğu gözlenmiştir. Etken öncelikle aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(a) Bacillus anthracis
b) Listeria monocytogenes
c) Klebsiella pneumonia
d) Legionella micdadei
e) Streptococcus pneumonia

48. Aşağıdaki antimikrobiyallerden hangisi DNA sentezini inhibe ederek etkili olur?
a) Vankomisin
b) Polimiksin
(c) Nalidiksik asit
d) Eritromisin
e) Gentamisin

49. Sitotoksik T-lenfosit cevabını en kuvvetli şekilde uyaran aşı tipi hangisidir?
a) Bakteriyel toksoit aşılar
b) İnaktif bakteri aşıları
c) Kapsül polisakkarit aşılar
(d) Canlı atenüe virüs aşıları 
e) Saflaştırılmış viral kılıf aşıları
 
50. Tek başına uygulandıklarında kapsül polisakkarit aşılarının yeterince immünojenik
olmamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rekombinant DNA yöntemiyle hazırlanmaları
b) T-lenfositleri süperantijen gibi uyarmaları
c) B-lenfositlerinde T hücrelerinden bağımsız olarak tolerans yaratması
d) Yüksek ısı ile inaktive edilmiş olmaları
(e) Düşük molekül ağırlıklı epitoplar içermeleri

51. Aşağıdaki RNA viruslarından hangisi segmentsiz nükleik asit içermektedir?
(a) Picornavirus
b) Reovirus
c) Arenovirus
d) Bunyavirus
e) Orthomyxovirus

52. SARS (Severe acute respiratory syndrome = Şiddetli akut solunum yolu sendromu)
aşağıdaki virüs ailelerinden hangisi ile ilişkili bulunmuştur?
a) Orthomyxovirus
(b) Coronavirus
c) Adenovirus
d) Paramyxovirus
e) Herpes-virus

53. Genital enfeksiyon oluşturduğunda servikal displaziye yol açan etken hangisidir?
a) Treponema pallidum
(b) Papilloma virus
c) Trichomonas vaginalis
d) Candida albicans
e) Chlamydia trachomatis

54. influenza profilaksisi ve tedavisinde kullanılan nörominidas inhibitörleri
virüsün hangi komponentine etki ederler?
(a) Zarf glikoproteinleri
b) Matriks proteinleri
c) Nükleokapsit 
d) Viral RNA polimeraz 
e) Viral nükleik asit

55. Hücrede üreme sırasında hem stoplazmada hem çekirdekte inklüzyon cisimciği oluşturan virüs hangisidir?
a) Herpes simplex virüs
b) Kuduz
c) Adeno virüs
(d) Kızamık
e) Reovirus

56. Aşağıdakilerden hangisinde kriptokok meningo ansefaliti gelişme ihtimali en yüksektir?
a) Hodgkin hastalığı
b) Diabetes mellitus
c) Sarkoidoz
(d) AIDS
e) Organ transplantasyonu

57. T-lenfositlerinde candida antijenlerine karşı yanıt geliştirme kusuru ve endokrinopati ile karakterize tablo hangisidir?
a) Candida foliküliti
b) Erezyo interdigitalis
c) intertrigo
(d) Kronik mukokutanöz candidiyaz
e) Paronişi

58. Aşağıdaki dermatofitlerden hangisi saçı tutmaz?
a) Trichophyton tonsurans
b) Trichophyton schönleine
c) Microsporum audonii
d) Microsporum canis
(e) Epidermophyton floccosum

59. Aşağıdaki ilaç-parazit eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Mebendazol - askaris
b) Klorakin - sıtma
(c) Spiramisin - enterobiyaz
d) Prazikuantel - tenya
e) Metronidazol - amibiyaz

60. Amipli dizanteri düşünülen bir hastanın dışkıda görülen amip trofozoidlerinin
patojen olduğunu gösteren en önemli bulgu hangisidir?
(a) Trofozoidler içinde eritrositler görülmesi
b) Trofozoidlerin hareketli olarak saptanması
c) Trofozoidlerde vakuoller bulunması
d) Kist formuna geçişin izlenmesi
e) Trofozoidlerin çift cidarlı görülmesi

61. Nekroz tipinin koagülatif olarak tanımlanmasında aşağıdaki hücre içi olaylardan hangisi rol oynar?
a) Karyoliz
b) Karyoreksis
c) RNA Kaybı
d) Glikojen kaybı
(e) Proteinlerin denatürasyonu

62. P-selektinler, aşağıdaki lökosit hareketlerinin hangisinde en önemli rolü oynar?
a) Marjinasyon
b) Adezyon
c) Yuvarlanma
d) Diapedez
e) Kemotaksi
(Cevap C)

63. Aşağıdaki hücrelerden hangisi immünoglobulin salgılar?
a) CD4 + T lenfositi
(b) Plazma hücresi
c) CD8 + T lenfositi
d) Makrofaj
e) NK hücresi
 
64. Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucu oluşur?
a) Hematin
b) Bilirübin
(c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

65. Aşağıdaki tümörlerden hangisi epitel kaynaklıdır?
a) Leyomiyom
b) Hemanjiyom
c) Kondrom
(d) Kistadenom
e) Astrositom

66. Aşağıdaki kanserlerden hangisinde ailesel bir yatkınlık izlenmemiştir? 
a) Meme kanseri
b) Over kanseri
c) Kolon kanseri
(d) Mide kanseri
e) Retinoblastom
 
67. Aşağıdaki hematolojik hastalıkların hangisinde splenomegali görülme olasılığı en düşüktür?
a) Hodgkin hastalığı
(b) Orak hücreli anemi
c) Kronik lenfositik lösemi
d) Saçlı hücre (hairy cell) lösemisi
e) Polisitemia vera

68. Ağız mukozasında gelişen aftöz ülser, aşağıdaki sistemik hastalıklardan hangisinin temel bulgularından biridir?
a) Sarkoidoz
b) Tüberküloz
(c) Behçet hastalığı
d) Sistemik skleroz
e) Sistemik amiloidoz
 
69. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi metaplazi sonucu oluşur?
(a) Barrett özofagusu
b) Özefagus lazerasyonu
c) Peptik ülser
d) Meckel divertikülü
e) Cushing ülseri
 
70. Aşağıdakilerden hangisi diyabetin geç komplikasyonlarndan biri değildir? 
a) Mikroanjiyopati
b) Periferik ateroskleroz
c) Diffüz glomerüloskleroz
d) Nöropati
(e) Staz ülseri
 
71. Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık 0-4 yaş arası çocuklarda gözlenir?
a) Kondrosarkom
b) Ewing tümörü
c) Kaposi sarkomu
(d) Rabdomiyosarkom
e) Osteosarkom

72. Aşağıdaki glial tümörlerin hangisinde sağkalımın diğerlerinden daha uzun olması beklenir?
a) Oligodendrogliom
b) Epandimom
(c) Pilositik astrositom
d) Medulloblastom
e) Fibriller astrositom

73. Bronş ve bronşiyollerin iltihabı veya anormal dilatasyonu ile oluşan, bol miktarda ve kötü kokulu
pürülan balgam, ateş öksürük ile karakterize kronik akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amfizem
b) Astım
c) Kronik bronşit
d) Sarkoidoz
(e) Bronşektazi
 
74. Gemi endüstrisi gibi asbeste maruz kalınan işlerde çalışan kişilerde, aşağıdaki tümörlerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir? 
a) Non-Hodgkin lenfoma
(b) Malign mezotelyom
c) Larenks kanseri
d) Sinonazal karsinom
e) Mesane kanseri
 
75. Böbrekte görülen aşağıdaki kistik lezyonların hangisinde, böbreğin boyutlar normalden küçüktür?
a) Çocuk tipi polikistik hastalık
b) Kistik displazi
c) Basit kistler
d) Erişkin tipi polikistik hastalık
(e) Üremik meduller kistik hastalık

76. Çocuklarda hematojen osteomiyelitte en sık tutulan uzun kemik bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Metafiz
b) Diyafiz
c) Epifiz
d) Eklem kıkırdağı
e) Subperiosteal bölge
 
77. Aşağıdakilerden hangisi servikal in situ karsinom için kesin tanı koydurucudur?
a) Schiller testi
b) Pap smear
c) iğne aspirasyonu
(d) Biyopsi
e) HPV DNA tayini

78. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi radyoterapiye en duyarlıdır? 
a) Koryokarsinom
b) Granüloza-teka hücreli tümör
(c) Disgerminom
d) Brenner tümörü
e) Struma ovarii

79. Derialtı dokusunda en sık görülen benign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anjiyom
b) Fibrom
c) Hidradenom
(d) Lipom
e) Schwannom

80. Aşağıdakilerden hangisi malign melanomda prognoz ve tedavi biçimi etkileyen en önemli parametredir?
a) Pigmentasyonun derecesi
(b) Tümörün derinliği
c) Pleomorfizmin derecesi
d) inflamasyonun miktarı
e) Tümörün damarlanması

81. Kararlı durum konsantrasyonu (Css) aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a) Biyoyararlanım
b) Doz
c) Doz aralığı
d) Klerens 
(e) Sanal dağılım hacmi
 
82. Biyoeşdeğerlik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aynı aktif maddeyi içeren müstahzarlar arasında biyoeliminasyon açısından fark olmaması
b) Aynı aktif maddeyi içeren müstahzarlar arasında sanal dağılım hacmi açısından fark olmaması
(c) Aynı aktif maddeyi içeren müstahzarlar arasında biyoyararlanım açısından fark olmaması
d) Farklı aktif madde içermesine rağmen aynı reseptörler üzerinden etki gösteren müstahzarlar
e) Farklı aktif madde içermesine rağmen aynı aynı fizyolojik etkiyi gösteren müstahzarlar
 
83. Dışkıda su miktarını etkilemeyen laksatif aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metoklopramid
b) Magnezyum
c) Difenilmetanlar
(d) Antrokinonlar
e) Laktuloz
 
84. Minimum alveoler derişim (MAC) değeri en yüksek olan genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halotan
b) Enfluran
c) izofluran
d) Sevofluran
(e) Azot protoksid
 
85. Adrenal medulladan katekolamin salıverilmesine yol açan respetör aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Nöronal nikotinik
b) Muskuler nikotinik
c) Muskarinik tip 1 (M1)
d) Alfa 1 adrenerjik reseptör (a1)
e) Muskarinik tip 3 (M3) 
 
86. Aşağıdakilerden hangisi mytik parasempatomimetik ilaçların etkilerinden değildir?
a) Geçici myopi oluşturmaları
b) Kataraktlı hastada görmeyi bozmaları 
c) Akut dar açılı glokomun düzeltilmesi 
(d) Siklopleji
e) Kornea ödemi

87. Aşağıdaki nöromuskuler blokörlerden hangisi vagolitik etkilidir? 
a) Roküronyum
b) Pipeküronyum
(c) Panküronyum
d) Doksaküryum
e) Atraküryum
 
88. Aşağıdaki benzodiazepinlerden hangisi aktif metabolitine dönüşerek etki göstermez?
(a) Oksazepam
b) Flurazepam
c) Prazepam
d) Kuazepam
e) Klordiazepoksid
 
89. Gebenin aşağıdaki ilaçlardan hangisini kronik olarak kullanması neonatal ilaç bağımlılığına yol açar?
a) Aminopterin
(b) Barbitürat
c) Etanol
d) Fenitoin
e) Valproik asid

90. Antidepresan ilaçlardan hangisinin noradrenalin pompası üzerine etkisi yoktur?
a) Klomipramin
b) Maprotilin
(c) Trazodon
d) Protriptilin
e) Desipramin
 
91. Nöroleptiklerin hangi yan etkisini tedavisinde Dantrolen kullanılır?
a) Akut distoni
b) Akatizi
c) Perioral tremor
d) Rijidite
(e) Nöroleptik malign sendrom
 
