Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 2004 TUS SORULARI

1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kirişi el bileğinin distalinden geçmez?
a) Musculus extansor carpi ulnaris
b) Musculus extensor carpi radialis longus
c) Musculus extensor carpi radialis brevis
d) Musculus brachioradialis
e) Musculus abductor pollicus longus
 
2. Aşağıdaki kaslardan hangisi pelvis duvarını iç taraftan döşer?
a) Musculus transversus perinei süperficialis
b) Musculus transversus perinei profundus
c) Musculus bulbospongiosus 
d) Musculus ischiocavernosus
e) Musculus levator ani
 
3. Aşağıdaki kaslardan hangisi karın ön ve yan duvarında yer almaz?
a) Musculus obliquus externus 
b) Musculus quadratus lumborum
c) Musculus transversus 
d) Musculus obliquus internus
e) Musculus rectus abdominis
 
4. Aşağıdakilerden hangisi parotis bezinin sekromotor siniridir?
a) Nervus vagus 
b) Nervus facialis 
c) Nervus trigeminus 
d) Nervus glossopharyngeus 
e) Nervus petrosus majör
 
5. Sol homonim hemianopi görülen bir hastada aşağıdakilerden hangisinde bir zedelenme olduğu düşünülmelidir?
a) Sağ tractus opticus 
b) Sağ nervus opticus 
c) Sol tractus opticus 
d) Sol nervus opticus
e) Sol tractus geniculocalcarinus
 
6. Aşağıda şekilde willis halkası(willis poligonu) şematize edilmiştir. Şekilde X ile gösterilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arteria cerebri media 
b) Arteria cerebri anterior
c) Arteria communicans anterior
d) Arteria communicans posterior
e) Arteria Cerebri posterior
 
7. Vena testicularis sinistra aşağıdaki venlerden hangisine açılır?
a) Vena renalis sinistra 
b) Vena cava inferior
c) Vena cava süperior 
d) Vena mesenterica superior
e) Vena mesenterica inferior
 
8. Fonticulus posterior aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kemik arasında yer alır?
a) Frontal - Parietal 
b) Frontal - Occipital 
c) Occipital - Parietal 
d) Frontal - Temporal
e) Parietal - Temporal
 
9. Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discus artricularis bulunmaz?
a) Symphysis intervertebralis
b) Symphysis pubis
c) Articulatio sternoclavicularis
d) Articulatio temporomandibularis
e) Articulatio talocruralis
 
10. Arteria ovarica aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile overe gelir?
a) Ligamentum teres uteri
b) Ligamentum suspensorium overi
c) Mezometrium 
d) Mezosalpinks
e) Ligamentum overi proprium
 
11. Extraselüler sıvı hacmi düzenlenmesinde hangisinin geri emilimi ya da salınımı en önemlidir?
a) Sodyum laktat 
b) Sodyum bikarbonat
c) Sodyum klor
d) Sodyum fosfat
e) Sodyum sitrat
 
12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde atrioventriküler kapaklar açılır?
a) Protodiastol
b) Ventriküler sistemin izovolumetrik kasılması
c) Ventriküler sistemin fırlatış safhası
d) Atrium sistolü
e) izometrik gevşeme
 
13. Aşağıdakilerden hangisi cAMP’yi azaltır?
 a) Calsitonin 
b) Glukagon
c) Luteinize hormon 
d) Vazopresin
e) Somatostatin
 
14. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasında eksitasyon-kontraksiyon eşleşmesini sağlayan başlıca iyondur?
a) Mg 
b) Ca 
c) Cl 
d) Na 
e) K
 
15. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde iki nokta duyarlılığı en fazladır?
a) Dil ucu 
b) Parmak ucu
c) Dudak 
d) Ön kol
e) Sırt
 
16. Aşağıdakilerden hangisi holokrin bezdir?
a) Yağ 
b) Ter bezi
c) Pankreas 
d) Parotis
e) Tiroid
 
17. Hücre dışına salgılanan proteinler hangi organelde sentezlenir?
a) Granülsüz E.R. 
b) Granüllü E.R.
c) Golgi 
d) Mitokondri
e) Lizozom
 
18. Beyinde stimülan sinapslarda en fazla bulunan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir? 
a) GABA 
b) Glutamat 
c) Asetilkolin 
d) Noradrenalin 
e) Glisin 
 
19. Yaşlanan hücrelerde hidroksiapetit kristalleri hangi organda birikir?
a) Hipofiz 
b) Epifiz
c) Beyincik 
d) Medülla spinalis
e) Talamus
 
20. intrauterin beşinci hafta sonunda 3.- 4. yutak keselerinin endodermal divertikül arkasında beliren
ve retikulum hücrelerinin epitel karakter taşıdığı lenfoid doku aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tonsil 
b) Mukozaların lenfoid dokusu
c) Timus 
d) Lenf nodu
e) Dalak
 
21. Saf suda 2 litre serum fizyolojik hazırlamak için kaç gram sodyum klorür gereklidir?
a) 0,9 
b) 1,8
c) 4,5 
d) 9,0
e) 18,0
 
22. Uzun süren açlık sırasında, aşağıdaki karaciğer enzimlerinden hangisinin aktivitesinde artış olur?
a) Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz 
b) Piruvat kinaz 
c) Piruvat karboksilaz 
d) Piruvat dehidrogenaz 
e) Glikojen sentaz
 
23. Aşağıdaki glikoliz enzimlerinden hangisinin aktivitesi sonucu ATP oluşur?
a) Heksokinaz 
b) Fosfofruktokinaz-1
c) Gliseraldehit 3 fosfat dehidrogenaz 
d) Fosfogliserat kinaz 
e) Enolaz
 
24. 2,3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hemoglobin F’ye Hemoglobin A’ya kıyasla daha zayıf bağlanır. 
b) Hemoglobini deoksi formunda stabilize eder. 
c) Glikolitik yoldaki bir ara üründen sentezlenir. 
d) Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. 
e) Deniz seviyesinden yükseldikçe sentezlenmesi artar.
 
25. Aşağıdaki proteinlerden hangisinin yapısında hem (protoporfirin) yer almaz?
a) Katalaz 
b) Albumin 
c) Sitokrom C 
d) Sitokrom P450
e) Miyoglobin
 
26. Prokaryotik hücrelerde aşağıdaki protein sentezi inhibitörlerinden hangisi, peptidil transferaz aktivitesini inhibe eder?
a) Puromisin 
b) Tetrasiklin
c) Eritromisin 
d) Streptomisin 
e) Kloramfenikol
 
27. Aşağıdaki enzimlerden hangisi yaşlanmada önem taşır?
a) Telomeraz 
b) Endonükleaz 
c) Transferaz 
d) Polimeraz
e) Transkriptaz
 
28. intrasellüler sıvıda aşağıdakilerden hangisinin konsantrasyonu en düşüktür?
a) Potasyum 
b) Kalsiyum 
c) Fosfat 
d) Sodyum 
e) Magnezyum
 
29. Aşağıdaki hormonlardan hangisi kolesterolden sentezlenir?
a) Kalsitonin 
b) Parathormon
c) Kalsitriol 
d) Tiroksin 
e) Adrenalin
 
30. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz ön lobundan salgılanan hormonlardan birisi değildir?
a) Tiroid stimüle edici hormon 
b) Luteinize edici hormon 
c) Prolaktin 
d) Antidiüretik hormon 
e) Adrenokortikotrop hormon
 
31. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi karboksilasyon tepkimelerinde görev alır?
a) Retinoik asit 
b) Vitamin B12 
c) Folik asit 
d) Tiamin pirofosfat 
e) Vitamin K
 
32. Bir hastanın idrarında metilmalonik asit düzeylerinin artması aşağıdaki B vitaminlerinden hangisinin eksikliğini gösterir?
a) Vitamin B6 
b) Vitamin B12
c) Riboflavin 
d) Folik asit 
e) Biotin
 
33. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde folat, hem karbon aktarımı sağlar hem de kendisi dihidrofolata çevrilir?
a) Pürin halkasına 2.karbon atomunun eklenmesi 
b) Pürin halka yapımına 8.karbon atomunun eklenmesi 
c) N-formiminoglutamatdan glutamat oluşumu 
d) Deoksiüridilattan timidilat oluşumu 
e) Serinden glisin oluşumu
 
34. Kas kasılması sırasında, 
I. Sarkoplazmik retikulumdan Ca+2 salınımı 
II. Kas liflerinde aksiyon potansiyeli oluşumu 
III. Troponin C’ye kalsiyum bağlanması 
IV. Motor nöronların deşarjı ve asetilkolin salınımı 
V. Aktin ve miyozin arasında çapraz bağ oluşumu
 
Doğru sıralama hangisidir?
a) II, I, III, V, IV
b) III, II, V, IV, I
c) IV, II, I, III, V
d) IV, I, III, V, II
e) V, IV, III, II, I
 
35. Aşağıdakilerden hangisi bir antiproteinazdır?
a) Alfa2-makroglobulin 
b) Kollajenaz 
c) Jelatinaz 
d) Plazminojen aktivatörü
e) Katepsin G
 
36. Sinir dokusunda polarizasyonu sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolin asetiltransferaz 
b) Asetilkolin esteraz 
c) Na+-K+-ATPaz
d) F1-ATPaz
e) Glutamat dekarboksilaz
 
37. Aşağıdakilerden hangisi glutatyonun işlevlerinden birisi değildir?
a) Renal tubuler hücre zarından amino asit taşınmasına katılma
b) Peroksit ve serbest radikallerin zararsız hale getirilmesinde rol oynama 
c) Detoksifikasyon için kükürt içeren konjugatlar oluşturma 
d) Hemoglobini methemoglobine dönüştürme 
e) Nötrofillerin bakterisidal etkisinde rol oynama
 
38. Kan örneğinde hemoliz olması, aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisinin sonucunu etkiler?
a) Sodyum düzeyi tayini 
b) Potasyum düzeyi tayini 
c) Üre düzeyi tayini 
d) Ürik asit düzeyi tayini 
e) Glukoz düzeyi tayini
 
39. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer fonksiyon testlerinden birisi değildir?
a) Oral glukoz tolerans testi 
b) Serum protein elektroforezi
c) Protrombin zamanı ölçümü 
d) Serum transaminaz aktivitesi 
e) Bromsulfofitalein (BSP) testi
 
40. Bilirubinin detoksifikasyon sürecinde UDP-glukuronil transferaz enzimi hangi aşamada görev yapar?
a) Bilirubinin kanda albumine bağlanması 
b) Bilirubinin hepatositler tarafından albuminden alınması 
c) Bilirubinin hepatositlerde konjugasyonu 
d) Bilirubinin hepatositlerden sekresyonu 
e) Bilirubinin bağırsakta ürobilinojene dönüşümü
 
41. On sekiz aylık bir çocukta kan kültüründe, kanlı agarda hemoliz yapmayan ve eozin-metilen mavisi (EMB) besiyerinde üremeyen,
çukulata agarda üreyen gram (-) basiller saptanmıştır. Bu bakterinin tanımlanmasında ayırt edici olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Hareket testi 
b) Katalaz testi
c) Oksidaz testi
d) X ve V faktörlerinin gereksinimi
e) H2S oluşumu
 
42. Aşağıdakilerden hangisi Bordetella pertussis enfeksiyonu patogenizinde rol oynamaz?
a) Filamentöz hemaglutinin 
b) Adenilat siklaz toksini 
c) Trakeal sitotoksin 
d) Endotoksin
e) İmmünglobulin A1 proteaz
 
43. Atipik pnömoni klinik tanısı almış bir hastada aşağıdaki bakterilerden hangisinin etken olma olasılığı en düşüktür?
a) Legionella pneumophila
b) Streptococcus pneumonia
c) Mycoplasma pneumonia
d) Chlamidia pneumonia
e) Coxiella burnetti
 
44. Primer tüberküloz enfeksiyonu sürecinde oluşan Ghon kompleksi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakteri endotoksinine karşı humoral cevap
b) Bakteri egzotoksininin doku hasarı 
c) Lenf bezlerinde büyüme ve akciğerde granülop oluşumu
d) Anti tüberküloz ilaçlara karşı aşırı duyarlılık
e) immün kompleks oluşumu ve dokularda birikmesi
 
45. Aşağıdakilerden hangisi hücre içi patojeni değildir?
a) Mycobacterium tuberculosis 
b) Brucella melitensis 
c) Legionella pneumophila
d) Listeria monocytogenes
e) Helicobacter pylori
 
46. Aşağıdaki bakterilerden hangisi yenidoğanda granülomatoza infansepticaya neden olur?
a) Mycobacterium avium-intracellulare
b) Mycobacterium kansaissi 
c) Gurup B Streptokoklar 
d) Listeria monocytoges
e) Chlamidia trachomatis
 
47. Üretral akıntı nedeniyle başvuran 20 yaşında bir erkek hastada, akıntıdan yapılan gram (-) boyamada lökositler
içinde aşağıdaki bakterilerden hangisinin saptanması durumunda, genellikle ileri tanı için kültür yapılması gerekmez?
a) Gram pozitif basiller 
b) Gram negatif diplokoklar
c) Gram değişken sarmal bakteriler
d) Gram pozitif koklar 
e) Gram negatif basiller
 
48. Burusellozis tedavisinde aşağıdaki antibakteriyel ajanlardan en sık hangisi kullanılır?
a) Kristalize penisilin 
b) Eritromisin 
c) Tetrasiklin 
d) Prokain penisilin
e) Nistatin
 
49. Aşağıdaki immünglobulinlerden hangisi komplemanı bağlar?
a) Ig G4 
b) Ig D 
c) Ig E 
d) Ig A 
e) Ig M
 
50. Gram (-) bakteri polisakkaritleriyle indüklenen septik şok tablosunda, hastada ateş yükselmesi
ve akut faz proteinlerinin sentezlenmesi aşağıdaki sitokin çiftlerinin hangisine bağlıdır?
a) Gama interferon ve interlökin-2
b) interlökin-1 ve Tümör nekrozis faktör
c) interlökin-4 ve alfa interferon 
d) Tümör nekrozis faktör ve interlökin-3
e) Granülosit stimule edici faktör ve interlökin-5
 
51. Aşağıdakilerden hangisi LFA-1 antijeni ile bağlanır?
a) Sınıf I MHC antijeni
b) LFA-3 antijeni
c) CD-8 antijeni
d) ICAM-1 antijeni
e) CD-2 antijeni
 
52. Kan yoluyla organizmaya yayılan aşağıdaki virüslerden hangisi periferik lenfositleri enfekte etmez?
a) influenza virüsü 
b) Cytomegalovirüs
c) Ebstein Barr virüsü
d) Hepatit B virüsü
e) insan immün yetmezlik virüsü (HIV)
 
53. Aşağıdaki herpesvirüs enfeksiyon tiplerinden hangisi, kendisine ait olmayan hücre ile birlikte verilmiştir?
 
  Enfeksiyon tipi Hedef hücre
a)  HSV-1(Herpes simplex virus-1) primer enfeksiyon Epitel hücresi
b) HSV-2(Herpes simplex virus-2) latent enfeksiyon Nöron
c) VZV(Vericella zoster virus) primer enfeksiyon T lenfosit
d) EBV(Ebstein-Barr virus) latent enfeksiyon B lenfosit
e) CMV(Cytomegalovirus) primer enfeksiyon

