Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1993 TUS SORULARI

1. Hipofiz bezini örten, diafragma sellanın üstünde ve infindibulumun hemen önünde olan oluşum nedir? 
a) Nervus oculomotorius 
b) Nervus abducens 
c) Arteria carotis interna 
d) Optik kiazma 
e) Nervus trochlearis
 
2. Vena pulmonalis dextra nereye açılır? 
a) Atrium sinistra arkasına 
b) VCI 
c) VCS 
d) Atrium dextra arkasına 
e) Vena brachiosephalicus dextra 
 
3. Pankreas başı tümörü, caput ile processus inkinatus arasından geçen bir artere bası vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu arterdir? 
a) Arteria gastroduodenalis 
b) Arteria mezenterica superior 
c) Vena lienalis 
d) Arteria mezenterica inferior 
e) Hiçbiri
 
4. Ön kol pronasyon yapamıyor, fleksiyon kısıtlılığı var. Tenar kas atrofisi var ise hangi sinir bozukluğu düşünülür? 
a) Nervus radialis (superfisialis) 
b) Nervus radialis (profundus) 
c) Nervus ulnaris 
d) Nervus medianus 
e) Nervus musculocutaneus 
 
5. Retinada horizontal hücre aksonunun sinaps yaptığı hücre hangisidir? 
a) Rod hücreleri 
b) Amakrin hücre 
c) Ganglion hücreleri 
d) Müllerien radial hücre 
e) Pigment hücreleri 
 
6. Nervus Facialis canalis facialise girmeden zedelenirse kulakta hiperakuzi gözlenmesi aşağıdaki kasların hangisinin çalışmamasına neden olur? 
a) Musculus tensor timpani 
b) Musclus stapedius 
c) Tensor veli palatini 
d) Musculus zygomaticus major 
e) Musculus levator ani 
 
7. Torasentez posteriordan yapılırken hangi interkostal aralıktan girilir? 
a) 3 
b) 7 
c) 9 
d) 11 
e) 5 
 
8. Medulla spinalisin duramater bağlandığı yapı hangisidir? 
a) Konus medullaris
b) Piamater 
c) Ligamentum dentikulatum 
d) Filum terminale 
e) Galea aponeuratika 
 
9. istemli hareket ile ilgili motor yolların merkezi hangisidir? 
a) Gyrus presentralis 
b) Postsantral gyrus 
c) Bazal ganglionlar 
d) Gyrus postsantralis 
e) Corpus callosum 
 
10. Nabız oluğu Musculus flexor carpi radialis ile hangisi arasındadır? 
a) Musculus fleksor pollisis longus 
b) Musculus fleksor dijitorum süperfisialis 
c) Musculus brachioradialis 
d) Musculus supinator 
e) Musculus fleksor carpi ulnaris
 
11. Sinir hücresi aksonunda depolarizasyonun ranvier boğumundan atlayarak ilerlemesine ne ad verilir? 
a) Bifazik aksiyon potansiyeli 
b) Ortodromik ileti 
c) Antidromik ileti 
d) Lokal yanıt 
e) Saltatorik ileti
 
12. Aşağıda sinir lifi ve bu sinir lifi tarafından gerçekleştirilen fonksiyonu verilmiştir. Hangisinde sinir lifi ve fonksiyonu doğru eşleştirilmemiştir? 
a) A beta: kas iğciğini innerve eder 
b) A alfa: motor ileti 
c) C lifleri: yavaş ağrı iletimi 
d) A delta: hızlı ağrı iletimi 
e) B lifleri: otonom sistem 
 
13. Hücre membranı reseptörlerine bağlanarak etki eden hormonların ikincil habercisi rolü olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) cGMP 
b) cAMPP 
c) Calmodülin 
d) Fosfoinositol 
e) Ca2+
 
14. ilaçların büyük moleküllere bağlanmasını sağlayan en kuvvetli bağ hangisidir? 
a) iyon dipol 
b) iyonik bağ 
c) Kovalent bağ 
d) Hidrojen 
e) Vandervals bağları 
 
15. Orta dereceli sıvı kaybında vucüttaki ilk kompansasyon mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kalbin atım volümü artar 
b) Venler kollabe olur 
c) Venlerde direnç artışı 
d) Hiçbiri
e) ..........
 
16. Orta derecede egzersiz yapan sporcuda soluk hacminde artışın primer nedeni nedir? 
a) inspirasyon yedek hacmi (iRV: inspiratuar rezerv volüm) 
b) Ekspirasyon yedek hacmi 
c) Vital kapasite 
d) Artık hacim 
e) Total akciğer kapasitesi
 
17. Midede pepsin aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? 
a) Argentafill hücreleri 
b) Esas hücrelerden (chief) 
c) Parietal hücrelerden 
d) Boyun mukus hücreleri 
e) Paneth hücreleri
 
18. Sürfaktanı yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alveolar makrofaj 
b) Tip I pnömosit 
c) Goblet 
d) Tip II pnömosit 
e) Prizmatik epitel hücreleri 
 
19. Fetal dolaşımda PO2 nerede en yüksektir?
a) Umblical arter 
b) Umblical ven 
c) Ductus arteriosus 
d) VCS 
e) Aorta
 
20. Plasentayı oluşturmayan yapı hangisidir? 
a) intra embriyoner mezoderm 
a) Ekstraembriyoner mezoderm 
b) Desidua basalis 
c) Sitotrofoblast 
d) Sinsityotrofoblast
 
21. Aşağıdaki biyolojik moleküllerin hangisinde birden fazla çift bağ içeren 20 karbonlu yağ asiti sentezlenir? 
a) Kolin 
b) Prostoglandin sentezi 
c) Tokoferol 
d) Sfingozin 
e) Myoinositol
 
22. SSS nin kullandığı enerji normal şartlarda aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Laktat 
b) Yağ asitleri 
c) Keton cisimleri 
d) Aminoasitler 
e) Glikoz 
 
23. Akciğerde sürfaktan yapısına giren fosfolipitlerin hangisinin eksikliğinde solunum sıkıntısı hastalığı gelişir? 
a) Lesitin 
b) Sfingozin 
c) Sefalin 
d) Kardiolipin 
e) Plazminojen
 
24. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin antioksidan özelliği vardır? 
a) E vitamini 
b) Folik asit 
c) Biotin 
d) A vitamini 
e) Vitamin B6 
 
25. Homogentisik asid oksidaz aktivitesi eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan alkaptonüri hangiaminoasid bozukluğudur? 
a) Triptofan 
b) Tirozin 
c) Alanin 
d) Sistein 
e) Metionin
 
