Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 2013 TUS SORULARI 

TEMEL BİLİMLER 

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisi meatus acusticus internus’tan geçmez? 
A) Nervus intermedius 
B) Nervus cochlearis 
C) Nervus vestibularis 
D) Nervus glossopharyngeus 
E) Nervus facialis 
 
2. İç kulaktaki korti organı nerede yerleşir? 
A) Stria vascularis üzerinde 
B) Canalis longitudinalis modioli içinde 
C) Canalis spiralis modioli içinde 
D) Lamina spiralis ossea üzerinde 
E) Membrana basilaris üzerinde 
 
3. Omuz eklemine abduksiyon yaptıran kaslar aşağıdakilerden hangisindedir?
I. Musculus supraspinatus 
II. Musculus latissimus dorsi 
III. Musculus deltoideus 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) II ve III 
 
4. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi arka mediastinumda bulunmaz? 
A) Ductus thoracicus 
B) Oesophagus 
C) Vena azygos 
D) Kalp 
E) Aorta thoracica 
 
5. Aşağıdaki yapılardan hangisi apertura thoracis superior’u sınırlamaz? 
A) Birinci torakal omur 
B) Manubrium sterni’nin üst kenarı 
C) Clavicula 
D) Birinci kosta kıkırdak kenarı 
E) Birinci kosta 
 
6. Curvatura ventriculi major’a yapışık olan hangisidir? 
A) Mesocolon sigmoideum
B) Mesocolon transversum 
C) Omentum majus 
D) Mesometrium 
E) Omentum minus 
 
7. Aşağıdaki kaslardan hangisi, plexus pharyngeus tarafından innerve edilmez? 
A) Musculus uvulae 
B) Musculus palatopharyngeus 
C) Musculus levator veli palatini 
D) Musculus palatoglossus 
E) Musculus tensor veli palatini 
 
8. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi parasempatik lif içermez? 
A) Nervus vestibulocochlearis 
B) Nervus vagus 
C) Nervus oculomotorius 
D) Nervus facialis 
E) Nervus glossopharyngeus 
 
9. Aşağıdaki organlardan hangisi parasempatik innervasyonunu nervus vagus’tan gelmez? 
A) Ovarium 
B) Böbrek 
C) Kalp 
D) Mesane 
E) Karaciğer 
 
10. Anal kanalı, fossa ischioanalis’ten ayıran kas aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Musculus levator ani 
B) Musculus obturatorius internus 
C) Musculus sphincter ani externus 
D) Musculus iliacus 
E) Musculus obturatorius externus 
 
11. Aşağıda verilen ganglionlardan hangisi dura mater tarafından oluşturulan bir kese içinde yer alır? 
A) Ganglion ciliare 
B) Ganglion petrosum 
C) Ganglion trigeminale 
D) Ganglion oticum 
E) Ganglion pterygopalatinum 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi omuz ekleminde, eklem kapsülü içinde seyreder? 
A) Musculus coracobrachialis 
B) Musculus brachialis 
C) Musculus biceps brachii, caput longum’u 
D) Musculus triceps brachii, caput longum’u 
E) Musculus biceps brachii, caput breve’si 
 
13. Aşağıdakilerden hangileri palatum durum’un yapısında yer alır? 
A) Maxilla + Os palatinum 
B) Os zygomaticum + Os palatinum 
C) Vomer + Os palatinum 
D) Os sphenoidale + Os palatinum 
E) Os ethmoidale + Os palatinum  
 
14. Bir hastanın fizik muayenesinde sol elinin yüzük parmak ve serçe parmaklarının distal falankslarına fleksiyon yaptıramadığı saptanmıştır. Hastanın hasarlanan siniri ile bu sinirin inerve ettiği, parmak hareketlerinde etkili ve fonksiyon göremeyen kas aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?  (N: nervus, M: musculus) 
A) N. ulnaris, M. flexor digitorum superficialis 
B) N. radialis, M. flexor digitorum profundus 
C) N. medianus, M. flexor digitorum profundus 
D) N. medianus, M. flexor digitorum superficialis 
E) N. ulnaris, M. flexor digitorum profundus 
 
15. Karaciğerde A vitamini depolayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sinüzoidal endotel hücreler 
B) Santral ven endoteli 
C) Kupffer hücreleri 
D) İto hücreleri 
E) Hepatositler 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerden değildir? 
A) Langerhans hücresi 
B) Kupfer hücresi 
C) Monosit 
D) Mast hücresi 
E) Mikroglia 
 
17. Nörohipofizde bulunan glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Astrositler 
B) Ependim hücresi 
C) Pituisitler 
D) Schwann hücresi 
E) Müller hücresi 
 
18. Gastrik sekresyonunun stimulasyonuna neden olan histamin, bu etkisini aşağıdaki reseptörlerden hangisi aracılığıyla yapar? 
A) H2 
B) H3 
C) M3 
D) CCK-B 
E) H1A 
 
19. Lezzetli tat olarak da bilinen umami tat hangi reseptörler üzerinden etki gösterir? 
A) ENaC 
B) mGLuR4 
C) SGLT-1 
D) HCN 
E) T2R 
 
20. Fizyolojik şartlarda, sistemik arterlerde parsiyel karbondioksit basıncı (PCO2) kaçtır?
A) 30 
B) 40 
C) 45 
D) 60 
E) 95 
 
21. Aşağıdakilerden hangileri, medulla spinaliste ağrı iletiminden sorumlu transmitterlerdir? 
A) Asetilkolin-Glisin 
B) Glisin-GABA 
C) Glutamat-P maddesi 
D) P maddesi-Enkefalin 
E) Glutamat-Serotonin 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi motor son plak potansiyellerinden sorumludur? 
A) Na+-K+ ATPaz kanalları 
B) Voltaja bağımlı Na+ kanalları 
C) Voltaja bağımlı Ca+ kanalları 
D) K+ sızma kanalları 
E) Nikotinik kanallar 
 
23. Kalın bağırsakta aşağıdaki hücrelerden hangisi bulunmaz? 
A) Paneth hücreleri 
B) Goblet hücreleri 
C) Farklılaşmamış hücreler 
D) Enteroendokrin hücreler 
E) Absorbtif hücreler 
 
24. Damar içi basınç farkı (^P) ve kan akımları (F) verilen aşağıdaki durumların hangisinde periferik direnç en azdır? 
A) ^P: 14 mmHg, F: 100 mL/s 
B) ^P: 100 mmHg, F: 14 mL/s 
C) ^P: 100 mmHg, F: 100 mL/s 
D) ^P: 50 mmHg, F: 25 mL/s 
E) ^ P: 50 mmHg, F: 70 mL/s 
 
25. Kalp döngüsünün aşağıdaki evrelerinden hangisinde ventrikül içi hacim sabit kalmışken ventrikül içi basınç yükselir?
A) Atrial sistol evresi 
B) Hızlı ventriküler doluş evresi 
C) Ventriküler ejeksiyon evresi 
D) Ventrikül eş hacimli gevşeme evresi 
E) Ventrikül eş hacimli kasılma evresi 
 
26. Aşağıdakilerden hangisi renin sekresyonunu artırır? 
A) Anjiotensin II artışı 
B) Sempatik aktivitenin artışı 
C) Kan basıncının artışı 
D) Atrial natriüretik peptid salınımında artış 
E) Glomerüler Filtrasyon Hızında artış 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi gazların solunum zarından difüzyon hızını etkilemez?
A) Sürfaktan yoğunluğu 
B) Gazın difüzyon katsayısı 
C) Gazın yağdaki çözünürlüğü 
D) Zarın yüzey alanı 
E) Zarın kalınlığı 
 
28. İmplantasyonun gerçekleştiği ve plasentanın maternal parçasının geliştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Desidua parietalis 
B) Desidua kapsilaris 
C) Desidua bazalis 
D) Koryon 
E) Korpus luteum 
 
29. Göbek kordonu aşağıdaki yapılardan hangisiyle çevrilmiştir? 
A) Wharton jölesi 
B) Koryon zarı 
C) Amniyon zarı 
D) İntraembriyonik sölom epiteli 
E) Koryon villus zarı 
 
30. Aşağıdakilerden hangisi korpus luteumun devamlılığını sağlar? 
A) Human koryonik gonadotropin 
B) Human koryonik somatomamotropin 
C) Relaksin 
D) İnhibin 
E) Prolaktin 
 
31. Aşağıdakilerden hangisi embriyonda rostral nöroporusun kapanmasıyla oluşan 3 primer beyin veziküllerinden biridir?
A) Mezensefalon 
B) Metensefalon 
C) Telensefalon 
D) Diensefalon 
E) Myelensefalon 
 
32. Primordiyol germ hücrelerinin ilk olarak embriyonun aşağıdaki yapılardan hangisinde saptanabilir?
A) Genital kabartı 
B) Yolk kesesi duvarı 
C) Sölom epiteli 
D) Amniyon kesesi duvarı 
E) Mezenter duvar 
 
33. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin hidrolizinden açığa çıkan standart serbest enerji, ATP’nin yıkımından açığa çıkan serbest enerjiden daha fazladır?
A) Kreatin fosfat 
B) Pirofosfat 
C) Fruktoz 6-fosfat 
D) Glikoz 6-fosfat E) Gliserol 3-fosfat 
 
34. Ribonükleozid difosfatları 2-deoksiribonikleozid difosfatlara dönüştüren ribonükleotid redüktaziın koenziminin rejenerasyonunda aşağıdaki enzimlerden hangisi görev alır?
A) Sitokrom c oksidaz 
B) Dihidrofolat redüktaz 
C) NADPH oksidaz 
D) Tiyoredoksin redüktaz 
E) Ksantin oksidaz 
 
35. Aşağıdakilerden hangisinin kalsitriol sentezinde görev alan 1?-hidroksilaz enziminin aktivitesi üzerine direkt veya indirekt etkisi yoktur?
A) Parathormon 
B) 1,25 dihidroksivitamin D 
C) Hipokalsemi 
D) Hipofosfatemi 
E) Kalsitonin 
 
