Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1997 TUS SORULARI

1. Arteria meningia media aşağıdaki damarlardan hangisinin dalıdır?
a) A.cerebri media
b) A.vertebralis
c) A.carotis interna
d) A.optalmica
e) A.maxillaris 

2. Fossa pterygopalatina, cavum nasiye hangi kanalla bağlanır?
a) Foramen palatinum magnus
b) Fisura pterygomaxillaris
c) Foramen sfenopalatinum
d) Foramen rotundum
e) Fissura orbitalis inferior

3. Aşağıdakilerden hangisi lobus frontaliste yer alır?
a) Gyrus presentralis
b) Gyrus postsentralis
c) Uncus
d) Gyrus temporalis
e) Angulus 

4. A.subclavia sinistra hangi arterin dalıdır?
a) A.carotis communis sinistra
b) Truncus braciocephalicus
c) Aorta assendens
d) Arcus aorta
e) Aorta thorasicus 

5. Aşağıdaki yapılardan hangileri trigonum femoralenin sınırlarını oluşturur?
I. Ligamentum inguinale
II. M.pectineus
III. M.sartorius
IV. M.adductor longus
V. M.gracilis
a) I,II,III
b) I,II,V
c) I,III,IV
d) II,III,V
e) III,IV,V

6. Testisin vertikal (koronal) kesitini gösteren şekildeki ince uzun tirbuşona benzeyen rete testis ile komşu olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tubuli seminiferi contorti testis
b) A.testicularis
c) Mediastinum testis
d) Lobuli testis
e) Septum testis

7. Aşağıdaki kaslardan hangisi mandibulaya bağlanmaz?
a) M. genioglossus
b) M. hyoglossus
c) M. temporalis 
d) M. mylohyoideus
e) M. digastricus

8. Hangi sinir beyin tabanında a. cerebri posterior ile a. cerebellaris superior arasından geçer? 
a) N. Opticus 
b) N. Vagus 
c) N. Abducens 
d) N. Oculomotorus 
e) N. Facialis

9. Ön dalları birleştirerek servikal pleksusu oluşturan spinal sinirler aşağıdakilerden hangisidir?
a) C1,2,3
b) C2,3,4
c) C3,4,5
d) C1,2,3,4
e) C1,2,3,4,5
 
10. Mimik kaslarının somatomotor siniri hangisidir?
a) N.abducens
b) N.trochlearis
c) N.trigeminus
d) N.facialis
e) N.oculomotorius 

11. Aşağıdaki sarkomer bölümlerinin hangisinde hem aktin,hem myozin miyofilamentleri birlikte bulunur?
a) I bandı
b) M çizgisi
c) H bandı
d) A bandı
e) Z çizgisi 

12. Kalpte ventrikül duvarının endokardiyal yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasıyla hangisi ortaya çıkar?
a) Kalbin frekansının artmasına
b) Diastolik kan basıncının artışı
c) Periferik direncin azalmasına
d) Kalp üzerindeki vagus etkinliğinin azalmasına
e) Vasküler tonüsün artmasına 

13. Heparinin aşağıdaki etki mekanizmalarından hangisiyle pıhtılaşmayı önler?
a) alfa 2-makroglobulin ile birleşip fibrinojeni eriterek
b) alfa 2-makroglobulin ile birleşip tromboplastini bloke ederek
c) alfa 1 antitripsin ile birleşip protrombini bloke ederek
d) Antitrombin III ile birleşip kalsiyum bağlayarak
e) Antitrombin III ile birleşip trombinin etkisini bloke ederek

14. Aşağıdakilerden hangisi insülin salınımını arttırır?
a) beta blokerler
b) alfa agonistler
c) Alloksan
d) Asetilkolin 
e) Somatostatin 

15. Heyecan, kızgınlık gibi emosyonel durumlarda vazomotor merkezi etkileyerek arteryel kan basıncında yükselme
ve taşikardiye yol açan impulslar sinir sisteminin aşağıdaki bölgelerinden hangisinden kaynaklanır?
a) Limbik korteks
b) Anterior hipotalamus
c) Nükleus traktus soliterius
d) Medüller inhibe edici alan
e) Bazal ganglionlar 

16. Plazma kreatinin 1 mg/dl,24 saatlik idrar çıkışı 1440 ml, 24 saatlik idrarda kreatinin 1,2 gr olan hastanın kreatinin klirensi kaçtır?
a) 100
b) 210
c) 120
d) 54
e) 76 

17. Diş minesinin matriksini oluşturan hücre hangisidir?
a) Osteoblastlar
b) Kondroblastlar
c) Odontoblastlar
d) Sementoblastlar
e) Ameloblastlar 

18. Bowman kapsülünün visseral yaprağını oluşturan özel epitel hücreleri hangisidir?
a) Kutup yastıkçığı hücreleri
b) Endotel hücreleri
c) Podosit
d) Jusktaglomerüler hücreler
e) Mezenşimal hücreler 

19. Ligamentum teres hepatisi oluşturan embriyolojik damar artığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) A.umblicalis
b) V.umblicalis
c) D.venosus
d) Canalis vitellius
e) D.arteriosus 
 
20. Hangisi hücreden salınan proteinlerin sentez yapıldığı organeldir?
a) Düz endoplazmik retikulum
b) Granüllü endoplazmik retikulum
c) Golgi
d) Lizozomlar
e) Ribozom 

21. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin tepkimesinde yüksek enerjili fosfat bağı açığa çıkmaz?
a) G1,6DP  ••••••••►  G1P
b) Süksinil CoA  ••••••••►  süksinat
c) G1,3DP  ••••••••►  G3P
d) Kreatin fosfat  ••••••••►  kreatin
e) G2,3BP  ••••••••►  G3P

22. Açil taşıyan protein yapısında bulunan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Folik asit
b) Biyotin
c) B12 vitamini
d) Pantotenik asit
e) Niasin 

23. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hücredeki elektron transport zincirinde elektron taşıyıcısı olarak görev almaz?
a) Sitokrom
b) NADH
c) Coenzim Q
d) FAD
e) NADPH 

24. Hangi vitamin-hastalık eksikliği eşleştirmesi yanlıştır?
a) B12 - pernisiyöz anemi
b) Folik asit - megaloblastik anemi
c) Biotin - pellegra
d) Tiamin - beriberi
e) C vitamini - skorbüt 

