Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 2001 TUS SORULARI 

1. Mimik kasları innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nervus vagus 
b) Nervus facialis 
c) Nervus  oculomotorius 
d) Nervus trigeminus 
e) Nervus Abducens 
 
2. Hipofiz tümörüne bağlı bitemporal heteronim hemianopsi görülen bir hastada lezyon nerededir? 
a) Sağ nervous opticus 
b) Chiasma opticum 
c) Sağ tractus opticus 
d) Sağ tractus geniculocalcerinus 
e) Sol tractus geniculocalcarinus
 
3. Rima glottisi (Mizmar aralığını) açan tek kas aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Musculus cricoaritenoideus posterior 
b) Musculus cricoaritenoideus lateralis 
c) Musculus vocalis 
d) Musculus cricothyroideus 
e) Musculus aritenoideus lateralis 
 
4. Bacağa extansion yaptıramayan bir kişide aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelenmiş olması beklenir? 
a) Nervus ischiadicus 
b) Nervus tibialis 
c) Nervus peroneus communis 
d) Nervus femoralis 
e) Nervus gluteus superior
 
5. Cerebrospinal sıvı 4. ventrikülden çıktıktan sonra hangi yapıya dökülür? 
a) Cisterna lamina terminalis 
b) Cisterna kiazmatis 
c) Cirterna cerebellomedullaris 
d) Cisterna ambiens 
e) Cisterna interpedinkularis 
 
6. Omuz ekleminin sagittal ekseni etrafında kola abduksiyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Musculus latissimus dorsi 
b) Musculus pectoralis major 
c) Musculus teres major 
d) Musculus teres minor 
e) Musculus deltoideusun orta bölümü
 
7. Şekilde ok işaretiyle gösterilen arter arteria carotis externanın hangi dalıdır?
a) Arteria facialis
b) Arteria lingualis 
c) Arteria thyroidea superior 
d) Arteria maxillaris 
e) Arteria auricularis posterior
 
8. Aşağıdakilerden hangisi porto-caval anastomoz şekillerinden değildir? 
a) Vena gastroepiploica sinistra - Vena lienalis 
b) Vena rectalis inferior - Vena rectalis superior 
c) Vena gastrica sinistra - Vena oesophageae 
d) Vena epigastrica inferior - Vena paraumblicalis 
e) Vena lumbales - Vena colica dextra 
 
9. Aşağıdaki yapılardan hangisi ligamentum hepatoduodenale içerisinde yer almaz? 
a) Ductus coledokus 
b) Arteria hepatica propria 
c) Ductus hepaticus communis 
d) Vena portae 
e) Vena hepatica 
 
10. Pars membrana septum atrioventriculare kalbin hangi bölümleri arasında yer alır? 
a) Sol atrium - sol ventrikül 
b) Sol atrium - sağ ventrikül 
c) Sağ atrium - sol ventrikül 
d) Sağ atrium - sağ ventrikül 
e) Sağ atrium - sol atrium
 
11. Cortexte, somatosensorial duyuları algılayan bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gyrus presentralis 
b) Gyrus frontalis superior 
c) Gyrus postsentralis 
d) Gyrus temporalis superior 
e) Fissura calcavina
 
12. Kasta, aksiyon potansiyelinin kontraksiyonu başlatabilmesine aracılık eden en önemli iyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mg++ 
b) Na+ 
c) Ca++ 
d) K+ 
e) Organik anyonlar
 
13. Kalpte, sinus nodunda hiperpolarizasyona neden olup uyarılma eşiğini artıran ve kalp ritmini düşüren aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sempatik stimülasyon 
b) Adrenalin 
c) Vücut sıcaklığının artması 
d) Vagal stimülasyon 
e) S-A düğümü Na geçirgenliğinin artması
 
14. insulin yetersizliği ve glukagon fazlalığı olan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin olma ihtimali en düşüktür? 
a) Ketonemi 
b) Ketonüri 
c) Glukozüri 
d) Alkaloz 
e) Osmotik diürez
 
15. Schlemm kanalı tıkanırsa aşağıdakilerden hangisinin drenajında bozulma görülür? 
a) Endolenfa 
b) Gözyaşı 
c) Camsı cisim (corpus vitreus) 
d) Cerebrospinal sıvı 
e) Göz içi sıvısı (aqueus humor) 
 
16-Uzun kemiklerin uzunlama büyümesinde aşağıdaki yapılardan hangisinin rolü en büyüktür? 
a) Articular kıkırdak 
b) Epifiz diski 
c) Epifiz spongiozası 
d) ilik boşlukları 
e) Periosteum 
 
17. Epidermis hücrelerinden hangisi, deride antijen tanıtıcı hücre olarak görev yapar? 
a) Langerhans hücreleri 
b) Melanositler 
c) Merkel hücreleri 
d) Stratum basale hücreleri 
e) Stratum lucidum hücreleri 
 
18. Aşağıdaki yapılardan hangisi böbrek medullasında yer alır? 
a) Böbrek cisimciği 
b) Proximal tübül kontortası 
c) Distal tübül kontortası 
d) Toplayıcı borular 
e) Macula densa 
 
19. Aşağıdaki yapılardan hangisi ilkel ağız boşluğu tavanını döşeyen ektodermden gelişir? 
a) Tiroid 
b) Paratiroid 
c) Adenohipofiz 
d) Epifiz 
e) Thymus
 
20. Kalsitonin hangi organ ve hücrede üretilir? 
a) Thyroid-parafolliküler hücre 
b) Thyroid-Folliküler epitel hücresi 
c) Hipofiz-MSH hücresi 
d) Suprarenal-kromaffin hücreler 
e) Suprarenal-akromffin hücreler
 
21. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda sentezlenmez? 
a) Kollajen 
b) Pıhtılaşma Proteinleri 
c) Laktat dehidrogenaz 
d) Serum albumini 
e) immunglobulinler 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi peptid bağının bir özelliği değildir? 
a) Kovalent bağdır 
b) Amino ile karboksi gruplarından bir molekül su çıkması ile oluşur. 
c) Kısmi çift bağ özelliğine sahiptir. 
d) Yapısında atomların serbestçe hareket etmesine izin verir 
e) Proteinlerin primer yapısını oluşturur 
 
23. Yüksek insülin düzeyleri varlığında hangisinin aktivitesinde baskılanma gözlenir? 
a) Fosfofruktokinaz-2 
b) Fruktoz 2-6 difosfataz 
c) Glikokinaz 
d) Prüvat kinaz 
e) Glukojen sentaz
 
24. Aşağıdakilerden hangisi peptid hormon yapısında değildir? 
a) Vazopressin 
b) Kortizol 
c) insulin 
d) Glukagon 
e) Prolaktin 
 
25. Folat, aşağıdaki olaylardan hangisinde kofaktör olarak rol almaz? 
a) Serinden glisin oluşumu 
b) Histidin katabolizması 
c) Metionin sentezi 
d) Timidilat sentezi 
e) Metil malonil KoA 'dan Süksinil KoA oluşumu 
 
26. Aşağıdakilerden hangisi Kreatin Fosfat sentezinde rol almaz? 
a) Kreatinin 
b) Glisin 
c) Arjinin 
d) ATP 
e) S-Adenozil metionin 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi enolazı inhibe ederek glikolizi engeller? 
a) Florid 
b) Arsenik 
c) iodosetat 
d) Oligomisin 
e) Karbon monoksit 
 
