Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1998 TUS SORULARI

1. Broca konuşma merkezi serebrospinal sistemde nerede bulunur ?
a) Cuneus
b) Precuneus
c) Gyrus angularis
d) Gyrus frontalis inferior (Pars triangularis)
e) Gyrus postcentralis

2. Glandula pinealis beynin neresinde yerleşmiştir?
a) Thalamus
b) Mezencephalon
c) Epithalamus
d) Hypothalamus
e) Telencephalon

3. Articulatio genus fleksiyonda iken eklemin stabilizasyonunu sağlayan bağ hangisidir?
a) Ligamentum cruciatum anterior 
b) Ligamentum transversum genus
c) Ligamentum collaterale laterale
d) Ligamentum collaterale mediale
e) Ligamentum cruciatum posterior
 
4. Arteria subclavianın dalı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Truncus tyrocervicalis
b) Truncus costocervicalis
c) Arteria thorasica interna
d) Arteria vertebralis
e) Arteria subscapularis

5. Aşağıdakilerden hangisi el bileği kemiği değildir?
a) Os. capitatum
b) Os. cuboideum
c) Os. hamatum
d) Os. pisiforme
e) Os. trapezium 

6. Aşağıdakilerden hangisi ön kol extansör grup kası değildir?
a) Musculus uncinatus 
b) Musculus extensor pollisis longus 
c) Musculus adductor pollisis longus 
d) Musculus brachioradialis 
e) Musculus supinator 

7. Aşağıdakilerden hangisinin aponevrozu inguinal kanalın ön duvarını oluşturur?
a) Musculus transversus abdominis
b) Musculus obliquus internus abdominis
c) Musculus obliquus externus abdominis
d) Musculus pyramidalis
e) Musculus rectus abdominis

8. Aşağıdakilerden hangisinde derin inguinal lenf düğümlerinden biri olan rosenmüller nodülü (Cloquet nodülü) yer alır?
a) Annulus femoralis
b) Canalis adductorius
c) Lacuna musculorum
d) Annulus inguinale superficialis
e) Annulus inguinale profundus 

9. Chorda tendineaların işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sistol sırasında kasılarak atrioventrüküler kapakların açılmasını sağlamak
b) Diastol sırasında gevşeyerek semilunar kapakların açılmasını sağlamak
c) Sistol sırasında atrioventriküler kapakların atriumlara doğru açılmasını önlemek
d) Diastol sırasında kasılarak atrioventriküler kapakların ventriküller içine doğru açılmasını sağlamak
e) Sistol sırasında gevşeyerek atrioventriküler kapakların kapanmasını sağlamak
10. Ovulasyon sırasında paraumblical ağrı duyusu aşağıdaki dermatom sahalarından hangisi ile ilişkilidir?
a) T8
b) T10
c) T12
d) L1
e) L2 

11. Aşağıdakilerden hangisi arteriollerde dilatasyona sebep olur?
a) Endotelin
b) Anjiotensin II
c) Noradrenerjik deşarj
d) Nitrik oksit (NO)
e) Nöropeptid Y

12. Sistemik arter diastolik basınç normalden fazla olduğunda aşağıdakilerden hangisi düzeltici olarak devreye girmektedir?
a) Alfa adrenerjik reseptör blokajı
b) Beta adrenarjik reseptör blokajı
c) Muskarinik reseptör blokajı
d) Nikotinik reseptör blokajı
e) Kalbin atım volümünün azalması

13. Aşağıdakilerden hangisi serebrospinal sistemde inhibitör transmitter olarak rol oynar?
a) GABA
b) Serotonin
c) Glisin
d) Glutamat
e) Asetil Kolin

14. Aşağıdakilerden hangisi bağ dokusunun ekstraselüler matriksinde bulunmaz?
a) Laminin
b) Kollagen fibril
c) Hyalüronik asit
d) L-Selektin 
e) Fibronektin

15. istirahat tremoru, rijidite ve bradikinezi aşağıdaki yollardan hangisinin bozukluğunda gözlenir?
a) Nigrostriatal dopaminerjik
b) Sitriatonigral dopanimerjik
c) Nigrostriatal GABAerjik
d) Striatonigral GABAerjik
e) Striatostriatal kolinerjik

16. Steroid hormonlar hedef hücredeki etkilerini hangi mekanizma ile gerçekleştirilir?
a) ATP’den c-AMP oluşumunu artırarak
b) intraselüler Ca++’u artırarak
c) Sitoplazmik reseptörlerine bağlandıktan sonra çekirdekte DNA ile etkileşerek
d) Protein kinaz C aktivasyonu
e) Çekirdekteki reseptör aracılığı ile DNA üzerine etki ederek

17. Hücre içi sindirim aşağıdaki hangi organelde olur?
a) Mitokondiri
b) Primer lizozom
c) Peroksizom
d) Sekonder lizozom
e) Ribozom

18. Sentrasiner hücreler hangisinde yer alır?
a) Pankreas
b) Duodenum
c) Submandibular bez
d) Özafagus
e) Parotis 

19. Hering cismi hangisinde yer alır?
a) Pars tuberalis hipofisialis
b) Nörohipofiz
c) Pars intermedia hipofisialis
d) Epifiz
e) Pars distalis hipofisialis
20. Erken doğan bebekte akciğer solunum işlevini yapabilmesi hangi hücrenin gelişmesine bağlıdır?
a) Tip I alveoler hücreler
b) Tip II alveoler hücreler
c) Alveoler makrafaj
d) Clara hücresi
e) Fibroblast

21. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkisi değildir?
a) Hücre içi C-AMP’yi artırır
b) Protein sentezini artırır
c) DNA ve mRNA sentezini artırır
d) Yağ dokusuna glukoz girişini artırır
e) Kas dokusuna glukoz girişini artırır

22. Sağlıklı bir kişinin serum elektroforezinde albuminden sonra gelen globulin bandı içinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) alfa-lipoprotein
b) alfa 1 antitripsin
c) Prealbumin
d) Transferrin
e) Haptoglobulin 

23 Na+-K+ ATP’azın görevi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) ATP hidrolizini katalize etmek
b) Sitoplazmik bir enzimdir
c) Aktif transportta görev alır
d) Kardiyak glikozidler ile inhibe olur
e) Hücre içi ve dışı Na+-K+ dengesini sağlar

24. Aşağıdakilerden hangisinin BOS değeri plazmadakine göre oldukça düşüktür?
a) Na+
b) Osmotik basınç
c) Glukoz
d) Mg++
e) Cl-

25. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi katekolamin sentezinde rol oynar?
a) Tirozin
b) Fenilalanin
c) Triptofan
d) Histidin
e) Metyonin

