Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 2004 TUS SORULARI

1. Truncus brachiocephalicus aortun hangi bölümünden çıkar?
a) Aorta ascendens
b) Arcus aortae
c) Bulbus aortae
d) Aorta thoracicae
e) Aorta abdominalis
 
2. Aşağıdakilerden hangisi septum nasi’nin yapısında yer almaz?
a) Vomer
b) Lamina perpendicularis ossis ethmoidei
c) Cartilago septi nasi
d) Cartilago alaris major crus mediale
e) Cellulae ethomidales
 
3. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu omuz ekleminin fibröz kapsülü içinden geçer?
a) Musculus biceps brachii caput longum
b) Musculus biceps brachii caput breve
c) Musculus triceps brachii caput longum
d) Musculus triceps brachii caput mediale
e) Musculus triceps brachii caput laterale 
 
4. Aşağıdaki kaslardan hangisi bacağa ekstansiyon yaptırır?
a) Musculus quadratus lumborum
b) Musculus erector spinae
c) Musculus tibialis anterior
d) Musculus quadriceps femoris
e) Musculus tibialis posterior
 
5. Aşağıdakilerden hangisi regio inguinalis’te yer almaz?
a) Arteria epigastrica inferior
b) Anulus inguinalis superficialis
c) Anulus inguinalis profundus
d) Nervus ilioinguinalis
e) Nervus pudendus
 
6. Aşağıdakilerden hangisi canalis opticustan geçer?
a) Nervus ophthalmicus
b) Vena ophthalmica
c) Arteria ophthalmica
d) Nervus oculomotorius
e) Nervus olfactorius
 
7. Aşağıdakilerden hangisi sinus cavernosus içinden geçen oluşumlardan biridir?
a) Arteria carotis interna
b) Arteria carotis externa
c) Arteria vertebralis
d) Vena ophthalmica
e) Vena jugularis interna
 
8. Aşağıdakilerden hangisi meatus nasi inferior’a açılır?
a) Sinus maxillaris
b) Sinus frontalis
c) Ductus nasolacrimalis
d) Sinus sphenoidalis
e) Cellulae ethmoidalis anterior
 
9. Aşağıdaki ganglionlardan hangisi sempatik sisteme dahildir?
a) Ganglion ciliare
b) Ganglion submandibulare
c) Ganglion oticum
d) Ganglion pterygopalatinum
e) Ganglion mesentericum superius
 
10. Aşağıdakilerden hangisi tonsilla palatina’yı arkadan sınırlar?
a) Arcus palatoglossus
b) Arcus palatopharyngeus
c) Plica glossoepiglottica mediana
d) Musculus genioglossus
e) Plica glossoepiglottica lateralis
 
11. Corpuscula tactus (Meissner cisimcikleri) derinin hangi tabakasında bulunur?
a) Stratum corneum
b) Stratum lucidum
c) Stratum granülozum
d) Dermal papillae
e) Stratum spinosum
 
12. Histamin ve heparin içermesi nedeni ile allerjik reaksiyonların başlamasından
sorumlu olan bağ dokusu hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eozinofil
b) Fibrosit
c) Makrofaj
d) Plazma hücresi
e) Mast hücresi
 
13. Myelin kılıflarının akson boyunca oluşturduğuiki segmenti arasında aşağıdakilerden hnagisi yeralır?
a) Kalın myelin lameli
b) intraperiyot çizgi
c) Ranvier boğumu
d) Schimidt - Lantermann yarığı
e) Mezakson
 
14. Aşağıdakilerden hangisi kalsiform hücrelerin özelliklerinden birisidir?
a) Sindirim kanalının bütün bölümlerinde bulunması
b) Glikoprotein türde salgı yapması
c) Sinidirim enzimlerini salgılayan bez hücreleri olması
d) Argentaffin hücreleri olarak da adlandırılması
e) Doku içinde hücre grupları şeklinde yerleşik olması
 
15. Aşağıdakilerden hangisi plasental membranı geçemez?
a) Retinoik asit
b) insülin
c) Heparin
d) Fenitoin
e) Tetrasiklin
 
16. Aşağıdakilerden hangisi kromogranin A ve ATP’ye bağlanarak veziküller içinde depolanır?
a) Katekolaminler
b) Asetilkolin
c) Histamin
d) Serotonin
e) Glisin
 
17. Parmağa iğne batmasıyla oluşan ağrının parmağın ovuşturulmasıyla azalmasında aşağıdaki mekanizmalardan hangisi rol oynar?
a) Presinaptik inhibisyon
b) Postsinaptik inhibisyon
c) Presinaptik fasilitasyon
d) Postsinaptik fasilitasyon
e) Postsinaptik exitasyon
 
18. Sarsı süresi 30 ms olan bir iskelet kasının 10 ms aralıklarla uyarılması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) Kasılmada inhibisyon
b) Kasta yorgunluk
c) Motor ünitede uzaysal sumasyon
d) Kasta kramp
e) Kasta tetanik kasılmalar
 
19. Aşağıdakilerden hangisi ikinci kalp sesinin oluşmasına neden olur?
a) Atrioventriküler kapakların kapanması
b) Atriumlara gelen kanın oluşturduğu titreşimler
c) Atriumlardan ventriküllere gelen kanın oluşturduğu titreşimler
d) Aortik ve pulmoner kapakların kapanması
e) Atrioventriküler kapakların açılması
 
20. Aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi hematopoez sırasında CFU - GEMM kök hücre gruplarından gelişmez?
a) Eritrosit
b) Trombosit
c) Lenfosit
d) Nötrofil
e) Bazofil
 
21. Aşağıdakilerden hangisi nişasta sindirimi sonucu oluşur?
a) Laktoz
b) Maltoz
c) Sukroz
d) Trehaloz
e) Fruktoz
 
22. Aşağıdaki polisakkaritlerden hangisi sulfat içeriği bakımından zengindir?
a) Heparin
b) inülin
c) Hyaluronik asit
d) Glikojen
e) Nişasta
 
23. Ubikuitin proteininin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proteinlerin katlanmalarını kontrol etmek
b) Bağlandığı proteinlerin yıkımını sağlanmak
c) Bağlandığı proteinlerin taşınmasını sağlanmak
d) Protein sentezini kontrol etmek
e) Proteinlerin denaturasyonunu önlemek
 
24. ETZ ve oksidatif fosforilasyonda rol oynayan aşağıdaki inhibitörlerden hangisi sitokromlardaki elektron akışını inhibe etmez?
a) H2S
b) CO
c) Antimisin A
d) Rotenon
e) 2,4 Dinitrofenol
 
25. Asetoasetik asit ve beta-hidroksibütirik asitin başlıca sentez yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Böbrekler
b) Beyin
c) Akciğerler
d) Karaciğer
e) Yağ dokusu
 
26. Araşidonik asitten lökotrienlerin sentezlediği metabolik yolda rol alan ilk enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peroksidaz
b) Siklooksijenaz
c) Lipooksijenaz
d) İzomeraz
e) Redüktaz
 
27. Lipoprotein lipaz enziminin eksikliği aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) Hiperşilomikronemi
b) Hiperkolesterolemi
c) LDL kolesterol düzeyinin artışı
d) VLDL kolesterol düzeyinin artışı
e) Apo C-II düzeyinin azalması
 
28. 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA aşağıdakilerden hangisinin sentezinde bir ara üründür?
a) Karnitin
b) Keton cisimleri
c) Steroidler
d) Nikotinamid
e) Folik asit
 
29. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivetisinin artması hiperürisemiye neden olur?
a) Aspartat transkarbomilaz
b) Karbomil fosfat sentetaz
c) Dihidroorataz
d) PRPP sentaz
e) Timidilat sentaz
 
30. Orotik asit aşağıdaki metobolik yolların hangisinde oluşur?
a) Purin bazlarının sentezi
b) Pirimidin bazlarının sentezi
c) Sifingolipidlerin sentezi
d) Fosfogliseridlerin sentezi
e) Üre sentezi
 
31. Mitokondrial DNA ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mitokondrial matriksteki proteinlerin tümünün sentezi için gerekli bilgiyi kodlar
b) Nükleozom oluşturmaz
c) Mitokondride 2 adet rRNA ve 22 adet tRNA’yı kodlar
d) ETZ ve oksidatif fosforilasyon ile ilgili bazı proteinleri kodlar
e) Bakteri DNA sına benzer
 
