Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1992 TUS SORULARI

1. Üreteri önden çaprazlayan yapı hangisidir? 
a) Arteria iliaca interna 
b) Arteria iliaca externa 
c) Arteria epididimis 
d) Arteria overica 
e) Ductus deferens 
 
2. Arteria thyroidea superior neyin dalıdır? 
a) Arteria subclavia 
b) Arteria carotis externa 
c) Arteria carotis interna 
d) Arteria thyroservikal 
e) Arteria basillaris 
 
3. Trafik kazası geçiren bir kişide laterale bakış bozuk ise hangi sinirde lezyon vardır? 
a) Nervus opticus 
b) Nervus oculomotorius 
c) Nervus troclearis 
d) Nervus abducens 
e) Nervus facialis
 
4. Ayağına pronasyon yaptıramayan kişide hangi sinir felci vardır? 
a) Nervus plantaris lateralis 
b) Nervus tibialis 
c) Nervus peronealis süperfisialis 
d) Nervus peronealis profundus 
e) Nervus plantaris medialis 
 
5. Foramen ischiaticum minustan hangi kasın tendonu geçer? 
a) Musculus gemellus superior 
b) Musculus gemellus inferior 
c) Musculus priformis 
d) Musculus obturatorius internus 
e) Musculus obturatorius externus 
 
6. Burun iskeletine aşağıdaki kemiklerden hangisi katılmaz? 
a) Os frontale 
b) Os zigamaticum 
c) Os maxilla 
d) Etmoid prependikülar 
e) Vomer 
 
7. Bazal ganglionda bulunmayan hangisidir? 
a) Caudatum 
b) Pallidum 
c) Putamen 
d) Nucleus amygdaloideum 
e) Nucleus ambygius
 
8. Ağrı ve sıcaklık hissini hangi yol taşır? 
a) Spinoserebellar lateralis
b) Spinoserebellar anterior 
c) Spinotalamik lateral
d) Fasciculus gracilis
e) Fasciculus cuneatus
 
9. Şekildeki gösterilen yerden kesi olursa klinik nasıl görülür? 
a) Bilateral heteronim hemianopsi 
b) Sağ homonim hemianopsi 
c) Sol heteronim hemianopsi 
d) Sağ heteronim hemianopsi 
e) Sol homonim hemianopsi 
 
10. Düşük elde hangi sinir kesilmiştir? 
a) Nervus musculokutaneus 
b) Nervus ulnaris 
c) Nervus medianus 
d) Nervus radialis 
e) Nervus axillaris
 
11. inhibin hipofiz hormonlarından hangisinin salgılanmasını inhibe eder? 
a. LH 
b. FSH 
c. ACTH 
d. TSH 
e. Prolaktin 
 
12. APUD hücrelerinin bulunmadığı bölge neresidir? 
a) Adenohipofiz 
b) Bazofil hücre 
c) Enterokromaffin hücreler 
d) Sürrenal korteks 
e) Tiroid C hücreleri 
 
13. Myozinin serbest başlarını fosforilleyerek ATPazın aktivasyonunu arttıran ve kasılmayı sağlayan madde hangisidir? 
a) F aktin 
b) Troponin 
c) Tropomyozin 
d) Meromyozin 
e) Alfa aktin
 
14. Salgı bezi etrafında bulunan ve mikrofilamanları ile kasılmayı sağlayan hangisidir? 
a) Myoepitelial 
b) Endotel 
c) Tek katlı yassı epitel 
d) Salgı kanalları 
e) Bazal membran
 
15. Parasempatik hangisini yapmaz? 
a) insülin, glokagon artışı 
b) Negatif kronotrop etki 
c) Mide sekresyonunda azalma 
d) Sfinkterlerde gevşeme 
e) GiS düz kaslarında kasılma
 
16-Kolinerjik uyarıda hangisi olmaz? 
a) GiS motilite artması 
b) Ciliar kasların kasılması 
c) Pilomotor ereksiyon 
d) GiS sfinkter tonusunda azalma 
e) Detrusorü kasar, trigon ve sfinkteri gevşetir.
 
17-Auerbach pleksusu nerededir? 
a) T. mukoza 
a) T. submukoza 
b) T. muscularis 
c) T. serosa 
d) T. adventisia 
 
18. Dermis ve papillar tabakada bulunan hangi cisimcik dokunmayı algılar? 
a) Passini 
b) Serbest sinir sonlanması 
c) Crausse 
d) Raffini 
e) Meissner 
 
19. 3.haftada embriyoda kafadan kaudale uzanan mezoderm kökenli oluşum hangisidir? 
a) Notakord 
b) Somid 
c) Noral krest 
d) Nöral kanal 
e) ilkel ağız boşluğu 
 
20. Aort ve pulmoner kapaklarda olmayan yapı hangisidir? 
a) Elastik fibriller 
b) Kollagen fibriller 
c) Kan kapillerleri 
d) Endotel dokusu 
e) Subendotelial bazal membran
 
21. Glukokinaz ve hekzokinaz aktivitesini indükleyen ve maksimal seviyede tutan hormon hangisidir? 
a) Kortizon 
b) NA 
c) Adrenalin 
d) Glukagon 
e) insülin 
 
22. Şekilde elektron transport zincirinde siyanür hangi basamağa etki eder? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 
 
23. Diabet ve açlıkta aşağıdaki hangi enzim aktivitesi azalmaz? 
a) Piruvat karboksilaz 
b) Yağ asidi sentetaz 
c) Glukokinaz
d) Fosfoenol pürivat karboksikinaz 
e) Asetil CoA karboksilaz 
 
24. Asit - Baz metabolizmasını düzenleyen enzim hangisidir? 
a) Karboksilaz 
b) Karbonik anhidraz 
c) Asit fosfataz 
d) Alkalen fosfataz 
e) Furik asit
 
25. Nieman pick hastalığında eksik olan enzim hangisidir? 
a) Gangliozidaz 
b) Serebrozidaz 
c) Sfingomyelinaz 
d) iduronidaz 
e) Fosforilaz 
 
