Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 2000 TUS SORULARI

1. Mandibula çene eklemini hangi kemikle yapar? 
a) Temporal kemik 
b) Sfenoid kemik 
c) Oksipital kemil 
d) Frontal kemik 
e) Zigomatik kemik 
 
2. Aşağıdaki arterlerden hangisi membrana atlantooccipitalis posterioru delerek kafa içine girer? 
a) Arteria Carotis interna 
b) Arteria Vertebralis 
c) Arteria Phoryngea oscendens 
d) Arteria Meningea posterior 
e) Arteria occipitalis
 
3. Canalis pudendalis (Alcock kanalı)hangi boşluğun duvarındadır? 
a) Cavitas pelvis 
b) Cavitas thorocisus 
c) Cavitas abdominalis 
d) Fossa ischiorectalis 
e) Fossa inguinalis
 
4. Göz kapağı kapanamayan birinde hangi sinir zedelenmiştir? 
a) Nervus ophtalmicus 
b) Nervus facialis 
c) Nervus maxillaris 
d) Nervus mandibularis 
e) Nervus auriculotemporalis 
 
5. Caput humeri fiksasyonu tam yapılmamış olan bir hastada, scapulanın arka üst bölümündeki kaslarda atrofi var
ve kolun özellikle 150'ye kadar abdüksiyonunda kısıtlılık var ise öncelikle hangi sinir felci düşünülür? 
a) Nervus suprascapularis 
b) Nervus supscapularis 
c) Nervus dorsalis scapula 
d) Nervus axillaris 
e) Nervus musculocutoncus 
 
6. Dilin 2/3'ün ön kısmının tat duyusunun sinir uçları hangi ganglionda sonlanır?
a) Ganglion submandibulare 
b) Ganglion oticum 
c) Ganglion geniculi 
d) Ganglion trigeminale 
e) Gangligon pterygopalatinun 
 
7. Ductus parotideus hangisini deler? 
a) Musculus pterygoideus lateralis 
b) Musculus pterygoideus medialis 
c) Musculus Buccinator 
d) Musculus orbicularis oris
e) Musculus masseter 
 
8. Regio perinealisin görüldüğü şekilde X ile gösterilen kas hangisidir? 
a) Musculus levator ani 
b) Musculus sphinkcter ani externus 
c) Musculus sphincter ani internus 
d) Musculus coccygeus 
e) Musculus transversus periner superficialis 
 
9. Ligamentum hepatoduodenalede olmayan yapı hangisidir? 
a) Arteria gastica dextra 
b) Vena Porta 
c) Arteria hepatika propria 
d) Ductus cholodecus 
e) Plexus hepaticus 
 
10. Total histerektomi yapılan birinde yanlışlıkla bağlanabilen ve üreteri çaprazlayan arter hangisidir? 
a) Arteria obturatoria 
b) Arteria overica 
c) Arteria iliaca interna 
d) Arteria uterina 
e) Arteria pudende interna 
 
11. Hangisi bağ dokusunun ekstrasellüler elemanı değildir? 
a) Kollagen fibril 
b) Elastik fibril 
c) Retiküler fibril 
d) Glikozaminoglikanlar 
e) Tonofilamentler 
 
12. EKG'de T dalgası neyi gösterir? 
a) interatriyal septum repolarizasyonu 
b) Ventrikül repolarizasyonu 
c) Ventrikül depolarizasyonu 
d) Atrial depolarizasyonu 
e) Atrial repolarizasyonu 
 
13. Arteryel baroreseptörlerden kalkan impulslar neye neden olur? 
a) Vazokonstriktör stimülasyonu 
b) Kalbin vagal inarvasyonunun stimülasyonu 
c) Venokontriksiyon 
d) Periferik vazokonstrüksiyon 
e) Genel sempatik tonus artışı 
 
14. Hangisi artarsa vital kapasite azalır? 
a) Soluk volümü 
b) Ekspirasyon yedek volümü 
c) inspirasyon kapasitesi 
d) inspirasyon yedek volümü 
e) Rezidüel volüm 
 
15. insülinin yağ dokusu üstündeki etkilerinden olmayan hangisidir? 
a) Yağ asidi sentezi artışı 
b) Gliserol fosfat sentezi artışı
c) Glikuz girişinde artış 
d) Lipoprotein lipaz inhibisyonu 
e) Hormon sensitif lipaz inhibisyonu 
 
16. Vestibüler impulslar serebellumda hangisine gider? 
a) Anterior lob 
b) Posterior lob 
c) Flokkonoduler lob 
d) Nucleus dentatus 
e) Nucleus vestibularis lateralis 
 
17. Hangisi kemik iliğinde granülosit kök hücresidir? 
a) Myeloblast 
b) Promyelosit 
c) Metamyebsit 
d) Normoblast 
e) Megakaryoblast 
 
18. Plasenta hücre katlarından hangisi gebeliğin ilerlemesiyle ortadan kalkar? 
a) Sinsityotrofoblast 
b) Sitotrofoblast 
c) Hofbauer hücresi 
d) Fetal bağ dokusu mezensim hücreleri 
e) Fetal kılcal damarların endotel hücresi 
 
19. Mitoz ve mayoz geçirmeyen germ hücresi hangisidir? 
a) Spermatogonyum 
b) Sekonder spermatosit 
c) Primer oosit 
d) Sekonder oosit 
e) Spermatit 
 
20. Sağ atriumun trabeküllü bölümü kalp borusunun hangi bölümünden farklanır? 
a) Sol sinüs boynuzu 
b) Sağ sinüs boynuzu 
c) Turunkus arteriosus distali 
d) Primitif sağ atrium 
e) Sağ primitif pulmoner ven
 
21. Kumarinin antikoagülan etkisi hangisidir? 
a) Glutamat yan zincirlerinin karboksikasyonunu engeller 
b) Fosfolipid yapısını bozarak 
c) Kalsiyumu bağlayarak 
d) Trombini inaktive ederek 
e) Plasmini aktive ederek 
 
22. Nötrofillerde Cl- + H2O2 →  OCl- + H2O reaksiyonunu katalizleyen hangisidir? 
a) Katalaz 
b) Glutatyan peroksidoz 
c) Superoksit dismutaz 
d) Myeloperokridaz 
e) Ksantin oksidaz
 
23. Hangi hormon hedef hücrede etkisini gösterebilmek için ikincil haberciye ihtiyaç duyar? 
a) Kortizol 
b) T3 
c) Aldosteron 
d) Testosteron 
e) TSH
 
24. insülin/glukagon oranının artması hangisinin aktivitesini azaltır? 
a) Glukokinaz 
b) PEP Karboksikinaz 
c) Pirüvat kinaz 
d) Asetil GA Karboksilaz 
e) Fosfofruktokinaz 
 
25. Hangi reaksiyonda B12, 5 deoksiadenozil-kobalamin şeklinde, aynı molekül üzerinde tek karbon ünitesinin yerini değiştirir? 
a) Metil malonoil CoA → Süksinil CoA 
b) dUMP → dTMP 
c) Propiyonil CoA → Metilmalonil CoA 
d) Homosistein → Metionin 
e) Homosistein → Sistationin
 
26. Gaucher hastalığında hangi enzim eksiktir? 
a) Heksominidaz 
b) Glukozidaz 
c) Aril sülfatoz 
d) Seramidaz 
e) Sfingomyelinaz 
 
27. Hangi mineral hormonal olarak düzenlenir? 
a) Kobalt 
b) Demir 
c) Selenyum 
d) Sodyum 
e) Çinko 
 
28. Yağ asitleri sentezi içim mitokondrideki asetil KoA'nın karbon iskeleti hangi formda stoplazmaya taşınır? 
a) Oksaloasetat 
b) α-ketoglutarat 
c) Pirüvat 
d) Sitrat 
e) Gliseraldehid-3-fosfat
 