32. Aşağıdakilerden hangisi steroid hormonların özelliklerinden biridir?
a) Plazmada taşıyıcı proteine gereksinimlerinin olmaması
b) Reseptörlerinin plazma zarı üzerinde olması
c) Etkilerini cAMP üzerinden göstermeleri
d) Hidrofilik olmaları
e) Plazma yarı ömürlerinin peptid hormonlara göre daha uzun olması
 
33. Monoaminoksidaz enzimi aşağıdakilerden hangisinin inaktivasyonunda rol oynar?
a) Adrenalin ve noradrenalin
b) Androjenler ve östrojenler
c) Adrenal steroidler
d) Hipofiz hormonları
e) Hipotalamus hormonları
 
34. Aromataz aşağıdaki hormonların hangisinin sentezinde rol oynayan bir enzimdir?
a) Androjen
b) Östrojen
c) Kortizol
d) Aldosteron
e) Progesteron
 
35. Aşağıdaki elementlerden hangisi kofaktör ya da koenzim olarak görev yapmaz?
a) Çinko
b) Bakır
c) Demir
d) Kobalt
e) Sodyum
 
36. Kalsitriol sentezinde gerekli olan 1-alfa-Hidroksilaz enzimi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a) Deri
b) Karaciğer
c) Böbrek
d) Kas
e) Akciğer
 
37. Aşağıdakilerden hangisinin fibrin yıkımını artırıcı etkisi yoktur?
a) Plazmin
b) t-PA (doku plazminojen aktivatörü)
c) Antitrombin III
d) Streptokinaz
e) Ürokinaz
 
38. Aşağıdakilerden hangisi tümör belirleyicilerinin kullanım alanlarından biri değildir?
a) Kanser taramaları
b) Malign ve benign tümörlerin ayırt edilmesi
c) Tedavi etkisinin izlenmesi
d) Metastazların belirlenmesi
e) Onkogeneze neden olan mutasyonların belirlenmesi
 
39. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi,zar yapısında yer alan klor taşıyıcısının mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkar?
a) Herediter sferositoz
b) Wilson hastalığı
c) Akondroplazi
d) Kistik fibroz
e) Familial hiperkolesterolemi
 
40. Albinizmde melanin sentezi bozukluğuna yol açan temel defekt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tirozinaz eksikliği
b) Tetrahidrobiopterin eksikliği
c) Tirozin hidroksilaz eksikliği
d) Dekarboksilaz eksikliği
e) Metiltransferaz eksikliği
 
41. Anaerob kültür için aşağıdaki örneklerden hangisi uygun değildir?
a) Kemik iliği
b) Sinüs aspiratı
c) Kan
d) Safra
e) Boğaz kültürü
 
42. Splenektomili hastalarda bakteriyel enfeksiyonların daha ağır seyretmesi öncelikle hangi bakteriyel yapı ile ilişkilidir?
a) Dış membran
b) Teikoik asit
c) Kapsül
d) Flagella
e) Porinler
 
43. Endokardit tanısı alan bir hastanın kan kültüründe hemolizi olmayan, optokine dirençli, safrada
erimeyen, safra-eskülin testi negatif, %6.5’lik NaCl buyyonda üremeyen, katalaz negatif ve gram pozitif
koklar üremiştir. Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Enterococcus faecalis
b) Streptococcus pneumoniae
c) Streptococcus pyogenes
d) Viridans streptokoklar
e) Streptococcus agalactiae
 
44. Kistik fibrozi hastalarında aşağıdaki bakterilerden hangisinin solunum yolu enfeksiyonu etkeni olma olasılığı en düşüktür?
a) Staphylococcus aureus
b) Mycobacterium avium intracellulare
c) Streptococcus pneumoniae
d) Burkholderia cepaciae
e) Pseudomonas aeruginosa
 
45. Kedisi tarafından ısırılan 75 yaşındaki kadın hastanın yarasından yapılan incelemede Mac-Conkey agarda üremeyen,
kanlı ve çukulata agarda üreyen, gram negatif kokobasiller belirlenmiştir; Bu bakterinin katalaz, oksidaz ve indol testleri
pozitif bulunmuş,üreaz yapmadığı saptanmıştır.Üç şekerli demirli besiyerini tamamen sarartan bakteri penisiline duyarlı
bulunmuştur. Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Pasteurella multocida
b) Francisella tularensis
c) Actinobacillus türleri
d) Capnocytophaga türleri
e) Streptobacillus türleri
 
46. Kapsül yapısı D-glutamik asit polimerlerinden oluşan hangisidir?
a) Streptococcus pneumoniae
b) Neisseria meningitidis
c) Enterobacter aerogenes
d) Bacillus anthracis
e) Streptococcus pyogenes
 
47. Bakteride RNA polimeraz enziminde oluşan kromozomal bir mutasyon, bakterinin
aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine karşı bir direnç gelişimine neden olur?
a) Primetamin
b) Rifampisin
c) Fluorokinolonlar
d) Trimethoprim
e) Klindamisin
 
48. Penisilinler aşağıdaki bakteriyel yapılardan hangisine bağlanarak etki gösterir?
a) 70S ribozomlara
b) Nükleotidlerdeki hidrojen bağlarına
c) Sitoplazmik membrandaki proteinlere
d) Sitoplazmik membrandaki lipoproteinlere
e) Hücre duvarındaki lipopolisakkaridlere
 
49. Genetik olarak komplemanın C9 komponenti eksik olan kişilerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) Anafilotoksin aktivitesi
b) C5 konvertaz oluşumu
c) Opsonizasyon
d) Komplemana bağlı hücre lizisi
e) Alternatif yol aktivasyonu
 
50. Aşağıdakilerden hangisinde, primer olarak virüsla enfekte olan hücreleri öldürmeye hedeflenen hücre tipi,
bu fonksiyonu destekleyen sitokin ile birlikte verilmiştir ?
 Hücre tipi Sitokin
a) NK hücresi Alfa interferon
b) Makrofaj Tümör nekrozis faktör
c) Sitotoksik T hücresi İnterlökin-6
d) Nötrofil Tümör nekrozis faktör
e) Dentritik hücre İnterlökin-1
 
51. Hücre içi bakteriyel patojenlere karşı bağışıklıkta aşağıdakilerden hangisi T lenfosit cevabı ile birlikte önemli rol oynar?
a) IgG antikorları
b) Kompleman sistemi
c) Makrofaj aktivasyonu
d) Eozinofilik lökositler
e) Salgısal IgA antikorları
 
52. Prion hastalıklarında amiloid plaklar aşağıdaki organların hangisinde görülür?
a) Karaciğer
b) Böbrek
c) Akciğer
d) Kalp
e) Beyin
 
53. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile vücuda giren virüslara karşı korunmada rol oynayan faktörlerden biri değildir ?
a) Lizozim aktivitesi
b) Salgısal IgA
c) Silier aktivite
d) Alveolar makrofajlar
e) Yüzeyel mukus salgısı
 
54. Aşağıdakilerden hangisi, insan veya hayvanlarda hücre transformasyonuna ve tümör oluşumuna neden olabilen viruslardan biri değildir?
a) insan T hücre lenfotropik virusu
b) insan papilloma virusları
c) Paramyxoviruslar
d) Hepatit B virusu
e) Epstein-Barr virus
 
55. Ondokuz yaşında, 17 haftalık gebeliği olan bir kadın, fetal anemi ve hidrops nedeniyle ölü
doğum yapmıştır. Fetal otopside eritroid prekürsör hücrelerde viral inklüzyonlar saptanmıştır. 
Bu durumda, etken olarak öncelikle aşağıdaki virüslerden hangisi düşünülmelidir?
a) Herpes simplex virüs
b) Parvovirüs B19
c) Sitomegalovirüs
d) İnsan immün yetmezlik virüsü
e) Enterovirüsler
 
56. Viremi oluşturmayan vücuda girdiği bölgede enfeksiyon yapan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rotavirüs
b) Hepatit virüsları
c) Poliovirusları
d) Arboviruslar
e) Enteroviruslar
 
57. Diabetik ketoasidozla başvuran ellisekiz yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde ateş, sağ gözde şişlik ve ptozis saptanıyor.
Sağ eksternal etmoidektomi sırasında alınan sinüs materyalinin mikroskobik incelenmesinde septasız, dik açı ile dallanan düzensiz
kontürlü hifler görülüyor. Hastada görülen bu yapılar aşağıdaki mantarlardan hangisine ait olabilir?
a) Cryptococcus
b) Penicillium
c) Scedosporium
d) Fusarium
e) Rhizopus
 
