Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 2002 TUS SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? 
a) Articulatio temporomandibularis 
b) Articulatio carpometacarpalia pollicis 
c) Articulatio humeri 
d) Articulatio coxa 
e) Articulatio genus 
 
2. Choanae, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapıyı birbirine bağlar? 
a) Cavum nasi - pars oralis pharyngealis 
b) Cavitas oris - pars nasalis pharyngealis 
c) Cavitas nasi - pars nasalis pharyngealis 
d) Vestibulum laryngis - pars laryngeopharyngea 
e) Pars oropharyngea - pars nasopharyngea 
 
3. Aşağıdaki yapılardan hangisi sağ atriumun içerisinde yer almaz? 
a) Crista terminalis 
b) Fossa ovalis 
c) Ostium sinus coronarii 
d) Musculi pectinati 
e) Musculus papillaris 
 
4. Foramen infra piriformede, nervus gluteus inferior kesildiğinde aşağıdaki kaslardan hangisi felç olur? 
a) Musculus gluteus medius 
b) Musculus gluteus minimus 
c) Musculus Gluteus maximus 
d) Musculus tensor fasciae latae 
e) Musculus piriformis
 
5. Nervus radialis aksilladan kesildiğinde, ön kola supinasyon hareketini aşağıdaki kaslardan hangisi yaptırır? 
a) Musculus brachialis 
b) Musculus biceps brachii 
c) Musculus brachioradialis 
d) Musculus pronator teres 
e) Musculus teres major
 
6. Aşağıdakilerden hangisi musculus buccinator’u delerek geçer? 
a) Ductus parotideus 
b) Arteria facialis 
c) Arterio maxillaris 
d) Ductus submandibularis 
e) Ductus sublingualis 
 
7. Arteria alveolaris inferior aşağıdaki arterlerden hangisinin dalıdır? 
a) Facialis 
b) Pharynegea ascendes 
c) Meningea media 
d) Auricularis posterior 
e) Maxillaris
 
8. Angulus venosus aşağıdakilerin hangisinde verilen iki venin birleşmesiyle oluşur? 
a) Vena subclavia - Vena jugularis externa 
b) Vena jugularis externa - Vena jugularis interna 
c) Vena jugularis interna - Vena subclavia 
d) Vena cephalica - Vena basilica 
e) Vena saphena magna - Vena saphena parva
 
9. Gözü aşağı dışa bakamayan bir hastada, aşağıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir? 
a) Nervus abducens 
b) Nervus trochlearis 
c) Nervus oculomotorius 
d) Nervus facialis 
e) Nervus opticus
 
10. Dilin 2/3 ön kısmının tat duyusu aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından iletilir? 
a) Nervus petrosus superficialis major 
b) Nervus tympanicus 
c) Chorda tympani 
d) Nervus alveolaris inferior 
e) Nervus lingualis
 
11. Aşağıdakilerden hangisinde hyalin kıkırdak bulunur? 
a) Kulak kepçesi 
b) Trakea 
c) Omurga arası diskler 
d) Symphisis pubis 
e) Epiglottis 
 
12. Embriyoda hematopoetik kök hücreleri ilk olarak hangisinde görünür? 
a) Karaciğer 
b) Dalak 
c) Kırmızı kemik iliği 
d) Vitellus kesesi ve amnion duvarı 
e) Timus 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi solunum membranını (kan-hava bariyeri) oluşturan yapılardan biri değildir? 
a) Tip I epitel hücrelerinin sitoplazması 
b) Tip II epitel hücrelerinin sitoplazması 
c) Epitel ve endotel hücrelerinin ortak bazal membranı 
d) Endotel hücrelerin sitoplazması 
e) Surfaktan 
 
14. Aşağıdaki hücrelerden hangisi ince bağırsak mukozasında bulunmaz? 
a) Goblet hücreleri 
b) Paneth hücreleri 
c) M hücresi 
d) Zimojenik hücreler 
e) Absorbtif hücreler 
 
15. Aşağıdakilerden hangisinde, lenfositlerin bir alt grubu, epitel hücresiyle temas ederek apopitozise uğrar?
a) Lenf düğümü 
b) Tonsilla palatina 
c) Tonsilla lingualis 
d) Dalak 
e) Timus
 
16. iskelet kasındaki T-tübül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gevşemenin hızlı olmasını sağlamak 
b) Ca+2 depolamak 
c) Kas metabolizmasını düzenlemek 
d) Aksiyon potansiyelinin hücre membranından miyofibrillere hızla iletilmesini sağlamak. 
e) ATP’yi parçalayıp kasılmanın sürdürülmesini sağlamak
 
17. Bir reseptöre etki eden uyarının şiddetinin artması, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz? 
a) Reseptör veya jeneratör potansiyeli şiddetinde artma 
b) ilgili afferent sinirde aksiyon potansiyeli şiddetinde artma 
c) ilgili afferent sinirde impuls iletim frekansında artma 
d) ilgili duyusal merkeze ulaşan impuls frekansında artma 
e) Birim zamanda oluşan aksiyon potansiyeli sayısında artma 
 
18. Ventrikül diyastolünün 1/3 orta bölümü başında, atriumdan ventriküle akan kanın neden olduğu ses aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Birinci kalp sesi 
b) ikinci kalp sesi 
c) Üçüncü kalp sesi 
d) Dördüncü kalp sesi 
e) Presistolik ses 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi, büyüme hormonunun sentezlenmesini ve sekresyonunu inhibe eder? 
a) Somatostatin 
b) Hipoglisemi 
c) Egzersiz 
d) Stres 
e) Uyku
 
20. Göze gelen paralel ışık demeti retinanın önünde odaklanıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 
a) Hipermetropi 
b) Miyopi 
c) Prespiyopi 
d) Astigmatizm 
e) Emetropi 
 
21. Hangi aminoasit fizyolojik pH’da net negatif yüke sahiptir? 
a) Alanin 
b) Arjinin 
c) Tirozin 
d) Glutamik asit 
e) Fenilalanin
 
22. Biyolojik oksidasyonlarda aşağıdaki elektron taşıyıcılarından hangisi elektronları tek tek taşıyarak görev yapar? 
a) FADH2 
b) NADH 
c) Koenzim Q 
d) NADPH 
e) Sitokrom C
 
23. Glikolizde hangisinin işlevi yoktur? 
a) Ribuloz-1,5 difosfat 
b) Glukoz 6 fosfat 
c) Fruktoz 1,6 difosfat 
d) 3-fosfogliserat 
e) 1,3-difosfogliserat 
 
24. Aşağıdaki metabolik yolların hangisinde 3-7 karbonlu karbonhidratlar oluşabilir? 
a) Glikoliz 
b) Trikarboksilik asit döngüsü 
c) Glukoz-alanin döngüsü 
d) Cori döngüsü 
e) Pentoz fosfat yolu
 
25. Hangisi piruvat dehidrogenazı inhibe eder? 
a) NADH 
b) NAD+ 
c) ADP 
d) Koenzim A 
e) insulin
 
26. Yağ asitlerinin oksidasyonu sürecinde oluşan asetil KoA hangi ara ürün ile birleşerek sitrik asit döngüsüne girer? 
a) Sitrat 
b) Oksaloasetat 
c) Süksinat 
d) Alfa-ketoglutarat 
e) Malat
 
27. Hangisinin eksikliğinde metilmalonik asidüri görülür? 
a) Vitamin B2 
b) Vitamin B6 
c) Vitamin B12 
d) Biotin 
e) Vitamin B1 
 
28. Bazı hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tiamin 
b) Riboflavin 
c) Nikotinik asit 
d) Biotin 
e) Pantotenik asit
 
29. 5-HIAA (Hidroksi indol asetik asit) hangi amino asitin metabolik ürünüdür? 
a) Tirozin 
b) Triptofan 
c) Histidin
d) Glisin 
e) Serin
 