26. 18-Hidroksilaz eksikliğinde hangi hormonun biyosentezi etkilenir?
a) Kortizon
b) Progesteron
c) Aldesteron
d) DHEA-S
e) Östrojen

27. Proopiomelanokortin ile aşağıdakilerden hangisi homoloji göstermez?
a) alfa-MSH
b) beta-Lipotropin
c) alfa-Endorfin
d) ACTH
e) TRH

28. Yapısında bakır taşıyan ve ferroksidaz aktivitesi gösteren aşağıdaki maddelerden hangisidir?
a) Serüloplasmin
b) Alfa1-antitripsin
c) Transferrin
d) Miyoglobülin
e) Haptoglobülin

29. Aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisinin eksikliği Hemofili B’ye neden olur?
a) F-VIII
b) F-X
c) F-XI
d) F-IX
e) F-V
30. Kollajen sentezinde prolinden hidroksiprolin oluşumunda görev alan hangisidir?
a) Askorbik Asit
b) TPP (Tiamin pirofosfat)
c) Pridoksin
d) Pantotenik Asit
e) Folik Asit

31. Kasdan karaciğere amonyum taşıyan aminoasit hangisidir?
a)Alanin 
b)Glutamik asid 
c) Glutamin 
d)Glisin 
e) Aspartat 

32. Alkaptonüride metabolize edilemeyen hangisidir?
a) Homogensitik asid
b) Tirozin
c) Fumarik asit
d) Homosistein
e) Sistein

33. Kolestrolden aşağıdaki hormonlardan hangisi sentezlenmez?
a) Prolaktin
b) Östrojen
c) Kortizol
d) Aldesteron
e) Testosteron

34. Mitokondride ATP sentezini inhibe eden fakat solunumun zincirinde elektron akışına doğrudan etki etmeyen hangisidir?
a) Oligomisin
b) Antimisin A
c) Azit
d) Dinitrofenol
e) Karbonmonoksit

35. Fosfolipid konsatrasyonu en yüksek olan lipoprotein hangisidir?
a) HDL
b) LDL
c) VLDL
d) Şilomikron 
e) IDL

36. Mitokondri matriksinden bir protein saflaştırmak için, mitokondri zarları yüksek devirli santrifüj ile ayrılacaktır.
Zarların uzaklaştığından emin olmak için süpernatanda hangi enzim aktivitesine bakılır?
a) Glutamat dehidrogenaz
b) Malat dehidrogenaz
c) Prüvat dehidrogenaz
d) Süksinat dehidrogenaz
e) izositrat dehidrogenaz

37. Egzersiz yapan iskelet kasında NADH’nın NAD+’a yükseltgenmesi hangi basamakta olur?
a) Oksaloasetat  ••••••►  Malat
b) Glukoz 6-P  ••••••►  Fruktoz 6-P
c) Piruvat  ••••••►  Laktat
d) izositrat  ••••••►  Alfa-Ketoglutarat
e) Gliseraldehit 3P  ••••••►  Dihidroksi aseton fosfat (DHAP)

38. Aşağıdakilerden hangisi glutatyonun görevi değildir?
a) Hemoglobinin methemoglobine dönüşmesi
b) Detoksifikasyon
c) Eritrosit membranını korur
d) Antioksidan görevlidir
e) Hemolitik anemi meydana gelmesini önler

39. Ürik asit aşağıdakilerden hangisinin katabolizması sonucu oluşur?
a) Pirimidin
b) Protein
c) Purin
d) Üre
e) Ornitin
 
40. Aşağıdakilerden hangisinin sentezinde Asetil coA ön bileşik olarak kullanılamaz?
a) Glukojen
b) Progesteron
c) Kolesterol
d) Aseto asetik asit
e) Palmitik asit

41. A grubu streptekokların yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Hyalüronik asit
b) M proteini
c) Lipoteikoik asit
d) Grup spesifik kapsül
e) Protein A

42. Aşağıdakilerden hangileri zar filtrelerden süzülebilen ikilidir?
a) Klamidya - Leptospira
b) Üreoplazma - Streptekoklar
c) Mycoplazma - L formu
d) Riketsiya - Yersinya
e) Borrelia - Treponema

43. Aşağıdakilerden hangisinde fagositik disfonksiyon vardır?
a) Ig A eksikliği
b) IgM eksikliği
c) Wiskott Aldrich sendromu
d) Kronik Granülamatöz hastalık
e) Di-George sendromu

44. Aşağıdakilerden hangisi süper antijen özelliği gösterir?
a) Vibrio
b) Escherichia Coli toksini
c) Difteri
d) Clostridium perfringens a
e) Toksik şok sendromunun toksini 1

45. Normalde nazofarinks florasında bulunabilen, özellikle immünitesi bozuk kişilerde sinüzit, otit, bronşit ve pnömoni yapan,
beta-laktamaz sentezleyen ve DNA-az enzimi içeren bakteri hangisidir?
a) Acinatobacter
b) Neisseria sicca
c) Neisseria lactamica
d) Moraxella catarrhalis
e) Neisseria flavescens

46. Hamburger yedikten 48 saat sonra kanlı dışkı yakınmaları olan hastanın kanında yapılan kültüründe
campylobacter, yersinia, salmonella, shigella ürememiştir. Dışkıdan elde edilen filtrat ile vero hücrelerinde
24 saat sonra sitotoksisite gelişmiştir. Etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Clostridium difficile
b) Balantidium Coli
c) Schistosoma Haematobium
d) Vibrio Cholerae
e) Enterohemorajik Echerichia Coli (serotip O157)

47. Kedi ısırığını takriben ısırık içerisinde ağrı, kızarıklık ve şişlik gelişen bir hastada
24- 48 saat içerisinde seröz drenaj başladı ise en olası etken hangisidir?
a) Rabies
b) Streptococcus pyogenes
c) Pasteurella multocida
d) Porphyromonas gingivalis
e) Pseudomonas aeruginosa

48. Yapısında çekirdek içermediği halde enfeksiyona sebep olan yapı hangisidir?
a) Virion
b) Prion
c) Plasmid
d) Defektif Virion
e) Psödovirion

49. Hücre çekirdeğinde replike olmayan virüs hangisidir?
a) HIV-I
b) Parvovirüs
c) EBV
d) Rotavirüs
e) Suçiçeği
 
50. AIDS’li bir hastada geçmeyen bir diarede hastanın dışkı örneği modifiye Ziehl-Nielsen yöntemi
ile boyamada mikroskopta kırmızı ookistler saptanırsa. Diareye yol açan etken hangisidir?
a) Giardia lamblia
b) Eentamoeba histolytica
c) Toxoplasma gondii
d) Balantidium coli
e) Cryptosporidium muris (parvum)