58. Kemik iliği transplantasyonu yapılan bir hasta, transplantasyondan 30 gün sonra yüksek ateş
ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye başvurmuştur. Nötropenik olan hastanın bronkoskopik
biyopsi örneğinin incelenmesi sonucunda inflamatuar hücreler ve dallanan septalı hifler
saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sporotrikozis
b) Aktinomiçetoma
c) Mukormikozis
d) Pulmoner aspergillozis
e) Pneumosistis carini pnömonisi
 
59. Plasmodium vivax sıtması geçiren kişilerde, karaciğerde çoğalmadan kalan
ve yıllar sonra relapslara neden olan parazitik form aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sporozoitler
b) Hipnozoitler
c) Merozoitler
d) Genç şizontlar
e) Gametositler
 
60. Domuz çiftliğinde çalışan ve göz çevresinde ödem, göğüs ağrısı ve yaygın miyalji şikayetleri ile
başvuran 46 yaşındaki bir erkek hastanın kas biyopsi örneğinde kist içeren larvalar saptanmıştır.
Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Trichinella spiralis
b) Taenia saginata
c) Trichuris trichura
d) Necator americanus
e) Ascaris lumbricoides
 
61. Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositik sistem elemanlarından değildir?
a) Kupfer hücreleri
b) Alveolar makrofaj
c) Plazma hücresi
d) Histiyositler
e) Osteoklast
 
62. Aşağıdakilerden hangisinde karsinom riski yüksektir?
a) Endometriyal hiperplazi
b) Pubertada meme bez epiteli hiperplazisi
c) Gebede hipofiz laktotrop hiperplazisi
d) Gebede tiroid folikül epitelinde hiperplazi
e) Parsiyel hepatektomi sonrası hepatosit hiperplazisi
 
63. Aşağıdaki hücrelerden hangisi lenfokinlerin asıl kaynağıdır?
a) B lenfosit
b) Eozinofil lökosit
c) T lenfositi
d) Folikül merkez hücresi
e) Plazma hücresi
 
64. Aşağıdakilerden hangisi Epistein Barr virüs tarafından oluşturulur?
a) Kedi tırmığı hastalığı
b) Lenfagranülöloma venorum
c) Enfeksiyöz mononükleoz
d) Sarkoidoz
e) Dermatopatik lenfadenopati
 
65. Alfa-fetoprotein yükeskliğinde tümörün aşağıdakilerden hangisinden köken aldığı düşünülür?
a) Glial hücre
b) Hepatosit
c) Trofoblast
d) Rabdomyoblast
e) Kolon epiteli
 
66. Aşağıdakilerden hangisinde damar duvarında fibrinoid nekroz görülür?
a) Henoch-Scönlein purpurası
b) Tüberküloz arteriti
c) Diabetes mellitus
d) Ateroskleroz
e) Rayno fenomeni
 
67. Aschoff nodülleri aşağıdahi hastalıklardan hangisinde görülür?
a) Sarkoidoz
b) Brusella
c) Tüberküloz
d) Romatizmal ateş
e) Tularemi
 
68. Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuar distres sendromunun özelliklerinden biri değildir ?
a) Akciğerde yaygın fibrozis
b) Pulmonel ödem
c) Diffüz alveolar hasar
d) Hyalen membran oluşumu
e) Sekonder sürfaktan kaybı
 
69. Pleomorfik adenom en sık aşağıdakilerden hangisinden köken alır?
a) Hipofiz bezi
b) Tiroid bezi
c) Tükrük bezi
d) Ter bezi
e) Karaciğer
 
70. Demans, histolojik incelemede senil amiloid plaklar, nörofibriler yumaklar kortekte
dejeneratif değişikliklerle karekterli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lewy cisimciği hastalığı
b) Alzheimer hastalığı
c) Huntington hastalığı
d) Parkinson hastalığı
e) Amiotrofik lateral skleroz
 
71. 20 yaşın altında görülen, serebellumda yerleşen ve indifferansiye hücrelerden oluşan malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Astrositom
b) Astroblastom
c) Glioblastoma multiforme
d) Ependimoblastom
e) Medülloblastom
 
72. Sinir-kas ileti kavşağında asetil kolin reseptörlerine yönelik antikorların varlığı sonucunda
oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Myotonia konjenita
b) Myotonik distrofi
c) Polimyozit / Dermatomyozit
d) Myastenia gravis
e) Myositis ossifikans
 
73. Klinik olarak osteomyelit ile karışabilen kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteosarkom
b) Plazmasitom
c) Kemiğin dev hücreli tümörü
d) Ewing sarkomu
e) Kondrosarkom
 
74. Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür?
a) invazive lobüler karsinom
b) invazive duktal karsinom
c) Medüller karsinom
d) invazive papiller karsinom
e) Kolloid karsinom
 
75. Overde en sık görülen epiteliyal tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endometriyoid tümörler
b) Seröz tümörler
c) Müsinöz tümörler
d) Değişici hücreli tümörler
e) Skuamöz hücreli tümörler
 
76. Kadınlarda amenore ve galaktoreye, erkeklerde impotans ve infertiliteye yol açan hipofiz adenomu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Prolaktinoma
b) Kortikotrop adenom
c) Tirotrop adenom
d) Fonksiyonel olmayan adenom
e) Somatotropin adenom
 
77. Aşağıdaki tiroid kanseri tiplerinden hangisi kalsitonin salgılar?
a) Papiller karsinom
b) Medüller karsinom
c) Foliküler karsinom
d) indifferansiye karsinom
e) Skuamöz hücreli karsinom
 
78. Tiroid bezinde çok sayıda germinal merkezleri aktif lenfoid folliküler, plazma hücrelerinde ve makrofajlarda
çoğalma, epitel hücrelerinde onkositik değişim gözlenmesi ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Subakut granülomatöz tiroidit
b) Subakut lenfositik tiroidit
c) Hashimoto tiroiditi
d) Graves hastalığı
e) Riedel tiroiditi
 
79. Primer hiperparatiroidizmin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paratiroid karserleri
b) Primer diffüz paratiroid hiperplazisi
c) Ektopik paratiroid hormon salınımı
d) Adenomlar
e) Poliglandüler otoimmün hastalık
 
80. Erişkinde en sık görülen nefrotik sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lipoid nefroz
b) Membranoproliferatif glomerülonefrit
c) Membranöz glomerülonefrit
d) Fokal proliferatif glomerülonefrit
e) Fokal segmental glomerüloskleroz
 
81. Reseptör - ilaç etkileşimi belirlenirken dikkate alınan KD sabiti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Reseptöre olan %50 bağlanmanın gözlendiği serbest ilaç konsantrasyonudur
b) KD düşük ise ilaç afinitesi düşüktür
c) KD düşük ise EC 50 yüksektir
d) KD ile EC 50 arasında doğrusal bir ilişki vardır
e) Antagonistlerin KD si düşüktür
 
82. Aşağıdakilerden hangisi non-kompetetif antagonistleri en iyi tanımlar?
a) ilacın oluşturduğu etkinin tersini oluşturan maddedir
b) ilacın atılımını artıran maddedir
c) ilaç molekülüne bağlanarak ilacın etkisini engelleyen maddedir
d) ilaç reseptörüne reversibl bağlanarak ilacın bağlanmasını engelleyen maddedir
e) ilaç reseptörüne irreversibl bağlanarak ilacın bağlanmasını engelleyen maddedir
 
83. Aşağıdakilerden hangisi pilokarpinin özelliklerinden biri değildir?
a) Kolinerjik muskarinik reseptör agonisti olması
b) Glokom krizinde, intraoküler basıncı düşürmek için kullanılması
c) Göze damlatıldığında pupilde dilatasyona neden olması
d) Ter bezlerinde salgılamayı artırması
e) Mide tonus ve motilitesinde artmaya neden olması
 
84. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi selektif olarak alfa-1 adrenoseptörleri bloke eder?
a) Propranolol
b) Metoprolol
c) Prazosin
d) Pindolol
e) Esmolol
 
85. Aşağıdaki uçucu genel anesteziklerden hangisinin buhar basıncı yüksektir?
a) Halotan
b) izofluran
c) Enfluran
d) Sevofluran
e) Desfluran
 
86. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi, levodopanın Parkinson hastalığındaki terapötik etkisini azaltır?
a) Piridoksin
b) Askorbik asit
c) Pantotenik asit
d) Niasin
e) Folik asit
 
87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin analjezik etkisi yoktur?
a) Klomipramin
b) Butorfanol
c) Pentazosin
d) Nalokson
e) Amitriptilin
 
88. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin yapısında karbonhidrat bulunur?
a) Plasental laktojen
b) Büyüme hormonu
c) Koryonik gonadotropin
d) Prolaktin
e) Kortikotropin
 
89. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi benzimidazol türevi prokinetik ilaçtır?
a) Betanekol
b) Neostigmin
c) Metoklopramid
d) Eritromisin
e) Domperidon
 
90. intihar amacıyla aşırı doz digoksin alınması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
a) Ventriküler ektopik aritmi
b) Atrioventriküler düğümde iletimin hızlanması
c) Sinüs bradikardisi
d) Kardiyak arrest
e) Ventriküler taşikardi
 
91. Aşağıdakilerden hangisi bir ön ilaçtır?
a) Metildopa
b) Rezerpin
c) Esmolol
d) Klonidin
e) Propranolol
 
92. Kazayla veya intihar amacıyla tentürdiyot içildiğinde seçilecek lokal antidot aşağıdakilerden hangisidir?
a) Desferoksamin
b) Fizostigmin
c) Nişasta
d) Sirke
e) Gümüş nitrat
 
93. Ağır hipertrigliseridemi tedavisinde öncelikle tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nikotinik asit
b) Gemfibrozil
c) Atovastatin
d) Simvastatin
e) Kolestiramin
 
94. Giardia lamblia enfeksiyonunun tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amoksisilin
b) Trimetoprim-sülfometaksazol
c) Metronidazol
d) Klindamisin
e) Sulbaktam-ampisilin
 
95. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu salıverilmesini inhibe eder ve vazoaktif intestinal peptit
salgılayan metastatik karsinoid sendromunda diyare, yüz kızarması gibi semptomları tedavi etmek için kullanılır?
a) Prolaktin
b) IGF-1
c) Somatropin
d) Ondansetron
e) Oktreotid
 
96. Aşağıdaki immunsupresif ajanlardan hangisi kalsinorin bağımlı fosfataz inhibisyonuna neden olur?
a) Glukokortikoidler
b) Muromonab-CD3
c) Azotiopirin
d) Takrolimus
e) Mikofenolat mofetil
 
97. Aşağıdakilerden hangisi IL-2 reseptör antikorudur ve bu reseptörlerin aracılık
yaptığı T lenfosit aktivasyonunu engelleyerek immunsupresif etki gösterir?
a) Deksametazon
b) Talidomid
c) Metotreksat
d) Siklosporin
e) Daklizumab
 
98. Aşağıdaki hormonlardan hangisi iki peptid zinciri içerir?
a) Büyüme hormonu
b) Folikül stimüle edici hormon
c) Prolaktin
d) Plasental laktojen
e) Beta lipotropin
 
99. Angiotensin II ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Angiotensin II, AT1 reseptörlerini uyararak adrenal medulladan aldosteron salıverilmesine neden olur
b) Enalapril, angiotensin II oluşumunu azaltır
c) Losartan, AT1 reseptörlerini bloke ederek Angiotensin II nin etkilerini azaltır
d) Angiotensin II, AT1 reseptörlerini uyararak G-proteinleri aracılığıyla fosfolipaz C-betayı aktive eder
e) Angiotensin II, AT reseptörlerini uyararak hücre içi kalsiyumunu artırır
 
100. Sigara içme, aşağıdaki ilaçlardan hangisinin metabolizmasını artırarak etkinliğini azaltır?
a) Lidokain
b) Fenasetin
c) Teofilin
d) imipramin
e) Prazepam
 
101. Prematürelerde periventriküler-intraventriküler kanamaların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arteria serebri media
b) Subependimal germinal matriks
c) Galen veni
d) Willis poligonu
e) Serebellum damarları  
 
102. Doğumdan hemen sonra aşağıdaki durumların hangisinde maske ve hava kesesi ile pozitif basınçlı ventilasyon yaptırma endikasyonu vardır?
a) Kalp hızının 90/dakika olması
b) APGAR skorunun 8 olması
c) Sistolik kan basıncının 60 mmHg olması
d) Hipotoni
e) Solunum hızının 20/dakika olması
 
103. Aşağıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun karakteristik özelliklerinden biri değildir?
a) Organomegali
b) Fasiyal anomaliler
c) Kardiak anomaliler
d) Mental retardasyon
e) intra uterin gelişme geriliği
 
104. Aşağıdakilerden hangisi fatal beriberi hastalığında gelişen patolojik değişikliklerden biri değildir?
a) Miyokardda yağlı dejenerasyon
b) Kolestaz
c) Yaygın ödem
d) Periferik sinirlerde miyelin dejenerasyonu
e) Beyinde vasküler dilatasyon ve hemoraji
 
105. Aşağıdakilerden hangisinde, riboflavin eksikliğinde gözlenen bulgular birlikte verilmiştir?
a) Dermatit-diyare-demans
b) Gece körlüğü-folliküler hiperkeratoz-anemi
c) Glossit-keratokonjinktivit-seboreik dermatit
d) Subperiostal kanama-rozari-peteşial kanama
e) Kraniotabes-rozai-el bileklerinde genişleme
 
106. Aşağıdakilerden hangisi hiperammonemiye neden olmaz?
a) Histidinemi
b) Sitrolinemi
c) Arjininemi
d) Propionik asidemi
e) Lizinürik protein intoleransı
 
107. Bebeklerde aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisinde eksfoliasyonla birlikte seyreden yaygın eritematöz döküntüler gözlenir?
a) Akçaağaç şurubu idrar (maple syrup urine) hastalığı
b) Metilmalonik asidemi
c) Propionik asidemi
d) izovalerik asidemi
e) Multipl karboksilaz eksikliği
 
108. Kabakulak enfeksiyonunun çocukluk çağında en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epididimit
b) Pankreatit
c) Menenjit
d) Sensorinorenal işitme kaybı
e) Parotis bezi taşı
 
109. Human parvovirüs B19 aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
a) Eritema enfeksiyozum
b) Herediter hemolitik anemide aplastik kriz
c) Artropati
d) Kongenital polisitemi
e) Hidrops fetalis
 
110. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, EKG’de sivri, yüksek ve dar P dalgası görülür?
a) Hiperpotasemi 
b) Mitral stenoz
c) Persistan duktus arteriozus
d) Geniş ventriküler septal defekt 
e) Konjenital pulmoner stenoz
 
111. İki aylık siyanotik bir bebek hipoksik nöbet nedeniyle acil servise getiriliyor. Çekilen EKGde sol aks
sapması ve sol ventriküler hipertrofi saptanıyor.Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Trunkus arteriozis 
b) Triküspit atrezisi
c) Total anormal pulmoner venöz dönüşü 
d) Fallot tetralojisi
e) Büyük damarların transpozisyonu
 
112. Aşağıdakilerden hangisi fallot tetralojisinin bulgularından biri değildir?
a) Aort dekstropozisyonu 
b) Pulmoner stenoz
c) Triküspit darlığı
d) Ventriküler septal defekt 
e) Sağ ventrikül hipertrofisi
 
113. Aşağıdakilerden hangisi postsinizoidal portal hipertansiyona neden olur?
a) Konjenital hepatik fibrozis 
b) Siroz
c) Portal ven trombozu 
d) Venooklüsif hastalık 
e) Şistozomiasis
 
114. Çocuklarda en sık görülen kolorektal polip aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Adenomatöz polip 
b) Psödopolip
c) Villöz polip
d) Retansiyon polibi
e) Familiyal polipozis koli
 
115. Aşağıdakilerden hangisi çocularda obstrüktif uyku apnesi ve hipoventilasyona neden olan faktörlerden biri değildir ?
a) Obezite
b) Kistik fibrozis
c) Orak hücreli anemi
d) Adenotonsiller hipertrofi 
e) Larengomalezi
 
116. Aşağıdakilerden hangisi, bebek ve çocuklarda görülen intratorasik obstrüktif akciğer hastalığının klinik bulgularından biri değildir ?
a) Ekspirasyon süresinde uzama 
b) inspirasyon süresinde kısalma 
c) Akciğer volümünde artma
d) Retraksiyonlar
e) Ekspiratuvar wheezing
 
117. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayan ya da persistan whezinge neden olan durumlardan biri değildir ?
a) Pulmoner hemosiderozis 
b) Aspirasyon
c) Astım
d) Vasküler ring 
e) Kronik sinüzit
 
118. Akut astımlı bir hastada salbutamol inhalasyonu sonrasında oksijen satürasyonunda
düşme gözlenmiştir. Bu düşmenin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Ventilasyon-perfüzyon dengesinin bozulması 
b) Atelektazı gelişmesi
c) Pnömotoraks gelişmesi
d) Paradoks bronkokonstrüksiyon
e) Yüksek doz salbutamol uygulaması
 
119. Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri değildir?
a) Hepatit B virüs enfeksiyonu 
b) Graft versus host hastalığı
c) Alloimmunizasyon 
d) Hipersplenizm
e) Demir yüklenmesi
 
120. Warfarin aşağıdaki faktörlerden hangisinin sentezinde azalmaya neden olmaz?
a) Faktör II
b) Faktör VII 
c) Faktör VIII 
d) Faktör IX 
e) Faktör X
 
121. Beş yaşında bir çocuk solukluk nedeniyle getiriliyor. Yapılan fizik muayenede mikrosefali, boy
kısalığı ve café-au-lait lekeleri gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde pansitopeni ve hemoglobin F
düzeyinde yükselme saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Trizomi 18
b) Down sendromu 
c) Trizomi 13-15
d) Fanconi anemisi
e) Akkiz aplastik anemi
 
122. Aşağıdakilerden hangisi endemik kretenizmin nörolojik bulgularından biri değildir?
a) Sağırlık
b) Konvulziyon
c) Mental retardasyon 
d) Klonus
e) Ekstrapiramidal bulgular
 
123. Gebelikte aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı yenidoğan
bebekte konjenital hipotiroidi ile birlikte konjenital guatra neden olur?
a) Amiodaron 
b) Eritromisin 
c) Heparin
d) Prednizolon 
e) Mebendazol
 
124. Aşağıdakilerden hangisi hipopitüitarizmde görülen bulgulardan değildir?
a) Boy kısalığı
b) Uzamış sarılık 
c) Mikropenis
d) Semptomatik hipoglisemi 
e) Erken püberte
 
125.-126. ve 127. soruları aşağıdaki vakaya göre cevaplanacaktır.
 
Üç yaşında erkek hasta ÜSYE sonrası göz kapaklarında ve bacaklarında gode bırakan ödem, idrar miktarında
azalma, karında şişlik şikayetiyle başvuruyor.Yapılan fizik muayenede kan basıncı normal, karında minimal asit,
yapılan laboratuvar incelemelerinde idrarda (++++), 4+ proteinüri, serum albumin düzeyi 1,8 gr/dl olarak saptanıyor.
 
125. Yukarıdaki vaka için aşağıdaki hastalıklardan hangisi en uygundur?
a) Membranoproliferatif glomerulonefrit 
b) Membranöz glomerulonefrit
c) Minimal değişiklik hastalığı
d) Fokal segmental glomeruloskleroz 
e) Akut piyelonefrit
 
126. Tedavide ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 60 mg/m3/24 saat oral prednizolon + tuzsuz diyet
b) Antibiyotik tedavisi 
c) Bol proteinli diyet
d) Günde 3 g/kg Na albumin infüzyonu 
e) izotonik sıvı replasmanı
 
127. Hasta başvurduktan sonra idrar miktarı iyice azalıyor, hematürik idrar ve karın ağrısı başlıyor.
Ayrıca ilk muayenede saptanmayan her iki lomber bölgede palpl kitle BUN ve kreatinin düzeylerinde
artma saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin gelişme ihtimali en yüksektir?
a) Retroperitoneal abse
b) Bilateral renal ven trombozu 
c) Hidronefroz
d) Pyelonefrit
e) Renal hematom
 
128. Difterinin en sık nörolojik komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transvers miyelit 
b) Nörit
c) Koma
d) Konvülsiyon 
e) Strabismus
 
129. Karaciğerin sağ lobunda solid kitle tespit edilen 2.5 yaşındaki çocukta yapılan laboratuvar
incelemelerinde serum alfa-fetoprotein yüksek saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karaciğer adenomu
b) Hepatosellüler karsinom 
c) Anjiosarkom
d) Hamartom
e) Hepatoblastom
 
130. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde polisitemi en sık görülebilir?
a) Rabdomiyosarkom
b) Lenfoma
c) Hipernefroma
d) Ewing sarkomu
e) Nöroblastoma
 
131. Üç yıldır HIV taşıyıcısı olan ve düzenli antiretroviral tedavi almayan 30 yaşındaki hemofilik hasta, ani
başlayan ateş, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, vücudun sol yanında uyuşma hissi yakınmalarıyla hastaneye
başvuruyor.Fizik incelemede ateş 39°C, sol hemiparezi ve konfüzyon saptanıyor. Periferik kanda CD4+ lenfosit sayısı
77/mm3 olarak ölçülüyor ve beynin bilgisayarlı tomografik incelemesinde sağ parietal, kortikal yerleşim gösteren,
çevresinde kontrast madde tutulumu veren 2-4 cm. çaplarında,üç adet yuvarlak lezyon saptanıyor.
Bu hastadaki klinik tablonun nedeni olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Serebral toksoplazmoz
b) Candida’ya bağlı serebral abse
c) Merkezi sinir sistemi primer HIV enfeksiyonu
d) Anaerobik beyin absesi
e) Progressif multifokal lökoensefalopati
 
132. Üç yıldır aort yetmezliği tanısıyla tedavi edilen 28 yaşındaki bir erkek hasta 1,5 aydır devam eden ateş,
iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırılıyor. Yapılan fizik muayenede hastanın ateşi 38.5°C
olarak bulunuyor,dalağı kosta kenarında 3 cm palpe ediliyor,subkonjunktival kanamaları ve peteşileri olduğu
belirleniyor. Laboratuar incelemelerinde sedimentasyon hızında yükselme,lökositoz ve mikroskopik hematüri
saptanıyor. Bu hastada kesin tanı koymak için öncelikle aşağıdaki tetkiklerden hangisi yapılmalıdır?
a) idrar kültürü
b) PA akciğer grafisi
c) Kan kültürü
d) Elektrokordiografi
e) Dolaşan immünkompleks tayini
 
133. Elektrokardiyografide, P dalgaları görülmüyor. R-R mesafeleri
düzenli ve hız 60/dakika ise en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atrial fibrilasyon
b) Wolf-Parkinson-White sendromu
c) AV tam blok
d) Atrial flutter
e) Nodal ritm
 
134. Altmış yaşında erkek hasta altı aydır devam eden çabuk yorulma, halsizlik, iştahsızlık, dispne ve karında
şişlik yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede skleralar subikterik, boyun venleri dolgun, taşikardi ve santral
venöz basınç artışı mevcut, karın muayenesinde serbest asit, kot altında 3-4 cm hepatomegali saptanıyor, traube
alanı kapalı, pretibial ödemi mevcut. Elektrotardiyografide sinüs taşikardisi ve sağ aks deviasyonu saptanıyor.
Ayırıcı tanı yönünden bu hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olma olasılığı en düşüktür ?
a) Primer pulmoner hipertansiyon
b) Rekürren pulmoner emboli
c) idiopatik pulmoner fibroz
d) Budd-Chiari sendromu
e) Konstriktif perikardit
 
135. Akut anteroseptal myokard enfarktüsü geçirmekte olan hastada Mobitz tip II AV blok gelişmesi ve kalp
yetmezliği buluguları saptanması durumunda,öncelikle aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi uygulanmalıdır?
a) Digitalizasyon
b) Pacemaker takılması
c) Defibrilasyon
d) intravenöz lidokain
e) Kardioversiyon
 
136. 25 yaşındaki bir erkek hasta karın ağrısı ve karında şişlik yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünde geceleri yükselen
ateşi olduğu öğreniliyor.Fizik muayenede asit saptanan hastada yapılan parasentezde asit sıvısında lökosit sayısı
7000/mm3 ve %90’ı lenfosit olan eksuda olduğu gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spontan bakteriyel peritonit
b) Mezotelioma
c) Tüberküloz peritonit
d) Karaciğer sirozu
e) Karsinomatoz peritonit
 