29. Hücredeki hidrolitik enzimler nerededir? 
a) Lizozom 
b) Plazma membranı 
c) Mitokondri 
d) Ribozom 
e) Hücre çekirdeği 
 
30. Redükte formu CO tarafından inhibe edilen Elektron Transport Zinciri elemanı hangisidir? 
a) Sitokrom C 
b) Sitokrom B 
c) Sitokrom oksidaz
d) CoQ 
e) NADH dehidrogenaz
 
31. Serumdaki en yüksek anyon hangisidir? 
a) HCO3 
b) Cl- 
c) HPO4 
d) SO4 
e) Organik asitler 
 
32. Hangisi sonucunda zimogen enzimler aktif enzimlere dönüşür? 
a) Kısmi preteoliz 
b) Substrat bağlama 
c) ATP ile aktivasyon 
d) Enzimatik fosforiasyon 
e) Defosforilasyon 
 
33. Ubikitinin temel görevi nedir?(2004-N) 
a) Steroid hormon reseptörü 
b) Kahverengi yağ dokusu mitokondrisi ısı regülasyon proteini 
c) Isı şok proteini 
d) Hücre membranı kan grubu antigeni taşınması 
e) Ökaryotlardan protein yıkımı 
 
34. Hangi marker eşlemesi yanlıştır? 
a) Plazma zarı - Na/K ATPaz 
b) Mitokondri - LDH 
c) Nukleus - DNA polimeraz I 
d) Peroksizom - Katalaz 
e) Lizozom - Asit fosfotaz
 
35. Lipoprotein lipaz aktivasyonunu hangisi sağlar? 
a) Apo A I 
b) Apo A II 
c) Apo B 100 
d) Apo C II 
e) Apo D 
 
36. En önemli plazma tampon sistemi hangisidir? 
a) Bikarbonat / Karbonik asit tampon sistemi 
b) inorganik fosfat 
c) Protein 
d) Hemoglobin 
e) Organik fosfat 
 
37. Trombosit aggregasyonunu hangisi uyarır? 
a) PGF2 ? 
b) PGE2 
c) TXA2 
d) LTE4 
e) LTB4 
 
38. Hangi glikoz enzimi flourid ile inhibe olur? 
a) Fosfofruktokinaz 
b) Gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenaz 
c) Fosfogliserat mutaz 
d) Enolaz 
e) Pirüvat kinaz
 
39. Kortikosteron sentezi hangi steroidden başlar? 
a) Aldosteron 
b) Kortikosteron 
c) Testosteron 
d) Progestesteron 
e) Estradiol 
 
40. Oksidatif fosforilasyon'da adenin nükleotid taşıyıcısını bloke ederek inhibisyona yol açan hangisidir? 
a) Rotenon 
b) Antimisin 
c) Atraktilozid 
d) Barbitüratlar 
e) Oligomisin
 
41. 4 ay önce eline iğne batan bir hemşirenin serolojik sonuçları şöyledir;
Hbs Ag (-), Anti Hbs (-), Anti HAV IgM (-), Anti HAV IgG (+), Anti Hbc IgM (+), Anti Hbe (+) 
Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir? 
a) Geçirilmekte olan Hepatit A enfeksiyonu 
b) Yıllar önce geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu 
c) Hepatit B enfeksiyonunu pencere devresi 
d) iyileşmekte olan Hepatit B enfeksiyonu 
e) Akut Hepatit E enfeksiyonu 
 
42. Endospor oluşturan bakteri hangisidir? 
a) Pseudomonas aurigonosa 
b) Listeria monocytogenez 
c) Bacillus anthrasis 
d) Aeromonas hydrafiliz 
e) Salmenolla typhi
 
43. Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? 
a) DNA Giraz inhibisyonu 
b) Bakteri duvar sentez inhibisyonu 
c) Protein sentez inhibisyonu 
d) Folik asit metabolizması inhibisyonu 
e) RNA polimeraz inhibisyonu 
 
44. Yanık yarasından en çok izole edilen türde yeşil renkte pigment yapan ve özel kokusu olan bakteri hangisidir? 
a) Staphyloccus aureus 
b) α-Hemolitik streptokok 
c) Pseudomonas aeruginosa 
d) Pasterolla multicidea
e) Escherichia coli
 
45. Kabuklu deniz hayvanı yenmesinden 16-72 saat sonra kramp tarzında ağrı ve
sulu ishali olan birinde en olası etken hangisidir? 
a) Giardia lambia 
b) salmenolla enteridis
c) yersinia enterocolitica 
d) bacillus cereus 
e) bibrio parahemoliticus 
 
46. erişkinde sinüzite yol açmayan bakteri hangisidir? 
a) H.influenza 
b) S.Pnomonia 
c) B.Catarrhalis 
d) B.Subtilis 
e) S.Aureus 
 
47. Kısmen aside rezistan olan ve tüberküloz basili ile karışabilen bakteri hangisidir? 
a) Nocardia astreroides 
b) Streptomyces türleri 
c) actinomyces israeli 
d) Leigonella Pnomophilia 
e) E.Coli 
 
48. Fimbriası olan Neisseria gonorre'nin fimbriasız biçime dönüşmesi durumunda hangisi gözlenir? 
a) Mukozal epitelde kolonizasyon oluşmaması 
b) Gram pozitif hale dönüşmesi 
c) Bakterinin ölümü 
d) Serolozik özgürlüğün kaybolması 
e) Negatif kapsül sunşunun ortaya çıkması
 
49. Brucella tanısında en sık kullanılan test hangisidir? 
a) Compleman birleşmesi 
b) Aglütinasyon 
c) Presipitasyon 
d) Hemaglütinasyon 
e)Nötrolizasyon 
 
50. Bakteriyel eksotoksinlere karşı konak savunması temel olarak hangisidir? 
a) NK hücreleri 
b) Polimorf nüveli lökosit cevabı 
c) Hücre reseptör modülasyonu 
d) IgG ve IgM 
 
e) Protein sekrete eden aktif makrofaj 
51. Alternatif kompleman yolu nerden başlar? 
a) C1 
b) C9 
c) C5 
d) C3 
e) C2 
 
52. Pediatri servislerinde nazokomiyal pnömoninin en sık viral sebebi nedir? (2004-E) 
a) Respiratuvar sinsityal virüs 
b) influenza 
c) Parainfluenza 
d) Adenovirüs 
e) Sitomegalovirüs 
 
53. Hangisi hücre içinde inklüzyon cisimciği yapmaz? 
a) citomegalovirüs
b) Kızamıkçık 
c) Kuduz 
d) HSV Tip I 
e) Su çiçeği
 
54. Revers transkriptaz inhibitörü olup HIV virüsüne karşı etkili olan hangisidir? 
a) Zidovudin 
b) Amantadin 
c) Ribavirin 
d) Asiklovir 
e) Vidarabin 
 
55. Hangi mantar enfeksiyonu latex aglütinasyon testi ile vücut sularındaki kapsül polisakkarit antijeni saptanmasıyla tanınır? 
a) Kandida 
b) Dermatofitoz 
c) Kriptokok 
d) Aspergillus 
e) Zigomikoz
 
56. Subkutan mikoz etkeni hangisidir? 
a) Malezya furfur 
b) Sporotrix schenki 
c) Histoplazma Çapsulatum 
d) Coccidiodes Đmitis 
e) Mycrosporium Kanis 
 
57. Antifungal tedaviye genellikle yanıt vermeyen mantar hangisidir? 
a) Histoplazma 
b) Kandida 
c) Sporotrikoz 
d) Aspergilloma 
e) Kronik dissemine kandidiyazis 
 