25. Santral sinir sisteminde inhibisyon yapan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epinefrin
b) Glisin
c) Glutamik asit
d) Asetil kolin
e) Aspartik asit 

26. Menkes sendromunda aşağıdakilerden hangisinin metabolizmasında bozukluk gözlenir?
a) Çinko
b) Demir
c) Bakır
d) Kurşun
e) Magnezyum 

27. Lipolizi arttırmayan hormon hangisidir?
a) insulin
b) Glukagon
c) Adrenalin
d) Kortizol
e) TSH 

28. Reseptörünün enzimatik etkisi olan hormon hangisidir?
a) T4
b) İnsulin
c) Aldesteron
d) Kortizol
e) Adrenalin 

29. Tirozinden dopa oluşmadan önceki basamakta L-aromatik aminoasid dekarboksilaz etkisi ile hangisi oluşur?
a) Tiramin
b) Dopamin
c) Metanefrin
d) Epinefrin
e) Norepinefrin
 
30. Aşağıdakilerden hangisi testesteron sentezinde rol alır?
a) 17 beta östradiol
b) E2
c) Östron
d) E3
e) Pregnenalon 

31. Aşağıdakilerden hangisi mitokondri iç membranının protonlara geçirgenliğini arttırır?
a) Oligomisin
b) Dinitrofenol
c) Dimerkaprol
d) Karboksin
e) Barbitüratlar 

32. 25-OH kolekalsiferolü 1, 25 (OH)2 kolekalsiferole çeviren 1 alfa hidroksilaz enziminin aktivitesi hangi durumda artar? 
A) Ca ve P normal ise 
B) PTH düşük, Ca yüksek ise 
C) Ca ve P yüksek ise 
D) PTH düşük, Ca ve P normal ise
E) PTH yüksek, Ca düşük ise 

33. 2H2O2  •••••••► 2H2O + H2 reaksiyonunu katalizleyen hangisidir?
a) Katalaz 
b) NAD'ye bağımlı dehidrogenaz 
c) FMN veya FAD'ye bağımlı dehidrogenaz 
d) Monooksigenazlar 
e) Sitokrom oksidaz

34. Hangi enzim DNAda kırılma etkisi yaparak yapışkan uçlar oluşturur?
a) DNA helikaz
b) DNA polimeraz
c) DNA bağımlı RNA polimeraz
d) Restriktif endonükleaz(sınırlayıcı endonükleaz)
e) Terminal transferaz 

35. Aşağıdaki faktörlerden hangisi fibrin monomerleri arasında bağ oluşumunu katalizler?
a) Faktör I
b) Faktör II
c) Faktör V
d) Faktör XII
e) Faktör XIII 

36. Protein elektroforezi şekildeki gibi olan hastada tanı nedir?
a) Sağlıklı birey
b) Akut enfeksiyon 
c) Kronik enfeksiyon
d) Monoklonal gammopati
e) Enfeksiyöz hepatit 

37. Zollinger ellison sendromunda hangi peptid düzeyi artar?
a) Glukagon
b) Sekretin
c) Gastrin
d) Somatostatin
e) CKK 

38. Hangisi Hb-O2 dissosiyasyonunda etkili değildir?
a) 3-fosfogliserat
b) 2-3 difosfogliserat
c) PCO2 
d) PO2
e) Ph

39. Adrenal kortekste 21-hidroksilaz eksikliği aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olur? 
a) Primer aldosteronizm 
b) Turner sendromu 
c) Cushing sendromu 
d) Testiküler feminizasyon 
e) Konjenital adrenal hiperplazi 
 
40. Kanda şilomikron artışı ile giden hiperlipidemi tipi hangisidir?
a) Tip I hiperlipidemi
b) Tip II hiperlipidemi
c) Tip IIb hiperlipidemi
d) Tip IV hiperlipidemi
e) Tip V hiperlipidemi

41. Duodenal aspirasyon sıvısı ile tanısı konan mikroorganizma hangisidir?
a) Giardia lamblia
b) Toxoplazma gondii
c) L.donovani
d) Ascaris lumbricoides
e) E.granulosus 

42. Türkiyede en az görülen mantar enfeksiyonu hangisidir?
a) Histoplazma capsulatum
b) Malessezia furfur
c) Aspergillus flavus
d) Coccidiodes immitis
e) Trichofiton schonlei

43. Ayağına paslı çivi batan, en son 15 yıl önce tetanoz rapeli yapılan 75 yaşındaki hastaya en uygun tedavi protokolü nedir?
a) IM toksoid + Ig
b) IM toksoid
c) Toksoid + penisilin(IV)
d) 2 doz aşı
e) Toksoid + penisilin(oral)

44. Sivrisineklerden insana sıtma bulaştıran plasmodium formu hangisidir?
a) Trofozoid
b) Sporozoit
c) Ookist
d) Ookinet
e) Merozoid 
 
45. Çocuklarda ve yenidoğanlarda granülomatöz menenjit yapan, makrofaj içinde yer alan
ve soğukta zenginleştirme yöntemi ile üretilen mikroorganizma hangisidir?
a) Y.enterocolitica
b) L.monositogenez
c) E.coli
d) H.influenza
e) Myocoplazma 

46. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin larvası yaşam döngüsü sırasında akciğerlere geçerek enfeksiyon oluşturabilir?
a) Giardia intestinalis
b) Enterobius vermicularis
c) Toxoplazma gondii
d) Ascaris lumbricoides
e) Tryponozoma crusii

47. Romatizmal kalp hastası olan bir kişide diş çekimini takiben infektif endokardite neden olan en sık etken hangisidir?
a) S.aureus
b) H.influenza
c) Enterokoklar
d) S.viridans
e) Katalaz(-) S.aureus 

48. Alkolik erkek hastada akciğer enfeksiyonuvar.Balgamında Gr(-) kapsüllü basil görülüyor.Tanınız nedir?
a) Klebsiella
b) H.influenza
c) Mycoplasma
d) Legionella
e) Staphilococcus aureus 

49. Aşağıdakilerden hangisinin tanısında kapsüllü yapıya sahip olması önemlidir?
a) Candida albicans
b) Histoplazma capsulatum
c) C.neoformans
d) Aspergillus fumigatus
e) A.israelli 
 
50. Candida albicans kültüründen yapılan yaymada bulunmayan yapı hangisidir?
a) Artrospor
b) Pseudohif
c) Blastospor
d) Gerçek hif
e) Clamidospor 