137. Otuz iki yaşında kadın hasta, üç aydır günde 8-10 kez olan kanlı mukuslu ishal, karın ağrısı ve ateş
yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncının: 100/70 mmHg, nabız 98/dakika, ateş: 37.8°C
olarak ölçülüyor ve karında hassasiyet saptanıyor. Laboratuvar incelemeleri sonucunda hemoglobin miktarı
%10.9 g/dl,lökosit sayısı 14.200/mm3,hematokrit değeri %31 ve sedimentasyon hızı 42 mm/saat olarak bulunuyor,
gaitada bol lökosit ve eritrosit görülüyor. Yapılan kolonoskopik incelemede rektum mukozasında diffüz ödem,
hiperemi ve vaskülerite kaybı saptanıyor. Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Aktif ülseratif kolit
b) Divertikülozis coli
c) Crohn hastalığı
d) Giardiasis
e) Pseudomembranöz kolit
 
138. Onsekiz yaşındayken tüberküloz geçirmiş olan 26 yaşındaki erkek hasta son 6 aydır belirginleşen halsizlik, kilo kaybı,
iştahsızlık, bulantı, kusma şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 80/50 mmHg olarak ölçülüyor,
deride ve ağız mukozasında kahverengi pigmentasyon saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kronik pankreatit
b) Peutz-Jegers sendromu
c) Hipotiroidi
d) Primer hiperaldesteronizm
e) Primer adrenokortikal yetmezlik
 
139. Önceki soruda (138. soru) sözü edilen hastada, tanıyı kesinleştirmek için yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?
a) TRH stimülasyon testi b) Kolonoskopi
c) ACTH stimülasyon testi
d) Abdominal BT
e) Ayakta ve yatarak renin ve aldesteron düzeyi
 
140. Primer hipotiroidide gözlenen serum serbest T4 ve TSH düzeyleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
 
 

Serbest T4 düzeyi

TSH düzeyi    

a) Normal Yüksek
b) Düşük Yüksek
c) Yüksek Yüksek
d) Normal Düşük
e) Düşük Düşük
 
141. 40 yaşındaki bir kadın hasta giderek artan halsizlik, gözlerde sararma, el ve ayaklarda uyuşma şikayetleriyle başvuruyor.
Laboratuar incelemelerinde Hb: 7 g/dl,Hemotokrit değeri %21, MCV(ortalama eritrosit volümü) 112 fL, trombosit sayısı
96 000/mm3, lökosit sayısı 4100/mm3 ve retikülosit sayımı %1 olarak bulunuyor. Periferik yaymada anizositoz, poikilositoz,
makroovalositler ve bazofilik noktalanma gözleniyor.Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aplastik anemi
b) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
c) Akut lökoz
d) Pernisiyöz anemi
e) Demir eksikliği anemisi
 
142. On yedi yaşındaki bir erkek hasta orta serebral arterin dağılım alanında enfarktüs tanısıyla hastaneye yatırılıyor.
Öyküsünden tekrarlayıcı şiddetli karın, kol, bacak ve kemik ağrıları olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede solukluk
gözleniyor. Yapılan laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı 14.000/mm3, hemoglobin miktarı %9 g, hemotokrit
değeri %28, koagülasyon testleri normal, idrar dansitesi 1010 ve kan biyokimyası normal olarak saptanıyor.
Bu hastada tanı için öncelikle yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aktive protein C rezistansı testi
b) Protein elektroforezi
c) Osmotik frajilite testi
d) Hemoglobin elektroforezi
e) Abdominal bilgisayarlı tomografi
 
143. Kırk üç yaşındaki bir erkek hasta kaşıntı, baş ağrısı, kulak çınlaması ve görme bozukluğu şikayetleriyle başvuruyor.
Laboratuar incelemelerinde Hemoglobin düzeyi 16 g/dl, Hematokrit değeri %53, lökosit sayısı 16.000/mm3 ve trombosit sayısı
513.000/mm3 olarak saptanıyor. Bu hastada ayırıcı tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekli değildir?
a) Plazma volümü ve total eritrosit hacmi
b) Arter kan gazı ve oksijen satürasyonu
c) Lökosit alkalen fosfataz düzeyi
d) Eritropoetin düzeyi
e) immunfenotipleme
 
144. Lenf bezi biyopsisi ile Hodgkin lenfoma tanısı konulmuş bir hastada tedavi
planlaması yapılırken, öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmalıdır?
a) Lenf nodunun histopatolojisi
b) Hastalığın evresi
c) Eritrosit sedimentasyon hızı
d) Pansitopani varlığı
e) Laktik dehidrogenaz düzeyi
 
145. Aşağıdakilerden hangisi klasik (tip I) distal renal tubüler asidozun bulgularından biri değildir?
a) Hipopotasemi
b) Normal anyon açıklı metabolik asidoz
c) idrar pH’sının 5.5’in üzerinde olması
d) Nefrolitiazis
e) Hiperkalsemi
 
146. Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperpotasemi (hiperkalemi)
b) Solunum yetmezliği
c) Kalp yetmezliği
d) infeksiyon
e) Kanama
 
147. Wegener granulomatozisinde en sık görülen böbrek patolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fokal segmenter nekrotizan glomerulonefrit
b) interstisyel nefrit
c) Membranöz glomerulonefrit
d) Diffüz proliferatif glomerulonefrit
e) Sklerozan glomerulonefrit
 
148. Aşağıdaki patolojilerden hangisinde plevra sıvısında glukoz düzeyi 60 mg/dl’nin altına düşmesine yol açar?
a) Romatoid artrit
b) Meig sendromu
c) Nefrotik sendrom
d) Yellow-nail sendromu
e) Dressler sendromu
 
149. Akciğer malignitesi nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi alan bir hastada ani gelişen göğüs ağrısı,
40°C ateş,dispne, PaO2 değeri 50 mm/Hg, diffüzyonda bozulma ve akciğer grafisinde bilateral interstisyel
infiltrasyon saptanmıştır. Bu hastada klinik tablo en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Akciğer tüberkülozu
b) Pnömosistis carinii pnömonisi
c) Lenfanjitis karsinomatoza
d) Radyasyon pnömonisi
e) Pnömokok pnömonisi
 
150. Ülkemizdeki aşılama takvimine göre kızamık aşısı en erken kaçıncı ayda yapılabilir?
a) 6
b) 8
c) 9
d) 15
e) 18
 
151. Aşağıdaki tabloda bir işyerinde odiyometrik tarama muayenesi sonucunda işitme kaybı saptanma oranı;
ortamdaki gürültü (ses basıncı) düzeyi ve çalışma süresine göre verilmiştir.
Aşağıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
 
Ses basıncı düzeyi: dBA
 
  80 dBA 90 dBA 100 dBA

Çalışma süresi: <1yıl

% 0 % 0 % 3
Çalışma süresi: 1-5 yıl % 0 % 2 % 10
Çalışma süresi: 6-10 yıl % 0 % 8 % 18
Çalışma süresi: 11-19 yıl % 0 % 15 % 35
Çalışma süresi: >20 yıl % 0 % 25 % 55
 
a) Gürültüye bağlı işitme kaybı meydana gelmesi için gürültülü ortamda en az 5 yıldır çalışıyor olmak gerekir
b) Gürültülü ortamda çalışma süresi arttıkça işitme kaybı olanların yüzdesi artmaktadır.
c) Ortalama ses basıncı düzeyi arttıkça işitme kaybı olanların yüzdesi artmaktadır.
d) Gürültü ve işitme kaybı arasında doz-cevap ilişkisi vardır
e) Ses basıncı 80 dBA olduğu bölümlerde çalışanlarda işitme kaybı görülmemiştir.
 