92. Proopiomelanokortin (POMC) aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Beta-endorfin
b) ACTH
c) Melanosit stimule edici hormon
(d) Dinorfin
e) Beta-lipotropin
 
93. Aşağıdakilerden hangisi, etkisini endojen serotonin miktarnn deitirerek göstermez?
a) Fluoksetin
b) Sertralin
(c) Ketanserin
d) Triptofan
e) p-Kloroamfetamin
 
94. Aprotinin, aşağıdakilerden hangisinin sentezini engeller?
(a) Bradikinin
b) PGI2
c) Noradrenalin
d) Tromboksan A2
e) Vazopresin
 
95. Digitoksin ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yalınızca parenteral yolla kullanılır
b) Plazma yarı ömrü 1 saattir
c) Vücutta metabolize edilmez
d) Plazma proteinlerine bağlanmaz
(e) Yada yüksek oranda çözünür
 
96. Propranolol, aşağıdaki etkilerden hangisini gösterir?
(a) Feokromasitomada hipertansiyonu arttırır
b) Trombositlerin agregasyon yeteneğini artırır.
c) Miyokartta implus iletimin hızlandırır
d) Renin sekresyonu arttırır
e) Kalp debisinin yükseltir.
 
97. Aşağıdakilerden hangisi beta-adrenerjik reseptör agonistlerine dirençli
beta-adrenerjik reseptör blokörleri ile zehirlenmede kullanılan bir antidottur?
a) Fentolamin
b) Terbutalin
c) Pidolol
(d) Glukagon
e) Atropin
 
98. Aşağıdaki solüsyonlardan hangisi, sodyum klorür ve kalsiyum klorür içerir ?
a) Serum fizyolojik
b) Darrow solüsyonu
(c) Ringer solüsyonu
d) Shohl solüsyonu
e) Oral rehidratasyon sıvısı
 
99. Aşağıdakilerden hangisi santral etkiyle emezise neden olur?
a) peka
b) Skopolamin
c) Difenhidramin
d) Klorpromazin
(e) Apomorfin
 
100. Bromokroptin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Büyüme hormonu salverilmesini engeller.
b) Prolaktin salverilmesini engeller.
c) Bir ergoalkaloiddir.
d) Dopamin D2 reseptör agonistidir.
(e) Erkeklerde görülen galaktore tedavisinde etkisizdir. 
 
101. Annenin gebelik sırasında orta veya çok miktarda alkol kullanması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Büyüme geriliği
b) Kalp defektleri
c) Eklem anormalleri
(d) Genital sistem anomalileri
e) Zeka geriliği

102. Aşağıdakilerden hangisi piridoksin eksikliğinde gelişebilecek bulgulardan biri değildir?
a) infantta konvülsiyon
b) Dermatit
c) Periferal nörit
d) Anemi
(e) Cilt altı kanaması

103. Aşağıdakilerden hangisi raşitizmin komplikasyonlarından biri değildir?
a) Bronşit
b) Bronkopnömoni
(c) Hepatosplenomegali
d) Atelektazi
e) Anemi

104. Aşağıdakilerden hangisi sefal hematomun özelliklerinden biridir?
(a) Subperiostal kanama
b) Deride ekimoz gözlenmesi
c) Süturları atlayıp kafada yaygın şişlik yapabilmesi
d) Kafa kemiklerinde kırık gözlenmemesi
e) Çoğunlukla ilk hafta içinde rezorbe olması

105. Yenidoğan bir bebekte kalsiyum tedavisinde dirençli hipokalsemi varlığında öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Hipofosfatemi
(b) Hipomagnezemi
c) Hipopotasemi
d) Hiponatremi
e) Hipoürisemi

106. Aşağıdakilerden hangisi neonatal hipertiroidide gözlenen bulgulardan biri değildir?
a) Guatr
b) Kraniosinostoz
c) Taşikardi
d) Hipertansiyon
(e) Hiperkalsemi

107. Yenidoğan bebeklerde geçici tirozineminin tedavisini aşağıdaki vitaminlerden hangisi kullanılabilir? 
a) Vitamin A
b) Vitamin B12
c) Tiamin
d) Riboflavin
(e) Vitamin C

108. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde organik asidemilerin tedavisinde kullanılmaz?
a) Karnitin
(b) Piridoksin
c) Biotin
d) Glisin
e) Vitamin B12

109. Von Gierke hastalığında aşağıdaki enzimlerden hangisinde eksiklik gözlenir?
a) Kas fosforilazı
b) Amilo-1,6-glukozidaz
c) Glikojen sentetaz
(d) Glukoz 6-fosfataz
e) Karaciğer fosforilazı

110. Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi geçirildikten sonra, o enfeksiyona karşı aşılanma gerekmez?
(a) Kızamık
b) Tetanos
c) Poliomiyelit
d) Difteri
e) Haemophilus influenza tip b menenjiti

111. Ekstremitelerde daha yaygın olarak bulunan polimorf döküntüler,
aşağıdaki hastalıklardan hangisinin karakteristik özelliklerinden biridir?
a) Kızamık
b) Kızamıkçık
c) Varisella
d) Altıncı hastalık
(e) El-ayak ve ağız sendromu

112. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, çocuklarda subakut toplum kaynaklı endokardite en sık neden olur?
a) Staphylococcus aureus
b) Streptococcus pneumoniae
c) Escherichia coli
d) Mycoplasma mneumoniae
(e) Streptococcus viridans

113. Konjenital tam kalp bloğu olan bir bebeğin serumunda aşağıdaki otoantikorlardan hangisine bakılmalıdır?
(a) Anti-SSA/Ro antikoru
b) Anti-DNA antikoru
c) Antinüklear antikor
d) Antikardiyolipin antikor
e) Antihiston antikor
 