28. Karnitinin işlevi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a) Asetil KoA'nın sitoplazmadan mitokondriye taşınması 
b) Açil KoA'nın sitoplazmadan mitokondriye taşınması 
c) Plazmada kolesterolün taşınması 
d) Mitokondriden sitoplazmaya malat'ın taşınması
e) Sitozolden mitokondriye aminoasitlerin taşınması 
 
29. Aşağıdakilerden hangisi piruvat dehidrogenaz enzim kompleksinin inhibitörüdür? 
a) ADP 
b) NAD 
c) Asetil CoA 
d) Piruvat 
e) Koenzim Q
 
30. Aşağıdakilerden hangisi CAMP'ye bağlı bir protein kinaz tarafından aktive edilir? 
a) Lipoprotein lipaz 
b) Hormona duyarlı lipaz 
c) Gastrik lipaz 
d) Pankreatik lipaz 
e) Asit lipaz
 
31. Alyuvarların oksitleyici bileşiklere karşı korunmasında aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynar? 
a) Glikoliz 
b) Pentoz-fosfat yolu 
c) Krebs döngüsü 
d) Cori döngüsü 
e) Glikoneogenez
 
32. Hangisi dolaşımdaki şilomikronların triaçil gliserollerini hidrolize eder? 
a) Lipoprotein lipaz 
b) Hormona duyarlı lipaz 
c) Pankreatik lipaz 
d) Gastrik lipaz 
e) Asit lipaz 
 
33. Kolesterol biyosentezinde izopren türevi ilk arabileşik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 3 hidroksi 3-metil glutaril CoA 
b) Mevolenat 
c) izopentil pirofosfat 
d) Farnisil pirofosfat 
e) Squalen 
 
34. Aşağıdakilerden serbest aminoasitlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan yöntemlerden değildir? 
a) iyon değiştirici kromatografi 
b) Kağıt kromatografisi 
c) ince tabaka kromatografisi 
d) Elektoforez 
e) Jel filtrasyon kromatografisi 
 
35. Aşağıdakilerden hangisi bir esansiyel aminoasitten sentezlenir? 
a) Alanin 
b) Glisin 
c) Arjinin 
d) Prolin 
e) Tirozin 
 
36. Vit B12 eksikliği olan hastaların plazmasında aşağıdakilerden hangisinin seviyesinde yükselme beklenir?
a) Metil malonik asit 
b) Valin 
c) Lösin 
d) Arginin 
e) Aspartat
 
37. Glisin aşağıdakilerden hangisinin sentezinde rol oynamaz? 
a) Porfirin 
b) Pürin 
c) Melanin 
d) Asetil CoA 
e) Safra asitleri 
 
38-Delta-aminolevülinat dehidrataz enzimini inhibe ederek eritrositlerde protoporfirin birikimine yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kurşun 
b) Bakır 
c) Çinko 
d) Arsenik 
e) Kobalt
 
39. Allopürinol hangisinin sentezini inhibe eder? 
a) Asetoasetik asit 
b) Üre 
c) Ürik asit 
d) Kreatin 
e) inozin 
 
40. Aminoşekerler hangi biyolojik moleküllerin yapısında yer almazlar? 
a) Gangliosidler 
b) Glikojen 
c) Proteoglikanlar 
d) Glikoproteinler 
e) Glikozaminoglikanlar 
 
41. Chagas hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tryponosoma cruzi 
b) Tryponosoma gambienze 
c) Tryponosoma rhodianse 
d) Tryponosoma brucei 
e) Tryponosoma rongeli 
 
42. Sıtmadan şüphenilen bir hastada kandan yapılan yaymada genç trofozoitler, muz şeklinde gametositler görülüyor. Aşağıdakilerden hangisidir? 
a) P. falciparum 
b) P. vivax 
c) P. malaria 
d) P. ovale 
e) Babesia microti
 
43. Aşağıdaki virüslerden hangisi enterotropik dermatropik nörotropik etki gösterir? 
a) Coxaki virus 
b) Adenovirüs 
c) Batı Nil virüsü 
d) Kızamık
e) Rotavirüs 
 
44. Hücrelerde füzyon oluşturmak yoluyla dev hücre oluşumuna sebep olan virüs hangisidir? 
a) Influenza virus 
b) Adenovirüs 
c) Kızamık 
d) Polio virus 
e) Coxaki virus
 
45. Kronik bir süpüratif deri enfeksiyonu olan miçetomanın en sık etkeni hangisidir? 
a) Nocardia asteroides 
b) Actinomices israili 
c) Nocardia brasiliensis 
d) Nocardia tauacia 
e) Actinomices arocnia
 
46. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi candida türlerini ayırmada kullanılmaz? 
a) Germ tüp oluşması 
b) Besi yerinde klamidyospor oluşturmaları 
c) Karbonhidrat fermentasyonu 
d) Karbonhidrat asimülasyonu 
e) Çini mürekkebi preparatı ile kapsül incelemesi
 
47. Beta-lactam bir antibiotik olmasına rağmen Gram(+) bakterilere çok az etki eden antibiyotik hangisidir? 
a) Piperasilin 
b) Amoksisilin 
c) Aztreanom 
d) Sefalotin 
e) Nafsilin
 
48. Küf fazında ürediğinde tuberculoklamidyaspor mikrokonidya ve hif oluşturan difazik mantar aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Histoplazma capsulatum 
b) Blastomices dermatitis 
c) Coccidoides immitis 
d) Parakoksiodises brasiliensis 
e) Sporotriks schencki
 
49. Tipe özgül adenovirüs antijeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Penton 
b) Hexon 
c) Hemaglutinin 
d) Glikoprotein 
e) Nöraminidaz 
 
50. (-) Polariteli RNA virüsü kavramı ne demektir? 
a) Revers transkriptaz içeren virüsler 
b) RNA polimeraz içeren virüs 
c) Fragmanlı çift iplikli virüsler 
d) Halkasal çift iplikli virüsler 
e) Zarflı virüs genomu 
 
51. Asetil kolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişimi aşağıdakilerden hangisine yol açar? 
a) Miastenia Graves
b) infertilite 
c) Romatoid Artrit 
d) SLE 
e) Pernisiyöz Anemi 
 
52. Transplantasyon sonrası hiperakut rejeksiyonda rol oynayan immunolojik mekanizma hangisidir? 
a) Sitotoksik T hücresi 
b) Özgül antikorlar 
c) Naturel killer hücreleri 
d) Makrofajlar 
e) T helper hücreleri
 
53. Kompleman aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? 
a) immunglobulin sentezinde artış 
b) Tümör hücrelerinde lizis 
c) Fagositozda artış 
d) Bakteri opsonizasyonunda artış 
e) immun kompleks tüketilmesi 
 
54. Genital organlarda enfeksiyon yapan ajanlardan hangisinin hücre duvarı yoktur? 
a) Trichomonas vaginalis 
b) Ureoplazma ureoliticum 
c) Hemofilus ducrei 
d) Klamidya trochomatis 
e) Neisseria gonore
 
55. insanda egzotoksiniyle enfeksiyon oluşturan mikroorganizma hangisidir? 
a) Klebsiella pnomonia 
b) Streptococcus pnomonia 
c) Hemofilus influenza 
d) Neisseria menengitis 
e) Clostridyum tetani 
 
56. Gram (-) hücre duvarında bulunmayan tabaka hangisidir? 
a) Peptidoglikan 
b) Lipoprotein 
c) Teikoik asit 
d) Dış membran 
e) Lipopolisakkarit 
 