26. KC ve böbrekten kana serbest glikoz salınmasını sağlayan kaslarda bulunmayan enzim hangisidir? 
a) Fosforilaz fosfataz 
b) Hekzokinaz 
c) Glikoz-6-Fosfataz 
d) Glikokinaz 
e) Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz
 
27. Fibrini polimerize eden faktör hangisidir? 
a) FIX 
b) FXIIIa 
c) FIIa 
d) FVIIa 
e) FVII 
 
28. Hangi protein Fe++ den Fe+++ e dönüşümü yapar?
a) Ferritin 
b) Apoferritin 
c) Transferrin 
d) Hemosiderin 
e) Seruloplazmin
 
29. Apo E eksikliğinde şilomikron kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenemediği durumlarda hangi tip lipoproteinemi görülür? 
a) Tip IV 
b) Tip II 
c) Tip III 
d) Tip V 
e) Tip I 
 
30. intracellüler patojen mikroorganizmaların öldürülmesiyle direkt ilgili olmayan hangisidir? 
a) Hidroksi radikalleri 
b) Süperoksit radikalleri 
c) Sitokrom enzimleri 
d) Hidrojen peroksit 
e) Lizozomal
 
31. Safra tuzu yapımında gerekli olan aminoasitler hangileridir? 
a) Glisin - taurin 
b) Taurin - alanin 
c) Glutamin - serin 
d) Serin - treonin 
e) Glutamin - asparajin 
 
32-Kolestatik sarılıkta idrarda hangi tip bilirubinemi çıkar?
a) Bilirubin di glukronat 
b) Biliverdin 
c) Albumine bağlı bilirubin 
d) Serbest bilirubin 
e) Bilirubib ligandin kompleksi
 
33. Glikoprotein sentezinde karbonhidratların protein molekülüne bağlandığı hücre organalleri hangisidir?(2004-E) 
a) Sitoplazmil hücre zarı 
b) Endoplazmik retikulum - golgi 
c) Ribozom - çekirdek 
d) Lizozim - çekirdek zarı 
e) Mikrozom - lizozom
 
34. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldesteron hangi iyonun dengesinden sorumludur? 
a) Sodyum 
b) K 
c) Fe 
d) Cu 
e) Zn
 
35. Kalpte yüksek olmasına rağmen myokard infarktüsünde artmayan enzim hangisidir? 
a) LDH 
b) izositratdehidrogenaz 
c) AST 
d) Kreatin kinaz 
e) Aldolaz 
 
36. Primer hiperoksalüride oksalatın endojen kaynağı aşağıdaki aminoasitlerden hangisidir? 
a) Serin 
b) Hidroksiprolin 
c) Sistein 
d) Alanin 
e) Glisin
 
37. Vücutta enerji kaynağı olarak fonksiyon gören bileşiklerin depolanması veya mobilizasyonunda hangisi rol oynamaz? 
a) Noradrenalin 
b) Kalsitonin 
c) insülin 
d) Glukagon 
e) Adrenalin 
 
38. Metil, metilen, formil ve diğer tek karbonlu bileşiklerin taşınmasına aşağıdaki vitamin türevlerinden hangisi rol oynar? 
a) Niasin 
b) Pantotenik asit 
c) Askorbik asit 
d) Folik asit 
e) Flavin
 
39. Stresin akut döneminde rol oynamayan hormon hangisidir? 
a) Epinefrin 
b) NE 
c) GH 
d) insülin 
e) Glukagon
 
40. Ateroskleroz için primer risk faktörü olmayan hangisidir? 
a) Stresli yaşam 
b) Hipertansiyon 
c) Sigara 
d) DM 
e) Hiperkolestrolemi
 
41. Psödomembranöz enterekolit etkeni (geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı)? 
a) C.botulinum 
b) C.perfiringes 
c) C.difficile 
d) C.tetani 
e) C.novyi
 
42. Aşağıdaki hangi virus defektif ve satellit olup ,hepatit B virusu veya HBs Ag varlığında replikasyon yapabilir? 
a) Hepatit A 
b) Hepatit C 
c) Hepatit D 
d) Hepatit E 
e) Hepatit T
 
43. Üst solunum yolu enfeksiyonu yapmayan virus aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Corona virus 
b) Orthomyxovirus 
c) Paramyxovirus 
d) Papova virus 
e) Rinovirus 
 
44. intramuskuler yapılmayan aşı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) influenza 
b) BCG 
c) Kuduz aşısı 
d) DBT 
e) Hepatit B 
 
45. Gazlı gangrende ilk kullanılacak ilaç hangisidir? 
a) Sulfonamid 
b) Metranidazol veya klindamisin 
c) Tetrasiklin 
d) Penisilin G 
e) Aminoglikozid 
 
46. ince barsakta yerleşip konakçıda şişkinlik bulantı ağrı dışkılamada artış ve malabsorbsiyon gelişmesine neden olan ve metranidazol ile tedavi edilen 
parazit hangisidir? 
a) Giardiyazis 
b) Pnömosistozis 
c) Babesiozis 
d) Toksoplazmozis 
e) Amip
 
47. Subakut bakteriyel endokardit etkeni olan viridans streptokokun hastada primer yerleşim yeri neresidir? 
a) Konjuktiva 
b) Deri 
c) Orofarinks 
d) Mesane
e) Üretra
 
48. Kanlı mukuslu diare yapmayan ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Vibrio kolera 
b) E.histolitica 
c) Shigella flexneri 
d) Balantidium koli 
e) Yersinia enterokolitica 
 
49. Hastanede çalışanların burun mukozasında kolonize olan hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkmasında rol oynayan bakteri hangisidir? 
a) Staf aureus 
b) Staf epidermidis 
c) Vibrio parahemoliticus 
d) Salmonella gallimorum pullorum 
e) E.coli
 
50. Hücre lizisinden sorumlu kompleman hangisidir?(2004-N) 
a) C3b 
b) C4 
c) C8 (C5-C9 eksikliği) 
d) C5 
e) C1q
 
51. Penisilinaza dirençli penisiline duyarlı olmayan stafilakok invitro testlere bakmadan neye karşı da dirençli kabul edilir? 
a) Kinolon 
b) Makrolit 
c) Aminoglikozit 
d) Sulfonamid 
e) Sefalosporin
 
52. Bakterilerde hangisinin sentezi lizojenik kontrol altındadır? 
a) Endotoksin 
b) Ekzotoksin 
c) Peptidoglikan 
d) Glikolipid 
e) Memran proteinleri 
 
53. Tekrarlayan keratokonjuktivit nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HSV1 
b) Varicella zoster 
c) Herpes B virus 
d) CMV 
e) Ebstein barr virus 
 
