Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1989 TUS SORULARI

1. Ayağın dorsoflexsiyonuna neden olan sinir hangisidir? 
a) N.proneus profundus 
b) N.proneus superficialis 
c) N.tibialis 
d) N.fibularis 
e) N.ischiadicus
 
2. Kola abduksiyon yaptıramayan bir kişide hangi kas çalışmaz? 
a) M.subscapularis 
b) M.latissimus dorsi 
c) M.pectoralis major 
d) M.deltoideus 
e) M.serratus anterior 
 
3. Parasempatik etkisi olan sinir hangisidir? 
a) N.trochlearis 
b) N.abducens 
c) N.oculomotorius 
d) N.oftalmicus 
e) N.vagus 
 
4-Corneanın afferent duyusunu alan sinir hangisidir? 
a) N.facialis 
b) N.hypoglossus 
c) N.oculomotorius 
d) N.oftalmicus 
e) N.abducens
 
5. Çigneme kuvvetinde azalma ve çenenin karşı tarafa kaydığı lezyonlarda hangi sinirde lezyon oluşur? 
a) N.glossofaringeus 
b) N.facialis 
c) N.trigeminus 
d) N.accesorius 
e) Hiçbiri 
 
6. Dilin kaslarını innerve eden sinir hangisidir? 
a) N.hypoglossus 
b) N.glossofaringeus 
c) N.vagus 
d) N.facialis 
e) N.statoacuticus 
 
7. Beyin ve zarlarının venini toplayan sistem hangisidir? 
a) V.jugularis interna 
b) V.jugularis externa 
c) V.maxillaris 
d) V.facialis 
e) V.vertebralis 
 
8. Omohyoid kas hangi sinirce innerve edilir? 
a) N.facialis 
b) Plexus brachialis 
c) N.cervicalis transversus
d) Cervicalis ansa 
e) N.hypoglossus
 
9. Tonsillektomi ameliyatında zedelenen arter hangisidir? 
a) A.facialis 
b) A.lingualis 
c) A.maxillaris 
d) A.palatina descendens 
e) A.mandibularis 
 
10. Canalis inguinalenin arka duvarını destekleyen oluşum hangisidir? 
a) Ligamentum inguinale 
b) Ligamentum pectinale 
c) Ligamentum reflexum 
d) Ligamentum lacunare 
e) Ligamentum interfovaolare 
 
11. Ağrı - Isı duyusu aşağıdakilerden hangisi ile iletilir?(97-N) 
a) Spinocerebellaris anterior 
b) Spinocerebellaris posterior 
c) Spinotalamicus lateralis 
d) Spinotalamicus posterior 
e) Spinotalamicus anterior 
 
12. Compliance nedir? 
a) Bir dakika içindeki hacim değişimi 
b) Birim hacim başına birim basınç değişimi 
c) Birim basınç başına hacim değişimi 
d) Bir dakika içindeki basınç değişimi 
e) Hacim değişimin basınç değişimine oranı 
 
13. 1.Kalp sesini oluşturan komponentler hangisidir? 
a) Aort - pulmoner 
b) Aort - mitral 
c) Mitral - pulmoner 
d) Mitral - trikuspid 
e) Aort - trikuspid 
 
14. Hangi hormonun reseptörü hücre çekirdeğindedir? 
a) İnsülin 
b) Glukagon 
c) T3 
d) Gastrin 
e) Somatostatin 
 
15. Feokromasitomada plazmada hangisi artar? 
a) NA 
b) Serotonin 
c) Melatonin 
d) Gastrin 
e) Neurotensin 
 
16. Motor afazi nedeni nerededir? 
a) Brodmanın 6.alanı 
b) Brodmanın 4.alan üstü 
c) Broca alanı 
d) Werniche alanı 
e) Süperior temporal bölge
 
17. Plica semilunaris barsağın hangi bölümündedir? 
a) Duodenum 
b) Jejunum 
c) ileum 
d) Kolon 
e) Appendix vermiformis 
 
18. Gaz alışverişi nereden başlar? 
a) Alveoller 
b) Terminal bronşioller 
c) Bronşlar 
d) Alveolar duktus 
e) Respiratuar bronşlar 
 
19. Ligamentum arteriosus aşağıdakilerden hangisinin artığıdır? 
a) Ductus arteriosus 
b) Ductus thorasicus 
c) Foramen ovale 
d) Sinus caroticum 
e) Atrioventriküler septum 
 
20. Plasentanın fetusa ait parçası aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Corion frondosum 
b) Corion leva 
c) Desidua parietalis 
d) Corrioallantoik zar 
e) Corion plak 
 
21. Plazma hacmi aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür? 
a) İnülin 
b) Evans mavisi 
c) Gram boyaması 
d) Kongo kırmızısı 
e) Metilen blue 
 
22. Akut myokard infarktüsünde enzimlerde yükselme sırası nasıldır? 
a) LDH, SGOT, CPK 
b) SGOT, CPK, LDH 
c) CPK, SGOT, LDH 
d) SGOT, LDH, CPK 
e) LDH, CPK, SGOT 
 
23. %25 klorlu solüsyondan,%1 lik 1lt hazırlamak için ne kadar kullanılır? 
a) 25 
b) 250 
c) 40 
d) 500 
e) 100 
 
24. Solunum zincirinin dışında E.R da meydana gelebilen sitokrom hangisidir? 
a) Sitokrom a 
b) Sitokrom c 
c) Sitokrom c1 
d) Sitokrom b 
e) Sitokrom P 450 
 
25. Karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan hormonlardan hangisinin glukoz düzeyine etkisi diğerlerinden farklıdır?
a) Gh 
b) Glukagon 
c) Đnsülin 
d) Epinefrin 
e) Glukokortikoidler
 
26. ATP adenozin kısmını hangi aminoasite aktarabilir? 
a) Sistein 
b) Alanin 
c) Lizin 
d) Glisin 
e) Methionin 
 
27. Uzun süre glukokortikoid kullanımı ile aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Yağlanma 
b) Çizgili kas hipertrofisi 
c) Çocukta büyümenin engellenmesi 
d) HT 
e) Antiinflamatuar etki 
 