Lenfosit - Monosit   

 
54. Mikrosefali ile doğan ve konjenital Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonundan
şüphelenilen bir bebekte tanı için aşağıdakilerden hangisi yarar sağlamaz?
a) Serumda CMV-IgM araştırılması
b) İdrarında CMV inklüzyon cisminin araştırılması
c) Periferik kan hücrelerinde CMV-DNA aranması
d) Nazofaringeal sürüntüde CMV izolasyonu
e) Serumda yüksek düzeyde CMV-IgM G saptanması
 
55. Aşağıdaki enteroviruslardan hangisi akut hemorojik konjonktivite neden olur?
a) Poliovirüs 3 
b) Enterovirüs 30
c) Enterovirüs 70 
d) Coxsackie virüs B6
e) Echovirüs 19
 
56. Aşağıdakilerden hangisi influenza virus tip A’nın epidemik enfeksiyonlar oluşturmasında rol oynamaz?
a) Virusun hem hayvan hem de insanları enfekte edebilmesi
b) Viral nükleit asitte oluşan genetik değişiklikler
c) Virusun damlacık enfeksiyonuyla kolay ve hızlı yayılımı 
d) Viral nükleik asidin hücre içinde latent olarak kalması
e) Aşı koruyuculuğunun kısa süreli olması
 
57. Aşağıdaki mantarlardan hangisi travma yoluyla vücuda girerek genellikle ağrısız, küçük ve mobil subkutan nodüllere neden olur?
a) Sporotrix schenkii
b) Cryptococcus neoformas
c) Microsporum canis
d) Trycophyton schonleinii
e) Malessia furfur
 
58. Polisakkarit bir kapsülü bulunan, fenol oksidaz içeren ve menenjite yol açabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Candida albicans
b) Cryptococcus neoformas
c) Histoplasma capsulatun
d) Coccidioides immitis
e) Blastomyces dermatidis
 
59. Malnütrisyonlu 8 yaşındaki bir çocuk derin anemi ve karın ağrısı bulguları saptanmıştır. Dışkının parazitolojik
incelenmesi sonucunda nematod yumurtaları görülmüştür. Bu parazit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Echninococcus granulosis 
b) Enterobius vermicularis
c) Necator americanus 
d) Taneia saginata
e) Fasciola hepatica
 
60. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin neden olduğu enfeksiyonda Löffler pnömonisi gözlenir?
a) Anclostoma duedonare
b) Ascaris lumbricoides
c) Toxoplasma gondii
d) Strongyleides stercoralis
e) Parageminus westermani
 
61. Akut inflamasyonda polimorf çekirdekli nötrofillerin zedelenme alanına yönlenmesi ne şekilde isimlendirilir?
a) Aktif hiperemi 
b) Karyoreksis 
c) Pasif hiperemi 
d) Kemotaksis
e) Kromatolizis
 
62. Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
a) Von Willebrand faktörü eksikliği
b) Hipervizkozite
c) Hiperkoagülasyon
d) Staz
e) Endotel zedelenmesi
 
63. Aşağıdakilerden hangisi, şoka bağlı organlarda görülebilen değişikliklerden biri değildir?
a) Gastrointestinal sistemde mukozal hemoraji, nekroz
b) Karaciğerde santral nekroz
c) Kalpde subendokardial kanama
d) Akciğerde diffüz alveol hasarı
e) Böbrekte akut diffüz glomerülonefrit
 
64. Tümör hücrelerinin biçim, büyüklük ve boyanma özellikleri açısından birbirlerinden farklı olmaları nasıl isimlendirilir?
a) Atipi 
b) Pleomorfizm
c) Anaplazi 
d) Displazi
e) Andiferansiasyon
 
65. Aşağıdakilerden hangisinde temel özellik tümörün diferansiasyonunda bozukluktur?
a) Skiröz karsinom 
b) Karsinoma in situ
c) Anaplastik karsinom 
d) Medüller karsinom
e) Karsinosarkom
 
66. Genç kadınlarda daha sık görülen, arteriollerin fonksiyonel vazospazmı ile ilişkili olan, her iki elde solukluk,
halsizlik, uyuşma ve zamanla iskemik değişikliklerle seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Poliarteritis nodoza
b) Henoch-Schönlein purpurası
c) Wegener granülomatozu
d) Reynaud hastalığı
e) E) Takayasu hastalığı
 
67. Aşağıdakilerden hangisi romatizmal kardit sekeli değildir?
a) Kronik adheziv perikardit
b) Valvül deformitesi
c) Chordae tendinea’da değişiklikler
d) MacCallum lekesi
e) Pürülan perikardit
 
68. Demir eksikliği anemisinin, aşağıdaki durumlardan hangisi ile doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkması beklenmez?
a) Akciğer tüberkülozu
b) Gastrektomi
c) Gluten sensivitesine bağlı kronik ishal
d) Mide karsinomu
e) Gebelik
 
69. Genellikle yaşlılarda görülen, yaygın lenfadenopati ve hepotosplenomegali bulunan, yavaş seyirli,
çoğunlukla kemik iliği ve periferik kana yayılan lenfoid neoplazi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mikozis fungoides
b) Diffüz büyük hücreli lenfoma
c) Lenfoblastik lenfoma
d) Diffüz küçük lenfositik lenfoma
e) Burkitt lenfoma
 
70. Hastaların %80’inde rektum ve sigmoid bölgenin tutulduğu, akut ve kronik iltihabi değişikliklerle
karakterize, uzun dönemde kolon karsinomu riski taşıyan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ülseratif kolit
b) Crohn hastalığı
c) Anjiodisplazi
d) Psödomembranöz kolit
e) Divertiküler hastalık
 
71. Karaciğerde siroz oluşumu sırasında kollajen sentezinden sorumlu olan hücre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinüs endotel hücreleri
b) Kupffer hücreleri
c) ito hücreleri
d) Makrofajlar
e) Hepatositler
 
72. Aşağıdakilerden hangisinde serebellum ve striatumda amiloid plakları yer alır
ve morfolojik bulgular Creutzfeldt-Jakob hastalığı ile benzerlik gösterir?
a) Subakut sklerozan panensefalit
b) Kuru
c) Prograsif multifokal lökoensefalöpati
d) iskemik ensefalöpati
e) Multiple skleroz
 
73. Aşağıdakilerden hangisi fakomatoz grubu hastalıklardan biri değildir?
a) Nöroflibromatozis
b) Von Hippel-Lindau hastalığı
c) Sturge-Weber hastalığı
d) Dandy-Walker malformasyonu
e) Tuberoskleroz
 
74. Üç yaşında erkek çocukta sağ gözde lökokori saptanıyor. Yapılan incelemede önde vitreus içine,
arkada optik sinire ilerleyen tümör görülüyor. Bu tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Burkitt lenfoma 
b) Rabdomyosarkom
c) Nörofibrom 
d) Optik gliom
e) Retinoblastom
 
75. Aşağıdakilerden hangisi diffüz proliferatif glomerülonefrit oluşumunda en sık rol oynar?
a) Wegener granülomatozu
b) Poliarteritis nodoza
c) A grubu beta hemolitik streptokoklar
d) Kızamıkcık
e) Herpes simpleks tip I virüsü
 
76. Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür?
a) Medüller karsinom 
b) Lobüler karsinom
c) Musinöz karsinom 
d) infiltratif duktal karsinom
e) Papiller karsinom
 
77. Aşağıdakilerden hangisi jinekomastiye neden olmaz?
a) Karaciğer sirozu
b) Leydig hücreli tümör
c) Klinefelter sendromu
d) Digoksin grubu ilaçların alınması
e) Gonadotropin düzeyinin düşük olması
 
78. Özellikle iyot yetmezliği görülen bölgelerde daha sık ortaya çıkan tiroid tümörü tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Papiller karsinom 
b) Medüller karsinom
c) Foliküler karsinom 
d) indiferansiye karsinom
e) Malign lenfoma
 