54. Domuzların bulunduğu bölgede sık görülen ve insanda dizanteri belirtileri ile seyreden silli helment hangisidir? 
a) G.intestinalis? 
b) B.coli 
c) T.solium 
d) E.histolitica 
e) A.lumbricoides
 
55. Makrofaj ve nötrofillerin mikroorganizmayı tanıyıp, fagozitozunu kolaylaştıran madde hangisidir? 
a) Opsonin 
b) Fosfolipid 
c) Profilin 
d) Gelsolin 
e) Ca
 
56. Kasabın kolunda ağrısız 3 cm çapında eskarlı,çevresi eritemli deri lezyonu var. Bu lezyondan alınan sıvıda kapsüllü gram (+) iri basiller ve az sayıda lökosit 
saptandı.olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
a) impetigo 
b) Püstüler dermatit 
c) Şarbon 
d) Sütçü nodülü 
e) Erizepel 
 
57. Yenidoğanda hücre içine yerleşen menenjit etkeni nedir? 
a) Staf.aureus 
b) E.coli 
c) Streptokokkus pyogenes 
d) Laktobasillus 
e) Listeriomonositogenez 
 
58. Çiğ balık etinin yenmesiyle bulaşan parazit hangisidir? 
a) Ankilostoma duodenale 
b) Himenolopis nana 
c) Trichuris trichura 
d) Diplobotrium latum 
e) Toksoplazma 
 
59. 52 yaşında immün sistemi baskılanmış bir bayan hastanın BOS unda kapsüller polisakkarit antijeni ile yapılan lateks immobilizasyon testi pozitif bulunuyor.
En olası etken hangisidir? 
a) Criptokokkus neoformans 
b) H.capsulatum 
c) N.astroides 
d) A.israeli 
e) C.albicans 
 
60. Lezyonda sülfür granülleri görülmüştür.Aşağıdakilerden hangisi olası etkendir? 
a) Aspergilloz 
b) Aktinomiçes 
c) Nokardioz 
d) Candidiazis 
e) Kriptokokkus
 
61. Mikozis fungoideste ne hücreleri görülür? 
a) Sezary-luntzner hücreleri 
b) Reed steinberg hücreleri 
c) LE hücreleri 
d) Langerhans hücreleri 
e) X hücreleri
 
62. Xeroderma pigmentozada bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Püstül 
b) Pigmentasyon 
c) Malignite 
d) Atrofi 
e) Ektropion 
 
63. Serviks Ca da en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kaşeksi 
b) Uzak metastaz 
c) Üremi 
d) Kanama
e) Enfeksiyon 
 
64. Osteomyelit en sık kemiğin hangi bölgesini tutar? 
a) Epifiz 
b) Periost altı 
c) Metafiz 
d) Diafiz 
e) Corpus 
 
65. Tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu gelişen kollajene karşı otoantikor aşağıdaki hastalıkların hangisinde vardır? 
a) Progresif sistemik skleroz 
b) Licken planus 
c) DLE 
d) Pemfigus vulgaris 
e) Kontakt dermatit
 
66. Aşağıdakilerden hangi deri lezyonu en fazla uzak metastaz yapma özelliğine sahiptir? 
a) Verruca vulgaris 
b) Squamoz hücreli Ca 
c) Bazal hücreli Ca 
d) Malign melanom 
e) Hidroadenom
 
67. Ülseratif kolitte olmayan sistemik(extraintestinal )bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Artrit 
b) Nekrotizan fasitis 
c) iridosiklit 
d) Eritema nodosum 
e) Pyoderma gangliosum 
 
68. Over yüzey epitelinden gelişmeyen tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Granüloza hücreli tümör 
b) Brenner tümörü 
c) Seröz kist adenom 
d) Müsinöz kist adenom 
e) Endometroid kanser 
 
69. Renal papiller nekroza hangisi yol açar ? 
a) Diabetes mellitus 
b) Kronik pyelonefrit 
c) SLE 
d) Kronik glomerülonefrit 
e) Good pasture sendromu 
 
70. Karaciğer kolanjiokarsinomunda karaciğere ince iğne biyopsisi yapıldığında aşağıdakilerden hangisiyle karıştırılabilir? 
a) Metastatik malign melanom 
b) Fibrosarkom 
c) Karaciğer metastatik adeno Ca 
d) iyi diferansiye hapatosellüler karsinom 
e) Fokal nodüler hiperplazi 
 
71. Aşağıdaki neoplazilerin hangisinin geçişi kalıtımsal değildir? 
a) Retinablastom 
b) Nörofibromatozis 
c) Gardner 
d) Mercel hastalığı 
e) MEN tip
 
72. Erişkinde beyinde en sık görülen tümör hangisidir? 
a) Astrositom 
b) Korioid pleksus papillomu 
c) Medullablastom 
d) Epandimom 
e) Schwannom 
 
73. Ventrikül tabanından kaynak alan beyin tümörü hangisidir? 
a) Epandimoma 
b) Astrositom 
c) Menengiom 
d) Medullablastom 
e) Oligodendrogliom 
 
74. Akciğerde silikoziste olan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bronşiektazi 
b) Fetal amfizem 
c) Diffüz fibrozis 
d) Hyalen membran hastalığı 
e) Nodüler sklerozis 
 
75. intestinal malabsorbsiyon, diare, kilo kaybı, hiperpigmentasyon, artralji, ateş, lenfadenopati, valvüler endokardit, tutulan dokudan biyopsi örneğinde glikoprotein içeren makrofaj ve içlerinde çubuk şeklinde yapılar vardır. Olası tanı nedir? 
a) Gardner sendromu 
b) Laktoz eksikliği 
c) Çöliak 
d) Wermer hastalığı 
e) Wipple hastalığı
 
76. intraduktal papillomla intraduktal papillokarsinom arasında mikroskopide intraduktal papillom lehine olan ayırıcı özellik nedir? 
a) Pseudostratifikasyon 
b) Anoploidi 
c) Hücrelerde atipi 
d) Apokrin metaplazi 
e) Myeloepitelial hücrelerin görülmemesi
 
77. En sık mezenter arter embolisi yapan hangisidir? 
a) Venöz tromboz 
b) Dehidratasyon 
c) Derin ven trombozu 
d) Atrial mural trombus 
e) Hiperkoagulabilite 
 
78. Overin metastatik kanseri hangisidir? 
a) Musinöz kist adenoma 
b) Endometroid karsinom 
c) Krukenberg tümörü 
d) Gonadoblastom 
e) Brenner tm 
 
79. Over tümörlerinden hangisi endometrial hiperplaziye neden olur? 
a) Granüloza teka hücreli tümör 
b) Seroz kistadenom 
c) Brenner tm 
d) Müsinöz kistadenom 
e) Endometriozis
 