51. Cinsel ilişki ile bulaşan ve kimyasal germisidlere sensitif mikroorganizma hangisidir?
a) Tüberküloz
b) Candida
c) Lepra
d) Polio
e) HBV 

52. Yenidoğanda epidemik pleurodinya ve myokardit etkeni olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
a) HSV
b) Coxachie B
c) CMV
d) EBV
e) Adenovirüs 

53. 40 yaş üzerinde safra kesesinde kronik taşıyıcılığında en sık görülen mikroorganizma hangisidir?
a) Salmonella typhi
b) Kolera
c) Brucella
d) Hepsi
e) Hiçbiri 

54. Aşağıdakilerden hangisi hastane havalandırma sisteminden ve su depolarından bulaşan mikroorganizmadır?
a) P.auriginosa
b) Klebsiella
c) H.influenza
d) M.pneumonia
e) Legionella pneumonia 

55. Toksininde A+B subünitleri olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarbon toksini 
B) Difteri toksini 
C) Tetanoz toksini 
D) Kolera toksini 
E) Botilinum toksini 

56. Çocuklarda sinüzit,otitis media,menenjit gibi klinik tablolar oluşturan ve kanlı agara V faktörü
diski yerleştirilerek klinik örneklerden izole edilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) S.pyogenes
b) S.aureus
c) B.pertussis
d) H.influenza
e) E.coli 

57. Tonsillit, splenomegali ve ateşi olan bir çocukta viral kapside spesifik IgM antijeni pozitif bulunmuş, olası tanı nedir?
a) CMV
b) E.mononükleozis
c) HSV
d) Mycoplazma
e) L.monositogenez 

58. Primakin alan zencide hemoliz görülürse hangisini düşünürsünüz?
a) G-6-Pdehidrogenaz eksikliği
b) 2-3 difosfogliserat eksikliği
c) Pürivat kinaz eksikliği
d) Herediter sferositoz
e) Talasemi 

59. Gebelerde kullanılmayan antibiyotik hangisidir?
a) Eritromisin
b) Tetrasiklin
c) Penisilin
d) Sefalosporin
e) Etambutol 
 
60. Anaerob bakterilerin dirençli olduğu antibiyotik hangisidir?
a) Sefalosporin
b) Aminoglikozid
c) Metranidazol
d) Kloramfenikol
e) Penisilin 

61. Aşağıdakilerden hangisi hücrede depolanarak salınan mediatördür?
a) Histamin
b) Lökotrien
c) Prostoglandin
d) Sitokin
e) PAF 

62. Hangisi overin germ hücreli tümörüdür?
a) Sertoli-leydig hücreli tümör
b) Koriokarsinom
c) Granüloza teka hücreli tümör
d) Lüteinizan hücreli tümör
e) Tera

63. En sık görülen benign meme tümörü hangisidir?
a) Fibroadenom
b) İntraduktal papillom
c) Memenin kistik hastalığı
d) Medüller ca
e) Sistisarkoma filloides 

64. En sık görülen malign meme tümörü hangisidir?
a) invaziv alveolar Ca
b) Lobüler karsinom
c) Medüller karsinom
d) Sekretuar karsinom
e) invaziv duktal Ca

65. Sigarayla ilişkisi en çok olan akciğer Ca hangisidir?
a) Küçük hücreli anaplastik Ca
b) Bronkoalveolar karsinom
c) Büyük hücreli Ca
d) Karsinoid
e) Adenoid 

66. Klasik PANda en az tutulan organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karaciğer
b) Akciğer
c) Beyin
d) Böbrek
e) Testis 

67. Kuru göz, kuru ağız sendromuna yol açan otoimmün hastalık hangisidir?
a) SLE
b) Skleroderma
c) Sjögren
d) Henoch-Schlein
e) ITP 

68. En sık Parotis bezi tümörü hangisidir?
a) Pleomorfik adenom
b) Kistik adenom
c) Mukoepidermoid ca
d) Hiçbiri
e) Hepsi 

69. Aşağıdakilerden hangisi timoma ile birlikte görülür?
a) Multipl skleroz
b) Myastenia gravis
c) Romatoid artrit
d) SLE
e) Dermatomyozitis 
 
70. Hangi Ca hızla büyüdüğü, invazyon yaptığı halde, en az metastaz yapar?
a) Deride bazocellüler karsinom
b) Akciğerin epidermoid Ca sı
c) Küçük hücreli Ca
d) Böbreğin berrak hücreli Ca sı
e) Malign melanom 

71. Glomerül bazal membranında tramvay rayı (çift kontür) görünümü olan renal lezyon hangisidir?
a) Good pasture
b) Lipoid nefroz
c) MPGN
d) MLH
e) Berger hastalığı 

72. Hodgkin lenfomada görülen dev hücre tipi hangisidir?
a) Wartin-Finkeldey 
b) Langhans hücresi
c) Langerhans 
d) Reed Steinberg
e) Hiçbiri 

73. Böbrek glomerüllerine benzeyen(schiller-Duval) cisimcikleri aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Sertoli-leydig hücreli tümör
b) Endometrioid tümör
c) Granülosa hücreli tümör
d) Brenner tümör
e) Endodermal sinus tümörü 

74. Direk bilirubinemi görülen hastalık hangisidir?
a) Gilbert sendromu
b) Herediter sferositoz
c) Mantar zehirlenmesi
d) Ciggler-najar sendromu
e) Dubin-johnson sendromu 

75. Arteria meningia media hasarıyla oluşan kanamada ne oluşur?
a) Epidural hematom
b) Subdural hematom
c) Subaraknoid kanama
d) İntracranial kanama
e) İntracerebral kanama

76. Addison hastalığının en sık nedeni nedir?
a) Metabolik
b) Viral
c) Otoimmunite
d) Primer tümörler
e) Sekonder tümörler 

77. En sık deri Ca görülen otozomal resesif geçen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fenilketonüri
b) Albinizm
c) Alfa 1 antitripsin eksikliği
d) Tirozinemi
e) Dermatomyozit 

78. Hangisinde granülomatöz enfeksiyon görülmez?
a) Sarkoidozis
b) M.tuberkulozis
c) S.aureus
d) Brucellozis
e) M.leprae 

79. Hangi tümör tipi primer midede görülmez?
a) Taşlı yüzük hücreli tümör
b) Leimyoma
c) Adenokarsinom
d) Lenfoma
e) Transisyonel hücreli Ca 
 