79. Malign melanomun biyolojik davranışını belirlemede aşağıdaki histolojik parametrelerden hangisi en önemlidir?
a) Tümör hücrelerinin melanin içeriği
b) Vertikal büyüme fazının boyutu
c) Yüzeyel ülserasyon
d) Horizontal büyüme fazının boyutu
e) Lenfosit infiltrasyonun yoğunluğu
 
 
80. Aşağıdaki pigment hastalıklarının hangisinde, lokal pigment kaybı ayırt edici bir özelliktir?
a) Çil 
b) Vitiligo
c) Albinizm 
d) Melasma
e) Lentigo
 
81. Yeniden dağılım (redistribüsyon), aşağıdakilerden hangisinin sonucunda en fazla önem kazanır?
a) Yağda çözünürlüğü yüksek ilaçların intravenöz olarak hızlı uygulanması
b) Yüksek pKa değerine sahip ilaçların topikal uygulanması
c) Düşük pKa değerine sahip ilaçların oral uygulanması
d) Suda çözünürlüğü yüksek ilaçların transdermal uygulanması
e) Mikroenkapsüle ilaçların oral uygulanması
 
82. Aşağıdakilerden hangisi terapötik indeksin hesaplanmasında kullanılan formüllerden biridir?
a) Cmax / Tmax 
b) EC50 / Km-1
c) pKa x log [Serbest ilaç] 
d) t1/2 x Css x Vm
e) LD50 / ED50
 
83. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin eliminasyon hızı karaciğer kan akımına göre değişir?
a) Tamoksifen 
b) Morfin
c) Amoksisilin 
d) Betametazon
e) Fenobarbital
 
84. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğer mikrozomal enzimlerini indükler?
a) Asetaminofen 
b) ibuprofen
c) Rifampin 
d) Fenasetin
e) Diazepam
 
85. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin vücutta kalış süresi en uzundur?
a) Gabapentin 
b) Glipizid
c) Finasterid 
d) Alendronat
e) Penisilin G
 
86. Ter bezleri üzerinde belirgin etkisi olan alkaloit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metakolin 
b) Oksotremorin
c) Karbakol 
d) Betanekol
e) Pilokarpin
 
87. Aşağıdakilerden hangisinin plazma proteinlerine bağlanma oranı en düşüktür?
a) Nikotin 
b) Naproksen
c) Nabumeton 
d) Nifedipin
e) Nikardipin
 
88. Aşağıdaki sempatomimetik ilaçlardan hangisi sinir uçlarından biyojenik aminlerin
salıverilmesine ve santral sinir sisteminde stimülasyona neden olur?
a) Fenilefrin 
b) Amfetamin
c) Metoksamin 
d) Klonidin
e) Terbutalin
 
89. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin terapötik dozlarda hipotansif etkisi en yüksektir?
a) Haloperidol 
b) Pimozid
c) Olanzapin 
d) Klozapin
e) Flufenazin
 
90. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, fetüste Ebstein anomalisine neden olabilir?
a) Ampisilin 
b) Digoksin
c) Fenobarbital 
d) Streptomisin
e) Lityum
 
91. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi şiddetli migren profilaksisinde kullanılmamalıdır?
a) Nortriptilin 
b) Narkotik analjezikler
c) izokarboksazid 
d) Metiserjid
e) Atenolol
 
92. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi vasküler düz kas hücrelerinde potasyum kanallarını açarak antihipertansif etki gösterir?
a) Losartan 
b) Propranolol
c) Minoksidil 
d) Labetolol
e) Verapamil
 
93. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi idrar yollarında organik bir tıkanıklığa bağlı olmayan mesane atonilerinde yararlı olabilir?
a) Betanekol 
b) Trisiklik antidepresanlar
c) Efedrin 
d) Atropin
e) Fentolamin
 
94. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbreklerden bikarbonat iyonu atılmasına en fazla neden olur?
a) Hidroklorotiazid 
b) Triamteren
c) Asetazolamid 
d) Etakrinik asit
e) Furosemid
 
95. Spesifik tedavilere cevap alınamayan Behçet üveiti, psöriyazis, atopik dermatit ve romatoid
artrit tedavisinde kullanılan ve nefrotoksik etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paromomisin 
b) Metotreksat
c) Siklofosfamid 
d) Siklosporin
e) Klorambusil
 
96. Gastrointestinal sistem, pankreas ve hipotalamusta bulunan reseptörlerine bağlanarak bu dokulardan
hormon sekresyonunun azalmasına neden olan endojen aktif madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oktreotid 
b) Somatostatin
c) Somatropin 
d) Somatrem
e) Dopamin
 
97. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tiroksinin, tiroksin bağlayıcı globuline bağlanmasını azaltır?
a) Metadon 
b) Klofibrat
c) Tamoksifen 
d) Östrojenler
e) Mefenamik asit
 
98. Aşağıdakilerden hangisi renin salıverilmesini azaltır?
a) AT1 reseptör antagonistleri
b) ACE inhibitörleri
c) Fosfodiesteraz inhibitörleri
d) Beta-adrenerjik reseptör blokörleri
e) PGI2
 
99. Pralidoksim, aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu zehirlenmelerde antidot olarak kullanılır?
a) Arsenik 
b) Trisiklik antidepresanlar 
c) Nikotin
d) Siyanür
e) Organofosfatlı insektisitler
 
100. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi, epitel hücre diferansiyasyonunu ve
proliferasyonunu düzenleyerek bu hücrelerde kanser gelişme riskini azaltır?
a) Retinoik asit 
b) Vitamin K
c) Biotin 
d) Kolin
e) inozitol
 
101. Aşağıdakilerden hangisi A vitamini eksikliği bulgularından değildir?
a) Gece körlüğü 
b) Fotofobi
c) Psödotümör serebri (nadiren görülür)
d) Hiperkeratoz
e) Büyüme geriliği
 
102. Aşağıdakilerden hangisi SGA’lı bebeklerin sorunlarından birisi değildir?
a) Perinatal asfiksi 
b) Hipoglisemi
c) Hipotermi 
d) Polisitemi
e) Hipopotasemi
 
103. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre TPN uygulanan preterm bebeklerin karşılaştıkları komplikasyonlardan birisi değildir?
a) Kolestatik hepatit 
b) Hiperlidemi
c) Alkaloz
d) Nefrokalsinoz
e) Hiperamonyemi
 
104. Konjenital enfeksiyona yol açmayan hangisidir?
a) Toksopilasma 
b) Rubella
c) CM
d) Rubeola
e) Treponema pallidum
 
5. Bir aylık TOF fallot tetralojisi tanısı olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi hipoksik spell sırasında beklenmez?
a) Pulmoner odakda üfürme şiddetinde artma 
b) Hiperpne
c) Siyanoz 
d) Bayılma
e) Huzursuzluk
 
106. Aşağıdakilerden hangisinde skorbütün klinik bulguları bir arada verilmiştir?
a) Subperiostal kanama, dişetlerinde kolay kanama, ekimoz
b) Bitot lekeleri, keratomalazi
c) Konjonktivit, dermatit, glossit
d) Ellerde ve kollarda dermatit boyunda Casal gerdanlığı
e) Raşitizm, tetani
 
107. Daha önce yakınması olmayan 6 yaşındaki çocukta fizik incelemede sternum sol kenarı 2. interkostal aralıkta
3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü ve sternum sol alt kenarında middiastolik üfürüm duyuluyor. Telekardiografide
pulmoner vasküler bölgeler ve pulmoner konus belirgin olarak saptanıyor. Ayrıca EKG'de QRS aksında sağa sapma
ve V1 derivasyonunda rsR örneği görülen bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) VSD
b) Fallot tetralojisi
c) Pulmoner darlık 
d) ASD
e) Aort stenozu
 
108. Ciddi aort koarktasyonu tanısı konulan 3 günlük bir bebeğe operasyon öncesi verilmesi gereken en uygun ilaç hangisidir?
a) Propranolol 
b) Etamsilat
c) Prostagrandin E1
d) indometazin 
e) Dobutamin
 
109. Aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisinde yenidoğan döneminde hipoglisemi beklenmez?
a) Von-Gierke 
b) Galaktozami 
c) Fenilketonüri
d) Fruktoz intolaransı
e) Yağ asidi oksidasyon defektleri
 
110. Lökositlerde hekzosaminidaz A yokluğu aşağıdakilerden hangisi için tanı koydurucudur?
a) Nieman-Pick hastalığı 
b) İnfantil Gaucher
c) Tay-Sachs 
d) Krabbe
e) Fabry
 
111. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanın geç hemorojik hastalığı için risk faktörlerinden biri değildir?
a) Bilier atrezi 
b) Hepatit
c) Kistik fibrozis
d) Sefal hematom
e) Abetalipoproteinemi
 
112. Astımda bronşial biyopside görülmeyen hangisidir?
a) Epitel metaplazisi 
b) Mukus hipersekresyonu
c) Mukozal ödem
d) Düz kas hipertrofisi
e) Eozinofil infiltrasyonu
 
113. Aşağıdakilerden hangisinde periferik yaymada sferosit görülmez?
a) Hipersplenizm
b) AB0 uygunsuzluğu 
c) Yanık
d) Otoimmün hemolitik anemi 
e) Talasemi majör
 
114. Aşağıdakilerden hangisi tromboz gelişiminde rol oynayan faktörlerden değildir?
a) Faktör V eksikliği
b) Faktör V Leiden mutasyonu
c) Antitrombin III eksiklği
d) Protein C eksikliği
e) Protein S eksikliği
 
115. Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz tedavisinde görülen komplikasyonlardan birisidir?
a) Hipopotasemi 
b) Hiperfosfatemi
c) Hipermagnezemi 
d) Hipokloremi
e) Hiperkalsemi
 
116. Gebelik sırasında aşağıdakilerden hangisini uzun süreli kullanımında
bebeklerde erken dönemde K vitamini eksikliği görülmesi beklenebilir?
a) Eritromisin
b) Fenobarbital 
c) Pentoksifilin 
d) Ambroksol
e) Fenoksibenzamin
 
117. Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatitin ayrıcı tanılarından biri değildir?
a) Seboreik dermatit
b) Steven Johnson sendromu
c) Histiositozis-X
d) Fenil ketonüri
e) Akrodermatitis enteropatika
 
118. Hiperpotasemi tedavisinde öncelikle aşağıdakinlerden hangisi kullanılır?
a) % 10’luk kalsiyum glukonat 
b) EDTA
c) Beta bloker
d) Alüminyum hidroksit 
e) Steroid
 
119. Aşağıdakilerden hangisi Hodgkin hastalığının histolijik alt tiplerinden değildir?
a) Lenfositten zengin 
b) Lenfoblastik tip
c) Lenfositten fakir
d) Nodüler sklerozan tip 
e) Karışık hücreli tip
 
120. Mekonyum ileusu saptanan hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Hipotiroidi
b) Aganglionik megakolon 
c) Kistik fibrozis
d) Alfa 1 antitiripsin eksikliği 
e) Wilson hastalığı
 
121. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde Erb-Duchenne paralizisini en iyi tanımlar?
a) Humerus fraktürüne bağlı kolda zayıflık 
b) Servikal 5-6 sinirlerinin zedelenmesine bağlı kol kuvvetinde azalma 
c) El bileği hasarına bağlı düşük
d) Klavikula fraktürüne bağlı kolda zayıflık 
e) Sifilitik artrite bağlı pseudoparalizi
 
122. Edinsel aplastik anemide aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Kemik iliği aspirasyonunda hiposellülarite 
b) Periferik trombositopeni
c) Retikülositoz
d) Eritropoetin düzeyinde artış
e) Periferik yaymada makrositoz
 
123. Kalp sesleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Aort stenozunda ikinci ses çift duyulur 
b) Atriyal sistolde üçüncü ses alınır
c) ikinci kalp sesinin inspirasyon ve ekspirasyonda değişmeden çiftleşmesi ASD için önemlidir.
d) 4. kalp sesi çocuklarda fizyolojik olarak duyulur 
e) Pulmoner stenozda S2 şiddetli duyulur.
 
124. Süt çocuklarında bronşiolit etiyolojisinde en önemli etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Solunum sinsityal virüs 
b) Mikoplazma
c) Adeno virüs
d) Parainfluenza virüsü
e) Haemophilus influenzae tip b
 
125. Diyabetik anne çocuklarında aşağıdakilerden hangisinin sıklığı artmamıştır?
a) Büyük arterlerin transpozisyonu 
b) Lumbosakral agenezi sendromu 
c) Holoprosensefali
d) Duodenal atrezi
e) izole pulmoner atrezi
 
126. Aşağıdaki enfeksiyon etkeni ile klinik bulgular eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Kızamıkçık-Forcheimer lekeleri
b) Kızamık - Koplik lekeleri
c) Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu - Atipik lenfositler
d) Herpes simpleks virüs - Negri cisimciği
e) Sifiliz-Hutckinson dişleri
 
127. Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi orantılı boy kısalığı nedenlerinden değildir?
a) Beslenme yetersizliği 
b) Hipotroidi
c) Turner sendromu 
d) Akondroplazi
e) Kistik fibroiz
 
128. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığının tanı kriterlerinden değildir?
a) Çilek dili
b) Pürülan konjuktivit 
c) Lenfodanopati
d) El ve ayaklarda ödem 
e) Deri döküntüsü
 
129. Klasik galaktozemide eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Galaktokinaz
b) Aldolaz eksikliği 
c) Fosfofruktokinaz
d) Fruktoz 1-6 difosfataz
e) Galaktoz 1-Fosfat üridil transferaz eksikliği
 
130. Göbeğin düşmesinden kısa bir süre sonra kanama gözlenen bebeklerde aşağıdaki koagülasyon faktörlerinin hangisinde eksiklik olduğu düşünülmelidir?
a) Faktör XII 
b) Faktör XIII 
c) Faktör IX 
d) Faktör VII 
e) Faktör V
 
131. Aşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur?
a) Üçüncü kalp sesi 
b) Dördüncü kalp sesi
c) Mitral açılma sesi 
d) Ejeksiyon sesi
e) Perikardiyal vuru (knock)
 
132. 25 mm/sn hızla çekilen bir elektrokardiyografide eşit aralıklarla gelen iki QRS kompleksi arasında
15 küçük kare bulunmaktadır. Bu elektrokardiyografiye göre dakikadaki kalp hızı kaçtır?
a) 50 
b) 100
c) 150 
d) 200
e) 300
 
133. Aşağıdakilerden hangisi beta adrenerjik reseptör blokörlerinin antihipertansif etki mekanizmalarından biri değildir?
a) Periferik vasküler dirençte azalma
b) Renin salınımında baskılanma
c) Merkezi sinir sisteminde sempatik inhibisyon
d) Sempatik adrenerjik sinir uçlarından noradrenalin salıverilmesinde azalma
e) Kalp atım sayısında azalma
 
134. Sol ventrikül yetersizliğine bağlı akut akciğer ödeminin acil tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) % 100 oksijen verilmesi 
b) intravenöz furosemid
c) intravenöz morfin
d) intravenöz dobulamin
e) ACE inhibitörleri
 
135. Aşağıdakilerden hangisi transuda niteliğindeki plevral sıvının özelliklerinden biri değildir?
a) Proteinin 3 g/dl’nin altında olması
b) Plevral sıvı pH değerinin 7.3’ten büyük olması
c) Plevral sıvı/serum glukoz oranının 0.5’in üzerinde olması
d) Beyaz küre sayısının 1000/mm3’ün altında olması
e) Plevral sıvı laktat dehidrogenaz mutlak değerinin 200 IU/L’nin üzerinde olması
 