57. Aşağıdaki bakterilerden hangisi anaerobiktir? 
a) Nocardia asteroides 
b) Enterobacter aerogenes 
c) Actinomyces catarhalis 
d) Morexalle catarhalis 
e) S.noniliformis 
 
58. Salmonella typhi'de bulunan Vi antijeninin özelliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) H antijeninin parçası olması 
b) Lipopolisakkarit yapıda olması 
c) 60 derecede 1 saat kaynatmaya duyarlı olması 
d) Anti O antikorları ile aglutinasyonu önlemesi 
e) Protein yapıda olması
 
59. Aşağıdaki bakteri- yaptığı hastalık eşleşmesinde hangisi yanlıştır?
a) Staph.aereus - osteomyelit 
b) Strep.pyogenes - Akut romatizmal ateş 
c) Clostridium botilinium - Besin zehirlenmesi 
d) Basillus antracis - Malign püstül 
e) Strep.viridans - Kızıl
 
60. Streptococcus pnomonia, Heamophilus influenza ve Neisseria menengitis'in ortak virulans faktörü nedir? 
a) Endotoksin 
b) B-laktamaz 
c) Kapsül 
d) Hemolizin 
e) Protein A
 
61. Aşağıdakilerden hangisinin kendini yenileme yeteneği en düşüktür? 
a) Hematopoetik hücreler 
b) Bağırsak epitel hücreleri 
c) Böbrek tübülüs epiteli 
d) iskelet kası 
e) Fibroblastlar 
 
62. AIDS gelişmesinde HIV virüsü reseptörü olarak işlev gören molekül aşağıdakilerden hangisidir? 
a) CD3 
b) CD8 
c) CD20 
d) T hücre reseptörü 
e) CD4
 
63. Aşağıdakilerden hangisinde gözlenen kanserlerde, karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyleri en yüksektir? 
a) Larenks 
b) Kolorektal bölge 
c) Testis 
d) Böbrek 
e) Karaciğer
 
64. Aşağıdakilerden hangisi aterom plağında görülen komplikasyonlardan biri değildir? 
a) Yağlı çizgilenme 
b) Kalsifikasyon 
c) Plak içine kanama 
d) Ülserasyon 
e) Trombüs gelişimi
 
65. Sekonder tüberküloz, akciğerlerde en sık aşağıdakilerden hangisine yerleşir? 
a) Alt lob alt segment 
b) Alt lob paravertebral kenarlar 
c) Mediastinal kenarlar 
d) Üst lob alt segment 
e) Apikal bölgeler
 
66. Elli sekiz yaşında, sigara içmeyen bir kadında sağ akciğer orta lob periferinde saptanan bir tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Küçük hücreli karsinom
b) Karsinoid tümör 
c) Adeno karsinom 
d) Büyük hücreli karsinom 
e) Yassı hücreli karsinom
 
67. Daha sıklıkla servikal, supraklavikular ve mediastinal lenf düğümlerini tutan genelllikle adölesan ve genç erişkinlerde ortaya
çıkan kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanan ve prognozu iyi olan Hodgkin hastalığı alt tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lenfosit üstünlüğü 
b) Nodüler skleroz 
c) Mikst hücreli tip 
d) Lenfosit kaybı, diffüz fibrozis 
e) Lenfosit kaybı, retiküler varyant 
 
68. Patogenezinde HTLV-1'in rol oynadığı lenfoproliteratif hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Erişkin T hücreli lenfoma 
b) Mycosis fungoides 
c) Non - endemik Burkit lenfoma 
d) Folliküler lenfoma 
e) Lenfoblastik lenfoma
 
69. Özofajitin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Koroziv maddelerin içilmesi 
b) Candida albicans enfeksiyonu 
c) Sitomegalovirus enfeksiyonu 
d) Üremi 
e) Gastroözofageal reflü 
 
70. Aşağıdaki mide tümörlerinden hangisi nöroendokrin özelliktedir? 
a) Taşlı yüzük hücreli karsinom 
b) Karsinoid tümör 
c) Lenfoma 
d) Leiomiyosarkom 
e) Villöz adenom 
 
71. Aşağıdaki kalın bağırsak poliplerinden hangisi neoplastik özelliktedir? 
a) Hiperplastik polip 
b) Retansiyon polip 
c) Juvenil Polip 
d) Adenomatöz polip 
e) Peutz-Jeghers polibi 
 
72. Karaciğer biyopsilerinde yağlanma, perivenüler fibrozis, nötrofil infiltrasyonu ve şişmiş hücreler
içinde Mallory cisimlerinin görülmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
a) Wilson hastalığı 
b) Primer biliyer sirozun ilk evresi 
c) Alkolik hepatit 
d) alfa1-antitripsin defektine bağlı karaciğer değişiklikleri 
e) Akut viral hepatit 
 
73. intraserebral kanamanın en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anevrizma rüptürü 
b) Travma 
c) Kan diskrazileri
d) Anjiyom 
e) Hipertansif damar hastalığı
 
74. Aşağıdaki glomerülonefrit tiplerinin hangisinde immünofloresan incelemede bazal membranlarda çizgisel immünglobulin birikimi gözlenir? 
a) Anti-GBM nefriti 
b) Akut post streptokoksik glomerolünefrit 
c) Lupus nefriti 
d) Fokal glomeruloskleroz 
e) IgA nefropatisi
 
75. Yaşlı bir hastada kosta yerleşimli kemik tümörü saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
a) Osteosarkom 
b) Ewing sarkomu 
c) Kondroblastom 
d) Kondrosarkom 
e) Dev hücreli tümör
 
76. Dejeneratif artritte gözlenen karekteristik histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eklem kıkırdağında fibrilasyon ve yarıklanma 
b) Pannus gelişimi 
c) Eklem sıvısında anizotropik kristaller 
d) Diffüz proliferatif sinoviz 
e) Fibröz veya kemiksi ankiloz
 
77. Overde sıklıkla görülen içinde kıl, diş ve sebase materyal bulunan germ hücre kökenli tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Disgerminom 
b) Benign kistik teratom 
c) Malign teratom 
d) Endodermal sinüs tümörü 
e) Koryokarsinom
 
78. Prostat kanserinde, en sık aşağıdakilerden hangisine metastaz görülür? 
a) Karaciğer 
b) Akciğer 
c) Lumbal vertebralar 
d) Böbrek 
e) Beyin 
 
79. Aşağıdakilerden hangisi Hashimoto tiroiditi için mikroskopik tanı koydurucu ana kriterlerden biridir? 
a) Multinükleer dev hücreler 
b) Küçük atrofik folliküler 
c) Folikül epitelinde Hurthle hücre değişimi 
d) Granülomatöz iltihap 
e) Çok katlı yassı epitel metaplazisi
 
80. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde dokularda AL tipi protein birikimi gözlenir? 
a) Multipl miyelom 
b) Tüberküloz 
c) Kronik böbrek yetmezliği 
d) Alzheimer hastalığı 
e) Tiroidin medüller karsinomu
 
81. Aşağıdakilerden hangisi pasif difüzyon ile emilen ilaçların emilim hızlarını etkilemez? 
a) ilacın molekül büyüklüğü 
b) ilacın uygulandığı yerdeki konsantrasyonu 
c) ilacın lipit/su partisyon katsayısı 
d) ilacın uygulandığı yerden geçen kan akımının hızı 
e) ilacın dissosiasyon sabitesi (Kd) 
 
82. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin optimal absorbsiyonu için aç karna alınmaması gerekir? 
a) izoniazid 
b) Propranolol 
c) Penisilin 
d) Tetrasiklin 
e) Levodolopa 
 
83. Aşağıdakilerden hangisi noradrenalin reuptake'ini (geri emilimini) inhibe etmez? 
a) Kokain 
b) Desipramin 
c) imipramin 
d) Guanetidin 
e) Nortriptilin 
 
84. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi; emziren kadında bebek için en az sakıncalıdır? 
a) Diazepam 
b) Propilthiouracil 
c) Lityum 
d) Kalp Glikozidleri 
e) iyodürler 
 
85. Astım tedavisinde aşağıdakilerden hangisi inhalasyon yoluyla kullanılmaz? 
a) Ipratropium 
b) Teofilin 
c) Beklometazon 
d) Meteproteronol 
e) Salbutamol 
 
86. Etki spekturumu bakımından adrenaline benzeyen fakat sempatomimetik etkileri adrenalinden daha zayıf olan ilaç aşağıdakierden hangisidir? 
a) Efedrin 
b) Etil noradrenalin 
c) Fenoterol 
d) Albuterol 
e) Terbutalin
 
87. Aşağıdakilerden hangisi oksijen tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkilerden biri değildir? 
a) Lokal atalektazi 
b) Retina zedelenmesi 
c) Alveol permeabilitesinde artma 
d) Vital kapasitede azalma 
e) Trakeal mukus hareketinde artma
 
88. Aşağıdakilerden hangisi peptid yapıda olmayan renin inhibitörüdür? 
a) Enalkiren
b) Remikiren 
c) Enalaprilat 
d) Losartan 
e) Kallikrein
 
89. Propranolol aşağıdaki ilaçlardan hangisinin renin salıverilmesini artırıcı etkisini antagonize eder? 
a) Metildopa 
b) Klorodin 
c) Guantasin 
d) Vazodilatör ilaçlar 
e) Fenilefrin
 
90. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi beta-adrenerjik reseptör blokajı yanı sıra potasyum kanallarını da bloke eder? 
a) Sotalol 
b) Disopiramid 
c) Propranolol 
d) Verapamil 
e) Enkainid
 
91. Aşağıdaki beta-adrenoseptör blokörlerinden hangisinin oral biyoyararlanımı en yüksektir? 
a) Labetalol 
b) Propranolol 
c) Pindolol 
d) Nadolol 
e) Metoprolol
 
92. Aşağıdakilerden hangisi ergot alkoloidlerinin etkilerinden biri değildir? 
a) Dopaminerjik agonistik 
b) Alfa-adrenoseptör antagonistik 
c) Alfa-adrenoseftör ogonistik 
d) Serotonin reseptör agonistik 
e) Tokolitik 
 
93. Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hangisi 5-HT3 reseptör antogonistidir? 
a) Difenhidramin 
b) Ondansetron 
c) Benztropin 
d) Meklizin 
e) Alprazolam 
 
94. Aşağıdakilerden hangisi akut lenfoblastik lösemi tedavisinde intravenöz olarak kullanılır? 
a) Busulfan 
b) Fluroulrasil 
c) Klorambusil 
d) Mekloretamin 
e) Asparajinaz
 
95. Aşağıdakilerden hangisi plazminojen aktivasyonunu engelleyebilen bir lizin antimetabolitidir? 
a) Dipiridamol 
b) Protamin sülfat 
c) Aminokaproik asit 
d) Hirudin
e) Fitonadian 
 
96. Nefrojenik diabetes insipidus tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 
a) Vazopresin tannat 
b) Terlipresin 
c) Pesmopresin 
d) Tiazid grubu diüretikler 
e) Felipresin
 
97. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi progesteron reseptörlerini bloke edebilir? 
a) Mifepriston 
b) Metirapon 
c) Metiramin 
d) Metizerjid 
e) Metiamid 
 
98. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin renal yolla atılımı en azdır? 
a) Diazepam 
b) Digoksin 
c) Gentamisin 
d) Ranitidin 
e) Prokainamid 
 
99. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerden lityum atılımını hızlandırır? 
a) Tiazid türevi diüretikler 
b) Aminofilin 
c) indometazin 
d) Metildopa 
e) Probenesid 
 
100. Aşağıdaki ilaç çiftlerinden hangisinde I. ilaç, II. ilacın metabolizmasını inhibe eder. 
a) Fenitein - Kinidin 
b) Demir - Antasidler 
c) Barbituratlar- Kortikosteroidler 
d) Kloramfenikol - Fenitoin 
e) Barbitüralar - Fenotiazin
 
101. Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan bebeklerde respiratuar distres sendromuna yol açan durumlardan biri değildir? 
a) Annede diabetes mellitus 
b) Prematürelik 
c) Perinatal asfiksi 
d) Hipotermi 
e) indüksiyonla doğum öyküsü 
 
102. Yenidoğan bebekte aşağıdakilerden hangisi patolojik bir bulgudur? 
a) Epstein incileri 
b) Sklerema 
c) Milia 
d) Mongol lekesi
e) Kutis marmaratus 
 
103. Çocuklarda vena cava superior sendromuna en sık neden olan tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Timoma 
b) Nöroblastom 
c) Non-hodgkin lenfoma 
d) Rabdomiyosarkom 
e) Ewing sarkomu
 
104. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği, aplastik anemi veya hemolitik anemiye yol açar? 
a) Herediter sferositoz 
b) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri 
c) Fanconi aplastik anemisi 
d) Piruvat kinaz eksikliği 
e) Konjenital hipoplastik anemi
 
105. Aşağıdakilerden hangisi minimal lezyon hastalığının tipik bir bulgusu değildir? 
a) Yaygın ödem 
b) Hipoalbuminemi 
c) Hiperkolesterolemi 
d) Hipogamaglobulinemi 
e) Hipokomplementemi
 
106. Nefrotik sendromlu çocuklarda primer peritonite en sık neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Escherichia coli 
b) Staphylococcus aureus 
c) Neisseria gonorrhoeae 
d) Streptococcus pneumoniae 
e) Pseudomonas aeruginosa
 
107. Aşağıdakilerden hangisi, diyabetik anne çocuklarında görülmesi beklenen konjenital malformasyonlardan biri değildir? 
a) Büyük arterlerin transpozisyonu 
b) Holoprosensefali 
c) Küçük kolon sendromu 
d) Koanal atrezi 
e) Lumbosakral agenezi
 
108. Seboreik dermatit, alopesi, ataksi, hipotoni, miyoklonik nöbetler ve gelişme geriliği
saptanan bir çocukta aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir? 
a) Galaktokinaz 
b) Biotinidaz 
c) Sistationin sentaz 
d) Fenilalanin hidroksilaz 
e) Epimeraz
 
109. Anne ve babası teyze çocukları olan ve kusma nedeniyle getirilen üç günlük bir bebekte, dehidratasyon,
asidoz, ketozis ve nötropeni saptanmıştır. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Homosistinüri 
b) Acil KoA dehidrogenaz eksikliği 
c) Hiperfenilalaninemi
d) Metilmalonik asidemi 
e) Tirozinemi 
 
110. Aşağıdaki lipid depo hastalıklarından hangisinin nörolojik bulgusu yoktur? 
a) GM1 gangliosidozis 
b) Fukosidozis 
c) Tay-Sachs hastalığı 
d) Sandhoff hastalığı 
e) Gaucher hastalığı tip I 
 