36. Piruvat dehidrogenaz enzim kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondride gerçekleşir. 
B) Bu reaksiyonla elektron transport zincirinde kullanılmak üzere proton ve elektronlar oluşur. 
C) NAD+ ile inhibe olur. 
D) Sitrik asit döngüsüne substrat hazırtlayan bir reaksiyondur. 
E) Oksidatif dekarboksilasyon reaksiyonudur 
 
37. Glikolizde gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz reaksiyonuyla elde edilen hidrojen ve elektronlar solunum zincirine aşağıdakilerden hangisi üzerinden katılır?
A) Sitokrom b 
B) Sitokrom c oksidaz 
C) NADH dehidrogenaz 
D) Kompleks 3 
E) Süksinat koenzim Q redüktaz 
 
38. İdrar kreatini=72 mg/dL, plazma kreatini=1 mg/dL olan ve günde 2000 mL idrar çıkışı olan birinin kreatinin klerensi kaçtır? (24 Saat =1440 dk)
A) 1 mL/dk 
B) 10 mL/dk 
C) 100 mL/dk 
D) 10 mg/dL/dk 
E) 1000 mg/dL 
 
39. Fruktoz metabolizmasının glikoz metabolizmasına göre daha hızlı olmasının nedeni hangi enzimin katalizlediği basamağın atlanmasıdır?
A) Fruktoz 1-fosfat aldolaz 
B) Trioz kinaz 
C) Fruktokinaz 
D) Trioz fosfat izomeraz 
E) Fosfofruktokinaz 
 
40. Aşağıdakilerden hangisi esansiyel, 3 bağı olan ve 18 karbonlu omega 3 yağ asididir? 
A) ? linolenik asit 
B) Araşidonik asit 
C) Palmitoleik asit 
D) Oleik asit 
E) Linoleik asit 
 
 
41. Eikozanoidler hangi yağ asitinden sentezlenir? 
A) Araşidonik asit 
B) Palmitik asit 
C) Oleik asit 
D) Stearik asit 
E) Palmitoleik asit 
 
42. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikoprotein yapıdadır? 
A) Kalsitriol 
B) Adrenalin 
C) Follikül stimulan hormon 
D) Progesteron 
E) Tiroid 
 
43. N-bağlı glikoproteinlerin lizozomlara taşınması sırasında mannoz birimlerinin fosforilasyonununolmaması sonucu gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kistik fibrozis 
B) I-hücre hastalığı 
C) Gaucher hastalığı 
D) Tay-Sachs hastalığı 
E) Fabry hastalığı 
 
44. Nükleik asit sentezi için gerekli olan riboz 5-fosfat hangi metabolik yolla elde edilir? 
A) Üronik asit 
B) Fosfoglukonat 
C) Glikoneogenez 
D) Glikoliz 
E) Glikojenez 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan enzimlerden birideğildir?
A) Gama glutamil transpeptidaz 
B) 5’ nükleotidaz 
C) Alanin transaminaz 
D) Amilaz 
E) Alkalen fosfataz 
 
46. Karaciğer hücresine alınan bilirubinin bağlandığı sitoplazmik protein aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Perilipin 
B) Albumin 
C) Karnitin
D) Ubikuitin 
E) Ligandin 
 
47. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi olgun eritrositlerde gerçekleşir? 
A) Transkripsiyon 
B) Oksidatif fosforilasyon 
C) Ketogenez 
D) Glikoliz 
E) Trisiklik asit döngüsü 
 
48. Aşağıdaki apolipoproteinlerden hangisi HDL yapısında bulunmaz? 
A) Apo E 
B) Apo AII 
C) Apo B48 
D) Apo D 
E) Apo AI 
 
49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanarak etki gösterir? 
A) Tiroid 
B) Östradiol 
C) Testosteron 
D) Tiroid stimülan hormon 
E) Progesteron 
 
50. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi K vitamini bağımlı gama karboksilasyona uğrar? 
A) Glutamat 
B) Arjinin 
C) Histidin 
D) Alanin 
E) Glisin 
 
51. Allosterik enzimlerin özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur?
I. Kooperativite gösterirler 
II. Kinetik eğrileri sigmoidal olabilir. 
III. Allosterik efektörler, substratın bağlandığı bölgeye bağlanırlar 
IV. Efektörleri substratlarına tamamen benzer yapılıdır. 
A) I, II 
B) I, III 
C) II, III 
D) II, IV 
E) III, IV 
 
52. Protein sentezinde başlangıç kodonuna uygun aminoasit tRNA’ya bağlanırken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? 
A) tRNA 
B) GTP 
C) Metionin 
D) Mg++ E) Metionil tRNA sentetaz 
 
53. Total demir bağlama kapasitesi aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonel ferröz iyon bağlama bölgesi hakkında fikir verir?
A) Ferritin 
B) Miyoglobin 
C) Hemopeksin 
D) Transferrin 
E) Hemosiderin 
 
54. Hangileri metyoninden metil alarak sentezlenir?
I. Glutatyon 
II. Fosfatidil kolin 
III. Adrenalin 
IV. Kreatin 
A) I, II 
B) II, IV 
C) III, IV 
D) I, II, III 
E) II, III, IV 
 
55. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği herediter anjiyonörotik ödeme neden olur? 
A) C4 bağlayıcı protein 
B) Memban kofaktör protein 
C) C1 inhibitör 
D) Çürüme hızlandırıcı faktör 
E) CD 59 
 
56.Serolojik göstergesi EBV VCA IgM (-), EBV VCA IgG (+) ve EBNA IgG (+) bulunan bir hasta EBV enfeksiyon açısından nasıl değerlendirilir? 
A) Seronegatif 
B) Primer enfeksiyon 
C) X bağlı lenfoproliferotif sendrom 
D) Geçirilmiş enfeksiyon 
E) Kronik aktif enfeksiyon 
 
57. Aşağıdakilerden hangisi anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz? 
A) İmmünosupresif ilaçlar 
B) Kromolin 
C) Adrenalin 
D) Antihistemanik ilaçlar 
E) Desensitizasyon 
 
58. Toll benzeri reseptörlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Patojenler ile ilişkili moleküler paternleri tanımak 
B) T hücre yüzeyinde bulunan antijen reseptörüne tutunmak 
C) B hücre yüzeyinde bulunan IgM’ye tutunmak D) MHC “sınıf” II reseptörüne tutunmak 
E) İnflamasyonu baskılayacak sinyaller üretmek 
 
59. Charcot – Leyden kristalleri aşağıdaki immün sistem hücrelerinin hangisinin yıkım ürünüdür?
A) Monosit 
B) T lenfosit 
C) B lenfosit 
D) Nötrofil 
E) Eozinofil 
 
60. Diş çekiminden bir ay sonra beyin apsesi gelişen hastadaki en olası mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neisserialactima 
B) Lactobacillus acidophilus 
C) Mycobacterium fortuitum 
D) Streptococcus mutans 
E) Peptostreptococcus anerobius 
 
61. Aşağıdakilerden hangisi Lyme hastalığının geç dönem (dönem III) tanısında kullanılmaz? 
A) Deri biyopsi kültürü 
B) Beyin omirilik sıvısı kültürü 
C) Serumda antikor aranması 
D) Endometriyal biyopsi kültürü 
E) Sinoyal sıvı kültürü 
 
62. Aşağıdaki bakteriler ile birlikte verilen ekzotoksinlerden hangisi hedef hücre membranında delikler oluşturarak, hücrenin parçalanmasına neden olur?
A) Bordotella pertussis – Boğmaca toksini 
B) Clostridium tetani –Tetanoz toksini 
C) Vibrio cholerae – Kolera toksini 
D) Staphylococcus aureus - Enterotoksin 
E) Corynebacterium diphteriae – Difteri toksini 
 
63. Pirinç yıkantı suyu şeklinde diaresi olan bir hastadan alınan gaitanın karanlık alan mikroskobisinde hızlı, hareketli (uçuşan sinek manzarası) mikroorganizmalar saptanmıştır. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Shigella sonnei 
B) Salmonella typhi 
C) Vibrio cholera 
D) Yersinia enterocolitica 
E) Enterococcus faecalis 
 
64.Mezbahanede çalışan, ateş yüksekliği, kalça eklem hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı şikayetleri olan bir hastanın kan kültüründe gram negatif kokobasil görünümünde, katalaz ve oksidaz pozitif üreme saptanmıştır. Bu hastada izole edilen en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yersinia pestis 
B) Erysipelethrix rhusipathiae
C) Brucella melitensis
D) Bordotella pertusis 
E) Francisella tularensis 
 
65. Aşağıdaki genlerden hangisi plazmidler üzerinde taşınmaz? 
A) Bakteri çoğalması için esansiyel olan genler 
B) Plazmidlerin bir mikroorganizmadan diğerine aktarılmasını sağlayan genler 
C) Antimikrobiyel direnç taşıyan genler 
D) Pigment taşıyan genler 
E) Çeşitli metabolik yollara ait enzim kodlayan genler 
 
66. Aşağıdaki human herpes virüs ile latent kaldıkları hücre eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Varicella zoster virüs – Dorsal kök ganglionları 
B) Human herpes virüs 6 – Parotis 
C) Sitomegalovirüs –T Lenfosit, makrofaj 
D) Herpes simpleks virüs 1 – Trigeminal duyu ganglionu 
E) Epstein Barr virüs – Hafıza B lenfosit 
 
67. Aşağıdaki parazitlerin hangisinin yaşam döngüsünde proserkoid lavra dönemi vardır? 
A) Ascaris lumbricoides 
B) Ancylostoma duodenale 
C) Hymnelopis nana 
D) Strongyloides stercoralis 
E) Diphyllobothrium latum 
 
68. Şiddetli koliti olan bir hastadan alınan gaita örneğinde Clostridium difficile toksin A/B saptanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu klinik tablo ile en yakın ilişkili durumdur?
A) Kalın bağırsağın mekanik blokajı 
B) Kontamine besin alınması 
C) Antibiyotik kullanımı 
D) İmmün sistemin baskılanması 
E) Mide ülseri
 