114. On yaşındaki bir erkek çocukta fizik muayenede, 2. kalp sesinin şiddetinde azalma saptanıyor.
sternum sol kenar ve apekste ejeksiyon kliği, sternum sağ üst kenarında 40/60 sistolik ejeksiyon
üfürümü duyuluyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mitral kapak prolapsusu
b) Subaortik darlık
c) Pulmoner kapak darlığı
(d) Aort kapak darlığı
e) Subpulmonik darlık

115. Siyonuzlu konjenital kalp hastalığı olan bir bebeğin siyanotik spell (hipoksik nöbet)
ataklar geçirmesi durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Oksijen verilmesi
b) Morfin sülfat verilmesi
c) Diz-dirsek pozisyonu verilmesi
d) Propranol verilmesi
(e) Digoksin verilmesi

116. Aşağıdakilerden hangisi B-hücre kökenli hastalıklardan biri değildir?
a) Bruton hastalığı
b) Selektif IgA eksikliği
(c) Digeorge sendromu
d) immünoglobulin ar ve hafif zincir hastalıkları
e) X’e bağlı lenfoproliferatif hastalık

117. Aşağıdakilerden hangisi konjenital pilor stenozunun bulgularından biridir?
a) Safralı kusma
(b) Metabolik alkaloz
c) Hiperkalemi
d) Hiperkloremi
e) Otozomal resesif geçiş

118. Konjenital aganglionik megakolon (hirschsprung) hastalığında en güvenilir tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Rektal biyopsi
b) Baryumlu kolon grafisi
c) Abdominal bilgisayarlı tomografi
d) Abdominal ultrasonografi
e) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme
 
119. Egzersize bal astımda en etkili koruyucu ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kromolin sodyum
b) İnhale kortikosteroid
c) Lökotrien reseptör antagonisti
(d) inhale Beta2-agonist
e) Teofilin
 
120. Bronşiektazi tanısı koymada en yararlı tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akciğer grafisi
b) Fiberoptik bronkoskopi
(c) Toraks bilgisayarlı tomografi
d) Toraks magnetik rezonans görüntüleme
e) Akciğer sintigrafisi
 
121. Melena ve hematemez şikayetleriyle getirilen üç günlük bir bebekte, parsiyel trombositplastin
zamanı ve protrombin zamanı uzun bulunmuştur. Bu bebek için en olası tanı nedir ?
a) Afibronejeni emi
b) Faktör VIII eksikliği
c) Faktör IX eksikliği
d) Faktör XIII eksikliği
(e) Neonatal vitamin K eksikliği
 
122. Solukluk nedeniyle getirilen 3 yaşındaki bir çocuğun fizik muayenesinde karaciğerinin ve dalağının
büyük olduğu belirleniyor. Labaratuar incelemelerinde total bilirubin düzeyi 2 mg/dL, indirekt bilirubin
düzeyi 1.8 mg /dL olarak bulunuyor. Teriferik yaymada hipokromi, mikrositoz, anizositoz, poikilostoz
ve normoblast sayısında artma saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı hangisidir?
(a) Talasemi sendromu 
b) Kurşun intoksikasyonu
c) Piridoksine bağlı sideroblastik anemi
d) Demir eksikliği anemisi
e) Kronik hastalık anemisi
 
123. Önceki soruda(122. soru) sözü edilen hastada aşağıdakilerden hangisinin yapılması tanı koydurucudur?
a) Kemik iliği aspirasyonu
b) Piridoksin düzeyi tayini
(c) Hemoglobin elektroforezi
d) Serum kurşun düzeyi tayini
e) Enfeksiyon kaynağının araştırılması
 
124. Aşağıdakilerin hangisinde anyon açığı normal sınırlardadır.?
a) Laktik asidoz 
b) Diyabetik keto asidoz
c) Amino asidüri
d) Salisilat zehirlenmesi
(e) Renal tübüler asidoz 
 
125. 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili erkek hastalarda
gözlenen karakteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Hipertansiyon
(b) Tuz kaybı
c) Mikropenis
d) Ambiguous genitalia
e) inmemiş testis

126. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğinde gözlenen
üriner parametre değerlerinden biri değildir ?
a) idrar ozmolalitesi > 500
b) idrar sodyumu < 20 mEq/L
c) Fraksiyone sodyum ekskresyonu < % 1
(d) Renal yetmezlik indeksi > 1
e) idrar dansitesi > 1020

127. Kız ve erkek çocuklarda puberte başlangıcında gözlenen ilk bulgular
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir.?
a) Kız ve erkeklerde pubik kıllanma
b) Kızlarda pubik kıllanma, Erkeklerde penis büyümesi
c) Kızlarda menarş, erkeklerde testis büyümesi
d) Kızlarda meme dokusunda büyüme, erkeklerde penis büyümesi
(e) Kızlarda meme dokusunda büyüme, erkeklerde testis hacminde artış

128. Aşağıdaki epilepsi tiplerinden hangisinde EEG de hipsa ritmi gözlenir ?
a) Petit mal
b) Miyoklonik 
(c) infantil spazm
d) Grand mal
e) Oksipital

129. Karnında şişlik yakınmasıyla getirilen 1 yaşındaki erkek çocuğun yapılan fizik muayenesinde orta hattı
geçen abdominal kitle, proptozis, periorbital ekimos ve oksomiyoklonus saptanmıştır. Kemik aspirasyonunda
rozet formasyonu görülmüştür. 24 saatlik idrar da bakılan katekolamin düzeylerinin normalin üç standart sapma
üstünde olduğu bulunmuştur.Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Wilms tümörü 
(b) Nöroblastom
c) Hodgkin hastalığı
d) Non-Hodgkin lenfoma 
e) Hepatoblastom

130. Aşağıdaki lösemi tiplerinin hangisinde sıklıkla dissemine intravasküler koagülopati gelişir?
a) M 1 tipi akut miyeloblastik lösemi
b) M 2 tipi akut miyeloblastik lösemi
(c) M 3 tipi akut promiyelositik lösemi
d) M 4 tipi akut miyelomonoster lösemi
e) M 5 tipi akut monoblastik lösemi
 