136. Akut astım krizindeki bir hastayı acil serviste izlerken, hava yolu obstrüksiyonunu
değerlendirmede kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akciğer grafisi 
b) Tepe akım hızı (PEFR)
c) Nabız hızı ve tipi 
d) Solunum hızı
e) PaO2 düzeyi
 
137. Ani göğüs ağrısı ile acil servise başvuran 60 yaşındaki obez bir kadın hastanın ilk fizik muayenesinde kan basıncı 100/80 mmHg,
nabız 102/dakika ritmik, solunum hızı 22/dakika ve ateş 37.9 C olarak bulunuyor. Oskültasyonda anormal bir bulgu saptanmıyor.
Akciğer grafisinde sol sinüste küntleşme, elektrokardiyografide sinüs taşikardisi, sağ ventrikül yüklenmesi ve arteryel kan gazı analizinde
orta derecede hipoksemi saptanıyor. Bu hastada tanı koymak için öncelikle aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır?
a) Pulmoner anjiyografi
b) Alt ekstremite Doppler venografi
c) Toraks tomografisi
d) Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
e) Tarosentez
 
138. Serum transaminaz düzeyleri normal olan bir hastada Hepatit B virus (HBV)
enfeksiyonuna ait serolojik inceleme sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Serolojik inceleme Sonuç
HBs antijeni   -
HBe antijeni   -
Anti-HBe antikoru  +
Anti-HBs antikoru   -
IgG anti-HBc antikoru  +
IgM anti-HBc antikoru  +
 
Tablodaki bilgilere dayanarak, bu hastayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
a) Akut HBV enfeksiyonun geçirmektedir.
b) Kronik HBV taşıyıcısıdır.
c) Daha önce HBV ile karşılaşmıştır
d) HBV’ye karşı tam bağışıklık kazanmıştır
e) Aşı ile HBV ye karşı tam bağışıklık kazanmıştır
 
139. iki gündür ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusması olan erişkin bir hastanın gaita incelemesinde
Giardia lamblia trofozoitleri gözleniyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisi en uygundur?
a) Klindamisin 
b) Primetamin
c) Mebendazol 
d) Metronidazol
e) iyodokinol
 
140. Anaerobik bakterilerin aşağıdaki enfeksiyonların hangisinde rol oynama olasılığı en düşüktür?
a) Beyin apsesi
b) Hastane dışında gelişen aspirasyon pnömonisi
c) insan ısırığı
d) Diyabetik ayak ülseri
e) Nötropenik hastalarda bakteremi
 
141. Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bulgularından biri değildir?
a) Hipertansiyon 
b) Hipoglisemi
c) Kolon polipleri 
d) Uyku apnesi
e) Kardiyomiyopati
 
142. Panhipopitüitarizmli hastanın tedavisinde, ilk olarak aşağıdaki hormonlardan hangisinin replasmanına başlanmalıdır?
a) Kortizol 
b) Tiroid hormonu
c) Büyüme hormonu 
d) Gonadal steroidler
e) Melatonin
 
143. Kırk iki yaşında bir kadan hasta kronik yorgunluk nedeniyle doktora başvurmuştur. Yapılan
laboratuar tetkikleri sonucunda açlık kan şekeri 130 mg/dL olarak bulunmuştur. Bu hastada,
diabetes mellitus tanısını doğrulamak için öncelikle aşağıdaki tetkiklerden hangisi yapılmalıdır?
a) Rasgele kan şekeri ölçümü
b) Oral glukoz tolerans testi
c) Tekrar açlık kan şekeri ölçümü
d) Hemoglobin A1C tayini
e) Açlık plazma insülini ve kan şekeri ölçümü
 
144. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde yağlanmaya neden olmaz?
a) Sistemik lupus eritematozus 
b) Diabetes mellitus
c) Total parenteral beslenme 
d) Jejunoileal bypass
e) Protein-kalori malnütrisyonu
 
145. Altmış üç yaşında bir erkek hasta 10 yıldır süren pirozis ve regürjitasyon yakınmalarıyla başvuruyor.
Öyküsünden son üç aydır katı gıdaları yutarken güçlük çektiği son iki ay içinde 3 kg zayıfladığı öğreniliyor.
Laboravuvtar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 11 g/dL ve hematokrit değeri % 33 olarak bulunuyor.
Hasta’nın 10 gün önce başlanan çift doz proton pompa inhibitör tedavisiyle tamamen düzelen yakınmaları nedeniyle ilacı
kesiyor. ilacın kesilmesinden 2 hafta sonra yakınmalarının tekrar başlamasıyla yeniden hastaneye başvuruyor.
Bu vakayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi üst gastrointestinal sistem endoskopisi endikasyonlarından biri değildir?
a) Uzun süreli pirozis 
b) Son 2 aydır kilo kaybı
c) Katı gıdaları yutma güçlüğü
d) Hematokrit değerinin % 33 ve hemoglobin düzeyinin 11 g/dL olması 
e) Proton pompa inhibitörü kesilince yakınmaların yinelenmesi
 
146. Yirmi yedi yaşında, gravida 1, para 0 yedi aylık gebe bir kadın, şiddetli kaşıntı nedeniyle başvuruyor.
Fizik muayenede ciltte kuruluk dışında bir bulgu saptanmıyor. Hasta 4 hafta sonra hafif sarılık, idrar renginde
koyulaşma ve akolik gaita şikayetleriyle yeniden başvuruyor. İlk başvurusundan beri karın ağrısının olmadığını,
ilaç kullanmadığını ve 2 kg zayıfladığını belirten hastada yapılan fizik muayenede uterusun umbilikusun 8 cm
üzerinde olduğu, karaciğer ve dalak büyüklüğünün normal olduğu gözleniyor. Laboratuar tetkikleri sonucunda
serum total bilirübin düzeyi 7 mg/dL, direkt bilirübin düzeyi 5 mg/dL, AST düzeyi 33 U/L, alkalen fosfataz düzeyi
210 U/L ve protrombin zamanı 12 saniye olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akut viral hepatit 
b) Safra taşı
c) Dubin-Jonson sendromu 
d) Gebelik kolestazı
e) Gebeliğe bağlı akut yağlı karaciğer
 
147. On dokuz yaşında bir erkek hasta, bir hafta önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksyionunu takiben kol ve bacaklarda
purpurik lekeler, epistaksis ve dişeti kanamaları nedeniyle başvuruyor. Fizik muayenede peteşi ve purpura dışında bulgu
saptanmıyor. Yapılan tam kan incelemesinde kan biyokimyasının ve koagülasyon testlerinin normal değerlerde, trombosit
sayısının ise 9000/mikrolitre olduğu bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) idyopatik trombositopenik purpura
b) Miyelodisplastik sendrom
c) Trombotik trombositopenik purpura
d) Henoch-Schönlein purpurası
e) Bernard-Soulier sendromu
 
48. Otuz dokuz yaşında bir kadın hasta halsizlik ve solukluk yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayenede hastanın normal olduğu
gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin miktarı % 8.2 g, hematokrit düzeyi % 26, MCV 66 fL, MCH 26 pg, MCHC 26 g/dL ve
retikülosit sayımı % 0.8 olarak saptanıyor. Bu hastada tanıyı koyabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
a) Kemik iliği depo demiri tayini 
b) Perferik yayma
c) İdrarda hemosiderin testi 
d) Hemoglobin elektroforezi
e) Serum ferritin düzeyi
 
149. Kan üre düzeyinde yükselme gözlenen, aşağıdaki durumların hangisinde temel faktör üre sentezindeki artıştır?
a) Diüretik kullanımı 
b) Hepatorenal sendrom
c) Ciddi diyare 
d) Akut böbrek yetmezliği
e) Multipl travma
 
150. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin akut tübüler nekroza yol açarak böbrek yetmezliği ortaya çıkarma riski en yüksektir?
a) Siprofloksasin 
b) Sefotaksim
c) Rifampin 
d) Amfoterisin B
e) Penisilin G
 