152. Lastik fabrikasında çalışan işçilerde bazı hastalıkların incelenmesi amacıyla araştırma yapılması planlanıyor.
Çalışma 1975 de yapılıyor. Fabrikada 1940-1970 yılları arasında çalışmış işçilerin sağlık kayıtları değerlendiriliyor.
Bu çalışma ne tür bir araştırmadır ?
a) Vaka kontrol
b) Kesitsel
c) Tanımlayıcı
d) Morbidite
e) Retrospektif kohort
 
153. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde bellek bozukluğu görülmez?
a) Korsakoff sendromu
b) Dissosiyatif bozukluk
c) Multipl skleroz
d) Yapay bozukluk
e) Delirium
 
154. Psikolojik rahatsızlık nedeniyle bir haftadır ilaç kullanan 45 yaşındaki erkek hasta gece ortaya çıkan şiddetli
kas kasılmaları, aşırı terleme ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acil servise getirildi.Yapılan fizik muayenesinde tremor,
idrar inkontinansı, taşikardi ve 39°C ateş saptandı. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serotonerjik sendrom
b) Akut distonik reaksiyon
c) Nöroleptik malign sendrom
d) Tardiv diskinezi
e) Parkinsonizm
 
155. Demansa genellikle jeneralize myoklonik kasılmaların eşlik ettiği nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alzheimer hastalığı
b) Creutzfeldt-Jakob hastalığı
c) Parkinson hastalığı
d) Huntington hastalığı
e) Pick hastalığı
 
156. Aşağıdakilerden hangisi serebellar sendrom bulgularındandır?
a) Lezyon tarafında disdiadokinezi
b) Epilepsi
c) Lezyonun karşısında apraksi
d) Pasif harekette hipotoni
e) Lezyon tarafında internükleer oftalmopleji
 
157. Kalsiyum pirofosfat dihidrat eklem hastalığında en çok etkilenen eklem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diz eklemi
b) Apofizer eklem
c) Sakroiliyak eklem
d) Temperomandibular eklem
e) Elin küçük eklemleri
 
158. Çölyak hastalığı aşağıdaki büllü hastalıklardan hangisi ile birlikte görülebilir?
a) Pemfigus vulgaris
b) Skatrisyel pemfigoid
c) Dermatitis herpetiformis
d) Pemfigus vejetans
e) Çocukluk çağı kronik büllöz dermatozu
 
159. Ateş,öksürük,şiddetli sağ yan ağrısı, intermittent öksürük şikayeti ile gelen hastada
ilk yapılması gereken radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İki yönlü akciğer grafisi
b) Apikolordotik grafi
c) Sağ lateral dekübitüs grafisi
d) Akciğer tomografisi
e) Floroskopi
 
160. Staphylococcus aureus kolonizasyonu aşağıdaki hastalıkların hangisinin etyolojisinde rol oynar?
a) Staz dermatiti
b) Kontakt dermatit
c) Nörodermatit
d) Seboreik dermatit
e) Numüler ekzematöz dermatit
 
161. Duodenal ülsere bağlı pylor obstrüksiyonu nedeniyle ameliyat edilecek bir hastada,
aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırası enfeksiyon gelişme riskini arttıran faktörlerden biri değildir?
a) Hastanın cerrahi girişim öncesi hastanede uzun süre yatması
b) Deri hazırlığında povidon-iyodin kullanılması
c) Ameliyat öncesi kan transfüzyonu
d) Hastanın 65 yaş üzerinde olması
e) Cerrahi girişim yapılacak alanın 48 saat önce tıraş edilmesi
 
162. Linea albada gelişen herni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Umbilikal herni
b) Spiegel herni
c) Epigastrik herni
d) İnsizyonel herni
e) Litre hernisi
 
163. Aşağıdakilerden hangisi portal hipertansiyondaki kollateral sirkülasyon
sistemini oluşturan portokaval şantlarda bulunan venlerden biri değildir?
a) Koroner venler
b) Superior hemoroidal venler
c) Retzius venleri
d) Eksternal iliak venler
e) Paraumbilikal venler
 
164. Bina yangında itfaiye görevlileri tarafından kurtarılıp acil servise getirilen 8 yaşında bir çocukta vücut yüzeyinin
%40’ını kaplayan, II. ve III. derece yanık saptanmıştır. Bu çocuğa ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok şiddetli ağrı nedeniyle hemen ağrı kesici yapılması.
b) Yanık yüzeyinden buharlaşma yoluyla enerji kaybederek katabolik döneme girmesini önlemek amacıyla hastanın sıcak tutulması.
c) Sıvı kaybının çok miktarda olması nedeniyle hemen kristaloid perfüzyonunun başlanması.
d) Solunum sistemi inhalasyon yaralanması nedeniyle hava yolu açılması.
e) Enfeksiyona karşı koruyabilmek amacıyla yanık yüzeyinin steril kompreslerle kapatılması.
 
165. Mondor hastalığında memede aşağıdaki patolojik değişikliklerden hangisi görülür?
a) Yüzeyel venlerde tromboflebit
b) intraduktal papillomatozis
c) Fibrokistik değişiklikler
d) Yaygın duktal karsinoma insitu
e) Plazma hücreli mastit
 
166. Aşağıdaki durumlardan hangisinde meme Ca gelişme riski en yüksektir?
a) Adenozis
b) Fibroadenom
c) Yağ nekrozu
d) Epiteliyal hiperplazi
e) Fibrokistik değişiklikler
 
167. Safra taşı ileusunda intestinal obstrüksiyon, en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Duodenum 4. kısmı
b) Terminal ileum
c) Proksimal jejunum
d) inen kolon
e) Rektum
 
168. Hangisinin tedavisinde acil appandektomi endikasyonu yoktur?
a) Akut apandisit
b) Lokal peritonitli perfore apandisit
c) Gebelerde akut apandisit
d) Yaygın peritonitli perfore apandisit
e) Plastrone apandisit
 
169. Pankreasın en sık görülen adacık hücre tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) insülinoma
b) Gastrinoma
c) ViPoma
d) Glukagonoma
e) Somatostatinoma
 
170. Kolon perforasyonlarına ikincil gelişen karın içi enfeksiyonlarında tedavi başarısını belirlemede hangisi en önemlidir?
a) Antibiyotik tedavisi
b) Peritoneal radikal debridman
c) Peritoneal lavaj
d) Kaynak kontrolü
e) Açık karın tekniğinin kullanılması
 
171. Serbest T3 ve T4 düzeyleri yüksek, TSH düşük,tiroid sintigrafisinde radyoaktif
madde tutulumu düşük saptanmış olan hastada öncelikle ne düşünülür?
a) Graves hastalığı
b) Toksik adenom
c) Multinodüler toksik guatr
d) Subakut troidit
e) Anaplastik tiroid karsinomu
 
172. 27 yaşında 2 aylık hamile kadın hastanın, boyun ön tarafında şişlik, sinirlilik, kilo kaybı ve
çarpıntı şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenesinde multinodüler guatr saptanıyor. Laboratuvar
testlerinde T3 ve T4 düzeyi yüksek saptanıyor. Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antitiroidal ilaçlarla tedavi edilmesi
b) Ötiroid duruma getirilerek tiroidektomi yapılması
c) Radyoaktif iyotla tedavi edilmesi
d) Beta bloker verilmesi
e) izlem ve hamilelik sona erdikten sonra tedavi edilmesi
 
173. Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuar yanıt sendromunun bulgularından biri değildir?
a) pCO2’nin 32 mmHg’nin üzerinde olması(büyük olması)
b) Solunum hızının 20/dakikanın üzerinde olması
c) Vücut ısısının 380C’nin üzerinde olması
d) Nabız sayısının 90/dakikadan fazla olması
e) Beyaz küre sayısın 4000/mm3’ün altında olması
 
174. Trafik kazası geçiren 38 yaşında erkek hastanın yoğun bakıma yatırıldığı ilk 3 gün boyunca
genel durumunun stabil seyrettiği,dördüncü günden sonra kalp debisinin arttığı, sistemik vasküler
rezistansın azaldığı ve idrar atılımında azalma saptanıyor. Muayenede ekstremite sıcak, kuru ve
pembe saptanıyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipovolemik şok
b) Nörojenik şok
c) Kardiyojenik şok
d) Septik şok, hiperdinamik evre
e) Septik şok, hipodinamik evre
 
175. Kan transfüzyonu sonrası intravenöz hemolizin en tipik bulgusu hangisidir?
a) Bel ağrısı
b) Hemoglobinüri
c) Ateş
d) Hipotansiyon
e) Nefes darlığı
 
176. Kronik viral hepatite bağlı karaciğer yetmezliği tanısıyla izlenen hastada ani bulantı ve bol
miktarda kan içeren kusma gözleniyor.Fizik muayenede asit, splenomegali ve nabız 120/dk
saptanıyor. Bu hastadaki gastrointestinal kanamanın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Portal hipertansiyon
b) Akut emboli
c) Gastrit
d) Duodenal apse
e) Özofagogastrik bileşkede yırtık
 
177. 176. sorudaki hastada kanamanın yerinin belirlemede en yararlı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özofagogastroduodenoskopi
b) Arteriografi
c) Abdominal tomografi
d) Özofagogastroduodenografi
e) Abdominal ultrasonografi
 