131. Hipertansiyonu ve diabetes mellitusu olan enfarktüs geçirmiş yaşlı bir erkek hastada,
hiperkolesterolemi için ilaç tedavisine başlamayı gerektiren LDL-kolesterol değeri ve hedeflenen
LDL-kolesterol değeri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
 
  Tedavi gerektiren LDL-kolesterol değeri Hedeflenen LDL-kolesterol değeri
(a) >130 <100
 b) >150 <120
 c) >160 <130
 d) >190 <130
 e) >200 <160
 
132. Bir hastada sol 4. interkostal aralıkta ikinci derece şiddetinde kısa sistolik üfürüm duyuluyor.
Bu üfürümün ekspiryum, ıkınma ve ayağa kalkma ile şiddetlendiği, parmakları açıp kapama hareketi
ile (izometrik handgrip) yavaşladığı saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Triküspid yetmezliği
b) Ventriküler septal defekt
c) Mitral yetmezlik
d) Aort darlığı
(e) Hipertrofik kardiyomyopati

133. Aşağıdakilerden hanisi kalp yetmezliğinin asemptomatik olduğu erken döneminden itibaren uygulanabilir?
(a) ACE inhibitörleri
b) Dijital türevleri
c) Diüretikler
d) Sempatomimetik ilaçlar
e) Fiziksel aktivitenin kısıtlanması
 
134. 50 yaşında bir kadın hasta intermittan olarak ankiseyete, terleme çarpıntı, ateş basma nöbetleri
şikayetleri ile başvuruyor. Kan basıncı normalde 150/85 mmHg olan hastanın bu nöbetler sırasında
kan basıncı 220/100 mmHg oluyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir?
a) Conn sendromu
b) Kronik renal yetmezlik
(c) Feokromasitoma
d) Esansiyel hipertansiyon
e) Diabetik nefropati
 
135. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu sekresyonunu inhibe eder?
a) Hipoglisemi
b) Üremi
c) Stres
(d) Yüksek yağ asidi düzeyi
e) Açlık
 
136. 56 yaşındaki bir kadın hasta 3 aydır devam eden ağız kuruluğu, poliüri ve polidipsi şikayetler ile başvuruyor. Boyu 152 cm,
vücut ağırlığı 95 kg olan hastanın kan basıncı 150/90 mmHg olarak bulunuyor. Açlık plazma glukozu 185 mg/dl, tokluk plazma
glukozu 280 mg/dl olarak ölçülüyor.Bu hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekli değildir?
a) HBA1C
(b) OGTT
c) Bun ve kreatinin düzeyi
d) EKG
e) Lipid profili
 
137. Önceki soruda(136. soru) sözü edilen hastaya önerilecek diyette aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmamalıdır?
a) Günlük kolesterol miktarının 300 mg/dl az olması
b) Posa alımının en az 30 gr/gün olması
(c) Proteinden sağlanan kalorinin günlük kalorinin %35’i kadar olması
d) Sature yağdan sağlanan kalorinin günlük kalorinin %10’undan az olması
e) Na alımının 3 gram/gün’den az olması
 
138. Aşağıdakilerden hangisi mikroanjiopatik hemolitik anemiye sebep olmaz?
a) Malign hipertansiyon
b) SLE
c) Kavernöz hemanjom
d) Preaklamsi
(e) Hipersplenizm
 
139. 43 yaşında bir erkek hasta baş ağrısı, kulak çınlaması, el ve ayaklarında uyuşma yakınmaları ile başvuruyor.
Yapılan fizik muayenede kan basıncı 170/85 mmHg olarak ölçülüyor. Pleatore ve splenomegali saptanıyor.
Laboratuvar incelemelerinde hb düzeyi %19 gr, hematokrit değeri %55, lökosit sayısı 14.500 mm3, trombosit sayısı
552.000/mm3 ve periferik yayma normal olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir?
(a) Polisitemia vera
b) Primer trombositoz
c) Myelofibrosiz
d) KML
e) Ailesel eritrositoz
 
140. 25 yaşında bir kadın hasta aniden yükselen ateş, bulantı, kusma, yaygın myalji ve deri döküntüsü yakınmaları
ile acil servise başvuruyor. Öyküsünden 4 gün önce menstrasyonun başladığı ve son 3 gündür vajinal tampon
kullandığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 80/40 mmHg, nabız 120/dk, ateş 39 C olarak saptanıyor.
Hastanın konfüzyonun olduğu ve tüm cilde yaygın güneş yanığına benzer eritemli bir döküntünün olduğu gözleniyor.
Laboratuvar incelemeleri sonucunda hb 12.8 gr, lökosit 18.000/mm3, trombosit 70.000/mm3, BUN 80 mg/dl, kreatinin
2.7 mg/dl, ALT 100 IU/L, AST 85 IU/L, kreatinin kinaz 500 IU/L, serum albumini 2 gr/dl, ca 7.5 mg/dl olarak saptanıyor.
Alınan kan kültüründe üreme olmadığı saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir?
a) stafilokokal haşlanmış deri sendromu
(b) Toksik şok sendromu
c) Eritema multiforme
d) toksik epidermal nekroliz
e) Eritama gangrenozum

141. Önceki soruda(140. soru) sözü edilen hasta için en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Penisilin
b) 3. kuşak sefalosporin
c) Aminoglikozid antibiyotikler
(d) Klindamisin
e) Metranidazol
 
142. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olduğu enfeksiyonun sıklığı
spesifik olarak azalmış T hücre immünitesi ile ilişkili değildir?
a) Legionella pnomofila
b) Mikobakterim tüberkülosis
c) L. monositogenesis
d) T, gondi
(e) P. aeroginosa
 