111. Aşağıdaki kanama diatezlerinin hangisinde kanama zamanı uzun değildir? 
a) Hemofili A 
b) immün trombositopenik purpura 
c) Von willebrand hastalığı 
d) Trombosit fonksiyon bozuklukları 
e) Dissemine intravasküler koagülasyon 
 
112. Aşağıdakilerden hangisi, çocukluk çağında serum kompleman komponentlerinin ve plazma membran veya
serozal kompleman kontrol proteinlerinin kalıtsal eksikliklerinin nedeni olduğu klinik tablolardan biri değildir?
a) Pnömokoksik menenjit 
b) Herediter anjiyoödem 
c) Membranoproliferatif glomerulonefrit tip II 
d) Sistemik lupus eritematozus 
e) Hipogamaglobulinemi
 
113. Takvim yaşı 11 yıl olan, boy kısalığı, açık fontanel ve mental gerilik gözlenen bir çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir? 
a) Primer Hipotiroidizm 
b) Mukopolisakkaridoz 
c) izole büyüme hormonu eksikliği 
d) Piknodisositoz 
e) Kraniyosinostoz 
 
114. Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz ADH sendromunun bulgularından biri değildir? 
a) Hiponatremi 
b) Azalmış idrar sodyumu 
c) Azalmış serum osmolalitesi 
d) Artmış idrar ozmolalitesi 
e) Artmış plazma vazopressin düzeyleri
 
115. Gecikmiş püberte tanısı olan bir erkek çocukta gonadotropin düzeylerinin yüksek, testislerin ise küçük olduğu
saptanmıştır. Bu çocukta etiyolojik değerlendirme için ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Karyotip analizi 
b) hCG stimülasyon testi 
c) Serum serbest testesteron düzeyi tayini 
d) GnRH stimülasyon testi 
e) Testis biyopsisi 
 
116. Aşağıdaki kalp veya iletim bozukluklarının hangisinde ikinci kalp sesinde paradox çiftleşme saptanır? 
a) Sağ dal bloğu 
b) Aort stenozu 
c) Pulmoner stenoz
d) Atrial septal defekt 
e) Aortik kapak atrezisi 
 
117. Aşağıdakilerden hangisi fallot tetralojisinde görülebilen hipoksik nöbetlerin tedavisinde kullanılmaz? 
a) Oksijen 
b) Morjin 
c) Propranolol 
d) Bikarbonat 
e) Dijital glikozidleri
 
118. Çocukluk çağında en sık görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Atrial septal defekt 
b) Ventriküler septal defekt(VSD) 
c) Aort koorktasyonu 
d) Pulmoner darlık 
e) Aort darlığı
 
119. Aşağıdakilerden hangisi kızamık hastalığının komplikasyonlardan biri değildir? 
a) Pnomoni 
b) Akut otitis media 
c) Subakut sklerozan panensefalit 
d) Myokardit 
e) Bronkopulmoner displazi
 
120. Çocuklarda akut otitis mediaya en sık neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Staphylococcus aureus 
b) Grup A streptokoklar 
c) Branhamella cotarrhalis 
d) Streptococcus pneumonia 
e) Gram negatif bakteriler
 
121. Dört yaşında gelişimi normal bir çocukta, iki haftadan uzun süren bir ishal varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gluten enteropatisi 
b) Primer immün yetmezlik 
c) Viral gastroenterite sekonder laktaz yetmezliği 
d) Kistik fibroz 
e) Kısa bağırsak sendromu
 
122. Bronşiyal astım krizinde ilk seçilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Beta-2 adrenerjik agonistler 
b) Kromolin sodyum 
c) Adrenalin 
d) Beta-1 adrenerjik agonistler 
e) Steroid
 
123. Çocukluk çağında, aşağıdaki durumların hangisinde kronik öksürük çok ender görülür? 
a) Gastroözofageal reflü 
b) H-tipi trakeoüzofagel fistül 
c) Alfa-1 antitripsin eksikliği 
d) Vasküler ring
e) Kistik fibrozis
 
124. Kombine immün yetmezlik (Nezelof) sendromunun klinik özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) T hücre fonksiyonları normaldir 
b) Nötropfeni ve eozinofili sık görülür 
c) Otozomal resesif geçiş gösterir 
d) Gelişme geriliği gözlenir 
e) Tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar sık görülür
 
125. Aşağıdakilerden hangisi, Wilms tümörü olan hastalarda sık görülen anomalilerden biri değildir? 
a) Hemihipertrofi 
b) Polikistik böbrek 
c) Üriner sistem anomalileri 
d) Aniridi 
e) Genital anomaliler
 
126. Göz çevresinde ekimoz, abdominal kitle ve kemik iliğinde rozet oluşturan blastik infiltrasyon
sartanan 4 yaşındaki bir hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lenfoblastik lösemi 
b) Orbital rabdomiyosarkom 
c) Nöroblastom 
d) Retinoblastom 
e) Burkitt lenfoma 
 
127. Aşağıdakilerden hangisi lumbal ponksiyonun kontrendikasyonlarından biri değildir? 
a) Süt çocuğu döneminde pulsasyon veren fontanel 
b) Bilinç bozukluğu, 3. ve 4. kranial sinirlerin felci 
c) Solunum bozukluğu, hipertansiyon, bradikardi 
d) Kardiyo-pulmoner resusitasyona gereksinebilen duyulacak şok tablosu 
e) Lumbar porksiyon yapılacak cilt bünyesinde enfeksiyon
 
128. Tekrarlayan nöral tüp defekti öyküsü olan bir ailede, gebelikte riski azaltmak için
aşağıdaki vitaminlerden hangisinin kullanılması gerekir? 
a) Vitamin A 
b) Folat 
c) Vitamin D 
d) Vitamin E 
e) Pantotenik asit 
 
129. Aşağıdakilerden hangisi, metabolik siroza yol açabilen hastalıklardan biri değildir? 
a) Galaktozemi 
b) Triozinozis 
c) Wilson hastalığı 
d) Glikojenozis 
e) Crigler-Najjar sendromu
 
130. Onbeş yaşında, şişman bir kız hasta, bir haftadan beri devam eden başağrısı, kusma, çift görme ve gözlerinde kayma
şikayetleriyle getirilmiştir. Muayenede papil ödem belirlenmiştir. Kraniyal magnetik rezonans görüntülemede ventriküllerde
hafif daralma görülmüş, kitle saptanmamıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Beyin tümörü
b) Tentoryal herniasyon 
c) Siringomiyeli 
d) Psödotümör serebri 
e) Lökodistrofi
 
131. Dressler sendromunun tanımı hangisidir? 
a) Postenfarktüs 4. haftada ateş, plevral ve perikardiyal efüzyon 
b) Postenfarktüs 3. günde ateş, perikardiyel efüzyon 
c) Postenfarktüs 3. ayda göğüs ağrısının tekrarlanması 
d) Postenfarktüs 2. haftada bacak ağrısı, ateş, hematüri 
e) Postenfarktüs 3.haftada pansistolik üfürüm duyulması 
 
132. Aşağıdakilerden hangisi aort koarktasyonunun komplikasyonlarından biri değildir? 
a) Aort diseksiyonu veya rüptürü 
b) Serebral anevrizma rüptürüne bağlı kanama 
c) intermittan claudicatio 
d) Enfektif endokardit 
e) Pulmoner hipertansiyon 
 