26. Von gierkede eksik olan enzim hangisidir? 
a) De brancher enzimi 
b) Sfingomyelinaz 
c) Kas fosforilazı 
d) Glikoz-6-fosfataz 
e) Glikoz 1,6 difosfataz
 
27. Prokaryot hücrelerde mRNA nın başlangıçtaki kodonuna bağlayan aminoaçil tRNA hangisidir? 
a) Glisil tRNA 
b) N Formil Glisil tRNA 
c) Lizil tRNA 
d) N Formil Methionil tRNA 
e) Methionil tRNA
 
28. Kallikrein aşağıdakilerden hangisini aktive eder? 
a) F 5 
b) F 10 
c) F 12 
d) F 13 
e) F 9 
 
29. Bakterilerin mezozom yapısını oluşturanlar nelerdir? 
a) Lipopolisakkarit 
b) Fosfolipid + protein 
c) Lipoprotein 
d) Karbonhidrat protein 
e) Proteoglikan 
 
30. Steroid yapı içermeyen hormon hangisidir? 
a) Aldesteron
b) Östrojen 
c) Progesteron 
d) Testesteron 
e) ADH 
 
31. Palmitik asit oluşunca hangi yola girmez? 
a) Mitokondiriye girer 
b) Sitoplazmada beta oksidasyona uğrar 
c) Daha uzun yağ asitlerinin oluşmasına yarar 
d) Çift bağlı yağ asidi oluşumu
e) TG oluşumu
 
32. Etanol karaciğerde nerde yıkılır? 
a) Lizozom 
b) Granüllü endoplazmik retikulum 
c) Düz endoplazmik retikulum (agranüler E.R) 
d) Mitekondiri 
e) Golgi
 
33. Karaciğerden yağ atılmasını engelleyen madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Etanol 
b) CCl4 
c) Neomisin 
d) Kolestiramin 
e) Yağ asidi artışı 
 
34. Aşağıdaki elementlerden hangisinin eksikliği immun yetmezliğe neden olur? 
a) Cu 
b) Zn 
c) Fe 
d) I 
e) Cr
 
35. Travmadan sonra yağ metabolizmasında görülmeyen değişiklik hangisidir? 
a) TG ler normal kalır 
b) Karaciğerde yağ asitleri azalır 
c) Kan kolesterolü artması 
d) Kan yağ asitleri azalır 
e) Kan yağ asitleri artar 
 
36. Kallikreinin etkisi hakkında hangisi doğrudur? 
a) F13 inhibisyonu 
b) Bradikininojenden kallidin,metil kallidin ve bradikinin oluşumu 
c) Renin substrattan Ag2 oluşumuü 
d) Plazminojenin aktivasyonu 
e) Ag1 den Ag2 oluşumu 
 
37. Ozonun incelmesine neden olan kimyasal madde hangisidir? 
a) Klorohidrokarbon 
b) Kloroflorohidrokarbon 
c) CO2 
d) CO 
e) CCl4 
 
38. Fenilketonürili hastada ilk 24 saatte görülmeyen bulgu hangisidir? 
a) Kanda fenil laktik asit 
b) Gutrie testi 
c) FeCl3 testi 
d) 10 mg üzeri fenilalanin 
e) idrarda fenil pürivik asit 
 
39. Üre siklusu enzim defektinde bilgi verici bulgu hangisidir? 
a) idrarda üre artar 
b) Kan amonyak düzeyi düşer 
c) Kan CO2 düşer 
d) Kanda üre artar 
e) Kan amonyak seviyesi artar 
 
40. Pankreastan su ve HCO3 salgılatan hormon hangisidir?
a) Kolesistokinin 
b) Sekretin 
c) Gastrin 
d) ViP 
e) Hiçbiri
 
41. Hem sitoplazma hemde çekirdekte inklüzyon cisimciği yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kuduz 
b) Herpes simpleks 
c) Adenovirus 
d) Kızamık 
e) influenza A
 
42. Brucellada ilk tercih antibiyotik kombinasyonu hangisidir? (2004-T-E-S) 
a) Ampisilin + tetrasiklin 
b) Ampisilin + kloramfenikol 
c) Kotrimaksazol + kloramfenikol 
d) Tetrasiklin + streptomisin 
e) Kloramfenikol + tetrasiklin 
 
43. Candida albicans nereyi tutmaz? 
a) Pamukçuk 
b) Tırnak 
c) Mukokutanöz 
d) Saçlı deriyi (tinea capitis) 
e) Vulvovaginit
 
44. Balgamda mikroskopik bulgu septalı, filamentöz yapılar olan tetkikden sonra ne düşünürsünüz?
a) Clamidya 
b) Aspergillus 
c) Lejiyonella 
d) Mycoplasma 
e) Candida
 
45. iştahsızlık bulantı kusma, karın ağrısı var ve halka düşürüyor. Ne düşünürsünüz? 
a) Enterobius vermicularis 
b) H.dimunata 
c) D.latum 
d) H.nana 
e) Tenia saginata
 
46. Protein sentezini inhibe eden EF2 toksini neye aittir? 
a) C.difficile 
b) Cornebakterium difteria 
c) Kolera 
d) C.tetani 
e) C.perfiringes 
 
47. Difteri tedavisinde hangi kombinasyon uygundur? 
a) Antitoksin + penisilin 
b) Penisilin + eritromisin 
c) Kloramfenikol + streptomisin 
d) Antitoksin + aminoglikozid
e) Aşı + yatak istirahati 
 
48. Kapsülünde lipid ve balmumu içeren fagositoza dayanıklı, geç tip duyarlılık yapan hangisidir?
a) Serratia 
b) Streptokokkus 
c) Stafilakokkus 
d) Lejionella 
e) Tbc
 
49. Rh uyuşmazlığında ne tip reaksiyon olur? 
a) Allerjik 
b) Anafilaktik 
c) Sitotoksik 
d) immun kompleks 
e) Geç tip reaksiyon 
 