69. Sarcocystis türlerinin tanısında gaita örneğinde aşağıdaki yaşamsal formlarından hangisi görülür? 
A) Sporokist 
B) Trofozoit 
C) Prekist 
D) Kist 
E) Bradizoit 
 
70. Santral venöz katater aracılığıyla intravenöz lipid solüsyonları verilen kişilerde, katater kaynaklı fungemiye neden olan ve üremek için besi yerlerinde lipid bulunmasına gereksinim duyulan mantar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Trichosporon asahii 
B) Candida albicans 
C) Cryptococcus neoformans D) Rhodotrula glutinis 
E) Malassezia furfur 
 
71. Latent olarak kaldığı başlıca yer böbrek tübüler epitel hücreleri olan DNA virüsü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Herpes simplex virüs 2 
B) BK virüs 
C) Poksvirus 
D) Hanta virus 
E) Papilloma virus 
 
72. Aşağıdaki küf mantarlarının hangisinin konidyumları çok bulaşıcı olduğu için labaratuvarda biyogüvenlik düzeyi en az III olan ortamlarda çalışılmalıdır? 
A) Saccharomyces spp 
B) Coccidioides 
C) Candida spp 
D) Fusarium 
E) Aspergillus spp 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi termal dimorfik mantar türlerinden biridir? 
A) Cryptococcus neoformans 
B) Candida albicans 
C) Penicillium marneffei 
D) Aspergillus nidulans 
E) Trichosporon beigelii 
 
74. Nörosifiliz tanısında, beyin omurilik sıvısında yapılan aşağıdaki testlerden hangisinin tanı değeri en yüksektir?
A) Floresan treponemal antikor absorbsiyon 
B) Venereal disease research Labarotary 
C) Enzyme – linked immünosorbent assay 
D) Treponema pallidum immobilizasyon 
E) Treponema pallidum hemagglitunasyon assay 
 
75. Allilamin grubu antifungal ilaçlar aşağıdaki enzimlerden hangisinin inhibisyonu yoluyla etki gösterir? 
A) Skualen epoksidas 
B) Sitokrom p450 14 alfa-demetilaz 
C) Lanesterol demetilaz 
D) Glukan sentaz 
E) Kitin sentaz 
 
76. HIV tedavisinde aşağıdaki inhibitörlerden hangisi kullanılmaz? 
A) Revers transkriptaz inhibitörleri 
B) İntegraz inhibitörleri 
C) Helikaz inhibitörleri 
D) Proteaz inhibitörleri 
E) Füzyon inhibitörleri 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi malign hipertansiyonun böbrekteki karakteristik bulgusudur? 
A) Papiller nekroz 
B) Dev hücreli arterit 
C) Hiperplastik arterioloskleroz 
D) Mönckeberg medial sklerozu 
E) Hiyalin arterioleskleroz 
 
78. Aşağıdakilerden hangisi tipik olarak santral sinir sisteminde paraventriküler hemorajik nekrotizan ensefalit yapar?
A) Herpes virüs 
B) JC virüs 
C) Sitomegalo virüs 
D) Polio virüs 
E) Kuduz virüsü 
 
79. Aşağıdakilerden hangisinin vazodilatasyon yapıcı etkisi yoktur? 
A) Prostasiklin 
B) Nitrik oksit 
C) Platelet aktive edici faktör 
D) Lökotrien C4 
E) Histamin 
 
80. Aşağıdakilerden hangisinde gereksinim halinde adaptif yanıt olarak hipertrofi görülür? 
A) Kalp 
B) Beyin 
C) Endometrium 
D) Sürrenal 
E) Tiroid 
 
81. Aşağıdakilerden hangisi bir transkripsiyon faktörüdür? 
A) JAK 
B) RAS 
C) c-MYC 
D) cAMP 
E) Hepatosit büyüme faktörü 
 
82. Aşağıdakilerden hangisinde ödem hidrostatik basınç artışı sonucu oluşur? 
A) Konstriktif perikardit 
B) Böbrek tubüllerinde sodyum reabsorpsiyonunda artma 
C) Malnütrrisyon 
D) Nefrotik sendrom 
E) Menetrier hastalığı 
 
83. Aşağıdakilerden hangisi vasküler düz kas hücrelerinin migrasyon ve proliferatif aktivitelerinin inhibitörüdür? 
A) Trombin 
B) Endotelin -I 
C) Platelet kaynaklı büyüme faktörü 
D) Heparan sülfat 
E) Fibroblast büyüme faktörü 
  
84. Sinonazal papilloma etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi rol oynar? 
A) Human papilloma virüs 
B) Sitomegalovirüs 
C) İnsan T hücreli lösemi virüsü 
D) Adenovirüs 
E) Human herpes virüs 
 
85. Kemik iliğinin immatür prekürsör hücrelerinin periferik kanda görülmesine ne ad verilir? 
A) Alösemik lösemi 
B) Granülositik sarkom 
C) Lökoeritroblastozis 
D) Lökositoz 
E) Polisitemi 
 
86. Aşağıdaki patojen mikroorganizmalardan hangisinin malign tümör gelişiminde bilinen rolü yoktur?
A) Helicobacter pylori 
B) Herpes simpleks virüs 
C) Epstein-Barr virüs 
D) Hepatit C virüsü 
E) Klamidya trachomatis 
 
87. Aşağıdakilerden hangisi genellikle erişkinlerde görülen bir tümördür? 
A) Nöroblastom 
B) Nefroblastom 
C) Hepatoblastom 
D) Pankreatoblastom 
E) Pulmoner blastom 
 
88. Aşağıdakilerden hangisi hücre zedelenmesinde sitozolik kalsiyum artışında rol oynamaz? 
A) Membran hasarının oluşması 
B) ATP kaybının hızlanması 
C) Yapısal proteinlerin parçalanması 
D) Mitokondriyal geçirgenliğin azalması 
E) Genetik materyalin parçalanması 
 
89. Aşağıdaki makroskobik görünümlerden hangisi derinin malign melanomu için en yüksek riski taşır?
A) Simetrik, tek renkli, düzensiz konturlu 
B) Asimetrik, çeşitli renkli, düzensiz konturlu 
C) Simetrik, renksiz, düzenli konturlu 
D) Simetrik, tek renkli, düzenli konturlu 
E) Asimetrik, tek renkli, düzensiz konturlu 
 
90. Aşağıdakilerden hangisinde kronik glomerülonefrit gelişme riski daha yüksektir? 
A) Minimal değişiklik hastalığı B) Postenfeksiyöz glomerülonefrit 
C) Membranöz nefropati 
D) İg A nefropatisi 
E) Kresentrik glomerülonefrit 
 
91. Dejeneratif eklem hastalığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Adölesan ve genç erişkinlerde sık görülür. 
B) Subkondral kemik bu hastalıktan etkilenmez. 
C) Otoimmün bir artropatidir. 
D) Eklem kıkırdağının intrensek hastalığıdır. 
E) İleri evrede eklem ankilozuna neden olur 
 
92. Yaşlı bir hastada özofagusun orta bölümünde lümeni daraltan, ekzofitik ve ülsere kitle saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İn situ karsinom 
B) Adenokarsinom 
C) Yassı hücreli karsinom 
D) Metastatik karsinom 
E) Barrett özofagusu 
 
93. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi germ hücrelerinden köken almıştır? 
A) Epidermoid kist 
B) Tiroglossal kist 
C) Lenfoepitelyal kist 
D) Ovaryen dermoid kist 
E) Pilar kist 
 
94. Senil sistemik amiloidozda daha sık tutulan organ aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dalak 
B) Kalp 
C) Karaciğer 
D) Böbrek 
E) Dil 
 
95. Aşağıdakilerden hangisi immün yetmezliği olan bir hastada fırsatçı bir enfeksiyon nedeni ile vasküler proliferasyon gelişmesini tanımlar?
A) Kavernöz lenfanjiyom 
B) Basiler anjiyomatozis 
C) Glomanjiyom 
D) Spider telanjiektazi 
E) Piyojenik granülom 
 
96. Aşağıdakilerden hangisi gebelik sırasında görülen ve HELLP sendromunun eşlik ettiği bir hastalıktır?
A) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri 
B) Peliozis hepatis 
C) Fokal nodüler hiperplazi 
D) Gebeliğin intrahepatik kolestazı 
E) Preeklampsi 
  
97. Aşağıdakilerden hangisi fundik gland poliplerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Ailevi adenomatöz polipozis hastalarında görülebilmeleri 
B) Erkeklerde 5 kat daha fazla görülmesi 
C) Midede korpus ve fundusta yerleşmeleri 
D) İnflamasyonun çok az olması veya hiç olmaması 
E) Proton pompa inhibitörlerin kullanımı ile sayılarının artması 
 
98. Karın ameliyatı sırasında karaciğer yüzeyinde metastatik tümör görünümü veren, milimetrik boyutlarda beyaz nodüler alanlar tesadüfen fark ediliyor. Histolojik olarak portal alan içinde veya yakınında fibröz bir stromada sayıca artmış dilate ve düzensiz duktuslar görülüyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmelidir? 
A) Von Mayenburg kompleksi 
B) Polikistik karaciğer hastalığı 
C) Alagille sendromu 
D) Caroli hastalığı 
E) Konjenital hepatik fibrozis
 
99. Açık açılı glokom tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi oral yoldan kullanılır? 
A) Latanaprost 
B) Timolol 
C) Asetazolamid 
D) Pilokarpin 
E) Dorzolamid 
 
100. Kabızlık tedavisinde kullanılan serotonin 5 HT4 reseptörlerinin potent agonisti olan prokinetik ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Prukaloprid 
B) Kazantranol 
C) Lubiprostan 
D) Dokuzat sodyum 
E) Fenoftalein 
 
101. Aşağıdakilerden hangisi antiemetik ilaçların etkilerine aracılık eden reseptörlerden birideğildir?
A) Histamin H1 
B) Muskarinik M1 
C) P maddesi NK1 
D) Dopamin D1 
E) Seratonin 5-HT3 
 
102. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi trombositlerdeki Gp IIb-IIIa reseptör kompleksini bloke ederek antitrombostik etki gösterir?
A) Klopidogrel 
B) Aspirin 
C) Dipiridamol 
D) Prasugrel 
E) Tirofiban
 
103. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi hücre çekirdeğini etkileyerek antibakteriyel etki gösterir? 
A) Teikoplanin 
B) Doksisiklin 
C) Mezlosilin 
D) Telitromisin 
E) Metronidazol 
 
104. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre etkili selektif beta 2 adrenoseptör agonistidir? 
A) Albuterol 
B) Metaproteronol 
C) Formoterol 
D) Terbutalin 
E) Fenoterol 
 
105. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi AMP’ye bağımlı protein kinaz aktivitesini artırarak etki gösterir?
A) Glipizid 
B) Metformin 
C) Rosiglitazon 
D) Stagliptin 
E) Eksenatid 
 
106. Aşağıdakilerden hangisi fenilefrin α1 adrenerjik reseptörler üzerinden oluşturduğu direkt etkilerden biri değildir?
A) Venöz kapasitansın azalması 
B) Midriyazis 
C) Periferik arteriyel direnç artışı 
D) Bradikardi 
E) Pozitif inotropi 
 
107. Aşağdakilerden hangisi tiazid grubu diüretiklerin etkilerinden biri değildir? 
A) Hipokalemi 
B) Hipokalsemi 
C) Hiperlipidemi 
D) Hipergilisemi 
E) Hiperürisemi 
 
108. Aşağıdaki kortikostroidlerden hangisinin antiinflamatuvar etki gücü daha yüksektir? 
A) Kortizon 
B) Betametozon 
C) Prednizolon 
D) Metilprednizolon 
E) Triamsinolon 
 
109. Aşağıdakilerden hangisi gonadotropin serebestleştirici hormon (GnRH) antagonistlerinden biridir?
A) Ganireliks 
B) Nafarelin 
C) Leuprolid 
D) Triptorelin 
E) Histrelin  
 
110. Kardiyotoksik etkisi daha belirgin olan lokal anestezik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kokain 
B) Bupivakain 
C) Ropivakain 
D) Prilokain 
E) Lidokain 
 
111. Heparinle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Plazmadaki yarılanma ömrü 100-1000 Ü/kg doz aralığında dozdan bağımsızdır. 
B) Antikoagülan etkisi ilaç kesildikten sonra birkaç saat içerisinde ortadan kalkar 
C) Plazmadan başlıca retiküloendotelyal sistem aracılığıyla temizlenir 
D) Antikoagülan etkisi protomin sülfat ile geri dönebilir 
E) Acil antikoagülan tedavi gerektiren durumlarda seçilmesi gereken bir ilaçtır 
 
112. Aşağıdakilerden hangisi misoprostolün özellikle mide üzerindeki sitoprotektif etkisinin mekanizmalarından biri değildir?
A) Mukozal bikarbonat salgısının artması 
B) Mukus salgısının artması 
C) Mukozadan geçen kan akımının azalması 
D) Mukoza epitelinin rejeneratif kapasitesinin arttırılması 
E) H+ geri difüzyonunun azaltılması 
 
113. 45 yaşındaki erkek hasta akşam yemeği sırasında alkol aldıktan bir saat sonra ani başlayan karın krampları, baş dönmesi, bulantı, yüz kızarması ve sıcak basması şikayetleriyle acil servise getirilyor. Öyküsünden son 4 gündür diş enfeksiyonu nedeniyle adını hatırlamadığı bir antibiyotik kullandığı öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 80/40 mmHg ve nabızı 140/dk bulunuyor. Bu duruma yol açan en olası ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Amoksisilin 
B) Klindamisin 
C) Klaritromisin 
D) Metronidazol 
E) Tetrasiklin 
 
114. Glokom tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi yan etki olarak iriste ve kirpiklerde kahverengi pigmentasyona yol açar? 
A) Kolinerjik agonistler 
B) Karbonik anhidraz inhiböterleri 
C) Beta adrenarjik antagonistler 
D) Prostoglandin analogları 
E) Alfa adrenarjik agonistler 
 
115. Miyastene gravisli hastalarda kullanımı kontrendike olan protein sentez inhibisyonu yapan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kinupristin / Dolfopristin 
B) Telitromisin 
C) Klindamisin 
D) Polimiksin B 
E) Klaritromisin  
 
116. HMG-KoA redüktaz inhibitörü kullanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin plazma seviyesinin yükselmesi daha olasıdır? 
A) Tirozin hidroksilaz 
B) Monoamin oksidaz 
C) Kretin kinaz 
D) Alkalen fosfataz 
E) Aldehit dehidroginaz 
 
117. Aztreonamla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sadece parentral yolla kullanılır 
B) Beta laktam grubundan bir ilaçtır 
C) Büyük bir kısmı böbreklerden değişmeden atılır 
D) Antibakteriyel etkisine hızlı direnç gelişmez 
E) Anaerob bakterilere etkilidir 
 
118. Dolaylı sempatomimetik etkiye neden olduğundan, beyin kan akımı ve kafa içi basıncı artıran parentral anestezik ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Etomidat 
B) Ketamin 
C) Fentanil 
D) Midazolam 
E) Propofol 
 
119. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistidir? 
A) Rosiglitazon 
B) Miglitol 
C) Sitogliptin 
D) Pramlintid 
E) Liraglutid 
 
120. Asetaminofen zehirlenmesinin tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi antidot olarak kullanılır?
A) Amil nitrit 
B) Dimerkaprol 
C) Metilen mavisi 
D) Fomepizol 
E) Asetilsistein
 

KLİNİK BİLİMLER

121.Kanamaya yatkınlık nedeniyle araştırılan bir hastanın parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) uzamış 
bulunmuştur. 
 
Dilüsyon (hastanın plazması ile normal plazmanın 1:1 karışımı) sonrasında da PTT'si uzamış 
olan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Faktör inhibitörleri varlığı 
B) Kumadin kullanımı 
C) Hemofili A 
D) Hemofili B 
E) von Willebrand hastalığı 
 
 122.Akut koroner sendromların kesin tanısında en güvenilir yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Karakteristik semptomların varlığı 
B) Ekokardiyografik incelemede, ventrikül duvar hareket bozukluğu görülmesi 
C) Elektrokardiyografide T dalgası değişikliği olması 
D) Kardiyak biyomarkerlerin yükselip bir süre sonra düşmesi 
E) Fizik muayenede kalp yetmezliği bulguları olması 
 
123.Aşağıdakilerden hangisi, kan basıncı ölçümünde her iki üst ekstremite arasında 10 
mmHg'dan fazla farka neden olmaz? 
A) Subklavian çalma sendromu 
B) Aort yetmezliği 
C) Supravalvüler aort darlığı 
D) Takayasu arteriti 
E) Aort diseksiyonu 
 
124.Aşağıdakilerden hangisi, kobalamin eksikliğinde görülen megaloblastozisin tipik 
bulgularından biri değildir? 
A) Trombositopeni 
B) Kemik iliğinde dev metamiyelositler 
C) Retikülositoz 
D) Nötrofillerde hipersegmentasyon 
E) Makroovalositler 
 
 
125.Aşağıdakilerden hangisi, sarılığın ekstrahepatik nedenlerinden biridir? 
A) Total parenteral nütrisyon 
B) Mirizzi sendromu 
C) Paraneoplastik sendrom 
D) Graft versus host hastalığı 
E) Primer biliyer siroz 
 
126.Dispeptik yakınmaları olan bir hastada, aşağıdaki durumların hangisinde, öncelikli olarak 
üst gastrointestinal sistem endoskopi endikasyonu yoktur? 
A) Kronik non-steroidal antiinflamatuvar kullanımı 
B) Açıklanamayan kilo kaybı 
C) Yaşın 59'dan fazla olması 
D) Açıklanamayan anemi varlığı 
E) Disfaji varlığı 
 
 
127.Aşağıdaki kan grubu antijen sistemlerinin hangisinde doğal antikorlar bulunur? 
A) MNS 
B) ABO 
C) Rh 
D) Kell 
E) Lewis 
 
 
128.Otuz sekiz yaşındaki kadın hasta 8 haftadır devam eden diyare şikayetiyle başvuruyor. Günde 7-8 
kez az miktarda tenezmin eşlik ettiği diyare tanımlayan hasta, bu şikâyetinin gece kendisini uykudan 
uyandırmadığını belirtiyor. Gaitasında makroskobik kan olmayan hastanın mikroskobik incelemesinde 
bol eritrosit ve lökosit dışında anomali saptanmıyor. C-reaktif proteini normal sınırlarda olan hastanın 
tam kan sayımı ve rutin klinik biyokimyasal incelemeleri de normal bulunuyor. 
 
Bu hastanın diyaresi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? 
A) Kronik - ince bağırsak tipi - İnflamatuvar 
B) Akut - İnce bağırsak tipi - İnflamatuvar 
C) Akut- İnce bağırsak tipi - Non-inflamatuvar 
D) Kronik - Kolon tipi - İnflamatuvar 
E) Kronik - İnce bağırsak tipi - Non-inflamatuvar  
 
129.Akciğer ödemi olan bir hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu normal 
olarak saptanıyor. 
 