143. 45 yaşında bir erkek hasta 3 yıldır devam eden disfaji, ara sıra substernal göğüs ağrısı ve özellikle gece
olan öksürük nöbetleri vardır. Yapılan endoskobik muayenede özefagus alt ucu normal görünümde, özefagus
genişlemiş ve içerisinde gıda artıkları saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gastroözefagial reflü
b) Diffüz özefagial spazm
(c) Akalazya
d) Kararsız anjina
e) Skleroderma
 
144. Kanayan duenodal ülser tedavisi için vagotomi ve hemigastrektomi yapılmış 42 yaşında bir erkek hastada
operasyonu takiben 9. ayda endoskopik olarak marjinal ülser saptanıyor. Hasta dispeptik yakınmalarının yanı
sıra tekrarlayan diaresinin olduğunu belirtiyor. Laboratuar incelemesinde plazma kalsiyum düzeyi 9.8 mg/dl
olarak bulunuyor. Gastrik sekresyon testleri sonucunda ise 24 saatlik mide sıvı volümü 2500 cc, bazal asit
salınımı 28 meq/s olarak ölçülüyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir?
(a) Zollinger Ellison
b) Hiperparatroidi
c) Artık antrum
d) İnkomplet vagotomi
e) Sistemik mastoidozis
 
145. Aşağıdakilerden hangisi plevra sıvısında pH düşüklüğüne neden olmaz?
a) Malign plörezi
b) Tüberküloz plöresi
(c) Perikardiyotomi sonrası 
d) Özefagus rüptürü
e) Ampiyem
 
146. Yatar pozisyondaki bir hastada aspirasyon sonucu gelişen akciğer absesi sıklıkla anatomik olarak nerede görülür?
a) orta lob medial segment
(b) sağ üst lob posterior segment
c) sol alt lob anterior segment
d) lingula inferior segment
e) sağ alt lob anterior segment
 
147. Akut renal fonksiyon kaybı olan hastalarda aşağıdakilerden hangisi etiolojide görülen glomerülen bir patolojinin rol oynadığını düşündürür?
a) fraksiyone Na ekskrsiyonu <1
b) spot idrar sodyumu <10 meq/L
c) Eozinofilüri
(d) Eritrosit slendirleri
e) aminoglikozid kullanımı
 
148. Hangisi over flow tipi (taşma) proteinüriye neden olur?
a) Diabetik nefropati
b) KKY
(c) Multipl myeloma
d) interstisiyel nefrit
e) Membranöz glomerülonefrit
 
149. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir bölgede belirli bir zaman için gelişen vaka sayısının
bölgedeki risk altındaki kişi sayısına oranı olarak tanımlanır?
(a) insidans riski
b) Prevelansı hızı
c) Fetalite hızı
d) Atfedilen risk
e) Rölatif risk

150. Hekzoklorbenzen bulaşmış gıdaların yenilmesi aşağıdaki hastalıkların hangisine yol açar?
a) kseroderma pigmentozum
(b) porfiria kutena tarda
c) pellegra
d) epidermolizis bülloza
e) akrodermatitis enteropatika
 
151. Aşağıdakilerden hangisi ultraviole ile agreve olan hastalıklardan biri değildir?
a) Pemfigus foliaceus
b) SLE
c) Akne rozasea
(d) Herpes zoster
e) Herpes simpleks

152. HIV’li hastalarda deri ve mukozalarda kırmızı-menekşe rengi nodül ve plaklar biçiminde gözlenen kanser aşağıdakilerden hangisidir?
(a) kaposisarkom
b) bazal cell karsinom
c) squamoz cell karsinom
d) malign melenom
e) Bowen hastalığı
 
153. 45 yaşında erkek hasta yaklaşık 14 yıldır yılda 4 kez gözlenen 16 gün süren ve günde 5 kez olan baş ağrısından şikayetçidir.
Hastanın öyküsünde ağrıların genellikle aynı saatlerde ortaya çıktığı ve ağrıyı yüzünün sol tarafında yüz etrafında hissettiği, ağrı ile
birlikte gözde kızarıklık, göz yaşarması ve aynı tarafta alın ve göz yaşarması olduğu söyleniyor. Bu hasta için en olası tanı nedir?
a) Epizodik gerilim baş ağrısı
b) Oftalmoplejik migren
(c) Epizodik küme baş ağrısı
d) Kavernöz sinüs trombozu
e) Trigeminal nevralji

154. Aşağıdakilerden hangisi mononöropati multiplekse neden olmaz?
a) DM
b) kriyoglobulinemi
c) PAN
d) Romatoid artrit
(e) Tüberküloz menenjiti

155. Aşağıdakilerden hangisi Şizofrenide kötü prognoza işaret etmez?
a) Sinsi başlangıç
b) Genç yaşta başlaması
c) Evlenmemiş veya boşanmış olmak
(d) Depresif bulguların varlığı
e) Nörolojik belirti ve bulguların varlığı

156. Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisinde kontrast madde kullanılmaz?
(a) Mamografi
b) IVP
c) Flebografi
d) Kolanjiografi
e) Histerosalpingografi

157. Aşağıdaki durumların hangisinde telede kardiotorasik oranda artma olanağı en düşüktür?
a) KKY
b) Mitral stenoz
(c) Konstriktif perikardit
d) Sol atrial miksoma
e) Aort stenozu
 
158. 45 yaşının altındaki kişilerde kalça avasküler nekrozunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteoporoza bağlı kalça kırığı
(b) Kortikosteroid kullanımı
c) Lomber sinir kökü irritasyonu
d) Torakanterik bursit
e) Osteoartrit

159. Hangisi seronegatif spondiloartropatilerin ortak özelliği değildir?
a) Entesopati
b) HLA-B27 pozitifliği
c) Okulokütanöz belirti
d) Sakroileit
(e) Vaskülit
 