51. Aşağıdaki virüs hastalaklarından hangisinin labarotuvar tanısı için tükrüğün fareye enjeksiyonundan
sonra hayvanın serebrospinal sistemde Negri cisimcikleri aranmaktadır?
a) Kızamık
b) Kızamıkçık
c) Kabakulak
d) Poliomyelit
e) Kuduz

52. Şark çıbanının sistemik tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?
a) Antimom bileşikleri
b) Flukanazol
c) Kloramfenikol
d) Sülfonamidler
e) Kortikosteroidler

53. Aşağıdakilerden hangisi funguslarda görülen aseksüel sporlardan birisidir?
a) Askospor
b) Blastospor
c) Oospor
d) Zigopor
e) Basidospor

54. Aşağıda verilen mantarlardan hangi ikilinin ikisi de dermatofitoz etkenidir?
a) Blastomyces - Mikrosporium
b) Trikofiton - Malassesia
c) Paracoccidiosides - Fasarum
d) Epidermofiton - Trikofiton
e) Sprothrix - Phtyrosporium

55. Entemoeba histolitikanın enfektif şekli hangisidir?
a) Trofozoit
b) Karyozom
c) Metakist
d) Prekist
e) 4 nüleuslu kist

56. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin ishale sebep olması beklenmez?
a) E.Histolitika
b) G.Lamblia
c) Isospora belli
d) Dientemeabo
e) Chilometriks mesnili

57. Aşağıdaki mantarlardan hangisinin yayılmasında ve bulaşmasında özellikle kuş gübreleri rol oynar?
a) C.Neoformans
b) C.Albikans
c) S.Sanenkii
d) T.Shönleini
e) A.Fumigatus

58. Kontamine yiyeceklerden bulaşarak sessiz enfeksiyonlardan ağır meningoensefalit,
sespis, düşük, erken ve ölü doğum yapabilen gram (+) basil hangisidir?
a) L.Monositogenezis
b) Brucella
c) B.Fragilis
d) Cl.Pergiringens
e) Y.Enterokoliticia

59. Aşağıdakilerden hangisi orak hücreli anemili hastalarda görülen osteomiyelitte en sık etken hangisidir?
a) S.Aureus
b) Salmonella
c) Psödomanas
d) E.Coli
e) Streptokok

60. Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonlarına aşağıdan hangisi örnektir?
a) Ürtiker
b) Serum
c) Yenidoğanın hemolitik hastalığı
d) Allerjik nezle
e) Kontakt dermatit

61. Sarkoidozda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Kweim-Siltzback deri testi pozitifliği
b) Granülomatöz kazeifikasyon
c) İnterstisyel akciğer tutulumu
d) Bilateral hyler LAP
e) Akciğer tutulumu

62. Aşağıdakilerden hangisi Tip III hipersensitivite reaksiyonundan sorumludur?
a) T-sitotoxic
b) Mast hücreleri
c) Immun komplex
d) Ig E
e) Basofiller

63. Aşağıdakilerden hangisi hepatocellüler CA’ya yol açan kanserojenlerden biridir?
a) Nitrozamin
b) Anilin
c) Nitrozüre
d) Aflatoksin
e) Asbest

64. Çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomu hangisidir?
a) Kondrosarkom
b) Liposarkom
c) Leiomyosarkom
d) Synovial sarkom
e) Rabdomyosarkom

65. Alnının sağına çok şiddetli yumruk yiyen boksörde beyindeki kontüzyon en belirgin olarak nerede gözlenir?
a) Sağ occipital
b) Sağ parietal
c) Sol occipital
d) Sol frontal
e) Sağ frontal

66. Lezyonun myelin kılıfta olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Multiple skleroz
b) Gauscher hastalığı
c) Tay-sachs
d) Nieman-pick
e) Fenil ketonüri

67. En sık görülen pontocerebellar köşe tümörü hangisidir?
a) Nörofibroma
b) Schwannoma
c) Astrositoma
d) Menengioma
e) Epandimoma

68. 2 yaşın altındaki primer beyin tümörlerinden en sık görüleni hangisidir?
a) Epandimoma
b) Astrositoma
c) Medulloblastoma
d) Menengioma
e) Oligodendroglioma

69. Fibrinöz perikardit gelişimi aşağıdakilerden hangisi için tipiktir (aşağıdakilerden hangisi fibrinöz parikarditin tipik bulgusudur?
a) Akut MI
b) Atheroscleroz
c) Endokardial fibroelastosisi
d) Bakteriyemi
e) Konjestif kardiomyopati
 
70. Aşağıdaki menenjit etkenlerden hangisi beyin basalindeki(tabanındaki) meninxleri sıklıkla tutar?
a) Stafilokok menenjiti
b) Streptokok menenjiti
c) Meningok menenjiti
d) Viral menenjit
e) Tbc menenjiti

71. Kadınlardaki benign meme tümörlerinden en sık görüleni hangisidir?
a) intraduktal papillom
b) Fibroadenom
c) Sistisarkoma filloides
d) Memenin paget hastalığı
e) Ductal ektazi

72. Midede görülen en sık mesenkimal kökenli tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liposarkom
b) Rabdomyosarkom
c) Leiomyosarkom
d) Malign fibröz histiositom
e) Angiosarkom

73. Polisitemia rubra verada tromboz ve infarkt en sık görüldüğü organ hangisidir?
a) Kemik
b) Akciğer
c) Adrenal medulla
d) Kalp
e) Alt extremiteler

74. Sistemik amiloidozda en sık ölüm sebebi hangi organın tutulumuna bağlıdır?
a) Karaciğer
b) Akciğer
c) Kalp
d) Dalak
e) Böbrek

75. Psammoma cisimcikleri aşağıdaki tiroid tümörlerinden hangisi için karekteristiktir?
a) Medüller tiroid CA
b) Foliküler tiroid CA
c) Papiller tiroid CA
d) Anaplastik tiroid CA
e) Hurthle hücreli tiroid CA

76. MEN’ de görülen tiroid CA hangisidir (aşağıdaki tiroid calardan hangisinin diğer organlardaki endokrin tümörlerle birlikte görülme olasılığı yüksektir?
a) Medüller CA
b) Papiller tiroid CA
c) Anaplastik tiroid CA
d) Lenfoma
e) Foliküler tiroid CA