30. Hangisi üre döngüsünde yer almaz? 
a) Ornitin 
b) Sitrullin 
c) Arjinin 
d) Treonin 
e) Arjininosüksinat 
 
31. Kolesterol sentezinde hız kısıtlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tiyolaz 
b) HMG-KoA sentaz 
c) Fosfomevalunat kinaz 
d) HMG-KoA redüktaz 
e) Mevalunat kinaz 
 
32. Heparin enjeksiyonu aşağıdakilerden hangisinin plazmaya salınmasına yol açar? 
a) Asit lipaz 
b) Lipoprotein lipaz 
c) Hormona duyarlı lipaz 
d) Pankreatik lipaz 
e) Gastrik lipaz
 
33. Aşağıdakilerden hangisi HDL2’yi HDL3’e dönüştürür? 
a) Lipoprotein lipaz 
b) Lesitin-kolesterol açil transferaz 
c) Hepatik lipaz 
d) Açil KoA-Kolesterol açil transferaz 
e) Asit lipaz
 
34. Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenil siklaz enzim sistemini inhibe eder? 
a) Somatostatin 
b) ACTH 
c) Kalsitonin 
d) Glukagon 
e) Tiroid stimüle edici hormon 
 
35. insulin aşağıdakilerden hangisinin hızını arttırmaz? 
a) Glikoliz 
b) Lipogenez 
c) Glikogenez 
d) Lipoliz 
e) Protein sentezi 
 
36. Hangisi pürin bazlarının sentezinde yer almaz? 
a) Glisin 
b) Tetrahidrofolat 
c) Glutamin 
d) Aspartat 
e) Alanin 
 
37. 5-Fluorourasil aşağıdakilerden hangisinin analoğu olarak etki eder? 
a) dTMP 
b) dUMP 
c) Fosforibozil pirofosfat 
d) Ürik asit
e) Hipoksantin 
 
38. Hangisi nitrik oksitin(NO) özelliklerinden değildir? 
a) Beyinde bir nörotransmitter görevini yapma 
b) Trombosit agregasyonunu stimüle etme 
c) Vazodilatasyona yol açma 
d) Makrofajların bakterisidal etkilerine araılık etme 
e) iskelet kasında gevşemeye yol açma 
 
39. Hangisi ATPaz ve RNA polimerazı nonkompetitif olarak inhibe eder? 
a) Selenyum 
b) Nikel karbomil 
c) Kobalt 
d) Demir 
e) Çinko 
 
40. Aşağıdakilerden hangisi albümin ile ilgili olarak yanlıştır? 
a) Karaciğerde sentezlenir 
b) Sentezi TNFalfa tarafından inhibe edilir 
c) Karaciğerde depo edilir 
d) Hipertiroidizmde katabolizması ve sentezlenmesi artar 
e) Normal plazma onkotik basıncının devamını sağlar 
 
41. Aşağıdakilerden hangisi Germisidal etkili kimyasal maddelere en dirençli mikroorganizmadır? 
a) P. aeuginosa 
b) M. tuberculosis 
c) S. aureus 
d) Poliovirus 
e) HIV
 
42. Uzun süreli mekanik ventilasyonda olan ve daha önceden antibiyotik tedavisi almış bir
hastada gelişen nozokomial pnömoniye hangi bakterinin neden olma olasılığı en yüksektir? 
a) H. influenzae 
b) proteus vulgaris 
c) S. Pnemoniae 
d) Metisiline duyarlı S. aureus 
e) P. aeruginosa 
 
43. Selektif permeabilite, eriyiklerin transportu, elektron transportu, oksidatif fosforilasyon ve
bazı ekzoenzimlerin salgılanması fonksiyonları bakteri hücresinin hangi kısmında gerçekleşir? 
a) Periplazmik aralık 
b) Dış membran 
c) Peptidoglikan tabaka 
d) Sitoplazmik membran 
e) Sitoplazmik granüller 
 
44. Aşağıdakilerden hangisi Streptokokkus pyogenesin ekzojen salgılarından değildir? 
a) Beta laktamaz 
b) Streptolizin 
c) Fibrinolizin 
d) Piyojenik toksin 
e) Hiyoluronidaz
 
45. Hangisinin tiplendirilmesinde bakteriyofajların rolü yoktur? 
a) C. tetani 
b) P. aerugunosa 
c) S. aureus 
d) V. cholerae 
e) S. typhi 
 
46. Hangi streptokok türü yenidoğanda menenjite yol açan en önemli etkendir? 
a) S. pyogenes 
b) S. agalactieae 
c) S. sangius 
d) S. mutans 
e) S. pneumoniae 
 
47. Gonore enfeksiyonu düşünülen bir erkek hastanın üretral akıntısında gram boyamada hangisi görülür? 
a) Gram (+) diplokok 
b) Gram (+) Basil 
c) Gram (-) diplokok 
d) Gram (+) küme yapan koklar 
e) Asidorezistan bakteriler
 
48. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında aksiyal fibril bulunur? 
a) H. pylori 
b) L. monocytogenes 
c) P. vulgaris 
d) V. cholera 
e) Borrelia recurrentis 
 
49. Corynebacterium difteria taşıyıcılığının tedavisinde ilk tercih edilecek olan antibiyotik hangisidir? 
a) Eritromisin 
b) Kloramfenikol 
c) Rifampin 
d) Trimetoprim-sulfametaksazol 
e) Ampisilin sulbaktam
 
50. Aşağıdaki antijen reseptörlerinden hangisi B lenfosit için özgüllük gösterir? 
a) CD3 
b) CD4 
c) CD8 
d) CD16 
e) CD20 
 
51. Aşağıdakilerden hangisi antikora bağımlı sitotoksisitede rol almaz? 
a) Natural killer hücresi 
b) Nötrofil 
c) Sitotoksik T hücresi 
d) Makrofaj 
e) Eozinofil 
 
52. Aşağıdakilerden hangisi inflamasyon yanıtını artıran ve akut faz proteini olarak da etkili olan sitokindir? 
a) interferon gama 
b) IL-2 
c) IL-4 
d) IL-6
e) IL-8
 
53. Hangi virus merkezi sinir sisteminde mikroglial hücreleri rezervuar olarak kullanılır? 
a) HIV 
b) Respiratuar sinsityal virus 
c) Kabakulak 
d) influenza 
e) Human papilloma virus 
 
54. Hangisi eritema enfeksiyozum (5. hastalık) etkenidir? 
a) Coxackie A 
b) Parvorvirus B-19 
c) Human herpesvirus 6 
d) Echovirus 
e) Varisella zoster virus 
 
55. Aşağıdakilerden hangisi latent bir viral enfeksiyondur? 
a) influenza 
b) Herpes labialis 
c) Poliomyelit 
d) Creutzfeld jacob 
e) Rubella 
 
56. Dimorfik olmayan hangisidir? 
a) H. capsulatum 
b) B. dermatitis 
c) P. brasiliensis 
d) C. immitis 
e) C. neoformans 
 
57. Aşağıdaki dermatofitlerin hangisi saçta endotriks enfeksiyonu oluşturur? 
a) Tricphyton tonsurans 
b) Tricophyton mentogirophytes 
c) Tricophyton verrucosum 
d) Microsporium canis 
e) Microsporium gypseum 
 
58. Paranazal sinüzitli bir hastanın mantar kültüründe septalı dallanan hifler ve 
konidioforlar saptanmıştır. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alternaria türleri 
b) H. capsulatum 
c) Cladosporium türleri 
d) Aspergillus 
e) Rihzogus 
 
59. Kalaazar hastalığının ilerlemiş döneminde aşağıdakilerden hangisi görülür? 
a) Lökositoz 
b) Trombositoz 
c) Anizositoz 
d) Polisitemi 
e) Anemi 
 
60. Karaciğer akciğer ve kemikte yerleşip enfeksiyona neden olabilen sestod aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hymenolepus nana 
b) Echinococcus granülosus 
c) Dyphyllobathrium latum
d) Taenia solium 
e) Taenia saginata
 