160. 40 yaşında bir kadında her iki ayakta MTF eklem, ayak bilekleri, diz ve ellerde PIF, MKF ve
el bileklerinde ağrı ve şişlik ile başvuruyor. Bir süre bu şikayetleri için NSAİİ kullanmasına rağmen
şikayetlerinin hiç azalmadığını belirten hasta yaklaşık 2 saat süren sabah tutukluğu tanımlıyor.
Fizik muayenede şikayete konu olan eklemlerde sinovit saptanıyor. Bu hastaya tanı koymada
yapılması gereken laboratuar testleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) ASO - eritrosit sedimantasyon hızı
b) ASO - ürik asit
(c) Romatoid faktör - el ayak grafisi
d) ANA - ASO
e) ANA - ANCA
 
161. Majör cerrahi sonrası en sık gözlenen elektrolit bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipokalemi
b) Hipokalsemi
(c) Hipnatremi
d) Hipomagnezemi
e) Hipernatremi

162. Aşağıdakilerden hangisi proinflamatuar özellikteki sitokinlerden değildir?
a) TNF Alfa
b) IL-1
c) IL-6
d) IL-8
(e) IL-10

163. Aşağıdakilerden hangisi normovolemik bir hastadaki septik şokun parametrelerinden değildir?
a) Hipotansiyon
b) Periferik dirençte azalma
c) Respiratuar alkaloz
(d) Arterio venöz oksijen farkında artma
e) Kalp debisinde artma
 
164. Hissedilmeyen sıvı kayıplarının en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) ishal
b) Kusma
(c) Terleme
d) Solunum
e) idrar

165. Trafik kazası sonrası iki taraflı femur kırığı belirlenen hastanın yapılan fizik muayenesinde
kan basıncının 100/40 mm civarında nabzının 136/dakika olduğu saptanıyor ve hastada soğuk terleme gözleniyor.
Bu hastada hipovolemik şok gelişmesini önlemede en uygun intravenöz tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemen %10 dekstroz infüzyonu
b) Yalnızca uygun kan transfüzyonu yapılması
(c) Ringerlaktat solüsyonu verilmesi ve gerektiğinde kan transfüzyonu yapılması
d) Kristalloit ile birlikte amino asit solüsyonu verilmesi
e) %5 deksoz ile birlikte albumin infüzyonu

166. immün sistemi normal olan hastalarda gram negatik septik şokun
en sık kaynaklandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Genitoüriner sistem
b) Solunum sistemi
c) Gastrointesinal sistem
d) Santral sinir sistemi
e) Kardiyovasküler sistem

167. Majör bir ameliyat geçiren 35 yaşındaki kadın hastadaki herhangi bir jinekolojik patoloji olmamasına
rağmen amenore gelişmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
(a) Gonadotropin seviyesinde azalma
b) TSH seviyesinde artma
c) ACTH salınımında artma
d) Oksitosin salınımında baskılanma
e) Prolaktin salınımında artma

168. Aşağıdakilerden hangisinin ameliyat sonrası yara infeksiyonu riskini arttırdığı kesin olarak gösterilememiştir?
(a) Perioperatif kan transfüzyonu
b) DM 
c) Nikotin kullanımı
d) Ağır malnütrisyon
e) İleri yaş

169. Aşağıdaki meme kanseri tiplerinden hangisinin prognozu en iyidir?
a) invaziv duktal kanser
b) Müsinöz kanser
c) Medüller kanser
d) invaziv lobüler kanser
(e) Tübüler kanser

170. Uzun zamandır alkol kullanan 45 yaşındaki bir erkek hasta kanlı kusma nedeniyle acil servise başvuruyor.
Hastanın öyküsünde birkaç kez öğürdüğü daha sonra kanlı kusma ve epigastrik ağrının başladığı öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ösefagus varisi
(b) Mallory-Weiss sendromu
c) Duodenum ülseri
d) Stres ülseri
e) Cushing ülseri

171. Önceki soruda(170. soru) sözü edilen hastada tanı amacıyla ilk yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ösefagus pasaj grafisi
b) Anjiografi
c) Radionüklid sintigrafisi
(d) Endoskopi
e) Laparotomi
 
172. Akut apandisit etyolojisinde rol oynayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bakteriyel infeksiyon
(b) Luminal obstrüksiyon
c) Vasküler yetmezlik
d) Kimyasal faktörler
e) Lenfoid doku hiperplazisi

173. Aşağıdaki ince bağırsak benign tümörlerinden hangisi en sık görülür ve klinikte septomlara neden olur?
a) Lipom
b) Fibrom
c) Hamartom
d) Hemanjiyom
(e) Leyomiyom

174. Aşağıdakilerden hangisi kolovezikal fistül oluşmasına en sık neden olur?
(a) Divertikülit
b) intraabdominal apse
c) Travma 
d) Kolon kanseri
e) Radyasyon enteriti

175. Erişkinlerde karaciğer transplantasyonunun en sık uygulandığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Alkolik siroz
b) Wilson hastalığı
c) Viral hepatitler
d) Hepatosellüler karsinom
e) Primer biliyer siroz

176. Metastatik karaciğer kanserlerinde metastazektominin en yararlı olduğu kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pankreas kanseri 
(b) Kolorektal kanser
c) Safra kesesi kanseri
d) Akciğer kanseri
e) Malign melanom

177. Aşağıdakilerden hangisi kronik pankreatitte ameliyat endikasyonlarından biri değildir?
(a) insülin gerektiren diabet
b) Pankreatik karsinom şüphesi
c) Portal hipertansiyon
d) Safra kanalı obstrüksiyonu
e) Psödokist varlığı

178. Aşağıdakilerden hangisinde splenektomi endikasyonu yoktur?
a) immün trombositopenik purpura
b) Primer hipersplenizim
c) Talasemi majör
d) Gastrik varise yol açan splenik ven trombüsü
(e) Kronik lenfositik lösemi

179. Boyun orta hattında hareketli bir kitle şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki hastanın yapılan fizik
muayenesinde tiroid bezine ait bir patoloji saptanmamıştır. Dil hareketleriyle kitlenin yukarı doğru
hareket ettiği gözlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Papiller tiroid kanseri metastazı
b) Lingual tiroid bezi 
(c) Tiroglossal kanal kisti
d) Bronşial yarık kisti
e) Paratiroid adenomu