77. Lipoid nefrozda böbrekte glomerülde görülen en belirgin değişiklik hangisidir?
a) Basal membranda kalınlaşma
b) Mesengial fibrosis
c) Lökosit artışı
d) Lökosit artışı
e) Podositlerde düzleşme

78. Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klasik seminom
b) Teratom
c) Yolc sac tümörü
d) Kariokarsinom
e) Spermatositik seminom

79. Aşağıdakilerden hangisi vaginada sarkoma batroides lezyonu oluşturur?
a) Malign fibroz histiositom
b) Berrak hücreli adenokarsinom
c) Malign melanom
d) Anjiosarkom
e) Rabdomyosarkom 
 
80. Aşağıdakilerden hangisi kemotaktik değildir?
a) C5a
b) LT B4
c) Histamin
d) Bakteri ürünleri
e) Nötrofil katabolizma ürünleri

81. Organofosfatların biyotransformasyonlarında rol oynayan enzim sistemi hangisidir? 
a) Sitokrom P450
b) Lipooxijenaz
c) Siklooxijenaz
d) Kininaz
e) Fosfolipaz A2

82. Asetaminofenin karma fonksiyonlu sitokrom P450 oksidaz ile oluşan stabil reaktif
ara metabolitlerinin toksik etkisini antagonize eden hangi bileşiktir?
a) Glutatyon
b) Fosfolipid
c) alfa 2 –Makroglobülin
d) Yağ asitleri
e) Sitokrom P450

83. Araşidonik asidin sitokrom P450 enzim sisteminin katalitik etkisi ile oluşan son ürünü hangisidir?
a) 5-HETE
b) Prostoglandin H2
c) Prostoglandin F2 alfa
d) Tromboxan A2
e) Epoeicosopentanoik asid

84. Hücre bölünme dönemine özgül olmayan antineoplastik ajan hangisidir?
a) Mekloretamin
b) Vinkristin
c) Vinblastin
d) 5-FU
e) 6-Merkaptopürin

85. Metotreksatin toxik etkilerini önleyen madde nedir?
a) Folinik asid
b) C vitamini
c) B12 vitamini
d) Pridoxin
e) Pantetonik asid

86. K+ tutan diüretik hangisidir?
a) Etakrinik asid
b) Amilorid
c) Furasemid
d) Tiazid
e) Bumetanid

87. Parenteral olarak kullanılar Fe preparatı hangisidir?
a) Ferröz glukonat
b) Ferröz sülfat
c) Ferröz fumarat
d) Ferrik asetat
e) Ferrik dextran

88. Zehir-Antidot ilişkilerinden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir?
a) Striknin-Diazepam
b) INH- Pridoxin
c) Fe-Desferroxamin
d) Klorpromazin-Benzodiazepin
e) Atropin-Fizostigmin

89. Aşağıdakilerden hangisi kolin esteraz inhibitörlerinden birisi değildir?
a) Skopolamin
b) Fizostigmin
c) Neostigmin
d) Edrofonyum
e) Ambenanyum
 
90. Aşağıdakilerden hangisi alkol alan kişilerde asetaldehit sendromuna neden olmayan hangisidir?
a) Asetil salisilik asid
b) Sefalosporinler
c) Metranidozal
d) Disülfiram
e) Oral Antidiabetikler

91. Obstetrikte kullanılmayan prostoglandin hangisidir?
a) Prostosiklin
b) Sulproston
c) Dinoproston
d) Rioproston
e) Fenprostalon

92. Pridoxine kimyasal olarak benzeyen, buna bağlı olarak nöral toxisite gelişen ve bundan dolayı tedavisinde B6 (pridoxin) verilen anti tbc ajanı hangisidir?
a) INH
b) Etambutol
c) Pirazinamid
d) Rifampin
e) Streptomisin

93. Myelotoxik etkisi nedeniyle işçi sağlığı yönünden önem taşıyan ve solvent olarak kullanılan madde hangisidir?
a) Benzen
b) DDT
c) Asbest
d) Paration
e) Malation

94. Antiinflamatuar etkisi olmayan glukokortikoid hangisidir?
a) DOCA(dezoksikortikosteron asetat)
b) Dexametazon
c) Triamsinolon
d) Prednisolon
e) Kortizol

95. Aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle oluşan hepatotoxik etkileri tedavi etmek için N-Asetil sistein verilir?
a) Asetaminofen
b) Eritromisin
c) Oral kontraseptifler
d) CCI4
e) Anabolik steroidler

96. Aşağıdakilerden hangi verilen iki ilaç,böbrek tübülüslerinden salgılanma aşamasında etkileşme gösterir?
a) Penisilin-Probenesid
b) Karbomazepin-Eritromisin
c) Na-HCO3-Fenil Butazon
d) Amonyumklorid-Kinin
e) Digoxin-Kinidin

97. Aşağıdakilerden hangisi idrar pH’ sını değiştirerek yükek dozda alınan salisilatların renal atılımını arttıran hangisidir?
a) NH4CI
b) Barbitürat
c) Etakrinik asid
d) Paraldehit
e) Sistemik antiasit

98. Propiltiourasilin etki mekanizması hangisidir?
a) Tirozinin tiroglobülin içinde iodinizasyonunu engellemesi ve birleşmesini bloke eder.
b) TSH azaltılması
c) Troid I uptakenin azalması
d) Troid binding protein azaltılması
e) Troid hormonlarının hücre içerisine girişinin engellenmesi

99. Aşağıdakilerden hangisi methemoglobinemi tedavisinde kullanılır?
a) Desferoksamin
b) Sodyum bikarbonat
c) K vitamini
d) Metilen mavisi
e) Dimerkaprol
 
100. Beta blokerlerin etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Angina pekrotis ataklarını azaltır
b) Renini azaltır
c) Kan basıncı düşer
d) intraoküler basıncı azaltır
e) Aritmi yapar
 

101. 10 Kg ağırlığındaki bir çocuğun günlük sıvı, Na, K ihtiyacı hangisidir?