80. Karaciğerde patoloji yapmayan metabolik hastalık hangisidir?
a) FKU
b) Galaktozemi
c) Glikojen depo hastalığı
d) Alfa 1 antitripsin eksikliği
e) Tirozinemi 

81. Barsakta safra asitlerini bağlayarak hipolipidemik etki yapan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Neomisin
b) Clindamisin
c) Sülfonamid
d) Sikloserin
e) Gentamisin 

82. Hangisi parkinsonda kullanılan periferal etkili ilaçtır?
a) Dopamin
b) L-Dopa
c) Karbidopa
d) Pergolid
e) Benztropin mesilat 

83. Astımda kullanılması halinde kriz ortaya çıkmasına neden olması dolayısı ile verilmeyen ilaç hangisidir?
a) Alfa bloker
b) Beta bloker
c) Na Kromolin
d) Teofilin
e) Terbutalin 

84. Kolinesteraz blokerlerinin etkisi olmayan hangisidir? 
a) Ganglion blokajı yaparak hipotansiyon yapması
b) Savaşta sinir gazı olarak kullanılır
c) Atropin zehirlenmesinde kullanılır
d) Myastenia gravesde tedavi edici olarak kullanılması
e) Tübokürarin zehirlenmesinde antidot olarak kullanılabilir

85. Kemik iliğini en kısa sürede etkileyen alkilleyici antineoplastik ilaç hangisidir?
a) Mekloretamin
b) Karmustin
c) Vinciristin
d) Siklofosfamid
e) Bleomisin 

86. Homozigot atipik kolinesteraz geni taşıyanlarda aşağıdaki bileşiklerin hangisinin ameliyatlarda kas gevşetici olarak verilmesi apneye neden olur?
a) Kolin
b) Kolamin
c) Süksinil kolin
d) Süksinil CoA
e) Süksinik asit 

87. Ülseratif kolitte kullanılan sülfonamid türevi ilaç hangisidir?
a) Sülfosalazin
b) Sülfadiazin
c) Sülfasakzasol
d) Sülfonamid
e) Azotioprin 

88. Anaerobik enfeksiyonlarda en geniş spektrumlu antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) imipenem
b) Metranidazol
c) Clindamisin
d) Mebendazol
e) 1. kuşak sefalosporinler 
 
89. Semptomatik akut hipokalsemi tedavisinde IV kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalsiyum laktat
b) Kalsiyum fosfat
c) D vitamini
d) Kalsiyum klorür
e) Kalsiyum iyodür 
 
90. Analjezik olarak kullanılmayan opiat türevi hangisidir?
a) Diasetil morfin
b) Kodein
c) Meperidin
d) Oksikodon
e) Dextrometorfan 

91. Aşağıdaki ilaçlardan sitokrom P450 inhibisyonu yapmayan hangisidir?
a) INH
b) Eritromisin
c) Ketakonazol
d) Trealondomisin
e) Proadifen 

92. idrarı alkali yapmak için hangisi kullanılabilir?
a) Furosemid
b) Tiazid
c) Asetozolamid
d) Civalı diüretikler
e) Triamteren 

93. Fosfodiesterazı inhibe ederek cAMP düzeyini yükselterek bronkodilatasyon yapan ilaç hangisidir?
a) Ritodrin
b) Salbutamol
c) Terbutalin
d) Teofilin
e) Atropin 

94. Digoksin intoksikasyonunda hangi antiaritmik ilaç verilir?
a) IV lidokain
b) Oral lidokain
c) IV amiodaron
d) Oral amiodaron
e) IV verapamil 

95. Renin sekresyonunu azaltan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) NSAİ
b) Beta agonistler
c) ACE inhibitörleri
d) Arteriel vazodilatatörler
e) Diüretikler 

96. Mikoplazma pnömonisine etkili antibiyotik hangisidir?
a) Eritromisin
b) Penisilin
c) İzoniazid
d) Sefalotin
e) Kloramfenikol 

97. Hipotalamusta prolaktin salınımını inhibe eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) Dopa
d) Dopamin
e) Fenil etilamin 

98. Hangi anti-tüberkülo ilaç görme keskinliğinde azalma, optik nörit ve kırmızı-yeşil görmede bozukluk, bulanık görme yapar?
a) Streptomisin
b) INH
c) Rifampin
d) Etambutol
e) PAS 

99. Yanık sağaltımında ilk olarak kullanılan antiseptik hangisidir?
a) Betadin
b) Çinko
c) Selenyum
d) Ag(gümüş) sülfadiazin
e) H2O2 
 
100. Sülfonilüre grubu oral hipoglisemik ajanlar insülin salgılanmasına nasıl yol açarlar?
a) ATP bağımlı K kanal inhibisyonuna neden olma
b) Kalsiyum kanal blokajı
c) Na kanallarının inhibisyonu
d) Klor kanallarını açma
e) iyot kanallarını açma 
 
101. Hangisi kızamığın komplikasyonu değildir?
a) Myokardit 
b) Artrit
c) Pnömoni 
d) Ensefalit
e) Otitis media

102. Sağ hemitoraksta skapuladan kaideye kadar matite alınan bir hastada vibrasyon torasik alınmıyor ve solunum
sesleri duyulmuyor.Sağda skapulanın altında frotman duyuluyor. Röntgende sağ hemitoraksta skapuladan diaframa
kadar opesite saptanıyor. Mediasten sola tarafa itilmiş.Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fibrinoid plörit 
b) Amfizem
c) Atelektazi
d) Plevral effüzyon 
e) Kronik bronşit

103. Mekonyum ileusu olan 7 günlük erkek bebekte aşağıdaki hastalıklardan hangisi ilk olarak akla gelmelidir?
a) Hipotiroidi
b) Kistik fibrozis 
c) Trizomi
d) Alfa1 antitripsin eksikliği 
e) Neonatal sepsis

104. HIV pozitif çocuklarda gelişen hemen hemen tüm lenfomaların ve tüm leiomyosarkomların
patogenezinde rol oynayan virüs aşağıdakinlerden hangisidir?
a) EBV 
b) HTLV-1 
c) HSV-8
d) CMV
e) RSV