61. Granülomatöz iltihap tanısının kesinleşmesi için granülomun yapısında
mutlaka bulunması gereken karakteristik hücre hangisidir? 
a) Lenfosit 
b) Langhans tipi dev hücre 
c) Epiteloid hücre 
d) Fibroblast 
e) Plazma hücresi 
 
62. Bir nöronun aksında kesi yada incinme oluştuktan sonra nöronun kendisinde izlenen mikroskopik değişikliklere ne denir? 
a) Kromatoliz 
b) Nöronolizis 
c) Aksonaldistrofi 
d) Nöronofaji 
e) Transsinaptik dejenerasyon
 
63. Metastatik kalsifikasyon örneği hangisidir? 
a) Plevralkalsifikasyon 
b) Kalsifiyelenfadenit 
c) Kalsifiyeateroskleroz 
d) Nefrokalsinozis 
e) Kalsifiye tiroid nodülü 
 
64. Hangisi benign epitelyal bir tümördür? 
a) Fibrom 
b) Papillom 
c) Hamartom 
d) Osteom 
e) Lipom 
 
65. Hangisi alfa 1-antitripsin eksikliği sonucu ortaya çıkar? 
a) Paraseptalamfizem 
b) Panasineramfizem 
c) Astım 
d) Sarkoidoz 
e) Bronşektazi 
 
66. Akciğerlerde, milier tüberküloz ne şekilde yayılır? 
a) Bronkoalveolaryolla 
b) Pulmonerarteryoluyla 
c) Pulmonervenyoluyla 
d) Perinöralbasilyayılımıyla 
e) Endobronşial yayılımla 
 
67. Sigara içen bir hastada, akciğer hilusunda yerleşmiş kaviteli kitlenin mikroskopik incelemesinde çok sayıda
keratin oluşturan epitelyal hücreler ve  glob korneler bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
a) Adenokarsinom 
b) Büyükhücrelikarsinom 
c) Bronkoloalveolerkarsinom 
d) Squamözhücrelitarsinom 
e) Küçük hücreli karsinom
 
68. Yaygın lenfadenopati ve hepato splenomegali ile periferik kanda absolut lenfositozu
olan 60 yaşındaki bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kronik myelositik lösemi 
b) Akut myelositik lösemi 
c) Kronik lenfositik lösemi 
d) Hodgkin lenfoma 
e) Büyük hücreli lenfositik lenfoma 
 
69. Aşağıdakilerden hangisi langerhans hücre kökenli bir hastalıktır? 
a) Polisitemiavera 
b) Büyükhücrelilenfositiklenfoma 
c) Multiplmiyelom 
d) Kronikmyeloidlösemi 
e) Eozinofilik granülom 
 
70. Aşağıdaki gastrit tiplerinin hangisinde mide karsinomu gelişme riski en azdır? 
a) Akut eroziv gastrit 
b) Kronik atrofik gastrit 
c) Hipertrofik gastrit 
d) Pernisiyoz aneminin eşlik ettiği otoimmün gastrit 
e) intestinal metaplazinin eşlik ettiği kronik gastrit
 
71. Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolitin tipik özelliklerinden biridir? 
a) iltihabın bağırsak duvarının tüm tabakalarını tutması 
b) Granülomotöziltihapoluşması 
c) Gastrointestinalkanalınherbölgesindehastalığıngörülebilmesi 
d) Bağırsaklümeninindaralması 
e) Yalancı poliplerin oluşması 
 
72. Malabsorbsiyon sendromu olan bir çocukta ince bağırsak biyopsisinde total villus atrofisi saptanmıştır.
Kanda ise antigliadin Ig A antikorları yüksek olarak bulunmuştur. Bu çocukta öncelikle aşağıdaki hastalıklardan
hangisi düşünülmelidir? 
a) Whipple hastalığı 
b) Crohn hastalığı 
c) Glutene duyarlı enteropati 
d) intestinal lenfanjiektazi 
e) Sjögren sendromu 
 
73. Aşağıdakilerden hangisinde hepatoselüler karsinom görülme olasılığı en yüksektir? 
a) Toksikhepatit 
b) Siroz 
c) Konjestifhepatomegali 
d) Hemokromatozis 
e) Otoimmün hepatit
 
74. Beynin mikroskopik incelemesinde nörofibriler düğümler, senil plak amiloid anjiyopati,
granülovakuoler dejenerasyon ve Hirano cismi gibi bulgular saptanması durumunda
öncelikle aşağıdaki hastalıkların hangisi düşünülmelidir? 
a) Pick hastalığı 
b) Creutzfeldt-Jacob hastalığı 
c) Alzheimer hastalığı
d) Huntington hastalığı 
e) Multipl skleroz
 
75. Aşağıdaki mikroskopik glomerül değişikliklerinden hangisi
hastalığın hızlı ve progresif olarak ilerleyeceğinin belirtisidir? 
a) Tüm glomerüllerde aşırı proliferasyon 
b) Proliferasyona eksüdasyonun eşlik etmesi 
c) Segmental nekrozların varlığı 
d) Yarımay şeklinde paryetal epitel proliferasyonu 
e) Yaygın bazal membran kalınlaşması
 
76. Aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde en sık görülen böbrek tümörüdür? 
a) Pelvisrenaliskarsinomu 
b) Böbrek adeno karsinomu 
c) Wilms tümörü 
d) Anjiomyolipom 
e) Medüller fibrom 
 
77. Serviks karsinomunun en sık görülen tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yassıhücrelikarsinom 
b) Adenokarsinom 
c) Adenosquamözkarsinom 
d) Berrakhücrelikarsinom 
e) indiferansiye karsinom 
 
78. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir? 
a) indiferensiye karsinom 
b) Malign teratom 
c) Müsinöz kistadenom 
d) Seröz karsinom 
e) Dermoid kist 
 
79. invaziv meme kanserinin prognozu ile ilgili en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aktive onkogenlerinvarlığı 
b) Histolojik tip ve derece 
c) Progesteron reseptörlerinin varlığı 
d) Östrojen reseptörlerinin varlığı 
e) Aksiller lenf nodu tutulumu
 
80. Kongo kırmızısı boyası ile polarize ışık altında sarı-yeşil cift kırınım(birefrenjans),
aşağıdaki tümörlerin hangisinde beklenen bir bulgudur? 
a) Papiller tiroid karsinomu 
b) Overin seröz papiller karsinomu 
c) Medüller tiroid karsinomu 
d) Memenin medüller karsinomu 
e) Memenin lobüler karsinomu
 
81. Uzun süreli fenitoin kullanımı hangi vitamin eksikliğine yol açabilir? 
a) Kalsitriol 
b) Pridoksin 
c) B12 vitamini 
d) C vitamini 
e) A vitamini 
 
82. Aşağıdakilerden hangisi MAO inhibitörü değildir?
a) Tranilsipramin 
b) izokarboksid 
c) Bromokriptin 
d) Deprenil 
e) Fenelzin 
 
83. Hangisi plazmada prekallikreinden kallikrein oluşumunu aktive eder? 
a) Aprotinin 
b) Epsilon aminokaproik asit 
c) Asetil salisilik asit 
d) Aminopeptidin 
e) Hegeman faktörü(XIIa) 
 
84. Aşağıdakilerden hangisi tromboksan sentetaz inhibitörüdür? 
a) Glukokortikoidler 
b) Asetil salisilik asit 
c) Dazoksiben 
d) Tranilsipramin 
e) Heparin 
 
85. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin uyarılması migren semptomlarının tedavisinde etkilidir? 
a) Seratonin 5HT1d reseptörü 
b) Histamin H2 reseptörü 
c) Histamin H1 reseptörü 
d) B2 adrenoreseptör 
e) B1 adrenoreseptör
 
86. Arteryel vazodilatör bir ilaç aşağıdaki değişikliklerden hangisini oluşturur? 
a) Kalp atım hızında azalma 
b) Plazma renin aktivitesinde artma 
c) Kardiyak output’ta azalma 
d) Plazma volümünde azalma 
e) Renal kan akımında azalma 
 