58. Plazmodyum türlerinin eritrositlerde yol açtığı aşağıdaki belirtilerden hangisi plazmadium malaria ile ilişkilidir? 
a) Eritrositlerde büyüme 
b) Eritrositlerde schüffner tanecikleri 
c) Eritrositlerde muza benzer gamefosit 
d) Eritrositlerde çift kromotinli trofozoitşlerin oluşumu 
e) Eritrositlerde rozete benzetilen 8 merozoitli olgun şizont oluşumu
 
59. Kala-azar etkeninin besiyerinde üreyen şekli hangisidir? 
a) Amastigot 
b) Promastigot 
c) Epimastigot 
d) Tropomastigot 
e) Prekist 
 
60. Sıvıları; içindeki protain yapısını bozmadan sterilize eden en uygun yöntem hangisidir? 
a) Pastörizasyon 
b) Zar filtrasyondan süzme 
c) UV ışınlar 
d) Isıtılarak kabartma 
e) Pastör fırınında kuru ısı
 
61. Von Recklinghausen hastalığında multipl bulunan tümör hangisidir? 
a) Fibroadenom 
b) Retinoblastom 
c) Nörofibrom 
d) Adenomatöz polip 
e) Bazal hücreli karsinom 
 
62. Kronik inflamasyonda doku hasarı tamiri, fibrozis ve anjiogenezden sorumlu faktör hangidir? 
a) Aktive makrofaj 
b) Mast hücresi 
c) Endotel 
d) Nötrofil 
e) Bazofil
 
63. Graft versus host reaksiyonu görülmesi en olası nakil hangisidir? 
a) Otolog kemik iliği 
b) Otolog kök hücre 
c) Allogenik karaciğer nakli 
d) Allogenik böbrek nakli 
e) Allogenik kemik iliği nakli 
 
64. immünglobulinleri sentezleyen ve üzerinde taşıyan hangisidir? 
a) Monosit 
b) Plazma hücresi 
c) B lenfosit 
d) T lenfosit 
e) Mast hücresi 
 
65. Çocukluk çağı myokard infarktüsü, koroner arter anevrizması, rüptür ve trombozlara yol açan
mukokutaneöz lenf düğümü sendromu da denilen hastalık hangisidir? 
a) PAN 
b) Sifiliz 
c) Kawasaki 
d) Churg Straus 
e) Good Pasture
 
66. Ateroskleroz için risk faktörü olmayan hangisidir? 
a) Erkek cinsiyet 
b) Diabet 
c) Hipertansiyon 
d) Aile öyküsü 
e) Yüksek HDL seviyesi 
 
67. Ekstra nodal lenfoma yerleşimli B lenfosit kökenli Non- Hodgkin lenfomalar hangisidir? 
a) Angioimmünoblastik lenfadenopati ile ilişkili lenfoma 
b) Enteropati ile ilişkili ince barsak lenfoması 
c) Angiosentrik lenfoma 
d) MALToma 
e) Myzis Fungoides
 
68. Otoimmün gastrit için hangisi karekteristiktir? 
a) Antrumda intestinal metaplazi 
b) Antrumda folikül oluşturan lenfosit 
c) Kardiya mukozasında atrofi
d) Korpus,fundus bezlerinde atrofi 
e) Korpus mukozasında kronik atrofik gastrit ve H.pilori enfeksiyonu 
 
69. Pott hastalığı nereyi tutar? 
a) Uzun kemikler 
b) Pelvis - kafa 
c) Vertebra korpusu 
d) El - ayak 
e) Mandibula - maksilla 
 
70. Mesane kanseri için risk faktörü olmayan hangisidir? 
a) UV ışın 
b) Sigara 
c) Endüstriyel aril amine maruz kalma 
d) Fenasetin 
e) Şistozoma hematobium enfestasyonu 
 
71. Berger hastalığında gözlenmeyen hangisidir? 
a) Fokal proliferatif glomerülonefrit 
b) Diffüz mesengial proliferasyon 
c) Diffüz membranöz proliferasyon 
d) Kresentik glomerülonefrit 
e) Normal mikroskopik görünüm 
 
72. Spontan intraserebral kanamanın en sık görülen nedeni hangisidir? 
a) Anevrizma 
b) Hipertansiyon 
c) Tümör 
d) AV malformasyon 
e) Kan diskrazileri 
 
73. Karaciğer ışık mikroskopisinde hepatit B virüs enfeksiyonu olabileceğini düşündüren morfolojik bulgu hangisidir? 
a) Hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görünümü 
b) Portal alanda lenfosit infiltrasyonu 
c) Kupffer hücre hiprplazisi 
d) Limiting membran harabiyeti 
e) Parenkimde nekroinflamatuar odakların saptanması
 
74. Distal kolondan başlayan, proksimale ilerleyen, mukozada sınırlı, aktif kolit ve ülserasyon,
psödopolip gelişimi, ileri olgularda toksik megakolon gelişebilen hastalık hangisidir? 
a) Ülseratif kolit 
b) Crohn 
c) Amebiazis 
d) Tüberküloz 
e) Giardiazis
 
75. Üzerindeki mukozayı ülsere etmeden bronş içine doğru polipoid şekilde büyüyen tümörün histolojik incelemesinde, üniform,
mitoz ve atipi göstermeyen yuvarlak hücrelerden oluşan kordonlar görülüyor. Kromogranin ve NSE ile pozitif boyanan bu tümör hangisidir? 
a) Yassı hücreli karsinom 
b) Adenoid kistik karsinom 
c) Hamartom 
d) Karsinoid tümör 
e) Bronkoalveolar karsinom
 
76. Yirmi yaşında bir erkek, sağ dizinde 2 aydır süren şişlik ve ağrı yakınmasıyla başvuruyor. Radyografide femur alt metafizinde
medüller kaviteyi dolduran, korteksi destrükte eden, solidkistik alanlar içeren lezyon saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Soliter kemik kisti 
b) Osteosarkom 
c) Osteokondrom 
d) Anevrizmal kemik kisti 
e) Kemiğin dev hücreli tümörü
 
77. Bağ doku stroması çok aşırı artmış olan tümörlere ne ad verilir? 
a) Solid karsinom 
b) Skiroz karsinom 
c) Adeno karsinom 
d) Medüller karsinom 
e) Teratom 
 
78. Adenoakantoma hangilerini içerir.
I. Malign squamöz hücre 
II. Malign kolumnar 
III. Benign squamöz 
IV. Benign kolümnar 
V. Karışık epitelyal 
VI. Stromal malign
a) V ve VI 
b) I ve II 
c) I ve III 
d) II ve III 
e) III ve IV
 
79. Aşağıdaki doku komponetlerinden hangisi fazla olursa overin immatür malign teratomlarında malignite derecesi artar? 
a) immatür nöroepitelyal doku 
b) immatür çizgili kas dokusu 
c) immatür epitelyal doku 
d) immatür kıkırdak dokusu 
e) immatür kemik dokusu 
 
80. Aşağıdaki meme kanseri tiplerinin hangisinde, prognoza ilişkin beklenti diğerlerinden daha iyidir? 
a) Metaplastik karsinom 
b) Taşlı yüzük hücreli karsinom 
c) invaziv lobüler karsinom 
d) Tübüler karsinom 
e) Klasik invaziv duktal karsinom 
 
81. Aşağıdaki ilaç uygulama biçimlerinden hangisi, sistemik etki elde etmek için kullanılmaz? 
a) Rektum içi 
b) intranazal 
c) intraartiküler 
d) Sublingual 
e) Transdermal
 