  Sıvı/ml Na(meq/l) K(meq/l)
a) 1000 25 20
b) 1000 75 10
c) 1000 145 40
d) 1500 75 60
e) 1500 115 45
 
102. 40. haftadan sonra doğan, amniyon sıvısı mekonyumlu görülen çocukta
resusitasyon endikasyonu varsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
a) Umblikal katater
b) Entübasyon
c) Aspirasyon
d) Kardiak kompresyon
e)  Hava kesesi ve maske ile ventilasyon

103. Yenidoğanın ABO kan uygunsuzluğunda periferik yaymasında aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır?
a) Normoblastlarda artış
b) Trombositlerde azalma
c) Sferositler 
d) Anizositoz 
e) Polikromazi

104. Üç günlük bebekte fenilketonüri tanısında en güvenilir test hangisidir?
a) idrarda fenilpiruvik asit 
b) İdrarda malaldehid
c) İdrarda laktik asit 
d) Guthrie testi
e) Hiçbiri

105. Aşağıdakilerden hangisi kernikterusun klinik bulgularından biri değildir?

a) Derin tendon refleksinde artma 
b) Opistotonus
c) Konvülsiyon
d) istemsiz hareketler
e) Moro refleksinin kaybolması

106. Anne gebeliği sırasında AFP’de düşüklük hangisinde görülür?
a) ikiz gebelik 
b) Spina bifida 
c) Trizomi 21
d) intestinal atrezi 
e) Fetal hepatit
 
107. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ishal görülmez?
a) Addison 
b) Kistik fibrozis
c) Hipoparatiroidi 
d) Nöroblastom
e) Hipotirodi 

108. Aşağıdakilerden hangisi intestinal invajinasyonda görülen klinik bulgulardan biri degildir? 
a) Kanlı gaita
b) Fekaloid kusma
c) Paroksismal karın ağrısı 
d) Tenesmus 
e) Karında kitle

109. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tekrarlayan stridora neden olmaz? 
a) Laringomalezi
b) Allerjik krup 
c) Vasküler ring
d) Mediastinal kitle
e) Hiperkalsemi 
 
110. Konjenital kalp hastalıklarından bakteriyel endokardit riski en düşük olan hangisidir?
a) Bikuspid aort
b) VSD 
c) PDA
d) ASD 
e) Fallot pentalojisi

111. SLE’li bir annenin yenidoğan bebeğinde görülen ilk ve geçici SLE bulgusu hangisidir?
a) Diskoid döküntü 
b) Nefrit
c) Pozitif LE hücresi 
d) Trombositopeni
e) Nötropeni

112. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hepatite neden olmaz? 
a) CMV
b) Toksoplazmozis
c) Adenovirus 
d) Sifiliz
e) Rubella

113. Aşağıdakilerden hangisinde epididimit, pankreatit, tirodit, mykardit
ve trombositopeni hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkar?
a) Kabakulak 
b) Kızamık
c) Kızıl
d) Suçiçeği 
e) Boğmaca

114. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyoz mononükleozisde sıklıkla görülen nörolojik komplikasyonlardan biri değildir?
a) Bell paralizi
b) Transvers myelit 
c) Ensefalit
d) Guillain barre 
e) Optik atrofi

115. Aşağıdakilerden hangisinde kardiovasküler teratojenik etki oluşturma potansiyeli yoktur?
a) Annenin alkolik olması
b) Gebelikte progesteron alımı
c) Gebelikte hidantoin kullanımı 
d) Annenin diabetik olması
e) Annenin SLE olması

116. Aşağıdakilerden hangisi siyanotik konjenital kalp hastalığıdır? 
a) VSD 
b) ASD 
c) PDA
d) Ebstein anomalisi 
e) Bikusbid aort

117. Aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinde devamlı üfürüm duyulur?
a) PDA 
b) ASD 
c) VSD
d) Bikuspid aort 
e) Mitral darlığı

118. Doğumdan sonra beşinci günde GIS ve göbek kanaması gelişen, zamanında doğmuş 3500 gr
bebekte fizik muayene normal, protrombin ve PTT uzaması görülen ve Faktör 5 ve 8 normal olup
faktör 2,7,9, ve 10 düşüklüğü tespit edilen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Von Willebrand hast 
b) DIK
c) Hemofili A
d) Hemofili B
e) Yenidoğanın hemorajik hastalığı


119. 18 aylık bir bebekte hipokrom mikrositer anemi, minimal hepatosplenomegali,
yüksek serum demiri ve hemoglobin elektroforezinde HbA %90; Hb F %5 ve Hb A2%5
saptanmışsa; bu hastanın en olası tanısı aşağıdakinlerden hangisidir? 
a) Talasemi intermedia 
b) Talasemi major
c) Talasemi minor
d) Nütrisyonel anemi
e) Kronik hastalık anemisi
 
120. Çocukluk çağında aşağıdaki hastalıklardan hangisinde makraskobik hematüri nadiren görülür?
a) Renal ven trombozu 
b) Orak hücreli anemi
c) İdiopatik nefrotik sendrom 
d) MPGN
e) IgA nefropatisi

121. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanda hipoglisemi nedeni değildir?
a) Annenin diyabetik olması 
b) Ağır eritroblastozis fetalis 
c) Düşük doğum ağırlığı
d) Salisilat zehirlenmesi
e) Fenilketonuri

122.Çocuklarda barsak obstrüksiyonun en sık görülen nedeni hangisidir? 
a) invajinasyon 
b) Meckel
c) Fıtık
d) Barsak bantları
e) Nekrotizan enterokolit

123. Karmaşık bir dış genital yapı gösteren ve cinsiyeti hakkında kesin karar verilemeyen bir yeni doğanda en sık aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Turner sendromu
b) Konjenital adrenal hiperplazi 
c) Mikrofallus
d) Testituler feminizasyon 
e) Reinfenstein sendromu

124. 2000 gr prematüre doğan ve solunum sıkıntısı olan çocuğa yüksek basınçlı oksijen tedavisi veriliyor.
4. gün mama başlanıyor, mamayı tolere ediyor. Daha sonra abdominal distansiyon, GiS kanaması ve
vena portada hava görülüyorsa tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
a) Mekonyum ileusu
b) Hipotiroidi
c) NEC
d) İnvaginasyon
e) Hirschprung hastalığı
 
125. Pnömokoksik pnömoninin tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetrasiklinler
b) Eritromisin
c) Sefalosporin 
d) Vankomisin 
e) Penisilin 

126. Yenidoğan bir bebekte sol umbilikal venin intraabdominal kalıntısı aşağıdakilerden hangisini oluşturur? 
a) Ligamentum teres hepatis
b) Umbilikal ligament 
c) Duktus venozus
d) Ligamentum venozum 
e) Ligamentum kardinale

127. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi splenektomili hastalarda sık ve ciddi enfeksiyonlara neden olur?
a) Strep pneumonia
b) A grubu alfa hemolitik streptokok 
c) Pseudomonas
d) Kandida
e) Stafilokok Aureus

128. Aşağıdakilerden hangisi Fanconi sendromunun bulgularından biri değildir?
a) Generalize aminoasidüri 
b) Hiperürisemi
c) Glukozüri
d) Proksimal RTA
e) Fosfatüri

129. Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisinin sentezi için K vitamini gerekli değildir?
a) Faktör 10
b) Protrombin 
c) Faktör 7
d) Fibrinojen 
e) Faktör 9
 
130. Parvovirüs B19 aşağıdakilerden hangi hastalığı yapmaz?
a) Hidrops Fetalis
b) Eritema infeksiyozum 
c) İntra epitelyal neoplazi
d) Aplastik kriz 
e) Artrit

131. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği anemesinin bulgusu değildir?
a) Serum demir düşüklüğü
b) Demir bağlama kapasitesi yüksekliği
c) Serum ferritin yüksekliği
d) Serbest eritrosit protoporfirini artması
e) Eritrosit dağılım genişliği yüksekliği

132. Akut hemolitik anemide aşağıdaki labaratuar bulgularından hangisi görülmez?
a) Haptoglobin artışı
b) Hemoglobinemi
c) Hemoglobinüri
d) Hiperbilirubinemi
e) Anizositoz

133. Myokard harabiyeti yapan antineoplastik ajan hangisidir?
a) Hidroksiure
b) Metotreksat
c) 5FU
d) L-Asparaginaz
e) Doksorubisin

134. Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromda görülen bulgulardan biri değildir?
a) Hiperlipidemi
b) Hipoproteinemi
c) Jeneralize ödem
d) Osteodistrofi
e) Alfa 2-globulin artması

135. Kronik böbrek yetmezliğinde aşağıdaki hormonlardan hangisinin plazmadaki düzeyi düşer?
a) 1,25 (OH)2 kolekalsiferol
b) Glukagon
c) Gastrin
d) PTH
e) insülin 

136. Aşağıdakilerden hangisinde hiperpotasemi görülür?
a) Amfoterisin B kullanımı
b) Cushing sendromu
c) Adrenal yetmezlik
d) Liddle sendromu
e) Bartter sendromu

137. Miyokard enfarktüsünde aşağıdakilerden hangi durumda antikoagülasyonun yeri yoktur? 
a) Kalp yetmezliği
b) Perikardit
c) Ventriküler fibrilasyon
d) Mural trombus
e) Arteryel emboli

138. Nefes darlığı, 40 dereceye varan ateşi ve IV uyuşturucu alışkanlığı olan 30 yaşında erkek hastada yeni sistolik üfürüm,
akciğer grafisinde multipl bilateral infiltasyon ve kan kültürlerinde s.aureus üremiştir. Bu hasta da en olası tanı hangisidir?
a) Mitral valv prolapsusu
b) Mitral darlığı
c) Aort tutulumu
d) Trikuspid kapak endokarditi
e) Kardiomyopati

139. Aşağıdakilerden hangisi digoxinin sık görülen proaritmik toksisite bulgularından birisi değildir?
a) Yüksek dereceli AV blok
b) Fasiküler taşikardi
c) Sinüzal bradikardi
d) Atriyal taşikardi
e) Kavşak ritmi hızlandırması
 
140. Aşağıdaki bakterilerden hangisi hastane dışında gelişen alt üriner sistem enfeksiyonlarına en sık neden olur?
a) Proteus
b) Pseudomonas
c) Streptokok
d) Candida
e) E.Coli

141. Hangisi kronik hepatite neden olmaz?
a) HCV
b) HAV
c) Alfa 1 antitripsin eksikliği
d) Wilson
e) L-Dopa

142. Aşağıdaki serolojik test sonuçlarından hangisi hasta kanıyla temas riski olan sağlık
personelinde saptandığı takdirde, bu kişiye Hepatit B aşısı yapma endikasyonu doğar?
 
  HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Total
a) Pozitif Negatif Pozitif
b) Pozitif Pozitif Pozitif
c) Negatif Pozitif Negatif
d) Negatif Pozitif Pozitif
e) Negatif Negatif Negatif


143. Aşağıdakilerden hangisi hipopotaseminin EKG bulgusu değildir?
a) Belirgin u dalgası
b) T dalgasında düzleşme
c) Q-T aralığında kısalma
d) ST kısalması
e) Q-T aralığında uzama

144. Romatoid artritde aşağıdaki eklemlerden hangisinde tutulum gözlenmez?
a) Kostovertebral
b) Subtalar
c) Diz
d) Servikal
e) PIP 

145. Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını artırır?
a) Karbondioksit düşüklüğü
b) Asidoz
c) Oksijen yüksekliği
d) Hipotansiyon
e) Hipotermi

146. En sık görülen hipofiz tümörü hangisidir?
a) GH salgılayan
b) Somatostatinoma
c) Vıpoma
d) Prolaktinoma
e) TSH salgılayan

147. Aşağıdaki üriner sistem taşlarından hangisi,idrar yolları enfeksiyonuna ikincil olarak gelişir?
a) Mg-amonyum fosfat
b) Ürat
c) Sistin
d) Ca-oksalat
e) Ksantin

148. Aşağıdakilerden hangisi akciğer karsinomunun metastatik olmayan ekstrapulmoner bulgusu değildir? 
a) Uygunsuz antidiüretik salınımı sonucunda hiponatremi
b) Ektopik adrenokortikotropik hormon (ACTH) salınımı
c) Parathormon benzeri peptidlerin salınımına bağlı olarak hiperkalsemi
d) Karsinoid sendrom
e) Kalsitonin salınımına bağlı hipokalsemi

149. iki aydır halsizlik, kilo kaybı, çabuk yorulma, burun kanaması ve şiddetli bel ağrısı ve hastaneye gelmeden 1 gün önce
şiddetli bel ağrısı olduğunu ve yürüyememe yakınması ile başvuran 70 yaşındaki hastada kemik grafisinde L5 kompresyon kırığı,
yaygın osteoporoz, kranial grafilerde zımba deliği şeklinde litik lezyonlar görülmektedir.En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metastatik meme Ca
b) Multiple myeloma
c) Senil osteoporoz
d) Paget hastalığı
e) Pott hastalığı
 
150. Bu hastada konulan tanı için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır.?
a) Radyografik bulgular
b) Kemik sintigrafisi
c) Periferik yayma
d) Kemik iliği aspirasyon biopsisi
e) Kağıt elektroforezi

151. Önceden yakınması olmayan 35 yaşında kadın hasta sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü ve bazen regürjitasyondan
şikayet ediyor. Manometrik tetkikler özafagus alt ucunda bir basınç artması olduğunu gösteriyor. En olası tanı nedir?
a) Akalazya
b) Özofagus Ca
c) Plummer-Wilson sendromu
d) Barret özofagusu
e) Reflü özofajit