50. Boğmaca patogenezinde hangi enzim rol oynar? 
a) Enterotoksin 
b) Endotoksin 
c) Ekzotoksin 
d) Hyalüronidaz 
e) Kollajenaz 
 
51. Epidermofiton, trikofiton ve mycosporiumun ortak özelliği nedir? 
a) Menenjit 
b) Sistemil enfeksiyon 
c) Akciğer enfeksiyonu 
d) Keratinize dokuyu tutmaları 
e) idrar yolu enfeksiyonu 
 
52. Elefantiyazisin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) W. bancrofti 
b) T. saginata 
c) T. gambiensis 
d) S. mansoni 
e) H. nana 
 
53. Gram (+) bakterilerin yüzey antijenitesini sağlayan hangisidir? 
a) Lipoprotein 
b) Lipid A 
c) Lipopolisakkarid 
d) Teikoik asit 
e) Peptidoglikan tabaka 
 
54. Aşağıdakilerden hangisinde pasif immunizasyon yapılmaz? 
a) AiDS 
b) Kuduz 
c) Hepatit B 
d) Tetanus 
e) Botulismus 
 
55. Aşağıdakilerden hangisi barsakta cAMP arttırarak ishal yapar? 
a) Clostridiumlar 
b) Botulismus + streptokok 
c) Kolera + enterotoksik E.coli 
d) Basillus sereus 
e) S. Aureus
 
56. Asiklovirin etki mekanizması hangisidir? 
a) RNA polimeraz 
b) DNA polimeraz 
c) Viral kapsid yapımı azalır 
d) Virusun yapışmasının engellenmesi 
e) Protein kombinasyonunu engeller 
 
57. Hangi çift yanlış eşleştirilmiştir? 
a) Şankroid - H.ducrei 
b) Molloscum contagiosum - M.hominis 
c) Granüloma inguinale - C.granülomatis 
d) LGV - Clamidya trochomatis 
e) Human papillom virus - conduloma accumunata 
 
58. Bifidus faktorü neye etkilidir? 
a) Stafilakok 
b) Streptokok 
c) E.coli 
d) C.difficili 
e) C.albicans 
 
59. Mikroorganizmaların mükoz membranlarına yapışmasını engelleyen Ig ler hangisidir? 
a) IgA 
b) IgG 
c) IgM 
d) IgD 
e) IgE
 
60. Antijen neye bağlanır? 
a) VH - VL 
b) CH1 
c) CH3 
d) CH2 
e) CL 
 
61. Servikste intraepitelial neoplaziler en sık hangi bölümde başlar? 
a) Ektoserviks 
b) Endoserviks 
c) Squamokolumnar bileşke 
d) Columnar epitel 
e) Posterior forniks 
 
62. Hormon salgılamayan tümör hangisidir? 
a) Koriokarsinom 
b) Mol hidatiform 
c) Serözkist adenokarsinom 
d) immatür teratom 
e) Granüloza hücreli tm 
 
63. Primer hepatosellüler Ca yapan virus hangisidir? 
a) Adenovirus tip 31 
b) HAV 
c) HBV 
d) Citomegalovirus 
e) Ebstein barr virus
 
64. Non neoplastik over tm olan? 
a) Dermoid kist 
b) inklüzyon kisti 
c) Fibroma 
d) Tekoma 
e) Endometrial kist 
 
65. Desmoplazi nedir? 
a) Stroma invazyonu 
b) Fibröz bağ dokudan zengin tümör?? 
c) Artmış anaplastik hücre 
d) Yağdan zengin tümör stroması 
e) Bağ dokusunun aşırı artması 
 
66. Karaciğerin en sık benign tümörü hangisidir? 
a) Fibrosarkom 
b) Lipom 
c) Fibrom 
d) Hemanjiom 
e) Kolanjiosarkom 
 
67. α-fetoprotein salgılamayan tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Granüloza hücreli tümör 
b) Teratom 
c) Endodermal sinüs tümörü 
d) Embriyoner karsinom 
e) Seminom 
 
68. Psammoma cisimcikleri hangi tiroid Ca da görülür? 
a) Anaplastik Ca 
b) Papiller Ca 
c) Medüller Ca 
d) Foliküler Ca 
e) Metastatik Ca
 
69. Senil plak, demans, hirano cisimcikleri, vakualizasyon, amiloid birikimi, glia hücrelerinde hipertrofi var ise ne düşünürsünüz? 
a) Jacobs - creutzfeld 
b) Alziheimer 
c) Pick 
d) Shy - drager 
e) Metakromatik lökodistrofi 
 
70. Solunum yolunda pseudostratifiye epitel üzerinde epidermoid Ca gelişirse bu olay nedir? 
a) Anaplazi 
b) Hiperplazi 
c) Metaplazi 
d) Displazi 
e) Desmoplazi
 
71. Meme başında erozyon var .Şeffaf hücreler ve dokuya invazyon var. Ne düşünürsünüz? 
a) Paget 
b) intraduktal Ca 
c) Musinöz karsinom 
d) Lobüler karsinom
e) inflamatuar karsinom 
 
72. Meme başında kanama var,palpasyonda kitle ele gelmiyor, öncelikle ne düşünürsünüz? 
a) intraduktal papillom 
b) Duktal ektazi 
c) Yağ nekrozu 
d) intralobüler ca 
e) Komedokarsinom 
 
73. Polyostatik paget hastalığı en sık hangi kemikte görülür? 
a) Fibula 
b) Tibia 
c) Kafatası 
d) Falanks 
e) Vertebra 
 
74. Mezengial IgA depolanması olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Berger 
b) SLE nefriti 
c) Hepatik üremik sendrom 
d) PAN 
e) APSGN 
 
75. Hangisi venöz kanamadır? 
a) SAK 
b) Epidural kanama 
c) Subdural kanama 
d) intracerebral kanama 
e) Hiçbiri 
 
76. Hangisi AL tipi amiloiddir? 
a) Alfa zincir hastalığı 
b) Ig Ağır zincir hastalığı 
c) Waldenström 
d) Ig hafif zincir hastalığı 
e) KLL 
 