151. Genç kadınlarda, akut sistite Echerichia coli’den sonra en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Staphylococcus aureus
b) Staphylococcus saprophyticus
c) Pseudomonas aeruginosa
d) Enterobacter cloacae
e) Candida albicans
 
152. Sıtma hastalığının endemik olduğu bir bölgede maliyet ve yarar açısından en uygun yöntemle hastalığın kontrol
altına alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, aşağıdaki uygulamalardan hangisi öncelikle tercih edilmelidir?
a) Evleri dolaşarak son bir hafta içerisinde yüksek ateşli olanlardan kan yayması alıp incelemek
b) Sağlık ocağı ve hastanelere başvuran yüksek ateşli hastalardan kan yayması alıp incelemek
c) Yüzey alanı 2m2 den daha geniş olan bataklıkları ve su birikintilerini kurutmak
d) Yılda bir defadan az olmamak üzere evlerde insektisit püskürtmesi yapmak
e) Yerleşim alanlarında insektisit sislemesi yapmak
 
153. Aşağıdakilerden hangisi kurşun zehirlenmesinde gözlenen bulgulardan biri değildir?
a) Anemi
b) Diş etlerinde Burton çizgisi
c) Eritrositlerde bazofilik noktalanma
d) Pulmoner ödem
e) Periferal motor nöropati
 
154. Sol gözünde görme kaybı nedeniyle başvuran 25 yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde optik nörit bulguları
saptanıyor. Beyin omurilik sıvısı incelemesinde oligoklonal bant pozitif bulunmuş, magnetik rezonans görüntülemede
beyinde periventriküler hiperintens alanlar gözlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amiyotrofik lateral skleroz 
b) Primer lateral skleroz
c) Myastenia gravis
d) Multipl skleroz
e) Tuberöz skleroz
 
155. Bening pozisyonel vertigo ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ataklar halinde gelir, tekrarlayıcıdır
b) Ataklar sırasında nistagmus, bulantı ve kusma vardır
c) Nistagmus, Barany testi devam ettikçe artar
d) Baş hareketleri ile artar
e) Spontan iyileşme gözlenebilir
 
156. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının belirtilerinden biri değildir?
a) Unutkanlık 
b) Vibrasyon duyusu kaybı
c) Konuşma bozukluğu
d) Cisimleri, dokunmakla tanımada güçlük
e) Motor aktivitede azalma
 
157. Akantolizis aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde rol oynar?
a) Pemfigus 
b) Dermatitis herpetiformis 
c) Büllöz pemfigoid 
d) Eritema multiforme
e) Skatrisyel pemfigoid
 
158. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmanın yol açtığı doğal değişikliklerden biri değildir?
a) Sol ventriküler hipertrofi 
b) Osteopeni
c) Kas kitlesinde azalma
d) Hemoglobinde düşüklük
e) T hücre fonksiyonlarında azalma
 
159. Postmenopozal osteoporozda aşağıdakilerden hangisi tedavi amacıyla kullanılmaz?
a) Bifosfonatlar 
b) Kalsitonin
c) Kalsiyum 
d) Östrojen
e) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar
 
160. Juvenil romatoid artritte, antinükleer antikor pozitifliği ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki vardır?
a) Entesopati 
b) iridosiklit
c) Poliartiküler tutulum 
d) intermitan ateş
e) Hematüri
 
161. Aşağıdaki hücrelerden hangisinden hem TNF alfa hem de IL-6 salgılanır?
a) Makrofaj 
b) Nötrofil
c) Trombosit 
d) Nöron
e) Kas Hücresi
 
162. Septik şokta erken dönemde ortaya çıkan ve mikrosirkülatuar bozukluğa yol açan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalbin sistolik disfonksiyonu
b) Mikrosirkülatuar tıkanma
c) Damar permeabilitisinde artma
d) Arteriovenöz oksijen farkında azalma
e) Periferik vasküler dirençte artma
 
163. Masif transfüzyon yapılan hastada aşağıdakilerden hangisi koagülasyon faktörü replasmanı için en uygundur?
a) Fibrinojen 
b) Albumin
c) Kriyopresipitat 
d) Faktör VIII
e) Taze donmuş plazma
 
164. Trafik kazası nedeniyle yatırılan hastada kan pH 7.23, pCO2 40 mmHg, bikarbonat 10meq/dl dir.
Bu hastada aşağıdaki asit baz bozukluklarından hangisi vardır?
I-Kompanse metabolik asidoz
II-Kompanse respiratuar asidoz
III-Kompanse olmayan metabolik asidoz
IV-Kompanse olmayan respiratuar asidoz
a) I 
b) II
c) III 
d) IV
e) I ve IV
 
165. Ameliyat sonrası akut tübüler nekroz tanısı koymada en duyarlı tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) idrar ozmolalitesi 
b) idrar sodyumu
c) idrar / Plazma kreatinin oranı
d) Böbrek ultrasonografisi
e) Plazma BUN düzeyi
 
166. Majör karın veya göğüs cerrahisi sonrasında en sık görülen pulmoner komplikasyon hangisidir?
a) Aspirasyon pnömonisi 
b) Solunum depresyonu
c) Pnömotoraks 
d) Atelektazi
e) Pulmoner ödem
 
167. Hangisi akut semptomatik hiponatremide görülmez?
a) Hiperaktif derin tendon refleksleri 
b) Terde azalma
c) Artmış kafa içi basıncı
d) Oliguri
e) Hipertansiyon
 
168. Pilor stenozuna bağlı hipokloremik hipokalemik metabolik alkalozun oluşum mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mide mukozasından H+ geri emiliminin artması
b) Respiratuar kompansasyon sürecinde potasyumun hücre içine girmesi
c) Böbreklerden hidrojen iyonu reabzorbsiyonu karşılığında potasyum atılımının artması
d) Artan aldesterona bağlı sodyum reabzorbsiyonu ile birlikte potasyum atılımı
e) Artan tübüler bikarbonat reabzorbsiyonu
 
169. 24 saatte kilogram başına 1.7gr protein içeren standart aminoasit çözeltisi, 1gr azota 150kcall enerji verecek kadar glikoz, 24 saatte toplam
50mEq sodyum 40mEq potasyum 90mEq fosfor, 30mEq magnezyum ve kalsiyum içeren TPN uygulanan ve hiç oral almayan bir hastada tedavinin
10. günü saç dökülmesi, deride kuruma, göz içi basınçta düşme gözlenen hastada en olası metabolik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dallanmış zincirli amino asit eksikliği
b) Çinko eksikliği
c) A vitamini eksikliği 
d) Esansiyal yağ asidi eksikliği
e) Klor eksikliği
 
170. Delici karın travmalarında en sık yaralanan organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dalak 
b) Karaciğer
c) Pankreas 
d) Mide
e) ince bağırsaklar
 
171. Yüksekten düşme sonucu künt karın travması geçiren 40 yaşında bir hastada yapılan ilk müdahaleden sonra, tansiyon arteriyel,
nabız, idrar çıkışı stabildir. Bu hastada intraabdominal yaralanma olup olmadığını araştırmada en uygun yöntem hangisidir?
a) Laparotomi 
b) Laparoskopi
c) Peritoneal lavaj 
d) Ultrasonografi
e) BT
 
172. 40 yaş civarındaki kişilerde daha sık ortaya çıkan ve zaman zaman kanama, akut gastrit
dilatasyon veya volvulus ile karakterize olan diyafragmatik herni tipi hangisidir?
a) Paraözefageal herni
b) Sliding (kayma tipi) herni
c) Travmatik diyafragma hernisi
d) Bochdalek hernisi
e) Morgagni hernisi
 
173. Bir gün önce geçirdiği trafik kazasında 2 araba arasında sıkışması nedeniyle gözlem altına alınan ve
hemodinamik açıdan stabil seyreden bir hastada boyunda ağrı, taşikardi, taşipne, hipotansiyon gelişiyor.
Hastanın boynunda subkütan amfizem saptanıyor.Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pulmoner emboli 
b) Hemotoraks
c) Retroperitoneal hematom 
d) Özefagus perforasyonu
e) Dissekan aort anevrizması
 