Bu hastada erişkin tipi respiratuvar distres sendromunu diyastolik kalp 
yetmezliğinden kesin olarak ayırmak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmalıdır? 
A) D-Dimer 
B) Troponin 
C) Bilgisayarlı toraks tomografisi 
D) Akciğer grafisi 
E) B tip natriüretik peptid 
 
 
130.Yirmi iki yaşındaki kadın hasta son 1 yıldır devam eden diyare şikayetiyle başvuruyor. 
Öyküsünden diyaresinin her gün olduğu ve gün içinde 3-4 kez tekrarlandığı öğreniliyor. Son aylarda % 
10 kilo kaybı olan hastanın fizik muayenesi normal bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde 
lenfositopeni ve kan lipid ile albümin düzeyleri düşük bulunuyor. Üst gastrointestinal sistem 
endoskopisi ve kolonoskopi normal olarak değerlendiriliyor. Gaita incelemesinde bol miktarda yağ 
asidi ve kas lifi tespit ediliyor. 
 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gluten enteropatisi 
B) Crohn hastalığı 
C) Ülseratif kolit 
D) Whipple hastalığı 
E) İntestinal lenfanjiektazi 
 
 
131.Baş ağrısı, libido kaybı, impotans, hâlsizlik, soğuk intoleransı ve bulantı yakınmalarıyla başvuran 
erkek hastada, manyetik rezonans görüntülemede hipofizde 25x15 mm makroadenom saptanmıştır. 
Laboratuvar incelemelerinde; prolaktin düzeyi yüksek, TSH düzeyi normal, ACTH, kortizol, serbest T4, 
büyüme hormonu, LH, FSH ve testosteron düzeyleri düşük bulunmuştur. 
 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hipergonadotropik hipogonadizm 
B) Prolaktinoma - Primer hipotiroidizm 
C) Prolaktinoma - Hipopitüitarizm 
D) Primer adrenokortikal yetmezlik 
E) Prolaktinoma - Tersiyer hipotiroidizm 
 
 
132.Boy 160cm, vücut ağırlığı 107.52 kg olan bir kadının vücut kitle indeksi kaçtır? 
A) 27 
B) 29 
C) 32 
D) 39 
E) 42 
 
 
 
133.Üst hava yolu obstrüksiyonunun tanısında spirometride en iyi parametre aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) FVC 
B) FEV1 
C) Tepe akım hızı 
D) Akım hacim eğrisi 
E) FEV1/FVC 
 
134.IgE sentezinden sorumlu başlıca sitokin aşağıdakilerden hangisidir? 
A) IL4 B) IL10 
C) IL12 
D) IL7 
E) IL8 
 
135.Aşağıdakilerden hangisi otoinflamatuar bir hastalıktır? 
A) Romatoid artrit 
B) Akut romatizmal ateş 
C) Ailevi akdeniz ateşi 
D) Polimyozit 
E) Sistemik skleroz 
 
 
136.Aşağıdakilerden hangisi, Cushing sendromunun metabolik etkileri arasında yer almaz? 
A) Böbrek taşı 
B) Glikoz intoleransı 
C) Hiperlipidemi 
D) Hiperkalemi 
E) Poliüri 
 
 
137.Plazma sodyum konsantrasyonu 136 mmol/L bikarbonat konsantrasyonu 30mmol/L klorür 
98 mmol/L karbondioksit basıncı 60 mmHg ve pH’sı 7.32 olan bir hastadaki asit baz bozukluğu 
aşağıdaki tanılardan hangisiyle uyumludur? 
A) Pulmoner emboli 
B) Yoğun furosemid kullanımı 
C) Kronik bronşit 
D) Akut gastroenterit 
E) Salisilat intoksikasyonu 
 
 
138.Aşağıdakilerden hangisi Alport sendromunda gözlenen bulgulardan birisi değildir? 
A) Hematüri 
B) Proteinüri 
C) İşitme kaybı 
D) Anterior lentikonus 
E) Diffüz ince glomerüler bazal membran 
 
 
139.Böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlardan hangisi dinamik renal sintigrafi ile 
gösterilemez? 
A) Akut tübüler nekroz-Siklosporin toksisitesi ayırıcı tanısı 
B) İdrar kaçağı 
C) Hidronefroz 
D) Akut rejeksiyon 
E) Üreteryal obstrüksiyon 
 
 
140.Gastrointestinal stromal tümörlerde en sık görülen mutasyonlar en sık aşağıdakilerden 
hangisinde saptanır? 
A) C-Kit 
B) BRAF 
C) MAPK 
D) Epitelyal büyüme faktörü reseptörü 
E) Platelet kaynaklı büyüme faktörü reseptörü 
 
 
141.Aşağıdaki durumların hangisinde bronşiektazi beklenmez? 
A) Primer siliyer diskinezi 
B) Kistik fibrozis 
C) Allerjik bronkopulmoner aspergillozis D) Pulmoner emboli 
E) Yabancı cisim aspirasyonu 
 
 
142.Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsüne karşı antiviral etkinliği olan ajan aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Asiklovir 
B) Gansiklovir 
C) Ribavirin 
D) Lamivudin 
E) Oseltamivir 
 
 
143.Aşağıdaki hormonal değişikliklerden hangisi yaşlanmayla uyumlu değildir? 
A) Bazal aldosteron düzeyinin azalması 
B) Bazal ADH düzeyinin artması 
C) Bazal atriyal natriüretik hormon düzeyinin artması 
D) Plazma renin aktivitesinin değişmesi 
E) ADH’ya renal cevabın azalması 
 
 
144.Aşağıdakilerden hangisi Listeria monocytogenes’e bağlı gelişen menenjit için sıklıkla bir 
risk faktörü değildir? 
A) Kronik alkol kullanımı 
B) HIV enfeksiyonu 
C) Yenidoğan 
D) Gebelik 
E) Splenektomi 
 
 
145.Ani kardiyak ölüme en sık eşlik eden ritim bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ventriküler taşiaritmiler 
B) Atriyal taşiaritmiler 
C) Nabızsız elektriksel aktivite 
D) Bradiaritmiler 
E) Preeksitasyon sendromları 
 
 
146.Aşağıdakilerden hangisi, romatoid artritin eklem dışı tutulumunu gösteren bulgulardan 
birideğildir? 
A) Sklerit 
B) Subkutan nodül 
C) Perikardit 
D) Plörit 
E) Pankreatit 
 
 
147.Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi eklem tutulum şekliyle diğerlerinden ayrılır? 
A) Psöriatik artrit 
B) Romatoid artrit 
C) Enteropatik artrit 
D) Reaktif artrit 
E) Ankilozan spondilit 
 
148.Aşağıdakilerden hangisi, kronik kanser ağrısının tedavisinde yer alan adjuvan ilaçlardan 
birideğildir? 
A) Amitriptilin 
B) Prednizon 
C) Karbamazepin 
D) Fentanil 
E) Gabapentin 
  
149.Aşağıdakilerden hangisi, sigara bırakmanın yararlarından birisi değildir?
A) Akciğer fonksiyonlarında düzelme 
B) Depresyonda düzelme 
C) Mortalitede azalma 
D) Kardiyovasküler olaylarda azalma 
E) Artmış akciğer kanseri riskinde azalma 
 
 
150.Aşağıdakilerin hangisinde, direkt grafilerde her iki sakroiliak eklemde ankiloz ve 
vertebralarda "bambu kamışı" görünümü izlenir? 
A) Romatoid artrit 
B) Dejeneratif osteoartrit 
C) Kristal artropatisi 
D) Juvenil artrit 
E) Ankilozan spondilit 
 
 
151.Aşağıdaki deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının hangisinde kas tutulumu beklenmez? 
A) Sinerjistik nekrotizan selülit 
B) Gazlı gangren 
C) Anaerob streptokokkal miyozit 
D) Klostridiyal selülit 
E) Enfekte vasküler gangren 
 
152.Aşağıdakilerden hangisi, direkt grafilerde kemiklerde dansite artışı yapabilen nedenlerden 
birideğildir? 
A) Osteopetrozis 
B) Meloreostozis 
C) Senil osteoporozis 
D) Tuberoskleroz 
E) Prostat kanseri metastazı 
 
153.Aşağıdakilerden hangisi, median sinirin bilek kanalında basıya uğraması 
nedeniyle oluşmaz? 
A) Biseps refleksi kaybı 
B) Tenar afrofi 
C) Başparmak abdüksiyonunda kuvvetsizlik 
D) Ön kola yayılan ağrı 
E) İlk 3 parmak palmar yüzünde his kaybı 
 
 
154.Aşağıdaki deri bulgularından hangisi, sekonder sifilizde gözlenmez? 
A) Kondiloma lata 
B) Subkutan gomlar 
C) Papüloskuamöz lezyonlar 
D) Müköz yamalar 
E) Alopesi 
 
 
155.Aşağıdakilerden hangisi, düşük ayak nedenlerinden biri değildir? 
A) Peroneal sinir felci 
B) Siyatik sinir felci 
C) L5 sinir kökü tutulumu 
D) Femoral sinir felci 
E) Lumbosakral pleksus lezyonu 
 
 
156.Favusa en sık neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Trichophyton rubrum 
B) Trichophyton schoenleinii C) Microsporum gypseum 
D) Microsporum canis 
E) Trichophyton mentagrophytes 
 
 
157.T4 seviyesinde, medulla spinalis sağ yarısında kronik lezyon olan bir hastada aşağıdaki 
bulgulardan hangisi görülür? 
A) Sağ üst ekstremitede paralizi 
B) Solda vibrasyon duyusunda kayıp 
C) Sağda Babinski işareti 
D) Sağ alt ekstremitede yüzeyel ağrı duyusu kaybı 
E) Sağ patella refleksinde kayıp 
 
158.Suda boğulmanın kesin delili aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vücudun üzerinde çamur ve kum bulunması 
B) Ölü lekelerinin açık kırmızı renkte olması 
C) Çamaşırcı eli görünümü 
D) Böbrek, beyin ve kemik iliğinde ortam suyundaki diatomların görülmesi 
E) Kaz derisi görünümü 
 
 
159.Bin işçinin çalıştığı bir iş yerinde 2012 yılında işitme kaybı taraması yapılmış, 100 kişide işitme 
kaybı olduğu saptanmıştır. Bu 100 olgunun 70'inde işitme kaybının 2012 yılından önce başladığı, 
30'unda ise 2012 yılı içinde geliştiği belirlenmiştir. 
 
Buna göre, 2012 yılı için işitme kaybı insidansı kaçtır? 
A) 30 / 930 
B) 30 / 970 
C) 30 /1.000 
D) 70/970 
E) 100/1.000 
 
 
160.On dokuz yaşındaki kadın hasta; aşırı kilo alma korkusu, tıkınırcasına yeme atakları ve 
arkasından kendini kusturma, aşırı egzersiz yapma ve laksatif kullanımı davranışlarıyla başvuruyor. 
 