77. Ağrıya duyarsız olan doku aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Venöz sinüs 
b) Periostium 
c) Beyin parankiması 
d) Büyük arter 
e) Meninks 
 
78. Beyne en sık metastaz yapan hangi Ca lardır? 
a) Akciğer - meme 
b) Kolon - rektum 
c) Rektum - over 
d) Prostat - kemik 
e) Akciğer - kolon 
 
79. En çok aterosklerotik anevrizma görülen periferik arter hangisidir? 
a) Popliteal 
b) Carotis 
c) Subclavia 
d) Femoral 
e) Aksillar
 
80. Sürrenalde kalsifikasyon, hepatomegali, yağlı diare aşağıdakilerden hangi hastalıkta olur?
a) Wipple 
b) Wolman 
c) intestinal lenfanjiektazi 
d) Çöliak 
e) Kistik fibrozis
 
81. Stimülan protein G yi etkileyerek cAMP yi arttıran hangisidir? 
a) Teofilin 
b) Vibriokolera enterotoksini 
c) Metil ksantin 
d) Forskolin 
e) PGF2 alfa
 
82. Digital etkisini hücre içinde neyi arttırark gösterir? 
a) Na - K 
b) K - Mg 
c) Na - Mg 
d) Ca - Na 
e) Mg - Ca 
 
83. Malign hipertermi tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 
a) Dantrolen 
b) Meklizin 
c) Baklofen 
d) Fenezin 
e) Atropin 
 
84. Aşağıdakilerden hangisi birbirini potansiyalize eder? 
a) Histamin - Difenhidramin 
b) NA - Asetilkolin 
c) Salisilat - Asetaminofen 
d) Asetilkolin - Atropin 
e) Kokain - NA 
 
85. Aşağıdakilerden hangisi aminoglikozid değildir? 
a) Streptomisin 
b) Neomisin 
c) Tobramisin 
d) Kanamisin 
e) Eritromisin 
 
86. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi nöromuskuler blokaj yapar? 
a) Eritromisin 
b) Beta bloker 
c) Gentamisin 
d) Sefatin 
e) Kloramfenikol 
 
87. Digoksin için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? 
a) Böbrekler yoluyla itrah edilir 
b) Yarı ömrü uzundur 
c) Proteine az bağlanır 
d) GĐS den emilimi azdır 
e) PE Ca uygulaması sırasında kullanılmaz
 
88. Akut solunum yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisini vermezsiniz? 
a) O2 
b) Trekeal aspirasyon
c) Aminofilin 
d) Morfin 
e) Beta2 mimetikler
 
89. Anjitansin II reseptör antagonisti hangisidir? 
a) Teprotid 
b) Enalapril 
c) Kaptopril 
d) Propranolol 
e) Saralazin 
 
90. Peroral kullanılmayan antiaritmik hangisidir? 
a) Verapamil 
b) Prokain 
c) Kinidin 
d) Lidokain 
e) Fenitoin 
 
91. Supraventriküler taşikardide hangisi kullanılır? 
a) Lidokain 
b) Prokainamid 
c) Verapamil 
d) Kinin 
e) Digital 
 
92. PA2 neyi tanımlar? 
a) ilaç yayılımı 
b) Yayılım hacmi 
c) ilacın agonistik etki gücü 
d) ilacın antagonistlerin reseptöre karşı afinite gücü 
e) Etki süresi 
 
93. PG etkisi olmayan hangisidir? 
a) Uterus kontraksiyonu 
b) Oksitosinle verilince antagonistik etki 
c) Gİ motiliteyi arttırır 
d) Bronkodilatasyon 
e) Luteolitik etki yapar 
 
94. Aspirin akut astım atağına nasıl yol açar? 
a) Direkt bronkokonstrüksiyon 
b) Histamin artışı 
c) Lökotrien artışı 
d) Anaflaksi 
e) Prostaglandin artışı 
 
95. Antiinflamatuar etkisi olmayan hangisidir? 
a) Aspirin 
b) Na salisilat 
c) indometazin 
d) Meperidin 
e) ibubrufen 
 
96. Parasempatik stimulasyonla aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
a) Tükrük azalması
b) Sekresyon artışı 
c) Bronkkospazm 
d) Kalp hızı azalması 
e) Silier kasları kasar
 
97. Kan beyin bariyerini aşamayan hangisidir? 
a) Rezerpin 
b) NA 
c) Atropin 
d) Scopolamin 
e) Oksitremorin 
 
98. Benserazidin inhibitör etki ettiği enzim nedir? 
a) L-aromatik aminoasit dekarboksilaz 
b) Tirozin hidroksilaz 
c) Tirozinaz 
d) Monoaminooksidaz 
e) Dopamin beta hidroksilaz 
 
99. Presinaptik uyarımda adrenalin ve Noradrenalin uyarımını hangisi yapar? 
a) Asetil kolin 
b) Beta2 
c) Beta1 
d) Dopamin 
e) Alfa2
 
100. Dopaminin inhibe etki yaptığı hormon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) FSH 
b) ACTH 
c) Prolaktin 
d) LH 
e) Progesteron
 
101-Bir çocukta osteosarkom var ise birlikte en sık görülen tümör hangisidir? 
a) Wilms 
b) Medullablastom 
c) Retinablastom 
d) Lösemi 
e) Ewing
 
102. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda akciğer kanaması görülmez? 
a) Kistik fibrozis 
b) Anoksi 
c) Eritroblastozis fetalis 
d) Soğuğa maruz kalma 
e) Hyalen membran 
 
103. Aşılamada SSS komplikasyonu çıkaran hangisidir? 
a) BCG 
b) Kuduz 
c) Polio 
d) Difteri
e) Boğmaca
 
104. Downda en sık görülen kalp defekti hangisidir? 
a) Endokardial yastık defekti 
b) ASD 
c) PDA 
d) VSD 
e) PS
 
105. Fallot tetralojisinde, akut anoksik nöbeti geçiriyor. Ne verirsiniz? 
a) Diazepam - O2 
b) Morfin - O2 
c) Betabloker - digital 
d) Digital - O2 
e) Verapamil - digital
 