105. 40 haftalık 3000 gram doğan bebeğin doğumda 17 gr/dl olan hemoglobini, sekizinci haftada hemoglobini 10 gr/dl ölçülüyor.
Hepatosplenomegalisi yok, lökosit normal, trombosit normal, diğer laboratuar verileri de normalse ne düşünürsünüz?
a) Fe eksikliği anemisi
b) B12 eksikliği 
c) Aplastik anemi
d) Folik asit eksikliği 
e) İnfantın fizyolojik anemisi 


106. Perinatal hipokside görülmeyen bulgu hangisidir?
a) DIC
b) Konvülziyon 
c) Hiperglisemi
d) Kalp yetmezliği 
e) Hemoliz

107. Aşağıdakilerin hangisinde elektrokardiyografi(EKG)'de P- R aralığında uzama olur? 
a) Glikojen depo hastalıkları
b) Sağ dal bloğu
c) Sinüzal aritmi
d) Akut Romatizmal Ateş (ARA)
e) Wolf-Parkinson White (WPW) sendromu

108. Hangisi hipokrom mikrositer anemi nedeni değildir?
a) Herediter sferositoz 
b) Talasemi
c) Sideroblastik anemi 
d) Fe eksikliği anemisi 
e) Pb entoksikasyonu

109. Çocukta hemolitik anemi coombs (+), hepatosplenomegali, hematüri, makülopapüler döküntü, trombositopeni ve artrit var olası tanınız nedir?
a) Romatoid artrit 
b) Sjögren sendromu
c) Henoch schönlein vasküliti 
d) Skleroderma
e) SLE 

110. Minimal lezyon hastalığında aşağıdakilerden hangisinde görülmez? 
a) Selektif proteinüri
b) Hiperlipidemi
c) Normokomplamentemi
d) Makroskopik hematüri
e) Hipoalbuminemi

111. Çocukta meckel divertikülünün en sık komplikasyonu nedir?
a) Hematokezya
b) Melena(kanama)
c) Hematemez 
d) Kabızlık
e) ishal

112. Geniş VSD'li bir çocukta kalıcı olabilecek en önemli komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalp yetmezliği
b) Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu
c) Pulmoner vasküler hastalık
d) Büyüme-gelişme geriliği
e) Sol prekordiumda belirginleşme

113. Aşağıdakilerden hangisinde hipofosfatemi görülür? 
a) D vitaminine bağlı raşitizm 
b) Renal osteodistrofi 
c) Psödohipoparatiroidizm
d) Hipoparatiroidizm
e) Travma sonrası

114. Steroide dirençli kronik trombositopeni tedavisi hangisidir?
a) Splenektomi 
b) Plazmaferez
c) immunglobulin
d) Kan transfüzyonu 
e) Oral antikoagulan

115. Hangi mikroorganizmanın tanısı seroloji ile konur?
a) M.leprae
b) Mycoplasma pneumonia 
c) K.pneumonia
d) M.tuberkülozis 
e) S.pyogenes

116. Aşağıdakilerden hangisi poststreptokoksik glomerülonefritin PSGN bulgularından birisi değildir?
a) Periferik ödem
b) Konvülziyon
c) Antinükleer antikor pozitifliği
d) Anüri
e) Sedimentasyon yüksekliği

117. SLE'li anneden doğan bebekte görülen en önemli SLE komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pnomonit
b) Trombositopeni
c) Otoimmun hemolitik anemi
d) Kolestatik hepatit 
e) Konjenital kalp bloğu

118. Sternum sol kenarında erken diastolik üfürüm aşağıdaki hangi hastalıkta görülür?
a) Aort yetmezliği 
b) Mitral stenoz
c) ASD
d) Aort stenozu 
e) VSD
 
119. Fallotta bulunmayan komponent aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pulmoner stenoz 
b) VSD
c) Ata biner aorta 
d) Mitral stenoz
e) Sağ ventrikül hipertrofisi
 
120. Annesi Down sendromu taşıyıcısı olan erkek fetusun Down sendromlu olma riski % kaçtır? 
a) 75
b) 0 
c) 100 
d) 50
e) 25

121. Aşağıdaki antibiyotik kombinasyonlarından hangisi, neonatal sepsisin ampirik tedavisinde ilk seçenektir? 
a) Ampisilin + gentamisin
b) Piperasilin + Gentamisin
c) Penisilin + Kloramfenikol
d) Penisilin + Seftazidim
e) 3. Kuşak sefalosporin

122. Kernikterus bozukluğu yapan hangisidir?
a) Tıkanma sarılığı
b) Hemosiderozis
c) Dubin-johnson sendromu 
d) Hemokromatozis
e) Hemolitik anemi 

123. inflamatuar barsak hastalığının çocukluk çağında görülmeyen ekstraintestinal bulgusu aşağıdakinlerden hangisidir? 
a) Sklerozan kolanjit
b) Glomerulonefrit
c) Ankilozan spondilit
d) Üveit
e) Serebral tromboemboli

124. 22 yaşından küçük bayanlarda en sık izlenilen meme patolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fibroadenom
b) Fibrokistik değişiklikler
c) Paget hastalığı
d) İntraduktal karsinom
e) Lobüler karsinom

125. Sistemik juvenil romatoid artritte hangisi görülmez?
a) intermittant yüksek ateş 
b) Deri döküntüsü
c) Splenomegali 
d) iridosiklit
e) Lökositoz

126. Uzamış sarılık, kabızlık ve hipotermi olan bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfa 1 antitripsin eksikliği 
b) Hipotiroidi
c) İntrauterin hipoksi 
d) Kistik fibrozis
e) Maternal diabet

127. 25 kolekalsiferolün 1,25 kolekalsiferole dönüşümünü sağlayan 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin arttığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a. PTH da artma 
b. PTH da azalma 
c. Hiperkalsemi 
d. Kronik böbrek yetmezliği
e. Fenobarbital kullanımı

128. Daha önce PPD pozitif olan hastada aşağıdaki hastalıkların hangisinin seyrinde anerji gelişebilir?
a) Akut bronşit
b) Kronik bronşit 
c) Amfizem
d) Pnömokoksik pnömon 
e) Milier tbc

129. Steroid sağaltımının en etkili olduğu böbrek hastalığı hangisidir?
a) Good pasture sendromu 
b) MPGN
c) Nefritik sendrom 
d) MLH
e) Kimmel-Steel Wilson sendromu
 