28. Hangisi midenin asit salgısını arttırır? 
a) Kolesistokinin 
b) Gastrin 
c) Somatostatin 
d) VĐP 
e) Urogastron 
 
29. x >T→U→Y→Z bu metabolik yolda X ile gösterilen allosterik enzim genellikle hangi bileşikte inhibe edilir? 
a) T 
b) U 
c) V 
d) Y 
e) Z
 
30. Hangisi sadece pankreastan salınır? 
a) Aldolaz 
b) LDH 
c) Alkalen fosfataz 
d) Amilaz 
e) Tripsinojen 
 
31. Elektron transport zincirinde hidrid iyonu taşıyan koenzim hangisidir? 
a) NAD+ 
b) FMN 
c) FAD 
d) Lipoik asit 
e) Coenzim Q 
 
32. Oligosakkaridlerde, glikoproteinler kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşur. Kovalent bağ için hidrojenini vermeyen aminoasit hangisidir? 
a) Hidroksilizin 
b) Serin 
c) Histidin 
d) Alanin 
e) Asparajin
 
33. Aşağıdakilerden hangisinin yüksek doz alınmasıyla metafizde erken kapanma, körlük, pseudotümör serebri, konjüktivada kanama oluşur? 
a) D hipervitaminozu 
b) A hipervitaminozu 
c) K hipervitaminozu 
d) B hipervitaminozu 
e) E hipervitaminozu
 
34. Hemolizli kan transfüzyonunda hangisi yükselir? 
a) Ca 
b) Na 
c) Üre 
d) K 
e) Ürik asit 
 
35. Aşağıdakilerden hangisi hücre zar yapısında en az bulunur? 
a) Fosfolipid 
b) Kolesterol 
c) Trigliserit 
d) Serebrozid 
e) Fosfatidil kolin 
 
36. Purin sentezinde DNA daki mutasyonlarda en kalıcı hasar yapan hangisidir? 
a) 5’ ucunda 9 baz eklenmesi 
b) 5’ ucunda 6 baz eklenmesi 
c) 3’ ucunda 1 baz eklenmesi 
d) 3’ ucunda 1 baz çıkarılması 
e) 5’ ucunda aktif kısmına fazladan 1 baz eklenmesi 
 
37. Progresif muskuler distrofide aşağıdakilerden hangisi 50 kat artar? 
a) Kolin esteraz 
b) Aldolaz 
c) Kretin fosfokinaz 
d) Laktik dehidrogenaz 
e) Glukoz-6-fosfataz 
 
38. Mantarlarda olan α-aminitin aşağıdakilerden hangisini inhibe eder? 
a) DNA polimeraz 
b) DNA ya bağımlı RNA polimeraz 
c) DNA ligaz 
d) DNA dan bağımsız RNA polimeraz 
e) RNA polimeraz 
 
39. Sperm yapısındaki fruktoz aşağıdakilerden hangisinde salınır? 
a) Vesicula seminalis 
b) Ductus deferens 
c) Prostat 
d) Epididimys 
e) Plexus pampiniformis 
 
40. Soru hatırlanmadı. 
 
41. Pneumocytitis carini enfeksiyonunda tedavide hangisi kullanılır? 
a) Ampisilin 
b) Kloramfenikol 
c) Trimetoprim-sülfometoksazol 
d) Sefalosporin 
e) Penisilin
 
42. Pastia çizgileri nerde bulunur? 
a) Kızamık 
b) Kızamıkçık 
c) Kızıl 
d) Suçiçeği 
e) EMN 
 
43. İnkübasyon dönemi en kısa olan hastalık hangisidir? 
a) Suçiçeği 
b) Kızıl 
c) Kızamıkçık 
d) Difteri 
e) Tetanoz 
 
44. Ateş, kusma, hipotansiyonla giden toksik şoka neden olan etken hangisidir? 
a) Clostridium 
b) S.aureus 
c) Streptokok 
d) Meningokok 
e) Gonorea
 
45. Yenidoğanda en çok sepsis yapan etken hangisidir? 
a) A grubu β hemolitik streptokok 
b) B grubu β hemolitik streptokok 
c) S.pneumonia 
d) Stafilacoccus faecalis 
e) Streptokokkus viridans 
 
46. Aşağıdakilerden hangisi konjugasyonla aktarılımayan plazmiddir? 
a) R plazmid 
b) F plazmid 
c) F’ plazmid 
d) Penisilin plazmin 
e) Kolisin plazmin 
 
47. Adenilasyon, asetilasyon, fosforilasyon enzimleri ile direnç kazanılan antibiyotik hangisidir? 
a) Betalaktam 
b) Macrolid 
c) Ampisilin 
d) Tetrasiklin 
e) Aminoglikozid
 
48. Hücre membranına en yakın hücre duvarı oluşumu hangisidir? 
a) Lipopolisakkarit 
b) Peptidoglikan 
c) Teikoik asit 
d) Lipoprotein 
e) Kolesterol 
 
49. Akkomodasyon bozukluğu, diplopi, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, aşırı baş ağrısı ile gelen hastada etken hangisidir? 
a) C.botulinum 
b) C.welchi 
c) C.tetani 
d) C.perfiringens 
e) C.novyi
 
50. Gastroenteritinde nötrofil görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Salmonella paratyphi 
b) Yersinia enterokolitika 
c) Shigella flexneri 
d) V.cholera 
e) C.botulinum 
 
51. Exotoksin yaparak etki eden aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Shigella flexneri 
b) Salmonella typhi mirium 
c) C.perfiringens 
d) C.difteria 
e) Shigella dizenteria tıip I 
 
52. HbsAg(+) olan bir kişide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kanserleşebilir 
b) Tamamen sağlam olabilir 
c) Potördür 
d) Aktif enfeksiyonu vardır 
e) Humoral immun yetmezlik bozuktur 
 