82. Aşağıdaki ilaç etkilerinden hangisine karşı yaşlı hastalarda duyarlılık artmaz? 
a) Antikolinerjik ilaçların santral etkileri 
b) izoproterenolün taşikardi yapıcı etkisi 
c) Oral antikoagülanların antikoagülan etkileri 
d) Benzodiazepinlerin trankilizan etkileri 
e) Morfinin analjezik etkisi 
 
83. Aşağıdakilerden hangisi cAMP'nin etkilerinden biri değildir? 
a) Miyometriyumda gevşeme 
b) Adipoz dokuda lipid sentezinde artma 
c) Kalpte pozitif kronotrop etki 
d) Kalpte pozitif inotrop etki 
e) Damar düz kasında gevşeme 
 
84. Aşağıdaki antimuskarinik ilaçlardan hangisi, terapötik dozlarda mukosiller klerensi azaltmaz? 
a) Homatropin 
b) Propantelin 
c) Atropin 
d) ipratropium 
e) Skopolamin 
 
85. Aşağıdakilerden hangisinde nöromüsküler kavşaktaki blokör etkisi en çabuk başlar? 
a) Metaküryum 
b) Atraküryum 
c) Doksaküryum 
d) Panküronyum 
e) Roküronyum
 
86. Aşağıdakilerden hangisi, malign hipertermi tedavisinde yararlı olabilir? 
a) Progabid 
b) Tizanidin 
c) Baklofen 
d) Glisin 
e) Dantrolen 
 
87. Aşağıdakilerden hangisinin anti-inflamatuar etkisi yoktur? 
a) Naproksen 
b) ibuprofen 
c) indometasin 
d) Probenesid 
e) Ketoprofen 
 
88. Aşağıdaki amtihipertansif ilaçlardan hangisinin belirgin yan etkisi ilk doz senkopudur? 
a) Kaptopril 
b) Rezerpin 
c) Losartan 
d) Klorotiazid 
e) Prazosin
 
89. Membran stabilize edici ve intrinsik sempatomimetik aktiviteleri olmayan nonselektif beta adrenoseptör blokörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Propranadol 
b) Nadolol
c) Pindolol 
d) Metoprolol 
e) Atenolol 
 
90. Aşağıdakilerden hangisi digoksin emilimini önler? 
a) Kortizon 
b) Kolestiramin 
c) Kinidin 
d) Rezerpin 
e) Halotan 
 
91. Aşağıdakilerden hangisi prolaktin salınımını inhibe eder? 
a) Dopamin 
b) Morfin 
c) Metadon 
d) Östrojenler 
e) Metoklopramid 
 
92. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin tokolitik etkisi yoktur? 
a) Tiramin 
b) Ritodrin 
c) Fenoterol 
d) Albuterol 
e) Terbutalin 
 
93. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hiperürisemi yapabilir? 
a) Kolşisin 
b) Allopürinol 
c) Rezerpin 
d) Klorotiazid 
e) Propranolol 
 
94. Folinik asit aşağıdaki ilaçlardan hangisinin toksisitesini azaltmak amacıyla kullanılır? 
a) Kaptopril 
b) Metotreksat 
c) Fenitoin 
d) Fenasetin 
e) Vinkristin
 
95. Veba tedavisinde aşağıdaki antibakteriyal ilaçlardan hangisi, öncelikle tercih edilmelidir? 
a) Streptomisin 
b) Rifampin 
c) Metronidazol 
d) Kloramfenikol 
e) Tetrasiklin
 
96. Aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi, intraselüler olarak yerleşmiş basile etkili değildir? 
a) Etambutol 
b) izoniazid 
c) Rifampin 
d) Streptomisin 
e) Pirazinamid
 
97. Aşağıdakilerden hangisi vazopresin reseptörlerini stimüle ederek etki gösteren bileşiklerden biri değildir?
a) Psilosin 
b) Terlipresin 
c) Desmopresin 
d) Lipresin 
e) Fenipresin 
 
98. Aşağıdakilerden hangisi, glukokortikoidlerin etkilerinden değildir? 
a) Bazofillerden histamin ve lökotrien C4 salınımının engellenmesi 
b) Periferik lökositlerin dağılımının değişmesi 
c) Sitokinlerin salınımını artırarak fibroblast proliferasyonununengellenmesi 
d) Makrofajların fagositik aktivitesinin azalması 
e) Lipokortin sentezini artırarak fosfolipaz A2'nin inhibe edilmesi
 
99. Aşağıdaki ilaç çiftlerinin hangisinde, I.ilaç, II. ilacın metabolizmasını hızlandırır? 
     I. iLAÇ              II. iLAÇ 
a) Barbitüratlar - Kortikosteroidler 
b) Eritromisin - Karbamazepin 
c) Simetidin - Fenitoin 
d) Kloramfenikol - Fenitoin 
e) Kloramfenikol - Sulfonilüre
 
100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle olan zehirlenmelerde tedavi amacıyla N-asetil sistein kullanılablir?
a) Sinanür
b) Talyum
c) Arsenik
d) Asetaminofen
e) Morfin
 
101. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin Parvovirüs enfeksiyonun en önemli komplikasyonudur? 
a) interstisyel pnömoni 
b) Hiperbilirünemi 
c) Karyoretinit 
d) Anemi 
e) Ventrikülomegali 
 
102. Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan döneminde hipokalsemiye neden olmaz? 
a) Maternal hipoparatroidi 
b) Maternal diabet 
c) Perinatal asfiksi 
d) Yüksek fosfatlı inek sütü alımı 
e) Hipomagnezemi
 
103. 40 haftalık gebelik sonrası doğmuş, 14 günlük bebek, sarılık nedeniyle hastaneye getirilmiştir. Yaşamın 4. günü başlayan sarılığın
azalmadan devam ettiği ve başka bir sorunun olmadığı öğrenilmiştir. Annede indirekt coom's testi negatiftir. 3300 g olan bebeğin fizik muayenesinde
sarılık dışında bir bulgu yoktur. Plazma total bilirübini 13 mg/dl, direkt bilirübin dizeyi 0,2 mg/d'dir. Bu bebekte öncelikle hangisi düşünülür? 
a) Anne sütü sarılığı 
b) izoimmün hemolitik anemi 
c) Hipotiroidi 
d) Kistik fibrozis 
e) Pilor stenozu
 
104. 4 aylık bir çocukta ishal ortaya çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çocukta dehidratasyonun belirlenmesinde en az değerlidir? 
a) Dışkının özelliği ve sıklığı 
b) Göz küresi çöküklüğü 
c) Frontanel çöküklüğü 
d) Deri turgortunun azalması 
e) Mukozanın kuru ve soluk olması 
 
105. Akut eklem romatizmasında en sık rastlanan EKG bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Birinci derecede A-V blok 
b) ikinci derecede A-V blok 
c) Sol dal bloğu 
d) Atrial fibrisyon 
e) Tam blok 
 
106. Vitamin B6 eksikliği olan bir çocukta hangisi gözlenmez? 
a) Konvülsiyon 
b) Keratomalazi 
c) Nöropati 
d) Anemi 
e) Dermatit 
 
107. Aşağıdaki virüs aşılarından hangisi inaktiftir? 
a) Kızamıkçık aşısı 
b) Kabakulak aşısı 
c) Kızamık aşısı 
d) Kuduz aşısı 
e) Sarı humma aşısı 
 
108. Aşağıdakilerden hangisi kızamık ile ilgili olarak yanlıştır? 
a) inkübasyon periyodu 10-12 gündür 
b) Prodrom dönemi 3-4 gündür 
c) Döküntüler önce saç çizgisi, kulak ardı ve boyun bölgesinden başlar 
d) Döküntüler başladığında ateş aniden düşer 
e) Döküntüler en son ayakta ortaya çıkar 
 
