Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 2002 TUS SORULARI 

1. Organum spirale (corti organı) aşağıdaki oluşumlardan hangisinin içinde yer alır? 
a) Scala vestibuli 
b) Scala tympani 
c) Ductus cochlearis 
d) Ductus reuniens 
e) Labyrinthus membraneceus
 
2. Moderatör bant (trabekülo septomarginalis) kalbin hangi odasında bulunur? 
a) Ventriculer sinistra 
b) Atrium dextra 
c) Auriculare sinistra 
d) Ventriculer dextra 
e) Auriculare dextra 
 
3. Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur? 
a) Ligamentum falciforme 
b) Ligamentum gastrolicnale 
c) Ligamentum frenikokolica sinistra 
d) Ligamentum pankreaticolienalis 
e) Ligamentum frenolienalis 
 
4. Canalis adductorius (hunter kanalı)'un ait açıklığı aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır? 
a) Adductor longus 
b) Adductor magnus 
c) Sartorius 
d) Semimembranosus 
e) Adductor brevis
 
5. Aşağıdakilerden hangisi diafragma pelvisin yapısına katılmaz? 
a) Musculus levator prostate 
b) Musculus obturatorius internus 
c) Musculus Pubococcygeus 
d) Musculus iliococcygeus 
e) Musculus puborektalis 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi posterior mediastende bulunmaz? 
a) Osefagus 
b) Vena azygos 
c) Vena hemiazygos 
d) Ductus torasikus 
e) Timus 
 
7. Arteria ovarica hangisinden köken alır? 
a) Arteria Uterina 
b) Arteria Renalis 
c) Arteria iliaca interna 
d) Aorta abdominalis 
e) Arteria iliaca externa
 
8. Cirriculus serebri (Willis poligonu) aşağıdaki yapılardan hangisini içinde yer alır? 
a) Cisterna interpedincularis 
b) Cisterna pontoserebellaris 
c) Cisterna ambiens 
d) Cisterna cerebellomedullaris 
e) Cisterna chiasmatis
 
9. Musculus biseps brachi'yi hangi sinir inerve eder? 
a) Nervus radialis 
b) Nervus medianus 
c) Nervus ulnaris 
d) Nervus maxillaris 
e) Nervus musculokutaneus 
 
10. Sağ tractus opticus'a tümör basısı sonucu aşağıdakilerden hangisi gelişir? 
a) Bitemporal hemianopsi 
b) Binazal hemianopsi 
c) Sağ homonim hemianopsi 
d) Sol homonim hemianopsi 
e) Sağ quadrianopsi
 
11. Aşağırdakilerden hangisi kalbin ortalama elektrik ekseninde sola sapmaya neden olur? 
a) Sağ ventrikül hipertrofisi 
b) Pulmoner stenoz 
c) Atrial septal defekt 
d) Sistemik hipertansiyon 
e) Sağ dal bloğu
 
12. Aşağıdakilerden hangisi atrial natriüretik peptidin damar düz kası üzerindeki gevşetici etkisinde rol oynar? 
a) cAMP sentezinde artma 
b) cGMP sentezinde artma 
c) Kalsiyum kanallarında açılma 
d) Na+-K+ ATPaz inhibisyonu 
e) Alfa adrenerjik reseptör aktivasyonu
 
13. Hipotalamusun ventromedial çekirdeğinin uyarılması hangisine sebep olur? 
a) Oksitosin salgılanmasına 
b) Tokluk hissinin doğmasına 
c) Barsak hareketlerinin artmasına 
d) Kalp atımında yavaşlamaya 
e) Kan basıncının yükselmesine 
 
14. Bir iskelet kasını innerve eden motor sinir kesildiğinde ortaya çıkan denervasyon
aşırı duyarlılığında aşağıdakilerden hangisi rol oynar? 
a) Sinir-kas kavşağındaki refleks ateşleme artışı 
b) Asetilkolin kolin reseptör sayısının artışı 
c) Kandaki serbest asetil koline karşı duyarlılığın azalması 
d) Myofibrillerde artış 
e) Aktin myozin artışı 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi yüksek irtifaya çıkıldıkça meydana gelen
pulmoner adaptasyon mekanizmalarınan biri değildir?
a) Hemoglobin konsantrasyonunda artma 
b) Doku damarlanma artışı 
c) Ventilasyon hızı artışı 
d) Difüzyon kapasitesinde artma 
e) Hemoglobinin oksijene afinitesinde artış
 
16. Steroid hormon sentezleyen hücrelerde hangi organel iyi gelişmiştir? 
a) Granülsüz endoplazmik retikulum 
b) Granüllü endoplazmik retikulum 
c) Ribozom 
d) Peroksizom 
e) Lizozom
 
17. Aşağıdakilerden hangisi tüm bağ dukus türlerinde bulanan ara maddenin sentezinde rol alır? 
a) Makrofaj 
b) Fibroblast 
c) Mast hücresi 
d) Histiosit 
e) Monosit
 
18. Aşağıdaki nöroglia hücrelerindehangisi sinir sistemindeki boşlukları döşer? 
a) Oligodendroglia 
b) Protoplazmik astrosit 
c) Mikroglia 
d) Ependim 
e) Fibriler astrosit 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi örtü epitelinde bulunmaz? 
a) Silli silindirik hücre 
b) Goblet hücresi 
c) Destek hücresi 
d) Bazal hücre 
e) Küçük granüllü hücre 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi diensefalondan 3. ventrikülün tavanında bir çıkıntı olarak gelişir? 
a) Adenohipofiz 
b) Epifiz 
c) infindibulum 
d) Nörohipofiz 
e) Talamus 
 
21. Aşağıdaki hemoglobin formlarından hangisinin deoksi formunda çözünürlüğü en azdır ? 
a) Hb C 
b) Hb F 
c) Hb S 
d) Hb A1 
e) Hb A1C
 
22. Aşağıdakilerden hangisi çinko içeren bir metallo enzim değildir? 
a) Karbonik anhidraz 
b) Karboksipeptidaz 
c) DNA polimeraz
d) Ksantin oksidaz 
e) Alkol dehidrogenaz
 
23. ATP sentezinde inorganik fosfatın yerini alarak oksidatif fosforilasyonu inbibe eden ajan hangisidir? 
a) Oligomisin 
b) Arsenat 
c) Valinomicin 
d) Karbonmonoksit 
e) Antimisin A
 
24. Dinitrofenol bulunan bir ortamda mitokondrideki elektron transportu ve
oksidatif fosforilasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) ATP/ADP oranı azalmıştır 
b) Mitokondrinin iç ve dış zarları arasındaki proton gradienti artar 
c) Gerekli membran potansiyeli oluşamaz 
d) Enerjinin büyük kısmı ısı enerjisi olarak kaybedilir 
e) Elektron transferi olur ancak ATP sentezlenemez 
 
25. Elektron Transport zincirindeki yapılardan hangisi protein içermez? 
a) NADH-konenzim Qredüktaz 
b) Süksinat dehidrogenaz 
c) Sitokrom C 
d) Koenzim Q 
e) Sitokrom aa3 
 
26. Dolaşımdaki yağ asitleri hücre içine hangi mekanizma ile taşınır? 
a) Aktif transport ile 
b) Pasif difüzyon ile 
c) Karnitin-açil-karnitin ile 
d) Kolaylaştırılmış difüzyon ile 
e) Sodyum iyonu ile yer değiştirerek 
 
27. Aşağıdakilerdan hangi oksidasyon ürünleri aterogenezde köpük hücre oluşumuna neden olur? 
a) LDL 
b) Şilomikron 
c) IDL 
d) VLDL 
e) HDL
 
28. Keton cisimlerini oluşturan beta-hidroksi bütirat ve asetoasetat krebs döngüsüne hangi ürünle girerler? 
a) Asetil coA 
b) Propiyonat coA 
c) Süksinil coA 
d) Malonil coA 
e) HMG-coA
 
29. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki hormondan birini keton cisimlerinin sentezini artırıcı ötekinin ise baskılayıcı etkisi vardır? 
a) Glukagon-Adrenalin 
b) Adrenalin-Noradrenalin 
c) Glukagon-Büyüme hormonu 
d) Adrenalin-Kortizol 
e) Glukagon-insülin
 
30. Aşağıdaki maddelerden hangisi sadece diyetle alınan yağ asitlerinden sentezlenir? 
a) Eikozanoidler 
b) Fosfatidilkolin 
c) Steroid 
d) Fosfolipid 
e) Sfingolipid
 
31. Prematür bebeklerde hyalen membran hastalığında aşağıdaki lipidlerden hangisinde eksiklik gözlenir? 
a) Plazmalojen 
b) Kardiyolipin 
c) Galaktozil seramid 
d) Gangliosid 
e) Fosfatidilkolin
 
32. Aşağıdakilerden hangisini serum düzeylerini yükselmesi kalp kası zedelenmesini göstergesi olarak kullanılmaz? 
a) Troponin 
b) Kreatin kinaz-2 
c) Laktat dehidrogenaz-1 
d) Alanin aminotransferaz 
e) Myoglobin
 
33. Aşağıdaki esansiyel aminoasitlerden hangisi metiltdrahidrofolat veya betain gibi metil vericileri kullanarak homositeinden sentezlenebilir? 
a) Triptofan 
b) Lizin 
c) Treonin 
d) Metionin 
e) Valin
 
34. Spermin ve spermidin sentezinde kulanılan aminoasitler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 
a) Serin-ornitin 
b) Metiyonin-lizin 
c) Lizin-glutamin 
d) Senin-arjinin 
e) Metiyonin-ornitin
 
35. Aşağıdakilerden hangisi diyetle alınan proteinlerin biyolojik değerini belirleyici olma açısından en önemlidir? 
a) Enerji ve nitrojen içeriği 
b) Esansiyel aminoasit 
c) Sudaki çözünürlüğü 
d) Molekül ağırlığı 
e) Sindirilme hızı
 
36. Bir dokudaki hücre sayısını belirlemek için aşağıdaki moleküllerden hangisinin tayin ve tesbit edilmesi gerekir? 
a) DNA 
b) RNA 
c) Ferritin 
d) Camp 
e) Fosfatidilkolin
 
37. Bilirubin diglukoronat ürobiliniojene nerede dönüştürülür?
a) Retiküloendotelyal sistem 
b) Karaciğer 
c) Barsaklar 
d) Safra yolları 
e) Dolaşım
 
38. Lesh-Nyhan sendromunda aşağıdakilerden hangisinde artış gözlenir? 
a) ATP 
b) Ürik asit 
c) Fosfaribozilpirofosfa 
d) Riboz 5-fosfat 
e) GMP
 
39. intrasellüler sıvıdaki konsantrasyonu ekstrasellüler sıvıdan daha yüksek olan iyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Na+ ve deri 
b) Cl- 
c) K+ 
d) HCO3- 
e) Ca+2
 
40. Vücut sıvılarında glisin düzeyi artışı ile giden konjenital hastalıkta aşağıdaki maddelerden hangisi ile glisin düzeyi düşürülür? 
a) Bütirik asit 
b) Benzen 
c) Sodyum benzoat 
d) Glutamin 
e) Sodyum asetat
 
41. Aşağıdaki bakterilerden hangisi spor oluşturur? 
a) Streptokokus pyogenes 
b) Pseudomonas aeruginosa 
c) S. Aureus 
d) E. coli 
e) B. anthracis 
 
42. Aşağıdaki bakteri virulans faktörlerinden hangisinin sentezi doğrudan bakteriyofaja bağlıdır? 
a) E. coli enterotoksinleri 
b) Difteri toksini 
c) B. anthracis ekzotoksini 
d) Tetanoz toksini 
e) S. aureus exfolyatif toksini 
 
43. N. gonorrhoeaenin enfeksiyon oluşturmasında rol oynayan en önemli virülans faktörü hangisidir? 
a) Kapsül 
b) Flagella 
c) Ekzotoksin 
d) Pili 
e) Koagülaz 
 
44. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi deniz ürünlerinden bulaşarak besin zehirlenmesine yol açar? 
a) S. Aureus 
b) ETEC
c) Y. Enterocolitica 
d) B. Cereus 
e) V. parahaemolyticus 
 
45. AML tanısıyla kemoterapi alan bir hastada gelişen bakteriyemiyi takiben deride hemorajik,
nekrotik, etrafı eritemli lezyonlar ortaya çıkmıştır. Mikrobiyolojik inceleme sonucunda Gram negatif
non fermentatif oksidaz pozitif bakteri saptanmıştır. Bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) E. coli 
b) Acinetobacter baumanii 
c) P. Aeruginosa 
d) C. Septicum 
e) L. monocytogenes 
 
46. 44 yaşındaki bir erkek hasta diş çekiminden bir hafta sonra alt çenede kızarıklık şişlik ve apse şikayetleriyle
başvuruyor. Apsenin dışa açılmasıyla elde edilen pürülan mataryelin mikroskobik incelemesinde sarı granüler
yapılar bulunduğu ve bunların gram (+) sporsuz dallanan flamentöz yapılar içerdiği saptanıyor.
Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir?
a) S. aureus 
b) B. Anthracis 
c) N. Asteroidez 
d) A. israeli 
e) M. tuberculosis 
 
47. Meningoensefalit tanısı konmuş bir hastanın BOS'unda gram (+) basiller gözlenmiştir. Alınan örneğin
kanlı agare ekilmesi sonucunda Beta hemoliz yapan oda sıcaklığında hareketli 37 derecede hareketsiz
gram (+) basillerin ürediği gözlenmiştir. Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan
hangisi düşünülmelidir? 
a) Corynebacterium jeikeum 
b) Erysypelothrix rhusiopathiae 
c) B.cereus 
d) Lactobacillus 
e) Listeria monocytogenes 
 
48. S.pneumoniae'de penisilin ve türevlerine karşı oluşan dirençten sorumlu mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Beta laktamaz enzimi sentezi 
b) Bakteri duvar geçirgenliğinin azalması 
c) Bakteri stoplazmik membran geçirgenliğinin azalması 
d) Penisilin bağlayan proteinlerde yapısal değişiklik 
e) Folik asit metabolizmasında değişiklik 
 
49. Aşağıdakilerden hangisi kontakt dermatit oluşmasında antijen sunucu hücre olarak görev yapar? 
a) Monosit makrofaj 
b) Eosinofil 
c) T lenfosit 
d) B lenfosit 
e) Langerhans hücresi 
 
50. Aşağıdakilerden hangisi sitotoksik T lenfositlerin fonksiyonlarından biridir?
a) Virüsle enfekte hücrenin ortadan kaldırılması 
b) Antikor sentezi 
c) Fagositoz 
d) Yardımcı T lenfositlere antijen sunma 
e) B lenfosit proliferasyonunun indüklenmesi 
 
51. Bir Hfr bakteri hücresinden F (-) bir bakteri hücresine genetik madde aktarımı aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığıyla gerçekleşir? 
a) Transformasyon 
b) Transdüksiyon 
c) Transpozisyon 
d) Konjugasyon 
e) Transfeksiyon 
 
52. EBV konakçıda aşağıdaki hücrelerden hangisini enfekte ederek yayılır? 
a) T lenfositleri 
b) B lenfositleri 
c) Makrofajlar 
d) NK hücreler 
e) Bazofil hücreler 
 
53. CJ hastalığının etyolojisinden sorumlu tutulan prionlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Protein yapısında olmalarına rağmen proteazlara dirençlidirler 
b) Formaldehid ve iyonize radyasyondan etkilenmezler 
c) Nöronlarda vakolizasyon ve amiloid plak oluştururlar 
d) Konakta güçlü bir immünolojik yanıta yol açarlar 
e) Neden oldukları hastalığın inkübasyon periyodu uzundur 
 