53. Waterhause Fredrichsen sendromu hangisiyle oluşur? 
a) Streptokok 
b) Pneumokok 
c) Stafilakok 
d) Meningokok 
e) Gonore 
 
54. Dendritik keratokonjuktivit yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) New castle virus 
b) Picorno virus 
c) Onkojenik RNA virus 
d) Herpes simplex tip I 
e) Adenovirus 
 
55. Löffler pnomönisi yapan aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E) 
a) Necator americanus 
b) Anclyostoma duodenale 
c) Ascaris lumbricoides 
d) Entemaeba histolitica 
e) Leishmania donovani 
 
56. Karaciğer absesi yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Entemoeba histolitica 
b) Necator americanus 
c) Anclyostoma duodenale 
d) Leishmania donovani 
e) Leishmania tropica 
 
57. En sık immun yetmezlik nedeni hangisidir? 
a) Selektif IgM yetmezliği 
b) Selektif IgA yetmezliği 
c) Di-George sendromu 
d) Bruton hastalığı 
e) Ataxia telenjektezia 
 
58. Tifoda görülmeyen hangisidir? 
a) Ateş
b) Taş rose 
c) Konstipasyon 
d) Splenomegali 
e) Yüksek ateş ile orantılı olmayan taşikardi 
 
59. Aşağıdaki bakterilerden hangisi EF2 yi inhibe ederek hücrede protein sentezini bozup hücre ölümüne neden olur? 
a) C.perfiringens 
b) Clostridum tetani 
c) C.difteria 
d) Yersinia enterokolitika 
e) Shigella flexneri
 
60. Kızıl tedavisinde ne verilir? 
a) Penisilin 
b) Kloramfenikol 
c) Eritromisin 
d) Tetrasiklin 
e) Gentamisin 
 
61. Aşağıdakilerden hangisi bir organın hiç gelişememesidir? 
a) Atrezi 
b) Agenezi 
c) Hipoplazi 
d) Atrofi 
e) Hipotrofi 
 
62. Aşağıdakilerden hangisi bir dokunun kanlanmasındaki azalmayı gösterir? 
a) Hipoksi 
b) İskemi 
c) Nekroz 
d) Đnfarkt 
e) Anemi 
 
63. Sigara içen orta yaşlı erkek hasta, eforda bacaklarında ağrı duymaktadır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) PAN 
b) Temporal arterit 
c) Takayaşu arteriti 
d) Tromboanjeitis obliterans 
e) Artroz
 
64. Sinir hücresinin zedelenmesinde boşluk alanını dolduran hücre hangisidir? 
a) Glia hücresi 
b) Yağ dokusu 
c) Fibröz doku 
d) Kollajen doku 
e) Makrofaj 
 
65. Dejeneratif eklem hastalıklarında olay nereden başlar? 
a) Eklem kıkırdağı 
b) Sinovyal membran 
c) Periost 
d) Eklem kapsülü 
e) Eklem aralığı 
 
66. Aşağıdakilerden hangisinde kanserojen etki daha fazladır? 
a) Đnmemiş testis
b) Adenoid tümör 
c) Redüktabl testis 
d) Hipospadia 
e) Epispadia
 
67. Aşağıdakilerden hangisi iskemik nekroza en açık organdır? 
a) Beyin 
b) Beyincik 
c) Akciğer 
d) Karaciğer 
e) Böbrek
 
68. Libman Sacks endokarditi yapan neden hangisidir?(97-N) 
a) Amiloidoz 
b) SLE 
c) Stafilakok 
d) Pnömokoksik pnömoni 
e) N.gonore 
 
69. Sarı renk, lenfosit hakimiyeti olan plevral eksudada ilk düşünülecek nedir? 
a) Konjestif kalp yetmezliği 
b) Tüberküloz 
c) Akciğer absesi 
d) Plörezi 
e) Pnömokoksik pnömoni
 
70. Polimorfonükleer infiltrasyon bulunan enfeksiyon türü hangisidir? 
a) Apse 
b) Pürülan 
c) Flegmonoz 
d) Kataral 
e) Seröz 
 
71. Bothroid sarkom aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rabdomyosarkom 
b) Fibrosarkom 
c) Leimyosarkom 
d) Leimyom 
e) Adenom 
 
72. 15 yaşın altında en sık rastlanan tümör hangisidir? 
a) Wilmms tümörü 
b) Ewing tümörü 
c) Nöroblastom 
d) Rhabdomyosarkom 
e) Adenom ? 
 
73. Diabet, hiperpigmentasyon, hepatomegali yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemokromatozis 
b) Wilson 
c) Budd-chiari 
d) Nörofibromatozis 
e) Amiloidozis
 
74. Osteitis fibroza sistica generalizata aşağıdakilerden hangisinin patolojisinde görülür? 
a) Tiroid 
b) Paratiroid
c) Adrenal 
d) Hipofiz 
e) Hipotalamus 
 
75. Deri kanserine en sık neden olan etken hangisidir? 
a) UV 
b) Röntgen 
c) Onkojenik RNA virus 
d) X ışını 
e) Radyum 
 
76. Skar dokusunda kontraktür niçin oluşur? 
a) Kollajenin bol olması 
b) Fibroblastların düz kas dokusu gibi davranması 
c) Kollajenin azolması 
d) Kanlanmanın az olması 
e) Yeterli oksijenlenmenin sağlanamaması 
 
77. Lökodistrofideki patoloji aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Myelin yapı bozukluğu 
b) Gri cevherde erime 
c) Cortikal alanda destrüksiyon 
d) Subcortikal bölgeye kanama 
e) Myelin yıkım bozukluğu 
 
78. ileri yaşta erkekte en sık görülen benign tümör hangisidir? 
a) Teratom 
b) Seminom 
c) Hidrosel 
d) Varikosel 
e) Rhabdomyom 
 