106. Yeni doğanda en sık konvülziyon nedeni hangisidir? 
a) Hipokalsemi 
b) Doğum travması 
c) Hipoglisemi 
d) Hiponatremi 
e) Hipomagnezemi
 
107. Kistik fibroziste görülmeyen hangisidir? 
a) Hiperkalsemi 
b) Steatore 
c) Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları 
d) Viskosite artışı 
e) Normal büyüme gelişme 
 
108. ilk 5 yaşta en sık görülen kanser üçlüsü hangisidir? 
a) Retinablastom, lösemi, liposarkom 
b) Wilms, lösemi, osteosarkom 
c) Osteosarkom, hodgkin, wilms 
d) Lösemi, retinablastom, nöroblastom 
e) ALL, hodgkin, nöroblastom 
 
109. Çocukluk çağı nefrotik sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Tekrarlayan enfeksiyon 
b) Plazma onkotik basınç artması 
c) Hiperviskozite 
d) Hiperkoagulabite 
e) Hiperlipidemi 
 
110. Yeni doğanda ilk 24 saatte hemolitik anemi yapmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glikoz-6-fosfataz 
b) Homozigot beta talasemi 
c) Purivat kinaz eksikliği 
d) Sferositoz 
e) Eritroblastozis fetalis
 
111. Fetal adrenal korteksten salgılanan steroid hangisidir? 
a) Kortizol 
b) DHEA 
c) Progesteron 
d) Kortikosteron 
e) pregnenolon
 
112. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hastalıktır? 
a) Hirchprung hastalığı 
b) Lösemi 
c) Boş sella 
d) Plummer winson 
e) Sheehan sendromu 
 
113. Erb-Duchenne paralizisinde hangisi doğrudur? 
a) C8 - T1 
b) C67 - T1 
c) C7 - 8 
d) C5 - 6 + moro refleksi kaybı 
e) Alt extremitede kas gücü kaybı 
 
114. Eritroblastozis fetaliste inutero fetus ölümünün en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kern ikterus 
b) Kalp yetmezliği 
c) Hiperkalemi 
d) Hiperbiluribinemi 
e) Asit
 
115. Meckel divertikülünde görülmeyen hangisidir? 
a) Ağrısız kanama 
b) Volvulus 
c) Megaloblastik anemi 
d) invaginasyon 
e) Karın ağrısı 
 
116. Yedi yaşında çocukta karın ağrısı, melena bulantı ne düşünürsünüz? 
a) Megaloblastik anemi 
b) Fe eksikliği anemisi 
c) Hemolitik anemi 
d) Hiperplastik anemi 
e) Aplastik anemi
 
117. Ondört yaşında QRS 0.14 mm genişliğinde, ne düşünürsünüz? 
a) Sol yükleme 
b) Birinci derece blok 
c) ikinci derece blok 
d) Aort stenozu 
e) Sol dal blok 
 
118. Çöliakta glutensiz diyete rağmen diyare devam ederse ne denenir? 
a) Orta zincirli yağ 
b) Laktozsuz diyet 
c) Kısa zincirli yağ 
d) Sukrozsuz diyet 
e) Yağsız diyet 
 
119. Erkek çocukta pubertenin ilk bulgusu hangisidir? 
a) Ses kalınlaşması 
b) Pubik kıllanma 
c) Akne 
d) Testis büyümesi 
e) Büyüme artışı
 
120. Süt çocuğu Fe eksikliği anemisine en sık neden olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kanama 
b) Yetersiz demir alımı 
c) Hızlı büyüme 
d) Malnütrisyon 
e) Parasitoz
 
121. Yüzde eritemle başlayan ekstansör yüzlere yayılan makülopapüler döküntü var. Ateş 36,5 °C, genel durum iyi.Aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? 
a) Kızıl 
b) Kızamık 
c) infantum roseolum 
d) E.infeksiyozum 
e) Su çiçegi 
 
123. Kızamıkçıkta görülen en sık kalp hastalığı hangisidir? 
a) ASD 
b) VSD 
c) PDA 
d) Fallot 
e) PS
 
124. Çocukta Hodgkin dışı lenfoma en sık nerede lokalizedir? 
a) Mediasten 
b) Batın 
c) Waldeyer 
d) Servikal 
e) inguinal 
 
125. Konjenital hipotiroidinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Annenin antitiroid ilaç alması 
b) Enzim defekti 
c) Aplazi 
d) Radyoaktif iyot tedavisi 
e) Hashimoto tiroiditi 
 
126. Doğum ağırlığı düşük, üçgen yüzlü, işaret parmağı orta parmağının üstüne biniyor, sternum kısa ise ne düşünürsünüz? 
a) 47 XX 13 
b) 47 XX 18 
c) 47 XX 21 
d) 47 XX 11 
e) 47 XX 8
 
127. Sevgisiz çocukta boy kısalığının nedeni nedir? 
a) Periferde somatomedin C oluşumu 
b) ACTH azlığı 
c) GH azlığı 
d) Psikiatrik anoreksi 
e) TSH azlığı 
 
128. Konjenital keratokonjuktivit ve kardiak tutulum ve makülopapüler döküntü ve ellerde ve ayaklarda ödem ve çilek dili var ise ne düşünürsünüz? 
a) Kızıl 
b) Tifus 
c) Kızamık
d) Kızamıkçık 
e) Kawasaki sendromu 
 
129. intrauterin ölü bebek anamnezi, hemolitik sarılık, hepatosplenomegali ve asit var ise olası tanı ve ilk yapılacak ? 
a) Toksoplazma - sabin fieldman 
b) Neonatal hepatit - hepatit markerları 
c) Safra yolları atrezisi - USG 
d) Talasemi - Elektroforez 
e) Eritobastosis fetalis - Kan grubu tayini 
 
130. Konjenital adrenal hiperplazide olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hipertansiyon 
b) Hiponatremi 
c) Mikrosefali 
d) Hirsitusmus 
e) Kemik yaşının ileri olması
 