54. Aşağıdakilerden hangisinde verilen serolojik test sonuçları akut viral hepatit B tanısı ile uyumludur? 
a) HBsAg (+), IgM Anti HBc (-), IgG Anti HBc (+) 
b) HBsAg (-), Anti HBs (+), IgG Anti HBc(+) 
c) HBsAg (+), IgM Anti HBc(-), Anti HBs(-) 
d) HBsAg (+), IgM Anti HBc(+), HBeAg (+) 
e) HBsAg (+), IgM Anti HBc(-), HBe (-) 
 
55. Aşağıdaki bulgulardan hangisi kabakulak enfeksiyonu sırasında en sık görülür? 
a) Ooforid 
b) Pankreatit 
c) Tiroidit 
d) Myokardit 
e) Menongoensefalit 
 
56. Aşağıdakilerden hangisi C.albicans'ın patojenite faktörlerinden biri değildir? 
a) Konak hücresine adhezyon 
b) Kapsül varlığı 
c) Proteinaz salınımı 
d) Hif oluşturma 
e) Alternatif yoldan kompleman aktivasyonu 
 
57. Diabetik ketoasidozu olan bir kişide başağrısı, ateş ve orbital selülit bulguları ortaya çıkmıştır. Alınan
sinüs biyopsisinin yapılan mikrobiyolojik incelemesinde septasız ve dik açılarla dallanan Hifler saptanmıştır.
Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir?
a) Aspergillus 
b) Penicillium 
c) Fusarium 
d) Pseudoallescheria 
e) Rhizopus 
 
58. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi invazif aspergillus enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikle kullanılmalıdır? 
a) Flukonazol 
b) Ketokonazol 
c) itrakonazol 
d) Mikonazol 
e) Ekokonazol 
 
59. Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan vücudunda mesane venlerine yerleşir? 
a) F. Hepatica 
b) S. Mansoni 
c) S. Haematobium 
d) W. Bancrofti 
e) D. latum 
 
60. Viseral larva migransın etkeni aşağıdaki parazitlerden hangisidir? 
a) T. Canis 
b) E. granülosus 
c) W.bancrofti 
d) A. Duodenale 
e) D. medinensis
 
61. Aşağıdaki hücre zedelenmesine ait bulgulardan hangisi zedelenmenin irreversibl olduğunu gösterir? 
a) Endoplazmik retikulumun şişmesi 
b) Hücre membranın parçalanması 
c) Mitokondri şişmesi 
d) Kromatin yoğunlaşması 
e) Hücrenin bulanık şişmesi 
 
62. Çocukluk çağında görülen nefrotik sendromun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Membranoproliferatif glomerülonefrit 
b) Diffuz membranöz glomerülonefrit 
c) Minimal değişiklik hastalığı 
d) Konjenital nefrotik sendrom 
e) Fokal segmental glomerülonefrit 
 
63. Hangisinde subendokardial bölgede Mc Callum plakları bulunur? 
a) Libman Sacks endokarditi 
b) Nontrombotik endokardit 
c) Romatizmal kardit 
d) Endokardiyal fibroelastozis 
e) Romatoid artrit 
 
64. Böbrekte glomerül bazal mebranında lineer IgG birikimi hangisinde görülür? 
a) Membranöz GN 
b) Henoch-Schönline Purpurası 
c) Membranoproliferatif GN
d) Berger hastalığı 
e) Good Pasture sendromu 
 
65. Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yüzey epiteli 
b) Ürogenital kök hücre 
c) Over gonad hücreleri 
d) Stromal hücreler 
e) Hiler hücreler 
 
66. Testis karsinomu gelişimi için en yüksek risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Epispadias 
b) Kriptorşidizm 
c) Hipospadias 
d) Fimozis 
e) Kleinefelter sendromu 
 
67. Aşağıdakilerden hangisi tümör hücresinin köken aldığı hücreye morfolojik benzerliğinin ifadesidir? 
a) Displazi 
b) Diferensiasyon 
c) Metaplazi 
d) Atipi 
e) Anaplazi 
 
68. iki taraflı boyun ve aksiller lenfodenopatisi olan 22 yaşındaki genç bir bayanda kilo kaybı, ateş ve gece
terlemesi tespit ediliyor yapılan biyopside kapsülde ve nodül içerisinde kollajenize bağ dokusu artışı ve
nodülasyon görülüyor, lenfositler plazma hücreleri, eozinofil ve histiositlerin bulunduğu zeminde çok sayıda
lobüle nükleuslu belirgin nükleollu atipik multinükleer dev hücreler saptanmıştır.
Bu hasta için en olası tanı hangisidir? 
a) Non-Hodgkin lenfoma 
b) ALL 
c) AML 
d) infeksiyöz mononükleoz 
e) Nodüler sklerozan tip Hodgkin hastalığı 
 
69. Erişkinin ağız mukozasında en sık izlenen malign tümör tipi hangisidir? 
a) Adenoid kistik karsinom 
b) Malign melanom 
c) Bazal hücreli karsinom 
d) Adenokarsinom 
e) Squamöz hücreli karsinom 
 
70. Ciddi gastroözofajiyal reflüye bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gelişme riski daha azdır? 
a) Peptik ulcus. 
b) Barret özefagus 
c) Squamöz hücreli karsinom 
d) Striktür 
e) Kanama 
 
71. Çocukluk çağında en sık görülen santral sinir sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pineositom
b) Oligodendrogliom 
c) Medülloblastom 
d) Ependimom 
e) Meningiom 
 
72. Kronik interstisyel akciğer hastalığı oluşumuna neden olan kazeifiye olmayan ileri dönemde
fibrozis gösteren granulomların izlendiği hastalık hangisidir? 
a) Berilyozis 
b) Silikozis 
c) Asbestoz 
d) Kömür işçileri pnömokonyozu 
e) Desquamatif pnömoni 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi kronik gastrite en sık neden olur? 
a) Kronik alkolizm 
b) Aklaken reflü 
c) Helikobacter pylori enfeksiyonu 
d) Üremi 
e) Otoimmünite 
 
74. Ekstra hepatik safra yolu tıkanmasında en erken kolestaz bulguları karaciğerin hangi bölgesinde görülür? 
a) Santral ven çevresi 
b) Periportal bölge 
c) Portal alan 
d) Disse aralığı 
e) Birinci asiner bölge 
 
75. Orta yaşın üzerinde kişilerde güneş gören yüz derisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en fazla olur? 
a) Melanositik nevüs 
b) Sebase adenom 
c) Epidermoid karsinom 
d) Bazal hücreli kanser 
e) Displastik nevüs 
 
76. Aşağıdakilerden hangisi dissemine intravasküler koagülasyona yol açan durumlardan biri değildir? 
a) Septik abortus 
b) Akut lenfoblastik lösemi 
c) Meningokoksemi 
d) Ciddi yanıklar 
e) Pankreas karsinomları 
 
77. Aşağıdaki anemi tiplerinden hangisinde eritrositlerde makrositik, makroovalositik değişiklikler,
nötrofillerde irileşme ve nükleuslarında hipersegmentasyon görülür? 
a) Orak hücreli anemi 
b) Talasemi minör 
c) Megaloblastik anemi 
d) Demir eksikliği anemisi 
e) Herediter sferositozis 
 
78. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizm'e en sık sebep olur? (2004-N) 
a) Paratiroid adenomu
b) Paratiroid hiperplazisi 
c) Paratiroid kanseri 
d) Ektopik parathormon salgılayan tümör 
e) Kronik böbrek yetmezliği 
 
79. Aşağıdaki akciğer hastalıklarından hangisinin morfolojik açıdanderecelendirilmesinde Reid indeksinden yararlanır? 
a) Bronşiektazi 
b) Kronik bronşit 
c) Bronşial astım 
d) Amfizem 
e) Atelektazi 
 
80. Aşağıdakilerden hangisi multipl myelomun tipik bulgularından değildir? 
a) Böbrek yetmezliği 
b) Amiloidozis 
c) Bence Jones proteinemisi 
d) Hipokalsemi 
e) Monoklonal gamapati
 