79. Koriokarsinomda en sık ölüm nedeni nedir? 
a) Kanama 
b) Böbrek yetmezliği 
c) Enfeksiyon 
d) Metastaz 
e) Trombüs 
 
80. Serviks Ca en sık nerede bulunur? 
a) Vagen üst kısmı 
b) Columna squamoz bileşke 
c) Endoservikal kanalda porsio 
d) Endometrium 
e) Hiçbiri
 
81. Aspirinin antikoagulan etkisi hangisidir? 
a) Prostasiklin inhibisyonu 
b) Siklooksigenaz inhibisyonu 
c) Trombine etkisi 
d) Fibrinojene etkisi 
e) Damar duvarına etkisi 
 
82. Parkinsonda eksik olarak bulunan nörotransmitterin beyine geçmesini sağlayan madde hangisidir? 
a) Dopamin 
b) Levodopa
c) Ach 
d) Adrenalin 
e) Noradrenalin
 
83. Angiotensin yapısında Valin yerine Đsolösin geçerse hangisi olmaz? 
a) Kompetatif antagonist 
b) Agonist 
c) Renin salınımı artar 
d) Hipertansiyon 
e) Vazokonstrüksiyon 
 
84. Peptik ülserli ve hipertansiyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
a) Al(OH)3 
b) Karbeneksolon 
c) MgSO4 
d) CaCO3 
e) Na2CO3
 
85. Protein 60 S lizozomal subünitine bağlanarak etki eden hangisidir? 
a) Tetrasiklin 
b) Eritromisin 
c) Kloramfenikol 
d) Siklohegzimid 
e) Gentamisin 
 
86. Oral antikoagulan etkisini arttıran aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Barbituratlar 
b) Klofibrat 
c) Rifampisin 
d) Oral kontraseptifler 
e) Antibiyotikler 
 
87. Paget hastalığında aşağıdakilerden hangisi verilir? 
a) Kalsitonin 
b) Prednizolon 
c) Dexametazon 
d) D vitamini 
e) Estrojen 
 
88. Heparinin etkisi aşağıdakilerden hangisinedir? 
a) Protrombin 
b) C protein 
c) Damar duvarı 
d) Antitrombin III 
e) Trombin 
 
89. Lupus Like sendromuna neden olan hangisidir? 
a) Penisilin 
b) Oral kontraseptifler 
c) Oral antikoagulan 
d) Hidralazin 
e) Tetrasiklin 
 
90. Cu, Hg, Arsenik zehirlenmelerinde hangisi kullanılır? 
a) Penisillamin 
b) Dimerkaprol 
c) Edatate
d) Desferrioksamin 
e) Na2EDTA
 
91. Adrenalin aşağıdakilerden hangisinden sonra birlikte verilirse hipotansif etki yapar? 
a) Atropin 
b) Dihidroergotoksin 
c) NA 
d) β bloker 
e) Histamin
 
92. Teofilinin etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir? 
a) Taşikardi 
b) Kalp stimulasyonu 
c) Bronkodilatasyon 
d) Tolerans gelişimi 
e) Solunum depresyonu 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı ilacın aynı farmasötik formda birleştirilmesinin nedeni olamaz? 
a) Endikasyon arttırımı 
b) Yan etki azaltma 
c) Sinerjistik etki elde etme 
d) Farmasötik şekil sayısını azaltma 
e) Bağımlılık potansiyelini azaltama
 
94. Benzodiazepinlerin barbitüratlara göre etkinliği hangisinde daha fazladır? 
a) Güvenlik marjının yüksek olması 
b) Anksiyolitik etki 
c) Sedatif etki 
d) Hipnotik etki 
e) Uyku kalıbında bozulma 
 
95. Allopürinol aşağıdakilerden hangi antineoplastik ilacın yıkımını inhibe ederek etkisini arttırır? 
a) 6-merkaptopürin 
b) metotreksat 
c) 5-FU 
d) Aktinomycin 
e) Biomycin
 
96. Kanser ilaçlarının en fazla etkileştiği enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Timidilat sentetaz 
b) Dihidrofolat redüktaz 
c) 5-urasil dehidrogenaz 
d) 6-tianiosianat 
e) DNA polimeraz 
 
97. Astım tedavisinde ve profilaksisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Difenhidramin 
b) Histamin 
c) Adrenalin 
d) Prednizolon 
e) Kromolin Na
 
98. En güçlü oksitosik etkisi olan ergot türevi hangisidir? 
a) Ergotoksin
b) Ergometrin 
c) Bromokriptin 
d) Dihidroergotoksin 
e) Dihidroergonovin 
 
99. Antiinflamatuar etkisi en az olan ilaç hangisidir? 
a) Paracetamol 
b) Aspirin 
c) İndometazin 
d) Ketofen 
e) İbobrufen 
 
100. Pıhtı erimesine ve birçok pıhtılaşma faktörlerinin harab olmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ürokinaz 
b) Plazmin 
c) Streptokinaz 
d) Lizozomal enzim 
e) Protrombin
 
101. Fenilketonüride kesin tanıyı nasıl koyarsınız? 
a) Kan fenilalanin düzeyi 
b) Fenilalanin hidroksilaz enzim düzeyi 
c) Ferri klorür testi 
d) Fenilalanin alınımının kontrolü 
e) Zeka geriliğinin tespiti 
 
102. 3 yaşında tedavi görmemiş fenilketonürili çocukta en çok görülen bulgu nedir? 
a) Uyuklama 
b) Đyi beslenmeme 
c) infantil egzema görünümü 
d) Derilerinin aile bireylerinden daha açık renkte olması 
e) Mental motor retardasyon 
 
103. Kanlı kusması olan çocukta kanamanın çocuğa ait olduğunu nasıl gösteririsiniz? 
a) Apt testi 
b) Annede HbF tayini 
c) Çocukta HbF tayini 
d) Annede periferik yayma 
e) Çocukta periferik yayma
 
104. 2 yaşında ani gelişen solunum darlığı ,öksürük,atelektazi olan bir erkek çocukta tanınız nedir? 
a) Atelektazi 
b) Pnömoni 
c) Akciğer absesi 
d) Trakeit 
e) Yabancı cisim aspirasyonu
 