80. Osteoklastik rezorbsiyonun bozulması ile karekterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteopetrozis 
b) Osteogenezis imperfekta 
c) Akondroplazi 
d) Paget hastalığı 
e) Fibröz displazi
 
81. Aşağıdaki durumlardan hangisi plazma psödokolin esteraz enzim aktivasyonu eksikliğinde gözlenir? 
a) Akatalazya 
b) Ameliyat sonrası uzayan apne 
c) Asetaldehit zehirlenmesi 
d) Debrikozin tipi polimorfiz 
e) Propranolun inaktivasyonunun ırklara göre değişmesi
 
82. HMG CoA redüktazı inhibe ederek plazma kolesterolünü düşüren ilaç hangisidir? 
a) Probukol 
b) Kolestramin 
c) Dekstrotroksin 
d) Klofibrat 
e) Levostatin
 
83. Aşağıdakilerden hangisi kinin peptidlerinin oluşumunu sağlayan kallikrein inhibitörüdür? 
a) Transhekzamik asit 
b) Aprotinin 
c) Aminokaproik asit 
d) Streptokinaz 
e) Askorbik asit
 
84. Periferik nörit yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kloramfenikol 
b) Ampisilin 
c) iNH 
d) Oksitetrasiklin 
e) Sefaleksin 
 
85. iki veya üç değerlikli metallerle ince bağırsakta şelat yaparak emilimi azalan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Penisilin 
b) Aminoglikozid 
c) Aminofenikol 
d) Tetrasiklin 
e) Sefalosporin
 
86. Peroral emilimi olmayan topikal antifungal aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Griseofulvin 
b) Ketakonazol 
c) Nistatin 
d) Amfoterisin B 
e) Flusitozin 
 
87. Dapson ve bu gibi sülfonlar nerede kullanılır? 
a) DM 
b) Şarbon 
c) Pyelonefrit 
d) Trahom
e) Lepra 
 
88. ilk doz senkopu yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Propranol 
b) α-metil dopa 
c) Hidralazin 
d) Guanetidin 
e) Prazosin 
 
89. Kasta sarkoplazmik retikuluma bağlanarak kalsiyum salınımını bozarak kasılmayı bozan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Dantrolen 
b) Baklofen 
c) Diazepam 
d) Mefanazin 
e) Fenprobamat
 
90. Aldesteronun reseptör düzeyinde kompetetif antagonisti hangisidir? 
a) Klorotiazid 
b) Triamteren 
c) Spironalokton 
d) Furosemid 
e) Asetozolamid 
 
91. Parkinsonda karbidopa + levodopa niçin birlikte verilir? 
a) Böbrekten atılımı azaltmak için 
b) Yan etkileri azaltmak için 
c) SSS e geçişi arttırmak için 
d) Barsaktan emilimi arttırmak için 
e) Sialore önlemek için
 
92. Aşağıdakilerden histaminin etkisi olmayan hangisidir? 
a) Ganglion stimülasyonu 
b) Bronkokonstrüksiyon 
c) Mide salgısının artması 
d) Kapiller permeabilite azalması 
e) Flushing 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin PG sentezini inhibe etmelerinde kullanılır? 
a) Kortikotropin 
b) Trenskortin 
c) inhibin 
d) IgG 
e) Makrokortin 
 
94. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi beyin ödeminde kullanılmaz? 
a) Mannitol 
b) Dexametazon 
c) Asetozolamid 
d) Propranolol 
e) Furosemid 
 
95. Glokomda kullanılmayan ilaç hangisidir? 
a) Propranolol 
b) Asetozolamid 
c) Timolol 
d) Pindolol 
e) Atropin 
 
96. Hangisi prodrog değildir? 
a) Vitamin D3
b) Kaptopril 
c) Hint yağı 
d) Enalapril 
e) L-DOPA
 
97. Eroin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Monoasetil morfin 
b) Dimetil morfin 
c) Metilmorfin 
d) Etilmorfin 
e) Diasetilmorfin 
 
98. Betabloker ilaçlarda intrensek sempatikomimetik etkisi olan hangisidir? 
a) Pindolol 
b) Nadolol 
c) Propranolol 
d) Esmolol 
e) Atenolol 
 
99. Sirozda total plazma klirensi değişmeyen ilaç hangisidir? 
a) Antipirin 
b) Diazepam 
c) Fenobarbital 
d) Ampisilin 
e) Digoksin 
 
100. Lidokain için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
a) Ventriküler aritmilerde kullanılır 
b) Lokal anesteziktir 
c) Faz 0 depolarizasyonunu çok az değiştirir 
d) Peroral kullanılır 
e) Digitale bağlı aritmilerde kullanılır
 
101. Çocukta akut pankreatitin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kolelitiyazis 
b) Kabakulak 
c) Hiperlipidemi 
d) α1-antitripsin 
e) Peptik ülser 
 
102. Bir çocuk hasta hemihipertrofi, hipertansiyon, hematüri, GÜS anomalisi ve karında kitle şikayetleri ile gelen 4 yaşındaki çocuk hastada ne düşünürsünüz? 
a) Wilms tümörü 
b) Nöroblastoma 
c) Lenfoma 
d) Teratom 
e) Rabdomyosarkom
 
103. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hipokrom mikrositer anemi yoktur? 
a) Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
b) Kronik hastalık anemisi 
c) Alfa talasemi 
d) Beta talasemi 
e) Demir eksikliği anemisi 
 
104. Bebeklerde aminoasit metabolizma bozukluklarında hangisi görülmez?
a) Düşük doğum ağırlıklı bebek 
b) Metabolik asidoz 
c) Kusma 
d) Mental retardasyon 
e) Đdrarda koku ve renk değişimi
 
105. Yenidoğanda görülmeyen nöbet tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Multifokal klonik 
b) Fragmental 
c) Tonik-klonik jeneralize 
d) Miyoklonik 
e) Tonik 
 
106. Tekrarlayan enfeksiyon nedeniyle hastaneye başvuran hastada, fagositoz fonksiyon bozukluğu saptandı ise aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülür?
a) Kronik granülomatöz hastalık 
b) Akut glomerulonefrit 
c) idrar yolu enfeksiyonu 
d) ARA 
e) Goodpasture sendromu 
 
107. Osteoblastik aktivitenin yüksek olacağını bekleyeceğimiz bir çocukta kolestazın ayırıcı tanısında hangisi yardımcı olur? 
a) 5 Nükleotidaz 
b) Amilaz 
c) Alkalen fosfataz 
d) LDH 
e) SGPT
 
108. 4000 gramın üstünde yenidoğan bir bebekte hangisini düşünürsünüz? 
a) Hipertansif anne 
b) Epileptik anne 
c) Diabetik anne bebeği 
d) Eklampsi 
e) Tirotoksikozlu anne 
 