152. Barsakta psödoobstrüksiyon yapan sebep hangisidir?
a) Granülomatoz hastalık
b) Telenjiektazi
c) Amiloidoz
d) Diyabet
e) Lenfoma

153. Diafragmanın hareketleri aşağıdaki radyolojik yöntemlerden hangisi ile en iyi değerlendirilir?
a) Floroskopi
b) CT
c) PA Akciğer grafisi
d) Dekubit akciğer grafisi
e) Apikolordoz akciğer grafisi

154. Aşağıdakilerden hangisi akut kurşun zehirlenmesinde görülen bulgulardan biri değildir?
a) Ataksi
b) Papil ödemi 
c) ishal 
d) Aralıklı şidetli karın ağrısı
e) Konvülsiyon

155. Hava kirliliğinde insan sağlığı açısından en zararlı olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kükürt dioksit
b) Karbon monoksit
c) Karbon dioksit
d) Amonyum
e) Kurşun

156. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenik bir hastada görülmez?
a) Streotipi
b) Ekolali
c) Halusinasyon
d) Neolojizm
e) Yönelim bozukluğu

157. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimerin özelliği değildir?
a) 65-70 yaşlarında sık görülür
b) Bellek bozukluğu vardır
c) Algılama kusuru vardır
d) Oryantasyon bozukluğu görülebilir
e) Depresif mizaç ve paranoid kişilik değişiklikleri

158. Sol hemiplejisi nedeniyle hastaneye getirilen bir hastanın muayenesinde hastanın felcinin farkında olmadığı,
hastalığını inkar ettiği ayrıca sol hemiparestezi olduğu ve görme alanına simultane bilateral uyarı verildiğinde soldaki
uyarıyı farketmediği saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki bölgelerden hangisinde lezyon olduğu düşünülmektedir?
a) Sağ kapsüla interna
b) Sağ frontal lob
c) Sol frontal lob
d) Sağ pariyetal lob
e) Sol oksipital lob

159. Aşağıdakilerden hangisi trisiklik antidepresandır?
a) Tioridazin
b) Amitriptillin
c) Biperidin
d) Lorazepam
e) Klorpromazin
 
160. Yukarıdaki nüfus piramidine (tabanı dar olup tavana doğru genişleyen) sahip bir ülkede
yakın geçmişte hangi olay gerçekleşmiş olabilir? 
a) Deprem 
b) Savaş 
c) Hastalık salgını
d) Sıkı aile planlaması
e) Maden kazası 

161. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatit nedenlerinden biri değildir?
a) Hipertiroidi
b) Alkol
c) Safra taşı
d) Hiperlipidemi
e) Travma 

162.  Basit guatrın cerrahi endikasyonu olmayan aşağıdakinlerden hangisidir? 
a) Substernal guatr
b) Bası yapması
c) Nontoksik difüz büyüme 
d)Kozmetik nedenler 
e) Kanser şüphesi

163. Diyafragma hernilerinde en sık kanama komplikasyonuna yol açan hangisidir? 
a) Sliding herni
b) Paraözefageal herni
c) Bochdalek herni
d) Morgagni herni
e) Travmatik herni

164. Tıkanma sarılığı bulunan bir hastada,ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sintigrafi
b) PTK
c) ERCP
d) Üst abdominal USG
e) Baryumlu inceleme

165. Pulmoner tromboembolide tanı için en yararlı yöntem hangisidir?
a) Akciğer grafisi
b) Ventilasyon Perfüzyon sintigrafisi
c) CT(bilgisayarlı akciğer tomografisi)
d) USG
e) Kan gazı analizi

166. Laparaskopik kolesistektomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Akut kolesistitde yapılabilir
b) Safra kanalları zedelenme riski daha azdır
c) Semptomatik kolelitiazisde ilk tercihdir 
d) iş gücü kaybı daha azdır
e) Hasta mobilizasyonu daha erken gerçekleşir

167. Karaciğer kist hidatik hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mebendazol ve albendazol gibi ilaçlarla yapılan tedavi küratiftir.
b) Küçük ve multipl ise cerrahi yapılmaz
c) En sık komplikasyonu safra yollarına rüptürüdür
d) Sıklıkla asemptomatiktir
e) En sık karaciğer sağ lobunda görülür

168. Yanıktan sonra ilk 24 saat içersinde kolloid sıvıların verilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hücre dışı sıvısı elektrolit dengesi bozulması
b) Bazal ihtiyacı kaşılayamadıkları için
c) Kolloid idrar yoluyla aşırı sıvı kaybı yapar
d) Kapiller akımın ileri derecede azalması nedeniyle trombozların ortaya çıkması
e) Ekstra vasküler aralığa sıvı kaçışı ve doku ödemi yapması 

169. Travma veya cerrahi girişim yapılan bir hastada yeterli yara iyileşimi için en fazla önem taşıyan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Askorbik asit
b) Vitamin A
c) Pridoksin
d) Vitamin E
e) Folik asit
 
70. GIS ve genitoüriner sistem cerrahisi uygulanacak olan ve bakteriyel endokardit riski bulunan bir hastada,
proflaksisi için en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Penisilin
b) Ampisilin + gentamisin
c) Kloramfenikol
d) Eritromisin
e) Vankomisin

171. Tiroidektomi sonrası bir kadın hastada, ilerleyici halsizlik, yorgunluk hissi, ellerde ve yüzde tetani gelişen ve
laringeal stridor, jeneralize konvülsiyonları olan bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Hipotiroidi
b) Kanama
c) Hipoparatirodi
d) Hipertiroidi
e) Psödohipoparatiroidi

172. Apokrin ter bezlerinin multipl abselerine ne ad verilir?
a) Hidradenitis suppurative
b) Erizipel
c) Fronkül
d) Karbonkül
e) Selülit 

173. Akut apendisit tanısı konulan hasta titreme ile yükselen ateş, intermittent karın ağrısı ve
serumda hiperbilurubinemi varsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Plastron
b) Perfore apendisit
c) Pyleflebit
d) Gangrenöz apendisit
e) Adinamik ileus

174. Demir eksikliği anemisi ile kendini gösteren kolorektal kanser en sık hangi lokalizasyonda yerleşir?
a) Çıkan kolon
b) Transvers kolon
c) inen kolon
d) Rektum
e) Sigmoid

175. Erkekte görülme olasılığı en az olan meme kanseri hangisidir?
a) in situ karsinom
b) Meme başının paget hastalığı
c) infiltratif duktal karsinom
d) Tubuler karsinom
e) Lobuler karsinom