81. EC50'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Maksimal etkinin % 50'sini oluşturan ilaç dozudur 
b) Reseptöre olan maksimum bağlanımın ve maksimum etkinin %50'sini oluturan ilaç konsantrasyonudur 
c) Reseptöre olan maksimal bağlamanın %50'sini oluşturan ilaç dozudur. 
d) Reseptöre olan maksimal bağlamanın %50'sini oluşturan ilaç konsantrasyonudur 
e) Maksimal etkini % 50'sini oluşturan ilaç konsantrasyonu 
 
82. Klinik araştırmaların III. fazı hangi amaç için ve kimler üzerinde yapılır? 
a) ilacın doza bağlı etkilerini incelemek amacıyla sağlıklı gönüllülerden oluşan küçük bir grup üzerinde 
b) ilacın teratojenik etkilerini incelemek amacıyla seçilmiş hayvanlar üzerinde 
c) ilacın güvenirliğini ve etkililiğini belirlemek amacıyla hastalardan oluşmuş büyük gruplar üzerinde 
d) ilacın belirli bir hastalıktaki etkililiğini ilk kez saptamak amacıyla hastalardan oluşmuş küçük bir grup üzerinde 
e) ilacı piyasaya sürdükten sonra uzun vadeli yan etkilerini saptamak amacıyla hastalardan oluşmuş büyük bir grup üzerinde 
 
83. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisinin ana eliminasyon yolu karaciğer veya böbrek değildir? 
a) Mivaküryum 
b) Metikürin 
c) Doksaküryum 
d) Panküronyum 
e) Gallamin 
 
84. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin aşırı uyarılması nöronal hasara sebep olur? 
a) Dopamin (D1) 
b) NMDA 
c) GABA-A 
d) Metabotropik
e) GABA-B 
 
85. Antiepileptiklerden hangisi GABA transaminaz enzimini inhibe ederek antikonvülzan etki gösterir? 
a) Klonazepam 
b) Fenitoin 
c) Karbamazepin 
d) Fenobarbital 
e) Vigabatrin 
 
86. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisinin etki gücü en azdır? 
a) Etidokain 
b) Ropivakain 
c) Bupivakain 
d) Tetrakain 
e) Kokain 
 
87. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi vücutta aktif metabolit oluşturmaz? 
a) Klomipramin 
b) Paroksetin 
c) Sertralin 
d) Fluvoksetin 
e) Trazodon 
 
88. Aşağıdaki antidepressan ilaçlardan hangisi MAO-A inhibisyonu yapar? 
a) Moklobemid 
b) imipramin 
c) Amoksapin 
d) Fluoksetin 
e) Sertralin 
 
89. Nitrik oksit(NO) hücrede temel etkisini aşağıdakilerden hangisine bağlanarak gösterir? 
a) L-Arginin'de bulunan quanidino azotu 
b) L-Sitrülin'de bulunan karboksil terminali 
c) Nitrik Oksit sentaz-G proteini bağlantı bölgesi 
d) cAMP molekülleri 
e) Çözünür guanilat siklaz enzimindeki hem demiri 
 
90. Hangisi digoksin tedavisinin kalp üzerindeki etkilerinden birisidir? 
a) Kardiyak kontraktiliteyi arttırır 
b) Punkinje sisteminde efektif refraktör periyodu uzatır 
c) Otomatisiteyi ventriküllerde azaltır 
d) Otomatisiteyi atriyum kasında azaltır 
e) Aritmi oluşturmadan önce ST segmentini yükseltir 
 
91. Hangisi kalp debisi azaldığında ortaya çıkan durumlardan biri değildir? 
a) Renin salınımında artış 
b) Karotid sinüs ateşlemesinde artış 
c) Atım öncesi yükte artış (prelad) 
d) Atım sonrası yükte artış (afterload) 
e) Sempatik deşarjda artış 
 
92. Hangisi hipertiroidizm tedavisinde kullanılır? 
a) Liyotironin Na 
b) Liyotriks 
c) Metimazol
d) Tiroxin Na 
e) Tiroglobulin 
 
93. Aşağıdaki NSAii'lardan hangisinin plazma eliminasyon yarı ömrü en uzundur? 
a) Tolmetin 
b) Diklofenak 
c) ibuprofen 
d) Ketoprofen 
e) Oksaprozin 
 
94. Parenteral K vitamini hangisinin tedavisinde etkili değildir? 
a) Oral anti koagülan aşırı dozuna bağlı gelişen kanamalar 
b) Yenidoğan bebeklerin hemorajik hastalığı 
c) Obstrüktif sarılıkta gelişen hipoprotrombinemi 
d) Malabsorbsiyon sendromuna bağlı olarak gelişen hipoprotrombinemi 
e) Karaciğer hücre zedelenmesine bağlı olarak gelişen hipoprotrombinemi 
 
95. Hangisi fenitoin metabolizmasını arttırarak serum düzeyini düşürür? 
a) Kloramfenikol 
b) Fluoksetin 
c) izoniazid 
d) Rifampin 
e) Amiodaron 
 
96. Aşağıdakilerden hangisi iyon kanalı ile kenetli değildir? 
a) 5-HT3 
b) Nikotinik asetilkolin 
c) Glutamat 
d) M2 muskarinik 
e) GABA 
 
97. Aşağıdakilerden hangisi bir benzodiazepin olmamasına karşılık BZ1 (omenga1) reseptör aganistidir? 
a) Alprazolam 
b) Klorazepat 
c) Zolpidem 
d) Flurazepam 
e) Klordiazepoksit 
 
98. Hangisi hem antihistaminik hem de antikolinerjiktir? 
a) Piribedil 
b) Amantadin 
c) Domperidon 
d) Difenhidramin 
e) Deprenil 
 
99. Aşağıdaki reseptörlerden hangisi uyarılınca Gq proteini ile kenetlenerek fosfolipaz C enzimini aktive eder? 
a) B1 adrenerjik 
b) Alfa 1B adrenerjik 
c) 5-HT3 
d) 5-HT4 
e) Nöronal nikotinik 
 
100. Aşağıdaki opiyat agonisti ilaçlarda hangisiyalnızca oral olarak kullanılır? 
a) Fentamil 
b) Nalbufin
c) Propoksifen 
d) Butorfanol 
e) Buprenorfin
 
101. Bir bebekte ilk çıkması beklenen süt dişleri hangisidir? 
a) Üst santral kesici diş 
b) Alt lateral kesici diş 
c) Alt köpek dişi 
d) Üst lateral kesici diş 
e) Alt santral kesici diş 
 
102. Yenidoğan bebekte hiperamonemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
a) Sodyum benzoat 
b) Glutamin 
c) Arginin 
d) Fenilbütirat 
e) Fenilasetat 
 
103. Yenidoğan bebekte aşağıdaki durumlardan hangisinin perinatal asfiksiye bağlı olduğu düşünülmemelidir? 
a) Persistan pulmoner hipertansiyon 
b) Sürrenal kanama 
c) Uygunsuz ADH sendromu 
d) Kolestaz 
e) Dissemine intravasküler Koagülasyon 
 
104. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin büyüme geriliği olan bir yenidoğanda beklenen bulgulardan biri değildir? 
a) Polistemi 
b) Hipoglisemi 
c) Hiperkalsemi 
d) intrauterin enfeksiyon 
e) Hipotermi 
 
105. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizmin en sık görülen nedenidir? 
a) Tiroid disgenezisi 
b) Deiodinasyon defekti 
c) iyon transport defekti 
d) Tirotiropin eksikliği 
e) Organifikasyonda tiroid peroksidaz defekti 
 
106. Aşağıdakilerden hangisi lipid depo hastalıklarından biri değildir? 
a) GM1 Gangliosidozis 
b) X-linked adrenolökodistrofi 
c) Tay-Sachs hastalığı 
d) Niemann-Pick hastalığı 
e) Gaucher hastalığı 
 
107. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında kardiyomiyopatiye neden olmaz?
a) Karnitin eksikliği 
b) Glikojen depo hastalığı Tip II 
c) Mitokondriyal fonksiyon bozukluğu 
d) Metil malonik asidemi 
e) Mukopolisakkaridozlar 
 
108. Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisi asemptomatik seyreder? 
a) Laktoz intoleransı 
b) Galaktozemi 
c) Glikojen depo hastalığı 
d) Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu 
e) Fruktokinaz eksikliği 
 
109. AIDS tanısı alan çocuklarda pnömoniye en sık neden olan Gr (+) bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemofilus influenza 
b) Klebsiella pnömonia 
c) Streptokokus pnömonia 
d) Stafilokokus aureus 
e) Listeria monositogenez 
 
110. Aşağıdakilerden hangisi boğmacanın en sık görülen komplikasyonudur? 
a) Konvülsiyon 
b) Bronkopnömoni 
c) Bronşektazi 
d) Ensefalopati 
e) Amfizem 
 
111. Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması splenektomi sonrası enfeksiyon riskini azaltmaz? 
a) Hepatit B aşısı 
b) Hemofilus Đnfluenza aşısı 
c) Meningokok aşısı 
d) Pnömokok aşısı 
e) Penisilin proflaksisi 
 
112. Aşağıdakilerden hangisi Diabetes insipituslu süt çocuğunda beklenen bulgulardan biri değildir? 
a) Poliüri 
b) Polidipsi 
c) Kilo kaybı 
d) Hipotermi 
e) Dehidratasyon 
 
113. Aşağıdakilerden hangisi hipopitüitarizm bulgularından biri değildir? 
a) Uzamış sarılık 
b) Hipoglisemi 
c) Orantısız boy kısalığı 
d) Mikropenis 
e) inmemiş testis 
 
114. Romatizmal ateşte en sık görülen kalp kapakçığı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pulmoner darlık 
b) Aort darlığı 
c) Mitral darlığı 
d) Aort yetmezliği
e) Mitral yetmezlik 
 
115. iki günlük prematüre bebekte patent duktus arteriozus tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanıbilir? 
a) Dubotamin 
b) indometazin 
c) Protosiklin 
d) Betametazon 
e) Naloksan 
 
116. Ölümle sonuçlanan anaflaksi olgularında en sık görülen ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Üst solunum yolu obstrüksiyonu 
b) Alt solunum yolu obstrüksiyonu 
c) Dolaşım kollapsı 
d) Aritmi 
e) Solunum depresyonu 
 
117. Aşağıdakilerden hangisi Di-George sendromunda görülen bulgulardan değildir? 
a) Pulmoner hemosideroz 
b) Konjenital kalp hastalığı 
c) Doğum sonrası hipokalsemik konvulsiyonlar 
d) Yüksek damak ve düşük kulak 
e) Hücresel immün yetmezlik 
 
118. Kistik fibrozisli bir çocukta kliniğe başvuruda en sık gözlenen durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rektal prolapsus 
b) Akut ya da tekrarlayan akciğer bulguları 
c) Pozitif aile hikayesi 
d) Mekonyum ileusu 
e) Elektrolit ve asit-baz bozuklukları 
 
119. Aşağıdakilerden hangisi stafilokok pnömonisinin radyolojik bulgularından biri değildir? 
a) Pnömatosel 
b) Pyopnömotoraks 
c) Plevral effüzyon 
d) Bronşiektazi 
e) Yama tarzında infiltrasyon 
 
120. Plevral efüzyonu olan bir çocuğun plevral sıvı incelemesinde
aşağıdaki bulgulardan hangisi tüberküloz tanısını desteklemez? 
a) Protein düzeyinin 3 gr/dl'nin üzerinde olması 
b) LDH düzeyinin 200 IU/L'den düşük olması 
c) pH'nın 7.20'nin altında olması 
d) Mikroskopik incelemede mononükleer hücrelerin görülmesi 
e) Dansitenin 1015'den fazla olması 
 
121. Ekstremitelerinde belirgin güçsüzlük, dilinde fasikülasyonlar olan hipotonik yenidoğan bir bebeğin
intrauterin dönemde inaktif olduğu öğrenilmiştir. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) infantil spinal musküler atrofi 
b) Duchenne tipi musküler distrofi 
c) Miyotonik distrofi
d) Miyastenia Gravis 
e) Nemalin miyopati 
 
122. 10 yaşında bir çocuk göz kapaklarında ve vücudunda şişlik, idrar miktarında azalma, çay renginde
idrar yapma ve başağrısı şikayetleriyle getirildiği acil serviste generalize konvülsiyon geçirmiştir. Öyküsünden
10 gün önce kriptik tonsillit geçirdiği öğrenilmiştir. Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir. 
a) Minimal değişiklik hastalığı 
b) Nefrotik sendrom 
c) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit 
d) Diabetik nefropati 
e) Membranöz glomerülonefrit 
 
123. Aşağıdakilerden hangisi SLE deki tanı koydurucu kriterlerden değildir? 
a) Fotosensivite 
b) Perikardit 
c) Nefrit 
d) Alopesi 
e) Sitopeni 
 
124. Willms tümöründen şüphelenilen bir çocukta aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanı koymada en yardımcıdır? 
a) Toraks bilgisayarlı tomografi 
b) intravenöz pyelografi 
c) Abdominal ultrasonografi 
d) Abdominal bilgisayarlı tomografi 
e) Böbrek sintigrafisi 
 
125. Orak hücre anemisi olan bir yaşındaki çocukta ani solukluk ve dalağın hızla büyümesiyle şok tablosu gelişiyor.
En olası tanı hangisidir? 
a) Akut sekestrasyon krizi 
b) Hemolitik kriz 
c) Aplastik kriz 
d) Ağrılı kriz 
e) Megaloblastik kriz 
 
126. Yukarıdaki soruda tanımlanan çocuk için en uygun tedavi hangisidir? 
a) Ağrı kesici 
b) Folik asit 
c) Eritrosit transfüzyonu ve damar içi sıvı 
d) Hidroksiüre 
e) Oksijen 
 
127. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karaciğerdeki zedelenme minimal düzeydedir? 
a) Portal ven trombozu 
b) Siroz 
c) Akut hepatit 
d) Wilson hastalığı 
e) Alfa-1 antitripsin eksikliği 
 
128. Rektal taze kanaması olan, başka bir bulgusu olmayan sağlıklı görünümlü
3 yaşındaki bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Meckel divertikülü 
b) Juvenil kolonik polip? 
c) Peptik ülser
d) Ülseratif kolit 
e) invajinasyon 
 
129. Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluğunun eşlik ettiği bir hastalık değildir? 
a) Prader-Willi sendromu 
b) Depresyon 
c) Down sendromu 
d) Dikkat eksikliği-Hiperaktivite bozukluğu 
e) Turner sendromu 
 
130. Akut lenfoblastik lösemili bir çocuğun ilk başvurusunda aşağıdakilerden hangisi kötü prognoza işaret eder? 
a) Trombositopeni 
b) Çocuğun beyaz ırktan olması 
c) L1 tipi lösemi 
d) Çocuğun 3-5 yaşları arasında olması 
e) Lökosit sayısının 100.000 mm3 olması 
 
131. Akut myokard infarktüslü bir hasta için hastaneden taburcu olduktan sonraki dönemde
hangisi mortaliteyi belirleyici bir faktör değildir? 
a) Post MI dönemde yapılan tread mill (koşu bandı) testinin verileri 
b) istirahattaki sol ventrikül fonksiyonu 
c) Ventriküler fibrilasyon ile başvuru 
d) infarktüs sonrası anjina 
e) infarktüse neden olan arterin tıkalı olması 
 
132. Aşağıdakilerden hangisi kalbin atım sonrası yükünü (afterload'ını) artıran bir hastalık değildir? 
a) Sistemik hipertansiyon 
b) Erken dönem mitral yetmezlik 
c) Aort stenozu 
d) Aort koarktasyonu 
e) Hipertrofik kardiyomiyopati
 
133. Hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz? 
a) Atropin 
b) Dijital 
c) Verapamil 
d) Amiodaron 
e) Propranolol
 