131. Nefrotik sendromda aşağıdakilerden hangisi artar? 
a) Prealbumin 
b) Transferrin 
c) Alfa1 antitripsin 
d) Beta 1 mikroglobulin 
e) Alfa 2 makroglobulin 
 
132. Primer hiperparatiroidizmde aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
a) Anemi 
b) Hipomagnezemi 
c) idrarda cAMP artışı 
d) Hipokloremi 
e) Metabolik asidoz 
 
133. Midsistolik klik ve geç diastolik üfürüm varsa ne düşünülür? 
a) Mitral valv prolapsusu 
b) Mitral stenoz 
c) AS 
d) AY 
e) PDA
 
134. HbeAg markeri aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
a) Kronik hepatit 
b) Aktif replikasyon 
c) Akut hepatit 
d) Taşıyıcılık 
e) Bağışıklık 
 
135. iyi huylu lenfoma, kemik iliği tutulumu var, grade düşük ne düşünürsün? 
a) Burkitt lenfoma 
b) Küçük hücreli lenfositik lenfoma 
c) Lenfoblastik lenfoma 
d) Akdeniz C 
e) immunoblastik lenfoma 
 
136. BUN =10 mg/dl ise 100 ml deki üre kaçtır? 
a) 10 
b) 21 
c) 42
d) 32 
e) 36 
 
137. T3-T4 azalmış,TSH normal, iyot uptake i azalmış, anemi, halsizlik, üre artmış, pretibial ve yüz gözde ödem, Hb:8 gram ise ne düşünürsünüz? 
a) Glomerülonefrit 
b) KBY 
c) KKY 
d) Hipotiroidi 
e) Hipertiroidi
 
138. 52 yaşında kadın, sağ omuz ağrısı, anemi, hiperkalsemi:12 mg, fosfor düşük, T3-T4 artmış, TSHaya yanıt normal, sigara içiyor, öksürük var,
östrojen kullanıyor, sağ humerusta iki adet litik lezyon var ise ne düşünüyorsunuz? 
a) Metastatik akciğer Ca 
b) Sarkoidoz 
c) Multipl Myelom 
d) Hiperparatiroidizm 
e) Hipertiroidizm 
 
139. Streptokok pnömonisinde kontrendikasyon yok ise ilk seçilecek ilaç hangisidir? 
a) Kloramfenikol veya gentamisin 
b) Sefalotin veya tetrasiklin 
c) Eritromisin veya penisilin 
d) Penisilin veya sefalotin 
e) Tetrasiklin veya streptomisin
 
140. Atrial fibrilasyonun en sık komplikasyonu hangisidir? 
a) Bradikardi 
b) Endokardit 
c) Kalp yetmezliği 
d) Sol dal bloğu 
e) Tromboemboli 
 
141. Zollinger ellison sendromunda görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Diare 
b) Beta hücre adenomu 
c) Hiperasidite 
d) Multipl duodenal ülser 
e) Hipergastrinemi 
 
142. Feokromasitomada alfa reseptör stimülasyonu sonucu olan hangisidir? 
a) Taşikardi 
b) Terleme 
c) Hipertansiyon 
d) Bronkodilatasyon 
e) Barsak motilitesinin azalması 
 
143. Kreatinin düzeyi 4 mg/dl. idrar kreatinin 44 mg /dl ise ve 24 saatlik idrar miktarı 2880 cc ise kreatinin klirensi nedir? 
a) 44 
b) 32 
c) 34 
d) 22 
e) 38
 
144. 2.seste sabit çiftleşme, pulmoner odakta sistolik ejeksiyon, sağ dal bloğuvar ne düşünürsünüz? 
a) Pulmoner stenoz 
b) ASD 
c) AS 
d) VSD 
e) Fallot
 
145. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonuna neden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) immun yetmezlik 
b) Kistik fibrozis 
c) Reflüks özafajit 
d) Serum hastalığı 
e) Trakeoözafagial fistül 
 
146. Yoğun bakımda pnömoniye neden olmadan ,GĐS erozyonunu önleyen ilaç hangisidir? 
a) Sükralfat 
b) Ranitidin 
c) Omeprazol 
d) Aliminyum hidroksit 
e) Bizmut bileşikleri
 
147. Di George da görülmeyen hangisidir? 
a) Kalp defekti 
b) Hipogamaglobulinemi 
c) Hipokalsemi 
d) Viral enfeksiyonlar 
e) Timik aplazi 
 
148. Tüberkülozda kullanılmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sikloserin 
b) Rifampin 
c) Streptomisin 
d) Klindamisin 
e) INH 
 
149. Rinore var ve akıntının BOS olup olmadığını neye bakarak anlayabiliriz? 
a) Şeker 
b) Glial hücre 
c) Mikrop 
d) Beyaz küre 
e) Santrifüj çökeltisi 
 
150. Akciğer sol üst periferde 2 cm nödül var, kalsifikasyon yok. Tanı için ne yapılır? 
a) Balgamda sitolojik tetkik 
b) Balgamda 3 günlük tetkik 
c) Bronkoalveolar lavaj 
d) Fiberoptik bronkoskopi 
e) iğne biyopsisi 
 
151. 48 yaşında erkekte glossit var. Yürürken topallama, Hb:8, hemotokrit %24, eritrosit corpuskuler hacmi 112 mikron küp.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tanı olabilir? 
a) Hipoplastik anemi
b) Fe eksikliği anemisi 
c) Pernisiyöz anemi 
d) Aplastik anemi 
e) Sideroblastik anemi
 
152. Daha sık görülen immun yetmezlik hangisidir? 
a) Selektif IgM 
b) Di George 
c) Bruton 
d) Selektif IgA eksikliği 
e) X linked hipogamaglbülinemi 
 
153. Gluten entoropatisinde kesin tanı için en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) PO ince barsak biyopsisi 
b) Baryumlu grafi 
c) D-ksiloz testi 
d) Schilling testi 
e) Gaitada yağ
 
154. Hiperpigmentasyon ve hipertrikozis varsa aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşünürsünüz? 
a) Ocronozis 
b) Hemokromatozis 
c) Akne vulgaris 
d) Porfiri? 
e) Kurşun entoksikasyonu
 