109. Aşağıdakilerden hangisinde tipik kromozom delesyonu vardır? 
a) Patau sendromu 
b) Edward sendromu 
c) Down sendromu 
d) Curidu cat sendromu 
e) Fragil X sendromu 
 
110. Hangi çeşit böbrek yetmezliğinde renal fonksiyonların düzelme ihtimali daha yüksektir? 
a) Prerenal böbrek yetmezliği 
b) Akut tabuler nekroz 
c) Bilateral renal ve trombozu
d) Hızlı ilerleyen glomerulonefrit 
e) Kortika nekroz
 
111. Gelişme geriliği, asidoz, hipokalemi, hiperkloremi saptanan bir çocukta anyon gap normal ise en olası tanı hangisidir? 
a) Bartter sendromu 
b) Proksimal renal tübüler asidoz 
c) Distal renal tübüler asidoz 
d) Corn sendromu 
e) Hipofasfatenik reşitizm
 
112. ikinci kalp sesinin tek olarak işitildiği durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Büyük arteri transpozisyonu 
b) Mitral kapak atreezisi 
c) Pulmoner arter atrezisi 
d) Ebstein anomalisi 
e) Total pulmoner venöz dönüş anomalisi 
 
113. Akut romatizmal ateş atağı geçiren bir çocukta Nabız: 78/dk, TA: 100/60 mHg, dinelemkle apekste 3/6 dereceden sistolik üfürüm saptanıyor. 
Telekardiyomegali saptanan bu çocukta en uygun tedavi yaklaşımı hangisidir? 
a) Yatak istirahati + Digoksin 
b) Digoksin + Steroid 
c) Yatak istirahati + Steroid 
d) Benzatin penisilin G + Steroid 
e) Yatak istirahati + Steroid + Benzatin Penisilin
 
114. Halsizlik şikayeti ile başvuran bir çocukta Hb: 8 mg/dl, MCV: 66, Retikülorit %0.01 tesbit ediliyor.
Mikroskoppide hipokrom mikrositer anemi saptanıyor. Bu hastada öncelikle hangi tetkik istenmelidir? 
a) Kemik iliği aspirasyonu 
b) Ferritin düzeyi 
c) Hemoglobin elektroforezi 
d) Vitamin B12 düzeyi 
e) Coombs testi
 
115. Yukarıdaki hastada aneminin en muhtemel sebebi hangisidir? 
a) Beslenme yetersizliği 
b) B12 vitamini eksikliği 
c) Talasemi 
d) Otoimmün hemolitik anemi 
e) Herediter sferositoz 
 
116. Üç gündür ateşi olan, ateş düşünce, gövdede makulopapüler döküntü ortaya çıkan 10 aylık süt çocuğunda en olası tanı nedir? 
a) Suçiçeği 
b) 6. Hastalık 
c) Kızamıkçık 
d) Hepatit 
e) Enteksyoz mononükleaz
 
117. Selektif Ig A eksikliği ile ilgili hangisi yanlıştır? 
a) Düzenli aylık gamagtobulin verilmesi 
b) Akciğer enfeksiyonlarının sıklığı 
c) Otoimmün hastalık gelişme sıklığı 
d) Glutene duyarlı enteropati gelişebilmesi 
e) Kan transfüzyonları sonrası anaflaksi gelişebilmesi
 
118. Ataksi telenjiektazinin tipik bulgusu olmayan hangisidir? 
a) Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu 
b) Lenfoüretiküler malignensi gelişebilmesi 
c) Trombostopeni
d) Ig A eksikliği 
e) Ig G2 subgrup eksikliği
 
119. Bronşiyal astımda tanı koydurucu bulgu hangisidir? 
a) Solunum yolu rezistansında artma 
b) Ventilasyon - perfüzyon eşitsizliği 
c) Akciğer volümünde artma 
d) Alneoller kapiller blok 
e) Revisble solunum yolu destrüksiyonu
 
120. 6 yaşında erkek çocuk 2 yıldır çabuk yorulma oturup kalkma, merdiven çıkmada zorluk var. Fizik muayenede
ördekvari yürüyüş, Gower belirtisi, baldır hipertrofisi ve derin tendon reflekslerinde azalma var. En olası tanı nedir? 
a) Muskuler distrofi 
b) Myasteniz Gravis 
c) Kongenital myotonik distrafisi 
d) Poliomyeli 
e) Transvers myelit sekeli
 
121. Vücudunda kahverengi lekeler, koltuk altı çilleme, boyunda şişlik olan 6 yaşında kız çocuğunun göz muayenesinde de
iriste lisch nodülüne rastlanırsa tanı nedir ? 
a) Nörofibromotazis 
b) Tuberoskleroz 
c) Oster-Weber-Rendu 
d) Starge weber 
e) Von hippel-Lindau
 
122. 21 Hidroksilaz eksikliğine bağlı kongenital adrenal hiperplazisi olan erkekte gözlenmeyen bulgu hangisidir? 
a) Tuz kaybı 
b) Virilizasyon 
c) Ambigus genitalya 
d) Hızlı büyüme 
e) Ses kalınlaşması
 
123. Çocukluk çağı nöroblastom, kötü prognoz kriteri olmayan hangisidir? 
a) N myc kopya sayısı artışı 
b) 1 yaşından büyük olması 
c) Evre IV (D) 
d) Diploide yakın ya da tetraploid karyotip 
e) Evre IV S (Ds) 
 
124. Santral diabetes insipidus nedenleri arasında yer almayan hangisidir? 
a) Travma 
b) Kraniofaringeoma 
c) Vazopressin reseptör eksikliği 
d) Langerhans hücreli histoositoz 
e) Pineal bölge germinomu 
 
125. 6 yaşında erkek iki haftadır artan karın şişliği, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede yaygın kitle, asit,
skrotal ödem saptanıyor. Asit sıvısı sitolojisinde L3 tipi blastem B hücre immunonefonotipi ve sitogenetik incelemede 8;14 translokasyonu saptabıyor. 
Bu hastada en olası tanı nedir? 
a) Lenfositik non hodgkin lenfoma 
b) Büyük hücreli non hodgkin lenfoma 
c) Burkitt lenfoma 
d) Hodgkin lenfoma 
e) Malign histityasitoz 
 
126. Hipotoni, iştahsızlık irritabilite, halsizlik, poliüri, polidipsisi olan bir çocukta tanı nedir? 
a) A vitamin eksikliği 
b) D vitamin eksikliği 
c) D vitamin intoksikasyonu 
d) A vitamini intoksiyonu 
e) B6 vitamini intoksiyonu
 
127. Anne sütü alan, sulu ishal ve karın şişliği olan bebekte gaita PH'ı azalmış ve redüktan madde pozitiftir. Buna göre tanı nedir? 
a) Laktaz eksikliği 
b) Adetalipoproteinemi 
c) Sükraz izomaltz eksikliği 
d) Akroslermatitis enteropatica 
e) Kongenital klorid digavesi
 
128. DIC'teki laboratuvar bulgularından olmayan hangisidir? 
a) Trombosit azalması 
b) PT ve PTT uzaması 
c) Faktör VIII ve fibronijen azalması 
d) Fibrin yıkım ürünlerinde azalma 
e) Eritrositlerde mikroanziopatik değişiklikler 
 
129. Hangi lipid depo hastalığı yalnızca santral sinir sistemi tutulumu yapar? 
a) GM, gangliodioz 
b) Tay-sachs 
c) Niemann-Pick 
d) Sandhoff 
e) Gaucher 
 