87. Tenia soliuma bağlı sistiserkozisin tedavisinde ilk seçenektir? 
a) Mebendazol 
b) Praziquantel 
c) Niklosamid 
d) Thiobendazol 
e) Metronidazol
 
88. Hangisi ADH’nın böbrekler üzerindeki antidiüretik etkisini potansiyelize etmez? 
a) Furosemid 
b) Thiazidler 
c) Klorpropamid 
d) Karbamazepin 
e) Klofibrat
 
89. Hangisi hipertiroidi tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır? 
a) Metimazol 
b) Propiltiourasil 
c) iyodürler 
d) Karbimazol 
e) I131 
 
90. Hangi ilaçla olan zehirlenmelerin tedavisinde vitamin K kullanılır?
a) Aspirin 
b) Heparin 
c) Dipridamol 
d) Sodyum warfarin 
e) Sulfinpirazon
 
91. Aşağıdaki zehirlenme-antidot çiftlerinden hangisinin mekanizması antimetabolit etkiye bağlıdır? 
a) Metil alkol - Etil alkol 
b) Arsenik - Dimerkaprol 
c) Siyanür - Sodyum thiosülfat 
d) Karbonmonoksit - Oksijen 
e) D. Tuboküranin - Neostigmin 
 
92. Lovastatinin hipolipidemik etkisinden sorumlu esas mekanizma hangisidir? 
a) Barsaktan safra asitlerinin bağlanması 
b) Yüksek dansiteli lipoprotein miktarının azaltılması 
c) Kolesterol sentezinin inhibe edilmesi 
d) Düşük dansiteli lipoprotein reseptörlerinin sayısının azaltılması 
e) Kolesterolün barsaktan absorbsiyonunun önlenmesi 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi uterus motilitesini artırır? 
a) izoproterenol 
b) Eter 
c) Alkol 
d) Terbutalin 
e) Ergonovin 
 
94. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin taşıt tutmasına karşı koruyucu etkisi vardır? 
a) Ondansetron 
b) Domperidon 
c) Metoklopramid 
d) Trimetabenzamid 
e) Dimenhidrinat 
 
95. Hangisinin plazma yarı ömrü diğerlerine göre en kısadır? 
a) Amiadaron 
b) Sodyum nitroprussid 
c) Guanetidin 
d) Dijitoksin 
e) Mepakin 
 
96. idrarın asitleştirilmesi ile aşağıdaki ilaçlardan hangisinin böbreklerden atılımı artar? 
a) Salisilat 
b) Sülfamerazin 
c) Fenaobarbital 
d) Sülfodiazin 
e) Kinin
 
97. Beta bloker zehirlenmesinde hangisi antagonist olarak kullanılabilir? 
a) Verapamil 
b) Hidralazin 
c) Glukagon 
d) Simetidin 
e) Pididoksin
 
98. Bir ilacın başka bir ilaca bağlanarak o ilacın etkinliğini engellemesiyle ortaya çıkan antagonizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Geri dönüşebilir kompetitif antagonizma 
b) Geri dönüşümsüz non-kompetitif antagonizma 
c) Kimyasal antagonizma 
d) Fizyolojik antagonizma 
e) Negatif antagonizma
 
99. Hangi ilaç bronkodilatasyona yol açmaz? 
a) Morfin 
b) ipratropism 
c) Etrilnoradrenalin 
d) Atropin 
e) Efedrin 
 
100. Aşağıdakilerden hangisi fenotiazin türevi nöroleptik ilaçların özelliklerinden biridir? 
a) Sedatif etki oluşturmamaları 
b) Beyinde dopaminerjik aşırımı güçlendirmeleri 
c) Alfa adrenerjik reseptörleri bloke etmeleri 
d) Afektif bozuklukların tedavisinde kullanılmaları 
e) Antiepileptik etki göstermeleri
 
101. Aşağıdakilerden hangisini klinik labaratuar ve radyolojik olarak hiyalen membran hastalığından ayırt etmek çok zordur? 
a) Kistik adenomatoid malformasyon 
b) CMV pnömonisi 
c) Persistan fetal dolaşım 
d) Mekonyum aspirasyonu 
e) Grup B streptekok pnömonisi
 
102. Kan grubu 0 Rh (+) olan primipar bir kadın hematokriti %55 ve kan grubu A Rh(+) olan bir bebek
doğuruyor. Bebeğin 36 saat sonra ölçülen serum bilirubin düzeyi 12 mg/dl bulunuyor. Aşağıdakilerden
hangisi bu bebekte AB0 hemolitik hastalık tanısı ile uyumlu değildir? 
a) Artmış retikülosit sayısı 
b) Direkt Coombs testinin (-) olması 
c) Kan yaymasında polikromazi 
d) Kan yaymasında nükleuslu eritrosit 
e) Kan yaymasında sferositler
 
103. Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal yağ asit oksidasyon defketlerinin biyokimyasal özelliklerinden biri değildir? 
a) Ağır asidemi 
b) Hipoglisemi 
c) Sekonder karnitin eksikliği 
d) Dikarboksilik asidüri 
e) Hipoketonemi
 
104. Üç yaşındaki bir çocukta akut bakteriyel menenjitin karakteristik BOS bulguları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
      Hücre / mm3    Protein (mg/dl)  BOS / Kan Glukozu
a) 500 lenfosit 1000 0,30
b) 10 lenfosit 100 0,60
c) 800 granülosit 200 0,30
d) 4 granülosit          40 0,75
e) 80 lenfosit 50 0,60
 
105. Ani başlayan havlar tarzda öksürük şikayetiyle getirilen 1 yaşındaki bir kız 
çocuğunun muayenesinde vücut ısısı normal bulunuyor. En olası tanı hangisidir? 
a) Pnömoni 
b) Akut epiglottit 
c) Akut spazmodik larenjit 
d) Bronşiyolit 
e) Bronşit
 
106. Gelişme geriliği, katarakt, lens subluksasyonu, psikiyatrik bozukluklar, iskelet anomalileri
osteoporoz ve tromboembolik atakları olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fankoni Sendromu 
b) Galaktozemi 
c) Marfan sendromu 
d) Homosistinüri tip1 
e) Mukopolisakkaridoz
 
107. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin baş çevresi, boy ve ağırlık yönünden
orantılı gelişme geriliğine neden olan etkenlerden biri değildir? 
a) Konjenital enfeksiyon 
b) Kromozom defektleri 
c) Teratojenler 
d) Fetal alkol sendromu 
e) Fetal malnutrisyon 
 
108. Tekrarlayan pnömoni yakınması ile başvuran bir hastanın ayırıcı tanısında aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? 
a) Kistik fibrozis 
b) Bruton tipi agammaglobülinemi 
c) Gastroözefageal reflü 
d) Kronik mukokutanöz kandidiyazis 
e) Kronik granülomatöz hastalık
 
109. Aşağıdakilerden hangisinde sinus bradikardisi görülmesi beklenmez? 
a) Hipotiroidizm 
b) SSS zedelenmesi 
c) Vagal tonus artışı 
d) Anemi 
e) Hipotermi 
 
110. Aşağıdakilerden hangisi izole aortik ark anomalilerinin tanısında bir yarar sağlamaz? 
a) Telekardiyogram 
b) Ekokardiogram 
c) Bilgisayarlı tomografi 
d) Baryumlu özefagus grafisi 
e) Manyetik rezonans görüntüleme
 
111. Solukluk nedeniyle getirilen altı aylık bir bebeğin yapılan laboratuar incelemelerinde;
Hb: 8g/dl, MCV:108 fl olarak saptanıyor ve periferik yaymada nötrofillerde hipersegmentasyon
görülüyor. Bu bebekte bir sonraki aşamada tanı için en yararlı test hangisidir? 
a) Otohemoliz testi 
b) Hemoglobin elektroforezi 
c) Kemik iliği aspirasyonu 
d) Osmotik frajilite testi 
e) Serum ferritin düzeyi tayini 
 