180. Tiroidde yer alan bir nodülün benign-malign ayırıcı tanısında en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ultrasonografi
b) Sintigrafi
c) Bilgisayarlı tomografi
(d) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
e) Serum tiroglobulin düzeyi tayini

181. Aşağıdakilerden hangisi derin ven trombüsünün komplikasyonlarından biri değildir?
(a) Serebrovasküler emboli
b) Venöz ülser
c) Posttromboflebitik sendrom 
d) Pulmoner emboli
e) Pulmoner hipertansiyon

182. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin klinik ve radyolojik bulguları osteomyelite benzerlik gösterir?
a) Kondrosarkom
(b) Ewing tümörü
c) Multiple myelom 
d) Meme kanseri metastazı
e) Malign lenfoma

183. Hidrosel saptanan yenidoğan bir bebekte en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erken cerrahi tedavi
(b) 1 yaşına kadar tedavisiz izlem
c) Kasık bağı kullanma
d) iğne ile aspirasyon
e) Skrotal elavasyon

184. Yetişkinlerde görülen beyin tümörlerinden hangisinin prognozu en kötüdür?
a) Astrositom grade III
b) Oligodendrogliom 
c) Epandimom
(d) Glioblastoma multiforme
e) Medulloblastom

185. Erkeklerde genito üriner sistemde tüberküloz basilinin en sık yerleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesane
b) Prostat
(c) Böbrek
d) Epididimis
e) Duktus deferens

186. Aşağıdaki kardiyovasküler hastalıklardan hangisinde maternal mortalite en yüksektir?
a) VSD
b) MS
c) Duktus arteriosus
d) Aort stenozu
(e) Pulmoner HT

187. intraminotik enfeksiyonu olan bir gebede preterm doum eylemini balatan en önemli faktör hangisidir?
a) Gebede CRP yüksekliği
(b) Amniyotik sıvıda bakteri kolenizasyonu
c) Periferik kanda beyaz hücre sayısında artış 
d) Amniyotik sıvıda IL-6- artış
e) Amniyotik sıvıda glukoz düzeyinin azalması

188. Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi tanısı koyduran kriterlerden biri değildir?
a) Hipertansiyon
b) Proteinüri 
c) Ödem 
d) KC enzimlerinde yükselme 
(e) Trombositopeni 

189. Tek başına progestinli kontraseptif hap kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde en uygundur?
a) Hirsutizm 
(b) Emzirme
c) Meme kanseri öyküsü
d) Benign meme hastalığı
e) Hiperkolestrolemi

190. Histerektomi ve bilateral salpingooferektomi geçirmiş menopozal hormon tedavisi uygulanacak
kadınlarda aşağıdaki durumlardan hangisinde östrojene progesteron eklenmesi gerekli değildir?
a) Evre I endometrium kanseri 
b) Endometriozis öyküsü 
(c) Serviks kanseri 
d) Yüksek trigliserid düzeyi 
e) Overin endometriotik tümörü

191. Aşağıdakilerden hangisi labia minorada bulunmaz?
a) Sebase folliküller 
b) Çok katlı yassı epitel 
c) Düz kas lifleri
(d) Kıl follikülleri 
e) Sinir uçları

192. Gebelerde ilk trimestride yapılan Down sendromu taramasında aşağıdakilerden
hangisinin maternal serum düzeyi diğerlerine göre daha güvenilirdir?
a) AFP 
(b) Gebelik ilişkili plazma proteini A
c) Serbest östriol
d) Total HCG
e) inhibin A

193. Aşağıdakilerden hangisinde gözlenen kanama disfonksiyonel uterin kanama olarak tanımlanır?
a) Myoma uteri 
b) ITP
c) Servisit 
d) Abortus imminens 
(e) PCOD

194. Kronik pelvik ağrı nedeniyle jinekologa başvuran hastalarda en sık görülen non jinekolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
(a) irritabıl barsak sendromu 
b) Miyofasiyal ağrı 
c) Crohn hastalığı
d) intertisiel sistit 
e) Üretral sendrom 

195. inguinal lenf modu metastaz olan endometrium kanserli hasta FGO’ya göre hangi evrededir?
a) Evre III A
b) Evre III B
c) Evre III C
d) Evre IV A
(e) Evre IV B

196. Amenoresi olan bir hastada aşağıdaki durumların hangisinde serum gonadotropin düzeyleri normalden düşük saptanır?
a) Asherman sendromu 
b) Turner sendromu 
(c) Anoreksiya Nervoza 
d) Testiküler feminizasyon 
e) Mülleriyan kanal anomalileri 

197. Vazomator sendrom ve sekonder amenore şikayetleri ile başvuran 30 yaşında bir kadın hastada
hipergonadotropik hipogonadizm saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Prolaktinoma 
b) PCOD 
(c) Prematür over yetmezliği 
d) Hipotalemik amenore 
e) Sheean sendromu

198. Aşağıdakilerden hangisi menstruasyonun hormonal nedenidir?
(a) Progesteron çekilmesi 
b) Lüteinize edici hormon çekilmesi 
c) Uzam östrojen etkisi 
d) FSH çekilmesi 
e) Uzam progesteron etkisi

199. Aşağıdaki germ hücreli over tümörlerinden hangisi primitif yolk suk dan köken alır?
a) immatür teratom 
b) Koriokarsinom 
c) Poliembriyoma 
(d) Endodermal sinüs tümörü
e) Embriyonel karsinom

200. Aşağıdakilerden hangisinde verilen over tümörü karşısında belirtilen hücre tipinden köken almaz?
 
  Tümör Hücre Tipi
 a) Brenner Transsizyonel
 b) Seröz Endosalpingeal
(c) Musinöz Müllerian
 d) Andiferansiye Anaplastik
 e) Endometroid Endometrial
 

  

Yorumlar
Sen de Yaz