130. Konjenital pilor stenozu olan çocukta tedavide ilk ne yapılır?
a) CO narkozu
b) Piloromyotomi
c) Sıvı elektrolit dengesi düzenlenir
d) Endoskopik dilatasyon
e) Nazogastrik sonda takılır

131. inferior duvar iskemisi düşündüğünüz bir hastada en iyi bilgiyi hangi derivasyonlar verir?
a) DII, DIII, AVF
b) DIII, AVR
c) V1, V2, V3
d) V5, V6
e) DI, DII, V1

132. Aşağıdakilerden hangisi telekardiyografide kalbin sağında çift kontur görünümüne neden olur?
a) Sol atrium dilatasyonu
b) Sağ atrium dilatasyonu
c) Sol ventrikül hipertrofisi
d) Hiler dolgunluk
e) Aort elengasyonu 

133. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer ile ilgili fonksiyon bozukluğu göstergesi değildir?
a) Kanda indirekt bilirubin artışı
b) Plazma fibrinojeninde azalma
c) Serum asid fosfataz düzeyinde artma
d) Brom sulfofitaleyn(BSP)nin glutatyon ile konjuge edilememesi 
e) Serumda 5’ Nükleotidaz artışı 

134. Carey coombs üfürümü nedir?
a) Apekste middiastolik üfürüm
b) Mitral odakta diastolik üfürüm
c) Pulmoner odakta sistolodiastolik üfürüm
d) Mitral odakta sistolik üfürüm
e) 2.sol interkostalde diastol sonu üfürüm 

135. Periferik emboli oluşturmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mitral stenoz
b) Pulmoner stenoz
c) Ateroskeroz
d) Miyokard infarktüsü
e) Aort koarktasyonu 

136. Tip I diabetes mellitusta kronik kan şekeri profilinde yükselmeyi gösteren aşağıdakilerden hangisidir? 
a) C-peptid
b) HbA1c 
c) Haptoglobulin
d) BUN
e) Glikolize albumin

137. Aşağıdakilerden hangisi hipoozmolar hiponatremi nedenleri arasında yer almaz?
a) Nefrojenik diabetes insipitus
b) Hipoaldosteronism
c) Uygunsuz ADH sendromu
d) Hipotiroidi
e) Addison hastalığı

138. Hodgkin tedavisi gören hastada 4.kürde el-ayak uyuşması görülürse hangi ilaç sorumludur?
a) Siklofosfamid
b) Metotreksat
c) Vinkristin
d) Sitozin arabinozid
e) 6 merkaptopürin

139. Hipokalsemi yapmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lityum kullanımı
b) Hipomagnezemi
c) Akut pankreatit
d) İntestinal malabsorbsiyon
e) Vitamin D eksikliği
 
140. DICe en sık neden olan akut myeloid lösemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) M5
b) M1
c) M2
d) M3
e) M4 

141. Perikard tamponadında görülen nabız tipi hangisidir?
a) Pulsus alternans
b) Pulsus tardus
c) Pulsus bigemini
d) Pulsus paradoksus
e) Pulsus bisferiens 

142. Erişkinlerde en sık görülen lenfoid kanser aşağıdakinlerden hangisidir?
a) KLL
b) ALL
c) Multiple myelom
d) Hodgkin hastalığı
e) Non-hodgkin lenfoma

143. Hangisi kan transfüzyonu komplikasyonu değildir?
a) Allerjik reaksiyon
b) Hiperkalemi
c) Hiperkalsemi
d) Hemolitik reaksiyon
e) Geç tip hipersensitivite 

144. Kas güçsüzlüğü, hipertansiyonu, poliürisi olan hastada primer hiperaldesteronizm (conn sendromu) laboratuvar bulguları nelerdir?
a) Na azalması, Aldesteron artışı, K azalması
b) Na azalması, Aldesteron artışı, K artması
c) Na azalması, Aldesteron azalışı, K azalması
d) Na yüksekliği, Aldesteron azalışı, K azalması
e) Na yüksekliği, Aldesteron artışı, K azalması

145. Kolitis ülserozada Crohn hastalığından daha sık görülen sistemik bulgu aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Aftöz stomatit
b) Episklerit
c) Eritema nodosum
d) Sklerozan kolanjit
e) Amiloidoz

146. Aşağıdaki durumların hangisinde koma halindeki hastanın pupilla refleksi normaldir?
a) Metabolik koma
b) Pons lezyonu
c) Mezensefalik lezyon
d) Unkal herniasyon
e) Addie pupil 

147. Nikotin yoksunluğunda hangisi görülmez?
a) Dikkat azalması
b) iştahta artma
c) Anksiyete
d) Bradikardi
e) Öföri 

148. Bilateral hemiparezisi olan, konuşma, yutma, çiğneme güçlüğü çeken, gülme, ağlama epizodları geçiren hastada en olası tanı nedir?
a) Pseudotümör serebri
b) Psödobulber palsi
c) Parkinson
d) intrakranial hematom
e) Caput succadeneum 

149. Akustik nörinomda genellikle etkilenmeyen sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) N.trigeminalis 
b) N.hypoglossus
c) N.facialis
d) N.vestibularis süperior
e) N.vestibularis inferior 
 
150. Aşağıdakilerden hangisinde osteoporoz riski artmaz?
a) Hipotiroidi
b) Kronik alkolizm
c) Hipogonadizm
d) Cushing sendromu
e) Hiperprolaktinemi 

151. Kronik olarak benzene maruz kalmada en belirgin değişiklik hangi sistemde meydana gelir?
a) Sindirim sistemi
b) Solunum sistemi
c) Hematopoetik sistem
d) Dolaşım sistemi
e) Sinir sistemi 

152. Hangi iç salgı bezinin disfonksiyonu deliryuma neden olmaz?
a) Tiroid
b) Paratiroid
c) Adrenal
d) Over
e) Hipofiz 

153. Zehirlenme sonucu ölen kişinin otopsisinde kiraz kırmızısı renkte cilde hangisi neden olur?
a) CO
b) CCl4
c) DDT
d) Kurşun
e) Siyanür 

154. Primer osteoartritte en sık tutulan eklem hangisidir?
a) PiF
b) MKF
c) Sakroiliak
d) DiF
e) Tibiotalar 

155. Kronik episodik atak göstermeyen vertigo, işitme kaybı, kulak çınlaması,
fasial ve trigeminal paralizisi bulunan hastada tümörün yerleşim yeri neresidir?
a) Temporal lob
b) Kapsula interna
c) Frontal lob üst taraf 
d) Serebellopontin bölge
e) Beyin sapı 