105. Konjenital diafragma hernisinde mortaliteyi arttıran nedir? 
a) PDA 
b) Hipoplazik akciğer 
c) Karın içi basınç artımı 
d) Mediastinal kayma 
e) VSD
 
106. Yenidoğan döneminde kalp yetmezliğine neden olan hangisidir? 
a) PDA 
b) VSD 
c) ASD 
d) Falot tetralojisi 
e) Hipoplastik sol kalp 
 
107. Siyanotik konjenital kalp hastalığında EKG de sol aks deviasyonu, sol ventrikül hipertrofisi yapan hangisidir? 
a) Fallot 
b) Büyük damar transpozisyonu 
c) Trikuspid atrezisi 
d) VSD 
e) PDA
 
108. Boy kısalığı olan kemik yaşı takvim yaşı ile uyumlu, büyüme eğrisi normale paralel ama onun altında olan bir çocukta en olası tanınız nedir? 
a) Yapısal kısalık 
b) Kalıtsal kısalık 
c) Beslenme yetersizliği 
d) Hipofizer yetmezlik 
e) Hipotiroidi
 
109. Febril konvulziyonda epilepsi oluşma riskini arttıran hangisidir? 
a) 3 yaşından önce olması 
b) Viral enfeksiyonla beraber olması 
c) Ateşle birlikte olması 
d) Sık tekrarlaması 
e) Generalize olması 
 
110. Kollajen metabolizma bozukluğu hangisinde bulunur? 
a) Tuberoskleroz 
b) Ehlers-danlos 
c) Nieman-Pick 
d) Tay-Sacks 
e) Gaucher 
 
111. 4 aylık projektil kusması alkalozu olan bebekta olası tanınız nedir? 
a) Mekonyum ileusu 
b) Mekonyum peritoniti 
c) Konjenital hipertrofik pilor stenozu 
d) ileal atrezi 
e) invaginasyon 
 
112. Çocukta intrakranial kanama nedeni nedir? 
a) Hiperkalsemi 
b) Hipernatremi 
c) Hipokalemi 
d) Hiperglisemi 
e) Hipoglisemi 
 
113. inek sütü allerjisinde hangisi görülmez? 
a) Egzema 
b) Diare 
c) Astım 
d) Hematüri 
e) ishal
 
114. Çocukta hipertonik süt kullanımı,kusma,ishal,apne oluşumunda tanı nedir? 
a) irritabl kolon 
b) Kolit 
c) Nekrotizan enterokolit 
d) intolerans 
e) Hiperviskozite 
 
115. Karın ağrısı alt extremitelerde peteşial tarzda döküntü,trombositleri normal olan bir çocukta tanınız nedir? 
a) Romatizmal ateş 
b) Streptokok 
c) Hemofili A 
d) Hemofili B 
e) Henoch schönlein
 
116. Göze AgNO3 uygulanması aşağıdakilerden hangisinde olur? 
a) Klamidya 
b) Herpes 
c) Gonokok 
d) Meningokok 
e) Stafilakok 
 
117. ALL tedavisinde ne verilir? 
a) Metotreksat + onkovin 
b) Prednizolon + vinkristin 
c) Prednizolon + metotreksat 
d) Metotreksat 
e) Prednizolon
 
118. Fototerapi sonucu bronz bebek oluşumu aşağıdakilerden hangisi iledir? 
a) Neonatal hepatit 
b) Criggle - Najjar 
c) Gilbert 
d) Hemolitik anemi 
e) Anne sütü sarılığı 
 
119. C vitamini eksikliğinde hangisi olmaz? 
a) Peteşi 
b) Fontanelin erken kapanması 
c) Pseudoparalizi 
d) Kostokondral eklemlerde şişlik 
e) Mukozada kanama 
 
120. Şişman, iri, hiperglisemili doğan bebekte aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Hipoglisemi 
b) Hiperinsülinemi 
c) Hipotiroidi 
d) Hipokalsemi 
e) Hiperürisemi
 
121. Propisil kullanan annenin çocuğunda ne olur? 
a) Guatr 
b) Hipertiroidi 
c) Hipotiroidi 
d) Graves 
e) Hashimoto
 
122. Eutiroid guatrlı 8 yaşındaki çocukta tedavide ne yaparsınız? 
a) 6 ay süreyle izlem 
b) T4 verilmesi 
c) TSH verilmesi 
d) Cerrahi 
e) Radyoaktif iyot 
 
123. NaHCO3:35 mEq/lt, pH:7.58, pCO2:30 olan çocukta uzun süreli kusma varsa aşağıdakilerden hangisini beklersiniz? 
a) Hiperkalsemi 
b) Hipernatremi 
c) Hipokalemi 
d) Hiperglisemi 
e) Hipoglisemi
 
124. Bilier ageneziste sarılık ne zaman oluşur? 
a) Neonatal dönem 
b) Doğumda 
c) Doğumdan sonra 1 ay içersinde 
d) Doğumdan sonra 6 ay içersinde 
e) Doğumdan sonra 1 yıl içersinde 
 
125. Çocukta en sık nefrotik sendroma neden olan hangisidir? 
a) Glomerulonefrit 
b) Lupoid nefroz 
c) Rapidly glomerulonefrit 
d) Poststerptokoksik glomerulonefrit 
e) Berger hastalığı 
 
126. Reed-Sternberg hangi hastalıkta görülür? 
a) Lösemi 
b) Hodgkin 
c) Sarkoidoz 
d) Tüberküloz 
e) Pnömoni 
 
127. Çocukta hidrops görülmeyen hangisidir? 
a) Alfa talasemi 
b) Beta talasemi 
c) ikizden ikize kanama 
d) Anneden çocuğa kanama 
e) Eritroblastozis fetalis 
 
128. Aşağıdakilerden hangisinin menenjitinde purpura tarzında döküntü olur? 
a) Stafilakok 
b) Streptokok 
c) Meningokok 
d) Clostridium 
e) Gonokok 
 