Vücut kitle indeksi 20 olarak saptanan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Somatizasyon bozukluğu 
B) Konversiyon bozukluğu 
C) Bulimia nervoza 
D) Anoreksia nervoza 
E) Beden dismorfik bozukluğu 
 
 
161. 
I. Hasta haklarının gündeme gelmesi 
II. Demokratik değerlerin gelişmesi 
III. Hekim haklarının gündeme gelmesi 
 
 
 
Yukarıdakilerden hangileri tıp etiğinin güncelliğini kazanmasına neden olmuştur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I ve III 
 
 162.Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide kötü prognostik faktörlerden biridir? 
A) Duygudurum belirtilerinin eşlik etmesi 
B) Akut başlaması 
C) Hastanın evli olması 
D) İleri yaşta başlaması 
E) Negatif belirtilerin ağırlıkta olması 
 
163.Daha önce sağlıklı olduğu belirtilen 18 aylık bir çocuk 3 gündür devam eden ateş, kusma ve 
diyare sonrasında tekrarlayan nöbet şikayetleriyle acil servise getiriliyor. Fizik muayenede aksiller ateş 
38,5 °C, turgor-tonusunun belirgin azaldığı ve bilincinin kapalı olduğu belirleniyor. 
 
Bu hastada nöbet nedeni olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmeli ve hangi 
laboratuvar incelemesi yapılmalıdır? 
A) Ensefalit-Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme 
B) Bazal pnömoni-Akciğer grafisi 
C) Sıvı elektrolit bozukluğu-Serum elektrolit düzeyleri 
D) Febril nöbet-Elektroensefalografi 
E) Gastroenterit-Gaita kültürü 
 
 
164.Ani solunum sıkıntısı gelişen, genel durumu bozuk 15 yaşındaki hastanın fizik muayenesinde 
solunum seslerinin bir tarafta azaldığı, perküsyonda hiperrezonans olduğu saptanıyor. Trakeası şift 
yapan, boyun venleri belirginleşen hastada kalp seslerinin normal olduğu belirleniyor. 
 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kardiyomyopati 
B) Kardiyak tamponat 
C) Masif hemotoraks 
D) Akut kalp yetmezliği 
E) Tansiyon pnömotoraks
 
165. 
I. Boğmaca aşısını takiben 15. günde gelişen ensefalopati sonrası boğmaca aşısı 
II. Gebelik süresince canlı aşı 
III. Kızamık temasından 24 saat sonra kızamık aşısı 
IV.15 günlük ≥ 2 mg/kg/gün prednizon tedavisi bitiminden 1 hafta sonra suçiçeği aşısı 
 
Yukarıdaki durumların hangilerinde önerilen aşı uygulamaları yapılmamalıdır? 
A) I, II 
B) I, IV 
C) II, III 
D) II, IV 
E) III, IV 
 
166.Hipospadias, bifid skrotum, inmemiş testis ile doğan, XY kromozomu taşıyan ve tuz kaybı 
saptanan bir bebekte aşağıdaki konjenital adrenal hiperplazilerinden hangisi düşünülmelidir? 
A) 21-hidroksilaz 
B) 11β-hidroksilaz 
C) 3β-hidroksisteroid dehidrogenaz 
D) 17α-hidroksilaz 
E) P450 oksidoredüktaz 
 167.Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda astım tanısını koymada yararlanılan astım prediktif 
indeksleri içinde yer almaz?
A) Eozinofili 
B) Allerjik rinit 
C) Çocukta egzema öyküsü 
D) İnhaler allerjen duyarlılığı 
E) Ürtiker 
 
168.4 yaşında erkek çocuk ateş yüksekliği ve döküntü nedeniyle getiriliyor. Döküntünün 2 gün önce 
yüz ve boyundan başladığı, bir gün sonra göğüs ve sırtına yayıldığı öğreniliyor. Fizik muayenede 37,8 
°C ateş, yüz ve boyunda solmakta olan gövdede daha yoğun, kol ve bacaklarda da bulunan açık 
pembe renkte, birbirinden ayrı maküler döküntüler saptanıyor. Preauriküler ve postoksipital 
lenfadonapati belirlenen çocuğa hiç aşı yapılmadığı öğreniliyor. 
 
Bu hastada tanı için en uygun test aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Epstein-Barr viral kapsid antijen IgM 
B) Sitomegalovirüs IgM 
C) Rubella IgM 
D) Rubella IgG 
E) Herpes simpleks virüs Tip 2 IgM 
 
169.Göbek kanaması ile getirilen bir yenidoğanda protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin 
zamanı normal olarak bulunuyor. 
 
Anne ile baba akraba ve benzer bulgularla kaybedilen kardeş öyküsü olan bu hasta için en 
olasıtanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Faktör V eksikliği 
B) Faktör VII eksikliği 
C) Faktör VIII eksikliği 
D) Faktör IX eksikliği 
E) Faktör XIII eksikliği 
 
170.Posterior fossada tümör saptanan 4 yaşındaki çocukta en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Koroid pleksus tümörü 
B) Germ hücreli tümör 
C) Oligodendriogliom 
D) Ependimom 
E) Medulloblastom 
 
171.Çölyak hastalığı ile birlikteliği sık görülen immün yetmezlik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yaygın değişken immün yetmezlik 
B) X’e bağlı agammaglobülinemi 
C) DiGeorge sendromu 
D) Selektif IgA eksikliği 
E) Kronik granülamatöz hastalık 
 
 
172.Sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın aşırı etkisi durumunda antidot olarak 
aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? 
A) Fentanil 
B) Flumazenil 
C) Ketamin D) Dantrolen 
E) Nalokson 
 
 
173.Çocuklarda akut karaciğer yetmezliğinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hemofagositik lenfohistiyositoz 
B) Akut viral hepatitler 
C) Mitokondriyal sitopatiler 
D) Tirozinemi 
E) Yüksek doz asetaminofen kullanımı 
 
 
174.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda direkt bilirubini arttırmaz? 
A) İntrauterin enfeksiyon 
B) α1-Antitripsin eksikliği 
C) Safra kanal azlığı 
D) Eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
E) Galaktozemi 
 
175.Prenatal tanıda kullanılan koryonik villus örneklemesi işlemi gebeliğin hangi haftalarında 
yapılır? 
A) 6-7 
B) 8-9 
C) 10-12 
D) 13-14 
E) 15-17 
 
176.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedeni değildir? 
A) Subkutan yağ nekrozu 
B) Multipl endokrin neoplazi Tip 1 
C) İnfantil hipofosfatazya 
D) Aşırı dozda D vitamini alımı 
E) DiGeorge sendromu 
 
177.Neonatal sepsisin tanısında en az özgül olan inceleme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eritrosit sedimantasyon hızı 
B) Serum IL-6 düzeyi 
C) Serum C-reaktif protein düzeyi 
D) Kan kültürü 
E) Serum prokalsitonin düzeyi 
 
 
178.Çocuklarda hastanede gelişen kardiyak arrest sırasında en 
sık görülen ilk elektrokardiyografi bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ventriküler taşikardi 
B) Nabızsız elektriksel aktivite 
C) Ventriküler fibrilasyon 
D) Asistoli 
E) Bradikardi 
 
 
 
179.Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hemosiderozis nedeni değildir? 
A) Vasküler halka B) Wegener granülomatozu 
C) Mitral stenoz 
D) Çölyak hastalığı 
E) Heiner sendromu 
 
 
180. 
I. Doğumdan sonraki ilk 2 saat içinde emzirmenin başlatılması 
II. Bebek ile annenin 24 saat aynı odada olması 
III. Bebeğin düzenli aralıklarla emzirilmesi 
IV. Tıbbi gerekçe olmadıkça bebeğe hazır mama verilmemesi 
 
Yukarıdakilerden hangileri Dünya Sağlık Örgütü’nün “Başarılı Emzirme İçin 10 Adım” önerileri 
içinde yer alır? 
A) I, II 
B) I, III 
C) I, IV 
D) II, III 
E) II, IV 
 
 
181.Solunumu yüzeyelleşen, kapiller dolum zamanı > 3 saniye, bradikardi (50 atım/dakika) ve 
arter kan gazında hipoksi saptanan 3 yaşındaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisinin 
yapılması doğrudeğildir? 
A) Göğüs kompresyonu uygulanması 
B) Hiperventilasyon uygulanması 
C) Epinefrin uygulanması 
D) Entübe edilerek solunum desteği verilmesi 
E) Oksijen verilmesi 
 
 
182.Herhangi bir semptomu olmayan 3 yaşındaki hastada 2. kalp sesi hafif ve sternum sol üst kenarda 
4°/6° sistolik ejeksiyon üfürümü duyuluyor. Elektrokardiyografide sağ aks sapması, sağ ventrikül 
hipertrofisi ve telekardiyogramda pulmoner konusun belirgin olduğu saptanıyor. 
 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Patent duktus arteriozus 
B) Fallot tetralojisi 
C) Pulmoner darlık 
D) Ventriküler septal defekt 
E) Aort darlığı 
 
 
 
183.Çocuklarda Langerhans hücreli histiositozda en sık tutulan kemik aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kosta 
B) Kalvaria 
C) Vertebra 
D) Femur 
E) Tibia 
 
184.Rutin bakılan idrar incelemesinde mikroskobik hematüri saptanan sağlıklı 6 yaşındaki kız hastanın annesinde ve 3 yaşındaki erkek kardeşinde de mikroskobik hematüri saptanıyor.
 
Aile öyküsünde son dönem böbrek yetmezliği ve diyalize giren akraba olmayan bu çocukta en 
olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Alport sendromu 
B) Membranöz glomerülonefrit 
C) İnce bazal membran hastalığı 
D) Mezengiokapiller glomerülonefrit 
E) IgA nefropatisi 
 
 
185.Klasik fenilketonüri tanısıyla izlenen bir bebekte tedavinin 3. ayında letarji, iştahsızlık, büyüme 
geriliği, anemi ve döküntü saptanıyor. 
 