109. Tekrarlayan kanama şikayeti ile getirilen bir çocukta kanama zamanı 15 dk, PTT uzamış, PT normal, trombosit sayısı normal ne düşünürsünüz? 
a) Hemofili A 
b) Hemofili B 
c) Hemofili C 
d) Von willebrand faktör eksikliği 
e) Faktör XIII eksikliği
 
110. ASCHOF nodülleri hangi hastalığa spesifiktir?(2004-N) 
a) ARA 
b) Sifiliz 
c) RA 
d) SLE 
e) Bakteriyel olmayan trombotik endokardit
 
111. 12 yaşında erkek çocuk,steril üretrit,artrit,gastroenterit ve cilt döküntüsü yakınmaları ile geliyor.Bu hastada hangi hastalığı düşünürsünüz? 
a) SLE 
b) RA 
c) Reiter 
d) Dermatomyozit 
e) Kawasaki
 
112. Yeni doğanda yüksek basınçlı yüksek konsantrasyonda oksijen kullanmaya bağlı gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pulmoner mikrolitiyazis 
b) Konjenital lober amfizem 
c) Konjenital pulmoner lenfanjektazi 
d) Mekonyum aspirasyonu 
e) Bronkopulmoner displazi
 
113. Boy kısalığı ile getirilen 7 yaşındaki erkek çocukta yılda 3 cm büyüme var. Kemik yaşındaki gerilik 2,5 yıl. Boy 3 persantilin altında büyüme hormonu 
eksikliği olup olmadığını göstermek için hangi testin mutlaka yapılması gerekir? (growth hormon eksikliğini gösteren test hangisidir?) 
a) insülin L dopa uyarımı en az 2 defa 
b) Somatomedin C 
c) GH sabah akşam seviyelerine bakılır 
d) GH 24 saatlik seviyelerine bakılır 
e) Bazal büyüme hormonu ölçümü 
 
114. Prematürelerde hangi vitamin eksikliğinde hemoliz olur? 
a) A vit 
b) D vit 
c) K vit 
d) E vit 
e) C vit 
 
115. Henoch schönlein da labaratuar bulgusu olmayan hangisidir? 
a) Kompleman3 normal 
b) Proteinüri 
c) Renal biyopside IgA depolanmasının görülmesi 
d) Trombositopeni 
e) Hematüri 
 
116. Gıda alımından 2 saat sonra başlayan bulantı,kusma ve karın ağrısı olan bir çocukta hangi tip besin zehirlenmesinin olduğunu düşünürsünüz? 
a) Staf gıda zehirlenmesi 
b) Clostridium perfiringes 
c) Salmonella 
d) Solanin 
e) Vibrio parahemolitica
 
117. idiyopatik nefrotik sendromlu çocukta hangisi olmaz? 
a) Hiperlipidemi 
b) C3 düşüklüğü 
c) Ödem 
d) Hipoalbuminemi 
e) Proteinüri
 
118. Akut malabsorbsiyon değerlendirmesi neye göre yapılır? 
a) Yaşa göre kilo 
b) Boya göre kilo 
c) Yaşa göre boy 
d) Yaşa göre üst kol çevresi 
e) Yaşa göre deri kalınlığı 
 
119. Kistik fibrozisin kalıtımla geçişi nasıldır? 
a) Otozomal dominant 
b) Otozomal resesif 
c) X’e bağlı resesif 
d) X’e bağlı dominant 
e) Multifaktöriel 
 
120. 3-4 gün önce, ateş eşliğinde servical post auricular bölgeden makulopapüller kırmızımtırak döküntü ile başlayan gövdeye yayılan daha sonra
lezyonların basmakla solan kahverengi bir hal aldığı gözlenen hastada ne düşünürsünüz? 
a) Kızamık 
b) Kızıl 
c) Roseola infantum 
d) Eritema infeksiyozum 
e) Su çiçeği
 
121. Anne sütü alan bebeklerde enfeksiyona karşı koyan etken hangisidir? 
a) Taurin 
b) α-laktoglobulin 
c) Lizozim 
d) Lipaz 
e) Epidermal büyüme faktörü 
 
122. Tekrarlayan menenjitli bir hastada hangi konjenital immun yetmezlik düşünülür? 
a) Kronik granülomatoz hastalık 
b) Wiscott-Aldirich sendromu 
c) Humoral immun yetmezlik 
d) Hücresel immun yetmezlik 
e) Kompleman eksikliği
 
123. Sudkostik içmiş bir çocukta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
a) Kusturulur 
b) Antibiyotik 
c) Trankilizan 
d) Steroid verilir 
e) iV sıvı ve istirahat 
 
124. Egzoftalmus, diabetes insipituslu, hepatosplenomegali, deride yaygın döküntü, 3 yaşında çocukta kafa kemiklerinde litik lezyonlar var ise olası tanı hangisidir?
a) Nöroblastoma 
b) Histiositozis X 
c) Multipl myelom 
d) Lenfoma 
e) Ewing karsinomu
 
125. Bir haftalık bebekte tek serum örneği ile konjenital rubella tanısı nasıl konur? 
a) Bebekta IgM yüksekliğine bakılır 
b) Annede immunglobülin Me bakılır 
c) Bebekte immunglobulin G ye bakılır 
d) Annede hehaglütinasyon inhibisyon testi yapılır 
e) Bebekte hehaglütinasyon inhibisyon testi yapılır
 
126. Birkaç gün önce ateş, ishal şikayeti olduğu söylenen 10 aylık bebekte, solukluk az idrar yapma ve deride peteşiel döküntüler saptanıyor. Laboratuarda
trombosit sayısı:50.0000/mm3, hemoglobin: 6 gr/dl; BUN:80mg/dl ve periferik yaymasında parçalanmış eritrositler saptanıyor. Çocuktaki olası tanı hangisidir? 
a) Orak hücreli anemi 
b) Otoimmun hemolitik anemi 
c) Hemolitik üremik sendrom 
d) ITP 
e) Wilms tümörü 
 
127. Normal sağlıklı doğan bir çocukta üç gün sonra beslenme güçlüğü gelişti ise ilk ne düşünürsünüz? 
a) Sepsis
b) Trakeoözafagial fistül 
c) Đmperfore anüs 
d) Hyalen membran hastalığı 
e) Konjenital kalp hastalığı 
 
128. Konjenital VUR nedeni olmayan hangisidir? 
a) Çift toplayıcı sistem 
b) Üretorosel 
c) Trabekülasyon 
d) Trigonal yetmezlik 
e) Posterior üretral valv 
 