134. Verilen ritim trasesi hangisi ile uyumludur? (Şekil verilmiş) 
a) Wenckebach (mobitz Tip I) blok 
b) Atrial fibrilasyon 
c) Mobitz tip 2 blok 
d) AV tam blok 
e) Atriyal taşikardi 
 
135. Aktif duodenal ülseri olan bir hastada Helikobakter pilori enfeksiyonu varlığını
saptamak içinkullanılan testlerden hangisinin duyarlılığı en düşüktür? 
a) Endoskopik biyopsi materyalinde hızlı üreaz testi bakılması 
b) Üre-nefes testi 
c) Endoskopik biyopsi materyalinde kültür incelemesi 
d) Serumda spesifik IgG antikorlarının bakılması
e) Endoskopik biyopsi materyalinde histolojik inceleme 
 
136. Sarılık nedeniyle başvuran 25 yaşında kadını öyküsünden, hiçbir yakınması olmadığı, ailesinin
sklerasında sararmayı fark ettiğini ve erkek kardeşinini de daha önceden benzer bulguları olduğu
öğreniliyor. Fizik muayenede potolojik bulgu saptanmıyor. Laboratuar tetkiklerinde total bilirubin 3 mg/dl,
indirekt bilirubin 0,7 mg/dl, olarak saptanıyor. Serum, ALT, AST, alkalen fosfataz, GGT düzeyleri, tam kan
sayımı ve abdominal USG normal bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gilbert sendromu 
b) Rotor sendromu 
c) Crigler-Najar Tip I 
d) Dubin-Johnson sendromu 
e) Primer biliyer siroz 
 
137. ileri dönem amfizemde lateral akciğer grafisinde aşağıdakilerden hangisi saptanmaz? 
a) Toraks ön arka çapı artar 
b) Radyolüsensi azalır 
c) Hava bülleri görülür 
d) Kalp gölgesi küçülür 
e) Periferik akciğerde damar gölgeleri azalır
 
138. Hangisi virilizm bulgusu değildir? 
a) Kliteromagali 
b) Kas kitlesinde artış 
c) Ses kalınlaşması 
d) Libido artışı 
e) Meme dokusunda büyüme 
 
139. 45 yaşında bayan hasta, 10 gündür ellerde titreme, terleme özellikle boyunda yutkunmakla
ağrı ve ateş şikayetleri ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde nabız 110 / dk ateş 37.8, C ellerde
ince tremor ciltte nemlilik ve boyunda gergin ve hassas diffüz guatr saptandı. En muhtemel tanı nedir? 
a) Graves hastalığı 
b) Hashitoksikozis 
c) Subakut tiroidit 
d) Anksiyeteli ötiroid diffüz guatr 
e) Ekzojen tirotoksikozis
 
140. 61 yaşında erkek hasta kolesistektomi öncesi yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit:48600/mm3,
hemoglobin: 12,5 gram, hematokrit:38, trombosit:183000/mm3 ve periferik yaymasında %90 olgun lenfosit,
%10 nötrofil, eritrosit normokrom normositer ve trombositler normal sayıda saptanıyor. Fizik incelemesi
normal olan hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) AML 
b) Lökomoid reaksiyon 
c) KML 
d) KLL 
e) ALL 
 
141. 10 gün önce multipl myelom tanısı almış ve tedavi edilmemiş kadın hasta, birkaç gündür olan
devam eden poliüri anoreksi, mental konfüzyon ve konstipasyon şikayetleri ile acil servise getiriliyor.
Çekilen EKG'de QT mesafesinde kısalma saptanıyor. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir? 
a) Abdominal USG 
b) Serum immünoglobulin düzeyi 
c) Çift yönlü kafa grafisi 
d) Serum kalsiyum düzeyi 
e) Serum kreatinin düzeyi
 
142. Streptococcus pnömoninin etkeni olduğu enfeksiyon riski
aşağıdakilerden hangisinde normal popülasyondan farklı değildir? 
a) Splenektomili hasta 
b) AML 
c) Siroz 
d) Multipl myelom 
e) KLL 
 
143. 20 yıldır diabetes mellitus olan 65 yaşında bir hasta, ayağında bir buçuk aydır devam eden
akıntılı yara şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede sağ ayaka başparmağında nekrotik zemin
üzerinde kötü kokulu, pürülan akıntılı ülsere lezyon gözleniyor. Lezyondan alınan örneğin yaymasında
Gram pozitif kok, Gram pozitif ve negatif çomaklardan oluşan mikst flora görünümü saptanıyor.
Bu hasta için en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Procain penisilin 
b) Tetrasiklin 
c) Sulbaktam-ampisilin 
d) Sefazolin 
e) Eritromisin
 
144. 19 yaşında bayan hasta 2 gündür devam eden aşırı nefes darlığı şikayeti ile başvuruyor.
Fizik incelemede kalpde gallop ritmi, akciğerlerde yaygın krepitan raller ve iki taraflı pretibial (++) ödem
saptanıyor. Serum BUN=98, mg/dl Cre=5.8, mg/dl K=6 mg/dl ve idrar sedimentinde eritrosit silendirleri
saptanıyor. iki günlük idrar miktarı günlük 200-250 ml dir. Ayrıca hastaya 4 saat önce iV 200 mg furosemid
verilmiş olduğu öğreniliyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır.? 
a) Oral dijital 
b) Oral ve parenteral dijital 
c) Acil parenteral dijital + 2. doz furasemid + aminofilin 
d) Yüksek doz parenteral steroid 
e) Acil diyaliz 
 
145. Aşırı bulantı ve kusma olan bir hastada hangi asit-baz bozukluğu beklenir? 
a) Hiperkloremik-Hipokalemik metabolik asidoz 
b) Hiperkloremik-Hiperkalemik metabolik asidoz 
c) Normokloremik-Normokalemik metabolik asidoz 
d) Hipokloremik-Hipokalemik metabolik alkaloz 
e) Hipokloremik-Hiperkalemik metabolik alkaloz 
 
146. Plevral efüzyonu olan bir hastanın plevral ve serum incelemesinde plevra/serum oranları: protein:0.3,
LDH=0.4, Glikoz=1 saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisinin plevral efüzyona neden olma olasılığı en düşüktür? 
a) Nefrotik sendrom 
b) Pankreatit 
c) Atelektazi
d) Siroz 
e) Konjestif kalp yetmezliği
 
147. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı diyafram yükselmesine neden olmaz? 
a) Amfizem 
b) Pulmoner infarktüs 
c) Mediasten tümörü 
d) Alt lob atelektazisi 
e) Subfrenik abse
 
148. Aşağıdakilerden hangisi sarkoidozun karekteristik bulgusu değildir? 
a) Eritema nodosum 
b) Artrit 
c) Anterior üveit 
d) Nazal mukoza tutulumuna bağlı burun tıkanıklığı 
e) Akciğer absesi
 
149. Wegener granülomatozisi için aşağıdakilerden hangisi karekretistik bulgu değildir? 
a) Paranazal sinüzit 
b) Retroorbital kitle ve propitozis 
c) Özefagus alt sfinkter tutulumu 
d) Nazal septumun perforasyonu 
e) Seröz otit media
 
150. Küme baş ağrısında profilaktik tedavide kullanılmayan ilaç hangisidir? 
a) Ergotamin 
b) Verapamil 
c) Metizerjit 
d) Plopranolol 
e) Kodein 
 
151. Aşağıdakilerden hangisi tarvma sonrası stres bozukluğunda görülebilen durumlardan biri değildir? 
a) Dikkat artışı 
b) Panik atak 
c) Disosiyatif bozukluğu 
d) Reddedilme duygusu 
e) Suçluluk duygusu
 
152. Grafikte okla gösterilen 1963 yılına ait düşme trendinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Grafik verilmiş) 
a) Aşılama ruhsatının alınması 
b) Sefalosporinlerin bulunması 
c) Hemşirelere reçete yazma yetkisinin verilmesi 
d) Kayıtların iyi tutulmaması 
e) Çocuk hastanelerinin açılması
 