178. Diffüz tip ile karşılaştırıldığında intestinal tip mide kanserinin özelliklerinden biri değildir?
a) Epidemik olması
b) Helikobakter pylori ile ilişkili olması
c) Daha iyi prognoza sahip olması
d) Daha sık görülmesi
e) Daha genç yaşta olması
 
179. Kronik böbrek yetmezliği ve üst gastrointestinal sistem kanaması geçiren hastanın pH:7.2, pCO2:25 mmHg,
CO2 içeriği 10 mEq/L, hesaplanan CO2 kapasitesi 14 mEq/L,aktüel bikarbonat 13 mEq/L, standart bikarbonat 16 mEq/L,
baz eksisi -15 mEq/L ve anyon açığı 28 mEq/L ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Primer metabolik alkaloz - kompanse respiratuar asidoz
b) Primer respiratuar alkaloz - kompanse metabolik alkaloz
c) Primer metabolik asidoz - kompanse respiratuar alkaloz
d) Kombine metabolik asidoz - kompense olmamış respiratuar alkaloz
e) Respiratuar asidoz
 
180. Hiperkalemi tedavisinde kullanılmayan hangisidir?
a) % 10 kalsiyumglikonat infüzyonu
b) intravenöz bikarbonat,
c) Gilkoz ile birlikte insülin infüzyonu
d) Enteral kayaksalat
e) intravenöz amonyumklorür
 
181. Trafik kazası geçiren 30 yaşındaki erkek hastanın sol omuzuna vuran ağrı, sol uyluk proksimalinde ve sol
lomber bölgede yaygın ekimozlar gözleniyor. Fizik muayenesinde sistemik(sistolik) kan basıncı 100 mmHg,
nabız 100/dakika olan hastanın epigastrium ve sol hipokondriumda duyarlılık saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde
hematokrit %40, lökosit sayısı 15.000/mm3, olan hastanın direk batın grafisinde solda 9. ve 10. kostalarda kırıklar
ve mide gaz odacığında mediale itilme saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Retroperitoneal kanama
b) Sol böbrek rüptürü
c) Dalak rüptürü
d) Pankreas rüptürü
e) Mide perforasyonu
 
182. Hangisinde hiperkalsiüri görülür?
a) Hiperparatiroidizm
b) Akut prostatit
c) Akut pyelonefrit
d) interstisyel sistit
e) Nekrotizan papillit
 
183. Dört saat önce travma geçiren bir hastanın fizik muayenesinde sağ kulaktan kanlı akıntı, aynı taraftan
periferik fasiyal ve abdusens paralizisi saptanmıştır. Bilinci açık olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) intrapontin hemoraji
b) Wallenberg sendromu
c) Epidural hematom
d) Subdural hematom
e) Kafa kaidesi kırığı
 
184. iridosiklitin acil tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmalıdır?
a) Pilokarpin
b) Eserin
c) Antibiyotikli göz damlası
d) Karbonik anhidraz inhibitörü
e) Atropin
 
185. 45 yaşında kadın hasta el orta parmak ucunda uzun süredir devam eden aşırı ağrı
şikayeti ile başvuruyor. Özellikle soğuk havalarda ağrısının arttığını belirtiyor.Yapılan fizik
muayenesinde parmak ucu bölgesinin normal olduğu, yalnızca tırnağın üzerine basmakla
aşırı hassasiyet saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Felon
b) Panaris
c) Glomus tümörü
d) Distal falanks kırığı
e) Subungual apse
 
186. Aşağıdakilerden hangisi Bishop skoru hesaplanmasında dikkate alınan parametrelerden biri değildir?
a) Serviksin pozisyonu
b) Gelen fetal kısmın pelvisteki yüksekliği
c) Uterin kontraksiyonların şiddeti
d) Serviksin açıklığı
e) Serviksin silinmesi
 
187. 34 haftadan önce gerçekleşen preterm doğumlarda anneye kortikosteroid verilmesi
aşağıdaki fetal - neonatal komplikasyonların hangisinin görülme sıklığını azaltmaz?
a) Bronkopulmoner displazi
b) Respiratuar distres sendromu
c) Periventriküler kanama
d) Neonatal ölüm
e) Nekrotizan enterokolit
 
188. Doğum eyleminin başlamasıyla aşağıdakilerin hangisinin düzeyinde azalma gözlenir?
a) Kortikotropin serbestleştirici hormon
b) Kortizol
c) Prostoglandin E2
d) Progesteron
e) Dehidroepiandrosteron
 
189. Oligohidramniosu olan term bir gebede doğum eylemi sırasında öncelikle
aşağıdaki fetal monitörizasyon bulgularından hangisinin görülmesi beklenir?
a) Geç deselerasyon
b) Erken deselerasyon
c) Değişken deselerasyon
d) Taşikardi
e) Sinüzoidal kalp atımları
 
190. Vulvada kaşıntı şikayetiyle başvuran postmenopozal bir kadında yapılan biyopsi sonucunda
squamöz hiperplazi saptanıyor. Bu hastada ilk yapılması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Testosteronlu krem kullanılması
b) Kortikosteroidli krem kullanılması
c) Lazer ablasyon
d) Yüzeyel vulvektomi
e) Radikal vulvektomi
 
191. 53 yaşında postmenopozal bir kadının öyküsünde aşağıdakilerden hangisinin varlığında
kombine hormon replasman tedavisi öncesi endometrial örneklemeye gerek yoktur?
a) önceden tek başına östrojen kullanımı
b) Uzun süreli perimenopozal oligomenore
c) Anovulatuar tipte infertilite
d) Kombine oral kontraseptif hap kullanımı
e) HAIR-AN sendromu
 
192. Kadında genital tüberküloz varlığında aşağıdaki pelvik oluşumlardan hangisi hemen hemen her zaman tutulmuştur?
a) Endometrium
b) Fallop tüpleri
c) Myometrium
d) Overler
e) Serviks
 
193. Bartholin bezlerinin kanallarının ağızları aşağıdakilerden hangisine açılır?
a) Posterior forşetin ortasına
b) Üretra altına
c) Labium majoraların iç yüzüne
d) Posterior vestibüle
e) Klitorisin 1 cm altına
 
194. Aşağıdakilerden hangisi kronik anovulasyonun komplikasyonlarından biri değildir?
a) infertilite
b) Hirşutizm
c) Diabetes Mellitus riskinde artış
d) Kardiyovasküler hastalık riskinde artış
e) Overin epitelyal tümör riskinde artış
 
195. Tubal aktivite ne zaman en fazladır?
a) Ovulasyondan bir hafta önce
b) Ovulasyon sırasında
c) Menstruasyon sırasında
d) Ovulasyondan bir hafta sonra
 
196. Aşağıdaki germ hücreli over tümörlerinden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir?
a) Koryokarsinom
b) Embryonal karsinom
c) Poliembryoma
d) Endodermal sinüs tümörü
e) Disgerminom
 
197. Gestasyonel trofoblastik neoplazilerde aşağıdaki faktörlerden hangisi prognozu kötü yönde etkilemez?
a) Karaciğer metastazı
b) Akciğer metastazı
c) Serum hCG seviyesinin 40 000 mIU / ml’nin üzerinde olması
d) Önceden kemoterapi uygulanmış olması
e) Term gebelikten sonra olması
 
198. Aşağıdakilerden hangisi endometrium adenokarsinom gelişme riskini arttırır?
a) Vejetaryen beslenme biçimi
b) Nulliparite
c) Erken menopoz
d) Sigara alışkanlığı
e) Kombine oral kontraseptif hap kullanımı
 
199. 36 yaşında, insülin kullanan ve kan basıncı 145 / 95 mmHg olan bir kadın için
aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisi öncelikle tercih edilmemelidir?
a) Düşük doz kombine oral konraseptif hap
b) Bakırlı rahim içi araç
c) Norplant
d) Depo medroksiprogesteron asetat
e) Tek başına progestin içeren hap
 
200. Düşük doz kombine oral kontraseptif hap kullanırken kanaması
olan bir kadında en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hap kullanımının kesilmesi
b) Günlük hap sayısının ikiye çıkartılması
c) 7 gün süreyle östrojen eklenmesi
d) 7 gün süreyle progesteron eklenmesi
e) Endometrial örnekleme
Yorumlar
Sen de Yaz