133. Aşağıdakilerden hangisi akut miyokard infarktüsü sonrasında mortaliteyi azalttığı
klinik çalışmalarla kanıtlanmış tedavi yöntemlerinden biri değildir? 
a) Trombolitik tedavi 
b) Angiotensin konverting enzim inhibitörleri 
c) Beta blokörler 
d) Kalsiyum kanal blokerleri 
e) Aspirin
 
134. On beş yıldır tip I diabetes mellitus tanısı ile izlenen 40 yaşındaki bir hastanın, günlük idrarında
80mg mikroabumin atılımı saptanıyor.Kan basıncı 140/90 mm Hg olarak ölçülüyor. HbA1C %9.5 ve
kan kreatinin düzeyi 1.1 mg/al olarak bulunuyor. Bu hastadaki diabetik nefropati hangi dönemdedir? 
a) Sessiz dönem 
b) Mikroalbuminürik dönemi 
c) Hiperfiltrasyon dönemi 
d) Nefrotik sendrom dönemi 
e) Üremik dönem 
 
135. Önceki soruda (134. soru) sözü edilen hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? 
a) Bol proteinli diyet 
b) Sıkı glisemik kontrolün sağlanması 
c) Angiotensin konvertis enzim inhibitörleri 
d) Kalsiyum kanal blokörleri 
e) Diyetteki tuzun kısıtlanması
 
136. Aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanında uzama gözlenmez? 
a) Faktör VII 
b) Faktör X 
c) Faktör V 
d) Faktör VIII 
e) Fibrinojen
 
137. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi hemoliz nedeniyle eritrosit ömrünün kısaldığını göstermez?
a) Haptoglobin düzeyine azalma 
b) indirekt bilirübin düzeyinde artma 
c) Retikülositoz 
d) Gaitada ürobilinojen artması 
e) Hemoglobinüri
 
138. Aşağıdakilerden hangisi polistemia vera'da gözlenen laboratuar bulgularından biri değildir? 
a) Lökositos 
b) Trombositoz 
c) Periferik yaymada megatrombositlerin görülmesi 
d) Lökosit alkalen fosfotaz aktivitesinde artma 
e) Serum eritropoietin düzeyinde artma
 
139. Daha önce herhangi bir yakınması olmayan 18 yaşındaki bir erkek hasta titremeyle yükselen
ateş venefes darlığı şikayetleriyle baş vuruyor. Fizik muayenede 39 C ateş, her iki ayakta ve palpebral
konjunktivalarda purpurik lezyonlar saptanıyor. Oskültasyonda aort odağında şiddetli diastolik üfürüm
duyuluyor. Hastanın boynunda 0.5X0.5 cm boyutlarında bir fronkül saptanıyor ve bu lezyonun yaklaşık
dört gün önce traş sonrasıortaya çıktığı öğreniliyor. Bu hastadan alınacak kan kültüründe aşağıdaki
mikroorganizmalardan hangisinin üreme olasılığı en yüksektir?
a) Viridans streptokoklar 
b) Staphylococcus aureus 
c) Escherichia coli 
d) Candida albicans 
e) Enterococcus faecalis 
 
140. Ateşli nötropenik (periferik kanda mutlak nötrofil sayısı < 500 mm3) bir hastanın ampirik tedavisinde tek
başına imipenem kullanılması aşağıdaki mikro organizmalardan hangisine karşı yeterli antibakteriyal etki sağlamaz? 
a) Pseudomonas auriginosa 
b) Metisilline dirençli stafilokokkus aureus 
c) Enterik gram (-) bakteriler 
d) Anaerob bakteriler 
e) D grubu olmayan streptokoklar
 
141. Akut pürülan menenjitli bir hastanın beyin omurilik sıvısı sedimentinin incelenmesinde,
hücre içinde ve hücre dışında gram pozitif diplokoklar saptanmıştır. Bu durumda etken olarak
öncelikle aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? 
a) Streptococcus pnemoniae 
b) Escherichia coli 
c) Neisseria menengitidis 
d) Staphylococcus aureus 
e) Psedomanas aeruginosa
 
142. Aşağıdakilerden hangisi mide mukozasındaki esas hücrelerden salgılanır? 
a) Pepsinojen 
b) Gastrin 
c) Elastaz 1 
d) Enterokinaz 
e) Tripsin 
 
143. Aşağıdakilerden hangisinde sekretuvar tipte diyare görülmesi beklenmez?
a) Zollinger-Ellison sendromu 
b) Vibrio cholerae'ye bağlı ishal 
c) Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu 
d) Villöz adenom 
e) Aşırı laktuloz alımı
 
144. Whipple hastalığının tedavisinde, aşağıdakilerden hangisinin kullanımı genellikle klinik remisyon sağlar? 
a) Trimetoprim-sulfametoksazol 
b) Kortikosteroid 
c) Folik asit 
d) Glutensiz diyet 
e) Vitamin B12 preparatları
 
145. Aşağıdaki metabolik asidoz durumlarının hangisinde, anyon açığı normal düzeydedir? 
a) Hipovolemik şok 
b) Aspirin intoksikasyonu 
c) Renal tübüler asidoz 
d) Diyabetik ketoasidoz 
e) Metanol intoksikasyonu
 
146. Aşağıdaki otoantikorlardan hangisi sistemik lupus eritromatozusta gözlenen trombotik olaylardan sorumludur? 
a) Anti-ds DNA 
b) Antihiston antikor 
c) Anti-RNA 
d) Antikardiyolipin 
e) Anti-SM
 
147. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, paraneoplastik bir sendrom olarak ortaya çıkabilir? 
a) Dermatomiyozit 
b) Sistemik lupus eritromatozus 
c) Romatoid artrit 
d) Poliarteritis nodosa 
e) Wegener granülomatozu
 
148. Yirmidört yaşındaki bir kadın hasta kanlı idrar ve ekstremitelerinde küçük kırmızı lekeler nedeniyle
başvuruyor. Öyküsünden 3 gündür karın ağrılarının olduğu öğreniliyor. Laboratuar incelemelerinde idrarda
eritrosit, 1.5 g/gün proteinüri gözleniyor ve serum üre düzeyi 68 mg/dl ve serum kreatinin düzeyi 3,5 mg/dl
olarak saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit 
b) Fulminan lupus nefriti 
c) Berger hastalığı 
d) immün trombositopenik puprura 
e) Henoch-schönlein purpurası 
 
149. Aşağıdaki durumlardan hangisinde plevra sıvısında glukoz düzeyi normaldir? 
a) Tüberküloz plörezi 
b) Malign effüzyon 
c) Ampiyem 
d) Romatoid artrite bağlı plevral effüzyon
e) Nefrotik sendroma bağlı plevral effüzyon
 
150. Oral kontraseptif kullanan bir kadında 12 saatlik otobüs yolculuğunu takiben aniden dispne,
göğüs ağrı hemoptizi ortaya çıkıyor. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi tanıya en az yardımcı olur? 
a) Alt ekstremite venöz doppler ultrasonografi 
b) Akciğer ventilasyon perfüzyon sintigrafisi 
c) Arter kan gazı 
d) Angiografi 
e) Postero anterior akciğer grafisi
 
151. Aşağıdakilerden hangisi Perinatal bebek ölüm sebeplerinden değildir?
a) Konjenital malformasyonlar 
b) Tüberkülozlu anne 
c) Tetanoz 
d) Kızamık 
e) Prematürite 
 
152. Bir hastalığın etkeniyle karşılaşmış bir grup ve karşılaşmamış bir grup arasındaki
söz konusu hastalığının insidans hızı bakımından gözlenen farka ne denir? 
a) Atak hızı 
b) Odds oranı 
c) Hastalığın gücü 
d) infektivite 
e) Atfedilen risk 
 