153. Yapılan bir aratırmada atom bombası atıldığında bu kentte bulunan kişiler üzerinde bombanın
atılmasından 20 yıl sonra kanser oluşumun incelenmiştir. Bu araştırmanı türü hangisidir? 
a) Kesitsel araştırma 
b) Kohort araştırma 
c) Vaka kontrol araştırmas 
d) Deneysel araştırma 
e) Retrospektif
 
154. Yeni geliştirilen diabet teşhisine yönelik bir testte 100 tane diyabetli olduğu bilinen ve 100
tanede normal sağlıklı sıradan denek katılmıştır. Test sonuçlarına göre 110 deneğin diyabetik
olduğu saptanmıştır. Bu 110 deneğin 90 tanesi diyabetik olduğu bilinen gruptandır. Testin duyarlılığı nedir? 
a) 90/20 
b) 90/90 
c) 90/110 
d) 110/200 
e) 90/100 
 
155. Hangisi romatoid artritte en seyrek tutulan eklemdir? 
a) Diz 
b) PIF 
c) MKF 
d) El bileği 
e) DiF 
 
156. Diyabetik bir hastada sağ el baş pormak, işaret parmağı ve orta parmağında uyuşukluk,
duyu kaybı, baş parmakla orta parmağın uç uca birbirine değdirilememesi ve tenar atrofi görülüyor.
Bu hastada aşağıdaki sinirlerin hangisini tutulmuş olduğu düşünülmelidir? 
a) N.medianus 
b) N.aksillaris 
c) N.ulnaris 
d) N.muskulokutaneus 
e) N.radialis
 
157. Hangisi osteoartritin tipik radyolojik bulgusu değildir? 
a) Eklem aralığında daralma 
b) Subkondral skleroz 
c) Osteofit 
d) Eklemde kemik ankilozu 
e) Kemik kistleri 
 
158. Atopik dermatitin temel tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? 
a) Pruritus 
b) Tipik morfolojik dağılım 
c) Kronik tekrarlayan dermatit 
d) Atopik aile öyküsü 
e) Ig A yüksekliği 
 
159. Aşağıdakilerden hangisi nikotin bağımlılığında gözlenmez? 
a) Dopamin ödül sisteminin aktivasyonu?? 
b) Sirkülasyondaki noradrenalinin artması 
c) Vazopressin salgılanmasının artması 
d) Tiroid stimule edici hormon artması 
e) Beta endorfin salgılanmasının artması 
 
160. Myestania graviste aşağıdaki kaslardan hangisinin fonksiyonunda kusur gelişmez? 
a) Orbikülaris okuli 
b) Levator palpebrae 
c) interkostal kaslar 
d) Pupilla fonksiyonlarını düzenleyen kaslar 
e) Proksimal ekstremite kasları
 
161. Aşağıdakilerden hangisi 2,3 Difosfogliserat sentezinin artmasına neden olur? 
a) Yetersiz inorganik fosfat alımı 
b) Tiroid hormon düzeyi düşüklüğü 
c) Kortizol düzeyi 
d) Yeterli selenyum alımı 
e) Hipoksi
 
162. Dehidrate olmayan, böbrek fonksiyonları normal olan postoperatif bir hastada serum
sodyum düzeyi 120 mEq/L olarak saptanmıştır. Bu hastadaki serum sodyum düzeyinin düşük
olmasının en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Total vücut sodyum eksikliği 
b) Aşırı böbrek dışı sıvı kaybı 
c) Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı 
d) Diabetes insipidus 
e) Cushing hastalığı
 
163. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen iyonlarının asidoz halinde vücutta tamponlanmasında en önemli rol oynar? 
a) Bikarbonat-karbonik asit 
b) Hemoglobin 
c) intraselüler proteinler 
d) Fosfatlar 
e) Amonyum 
 
164. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri değildir? 
a) Hiperkalemi 
b) Hipotermi 
c) Oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde sola kayma 
d) Kalp yetmezliği 
e) Hiperkalsemi
 
165. Künt batın travmalı bir hastaya yapılan diagnostik peritoneal lavaj sonrasında pozitif bulgu
elde edilmiş ve şok tablosunun olmadığı saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki tetkiklerden
hangisinin yapılması tanı ve tedaviyi yönlendirmede en az yararlıdır? 
a) Oral ve intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi 
b) Tanısal laparoskopi 
c) intravenöz pyelografi 
d) Arteriografi 
e) Direk batın grafisi 
 
166. Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde permeasyon türü yayılmaya bir örnektir? 
a) Supraklaviküler lenf nodu 
b) Satellit deri nodülleri 
c) Aksiller lenf nodu 
d) Kemik iliği metastazı 
e) Menengial karsinomatozis
 
167. Kırk yaşında bayan hasta iki ay önce sağ meme başında ortaya çıkan kızarıklık ve
ekzamatoid görünüm nedeniyle hastaneye başvuruyor, hasta bu dönemde kullandığı
kortikosteroidli pomadlardan yarar görmediğini belirtiyor. Yapılan mamograf sonucu
normal olarak değerlendiriliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Medüller meme kanseri 
b) Komedokarsinom 
c) Memenin Paget hastalığı 
d) Duktal ektazi 
e) Filloides tümör
 
168. Tiroidektomi sonrasında rekürren larengial sinirin tek taraflı yaralanması durumunda,
erken dönemde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? 
a) Krikotroid kasın denerve olması 
b) Vokal kordun orta hat yakınında fikse kalması 
c) Sıvı alımı sırasında boğulma hissi 
d) Ses kısıklığı 
e) Ses kalınlaşması 
 
169. Boyun bölgesinde 2 aydır kitle bulunması şikayetiyle başvuran 18 yaşındaki erkek hastanın
fizik muayenesinde tiroid bezi sağ lobunda 2 cm çaplı, tek nodül ve aynı tarafta 2 adet büyümüş
servikal lenf nodu saptanıyor. Yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign hücreler görülüyor. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Papiller tiroid kanseri 
b) Foliküler tiroid kanseri 
c) Anaplastik tiroid kanseri 
d) Medüller tiroid kanseri 
e) Lenfoma
 
170. Bisikletten düşen 22 yaşındaki bir kişi acil servise getirilmiştir. Yapılan fizik muayenesinde
hastanın kan basıncının normal olduğu, taşikardisi ve hava açlığının bulunduğu saptanmıştır.
Bulunan hastada ayrıca boynunun sol tarafında cilt altında krepitasyon alınmıştır. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemotoraks 
b) Atelektazi 
c) Göğüs duvarı hematomu 
d) Servikal vertebra kırığı 
e) Pnömotoraks
 
171. 64 yaşında bir erkek hastada serum alfa feto protein düzeyi 450 mg/ml olarak saptanmıştır. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pyojenik karaciğer absesi 
b) Karaciğer fokal nodüler hiperplazisi 
c) Bilier siroz 
d) Primer karaciğer kanseri 
e) Metastatik karaciğer kanseri
 
172. Kolelitiazis tanısı için ilk yapılması gereken ve en duyarlı radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ultrasonografi 
b) Bilgisayar tomografi 
c) Magnetik rezonans görüntüleme 
d) intravenöz kolanjiografi 
e) Tanısal laparoskopi
 
173. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde spontan dalak rüptürü en sık görülür? 
a) Herediter sferositoz 
b) Sarkoidoz 
c) Polisitemia vera 
d) Akut lösemi 
e) Enfeksiyöz mononükleozis 
 
174. Halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleriyle başvuran 64 yaşındaki bir erkek hastada
fizik muayenede patolojik bulgu saptanmamıştır. Laboratuvar incelemelerinde serum
demir düzeyi düşük, transferin düzeyi yüksek, gaytada gizli kan pozitif olarak bulunmuştur. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Crohn hastalığı 
b) Divertikülozis 
c) Sağ kolon tümörü 
d) Sol kolon tümörü 
e) inflamatuar bağırsak hastalı 
 