112. Aşağıdakilerden hangisi yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu tanısının
konulmasında kullanılan en duyarlı ve spesifik testtir? 
a) Trombosit sayısı 
b) D-dimer tayini 
c) Protein S tayini 
d) Protein C tayini 
e) Antitrombin III tayini 
 
113. Dört yaşındaki bir çocuk enfeksiyon sonrası ani gelişen solukluk ve koyu renkli idrar çıkarma nedeniyle
getiriliyor. Fizik muayenede dalak palpe ediliyor. Laboratuarda anemi, retikülositoz, normoblastemi ve bol
sferosit saptanıyor. indirekt bilirubin düzeyi yüksek bulunuyor. Bu çocuk için en olası tanı hangisidir? 
a) Talasemi 
b) Demir eksikliği anemisi 
c) Aplastik anemi 
d) Eritrosit piruvat kinaz eksikliği 
e) immün hemolitik anemi 
 
114. Bu hastada olası tanıyı doğrulamak için yapılması gereken en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Coombs testi 
b) Karaciğer-dalak sintigrafisi 
c) Serum demir düzeyi ve demir bağlama kapasitesi 
d) Hemoglobin elektroforezi 
e) Kemik iliği incelemesi
 
115. Bu hasta için ilk aşamada yapılması gereken en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anabolizan ilaçlar verilmesi 
b) Kortikosteroid tedavisi 
c) Siklofosfamid tedavisi 
d) Demir tedavisi 
e) Splenektomi
 
116. Üç yaşındaki bir çocukta aniridi saptanmış ve sağ abdominal orta hattı geçmeyen bir kitle palpe
edilmiştir. idrar tetkikinde hematüri gizlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nöroblastom 
b) Rabdomiyosarkom 
c) Renal hücreli karsinom 
d) Wilms tümörü 
e) Non-Hodgkin lenfoma
 
117. Üç aylık bir bebekte çekilen akciğer grafisinde yelken görünümünde ön mediastinal
kitle saptanmıştır. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rabdomiyosarkom 
b) Persistan timus 
c) Özefagus duplikasyonu 
d) Lenfoma 
e) Nöroblastom 
 
118. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi bulgularından biri değildir? 
a) Prolaktin düzeyinde artış 
b) Düşük T4 düzeyleri 
c) Düşük TSH düzeyleri 
d) Epifizer disgenezi 
e) Kemik yaşında gerilik 
 
119. Hipoglisemik konvulsiyon atakları ve ciltte hiperpigmentasyon olan bir çocukta, tuz kaybetme bulguları
yoktur ve genital anomali gözlenmemektedir. Bu çocuk için öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? 
a) Klasik 21- Hidroksilaz eksikliği 
b) ACTH eksikliği 
c) Klasik olmayan 21-Hidroksilaz eksikliği 
d) Psödohipoaldesteronizm 
e) izole glukokortikoid eksikliği 
 
120. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotaseminin EKG bulgularından biri değildir? 
a) PR aralığında uzama 
b) Ventriküler taşikardi 
c) P dalgalarında düzleşme 
d) QRS kompleksinde daralma 
e) Uzun ve sivri T dalgaları 
 
121. Hipopigmente deri lekeleri ve infantil spazmları olan bir süt çocuğunda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nörofibromatöz 
b) Tuberoskleroz 
c) inkontinentia pigmenti 
d) Pitriyazis rosea 
e) Psöriazis 
 
122. Beş yaşındaki bir kız çocuğu birkaç aydır devam eden güçsüzlük, göz hareketlerinde azalma
ve göz kapaklarında düşüklük nedeniyle getiriliyor. Zaman zaman yutma güçlüğünün ve solunum
sıkıntısının da olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede pitozis ve oftalmopleji saptanıyor. Damardan
verilen edrofonyum klorid ile 2-3 saniye içinde patolojik bulgularda 1-2 dakika süren iyileşme gözleniyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Myastenia gravis 
b) Spinal müsküler atrofi 
c) Organofosfat zehirlenmesi 
d) Lökodistrofi 
e) Miller-Fisher hastalığı 
 
123. Son üç haftadır beslenmeyi takiben fışkırır tarzda safrasız kusması olan 6 haftalık bir bebeğin fizik
muayenesinde nabız 122/dakika, solunum sayısı 21/dakika, kan basıncı 90/60mmHg olarak saptanıyor.
Deri altı yağ dokusundahafif azalma, hafif derecede dehidratasyon ve epigastriyumun sağında 2cm’lik kitle
saptanıyor. Bu bebeğin arteryel kan gazları tablosunun aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?
 
  pH                pCO2(mmHg) HCO3(mEq/L)
a) 7.25 20 8
b)   7.25 55 23
c) 7.25                 29                      17
d) 7.55 55 17
e) 7.55 20 48
 
124. Aşağıdakilerden hangisi sekretuar diyareye neden olmaz? 
a) Zollinger-Ellison sendromu 
b) Karsinoid tümör 
c) Konjenital klor diyaresi 
d) Kolera 
e) Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu 
 
125. Aşağıdakilerden hangisi hepatit B enfeksiyonunun ekstrahepatik bulgularından biri değildir? 
a) Papüler akrodermatit 
b) Glomerulonefrit 
c) Poliarteritis nodosa 
d) iridosiklit 
e) Aplastik anemi 
 
126. Enfeksiyoz mononükleozda, periferik yaymada görülen tipik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Downey hücreleri 
b) Pelger huet anomalisi 
c) Toksik granülasyon 
d) Döhle cisimcikleri 
e) Hipogranülasyon
 
127. Aşağıdakilerden hangisi Henoch-Shönlein purpurasının bulgularından biri değildir? 
a) Artrit 
b) Lökopeni 
c) Döküntü 
d) Karın ağrısı 
e) Hematemez
 
128. Aşağıdakilerden hangisi akut poststreptokoksik glomerulonefritin klinik bulguları arasında yer almaz? 
a) Hematüri 
b) Ödem 
c) Miyalji 
d) Hipertansiyon 
e) Santral sinir sistemi semptomları
 
129. Aşağıdakilerden hangisi orta derecede dehidratasyonun bulgularından değildir? 
a) Müköz membranlarda kuruluk 
b) Ön fontanel çöküklüğü 
c) Kan basıncında düşüklük 
d) Anüri 
e) Göz kürelerinde çöküklük
 
130. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi neonatal konjuktivit profilaksisinde kullanılmaz? 
a) % 1’lik Gümüş Nitrat 
b) % 0.5’lik Eritromisin 
c) % 1’lik Tetrasiklin 
d) % 2.5’lik Povidin-iyodin 
e) % 1’lik Sülfomid
 
131. Aşağıdakilerden hangisi valvüler aort darlığının prognozunun kötü olduğunu gösteren bir bulgudur? 
a) Sistolik ejeksiyon üfürümünün duyulması 
b) Konjestif kalp yetmezliği 
c) Hemolitik anemi 
d) Sol ventrikül hipertrofisi 
e) Sol dal bloğu
 
132. Önceden kalp hastalığı olmadığı bilinen 48 yaşındaki bir kişide geçirdiği viral enfeksiyondan
on beş gün sonra çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı yakınmaları ile birlikte 37.5 C ateş, kalp hızı
dakikada 120, 1. Kalp sesinde hafifleme, S3 gallop, apekste sistolik üfürüm ve yüksek kreatin fosfokinaz
düzeyi saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Romatizmal ateş 
b) Enfektif endokardit 
c) Akut miyokardit 
d) Konstrüktif perikardit 
e) Akut aort yetmezliği
 
133. Daha önce sağlıklı olan 70 yaşındaki hasta ani gelen bayılma nöbetleri nedeniyle acil servise başvuruyor.
Çekilen EKG‘sinde P ve QRS dakikada 35-36 civarında olduğu görülüyor. Yakınları hastanın son 3 ay içinde
zaman zaman baş dönmesi ve fenalaşma yakınmaları SGOT, LDH ve CPK normal sınırlarda bulunur. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Birinci derecede atriyovertriküler blok 
b) Mobitz tip 1 atriyoventriküler blok 
c) Mobitz tip 2 atriyoventriküler blok 
d) Tam kalp bloğu 
e) Ventriküler hızı yavaş atrial fibrilasyon
 