153. Aşağıdakilerden hangisi osteoartrit için bilinen risk faktörlerinden değildir? 
a) Obesite 
b) ileri yaş 
c) Major travma 
d) Diabet 
e) Osteoporoz 
 
154. Aşağıdakilerden hangisi temporal lob herniasyonu bulgularından değildir? 
a) Primer optik atrofi 
b) Oftalmopleji 
c) Piramidal traktus tutulumu 
d) Bradikardi 
e) Cheyne-stokes solunumu 
 
155. intraserebral kanamanın en sık görüldüğü beyin bölgesi neresidir? 
a) Serebral hemisferler 
b) Beyin sağı 
c) Putamen 
d) Serebellum 
e) Paryetal lob 
 
156. Ultrasonografi, hangi organdaki patolojileri belirlemede uygun değildir? 
a) Pankreas 
b) Karaciğer 
c) Plevra 
d) Akciğer 
e) Prostat 
 
157. Akut abdomen düşünülen bir hastada tanıya yönelik ilk öncelikle istenmesi gereken radyolojik tetkik hangisidir?
a) Ayakta ve yatarak direk batın grafisi 
b) Batın tomografisi 
c) Batın mR 
d) Baryumlu kolon grafisi 
e) Baryumlu ösefagus mide duodenum grafisi
 
158. Aşağıdakilerden hangisi HIV virüsüne bağlı nöropsikiyatrik komplikasyonlardan değildir? 
a) Anksiyete 
b) Depresyon 
c) Demans 
d) Trikotillomani 
e) Konvülsiyon
 
159. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ağızda lezyon görülür? 
a) Liken planus 
b) Psöriasis 
c) Dermatitis herpetiformis 
d) Seboreik dermatit 
e) Pitriasis rosea 
 
160. Aşağıdakilerden hangisi paranoid kişilik bozukluğunun bir özelliği değildir? 
a) Tartışmaya eğilim 
b) Objektif ve akılcı olma gururu 
c) Aşırı kıskançlık 
d) Eleştiriye tahammülsüzlük 
e) Duygusal ve romantik yapı
 
161. Hipertiroidiye yol açan hastalıklardan hangisi tiroid hormon sentezi artışına sebep olmaz? 
a) Subakut tiroidit 
b) Graves 
c) Plummer hastalığı 
d) Toksik adenom 
e) Jod-Basedow
 
162. 35 yaşındaki bir bayana yapılan sintigrafide sol lob soliter non fonksiyone nodül saptanırsa
öncelikle yapılması gereken tetkik hangisidir? 
a) Ultrasonografi 
b) Tiroid fonksiyon testler 
c) ince iğne aspirasyon biyopsisi 
d) Boyun tomografisi 
e) TSH supresyon testi 
 
163. Mide ülseri hikayesi bulunan bir hastada ani şiddetli karın ağrısı başlıyor. Çekilen ayakta direk karın
grafisinde karın ortasında geniş dikdörtgen şeklinde gaz gölgesi görülüyor. Bu hastada en olası tanı nedir? 
a) Akut gastik dilatasyon 
b) Hiatal herni 
c) Mide volvulusu 
d) Mide çıkış obstrüksiyonu 
e) Midenin bursa omentalise perforasyonu
 
164. Peutz-Jeghers sendromunun özelliklerinden olmayan hangisidir? 
a) Mukokutanöz pigmentasyon
b) Multipl polip 
c) Osteom 
d) Kolik ağrı 
e) intussepsiyon 
 
165. 50 yaşında şişman bayan hastada ani, sağ hipokondriyak bölgede ağrı, ateşle birlikte titreme ve bulantı
şikayetleri gelişiyor. Fizik muayenede karaciğer 3 cm palpabl, duyarlı. Laboratuvarda Hb: 10 mg/dl; SGOT,
SGPTve bilirubin normal, alkalen fosfataz artmış, posterior-anterior akciğer grafisinde sağ diyafragma yukarı
doğru itilmiş, hareketleri kısıtlı ve kosta altında hava sıvı  seviyesi görülüyor. Bu hasta da en olası tanı hangisidir? 
a) Alveolar kist 
b) Hidatik kist 
c) Akut viral hepatit 
d) Pyojenik karaciğer absesi 
e) Akut kolesistit
 
166. Karaciğer hidatik kist hastalığının en sık komplikasyonu hangisidir? 
a) Safra yollarına açılma 
b) Enfeksiyon 
c) Karın içi rüptürü 
d) Bronkobilier fistül 
e) Ampiyem 
 
167. Ani başlayan sarılık, yüksek ateş ve biliyer kolik görüldüğünde öncelikle ne düşünürsünüz? 
a) Akut süpüratif kolanjit 
b) Akut pankreatit 
c) Enfekte karaciğer kisti 
d) Distal koledok tümörü 
e) Akut kolesistit
 
168. Çok şişman, 55 yaşında erkek hasta da açlık bir kaç saati geçtiğinde halsizlik terleme, çarpıntı, konfüzyon,
baş ağrısı meydana geliyor ve yemek yedikten sonra bu şikayetler geçiyor ise en olası tanı hangisidir? 
a) Diabetes Mellitus 
b) Zollinger - Ellison sendromu 
c) Hiperinsülinemi 
d) Karsinoid tümör 
e) MEN -II
 
169. Splenektomi, hematolojik hastalıkların hangisinde en yüksek klinik iyileşme sağlar? 
a) idiopatik trombositopeni 
b) Herediter sferositoz 
c) immün trombositopenik purpura 
d) Talasemi majör 
e) Hipersplenizm 
 
170. Crohn hastalığında mutlak operasyon endikasyonu olmayan hangisidir? 
a) Asemptomatik rekurrens 
b) Gastrointestinal fistül 
c) intestinal obstrüksiyon 
d) Serbest perforasyon 
e) intraabdominal abse
 
171. 40 yaşında bir bayan hasta perianal abse drenajı ile birlikte antibiyotik kullanıyor.
1 ay sonra perianal görülen akıntı başlarsa öncelikle ne düşünürsünüz? 
a) Pilonidal sinüs 
b) Anal fissür 
c) Rektovajinal fistül 
d) Perianal fistül 
e) Hemoroid 
 
172. Bakteriyel hidradenitis-süpürativaya en sık neden olan etken hangisidir? 
a) Grup A streptokok 
b) Mycobacterium tuberculosis 
c) Bacterioides frajilis 
d) Psödomonas auroginosa 
e) Stafilokokkus aureus 
 
173. 45 yaşındaki kadın hastada sağ meme başından spontan kanlı akıntı var ve
palpasyonda kitle saptanmıyorsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
a) Fibrokistik hastalık 
b) Fibroadenom 
c) intraduktal papillom 
d) invazif ductal kanser 
e) Papiller kanser 
 
174. Meme Ca'da inoperabilite kriteri olmayan hangisidir? 
a) Memede yaygın ödem 
b) Satellit kanser nodülleri 
c) Supraklavikular lenf nodu metastazı 
d) Kolda ödem 
e) Koltukaltında lenf bezlerinin küme oluşturması 
 
175. Doku yaralanması veya enfeksiyona yanıt olarak açığa çıkan inflamatuar 
sitokinlerden hangisi dolaşımda en erken yükselen hangisidir? 
a) IL-1 
b) IL-2 
c) IL-6 
d) IL-8 
e) TNF-alfa 
 