175. 40 yaşında bir erkek hasta dışkılama sırasında anal bölgede ağrı ve sonrasında damlama
şeklinde kanama yakınmasıyla başvuruyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rektum kanseri 
b) Perianal fistül 
c) Perianal abse 
d) Kondiloma accümünata 
e) Anal fissür
 
176. 70 yaşında sadece uzun mesafe yol yürümekle gelen baldır ağrısı olan bir hastanın fizik
muayenesinde ayaklarda herhangi bir iskemik yara saptanmamıştır. Bu hastada aşağıdaki
arterlerden hangisinin tıkanma olasılığı en yüksektir? 
a) Popliteal arter 
b) Ana femoral arter 
c) Derin femoral arter 
d) Süperfisial femoral arter 
e) Anterior tibial arter
 
177. Hamilelik planlayan 28 yaşındaki bir kadının karaciğerinde aşağıdaki benign tümörlerden
hangisini gözlenmesi durumunda tümörün cerrahi olarak eksizyonu düşünülmelidir? 
a) Hemanjiom 
b) Hemartom 
c) Adenom 
d) Fokal nodüler hiperplazi 
e) Lipom
 
178. Daha önce hiçbir şikayeti olmayan 75 yaşındaki bir kadın hasta iki aydır süren kilo kaybı,
halsizlik, sarılık ve sırtına vuran sağ üst kadran ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. Yapılan fizik
muayenede safra kesesi ağrısız olarak ele geliyor. Bu hastada tanı koymak için ilk yapılması
gereken en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Endoskopik retrograt pankreatografi 
b) Bilgisayarlı karın tomografisi 
c) Pertükan transhepatik kolanjiografi 
d) Manyetik rezonans görüntüleme
e) Selektif anjiografi
 
179. Akut bir baş boyun bölgesi yaralanmasında öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a) Röntgen çekilmesi 
b) Solunum yolunun açık tutulması 
c) idrar sondası takılması 
d) intravenöz sıvı verilmesi 
e) Taze kan verilmesi 
 
180. Trakeasında yerleşmiş yabancı cisim bulunan bir kişide en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hırıltılı solunum (Wheezing) 
b) Sağ akciğerde dinlemekle akciğer seslerinde azalma 
c) Sağ akciğerde atelektazi 
d) Ses kısıklığı 
e) Hemoptizi
 
181. 0-6 aylık bebeklerde doğumsal kalça çıkığının cihaz ve tedavisinde, kalçanın tespit edilmesi
gereken pozisyonlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 
a) Addüksiyon ve ekstansiyon 
b) Addüksiyon ve fleksiyon 
c) Abdüksiyon ve ekstansiyon 
d) Abdüksiyon ve fleksiyon 
e) Dış rotasyon ve ekstansiyon
 
182. Bir haftadır yedikleri içeren ve şiddetli giderek artan kusması olan
3 haftalık bir erkek bebekteen olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Trakeoözefajeal fistül 
b) Prepilorik veb 
c) Mekonyum ileusu 
d) infantil hipertrofik pilor stenozu 
e) Aganglionik megakolon 
 
183. Aşağıdakilerden hangisi genitoüriner tüberkülozun komplikasyonlarından biri değildir? 
a) Renal kalsifikasyon 
b) Hipertansiyon 
c) Erkekte infertilite 
d) Kontrakte mesane 
e) Mesane divertikülü
 
184. Aşağıdakilerden hangisinde gözlük şeklinde periorbital ekimoz gözlenir? 
a) Akut subdural hematom 
b) Epidural hematom 
c) Kafa kaidesinde kırık 
d) intraventriküler kanama 
e) Travmatik subaraknoid kanama 
 
185. Künt göz travmasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez? 
a) Vitreus hemorajisi 
b) Santral retina arteri tıkanıklığı 
c) Katarakt 
d) Glokom 
e) Retina dekolmanı
 
186. Myoma uteride en sık karşılaşılan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Asemptomatik 
b) Menoraji 
c) Metroraji 
d) Oligomenore 
e) Postkoital kanama 
 
187. Bethesda sistemine göre smear sonucunun ASCUS olarak rapor edilmesi
hangi tip hücrelerin görüldüğünü ifade eder? 
a) inflamatuar hücreler 
b) Benign reaktif hücreler 
c) Atipik squamöz hücreler 
d) Atipik HPV koilositik hücreler 
e) Kanser hücreleri 
 
188. intrapartum uterus rüptüründe en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Şok 
b) Fetal kalp atım bozukluğu 
c) Şiddetli karın ağrısı 
d) Vajinal kanama 
e) Presente fetal kısımda yükselme
 
189. "Condiplucato corpora" aşağıdaki malprezantasyonların hangisinde görülebilecek doğum şeklidir? 
a) Makat 
b) Alın 
c) Transvers 
d) Sinkiput 
e) Yüz
 
190. Preeklampside en sık görülen böbrek lezyonu hangisidir? 
a) Glomerulokapiller endotelyozis 
b) Membranoproliferatif glomerulonefrit 
c) Akut tübüler nekroz 
d) Kortikal nekroz 
e) interstisyel nefrit 
 
191. Ebeveynlerindeki Rh uyuşmazlığından etkilenmiş bir fetusta intrauterin dönemde hangisi gözlenmez? 
a) Anemi 
b) Ödem 
c) Asit 
d) Kalp yetmezliği 
e) Kernikterus
 
192. Sperm değerlendirilmesinde hangisi fertilite yönünden en fazla prognostik önem taşır? 
a) Volüm 
b) Lökosit sayısı 
c) Motilite 
d) immunobead 
e) Sper Mar testi
 
193. Amenoreik bir hastada gonadotropin düzeyinin düşük olduğunun saptanması durumunda
aşağıdakilerden hangisi düşünülmesi gereken hastalıklardan biri değildir? 
a) Müllerian agenezi 
b) Sheehan sendromu 
c) Amenore-Galaktore sendromları 
d) Anoreksia nervosa 
e) Kraniofaringioma
 
194. Komplet molde en sık görülen karyotip hangisidir? 
a) 45 X 
b) 46 XX 
c) 46 XY 
d) 69 XXX 
e) 69 XXY 
 
195. inguinal lenf nodu metastazı olan over kanserli bir olguda FiGO'ya göre evre kaçtır? 
a) IIa 
b) IIIa 
c) IIIb 
d) IIIc 
e) IV
 
196. Endodermal sinus tümörünün takibinde en güvenilir tümör belirteci hangisidir? 
a) Ca125 
b) Alfa fetoprotein 
c) Laktik dehidrogenaz 
d) CEA 
e) bhCG
 
197. Kombine tip oral kontraseptif kullanımın kesin kontrendike olduğu bir durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 35 yaş üstünde sigara içen kadın 
b) Diabetes mellitus 
c) Hipertansiyon 
d) Migren? 
e) Epilepsi
 
198. Kombine oral kontraseptifle acil kontrasepsiyon sağlanmasında en önemli mekanizma hangisidir? 
a) Embriyo transportunun bozulması 
b) Ovulasyonun geciktirilmesi 
c) Fertilizasyonun önlenmesi 
d) Sperm fagositozunun hızlandırılması 
e) Servikal mukusun koyulaştırılması
 
199. Naboth kisti ne şekilde oluşur? 
a) Wolf kanal artıklarının hipertrofisi ile 
b) Kolumnar epitelle döşeli endoservikal bezlerin ağızlarının tıkanması ile 
c) Skuamöz hücre artıklarının birikmesi ile 
d) Transformasyon zonunun metaplazisi ile 
e) Mezonefrik kanal epitelinin proliferasyonu 
 
200. Fallop tüpünün kısımlarının uterusdan overe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) interstisyel, isthmus, ampulla, infundibulum 
b) interstisyel, ampulla, isthmus, infundibulum 
c) interstisyel, infundibulum, isthmus, ampulla 
d) Ampulla, interstisyel, infundibulum, isthmus 
e) isthmus, ampulla, infundibulum, interstisyel
 

Yorumlar
Sen de Yaz