129. Freidrich ataksisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Kifoskolyoz 
b) Alt ekstremitelerde derin tendon reflekslerinde kayıp 
c) Oftalmopleji 
d) Kardiyomyopati 
e) Nistagmus 
 
130. Vitamin D eksikliği bağlı raşitizmi olan 1 yaşındaki çocukta aşığıdaki komplikasyonlardan hangisi beklenmez? 
a) Atelektazi 
b) Bronkopnömoni 
c) Kırıklar 
d) Demir eksikliği anemisi 
e) Aşırı terleme
 
131. Hangi konjenital hemolitik anemide otosplenektomi gelişir? 
a) Orak hücreli anemi 
b) Herediter sferositoz 
c) Otoimmün hemolitik anemi 
d) G6PD 
e) Talasemi major 
 
132. Konjestif kalp yetmezliğinde myokard fonksiyon bozukluğunu gösteren bulgu nedir? 
a) Hepatosplenomegali 
b) Akciğerde krepitan raller 
c) Taşikardi 
d) Takipne 
e) Siyanoz
 
133. Kanlı idrar yapma şikayeti ile getirilen 27 yaşındaki kadın hastada daha önceleri taş hikayesinin olmadığı, böğür ağrısının olmadığı öğrenildi. Dizüriden
yakınan hastanın idrarının bakteriyolojik ve tbc açışından kültürlerinin negatif olduğu, ödeminin olmadığı, böbrek fonksiyon testlerinin normal olduğu öğrenildi.
ilk yapılması gereken tetkik hangisidir? 
a) Ultrason 
b) Biyopsi 
c) IVP 
d) Sintigrafi 
e) Anjiografi
 
134. Bu hastada en olası tanı hangisidir? 
a) IgA Nefropatisi 
b) Membranöz glomerulonefrit 
c) Fokal sklerozan glomerulonefrit 
d) Diffüz progresif glomerülonefrit
e) Minimal lezyon hastalığı
 
135. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde hemoliz yapmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Primakin 
b) Parasetamol 
c) Sülfonamid 
d) Fenilhidralazin 
e) Nitrofurantoin
 
136. Aşağıdaki hastalıkların hangisi hipoglisemi yapmaz? 
a) Addison 
b) Cushing sendromu 
c) Büyük mezenkimal tümör 
d) Ağır KC yetmezliği 
e) Aşırı alkol 
 
137. Disfaji ve alkol hikayesi olan 55 yaşında erkek hastanın endoskopik incelemesinde özafagusta kitle saptanmıştır.En olası tanı nedir? 
a) Squamöz papillom 
b) Adenokarsinom 
c) Squamoz hücreli tümör 
d) inflamatuar fibroid polip 
e) Malign stromal tümör 
 
138. KC de intrahepatik,presinüzoidal hipertansiyon yapan mikroorhanizma hangisidir? 
a) E.histolitica 
b) A.duodenale 
c) Eccinococcus 
d) Schistosoma mansoni 
e) Giardia
 
139. Kolonda en sık malignite riki olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) iskemik kolit 
b) Psödomembranöz enterekolit 
c) Amibik kolit 
d) Colitis ülseroz 
e) Granülamatöz kolit 
 
140. Gençte hafif bir diffüz hipertrofik guatrda ilk seçilecek tedavi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Radyoaktif iyot 
b) β-blokörler 
c) Antitiroid 
d) Acil cerrahi 
e) Takip
 
141. Sarkoidozu olan bir hastada poliüri ,polidipsi,konstipasyon gelişmesi durumunda serum kalsiyum, fosfor, 1-25 (OH)2 vitamin D, PTH düzeyleri ile ilgili 
labaratuar bulgularından doğru sıralama hangisidir?
 
  Kalsiyum (Ca) Fosfor (P)       D Vitamini     PTH              
a)      artar azalır azalır artar
b) artar azalır artar artar
c) azalır artar artar azalır
d) artar artar artar azalır
e) azalır azalır azalır   artar
 
142. Plevrada en düşük glikoz hangi hastalıkta bulunur?(TUS-2004-N-S) 
a) Romatoid Artrit plörezisi
b) Parapnömonik Plörezi 
c) Malignite 
d) Karın içi abse 
e) SLE
 
143. Romatoid artritte görülmeyen radyolojik bulgu? 
a) Ankiloz 
b) Subluksasyon 
c) Eklem aralığının daralması 
d) Periartiküler osteoskleroz 
e) Eroziv değişiklikler 
 
144 Bir hastada çekum, rektum, sigmoidi tutan, ağzı dar şişe gibi ülser saptanması hangi parasitozu düşündürür? 
a) Amebiyazis 
b) Schistosomiazis 
c) Ascaris lumbricoides 
d) Trichrus trichura 
e) G.intestinalis
 
145. Hangisinde boyun venlerinde büyük A dalgası gözlenmez? 
a) Atrial fibrilasyon 
b) Trikuspid stenozu 
c) Mitral stenoz 
d) Pulmoner stenoz 
e) Pulmoner hipertansiyon 
 
146. Somogi fenomeni nedir? 
a) Sabahleyin kan glikozunun yükselmesi 
b) Hipoglisemiye cevap olarak hiperglisemi gelişmesi 
c) Büyüme hormonu diurmal ritm 
d) Hiçbiri 
e) Bilinmiyor 
 
147. Kronik böbrek yetmezliği olan hastada ödem,konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyonda gelişirse kontrendike ilaç hangisidir? 
a) Antihipertansif ile tedavi 
b) Diüretik 
c) Digoksin ile dijitalizasyon 
d) Periton diyalizi veya hemodiyaliz 
e) Tuz ve su kısıtlaması
 
148. Birinci kalp sesini ne oluşturur? 
a) Kanın atriumdan ventriküle geçmesi 
b) Semilunar kapakların kapanması 
c) Atrioventriküler kapak kapanması 
d) Kanın ventrikülden aorta geçmesi 
e) Atriumların kasılması 
 
149. Aşağıdakilerden hangisinde alveolar hipoventilasyon yoktur? 
a) interstisyel akciğer hastalığı 
b) Poliomyelit 
c) Narkotikler 
d) KOAH X 
e) Picwickian S 
 
150. Tromboza eğilimli yalancı VDRL pozitifliği spontan düşükleri olan ve trombositopenisi olan hastada hangi antikorlar pozitif bulunur? 
a) Antifosfolipid?
b) SSB 
c) Anti-Ro (SSA)
d) Antinöron antikor 
e) Antihiston ?*
 
151. Primer bilier sirozda hangisi prognozu gösterir? 
a) ALT 
b) Laktat dehidrogenaz 
c) AMA 
d) AST 
e) Bilirubin 
 
152. Kronik böbrek yetmezliğinde karbonhidrat intoleransının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynar? 
a) insüline periferik rezistans 
b) Hücre içi potasyum yüksekliği 
c) Glukagonda azalma 
d) Plazma insülinde artma 
e) Kan pH ının alkali olma eğilimi 
 
153. Hepatit B aşısı yapılanda bağışıklığı izlemede hangisine bakılır? 
a) Anti HBc(IgM) 
b) Anti HBc(IgG) 
c) Anti Hbe 
d) HbsAg 
e) Anti HbsAg 
 
154. Obsesif kompulsif bozuklukta olmayan savunma mekanizması hangisidir? 
a) Rasyonalizasyon 
b) izolasyon 
c) Yer değiştirme 
d) Reaksiyon-formasyon 
e) Yapma bozma 
 
155. Manik eksitasyonda olmayan bulgu? 
a) Sanrı 
b) Mutizm 
c) Fikir uçuşması 
d) Öfori 
e) Tus öncesi uyku ihtiyacının azalması!
 