174. Önceki soruda (173. soru) söz edilen hastada tanıya yönelik öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Bilgisayarlı tomografi
b) Akciğer ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
c) Diyagnostik laparoskopi
d) Özefagoskopi
e) Akciğer grafisi
 
175. Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için inoperabilite kriteri değildir?
a) Virchow nodülü saptanması
b) Rektal tuşede rektal rafın saptanması
c) Karında asit
d) Tümörün palpasyonla ele gelmesi
e) Karaciğerde multipl metastazlar
 
176. Gastrointestinal adenokanserler aşağıdaki bölgelerin hangisinde en az görülür?
a) Mide 
b) ince bağırsaklar
c) Çekum 
d) Sigmoid
e) Rektum
 
177. Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığının radyolojik bulgularından biri değildir?
a) Terminal ileumda uzun segmenter darlık
b) Komşu organlar ile fistülizasyon
c) Kolon tutulumunda haustraların yaygın kaybı
d) Segmenter ve asimetrik bağırsak tutulumu
e) Mukozal lineer ülserler ve kaldırım taşı bulguları
 
178. Masif alt GİS kanaması ile başvuran yaşlı bir hastada öncelikle hangisi düşünülmelidir?
a) Kolon tümörü 
b) Hemoroid
c) Polip 
d) Divertüklozis
e) inflamatuar bağırsak hastalığı
 
179. Medüller tiroid karsinomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kanda tiroglobülün düzeyinin yüksek olması tanı koydurucudur
b) RET protoonkogende mutasyon vardır
c) MEN-1 grubunda yer alır
d) Bilateral subtotal tiroidektomi en uygun tedavidir
e) Post operatif dönemde radyoaktif iyot tedavisi yararlıdır
 
180. Nodüler guatr nedeniyle bilateral subtotal tiroidektomi yapılan hastada ameliyattan 2-3 saat sonra ciddi
solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişiyor. Bu tabloya aşağıdakilerden hangisinin neden olma olasılığı en yüksektir?
a) Kanama ve hematom
b) Tek taraflı inferior laringeal sinir yaralanması
c) iki taraflı süperior laringeal sinir yaralanması
d) Trakea yaralanması
e) Tiroid krizi
 
181. Aşağıdaki durumlardan hangisinde testis torsiyonu gelişme riski artar?
a) Akut epididimoorşit 
b) inmemiş testis 
c) Hidrosel 
d) Testis tümörü
e) Epididim kistleri
 
182. Boyun diseksiyonu yapılan bir hastada ameliyat sonrasında sol tarafta enoftalmus, ptozis
ve pupil konstrüksiyonu gelişmesi durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Sempatik sinir trunkus travması
b) internal karotid arter tavması
c) Eksternal karotid arter travması
d) Göze sürülen merheme reaksiyon
e) Lingual arter bağlanması
 
183. Periferik arter tıkanıklığına bağlı gelişen akut iskemide aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Ağrı 
b) Soğukluk
c) Siyanoz 
d) Parestezi
e) Nabız kaybı
 
184. Ektremitede kompartman sendromunun en erken bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağrı 
b) Solukluk
c) Parestezi 
d) Kas felci
e) Nabız kaybı
 
185. Gözde ani ağrı ve görmede azalma şikayetleri ile başvuran hastada biyomikroskobik
muayenede keratik presipitat bulunmuş ise öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Akut konjoktivit 
b) Akut glokom
c) Akut keratokonjoktivit 
d) Akut iridosiklit
e) Fliktenüler keratit
 
186. Gebelikte aşağıdaki proteinlerin hangisi plasenta kaynaklı değildir?
a) Gonadotropin releasing hormon
b) Oksitosin
c) Somatostatin
d) Alfa- fetoprotein
e) inhibin
 
187. Aşağıdaki etiyolojik faktörlerden hangisi habitüel abortusların en az nedenidir ?
a) Anatomik
b) Endokrinolojik
c) Enfeksiyöz
d) immünolojik
e) Trombotik
 
188. Prenatal tanı amacıyla yapılan fetal ultrasonografide aşağıdaki anomalilerden hangisinin varlığı durumunda aneuploidi riski en azdır?
a) Gastroşizis
b) Kistik higroma
c) Duodenal atrezi
d) Omfalosel 
e) Diafragmatik herni
 
189. Aşağıdaki neonatal komplikasyonlardan hangisi forseps kullanılarak yapılan term doğumlarda vakum kullanılanlara göre daha yüksek oranda görülür?
a) Sefal hematom
b) Fasial paralizi
c) Neonatal sarılık
d) Retinal kanama
e) Kaput suksadenum
 
190. Fallop tüplerinin uterusa en yakın segmenti hangisidir?
a) Ampulla
b) infindibulum
c) interstisyel
d) istmus
e) Fimbrial
 
191. Donavan cisimcikleri ile seyreden enfeksiyonda etken hangisidir?
a) Hemafulis ducrei
b) Chlamidya trachomatis
c) Gardnerella vaginalis
d) Calymatobacterium granülomatis
e) Neiseria gonore
 
192. Primer dismenore ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Organik pelvik patoloji yok
b) Sikluslar ovulatua
c) Servikal hareketler ağrılı değil
d) Sıklıkla bulantı kusma ve diare ile seyreder
e) Ağrı luteal fazla başlayıp menstruasyon süresince devam eder
 
193. Bebeğini emziren bir annenin postpartum kontrasepsiyonu için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmemelidir?
a) Levanorgestreli implant
b) Yalnızca progesteron içeren kontraseptif hap
c) Kombine oral kontraseptif
d) Depo medroksi progesteron asetat
e) RiA
 
194. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinde alfa-fetoprotein bir tümör marker olarak kullanılabilir?
a) Müsinöz kist adenokarsinom
b) Endodermal sinüs tümörü
c) Koryokarsinom
d) Disgerminom
e) Granüloza hücreli tümör
 
195. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi gebelikte en sık görülür?
a) Granülöza hücreli tümörü
b) Müsinöz kist adenom
c) Disgerminom
d) Brenner tümörü
e) Tekoma
 
196. Meme kanseri tedavisi sonrası iki yıldır tamoksifen kullanan 40 yaş evli ve çocuklu bir kadın hastada endometrium kalınlığı
saptanmıştır.Yapılan endometrial biopside basit atipisiz endometrial hiperplazi gelmiştir. Bu hastada tedavide yapılması gereken hangisidir?
a) Oral progestin verilmesi
b) Tamoksifen kesilmesi
c) Progesteronlu RİA takılması
d) Endometrial ablasyon
e) Histerektomi
 
197. Trofoblastik hastalık en çok nereye metastaz yapar?
a) Akciğer
b) Vajen
c) Karaciğer
d) Dalak
e) Beyin
 
198. Aşağıdaki durumlardan hangisinde RİA kontraendike değildir?
a) Diabet
b) Bikornuat uterus
c) Wilson hastalığı
d) immünsupresyon
e) Submüköz myom
 
199. Sekonder amenore ile başvuran bir kadının laboratuar testlerinde LH yüksek progesteron yüksek,
FSH düşük bulunmuştur. Bu hastanın amenoresinin en olası nedeni hangisidir?
a) Hipofizer adenom
b) Asherman sendromu
c) Sekonder gonadal yetmazlik
d) PCOS
e) Gebelik
 
200. Aşağıdakilerden hangisi postmenopozal östrojen replasman tedavisi için kesin bir kontraendikasyon değildir?
a) Geçirilmiş MI
b) Mevcut safra kesesi hastalığı
c) Akut trombofilebit
d) Tanısı belirsiz uterin kanama
e) Kronik karaciğer hastalığı
 
Yorumlar
Sen de Yaz