Bebekte oluşan bu tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anne sütü alması 
B) Yüksek serum tirozin düzeyi 
C) Yüksek serum triptofan düzeyi 
D) Düşük serum fenilalanin düzeyi 
E) Diyete uyumsuzluk 
 
 
186.Aşağıdakilerden hangisi soyulmanın eşlik ettiği, eritrodermi ve hipertansiyon ile birlikte 
stafilokoksik toksik şok sendromu majör tanı kriterlerinden biridir? 
A) Trombositopeni (<100000/mm3
B) Ateş (>38,8°C) 
C) Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma 
D) Böbrek fonksiyon testlerinde bozulma 
E) Kusma ve diyare 
 
187.Aşağıdakilerden hangisi A vitamini fazlalığı sonucu oluşur? 
A) Bitot lekeleri 
B) Mukoza ve ciltte keratinizasyon 
C) Diş minesi defektleri 
D) Fotofobi 
E) Anoreksi 
 
188.Aşağıdaki konjenital hipotiroidizm nedenlerinden hangisi guatr ile birliktedir? 
A) Dishormonogenezis 
B) Agenezi 
C) Hipofizer hipotiroidi 
D) Ektopi 
E) Hipoplazi 
 
189.5 yaşında erkek hasta uzun süredir burnunun tıkalı olması nedeniyle hastaneye getiriliyor. Fizik 
muayenede burun deliğinin iç kısmında polip saptanıyor. 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için olası tanılardan biri değildir? 
A) Kronik sinüzit 
B) Uzun süreli intranazal steroid kullanımı 
C) Astım 
D) Kistik fibrozis 
E) Allerjik rinit  
190.Aşağıdakilerden hangisi ANCA (Anti-Nötrofil sitoplazmik antikor) ile ilişkili değildir?
A) Alport sendromu 
B) Böbreğe sınırlı ANCA-ilişkili vaskülit 
C) Churg-Strauss sendromu 
D) Wegener granülomatozu 
E) Mikroskobik polianjitis 
 
191.Sık enfeksiyon, trombositopeni ve ekzama ile karakterize X’e bağlı geçiş gösteren immün 
yetmezlik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kronik granülomatöz hastalık 
B) Wiscott-Aldrich sendromu 
C) Ağır kombine immün yetmezlik 
D) IgA eksikliği 
E) Ataksi telanjektazi 
 
192.Aşağıdaki konjenital kalp hastalıkların hangisinde Eisenmenger sendromu 
gelişimibeklenmez? 
A) Fallot tetralojisi 
B) Trunkus arteriozus 
C) Patent ductus arteriozus 
D) Atrial septal defekt 
E) Ventriküler septal defekt 
 
193.Araç içi trafik kazası geçiren 28 yaşındaki erkek hastanın acil serviste yapılan fizik muayenesinde 
kan basıncı normal, taşikardi ve dispne bulunuyor. Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde, 
mediastenin normalden daha geniş ve aort kavsinin konturunun düzensiz olduğu gözleniyor. 
 
Bu hasta için öncelikle düşünülmesi gereken tanı ve bu tanının teyidi için yapılması gereken ilk 
işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 Tanı İşlem 
A) Perikard tamponadı Ekokardiyografi 
B) Trakae rüptürü Bronkoskopi 
C) Özefagus rüptürü Özefagoskopi 
D) Sol akciğer hilus hematomu Torakoskopi 
E) İnen torasik aorta rüprütü Bilgisayarlı tomografi anjiyografi 
 
 
 
194.Hemolojik şokta aşağıdaki koagülopati nedenlerinin hangisinin şokun neden olduğu 
patolojik değişikliklerle doğrudan ilişkisi yoktur? 
A) Hipotermi 
B) Asidoz 
C) Pıhtılaşma faktörlerinin tüketimi 
D) Hemofili 
E) Pıhtılaşma faktörlerinin dilüsyonu 
 
 
195. 
I. Hedef kaloriye daha erken ulaşılması 
II. Intestinal mukozoda atrofi gelişme riskinin daha az olması 
III. Ucuz olması IV. Enfeksiyoz komplikasyonlarının daha az gelişmesi 
 
Uygun hastalarda, enteral beslenmenin paranteral beslenmeye göre, üstün özellikleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I, II ve III 
E) II, III ve IV 
 
196.Şiddetli sepsis tanısı konulabilmesi için hastada sepsise ek olarak aşağıdakilerden 
hangisinin bulunması gerekir? 
A) Odağı gösterilmiş enfeksiyon varlığı 
B) Solunum hızının artmış olması 
C) Lökosit sayısı > 12.000 / mm3
 
D) Ateş > 380 §C 
E) Oligüri 
 
197.Aşağıdakilerden hangisi travmaya inflamatuvar yanıt sonrasında eozinofilleri aktive eden 
moleküllerdendir? 
A) Tümör nekrosiz faktör - alfa 
B) Platelet aktive edici faktör 
C) Glukokortikoidler 
D) Interlökin – 12 
E) Interlökin - 1 
 
 
198.Septik şokun hiperdinamik dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sistemik vasküler direnç artmıştır. 
B) Periferik vazodilatasyon gelişir. 
C) Hiperglisemi ve insülin rezistansı gelişir. 
D) Çoğunlukla kardiyak output artmıştır. 
E) Vasküler düz kasların kasılması bozulmuştur. 
 
199.Aşağıdakilerden hangisi BRCA-2 (+) meme kanserlerinin özelliklerinden biridir? 
A) Sporadik meme kanserlerine göre genel mortalitesi daha yüksek olması 
B) Hormon reseptör pozitiflik oranının daha yüksek olması 
C) S-faz fraksiyonunda artış 
D) BRCA-1 (+) tümörlere göre daha yüksek grade olması 
E) Anöploidi 
 
 
 
200.Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış onam sürecinde yer almaz? 
A) Ekonomik problemler 
B) Fayda/zarar oranı 
C) Tedavi metodları 
D) Tanı yöntemleri 
E) Alternatif tedavi metodları 
 
 
201.Aşağıdakilerden hangisi kolon iskemisinin kronik olduğunu gösterir? 
A) Tekrarlayıcı sepsis atakları B) İki üç hafta medikal tedaviye rağmen semptomların devamı 
C) Semptomatik kolon darlığı 
D) Yaygın fulminan kolit 
E) Masif kanama 
 
202.İnsülinomayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) % 90’ı soliterdir 
B) % 90’ı benigndir 
C) Pankreasın baş, gövde ve kuyruğunda bulunma oranları yaklaşık aynıdır 
D) Hastaların yarısında multipl endokrin neoplazi tip 1 ile beraberdir 
E) Olguların % 90’ından fazlası radyolojik olarak lokalize edilebilir 
 
203.Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri gelişme riskini azaltır? 
A) Tütün kullanımı 
B) Diyette yüksek miktarda taze meyve ve sebze bulunması 
C) Parsiyel gastrektomi öyküsü 
D) Helikobakter pilori enfeksiyonu 
E) Diyette yüksek miktarda tuz, nitrat ve yağ bulunması 
 
 
204.Yetmiş yaşındaki kadın hastaya yapılan kolonoskopik incelemede kolonun 45’inci cm’sinde saplı 
bir polip saptanıyor ve total olarak eksize ediliyor. Patolojik incelemede polipte adenokarsinom ve sap 
bölgesi tümörsüz olarak rapor ediliyor. 
 
Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Radyoterapi 
B) İzlem 
C) İmmünoterapi 
D) Kolektomi 
E) Kemoterapi 
 
205.Aşağıdakilerden hangisi acil (24-72 saat içinde) kolesistektomi endikasyonlarından 
birideğildir? 
A) Semptomatik kolelitiazis 
B) Safra kesesi perforasyonu 
C) Amfizematöz kolesistit 
D) Safra kesesi ampiyemi 
E) Gangrenöz kolesistit 
 
206. 
I. Alt özofagus sfinkteri 
II. His açısı 
III. Hiatus açıklığı 
IV. İntraabdominal özofagus boyu 
 
Gastroözofageal reflü hastalığında uygulanan cerrahi tedavi ile yukarıdakilerden hangisi 
düzeltilebilir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve IV 
D) I, II ve III 
E) II, III ve IV  
207.Aşağıdakilerden hangisi intraabdominal enfeksiyonda karşıt düzenleyici cevapta rol 
almaz? 
A) Tümör nekrozis faktör – bağlayıcı faktör 
B) İnterlökin-1 reseptör antagonisti 
C) İnterlökin-4 
D) İnterlökin-8 
E) İnterlökin-10 
 
208.İntestinal motiliteyi düzenleyen intersitisyel Cajal hücrelerinden köken alan mide tümörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Lenfoma 
B) Gastrointestinal stromal tümör 
C) Leyomiyosarkom 
D) Karsinoid tümör 
E) Adeno karsinom 
 
209.Aşağıdakilerden hangisi kolorektal kanser için risk faktörlerinden biridir? 
A) B vitamini eksikliği 
B) APC gen mutasyonu 
C) İrritabl bağırsak hastalığı 
D) Hiperplastik polipler (< 2cm) 
E) Divertiküler hastalık 
 
210.Papiller tiroid kanser gelişiminde en önemli risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Antitiroid ilaç kullanım 
B) Levotiroksin kullanımı 
C) Çocuklarda radyasyona maruz kalma 
D) Birinci derece akrabalarda tiroid kanseri 
E) İyot eksikliği 
 
211.Aşağıdakilerden hangisi masif alt gastrointestinal sistem kanamasına en sık neden olur? 
A) Kolerektal kanser 
B) Ülseratif kolit 
C) Radyasyon koliti 
D) Hemoroidal hastalık 
E) Divertiküler hastalık 
 
 
212.Aşağıdaki yapılardan hangisinin birleşmesi sonucu portal ven oluşur? 
A) Superior mezenterik ven – splenik ven 
B) Superior mezenterik ven – inferior mezenterik ven 
C) İnferior mezenterik ven – splenik ven 
D) Splenik ven – hepatik ven 
E) Splenik ven – vena kava inferior 
 
213.Hemobilia etiyolojisi ve tedavisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Son 20-30 yıla kadar en sık nedeni karın travmaları iken, yakın dönemde iyatrojenik travmalar 
çoğunluğu oluşturmaktadır. 
B) Kanama safra kesesinde ise, kolesistektomi gerekir. 
C) Yeterli safra drenajı, koagülopatinin düzeltilmesi ve yakın takiple çoğu minör kanama durur. 
D) Transarteryal embolizasyon majör kanamalarda ilk seçenektir. 
E) Kanama perkütan girişimlere bağlı ise, acil cerrahi gerekir.  
214.Bilinen bir hastalığı olmayan yetmiş yaşındaki erkek hastada, başka bir nedenle çekilen 
bilgisayarlı karın tomografisinde sol adrenal gland yerleşimli 2 cm.’lik solid kitle saptanıyor. 
 