134. Altmışbeş yaşında bir kadın hasta, evinde beslediği kedi tarafından ısırıldıktan yaklaşık üç saat
sonra ısırık yerinde ağrı, kızarık ve şişlik geliştiğini fark ediyor. Olaydan yaklaşık 24 saat sonra başvurduğu
acil serviste sol eldeki ısırık yerinde kanlı seroz akıntı, sol dirsek ve aksiller bölgede ağrılı lenfodenopati ve 38 C
ateş saptanıyor, laboratuar incelemesinde lökosit sayısı 14.000/mm3 olarak, periferik yaymada %87 parçalı
lökosit ve sola kayma saptanıyor. Lezyon yerinden aspirasyonla alınan materyalin kültüründe, 
aşağıdaki bakterilerin hangisinin üreme olasılığı en yüksektir? 
a) Haemophilus influenzae 
b) Neisseria gonorhoeae 
c) Pasteurella multocida 
d) Erysipelothrix rhusiopathiae 
e) Acinetobacter calco aceticus
 
135. Önceki soruda(134. soru) sözü edilen hasta için uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Amoksisilin-klavulanat 
b) Amikasin 
c) Sefaleksin 
d) Klindamisin 
e) Eritromisin
 
136. Meningokoksik menenjiti olan bir hastaya ağızdan ağıza suni solunum yaptıran
sağlık personelinin profilaksisi için aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi tercih edilmelidir? 
a) Eritromisin 
b) Sulfadiazin 
c) Tetrasiklin 
d) Penisilin 
e) Rifampin
 
137. Yaygın kemik ağrısı, bulantı-kusma ve konstipasyon yakınmalarıyla başvuran 50 yaşındaki bir
kadın hastanın öyküsünden 2 yıl önce nefrolitiazis ve peptik ülser tanısı aldığı öğreniliyor. Hastanın
kan basıncının 160/95 mmHg, böbrek fonksiyonlarının normal olduğu ve el grafisinde falankslarda
subperiosteal resorbsiyon bulunduğu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Primer hiperparatiroidi 
b) Osteomalazi 
c) Multipl myelom 
d) Osteoporoz 
e) Psödohipoparatiroidi
 
138. 137. soruda belirtilen hastanın plazma Kalsiyum, fosfor ve paratiroid hormon düzeyleri nasıl beklenir?
 
  Kalsiyum(Ca) Fosfor(P) Parathormon(PTH)
a)  Düşük Düşük Yüksek
b) Yüksek Düşük Yüksek
c) Normal Normal Normal
d) Yüksek Yüksek Düşük
e)   Düşük Yüksek          Yüksek
 
139. Serum sodyum düzeyi 140 mg/L, Klor: 103 mEq/L ve serum bikarbonat değeri
13 Meq/L olan bir hastanın anyon açığı(Anyon gap) Kaç mEq/L’dir? 
a) 18 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 26
 
140. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin myelosupresif özelliği en azdır? 
a) Doksorubisin 
b) Mitobisin C 
c) Siklosfomid 
d) Hidroksiüre 
e) Vinkristin 
 
141. Sodyum warfarin kullanan bir hastada ilacın doz takibinde aşağıdaki testlerden hangisinin izlenmesi gerekir? 
a) Kanama zamanı
b) Protrombin zamanı 
c) Aktive PTT 
d) Trombin zamanı 
e) Öglobulin lizis zamanı
 
142. Fizik muayenede ileri derecede dehidrate olan bir hastanın laboratuar incelemelerinde
sodyum: 124 mEq/L, potasyum: 3,7 mEq/L, idrar soyumu: 43 mEq/L ve idrar dansitesi 1011
bulunmuştur. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aşırı ishal 
b) Pankreatit 
c) ileus 
d) Siroz 
e) Kronik böbrek yetmezliği 
Açıklama:Hastanın idrar dansitesinin 1011 ve idrar sodyumunun 20 mEq daha yüksek olması nedeniyle
renal bir patoloji düşünülmelidir. Renal patoloji sadece E şıkkında vardır. Bu hasta için sodyumun ve
potasyumun düşük olması uyumsuzluk göstermektedir. Kronik böbrek yetmezliği olan bir hasta her 
hangi bir sebebe bağlı veya tuz kaybettiren nefrite bağlı sodyum ve potasyum düşüklüğü olabilir.
 
143. Demir eksikliği olan bir hastanın tedavi öncesi periferik yaymasında aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 
a) Hipokromi 
b) Mikrositoz 
c) Polikromazi 
d) Anizositoz 
e) Polikilositoz
 
144. Direk grafisinde kondrokalsinozis gözlenen, eklemde kalsiyum pirofosfat kristalleri saptanan bir hasta
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?(2004-N) 
a) Romatoid artrit 
b) Sistematik skleroz 
c) Ankilozan spondilit 
d) Pseodogut 
e) Gut 
 
145. Wegener Granülomatozis tanısında en spesifik marker hangisidir? 
a) Antikardiyolipin antikoru 
b) Anti DNA 
c) C-ANCA 
d) Anti Ro 
e) Antinükleer antikor 
 
146. Kronik alkolizmi olan ve Akciğer absesi nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada
bu tabloya yol açma olasılığı en düşük olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Klebsiella pneumonia 
b) S. aureus 
c) Peptostreptokokus 
d) Mikroaerofilik streptokoklar 
e) P. auroginosa
 
147. Akut respiratuar distress sendromunun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yağ embolisi
b) Ağır sepsis 
c) Pankreatit 
d) Toksik gaz inhalasyonu 
e) Geniş yanıklar
 
148. Obstrüktif uyku apnesi sendromunda, hastalarda obstrüksiyon karakteristik olarak hangi anatomik bölgede olur? 
a) Vokal kord 
b) Orofarenks 
c) Hipofarenks 
d) Larenks 
e) Trakea
 
149. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner tüberkülozun radyolojik bulgularından biri değildir? 
a) Kavitasyon 
b) Kalsifikasyon 
c) Hiler lenfadenopati 
d) Pulmoner venöz konjesyonu 
e) Plevral effüzyon
 
150. Normal Posteroanterior Akciğer grafisinde hilusa ait dansitenin oluşumuna
en çok katkıda bulunan anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pulmoner arter 
b) Pulmoner ven 
c) Bronşlar 
d) Lenf nodları 
e) Bronş damarları 
Açıklama: Pulmoner arter ve üst taraf pulmoner venlerin hilusu oluşturan en önemli iki yapıdır.
Buna göre cevap A veya B olabilir.
 
151. Kafa travması geçirmiş, fokal nörolojik bulguları bulunan, şuuru kapalı olan 62 yaşındaki
bir erkek hastada akut evrede ilk başvuruda gereken radyolojik yöntem hangisidir? 
a) Ön-arka kafa grafisi 
b) Ultrasonografi 
c) Angiografi 
d) Manyetik rezonans görüntüleme 
e) Bilgisayarlı tomografi
 
152. 60 yaşındaki bir erkek hastada konuşma güçlü sağ yüz ve vücut yarısında uyuşma, sağ kolda kuvvet azlığı
tespit ediliyor. Serebrovasküler olay düşünülen bu hastada, tabloya hangi damarın tıkanıklığı yol açmış olabilir? 
a) Sağ karotid artar 
b) Sol anterior serebral arter 
c) Sol orta serebral arter 
d) Sağ posterior serebral arter 
e) Sol posterior inferior serebellar arter. 
 