129. Öksürükle hareket eden kitle, valsalvada belirginleşen oluşum hangisidir? 
a) Thyroidal kist 
b) Laringosel 
c) Bronkial kist 
d) Retrofaringeal abse 
e) Peritosiller abse
 
130. Puberte precox, deride hiperpigmentasyon, iskelette fibröz displazide en olası tanınız nedir? 
a) Sturge - Weber 
b) Tuberoskleroz 
c) Mc-CunAlbright 
d) Turcot sendromu 
e) nörofibromatozis 
 
131. Polikistik böbrek hastalığının en sık bulgusu nedir? 
a) Albuminüri 
b) Hematüri 
c) Fosfatüri 
d) Ağrı 
e) Üremi 
 
132. Konverting enzim en çok hangisinde artar? 
a) Aktif histoplazmozis 
b) Aktif asbestozis 
c) Aktif tüberküloz 
d) Aktif brucellozis 
e) Aktif sarkoidozis 
 
133. En çok hemoptizi nedeni hangisidir? 
a) MY 
b) MS 
c) AY 
d) Aort darlığı 
e) Trikuspid yetmezlik 
 
134. Beslenme bozukluğuna bağlı Fe eksikliği anemisinde hangisi görülmez? 
a) Ortalama eritrosit volümünde azalma 
b) Ortalama hemoglobin konsantrasyonunda azalma 
c) Retikülositoz 
d) Depo demirinde azalma 
e) Serum demir bağlama kapasitesinde artma 
 
135. Hangisinde candida enfeksiyonu sık görülür? 
a) Hipertiroidi 
b) Hipertansiyon 
c) Diabetes mellitus 
d) Primer aldesteronizm 
e) Feokromasitoma 
 
136. Penisilin allerjisi olan streptokoksik menenjitte tedavide ne verilir? 
a) Gentamisin 
b) Sefalosporin 
c) Tetrasiklin 
d) Kloramfenikol 
e) Linkomisin 
 
137. Seröz zarlarda fibröz eksuda toplanması sonucu ne oluşur? 
a) Enfeksiyon 
b) Hipoksi 
c) Kanama 
d) Fibrin yapışıklık 
e) Rezolüsyon 
 
138. Tifo en çok nereye yerleşir?
a) Duodenum 
b) ileum 
c) Jejunum 
d) Çekum 
e) Appendix 
 
139. KML ile lökomoid reaksiyon ayırımı hangisi ile olur? 
a) Lökositte alkalen fosfataz tayini 
b) Kanama zamanı 
c) PTT 
d) PTZ 
e) Pıhtı retraksiyonu 
 
140. Amiloidoz görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut intermittan porfiria 
b) Sarkoidoz 
c) Hodgkin 
d) Kronik osteomyelit 
e) FMF 
 
141. Komplikasyonsuz Lober Pnömoni tedavisinde ne verirsiniz? 
a) Penisilin 
b) Gentamisin 
c) Kloramfenikol 
d) Tetrasiklin 
e) Eritromisin 
 
142. idrarda Mg-amonyum fosfat taşı oluşumuna neden olan mikroorganizma hangisidir? 
a) Klebsiella 
b) Proteus 
c) E.coli 
d) Salmonella
e) Shigella 
 
143. Hem antiasit hemde laksatif özelliği olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Al(OH)3 
b) MgSO4 
c) NaCO3 
d) CaCO3
e) Karbeneksolon
 
144. Tbc de prognozu etkileyen faktör hangisidir? 
a) Yaygınlık 
b) Etkin kemoterapi 
c) Primer organ tutulumu 
d) Yaş 
e) Ağırlık 
 
145. Digital tedavisi verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Dilate kardiyomyopati 
b) Atrial fibrilasyon + MS 
c) Kalp yetmezliği 
d) PDA 
e) Hipertrofik obstüriktif kardiyomyopati 
 
146. Gebede prognozu etkileyen hangisidir? 
a) Mitral darlığı
b) Mitral valv prolapsusu 
c) Aort yetmezliği 
d) Aort darlığı 
e) Trikuspid yetmezlik 
 
147. Sinuzoidal bradikardide verilmemesi gereken hangisidir? 
a) Alfa mimetikler 
b) Alfa blokerler 
c) Beta blokerler 
d) Atropin 
e) isopreteranol
 
148. Dalağı büyük beyaz küresi 120.000/mm3, PY da %4 myeloblast, %6 promyelosit, %30 metamyelosit, %28 myelosit, %26 nötrofil, %6 lenfosit bulunan bir kişide tanınız aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut lenfositik lösemi 
b) Akut promyelositik lösemi 
c) AML 
d) Kronik lenfositik lösemi 
e) Kronik myelositik lösemi
 
149. Renin seviyesinde azalma ile giden hipertansiyonda tanınız nedir? 
a) Renovasküler hipertansiyon 
b) Primer hiperaldesteronizm 
c) Terminal dönem kronik böbrek yetmezliği 
d) Feokromasitoma 
e) Esansiyel hipertansiyon 
 
150. Multipl myelomada lezyon nerede oluşur? 
a) Kafa kemikleri - humerus -kosta 
b) Humerus - femur - vertebra 
c) Kafa kemikleri - costa - vertebra 
d) Costa-femur - kafa kemikleri 
e) Kafa kemikleri - femur - vertebra 
 
151. Diabette izole 3.motor sinir tutulumu ile anevrizma ayırımında en önemli faktör hangisidir? 
a) Pupil refleksinin korunması 
b) Extraoküler kas tutulumu 
c) Periferik nöropati 
d) Periorbital ağrı 
e) Görme kaybı
 
152. Kronik pyelonefritin radyolojik bulgusu olmayan hangisidir? 
a) Kalixlerde çomaklaşma 
b) Skatrix 
c) 1,5-2 kat büyüme 
d) Komşu papilların büzülmesi 
e) Cortexte skleroz 
 