176. Postoperatif idrar retansiyonu riskini artırmayan hangisidir? 
a) Anorektal cerrahi 
b) Aşırı sıvı verilmesi 
c) ileri yaş 
d) Preoperatif alfa 1 bloker 
e) Spinal anestezi 
 
177. Serum Na:115 mg/dl, 70 kg. ağırlığında olan bir hastanın serum Natriumunu 
140'a yükseltebilmek için %0,9 NaCl'den ne kadar vermek gerekir? 
a) 1500 
b) 2300 
c) 2450 
d) 3250 
e) 4500
 
178. Sitokinlerden hangisi makrofaj kaynaklıdır? 
a) IL-2
b) IL-1 
c) IL-4 
d) IL-10 
e) GMC-SF
 
179. Gastrointestinal dublikasyonlarda birlikte en sık görülen ek anomali hangisidir? 
a) Renal agenezi 
b) Radial agenezi 
c) sindaktili 
d) Hemivertebra 
e) Patent - Urachus
 
180. Lens ön kapsülünde pigmente yuvarlak halka şeklinde lezyon görüldüğünde öncelikle hangisi düşünülmelidir? 
a) Geçirilmiş göz perforasyonu 
b) Künt göz travması 
c) Diabetes mellitus 
d) Konjenital katarakt 
e) Granülamatöz üveit
 
181. Apikal kök abseleri hangi sinüse drene olarak sinüzite neden olur? 
a) Maxiller sinüs 
b) Sfenoid sinüs 
c) Frontal sinüs 
d) Anterior etmoid sinüs 
e) Arka etmoid sinüs 
 
182. intradural extramedüller en sık spinal kord tümörü hangisidir? 
a) Epandimom 
b) Astrositom 
c) Menengiom 
d) Kordoma 
e) Anjioma 
 
183. Ön kol kırığı sonrası operasyon geçiren bir hastada ağrı, şişlik, solukluk, eklemlerde
sertlik ve çekilen grafisinde benekli osteoporoz varsa en olası tanı hangisidir? 
a) Vollkman iskemik kontraktürü 
b) Sempatik distrofi 
c) Kullanmama atrofisi 
d) Kosalji 
e) Osteomyelit 
 
184. Renal enfeksiyonların ayrıcı tanısında renal tümörlerle en sık karışan enfeksiyon hangisidir? 
a) Akut pyelonefrit 
b) Püyonefroz 
c) Ksantagranulomatöz pyelonefrit 
d) Kronik pyelonefrit 
e) Amfizematöz pyelonefrit
 
185. Akut arteryal tıkanmada hangi belirti tıkanmanın en ileri boyutta olduğunu gösterir? 
a) Solukluk 
b) Soğukluk
c) Paralizi 
d) Nabzı alınamaması 
e) Ağrı
 
186. Polikistik over sendromun uzun dönem komplikasyonlarından olmayan hangisidir? 
a) Hipertansiyon 
b) Diabetes Mellitus 
c) Over CA 
d) Endometrium CA 
e) Koroner kalp hastalığı
 
187. infertilite araştırmasında fertilite ile doğrudan ilişkili olmadığı için,
temel tanısal yöntemlerden kabul edilmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Laparoskopi 
b) Semen analizi 
c) Postcoital test 
d) Histerosalpingografi 
e) Midluteal progesteron tayini 
 
188. Call-Exner cisimciklerinin görülmesi, aşağıdaki over tümörlerinin hangisinin tanısında patognomoniktir? 
a) Gonadoblastom 
b) Granüloza hücreli tümör 
c) Endometroid tümör 
d) Endodermal sinüs tümörü 
e) Disgerminom
 
189. Endometrium kanserlerinde Figo cerrahi evrelemesindeki ana kriter olmayan hangisidir? 
a) Endoservikal gland tutulumu 
b) Pelvik lenf nodu tutulumu 
c) Servikal stromal tutulum 
d) Myometrial invazyonun derinliği 
e) Uterin kavite uzunluğu
 
190. Kombine oral kontraseptif kullanılması hangisinin artışına sebep olur? 
a) Uterin fibroid 
b) Ateroskleroz 
c) Meme fibrokistik hastalık 
d) Kemik yoğunluğu 
e) Romatoid artrit 
 
191. Uygulanan Kontrasepsiyon yönteminin etkisiz olduğu durumda postkoital ilk 72 saatte hangisinin uygulanması gebeliği önlemez? 
a) GnRh analoğu 
b) Progesteron 
c) Östrojen 
d) Mifepriston 
e) Bakırlı RiA
 
192. Vajinit etkenlerinden hangisinde vajen pH'sı normal veya normalden de (4,5'ten) daha düşüktür? 
a) Candida 
b) Trichomonas vajinalis 
c) Gardnerella vajinalis
d) Anaerob bakteri 
e) Steptokok
 
193. Vulvar liken sklerozisli bir postmenopozal kadının tedavisinde ilk olarak ne kullanılır? 
a) Östrojenli krem 
b) Testesteronlu krem 
c) Progesteronlu krem 
d) Steroidli krem 
e) Antibiotikli krem
 
194. Hirsutizm tedavisinde hangisi kullanılmaz? 
a) Noretindran asetat 
b) Siproteron asetat 
c) Flutamid 
d) Finasterid 
e) Simetidin 
 
195. Preterm gebeye kortikosteroid verilmesi hangi fetal komplikasyonu azaltmaz? 
a) Nekrotizan enterokolit 
b) Neonatal ölüm 
c) Respiratuar distres sendromu 
d) Bronkopulmoner displazi 
e) Periventriküler kanama
 
196. 39 yaşında, kan grubu B Rh (-), indirekt coombs(-), üçlü testte down riski 1/40 olan
ve 17 haftalık tekil gebeliğibilinen bir kadına amniosentez yapılıyor. Eve gönderilecek olan
bu hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? 
a. Oral tokoliz 
b. ikili antibiyotik piroflaksisi 
c. Anti D-immünglobün 
d. Kleihaurer-betke testi 
e. 1 hafta nifedipin kullanılması 
 
197. Fetal adrenal glandda aşağıdaki enzimlerden hangisi bulunmaz? 
a) 21 beta hidroksilaz 
b) 17 Beta hidroksilaz 
c) 3 beta hidroksi dehidrogenaz 
d) HMG - CoA redüktaz 
e) 11 beta hidroksilaz 
 
198. Gebeliğin indüklediği hipertansiyonda hangisi plazmada normal gebelere göre yüksek bulunur? 
a) Aldosteron 
b) Anjiotensin 2 
c) Renin 
d) Atriyal natriüretik faktör 
e) ADH
 
199. Hangisi ektopik gebelikte artışa neden olmaz? 
a) Pelvik Inflamatuvar Hastalık 
b) Ektopik gebelik hikayesi 
c) Oral Konraseptif 
d) RiA 
e) Geçirilmiş tubal cerrahi
 
200. Histerektomi ve bilateral ooforektomi geçiren 45 yaşındaki bir kadın, hormon replasman
tedavisi için başvuruyor. Aşağıdaki durumların hangisinde bu hastaya östrojen, progesteron ile
kombine edilmeksizin tek başına verilir? 
a) Cerrahi, evre I endometrium kanseri için yapılmışsa 
b) Hipertrigliseridemi varsa 
c) Cerrahi yaygın pelvik endometriozis için yapılmışsa 
d) Ailede meme kanseri hikayesi varsa 
e) Overden endometrioid tümör çıkarılmışsa
 

Yorumlar
Sen de Yaz