Hormonal değerlendirmesi normal olarak bulunan bu hasta için bundan sonraki aşamada en 
uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hormonal değerlendirmenin 1 ay sonra tekrarlanması 
B) Sol adrenalektomi 
C) Kitlenin bilgisayarlı tomografi ile 6 ay sonra tekrar değerlendirilmesi 
D) Kitleden iğne aspirasyon biyopsisi yapılması 
E) Laparatomi yapılarak ameliyat sırasında kitleden alınan doku örneğinin frozen tekniği ile 
histopatolojik değerlendirilmesi 
 
215.Kırk yaşındaki kadın hasta rutin meme muayenesi için hastaneye başvuruyor. Öyküsünden 16 
yıldır evli olduğu, hiç çocuk doğurmadığı ve adet görmeye 10 yaşında başladığı öğreniliyor. Düzenli 
olarak adet gören hastanın fizik muayenesinde sağ meme üst dış kadranda 2x1 cm çapında kitle 
belirleniyor. 
 
Mamografide şüpheli bulgular saptanan bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Altı ay sonra ultrasonografi kontrolü 
B) Rutin yıllık mamografi kontrolü 
C) Ultrasonografi ile inceleme ve biyopsi 
D) Altı ay arayla muayene 
E) Tedavisiz izlem 
 
216.Hipokalemide intravenöz replasmanda EKG monitorizasyonu yapılmadan 1 saatte 
verilebilen en fazla K+
 miktarı (mEq) kaçtır? 
A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 4 
 
217.Meme kanserinde TNM sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi lokal ileri evre kanser 
olarak kabul edilmez? 
A) T0N2M0 
B) T1N2M0 
C) T2N0M0 
D) T3N1M0 
E) T4N0M0 
 
 
218.Ligamentum inguinale aşağıdaki kaslardan hangisinin aponevrozundan oluşur? 
A) Eksternal oblik 
B) İliopsoas 
C) Transversus abdominis 
D) İnternal oblik 
E) Rektus abdominis 
 
219.Sulu diare, hipokalemi ve aklorhidri ile karakterize pankreas endokrin tümörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gastrinoma B) Glukagonoma 
C) İnsülinoma 
D) VİPoma 
E) Somatostatinoma 
 
220.On iki yıldır kronik renal yetmezlik nedeniyle, hemodiyaliz uygulanan 42 yaşındaki kadın hastada 
son birkaç yıldır parathormon ve kalsiyum yüksekliği gelişiyor. Hastaya böbrek nakli yapılmasının 
üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, hastada parathormon ve kalsiyum yüksekliğinin devam ettiği 
gözleniyor. 
 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tersiyer hiperparatiroidizm 
B) Paratiroid karsinomu 
C) Primer hiperparatiroidizm 
D) Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi 
E) Sekonder hiperparatiroidizm 
 
221.L5-S1 disk herniasyonu aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? 
A) Plantar fleksiyonun azalması 
B) Ayak dış yüzeyinde duyu kaybı 
C) Pozitif Lasegue bulgusu 
D) Patella refleksi kaybı 
E) Uyluk ve bacağın arka yüzünde ağrı 
 
222.Aşağıdaki konjunktivit tiplerinin hangisinde lenfoadenopati beklenmez? 
A) Neisseria gonorrheae’ye bağlı konjunktivitler 
B) Alerjik konjunktivitler 
C) Viral konjunktivitler 
D) Klamidya’ya bağlı konjunktivitler 
E) Parinaud oküloglandüler sendromunda görülen konjunktivitle 
 
223.Günümüzde koroner arter by-pass cerrahisinde en sık kullanılan ve uzun dönem açıklık 
oranıen yüksek olan greft aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Safen ven 
B) Radyal arter 
C) Gastroepiploik arter 
D) İnternal mamarian arter 
E) Sefalik ven 
 
 
224.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, iletim tipi işitme kaybı görülür? 
A) Superior semisirküler kanal dehisansı 
B) Vestibüler nörit 
C) Benign paroksismal pozisyonel vertigo 
D) Meniere hastalığı 
E) Vestibüler migren 
 
 
225.Testis tümörlerinin etiyolojisinde birincil neden aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Testis travması 
B) Hidrosel 
C) Hipofiz adenomu 
D) Testis enfeksiyonları 
E) Kriptorşidizm  
226.Her iki cinsiyette de kansere bağlı ölümlere en sık neden olan kanser türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kolon 
B) Mide 
C) Karaciğer 
D) Akciğer 
E) Melanom 
 
 
227.Aşağıdakilerden hangisi, cilt kanseri gelişmesinde etkin olan faktörlerden biri değildir? 
A) Ultraviyole ışına maruz kalmak 
B) Cilt lezyonlarının radyasyonla tedavisi 
C) Kimyasal ajanlar 
D) Koyu ten rengi 
E) Kronik, iyileşmeyen yanık yarası 
 
228.Aşağıdakilerden hangisi, genel anesteziden sonra uzamış derlenmeye neden olabilecek 
durumlardan biri değildir? 
A) İlaçların artık etkisi 
B) İntrakraniyal patoloji 
C) Elektrolit anomalileri 
D) Arteryal hiperoksi 
E) Hipotermi 
 
229.İzoseksüel puberte prekoks ve adneksiyel kitle saptanan hastada aşağıdakilerden 
hangisinedaha sık rastlanır? 
A) Sklerozan stromal hücreli tümör 
B) İmmatür teratom 
C) Endometrioma 
D) Granüloza hücreli tümör 
E) Berrak hücreli over tümörü 
 
230.Human Papilloma Virusa ait aşağıdaki genlerden hangisi p53 tümör supresör geninin 
fonksiyonunu bozarak onkogenezde rol alır? 
A) E1 
B) E2 
C) E6 
D) L1 
E) L2 
 
231.Aşağıdakilerden hangisi zigot sonrası embriyonik bölünmede en geç gerçekleşir? 
A) 
B) Monokoryonik Monoamniotik ikizlik 
C) Dikoryonik Monoamniotik ikizlik 
D) Dikoryonik Diamniotik ikizlik 
E) Yapışık (conjoined) ikizlik E) Monokoryonik Diamniotik ikizli 
 
232.Kombine oral kontraseptif ilaç kullanımı aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığını 
kesinlikleartırmaz? 
A) Hipertansiyon 
B) Serviks kanseri 
C) Miyokart infarktüsü D) İskemik inme 
E) Over kanseri 
 
233.Aşağıdaki germ hücreli over tümörleri ve tümör belirteçleri eşleştirmelerinden 
hangisiyanlıştır? 
 
 Over tümörü Tümör belirteci 
A) Disgerminom AFP (-), hCG (-) 
B) Embryonel karsinom AFP (+), hCG (+) 
C) İmmatür teratom AFP (-), hCG (-) 
D) Koryokarsinom AFP (-), hCG (+) 
E) Endodermal sinüs tümörü AFP (-), hCG (+) 
 
 
234.Aşağıdaki ilaçların hangisinin hirşutizm tedavisinde yeri yoktur? 
A) Finasterid 
B) Spirinolakton 
C) Danazol 
D) Siproteron asetat 
E) Flutamid 
 
235.Otuz haftalık gebe ve tip 2 diabetes mellitus tanısıyla insülin kullanmakta olan bir hastada 
erken doğum eylemi tedavisinde aşağıdaki tokolitiklerden hangisi tercih edilmemelidir? 
A) β sempatomimetikler 
B) Magnezyum sülfat 
C) Non steroidal anti inflamatuar ilaçlar 
D) Oksitosin reseptör antagonistleri 
E) Kalsiyum kanal blokerleri 
 
236.Üçlü testte alfa fetoprotein, östriol ve beta hCG değerlerinin üçü normal değerlerden 
yüksek olan gebede en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Trizomi 13 
B) Açık nöral tüp defekti 
C) Down Sendromu 
D) Trizomi 18 
E) Çoğul gebelik 
 
237.Hipogonadotropik hipogonadizm tanısı alan hastalarda ovulasyon indüksiyonu için 
aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? 
A) Klomifen sitrat 
B) Human menopozal gonadotropinler 
C) Aromataz inhibitörleri 
D) Dopamin 
E) Metformin 
 
238.Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayan gebelik kayıplarında en sık rastlanan kromozomal 
anomali tipidir? 
A) Dengeli resiprokal translokasyon 
B) Robertsonian translokasyon 
C) Trizomi 21 
D) Trizomi 13 
E) X kromozom mozaizmi  
239.Aşağıdaki medikal tedavilerden hangisi miyom boyutlarının küçülmesini sağlamaz?
A) GnRH agonistleri 
B) Mifepriston 
C) GnRH antagonistleri 
D) Progestin 
E) Aromataz inhibitörleri 
 
240.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi postpartum uterin atoni tedavisinde kullanılmaz? 
A) Misoprostol 
B) Oksitosin 
C) Karboprost 
D) Metil ergonovin 
E) Kabergolin 
 

Yorumlar
Sen de Yaz