153. Karaciğer hücresini en iyi gösteren hangisidir? 
a) Galyum 
b) Tc 99 sintigrafisi 
c) Altın kolloid 
d) iyot 131 
e) iyot131+ rose bengal 
 
154. Leprada hangisi görülmez?
a) Nörofibromatozis 
b) Körlük 
c) Otoamputasyon 
d) Periferik nöropati 
e) Pençe eli
 
155. Kronik amfetamin alımında görülen hangisidir? 
a) Kişilik değişikliği 
b) Şizofreniye benzer bulgu 
c) Somatoform 
d) Psikotik depresyon 
e) Obsesyon 
 
156. Stratum corneum kalınlaşmasına ne denir? 
a) Akantozis 
b) Keratoz 
c) Papül 
d) Parakeratoz 
e) Akantoliz 
 
157. Depersonalizasyon sendromuna neden olan hangisidir? 
a) Beyin tümörü 
b) Wilson hastalığı 
c) Da - Costa sendromu 
d) Kronik alkolizm 
e) Psikosomatik 
 
158. Sigara içenlerde 5, içmeyenlerde 0,5 risk var ise akciğer kanserinin oluşum risk oranı nedir? 
a) 5 + 0,5 
b) 5 - 0,5 
c) 5 / 0,5 
d) 0,5 / 5 
e) 5 X 0,5 
 
159. Amiyotrofik lateral sklerozda lezyon nerededir? 
a) Arka kordon lateral spinotalamik yol 
b) Lateral kordon spinoserebellar yol 
c) Arka - lateral kordon spinoserebellar yol 
d) Arka kordon corticospinal yol 
e) Arka kordon ön boynuz motor nöron 
 
160. Akut hematojen osteomyelitte 1.haftada görülen radyolojik bulgu hangisidir? 
a) Periost kalınlaşması 
b) Yumuşak doku şişliği
c) Eklem aralığının daralması 
d) Metafizde destrüksiyon 
e) Cortexde destrüksiyon 
 
161. Akut apandisitle en sık karışan hangisidir? 
a) Volvulus 
b) Over torsiyonu 
c) Akut mezenterik lenfadenit 
d) PİD 
e) Gastroenterit
 
162-Künt karın travmasında intraperitoneal patolojileri belirlemek için kesin tanıda ne yaparsınız? 
a) Parasentez 
b) Direkt grafi 
c) Ultrason 
d) Kolon grafisi 
e) Peritoneal lavaj
 
163. Bilier obstrüksiyonda hangisi görülmez? 
a) Ağrı 
b) Sarılık 
c) Alkalen fosfatazda artış 
d) Transaminazlarda artış 
e) Kaşıntı 
 
164. Dumping sendromunun görülmediği durum hangisidir? 
a) Parsiel gastrektomi 
b) Subtotal gastrektomi 
c) Trunkal vagatomi 
d) Trunkal vagatomi+pyloroplasti 
e) Proksimal gastrik vagotomi 
 
165. Diabetli bir hastada cerrahi operasyon riskini arttıran hangisidir? 
a) Elektrolit imbalansı 
b) Ketoasidoz 
c) Hipovolemi 
d) Hiperglisemi 
e) Hipokalsemi 
 
166. Benign bilier obstrüksiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kolanjitis 
b) Koledokolitiazis 
c) Akut kolesistit 
d) Kolesterolizis 
e) Adenomyomatozis 
 
167. 48 yaşında 4 yıl önce over kisti rüptürüne bağlı operasyon geçiren hastada aralıklarla artan ağrı,kusma,arasıra gaz çıkarma hafif defans bulunan hastada tanınız nedir? 
a) Basit parsiyel obstrüksiyon 
b) Volvulus 
c) invaginasyon 
d) Adinamik ileus 
e) Meckel divertikülü
 
168. Yukarıdaki hastada olası etiyoloji nedir? 
a) Mezenter arter tıkanıklığı 
b) Mekanik obstüriksiyon 
c) Fıtık 
d) Kapalı volvulus 
e) intraperitoneal yapışıklık 
 
169. Yukarıdaki hastada tedavide ne yapılır? 
a) Acil cerrahi 
b) Lavman 
c) GiS dekompresyonu + IV sıvı 
d) Gastrik lavaj
e) Rektal tüp + IV sıvı
 
170. Curling ülseri nasıl oluşur? 
a) GiS enfeksiyonu 
b) Postgastrektomi 
c) Yanık 
d) KiBAS 
e) Candidiazis 
 
171. 65 yaşında erkek hastada ağrısız sarılık, sağ hipokondriumda ele gelen kitle vardır, tanınız nedir? 
a) Kolelitiazis 
b) Pankreas başı Ca 
c) Akut pankreatit 
d) Kronik hepatit 
e) Budd-Chiari
 
172. Gram (-) sepsisin en sık nedeni hangisidir? 
a) GiS infeksiyonu 
b) PiD 
c) Genitoüriner sistem enfeksiyonu 
d) Üst solunum yolu enfeksiyonu 
e) Alt solunum yolu enfeksiyonu 
 
173. Gastrojejunokolik ve gastrokolik fistülün en sık nedeni hangisidir? 
a) Ülseratif kolit 
b) Granülomatoz kolit 
c) Gastrik Ca 
d) Kolon Ca 
e) Marginal ülser 
 
174. Safra koliğinde sağ omuza vuran ağrının tipi nedir? 
a) Visseral 
b) Kolik 
c) Künt 
d) Göğüs ağrısı 
e) Yansıyan ağrı 
 
175. Gizli kanama yaparak anemiye en sık neden olan hangisidir? 
a) Sol kolon ca 
b) Sağ kolon ca 
c) Rectum ca 
d) Meckel divertikülü 
e) invaginasyon 
 
176. Akut pankreatit tanısı ile yatırılan bir hastada 3 hafta sonra yapılan muayenesinde epigastriumda kitle,kanda amilaz 100 Ü,idrarda 500 Ü ise 
radyolojik tetkik için hangisini istersiniz?
a) Arteriografi 
b) Sintigrafi 
c) USG 
d) Kolon grafisi 
e) Endoskopi
 