156. Aşağıdakilerden hangisi piramidal bölge lezyonu bulgusu değildir? 
a) istemli hareketlerde paralizi 
b) Rijidite 
c) Spastisite 
d) Babinski pozitifliği 
e) DTR ede artma 
 
157. L4-L5 disk hernisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez? 
a) Ayakta dorsal duyu bozukluğu 
b) Eksterna hallicis longus kasında zayıflama 
c) Babinski pozitif 
d) Bacak arkası ağrısı 
e) Lomber skolyoz 
 
158. Bir sağlık ocağı bölgesinde son takvim yılında canlı doğum sayısı 210, ölü doğum sayısı 6, 0-7 günlük iken ölen 3,
0-28 günlük iken ölen 4, 0-365 günlük iken ölen 7 bebek var. Neonatal ölüm hızı nedir? 
a) 3/210x1000 
b) 4/210x1000 
c) 6/210x1000 
d) 2/210x1000
e) 9/210x1000
 
159. Yukarıdaki grafiklere göre ortalama ortanca standart sapma değerleri nasıl değişir? Ortalama ortanca standart sapma 
a) farklı aynı farklı (doğru cevap) 
 
160. Soru hatırlanamadı.
 
161. Diabetli yaşlı bir kadında bulantısı, kusması ve karın ağrısı var. Bu hastada ayakta direk batın grafisinde
ana safra yollarında gaz ve barsaklarda hava sıvı seviyesi görülüyor. Bu hastada tanı nedir? 
a) Kolanjit 
b) Anfizematöz kolesistit 
c) Anaerob enfeksiyonlar 
d) Safra taşı ileusu 
e) Paralitik ileus
 
162. 48 yaşında bayan hasta, retrosternal ağrı, regürjitasyon, disfaji şikayetleri ile getiriliyor. Aşağıda grafisi verilen hastada ne düşünürsünüz? 
a) Hiatal nerni
b) Morgagni hernisi 
c) Akalazya 
d) Kardiya tümörü 
e) Sliding (kayıcı) herni
 
163. Batın cerrahisi sonrası en fazla görülen enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bacteroides fragilis 
b) Fusobakter 
c) Peptostreptokok 
d) Peptokok 
e) Veilonelia
 
164. Kolonda yalnız epitelial hücre neoplazisi olmayan proliferasyon ile karekterize lezyon hangisidir? 
a) Jüvenil polip 
b) Hiperplastik polip 
c) Peutzjeghers 
d) Tubuler adenom 
e) Villoz adenom
 
165. Anorektal fistül ve abse oluşturmayan hastalık hangisidir? 
a) Divertikülozis koli 
b) Tbc 
c) Aktinomikoz 
d) Kolitis ülseroza 
e) Granülamatöz kolit 
 
166. Duodenum ülseri pankreasa penetre olduktan sonra neler olur? 
a) Sırta ağrı 
b) Ağrının şekli değişir 
c) Kanama 
d) Ağrının periyodisitesinin bozulması 
e) Ağrının ilaç ve antiasidlere cevap vermemesi 
 
167. Gram (-) sepsisin en sık nedeni aşğıdakilerden hangisidir? 
a) GÜS(genitoüriner sistem) enfeksiyonu 
b) Akciğer infeksiyonu 
c) Batın cerrahisi 
d) Solunum yolu enfeksiyonu
e) Farenjit
 
168. Tiroid karsinomu geçirmiş ve opere edilmiş hastada takip için hangisi yapılmalıdır? 
a) Serbest T4 
b) TSH 
c) Serbest T3 
d) Tiroglobilin 
e) TRH
 
169. Konjenital divertikül en sık nerede görülür? 
a) Sağ kolon - çekum 
b) Sol kolon 
c) Sigmoid 
d) Rektum 
e) Transvers kolon
 
170. Daha önce HT öyküsü olan 50-60 yaşlarında, iyi bir yemekten sonra sağ tarafına ani giren şiddetli ağrı, hafif ST depresyonu (V4, V5, V6) bulantı, terleme, ağrıda zaman zaman azalma var, taşikardisi var, göğüs ve batın muayenesi normal (sedimentasyon yüksekliği var) SGPT:325, SGOT:200 ise aşağıdaki tanılardan hangisi olabilir? 
a) Pulmoner tromboemboli 
b) Tiyatal herni 
c) Myokard infarktüsü 
d) Akut kolesistit 
e) Pnömotoraks
 
171. intermittant sarılık kolik ağrı,kilo kaybı olan hastada gizli kan pozitif bulunursa tanı ne olabilir? 
a) Pankreas başı ca 
b) Duodenum ca 
c) Akut kolesistit 
d) Ampulla vateri tümörü 
e) Kolelithiazis
 
172. Hangisi hiperpotasemide görülmeyen EKG bulgusudur? 
a) T dalgası sivriliği 
b) PR uzaması 
c) ORS genişlemesi 
d) U dalgası 
e) Ventriküler fibrilasyon 
 
173. Metabolik asidozda kullanılmayan solüsyon hangisidir? 
a) izotonik amonyüm klörür 
b) Na bikarbonat 
c) Tirometamin 
d) izotonik sodyum laktat 
e) Serum fizyolojik 
 
174. Hipertansiyon öyküsü olan yaşlı bir hastada ani düşme sonucunda hastanın sol kolunda hiperestezi, ağrılı uyarana fazla reaksiyon var. Lezyon nerededir? 
a) Sağ kapsula interna 
b) Sağ talamus 
c) Sol kapsula interna 
d) Sol talamus 
e) Sağ hipotalamus
 