130. Kalp hızı 93, solunum hızı yavaş ve düzensiz, ekstremiteleri hafif flexion halde olan, burnuna katater sokulunca yüzünü buruşturan
ve gövdesi pembe, ekstremitesi mor olan yenidoğanda apgar skoru kaçtır? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 
131. Aşağıdakilerden hangisi, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişebilen stres ülserleri için majör risk faktörü değildir? 
a) Mekanik ventilasyon 
b) Kafa travmaları 
c) Kaogülopati 
d) ileus 
e) Ağır yanık
 
132. Aşağıdakilerden hangisi gingivalarda hiperplaziye yol açmaz? 
a) Pemphigus vulgaris 
b) Gebelik 
c) Siklosporin kullanımı 
d) Akut monositik lösemi 
e) Fenitoin kullanımı 
 
133. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitin sistemik komplikasyonlarından biri değildir? 
a) Solunum yetmezliği 
b) Akut böbrek yetmezliği 
c) Sepsis 
d) Hipoglisemi 
e) Hipovolemik şok
 
134. Aşağıdakilerden hangisi, klonal pluripotent kök hücre bozukluğu değildir? 
a) Akut refrakter sideroblastik anemi 
b) Miyelodizplazi 
c) Akut miyeloblastik lösemi 
d) Piyojenik enfeksiyonalra sekonder lökomoid reaksiyon 
e) Paroksismal nokturnal hemaoglobinüri 
 
135. Hangisinde splenektomi endikasyonu diğerlerine göre en düşüktür? 
a) Herediter sferositoz 
b) Hairy-cell lösemi 
c) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
d) Hodgkin hastalığının evrelendirilmesi 
e) Splenik travma 
 
136. Plazma hücre diskrazilerinde gelişen semptomatik hiperviskozitenin acil tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Radyoaktif fosfor(P32) 
b) Kortikosteroid 
c) Busulfan 
d) Plazmaferez 
e) Melfalan
 
137. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusunun tanı kriterleri arasında yer almaz? 
a) Psikoz 
b) Malar döküntü 
c) Üveit 
d) Lenfopeni 
e) Fotosensitivite
 
138. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasemide rastlanan EKG bulgularından değildir? 
a) T sivrileşmesi 
b) QRS genişlemesi 
c) PR aralığının kısalması 
d) ST depresyonu 
e) Ventrikül fibrilasyonu
 
139. Aşağıdakilerden hangisinde, elektrokardiyografide V1 derivasyonunda R/S oranı 1'in üzerinde olur?
a) Sol aks deviasyonu 
b) Sol ventrikül hipertrofisi
c) Posterior enfraktüs 
d) Septal enfraktüs 
e) Yüksek lateral enfraktüs
 
140. Hangi durumda, infektif endokardit görülme riski çok düşük olduğundan, diş çekimi öncesi antibiyotik profilaksisi gerekli değildir? 
a) Ventriküler septal defekt 
b) Valvüler aort yetmezliği 
c) Geçirilmiş koroner by-pass 
d) Geçirilmiş mitral kapak replasmanı 
e) Aort koarktasyonu
 
141. Atrial fibrilasyonu olan hastalarla ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Dijital tedavisi ile ventrikül hızını yavaşlatmak mümkündür 
b) Hasta sinüs ritmine dönerse, kardiyak output artar 
c) Ventrikül hızı yavaşlamadan tek başına kinidin verilebilir 
d) Sistemik emboli riski artmıştır 
e) Karotis masajıyla ventrikül hızı yavaşlayabilir
 
142. Hangisinin plevral sıvıda saptanması, efüzyonun özofagus rüptürüne bağlı olduğunu düşündürür? 
a) Kolesterol 
b) Protein 
c) Glukoz 
d) Amilaz 
e) Laktik dehidrogenaz
 
143. Hangi durumda hipoksemi olmadan hipoksi gözlenir? 
a) Anemi 
b) Pnömokoksik pnömoni 
c) Tedavi gören bronşiyal astım 
d) Masif pulmoner tromboemboli 
e) interstisyel pnömoni 
 
144. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kulanılmaz? 
a) Prednizon 
b) Terbutalin 
c) Propranolol 
d) Teofilin 
e) ipratropium bromid 
 
145. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi, Legionella pnömonisinin tedavisinde kullanılır? 
a) Kristalize penisilin 
b) Ampisilin-sulbaktam 
c) Siprofloksasin 
d) Amikasin 
e) Seftasidin
 
146. Aşağıdaki diüretiklerden hangisi metabolik alkaloza neden olabilir? 
a) Tiazidler 
b) Triamteren 
c) Amilorid 
d) Asetazolamid 
e) Spirofloksasin
 
147. Aşağıdakilerden hangisi uygun olmayan ADH sekresyonu sendromunun karakteristik özelliklerinden biri değildir? 
a) Ödem 
b) Natriürezis 
c) Hiponatremi 
d) Volüm ekspansiyonu 
e) Normal veya azalmış serum kreatinin düzeyi
 
148 Plazma Na+ düzeyi 150 mEq/L, K+ düzeyi 5 mEq/L, kan şekeri düzeyi 90 mg/dL, kan üre düzeyi 28 mg/dL olan bir hastanın
plazma ozmolalitesi kaç mOsm/L'dir? 
a) 260 
b) 315 
c) 325 
d) 350 
e) 285 
 
149. Angina pektoris şikayetiyle başvuran bir bayan hastada(17 yaşında), aşil tendonu üzerinde ksantomlar, ksantelasma ve arcus cornea saptanmış. 
Öyküsünden erkek kardeşinin 10 yaşında iken miyokard enfarktüsü geçirdiği öğrenilmiştir. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde serum LDL kolesterolü düzeyi 
550 mg/dL, trigliserid düzeyi ise 180 mg/dL olarak belirlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı hangisidir ? 
a) Familyal hipertriglisemi 
b) Familyal hiperkolesterolemi 
c) Familyal kombine hiperlipidemi 
d) Tip III hiperlipoproteinemi 
e) Lipoprotein lipaz eksikliği
 
150. Yukarıdaki hastanın tedavisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi etkili olmaz? 
a) Plazmaferez 
b) Karaciğer transplantasyonu 
c) Safra asit sekestranları verilmesi 
d) Fibrik asit deriveleri verilmesi 
e) HMG-KoA redüktaz inhibitörleri verilmesi 
 
151. Serum kalsiyum ve parathormon düzeyleri yüksek, inorganik fosfor düzeyi düşük olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Primer hiperparatiroidizm 
b) Sarkoidoz 
c) Vitamin D intoksikasyponu 
d) Multiplemyeloma 
e) Osteolik tümör metastazları 
 
152. Aşağıdakilerden hangisi diyabetik otonomik nöropatiye bağlı bir komplikasyon değildir? 
a) Gastroenteropati 
b) Postural hipotansiyon 
c) Empotans 
d) Radikülopati 
e) Atonik mesane 
 
153. Perfore olmuş apandisit sonrası gelişen sekonder peritonitin tedavisinde tek başına kullanılabilen en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Seftriakson
b) Kristalize penisilin 
c) Sefoksitin 
d) Amikasin 
e) Sefazolin 
 
154. Yirmi yaşında bir kadın hasta, 2 gündür süren ve titremeyle yükselen ateş, sarı-yeşil renkte, içinde yer yer çizgilenmeler şeklinde kan içeren balgam 
çıkarma ve nefes alıp vermeyle artan sol yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede ateşin 39 C derece olduğu ve herpes labialis varlığı saptanıyor; 
ayrıca sırtının sol alt yanında krepitan raller ve tuber sufl duyuluyor. Bu hastanın balgam yaymasının Gram boyalı preparatının x100 büyütme ile incelenmesinde; her alanda 25den fazla sayıda parçalı lökositlere ek olarak aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir? 
a) Gram pozitif diplokokların görülmesi 
b) Hiçbir mikroorganizma bulunmaması 
c) Küme yapan Gram pozitif kokların görülmesi 
d) Gram negatif çomakların görülmesi 
e) Gram negatif diplokokların görülmesi 
 
155. Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisi özellikle intraselüler yerleşim gösteren mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır? 
a) Makrolid türevleri 
b) Sefalosporinler 
c) Penisilinler 
d) Beta-laktam / Beta-laktamaz inhibitör 
e) Aminoglikozidler 
 
156. Aşağıdaki durumların hangisinde papilla stazı görülmez? 
a) Arteryel hipertansiyon malign fazı 
b) Kafa içi basınç artışı sendromu 
c) Malign tirotoksik ekzoftalmi 
d) Santral retinal ven oklüzyonu 
e) Amyotrofik lateral skleroz 
 
157. Aşağıdaki ön tanılardan hangisinin kesinleştirilmesinde, ultrasonografik tetkikin katkısı en azdır? 
a) 1 aylık bebektekonjenital hidrosefali 
b) infantil hipertrofik pilor stenozu 
c) Perikardiyal efüzyon 
d) Çölyak sprue 
e) Abdominal aort anevrizması 
 
158. Paterji testi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tanısında kullanılır? 
a) Aftöz stomatit 
b) Pemphigus vulgaris 
c) Behçet hastalığı 
d) Scabies 
e) Leishmaniasis cutis 
 
159. Aşağıdakilerden hangisi esrar intoksikasyonunun tanı kriterlerinden biri değildir? 
a) Midriazis 
b) Taşikardi 
c) Ağız kuruluğu
d) Konjunktival kızarıklık 
e) iştah artışı 
 
160. Aşağıdaki metallerden hangisi ile olan zehirlenmelerde, eritrositlerde bazofilik granülizasyon ve idrarda koproporfin III artışı saptanır? 
a) Cıva 
b) Kurşun 
c) Arsenik 
d) Kadmiyum 
e) Selenyum 
 
161. Normal anyon açıklı metabolik asidoz nedeni olmayan hangisidir? 
a) Distsal renal tğübüler asidoz 
b) Proksimal renal tğübüler asidoz 
c) Diyare 
d) Diyabetik ketoasidoz 
e) Üreterosigmoidostomi 
 
162. Renal kaynaklı oligüri bulgusu olmayan hangisidir? 
a) idrar osmolalitesi 350 mOsm/kg'dan küçük 
b) idrar sodyumu 40 mEg/L'dan büyük 
c) Fraxione sodyum atılımı 1'den küçük 
d) idrar üre/plazma üre 3'den küçük 
e) idrar kreatin / plazma kreatin 20'den küçük 
 
163. Perfore olmamış akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir? 
a) Temiz 
b) Kontamine 
c) Temiz-kontamine 
d) Travmatik 
e) Kirli ve enfekte 
 
164. Heparin ile antikoagülasyonda doz ayarlanması için en uygun laboratuvar testi hangisidir? 
a) PT 
b) APTT 
c) Trombin zamanı 
d) Trombosit sayısı 
e) Fibrin yıkım ürünmleri düzeyi 
 
165. Travma sonrası retroperitoneal kanamanın en sık sebebi hangisidir? 
a) Pelvik kırıklar 
b) Femur boyun kırıkları 
c) ilyak damar yaralanması 
d) Künt renal yaralanmalar 
e) Künt pankreas yaralanmaları 
 
166. Çarpıntı, aşırı terleme şikayeti olan 45 yaşında erkek hastada FM'de tiroidde 2 cm çaplı tek nodül saptanıyor.
Laboratuvar testlerinde tiroid hormon seviyeleri yüksek bulunan hastada en uygun yaklaşım hangisidir? 
a) Acil total veya subtotal troidektomi 
b) Radyoaktif iyot 
c) Uzun süreli antitroid tedavi 
d) Antitroid ilaçlarla ötroidi yapıldıktan sonra tiroidektomi 
e) TSH supresyon tedavisi
 
167. 65 yaşında primer hiperparatridisi olan kadın hastada paratroidektomi sonrası düzelmeyen bulgu hangisidir? 
a) Halsizlik, yorgunluk 
b) Kemik kisti 
c) Peptik ülser 
d) Poliüri, polidipsi 
e) Hipertansiyon 
 
168. Hangi radyolojik bulgu meme biyopsisini gerektirmez?
a) 2 cm'den büyük kalsifikasyon 
b) Yıldız şeklinde opak kitle 
c) Kümeler şeklinde 5 vrya daha fazla mikrokalsifikasyon 
d) Sınırları iyi tesbit edilemeyen kitle görünümü 
e) Sınırları iyi tresbit edilebilen belirgin kitle görünümü 
 
169. Pankreas transplantasyonunun en önemli endikasyonu hangisidir? 
a) Tip I diabet 
b) Pankreas travması 
c) Pankreas kanseri 
d) Kronik pankreatit 
e) Ekzokvin pankreas yetmezliği 
 
170. 60 yaşında bir erkek hasta ağır bir yemekten sonra aniden başlayan ve sırta yayılan midepigastrik ağrıdan şikayet ediyor. Bulantı ve kusması olan 
hastanın fizik muayenesinde hafif ateşi, epigastrik hassasiyeti ve azalmış bağırsak sesleri tesbit ediliyor. Abdomen grafisinde üst duodenumda lokalize 
dilatasyon ve sol plevral kavitede az miktarda sıvı görülüyor. Yapılan USG'sinde safra kesesinde multipe taş görülen bu hastada başvuru anında hangisine bakılmalıdır? 
a) Lökosit, glukoz, AST, hemotokrit 
b) Hemotokrit, kalsiyum, glukoz, LDH 
c) LDH, glukoz, Lökosit, AST 
d) LDH, Lökosit, amilaz, lipaz, glukoz 
e) LDH, amilaz, lökosit, glukoz, AST 
 
171. Yukarıdaki hastada 4 hafta sonra epigastriumda lokalize düzgün yüzeyli 10 cm çaplı kitle tespit ediliyor. En olası tanı nedir? 
a) Pankreas absesi 
b) Pankreas psodokisti 
c) Kistadenom 
d) Kronik pankreatit 
e) Enfekte pankreatik nekroz 
 
172. Hangi divertikül gerçektir ve en sık görülür?
a) Kolon divertikülü 
b) Duodenum divertikülü 
c) Meckel divertikülü 
d) Zenker divertikülü 
e) ince barsak divertikülü 
 
173. Ösofagus yanığına neden olan alkali içiminden sonra ösefagoskopi ne zaman yapılır? 
a) Birkaç hafta sonra 
b) Hemen sonra 
c) Bir kür steroid tedavisinden sonra 
d) Disfazi varsa
e) Antibiyotik başladıktan sonra 
 
174. Şikayeti olmayan 60 yaşında kadının mamografisinde lobüler yapıda asimetriye neden olan mikrokalsifikasyonlar içeren spiküler uzantıları olan 
lezyonlar görülüyor. FM'de ele gelen kitle yoksa uygun yaklaşım hangisidir? 
a) 6 ay sonra mammografi 
b) 1 yıl sonra mammografi 
c) Mammografi ile bölgeyi işaretleyip exsizyon yapılması 
d) 3 ay arayla fizik muayene 
e) MR ile takip
 
175. Karaciğer kist hidatiğinin en sık komplikasyonu nedir? 
a) Safra yollarına açılma 
b) Peritona açılma 
c) Bronkoalveoler fistül 
d) Anaflaksi 
e) Bağırsağa açılma 
 