177. Metabolik asidozdaki hastayı yüksek dozda alkali ile tedavi edersek ellerden oluşan kasılmanın nedeni nedir? 
a) iyonize kalsiyum azalması 
b) Sinir irritasyonu
c) Hipomagnezemi 
d) Hiperkalsemi 
e) Hipernatremi
 
178. En sık tiroidit nedeni hangisidir? 
a) Subakut tiroidit 
b) Hashimoto 
c) Tbc tiroidit 
d) Eutiroid 
e) Hipertiroidi 
 
179. Peptik özafajitte kesin tanı hangisi ile konur? 
a) Endoskopi 
b) Baryumlu grafi 
c) Endoskopi+biyopsi 
d) Biyopsi 
e) Arteriografi 
 
180. Hiperparatiroidide radyolojide hangi görümüm olmaz? 
a) Kortexte kalınlaşma 
b) Kemik kisti 
c) Kemik tümörü 
d) Periostta kalınlaşma 
e) Eklem dejenerasyonu 
 
181. Akut iridosiklitte görülmeyen hangisidir?(2004-E) 
a) Fotofobi 
b) Hipopiyon 
c) Hiperemi 
d) Corneal bulutlanma 
e) Keratik presipitat 
 
182. Akut arteryel tıkanmada bulunmayan hangisidir?(2004-E) 
a) Paralizi 
b) Ödem 
c) Solukluk 
d) Pulsesnes 
e) Hareketsizlik 
 
183. Lezyon üzerine bastırınca kan basıncında artma nabızda azalma oluyor ise tanınız nedir? 
a) Anevrizma 
b) Ateroskleroz?? 
c) Burger 
d) Temporal arteritis 
e) A-V fistül
 
184. 65 yaşında baş dönmesi, parestezi, yutma bozukluğu, diplopi, görme bozukluğu, ağızdan içtiği burnundan gelen hastada tanı nedir? 
a) Orta cerebral arter yetmezliği 
b) Đnternel karotid yetmezliği 
c) Posterior serebral yetmezlik 
d) Anterior cerebral yetmezlik 
e) Vertebro basiller yetmezlik
 
185. Elektriğe en dirençli doku hangisidir?
a) Deri 
b) Kas
c) Kıkırdak 
d) Kemik 
e) Yağ
 
186. Gebelikte condyloma accumunatada tedavide ne yapılır? 
a) Kriyoterapi 
b) Laser 
c) Cerrahi 
d) Podofilin 
e) Aralıklı kontrol 
 
187. Stein - Leventhalde aşağıdakilerden hangisi yükselir? 
a) LH 
b) FSH 
c) Progesteron 
d) Testesteron 
e) Estron
 
188. Luteal faz yetmezliğinde teşhisde ne yapılır? 
a) Ultrason 
b) Scanning 
c) Küretaj 
d) Vücut ısısı takibi 
e) Premenstrüel endometrial biopsi 
 
189. Annesi DES kullanan çocukta en sık hangisi görülür? 
a) Cervikal displazi 
b) Clear cell vagen Ca 
c) Bothroid sarkom 
d) Over kisti 
e) Vaginal adenozis 
 
190. Antepartum kanama,perinatal mortalite,prematüre riski yüksek olan plasenta tipi hangisidir? 
a) Plasenta sircum vallata 
b) Plasenta fenestrata 
c) Plasenta subsentriata 
d) Plasenta membranosea 
e) Plasenta bipartata
 
191. ikiz gebelikte ikiz doğum yapan kadına ne denir? 
a) Nullipar 
b) Multipar 
c) Primipar 
d) Multigravit 
e) Adelosan 
 
192. Cerviks Ca da vagen üst kısmı tutulmuş, parametrium intact olan bir hastada FiGO sınıflamasına göre evre hangisidir? 
a) Evre I 
b) Evre IIa 
c) Evre IIb 
d) Evre III 
e) Evre IIIb
 
193. Arteria ovarica hangisinin dalıdır? 
a) External iliac 
b) Aorta
c) Arteria femoralis 
d) Arteria renalis 
e) Arteria hemiazygos 
 
194. En sık hirsutizm nedeni nedir? 
a) Polikistik over 
b) Obesite 
c) Stein-Leventhal sendromu 
d) Androjen salgılayan tümör 
e) Adrenal hiperplazi 
 
195. Uzun süre androjen kullanıldığında oluşan azosperminin nedeni nedir? 
a) Virilizan etki 
b) Kolestatik hepatit oluşumu 
c) Gonodotropin inhibisyonu 
d) Hepatoma 
e) Anemi 
 
196. Oral kontraseptiflerin uzun süre kullanımı sonucu hipertansiyon oluşmasının nedeni nedir? 
a) Karaciğerden anjitensinojen yapımının artması 
b) Vazodilatasyon 
c) Damar permeabilitesinin artması 
d) Prostoglandin inhibisyonu 
e) Coronerlere etkisi 
 
197. Wolf kanal artığından gelişen hangisidir? 
a) inklüzyon kistleri 
b) Nabothi kistleri 
c) Gartner kisti 
d) Seminom 
e) Teratom 
 
198. Oligohidroamniozda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Özafagus atrezisi 
b) Renal agenezis 
c) iskelet anomalisi 
d) Üriner sistem obstüriksiyonu 
e) Anensefali 
 
199. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptif kullanımı kontendike değildir? 
a) Meme kanseri 
b) Karaciğer yetmezliği 
c) Vasküler yetmezlik 
d) Hipertiroidi 
e) Hipertansiyon 
 
200. Corpus Ca da prognozu etkilemeyen hangisidir? 
a) Myometriuma invazyon 
b) Endometrium içindeki yaygınlık 
c) Uterusun büyüklüğü 
d) Ligamantların tutulumu 
e) Uzak metastaz
 

Yorumlar
Sen de Yaz