156. Aşağıdakilerden hangisi vaka-kontrol araştırmalarının özelliklerinden biri değildir?
a) Kolay uygulanması
b) Ucuz olması
c) Hatırlama zorluğu
d) Seyrek görülen hastalıklar için uygun olması
e) Uzun zamanda sonuçlanması

157. Multipl sklerozda duyarlılığı en yüksek olan görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) BT
b) Anjiografi
c) MR(manyetik rezonans)
d) İki yönlü kafa grafisi
e) Beyin sintigrafisi 

158. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde epidermal hücre yenilenme süresi kısalmıştır?
a) Psöriazis
b) Rozasea
c) Akne vulgaris
d) Parapsöriazis
e) Pitriazis rozae

159. Enürezis nokturnanın tedavisinde en etkili ilaç hangisidir?
a) imipramin
b) Metil fenidat 
c) Klorpromazin
d) Diazepam
e) Bromokriptin 
 
60. L4-L5 arası disk herniasyonunda görülmeyen bulgu hangisidir?
a) Belde hipoestezi
b) Ayak bileğinde dorsofleksiyon kaybı
c) Baş parmakta dorsofleksiyon kaybı
d) Patella refleksi kaybı
e) Tenar kaslarda atrofi 

161. Aşağıdakilerden hangisi enterokolik fistülün spontan olarak kapanmasını kolaylaştıran durumlardan biri değildir? 
a) Fistüle komşu ve fistüle drene apse 
b) Outputun az olması
c) 2 cm den uzun fistül
d) Distalinin açık ve pasajın mevcut olması
e) inflamatuar barsak hastalığına sekonder olmaması

162. 2 yıl önce kolesistektomi geçiren 70 yaşındaki kadında yüksek ateş, titreme, sarılık, karın ağrısı
şikayeti ile başvuruyor. Lökosit:15.000, ALP:350, amilaz normal ise en olası tanı nedir?
a) Sklerozan kolanjit
b) Pankreas başı Ca
c) Pankreatit
d) Hepatik abse
e) Akut süpüratif kolanjit 

163. Kolon divertikül kanamasında ilk önce yapılmayan tetkik hangisidir?
a) Baryumlu grafi
b) Eritrosit sintigrafisi
c) Selektif anjiografi
d) Üst GİS endoskopisi
e) Sigmoidoskopi 

164. Mide perforasyonu olduğu düşünülen bir hastada tanı için en yararlı radyolojik yöntem hangisidir?
a) Abdominal USG
b) Yatarak direkt grafi
c) Direkt PA akciğer grafisi
d) Baryumlu mide duodenum grafisi
e) Gastroskopi 

165. Meme kanserinde T2N1M0 aşağıdakilerden hangisine uyar?
a) 4 cm büyüklüğünde tümör, fikse olmamış bir lenf nodu, metastaz yok 
b) 3 cm büyüklüğünde tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok.
c) 5 cm büyüklüğünde tümör, tek fikse lenf nodu, metastaz yok.
d) Her iki memede tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok.
e) 6 cm büyüklüğünde tümör, lenf nodu tutulumu yok,metastaz yok.

66. Kolon kanserinde TNM sınıflamasına göre Kolon duvarını tamamen tutmuş,
parakolik iki tane LAP olan ve uzak metastazı olmayan hasta hangi evrededir?
a) Evre 0
b) Evre I
c) Evre II
d) Evre III
e) Evre IV

167. Yara onarımın akut fazında etkili olmayan hangisidir? 
a) Epitel hücresi
b) Makrofaj hücresi
c) Endotel hücresi
d) Düz kas hücreleri
e) Nötrofil hücreleri 

168. Trafik kazası nedeniyle uzun süre komada kalan hastanın protein-kalori eksikliğini tamamlamak için hangi yol tercih edilir? 
a) Nazogastrik
b) Gastrostomi
c) Jejunostomi
d) TPN
e) Periferik venöz besleme

169. Hipokalemi tedavisinde IV olarak verilecek 1000 ml içinde potasyum miktarı meq/lt cinsinden verilebilecek maksimum doz ne kadardır?
a) 10 mEq/lt
b) 40 mEq/lt
c) 100 mEq/lt
d) 160 mEq/lt
e) 200 mEq/lt

170 ve 171.sorular aşağıdaki vakaya göre cevaplandırılacaktır.
 
VAKA: 65 yaşında erkek hasta ateş, lökositoz, sağ ayağında şişlik, ağrı ve kızarıklık olan hasta 2 yıl önce koroner bypass cerrahisi
geçirmiş ve saphen veni çıkarılmıştır. Bu tablo daha önce 2 kez yinilenmiş ve antibiyotikle sağaltılmıştır. Fizik bakıda ateş 39 derece,
sağ vena sephana magna hattında kızarıklık,ödem ve ağrısı var.Heriki ayakta tinea pedis enfeksiyonu var. 
 
170. Yukarıdaki hastada sellülit/lenfanjit tablosundan sorumlu olma olasılığı en yüksek etken nedir?
a) Non A beta hemolitik streptokok
b) Staphilococcus aureus
c) Trichophiton interdigitale
d) Erysipelothrix rhusipathia
e) Candida albicans 

171. Yukarıdaki hastada hangi ilaç kullanılır?
a) Oral griseofulvin
b) PE vankomisin
c) Flukanazol
d) Prokain penisilin
e) Oral ciprofilaksazin 

172. Aşağıdaki yanık yüzdelerinden hangisi yanlıştır?
a) Genital bölge %9
b) Baş %9
c) Ayak %18
d) Sağ üst extremite %9
e) Sol üst extremite %9 

173. Duodenal ülserlerde masif kanamaya neden olan hangi arterdir? 
a) A.gastrica dextra
b) A.gastrica sinistra
c) A.gastroepiploica
d) A.gastroduodenalis
e) A.splenica 

174. Karsinoid tümör en sık nereye yerleşir?
a) Appendiks vermiformis
b) Mide
c) ileum
d) Jejunum
e) Kolon 

175. DiCde hangisinin artışı tanıyı destekler?
a) Faktör 8 
b) Fibrin yıkım ürünleri
c) Fibrinojen 
d) Trombosit 
e) Eritrosit 