176. Sağ posterior servikal üçgen bölgesinde ağrısız şişlik saptanan 1 aydır aralıklı kulak ağrısı ve
akıntı şikayeti olan 50 yaşındaki bir erkek hasta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Laringosel
b) Mide ca metastazı
c) Kronik tonsillite bağlı LAP
d) Triglassal kist
e) Nazofarenks Ca 

177. Sturge-Weber sendromunda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?
a) Glokom
b) Koroid hamartomu
c) Anjiomlar
d) Nevus flammeus
e) Konvülziyon

178. Altıncı kranial sinir (Nervus abducens) paralizisi olan bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi gözlenir?
a) Tam hareketsizlik vardır
b) Göz aşağı dışa bakamaz
c) Göz yukarı dışa bakamaz
d) Göz dışa bakamaz içe şaşılık görülür
e) Göz içe bakamaz dışa şaşılık görülür

179. Bitemporal hemianopsi tanısı konulan bir hastada aşağıdaki bölgelerden hangisinde lezyon olduğu düşünülmelidir?
a) Optik kiazma
b) Genikulat ganglion
c) Kalkaneal sulkus
d) Oksipital korteks
e) Fovea sentralis

180. Aşağıdaki tümörlerden hangisinde lenfatik yayılım daha sık görülür?
a) Prostat kanseri
b) Koryokarsinom
c) Sinovyal sarkom
d) Ewing sarkomu
e) Astrositom

181. Yarık damağın en sık formu hangisidir?
a) Bifid uvula
b) Unilateral inkomplet yarık dudak ve damak
c) Unilateral komplet yarık dudak ve damak
d) Bilateral yarık damak
e) Bilateral yarık damak ve dudak

182. Suprakondiler humerus kırığında hangi arter zedelenir?
a) Arteria ulnaris
b) Arteria brachialis
c) Arteria radialis
d) Arteria axillaris
e) Arteria subclavia interossealis anterior

183. Mesleği gereği sürekli tornovida kullanan 40 yaşındaki erkek hasta dirsek lokalizasyonunda başlayan,
önkol arka yüzüne yayılan ağrıdan yakınmaktadır. Ağrı özellikle bileğin dorsifleksiyonunda artmaktadır.
Dirseğinin lateralinde de şişlik bulunan hastada tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Tenisçi dirseği
b) Olekranon bursiti
c) Karpal tunnel sendromu
d) Golfçu dirseği
e) Medial epikondilit

184. Torasik çıkış(outlet) sendromunda hangi test pozitiftir?
a) Adson testi
b) Watson testi
c) Trendelenburg testi
d) Homans testi
e) Tinnel testi

185. Kominike hidrosefali nedeni olan hangisidir?
a) Orta hat beyin tümörleri
b) Kabakulak ensefaliti
c) Aquaduktus stenozu
d) Subaraknoid kanama 
e) Dandy-Walker malformasyonu

186. Gebelikte en sık görülen hipertiroidi nedeni hangisidir?
a) Toksik multinodüler guatr
b) Toksik adenom
c) Subakut tiroidit
d) Hipofizden aşırı TSH salınımı
e) Graves hastalığı

187. Termde IUGR’de en uygun yaklaşım hangisidir?
a) Doppler ve NST ile takip
b) Biofizik skor ile takip
c) Hemen doğum 
d) Amnion miktarına göre doğum
e) Kontraksiyon stres testi

188. Hangisi preeklampsi riskini artırmaz? 
a) Çoğul gebelik
b) Multiparite
c) Diabetes mellitus
d) Polihidramnios
e) Hidrops fetalis

189. Koryokarsinom en sık nereye metasnaz yapar?
a) Akciğer
b) Karaciğer
c) Beyin
d) Kemik
e) Vajen
 
190. Hangisinde polihidramnios görülmez?
a) Anensefali
b) Renal patoloji
c) Özofageal atrezi
d) Eritroblastozis fetalis
e) Annede diabet

191. Parsiyel mol hidatiformda sıklıkla saptanan karyotip aşağıdakilerden hangisidir?
a) 69 XXY
b) 46XX
c) 46XY
d) 45X0/XY
e) 47XXY

192. Genç bir hastada şiddetli,pis kokulu vajinal akıntı şikayeti ile başvuruyor. Hastadan alınan
akıntı örneğine KOH damlatıldığında çürümüş balık kokusu varsa en olası tanı hangisidir?
a) Trichomonas vaginalis
b) Kandida albikans
c) Entemoeba histolitica
d) Bakteriyel vaginosis 
e) Aktinomyçes israeli

193. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi,özellikle hiperkalsemi ve hiperpireksi ile birliktelik gösterir?
a) Musinöz
b) Seröz
c) Brenner
d) Endometrioid
e) Mezonefroid tümör

194. Anormal vaginal kanama,alt karın ve kasık ağrısı şikayeti ile başvuran bir genç kadının muayenesinde
intrauterin cihaz kullandığı(RiA)görülüyor. Hastada adneksiyal dolgunluk ve hassasiyet saptanıyor.
Vital bulguları stabil olan bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gereklidir?
a) Laparaskopi
b) Beta-hCG ölçümü
c) Araç çıkarılır antibiyotik tedavisi başlanır
d) FSH-LH ölçümü
e) Tine testi 

195-Aşağıdakilerden hangisi premenstrual sendrom tedavisinde kullanılanan ajanlardan biri değildir?
a) Spironolakton
b) GnRH analogları
c) Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar
d) Progesteron
e) Kortikosteroid

196.Gebelikte gastrointestinal sistemin fizyolojik belirtilerinden olmayan hangisidir?
a) Gastrin artışı
b) Mide boşalım yavaşlaması
c) Mide hacmi küçülmesi
d) Safra akımının yavaşlaması 
e) Reflü

197. Hipergonadotropik amenore nedeni olmayan hangisidir?
a) Testiküler feminizasyon
b) Gonadal disgenezis 
c) Anoreksiya nervoza 
d) Müllerian agenezis
e) Asherman sendromu

198. Kombine oral kontraseptifler hangisinin riskiniazaltmaz?
a) Preinvasiv servikal Ca
b) Over kanseri
c) PID
d) Romatoid artrit
e) Endometrium Ca

199. Testiküler feminizasyon etyopatogenezinde rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Progesteron inhibisyonu
b) Testisten testosteron üretilmemesi
c) 5 alfa -redüktaz yokluğu
d) Androjen reseptör defekti 
e) Östrojenlerle kompetisyon
 
200. Sarkoma botyroides hangisidir?
a) Leiomyosarkom
b) Rabdomyom
c) Clear cell ca
d) Leiomyom
e) Rabdomyosarkom
 
Yorumlar
Sen de Yaz