153. Lomber ponksiyon, aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? 
a) Pinal kord tümörü 
b) intrakranial tümör 
c) Tüberküloz menenjit 
d) Myelitler 
e) Multiple skleroz
 
154. Yıl ortası nüfusu 10.000, canlı sayısı 250, ölü doğum sayısı 25 olan bir ölçüde aynı sürede 
 0-4 yaş grubunda 15 
 5-14 yaş grubunda 12 
 15-44 yaş grubunda 15 
 45 + yaş grubunda 43 ölüm olmuştur.
Bu bilgililere göre bu ilçe de taba ölüm hızı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 15/250x1000 
b) 25/250x1000 
c) 15/10.000x1000 
d) 75/10.000x1000 
e) 100/10.000x1000 
 
155. Aşağıdakilerden hangisi serviks uteri kanseri erken tanısı amacıyla yapılan tarama çalışmalarının
yararlı olup olmadığının en geçerli göstergesidir? 
a) Serviks kanseri görülme sıklığının artması 
b) Serviks kanseri görülme yaşının daha genç yaşlara kayması 
c) Hastaların yaşam süresinin uzaması 
d) Serviks kanseri mortalite hızının azalması 
e) Serviks kanseri tanısı ile ameliyat edilen hasta sayısının azalması 
 
156. Aşağıdakilerden hangisi Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini değerlendirmede ölçüt olarak kullanılabilir? 
a) Yaşa özel ölüm hızları 
b) Postnatal ölüm hızı 
c) Perinatal ölüm hızı 
d) Fatalite hızları 
e) Kaba ölüm hızı
 
157. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kaşların dış kısımlarında dökülme gözlenir? 
a) Lupus Vulgaris 
b) Eritema multiforma 
c) Aktinomikoz 
d) Rozasea 
e) Lepra
 
158. Dermatitis Herpetiformis’te aşağıdaki elementer lezyonlardan hangisi görülmez? 
a) Eritem 
b) Bül 
c) Vesikül 
d) Purpura 
e) Papül
 
159. Polimyozit tanısında en duyarlı laboratuar testi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aspartat 
b) Kreatin fosfokinaz 
c) SGPT 
d) Laktat dehidrogenaz 
e) Aldolaz 
 
160. 50 yaş üzerindeki kadınlarda omuz kalça kuşağında ağrı, eritrosit sedimentasyon hızında
artış ile seyreden ve düşük doz steroide iyi cevap veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Polimyaljia romatika
b) Okranozis 
c) Romatoid atrit 
d) Gut 
e) Osteoporoz 
 
161. Kronik böbrek hastası olan ve üst GiS kanaması geçiren bir kişide pH:7.2, PCO2; 25 mmHg,
CO2 içeriği: 10 mEq/L hesaplanan, CO2 kapasitesi 14 mEg/Lt, standart HCO3 16 mEg/Lt, baz eksikliği ise
15 mEg/Lt olarak saptanmıştır. Bu hastadaki asit baz dengesi bozukluğu ile ilgili olarak hangisi en doğrudur? 
a) Metabolik alkaloz 
b) Kompanse respiratuar asidoz 
c) Kompanse metabolik asidoz 
d) Respiratuar alkaloz 
e) Respiratuar asidoz
 
162. Trafik kazası sonucunda yaralanan, yumuşak dokusunda ikinci derece kirli yarası olan ve tetanoz
aşılama hikayesi bilinmeyen 30 yaşındaki bir hastaya en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sadece tetanoz-difteri toksoidi 
b) Sadece tetanoz immünglobulini 
c) izlem 
d) Üç doz tetanoz aşısı 
e) Tetanoz difteri toksoid + tetonoz immünglobulini 
 
163. Aşağıdaki yanık vakalarından hangisi hastaneye yatırılmadan tedavi edilebilir? 
a) Yanığı 2. ve 3. derece, yanık alanı %15 olan erişkin 
b) Yanığı tam kat yanık alanı %5 olan erişkin 
c) Elektrik yanığı olan erişkin 
d) Yanığın ikinci derece yanık alanı %10’un altında duman inhalasyonu olan erişkin 
e) Yanığı genital bölgede yanık alanı %3 olan çocuk 
 
164. Aşağıdakilerden hangisi normovolemik bir hastada gelişen septik şokun özelliklerinden bir değildir? 
a) Kalp debisinde artma 
b) Ekstremitelerin pembe ve kuru olması 
c) Kan basıncının düşük olması 
d) Atreriovenöz oksijen farkında artma 
e) Sistemik vasküler direncin düşük olması
 
165. Aşağıdaki meme karsinomu tiplerinden prognozu en kötü olan tip hangisidir? 
a) Kolloid karsinom 
b) infiltratif duktal Ca 
c) Papiller karsinom 
d) Tübüller karsinom 
e) Medüller karsinom 
 
166. Uzun süredir retrosternal yanma şikayeti olan 58 yaşındaki bir erkek hastada son zamanlarda
yutma güçlüğü ve kilo kaybı ortaya çıkmıştır. incelemede özefagus orta 1/3 kısmında adenokarsinom
saptanmıştır. Bu hastadaki tabloyu açıklayacak en olası etyolojik neden hangisidir? 
a) Akalazya 
b) Tilozis
c) HPV 
d) Barret özefagus 
e) Özefagus divertikülü 
 
167. Barsak duvarını bir kısmının fıtık kesesine strangüle olmasıyla oluşan fıtık tipi hangisidir? 
a) Richter hernisi 
b) Direk inguinal herni 
c) indirek inguinal herni 
d) Spigelian hernisi 
e) insizyonel herni 
 
168. 65 yaşında kadın hasta masif alt GiS kanaması ile yatırılıyor, kolonoskopide çıkan kolonda
şiddetli kanama saptanıyor. Bu hastadaki GiS kanamasına en büyük olasıklıkla neden olan lezyon hangisidir? 
a) Karsinom 
b) Divertikülozis 
c) Polip 
d) Ülseratif kolit 
e) Anjiodisplazi
 
169. Hangisi kolon kanseri gelişiminde rol oynayan yüksek risk faktörlerinden biri değildir? 
a) Başka bir organda adenokanser bulunması 
b) Aile öyküsünde kolorektal kanser yada polip olması 
c) Ailesel adenomatöz polipozis varlığı 
d) 10 yıldan uzun süredir ülseratif kolit varlığı 
e) 50 yaşın üzerinde olma
 
170. Aşağıdakilerden hangisi kolon kanserlerinin tanısında öncelikle yapılması gereken tetkiklerden bir değildir? 
a) Bilgisayarlı tomografi 
b) Abdominal ultrasonografi 
c) Rektosigmoidoskopi 
d) Baryumlu kolon grafisi 
e) Kolonoskopi
 
171. Aşağıdakilerden hangisi hiponatremiye ikincil ortaya çıkmaz? 
a) Hipotansiyon 
b) Artmış kafa içi basıncı 
c) Konvülsiyon 
d) Diyare 
e) Oligüri 
 
172. Aşağıdakilerden hangisi magnezyum eksikliğine yol açan faktörlerden biri değildir? 
a) Açlık 
b) Furasemid kullanımı 
c) Akut pankreatit 
d) Primer aldesteronizm 
e) Kronik alkolizm
 
173. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çoklu organ yetmezliğine yol açar? 
 I. Peritonit III. Travma 
 II. Pankreatit IV. Yanık 
a) I ve III 
b) II ve III
c) II ve IV 
d) I-II-III 
e) I-II-III-IV
 
174. Dentat çizginin altında yerleşen bir anal kanal epidermoid karsinomu en sık hangi lenf nodlarına metastaz yapar? 
a) Superior rektal 
b) internal pudental 
c) Obturator 
d) Hipogastrik 
e) inguinal 
 
175. Karaciğer kist hidatiklerinin en sık gözlenen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gastrointestinal sisteme açılma 
b) intraperitoneal rüptür 
c) Safra yollarına açılma 
d) Bronkoplevral fistül 
e) Ampiyem 
 