176. Kolesistektomi cerrahisinden sonra en sık görülen komplikasyon hangisidir?
a) Subhepatik koleksiyon
b) Safra yolları yaralanması
c) Koledokta taş kalması
d) Kolanjit
e) Peritonit 

177. Rektum kanserinin en sık semptomu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diare
b) Obstrüksiyon
c) Tenezm
d) Konstipasyon
e) Kanama 

178. Sekonder bilier sirozun en sık nedeni hangisidir?
a) Bilier tıkanıklık
b) Pankreas ca
c) Kolanjiokarsinom
d) Kist hidatik
e) Koledok kisti 

179. Kolonda adenomatöz polip en sık nereye yerleşir?
a) Transvers kolon
b) Sigmoid kolon
c) Rektosigmoid bileşke
d) inen kolon
e) Çıkan kolon 
 
180. Akut A.mezenterica inferior tıkanması ile ilişikin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Lökositoz görülür.
b) Kanama ve konstipasyona yol açabilir.
c) Mukozal lezyonları görmek için sigmoidoskopi -kolonoskopi yapılır.
d) Kesin tanı için anjiografi yapılabilir.
e) En sık nedeni embolilerdir.

181. Parçalı, kapalı femur alt ucu kırığından 24-48 saat sonra dispne, solunumda hızlanma, siyanoz, ateş,
supraklaviküler bölgede peteşi gelişen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yağ embolisi
b) Hemotoraks
c) Pnömotoraks
d) ITP
e) DIC 

182. Gece artan kemik ağrısı nedeniyle uyanan çocukta ağrı aspirine yanıt vermektedir.
Grafide ortası radyolusent nidus etrafında sklerotik lezyonu seçilen kemik tümörü hangisidir?
a) Kondroblastom
b) Ewing sarkomu
c) Osteoma
d) Osteoblastoma
e) Osteoid osteoma 

183. Aşağıdakinlerden hangisi üst genitoüriner sistem transizyonel hücreli karsinomunun major risk faktörüdür?
a) Bilhiariazis
b) Balkan nefropatisi
c) Nefrolitiazis 
d) Sigara içimi
e) Anilin boyaları

184. Kırmızı göz şikayeti ile başvuran hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?
a) Vitreus hemorajisi
b) Akut konjunktivit
c) Keratit
d) Akut iridosiklit
e) Akut açı kapanması glokomu

185. Topikal anestezide kullanılmayan hangisidir?
a) Kokain
b) Lidokain
c) Benzokain
d) Pentokain(tetrakain)
e) Fentanil 

186. Prognozu en iyi malign germ hücreli over tümörü hangisidir?
a) Disgeminom
b) Endodermal sinüs tümörü
c) Koryokarsinom
d) Teratom
e) Gonadoblastom 

187. Pür XY gonadal disgenezisi olan hastada aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) İç organlar kadın tipindedir.
b) Dış organlar erkek görünümündedir.
c) Testosteron seviyesi azalmıştır.
d) Gonadotropinler artmıştır.
e) Adölesan çağda meme gelişimi görülmez.

188. Virilizm olmadan defeminizasyon bulgusu hangisidir?
a) Kol ve bacak kaslarında hipertrofi 
b) Kliteromegali
c) Temporal alopesi
d) Memede atrofi
e) Ses kalınlaşması 

189. Dismenorede verilmesi uygun olmayan ilaç hangisidir?
a) Östrojen
b) Kombine OKS
c) Mefenamik asit
d) Aspirin 
e) Naproksen 
 
190. Postpartum ilk günlerde hangisi normal değildir?
a) Lökositoz
b) Ateş
c) Asetonüri
d) Diürez
e) Hemotokrit artışı 

191. Preeklampside hipertansiyonun sebebi hangisidir?
a) Hipervolemi 
b) Generalize vazospazm 
c) GFR azalması 
d) Na tutulması 
e) Fe eksikliği

192. Cerrahi skar dokusu;rektum,over,periton,akciğer ve lenf nodlarında ,genital kaynaklı yapının görüldüğü hastalık hangisidir?
a) Endometriozis 
b) Adenomyozis
c) Teratom
d) Paget hastalığı
e) Leiomyom 

193. Postmenapozal hormon replasman tedavisi için transdermal yöntem aşağıdaki durumların
hangisinde tercih edilmesinin oral östrojen alınmasına göre bir avantajı yoktur?
a) Antiepileptik kullanan epilepsili hasta 
b) Kolelitiyazisli hasta
c) Hipertansiyonlu hasta
d) Osteoporozlu hasta 
e) Hiperlipidemik hasta

194. Hangisi gebelikte görülen kardiofizyolojik değişikliklerden değildir?
a) Diyastolik basıncın sürekli artması
b) Kalbin hacim ve büyüklüğünün artması
c) Periferik rezistans azalması
d) Kardiak outputun artması
e) Böbreklerde hacim artışı

195. Kombine oral kontraseptif kullanımında kan tablosunda azalan değer hangisidir?
a) Fibrinojen
b) Albumin
c) Trombosit
d) Hemoglobin
e) Protrombin zamanı

196. Postpartum 3.günde ateş oluyor.Uygun antibiyotiğe rağmen ateş düşmüyorsa olası tanınız nedir?
a) Mastit
b) Pelvik peritonit
c) Pyelonefrit
d) Septik pelvik tromboflebit
e) Endometrit

197. Normalde gebeliğin 20.haftasından sonra görülen preeklampsi ilk trimestrde görülürse ilk düşünülecek hangisidir?
a) Ablatio plasenta
b) Plasenta previa
c) Mol hidatiform 
d) Missed abortus
e) Ektopik gebelik

198. Aşağıdakilerden hangisi endometrial kanser riskini arttırır?
a) Sigara
b) Parite
c) Kombine oral kontraseptif
d) Erken menopoz
e) Tamoksifen kullanımı 

199. En sık miyomatöz dejenerasyon tipi hangisidir?
a) Kalsifiye dejenerasyon
b) Kistik dejenerasyon
c) Nekrotik dejenerasyon
d) Hyalen dejenerasyon
e) Granülamatöz dejenerasyon 
 
200. Tokoliz amacıyla hangi etken madde kullanılır?
a) Histamin
b) Ritodrin
c) PGF2alfa
d) Metoksamin
e) Prostaglandin
 

Yorumlar
Sen de Yaz