176. Ülseratif kolit ile ilgili mutlak operasyon endikasyonu olmayan hangisidir? 
a) Kanama 
b) Toksik megakotan 
c) Perforasyon 
d) Obstrüksiyon 
e) Kanserden koruyucu amaçlı kolektomi 
 
177. ileoçekal valvi normal olan hastada sigmoidde obstrüksiyon varsa, ileri dönemde perforasyon en sık nereden olur? 
a) Obstrüksiyonun hemen distali 
b) Obstrüksiyonun hemen proksimali 
c) Terminal ileum 
d) Çekum 
e) Transvers kolon 
 
178. Allogreft için hangisi doğrudur? 
a) Dondurularak saklanan greft 
b) Başka bir türdeb aktarılan gref 
c) Genetik olarak farklı fakat aynı tür canlılardan alınan greft 
d) Kişininm kendinden alınan greft 
e) ikizler arası yapılan greft 
 
179. Karında distansiyon, safralı kusma, mekanyum çıkaramama şikayeti olan 48 saatlik bebekte çekilen ayakta direkt batın grafisinde kalsifikasyonlar 
saptanıyor. Buna göre en olası tanı nedir? 
a) Annüler pankreas 
b) Malrotasyon 
c) Mekonyum ileusu 
d) Mekonyum peritoniti 
e) Agangliyonik megakolon 
 
180. Yenidoğan döneminde omfalit geçiren 4 yaşındaki kız çocukta hematemez varsa öncelikle hangisini düşünürsünüz? 
a) Caroli 
b) Ekstrahepatik portal hipertansiyon 
c) Peptik ülser 
d) Budd chiari 
e) Postnektrotik siroz
 
181. Regional anestezide sinir lifinde en son hangisi kaybolur? 
a) Soğuk duyusu 
b) Sıcak duyusu 
c) Dokunma duyusu 
d) Motor aktivite 
e) Ağrı duyusu 
 
182. Musküler tortikollisin erken dönem tedavisinde hangisi uygulanır? 
a) Spinal aksesuar sinir kesilmesi 
b) Kası uzatan germe egzersizleri 
c) Cerrahi tenotomi 
d) Atelleme 
e) Minerva tarzı alçı 
 
183. Ekstramedüller intradural yerleşimli spinal sinir hangisidir? 
a) Menengiom 
b) Epandimom 
c) Metastatik 
d) Astrositom 
e) Hemanzioblastom 
 
184. Radyoterapiye duyarlı testis tümörü hangisidir? 
a) Seminom 
b) Teratom 
c) Embriyonel karsinom 
d) Teratokarsinom 
e) Koryokarsinom 
 
185. Hiperbarik O2 tedavisi hangisinde hayat kurtarıcıdır?
a) CO 
b) Mantar 
c) Alkol 
d) insektisit 
e) Civa
 
186. Verteks prezantasyonunda biparyetel çap hangi seviyeyi geçerse angajman olmuş demektir? 
a) Spina ischiadika 
b) Linea terminalis 
c) Linea arkuata 
d) Tuber ischii 
e) Spina iliaca anterior superior 
 
187. Doğum sırasında hangi değişikliğin sebebi kord kompresyonudur? 
a) Akselerasyon 
b) Erken deselerasyon 
c) Geç deselerasyon 
d) Değişken deselerasyon 
e) Sinüzoidal kalp hızı 
 
188. Makat prezantasyonu ile neden-sonuç ilişkisi olmayan hangisidir? 
a) Polihidroamnios 
b) Oligohidroamnios 
c) Hidrosefali 
d) Anensefali
e) Makrozomi 
 
189. PGF2α hangisine uyarıcı etki yapmaz? 
a) Korpus luteum devamlılığına 
b) Fetal pulmoner matürite 
c) Ovulasyon 
d) Gebelikte serviksin olgunlaşması 
e) Doğum eyleminin başlaması 
 
190. 27 yaşında bir çocuklu hasta karında kitle nedeniyle laparostomiye alınıyor. Sol overde 8 cm'lik yer yer kistik ve solid kitle görülüyor.
Kitle frozen sectionda struma ovarii olarak geliyor. Bundan sonraki en uygun adım hangisidir? 
a) Ameliyata son verilir, bir şey yapılmaz 
b) Total histerektomi + diğer overden biopsi alınır 
c) Diğer overden biopsi yapılır 
d) Omentektomi + pelvik lenf nodu disekdiyonu 
e) Ameliyata son verilir, kemoterapi yapılır 
 
191. Bir overde fibrom, karında asit, hidrotoraksı olan doğurganlık çağıdanki kadında en uygun yaklaşım hangisidir? 
a) Radyoterapi 
b) Sitostatik tedavi 
c) Diüretik tedavi 
d) Tümörün ekstirpasyonu 
e) Hidrotoraks ve asitin boşaltılması 
 
192. En sık görülen tubal olmayan ektopik gebelik hangisidir? 
a) Posthisterektomi 
b) Heterotropik 
c) Servikal 
d) Over 
e) intraligamenter 
 
193. Ampuller tubal gebelikte hangi yaklaşım ektopik gebelik rekürrensini artırır? 
a) Lineer salpingortami 
b) Metotreksat kullanımı 
c) Salpinjektomi 
d) Segmental rezeksiyon 
e) Sıkarak embriyoyu fimbrial uçtan çıkarma(milking cerrahisi) 
 
194. Makroskopik olarak overde unilateral, solid, bazen de kistik gelişen, salgıladığı östrojen nedeniyle kız çocuklarda erken cinsel gelişmeye, 
yetişkinlerde ise endometriyal hiperplazi ve karsinoma neden olan overin seks kord tümörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Granüloza teka hücreli tümör 
b) Disgerminom 
c) Fibroma 
d) Sertoli Leydig hücreli tümör 
e) Hilus hücreli tümör 
 
195. 8 haftalık gebede Stage III serviks kanseri tesbit edilirse ne yapılır? 
a) 34. hafta'da sezar yenle doğumu, takiben radyoterapi 
b) Termde vaginal doğum ve radyoterapi 
c) Hemen histerektomi ve radyoterapi 
d) hemen radikal histerektomi ve lenf nodu diseksiyonu 
e) Hemen radyoterapi
 
196. Metastatik gestasyonel trofoblastik hastalıkta hangisi kötü prognoz kriteri değildir? 
a) Serum HCG'nin 40.000'in üzerinde oluşu 
b) Akciğer metastazı 
c) Karaciğer metastazı 
d) Beyin metastazı 
e) Term gebeliği takiben artması 
 
197. Kombine oral kontraseptifler hangisinde azalma sağlamaz? 
a) Demir eksikliği anemisi 
b) Romatoit artirit 
c) Serviks kanseri 
d) Endometrium kanseri 
e) Benign meme hastalıkları 
 
198. Steroid biyosentezinde hangisi P450 C17 enzim reaksiyonu sonucu oluşmaz? 
a) 17 hidroksipragesteron 
b) 17 hidroksipregnelnolan 
c) Dehidroepiandrostenon 
d) Pregnenalon 
e) Androstenedior 
 
199. Hangi cinsel gelişme anomalisinde dış genital görünümü dişi değildir? 
a) 21 OH defekti 
b) Swyer sendromu 
c) 5α-redüktoz 
d) Turner sendromu 
e) Komplet testiküler feminizasyon 
 
200. infertil bir erkekte, 1 ml volüm, 15 milyon/ml sayı %30 motilite, krugere göre %2 normal sperm morfolojisi 2 milyon/ml lökosit varsa
fertilizasyon programını en kötü etkileyen hangisidir? 
a) Hipovolemi 
b) Oligospermi 
c) Lökospermi 
d) Teratospermi 
e) Astenospermi 
 

Yorumlar
Sen de Yaz