176.
I. Safra yolu obstrüksiyonu
II. Bakteribilia 
III. Safra kesesi taşı
IV. Akut kolesistit 
V. Viral hepatit 
Yukarıdakilerden hangileri akut kolanjit gelişmesine yol açar? 
a) I ve II 
b) I ve III 
c) II ve V 
d) III ve IV 
e) IV ve V 
 
177. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatit etiyolojisinde rol oynamaz? 
a) Alkolizm 
b) Hiperkalsemi 
c) Hiperlipidemi 
d) Hiperürisemi 
e) Travma 
 
178. Otuz yaşında diğer yönlerden sağlıklı kadın hastaya perfore apandisit nedeniyle apendektomi
uygulanmış ve yara primer olarak kapatılmıştır. Antibiyotik verilmeyen hastada intraabdominal abse
gelişmiştir. Bu hastada apseye yol açan etken en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pseudomonas aeruginosa 
b) Bacteroides fragilis 
c) Streptococcus faecalis 
d) Proteus mirabilis 
e) Serratia marcescens 
 
179. Künt travmaya maruz kalan hastalarda retroperitoneal hematomların en sık
görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?(2000-N) 
a) Böbrek parankimi yaralanması 
b) Vena kava inferior yaralanmaları 
c) Pelvis kırıkları 
d) Mezenterik damar yaralanmaları 
e) Pankreas yaralanması
 
180. Majör bir yaralanma geçiren 60 yaşında bir hastanın vital bulguları tüm girişimlere karşın düzelmemektedir.
Fizik muayenede hastanın genel durumunu düşkün olduğu, herhangi bir kanamasının bulunmadığı saptanmış
ateş, hipotansiyon, bulantı ve kusma gözlenmiştir. Yapılan kan biyokimyasında hipoglisemi, hiponatremi ve
hiperkalemi saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut adrenal yetmezlik 
b) Böbrek yetmezliği 
c) Yaygın karaciğer hasarı 
d) Multiorgan disfonksiyonu 
e) Fazla sıvı yüklenmesine bağlı kalp yetmezliği
 
181. Onbeş yıldır günde iki paket sigara içen son üç aydır yol yürüdüğünde ve istirahat sırasında
bacak ağrısı olan 50 yaşındaki bir erkek hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Behçet hastalığı 
b) Buerger hastalığı 
c) Akut arteryel emboli 
d) Venöz gangren gelişimi 
e) Derin ven trombozu 
 
182. Sokak kavgasında kasık bölgesinden delici kesici aletle yaralanan bir kişinin fizik muayenesinde
ekspansil kitle palpe edilmektedir. Kitle üzerinde üfürüm duyulmakta, kitle üzerine baskı uygulandığında
kalp hızı yavaşlamaktadır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hematom 
b) Psödoanevrizma 
c) Arteriovenöz fistül 
d) Gerçek anevrizma 
e) Venoma
 
183. Aşağıdaki kırık tiplerinin hangisinde komplikasyon olarak avasküler nekroz gelişme olasılığı yüksektir? 
a) Fibula başı kırığı 
b) Tibia plato kırığı 
c) Tibia medial malleol kırığı 
d) Femur boyun kırığı 
e) Femur suprakondiler kırığı
 
184. Unilateral seröz otitis media, boyunda kitle, çeşitli kranial nöropatiler ve tinnitus saptanan bir hastada
öncelikle aşağıdaki yapıların hangisinde malign tümör olduğu düşünülmelidir? 
a) Nazofarenks 
b) Larenks 
c) Hipofarenks 
d) Dil 
e) Piriform sinüs
 
185. Kardiovasküler depresyon etkisi en az olan narkotik analjezik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Droperidol 
b) Morfin 
c) Gallamin
d) Tiopental 
e) Fentanil
 
186. Oral kontraseptif kullanan birinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi ilacı hemen bırakma endikasyonudur? 
a) Epilepsi 
b) Amenore 
c) Galaktore 
d) Hemoptizi 
e) Depresyon 
 
187. Hangi progestin oral kontraseptiflerin yapısına girmez? 
a) Medroksiprogesteron asetat 
b) Norgestinat 
c) Noretindron asetat 
d) Etinendiol diasetat 
e) Gestadon 
 
188. Post menapozal hormon replasman tedavisinde en az etkili östrojen hangisidir? 
a) Konjuge östrojen 
b) Oral östriol 
c) Etinil östradiol 
d) Piperazin östrojen sülfat 
e) Esterifiye östrojen
 
189. 55 yaşında post menapozal asemptomatik bir bayan hastanın yapılan fizik muayene ve ultrasoundunda
unilateral, uniloküler 4 cm çapında kistik ovarian kitle lezyonu saptamış olup CA-125 değeri 20 i.V/ml ise
en uygun yaklaşım 
hangisidir? 
a) Oral progesteron 
b) GnRH analoğu 
c) Acil laparatomi 
d) Rutin yıllık kontrol 
e) 3 ay arayla USG-CA-125 takibi 
 
190. Aşağıdaki vulval lezyonlarından hangisi aşırı ağrılı olmasıyla diğer vulvar lezyonlardan ayrılır? 
a) Sert şankır 
b) Kondiloma accuminata 
c) Lenfogranüloma venorum 
d) Granüloma ingulinale 
e) Şankroid
 
191. Hangi karsinomun sıklığı postmenopozal hormonal tedavi ile azalır? 
a) Meme Ca 
b) Endometrium Ca 
c) Kolorektal Ca 
d) Serviks Ca 
e) Melanom 
 
192. Kız çocuğunda GnRH bağımsız puberte prekoksun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Over kist veya tümörleri 
b) Mc Cune Albright sendromu 
c) Santral sinir sistemi lezyonu
d) Feminizan adrenal tümör 
e) Ektopik GnRH üretimi
 
193. Primer amenoreli bir genç kızda hormonal tedavi ile vajinal kanama gelişiyorsa hangisi düşünülmez? 
a) Turner sendromu 
b) XY gonodal disgenezis 
c) Konjenital adrenal hiperplazi 
d) Adrojen insensitivite sendromu 
e) Hipotalomo-hipofizier yetmezlik
 
194. Ovulasyon ile bazal vücut sıcaklığında artış hangi mekanizmayla açıklanır? 
a) Östrojenin termojenik etkisi 
b) Progesteronun termojenik etkisi 
c) Prostoglandinlerin termojenik etkisi 
d) Luteninize edici hormonun vazodilatasyon etkisi 
e) Foliküler sıvının periton irritasyonu 
 
195. Hangi over neoplazmı gebelikte daha sık izlenir? 
a) Endometroid tümör 
b) Disgerminom 
c) immatür teratom 
d) Tekoma 
e) Gyneandroblastoma 
 
196. Overe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? 
a) Malign melanom 
b) Endometrium karsinomu 
c) Serviks karsinomu 
d) Akciğer karsinomu 
e) Trofoblastik tümör 
 
197. Termde mikrosefalik doğan bebeğin idrarında inklüzyon cisimcikleri varsa en olası tanı hangidir? 
a) HPV enfeksiyonu 
b) CMV enfeksiyonu 
c) Sfiliz 
d) Poliomyelit 
e) Granüloma inguinale
 
198. Gebelikte fetoplasental ünitede hangi hormon fetüste üretilmez? 
a) Pregnanolol 
b) Progesteron 
c) 16 alfa dihidro epiandesteron sülfat 
d) Kortikosteroid 
e) Dihidroepiandrosteron sülfat 
 
199. Aşağıdaki presentasyon ve pozisyon şekillerinden hangisinde term fetüsün vajinal yolla doğurtulması olanaksızdır? 
a) Sinciput 
b) Ayak gelişi 
c) Alın gelişi 
d) Asinklitismus anterior 
e) Mentum posterior
 
200. Aşağıdaki durumların hangisinde 16-18 haftalık bir gebenin maternal alfa fetoprotein seviyesi düşüktür? 
a) intestinal obstrüksiyon
b) Üriner obstrüksiyon 
c) Kromozomal trizomiler 
d) Oligohidroamnios 
e) Polikistik böbrek
 

Yorumlar
Sen de Yaz