175. Akut pankreatitden sonra 15 günden uzun süren amilaz yüksekliğinin nedeni nedir?
a) Pseudokist 
b) Abse oluşumu 
c) Tıkanma sarılığı 
d) Pankreatik fistül 
e) Pankreas Ca
 
176. Hangi metabolik asidozda anyon açığı bulunmaz? 
a) Renal tubüler asidoz 
b) Diabetik ketoasidoz 
c) Salisilat zehirlenmesi 
d) Metil alkol zehirlenmesi 
e) Laktik asidoz 
 
177. Metabolik alkalozda paradoksal asidürinin nedeni hangisinin eksikliğidir? 
a) Na 
b) Cl 
c) H 
d) K 
e) Bikarbonat
 
178. Herhangi bir nedenle anemi gelişmiş hastada kan transfüzyonu endikasyonu nedir? 
a) Hemoglobinin 7 gramın altında olması 
b) Retikülositoz 
c) Kişinin soluk olması 
d) Postural hipotansiyon 
e) Sarılık
 
179. Böbrek transplantasyonunda kesin kontrendikasyon teşkil etmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Malignite 
b) Yaşlılık 
c) Pyelonefrit 
d) Diabet 
e) KOAH
180. Transfüzyon komplikasyonu olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ateş 
b) Ürtiker 
c) Titreme 
d) Metabolik asidoz 
e) Yağ embolisi 
 
181. Adson manevrası hangisinde yapılır? 
a) Retrofaringeal abse 
b) Burger hastalığı 
c) Derin bacak ven trombozu 
d) Subclavian çalma sendromu 
e) Torasik outlet sendromu 
 
182. 3.haftadan itibaren beslenme sonrası fışkırır tarzda kusma kliniği olan ve hipokloremik alkalozlu 2 aylık bebekte en olası tanınız nedir? 
a) Özafagus atrezisi 
b) Konjenital hipertrofik pilor stenozu 
c) Trakeo özafagial fistül 
d) Hiatal herni 
e) intestinal atrezi
 
183. Dış kulak yolu yıkanan hastada hipotansiyon bradikardi gelişti. Hangi sinir uyarımına bağlı olarak gelişebilir?
a) Nervus facialis 
b) Nervus statoakusticus 
c) Nervus vagus 
d) Nervus optalmicus 
e) Nervus glossofaringeus 
 
184. Renal cell Ca şüphesi olan hastanın yapılan IVP sinde o taraf böbrek görüntülenemiyorsa ne düşünürsünüz? 
a) Tümör kapsül dışındadır 
b) Renal vene metastaz yapmıştır 
c) Tümörün toplayıcı sisteme yayılması 
d) Üreteropelvik obstrüksiyon 
e) Otonefretomi
 
185. Akustik nörinomada tanı hangisiyle konur? 
a) BT 
b) Schuller grafisi 
c) Belsy odiometri 
d) Waters grafisi 
e) elektroensefalografi
 
186. Doğumu başlatmak için servikal dilatasyon yapan prostoglandin hangisidir? 
a) PGE2 
b) F2 
c) PG H2 
d) PG G2 
e) PG I2
 
187. Aşağıdakilerden hangisi oligohidroamniosa neden olur? 
a) Hidrosefali 
b) Özafagus atrezisi 
c) Spina bifida 
d) Hidrops fetalis 
e) idrar yolları anomalileri 
 
188. Kordon basısında ne olur? 
a) Değişkenliğin azalması 
b) Erken deselerasyon 
c) Geç deselerasyon 
d) Değişken deselerasyon 
e) Taşikardi 
 
189. Gardner kisti nerede bulunur? 
a) Vagina 
b) Tuba 
c) Over 
d) Vulva 
e) Serviks 
 
190. Meme gelişimine etkisi olmayan hormon hangisidir? 
a) Östrojen 
b) Progesteron 
c) Prolaktin 
d) Oksitosin 
e) Kortizon 
 
191. Overde sekonder follikülde yer almayan yapı hangisidir? 
a) Kumulus ooforus 
b) Theca lütein hücreleri
c) Follikül sıvısı 
d) Stratum granulosum 
e) Zona pellicida
 
192. Doğumu takiben en sık endometrit etkeni nedir? 
a) E.coli 
b) Staf.aureus 
c) Pseudomonas 
d) Enterekok 
e) Streptokok 
 
193. Kleihauer betke testi (annenin kan dolaşımına fetusa ait kanın karışıp karışmadığını saptamaya yarar) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır? 
a) Plasenta circumvallata 
b) Plasenta previa 
c) Ablasyo plasenta 
d) Marjinal sinus rüptürü 
e) Vazo previa
 
194. Metastatik trofoblastik hastalıkta hangisi kötü prognoz göstergesi değildir? 
a) Tedaviden önce 40.000 ünitenin üzerinde HCG saptanması 
b) Daha önceki gebelikte mol olması 
c) Karaciğer ve beyine metastaz olması 
d) Son gebeliğinden 4 aydan fazla olması 
e) Daha evvel kemoterapi alması 
 
195. Topikal podofilinin kullanıldığı hastalık hangisidir? 
a) Herpes genitalis 
b) Molloscum contagiosum 
c) Lenfogranuloma venorum 
d) Kondiloma akümünata 
e) Hidroadenit 
 
196. 35 yaşındaki hastada, servikal smearda nükleus kromatin ağı artmış, nükleus / nükleolus oranı değişmiş,
sitoplazmasındapembe eozinofiller granülasyon saptanan histopatolojide hastada ne düşünürsünüz? 
a) Herpes servisiti 
b) Adenomyozis 
c) Vajen adeno ca 
d) Squamoz ca 
e) Prematür menapoz
 
197. 36 haftalık gebe, 15 saatlik erken membran rüptürü, tetanik uterus var. %30 
effasman 3 cm cerviks dilate verteks gelişi ne yapılır? 
a) Doğum indüksiyonu 
b) Acil sezeryan 
c) Beklenir 
d) Yatk istirahati + antibiyotik 
e) Tokolitik
 
198. Gebede eski hipertansiyon lehine olmayan bulgu hangisidir? 
a) Retinada eksüdasyon 
b) 500 mg üstünde proteinüri 
c) 1 mg üzerinde kreatinin 
d) 20 mg üzerinde üre 
e) Diabetes mellitus öyküsü 
 
199. Endometrioziste kullanılmayan hangisidir? 
a) Danazol 
b) Prostoglandin 
c) GnRH hormon agonistleri
d) Kombine oral kontraseptifler 
e) Progesteron
 
200. Fetusta hangi durumun varlığı prematür eylem düşündürmez? 
a) Potter sendromu 
b) Anansefali 
c) Rubella 
d) Toksoplazma 
e) Konjenital adrenal hiperplazi
 

Yorumlar
Sen de Yaz