155. Anne ölüm hızı hakkında güvenilir kayıt yoksa hangi veri kriter olarak kullanılabilir? 
a) Perinatal ölüm?
b) Kaba ölüm hızı 
c) Kaba doğum hızı 
d) Bebek ölüm hızı 
e) Doğurganlık hızı
 
156. Ankilozan spondilitte aşağıdaki egzersizlerinden hangisine gerek yoktur? 
a) Germe 
b) Koordinasyon egzersizleri 
c) Solunum egzersizleri 
d) Fleksiyon egzersizleri 
e) Postür egzesizleri 
 
157. Madolyon belirtisi hangisinde görülür? 
a) Atopik dermatit 
b) Nummuler ekzema 
c) Psoriazis 
d) Lepra 
e) Pitriazis roseolum 
 
158. Bilinç dışı yasak dürtüleri bilince tam aksi yönde davranış olarak çıkartıyor? 
a) Paranoya 
b) Konversiyon 
c) inkar 
d) Reaksiyon - formasyon
e) Projeksiyon
 
159. 20 yaşında erkek hastada,yönlendirme delirleri ve affektif küntlük var ne düşünürsünüz? 
a) Atipik psikoz 
b) Nevrotik bozukluk 
c) Şizofreni 
d) Paranoya 
e) Affektif bozukluk
 
160. Aşağıdaki şekilde X noktasında hangi çalışma yapılmış olabilir? 
a) Gebede tetanus aşısı 
b) Doğum kontrolu 
c) Aşılama 
d) Anne sütüne önem 
e) Eğitim 
 
161. Postop ilk 24 saatte asidoza girmemesi için ne verilir? 
a) Na laktat 
b) Molar laktat 
c) Ringer laktat 
d) 1/6 molar laktat 
e) %4,5 luk NaCl 
 
162. Akut apandisit için açılan hastada appendektomi materyalinde 1/3 distalde karsinoid tümör çıkmış ve mezoda tutulum yok.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) Antiserotonin ilaçlar 
b) Acil kemoterapi 
c) Appendektomi yeterlidir 
d) Sağ hemikolektomi 
e) Metastazların değerlendirmesi için tekrar eksplorasyon 
 
163. PTK nın uygun olmadığı kullanımı hangisidir? 
a) Ekstrahepatik kolestaz 
b) Pankreas Ca 
c) Kolanjit 
d) Koledok alt uç lezyonu 
e) Duodenum 2.kısım tümörü 
 
164. Kadınlarda en sık görülen herni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Epigastrik herni 
b) indirekt femoral herni 
c) Direkt inguinal herni 
d) Umblical herni 
e) indirekt inguinal herni 
 
165. Bilroth II de en öldürücü komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peritoneal kanama 
b) Tekrarlayan kanama 
c) Gastroözafageal kanama 
d) Duodenal güdük açılması 
e) Gastrojejunal bileşkeden sızıntı 
 
166. inmemiş testis için en iyi ameliyat yaşı hangisidir? 
a) 2 
b) 5
c) 7 
d) 10 
e) 13
 
167. 75 yaşında kadın kolesistektomiden sonra hipokondrium ve sağ omuz ağrısı, sağ diafragma yüksek ve sağ bazalde sıvı ile geliyor.ne düşünürsünüz? 
a) Koledokolithiazis 
b) Pankreas tümörü 
c) Sağ alt lob pnömonisi 
d) Karaciğer absesi 
e) Toksik hepatit
 
168. Yukarıdaki hastada tedavide ne yapılır? 
a) istirahat 
b) Antibiyotik 
c) USG altında drenaj 
d) Ameliyat 
e) T dreni 
 
169. Karaciğer kist hidatiğinin en sık komplikasyonu hangisidir? 
a) Kanama 
b) Enfeksiyon 
c) Bronkohepatofistül 
d) Hepatobilier sisteme açılış 
e) Sarılık 
 
170. Aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoz yapar? 
a) Hipokalsemi 
b) Hiperventilasyon 
c) Aşırı kan transfüzyonu 
d) Pankreas fistülü 
e) Nazogastrik kayıp 
 
171. Üst özafagus sfinkter disfonksiyonu sonucu ne olur? 
a) Akalazya 
b) Zenker divertikülü 
c) Özafageal striktür 
d) Reflu özafajiti 
e) Epifrenik divertikül 
 
172. Akut pankreatitte aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
a) Dolantin 
b) Peritoneal dializ 
c) Nazogastrik uygulama 
d) Aprotonin 
e) Morfin 
 
173. Hücre içi asidoz, hücre dışı alkalozuna sebeb olan hangi elementin kaybında görülür? 
a) Na 
b) K 
c) Ca 
d) Mg 
e) Fe
 
174. Pyojenik streptokoklardaki ilk antibiyotik seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ampisilin + sefatin
b) Ampisilin + gentamisin 
c) Penisilin 
d) Amoksisilin + klavunik asit 
e) Ampisilin + sulbaktam 
 
175. Pankreatitte artan enzim hangisidir? 
a) SGOT 
b) Pityalin 
c) Lösinaminopeptidaz 
d) Alkalen fosfataz 
e) Alfa amilaz 
 
176. Akut hiperkalsemi tedavisinde öncelikli seçim hangisidir? 
a) Kalsitonin 
b) Peritoneal dializ 
c) Sıvı replasmanı 
d) Furasemid 
e) Mitramisin 
 
177. Pulmoner tromboembolide hipoksi nedeni nedir? 
a) Refleks bronkokonstruksiyon 
b) Ventilasyon-perfüzyon bozukluğu 
c) Ağrıdan dolayı nefes alamama 
d) Ölüm korkusu 
e) Diffüzyon bozukluğu 
 
178. Anyon açığı düşük olmayan metabolik asidoz hangisidir? 
a) Salisilat entoksikasyonu 
b) Diabetik asidoz 
c) Üremik asidoz 
d) Renal tubuler asidoz 
e) Laktik asidoz 
 
179. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde splenektomi endikasyonu yoktur? 
a) ITP 
b) Glikoz 6-fosfat dehidrogenaz 
c) Herediter sferositoz 
d) Primer hipersplenizm 
e) Splenik abse 
 
180. Graveste görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kaslarda paralizi 
b) Göz içi basınç artışı 
c) Exoftalmus 
d) infra ve supra orbital yağ dokusunda artma 
e) Konjuktivada hiperemi
 
181. Kusturmada kontrendike olan hangisidir? 
a) Salisilat 
b) Gazyağı 
c) Parasetamol 
d) Organofosfat 
e) Digital
 
182. Kadında nazokomiyal idrar yolu enfeksiyonunun ortaya çıkmasına predispoze faktör hangisidir? 
a) Üreter kısalığı
b) Malnütrisyon 
c) Jinekolojik operasyon 
d) Kateter 
e) Antibiyotik kullanımı
 
183. Occulamotor paralizisinde hangisini düşünemezsiniz? 
a) Diabet 
b) Tolossa-hunt sendromu 
c) Weber sendromu 
d) Pontoserebral köşe tümörü 
e) Posterior kominikan arter anevrizması 
 
184. Posterior kalça çıkığında bacak pozisyonu nasıldır? 
a) Kalçada fleksiyon, adduksiyon, bacakta dışa rotasyon 
b) Kalçada extansiyon, abduksiyon, bacakta dışa rotasyon 
c) Kalçada extansiyon, adduksiyon, bacakta dışa rotasyon 
d) Kalçada fleksiyon, abduksiyon, bacakta içe rotasyon 
e) Kalçada fleksiyon, adduksiyon, bacakta içe rotasyon 
 
185. Cornea ülserinde kontrendike olan hangisidir? 
a) Atropin 
b) Pilokarpin 
c) Antibiyotikli merhem 
d) Fenilefrin 
e) Kortikosteroidli merhem veya damla 
 
186. Fetus başının en büyük çapı hangisidir? 
a) Oksipitofrontal 
b) Oksipitomental 
c) Bitemporal 
d) Suboksipitobregmatik 
e) Biparietal 
 
187. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda en sık KC tümörü hangisidir? 
a) Adenokarsinom 
b) Hemanjiokarsinom 
c) Hemanjioblastom 
d) Adenom 
e) Lenfanjipsarkom 
 
188. Over kanserlerinde evre 3C nedir? 
a) Bilateral + asit 
b) Periton mikrometastaz + tümör pelvise sınırlı 
c) Đngiunal metastaz + bilateral tümör 
d) Tek tarafta tümör + asit 
e) Kolona metastaz
 
189. Bakırlı RiA kullanan hastada son adetinde az kanama oluyor. Sonra damla şeklinde sürüyor.Tanı için ne istersiniz? 
a) HCG 
b) HPL 
c) Östrojen 
d) Progesteron 
e) Prolaktin
 
190. Gebelikte görülen en sık Ca hangisidir? 
a) Over
b) Serviks 
c) Vulva 
d) Vagen 
e) Endometrium 
 
191. Serum LH ve progesteron artmış, FSH azalmış ve sekonder amenore var ise ne düşünürsün? 
a) Polikistik over sendromu 
b) Gebelik 
c) Hipofiz adenomu 
d) Lüteal faz defekti 
e) Corpus luteum persistansı
 
192. Gebel kadında servikste CiN tespit edilirse tedavide ne yapılır? 
a) Kriyosurgery 
b) Konizasyon 
c) Koterizasyon 
d) Histerektomi 
e) izleme 
 
193. Mol hidatiformda operasyondan 2 hafta sonra HCG normalden yüksek ise ne yaparsın? 
a) Acil histerektomi 
b) Küretaj 
c) Kemoterapi 
d) Takibe devam 
e) Histerotomi
 
194. Halban sendromunda (persistan corpus luteum kisti)ayırıcı tanısında karışan hangisidir? 
a) Over torsiyonu 
b) Ektopik gebelik 
c) Akut apandisit 
d) Pelvik yapışıklıklar 
e) Salpenjit
 
195. 25 yaşında kadın hasta 3 yıldır çocuk yapmak istemiyor ve bunun için östrojen ve progesteron kullanılıyor. Fizik muayene normal, papsmear class1,
2 yıl daha çocuk istemiyor. (üç kez erken gebelik sonlandırılmış). Ne uygularsınız? 
a) Hormon tedavisine devam ve izlem 
b) Başka bir yöntem 
c) Hormon tedavisine üç ay ara 
d) Sadece progesteronla devam 
e) RiA 2 yıl süreli kullanım 
 
196. Kombine oral kontraseptif kullanımı hangisinin sıklığını azaltmaz? 
a) PiH 
b) Memenin benign tümörü 
c) Serviks Ca 
d) Over Ca 
e) Endometrium Ca 
 
197. Overde hemosiderin içeren makrofajların bulunduğu büyük kist varlığında ne düşünürsünüz? 
a) Endometroid kist 
b) Brenner kisti
c) Luteinizan kist 
d) Polikistik over 
e) Folikül kisti
 
198. Dişi pseudohermafroditizme en sık neden olan hangisidir? 
a) Kleinefelter sendromu 
b) Turner sendromu 
c) Testiküler feminizasyon 
d) Adrenogenital sendrom 
e) Hormon salgılayan over tümörü 
 
199. Oksitosinin etkisi hangisidir? 
a) Mesane gevşemesi 
b) Hipertansiyon 
c) Uterus kasılması 
d) Ostrojenle inhibe olur 
e) Süt salgısını azaltır 
 
200. Plasenta kesitini içten dışa doğru sıralayınız? 
a) Desidual tabaka, cotelidon, corion, villus 
b) Amniyon, corion, corionik villus, desidua 
c) Amniyon, corionik villus, corion, desidua 
d) Desidual tabaka, corion, cotiledon, villus 
e) Corion, corionik villus, amniyon, desidual tabaka
 

Yorumlar
Sen de Yaz