Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1987 TUS SORULARI 

1. Akciğer tabanı hangi kostanın hizasındadır? 
a) 6 
b) 8 
c) 10 
d) 11 
e) 12
Cevap: B
 
2. Aşağıdakilerden hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir? 
a) Ductus hepaticus 
b) Ductus cysticus 
c) Ductus deferens 
d) Ductus communis 
e) Ductus coledekus  
Cevap: C

3. Plexus sakralisi yapan grup aşağıdakilerden hangisidir? 

a) L4L5S1S2S3 
b) L5S1S2 
c) S1S2S3 
d) L3L4L5S1 
e) L1L2L3L4
Cevap: A
 
4. Sol atriuma kaç tane pulmoner ven açılır? 
a) 6 
b) 4 
c) 2 
d) 3 
e) 5 
Cevap: B
 
5. Fossa retromandibularisde bulunan bez aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gl.submandibularis 
b) Gl.sublingualis 
c) Gl.parotis 
d) Buccal bezler 
e) Gl.submentalis 
Cevap: C
 
6. Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta yer almaz? 
a) Scala timpani 
b) Scala vestibuli 
c) İncus 
d) Semisirküler kanallar 
e) Cochlea 
Cevap: C
 
7. Beyin-Omurilik sıvısı hangi kısımda bulunur? 
a) Subperiostal 
b) Epidural 
c) Aracnoid-pia arası 
d) Piamaterin altı 
e) Arachnoid-duramater arası 
Cevap: B
 
8. Hangi bölgeden lumbal ponksiyon yapılabilir? 
a) S1S2 
b) L2L3 
c) L3L4 
d) L1L2 
e) L5S1
Cevap: C
 
9. Kas iğciğinin efferent yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) A-Gama 
b) A-Alfa 
c) C 
d) B 
e) A-Delta 
Cevap: A
 
10. Zorlu bir inspiriumdan sonra yapılan kuvvetli exprium hacmi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Total AC kapasitesi 
b) Fonksiyonel rezidüel volüm 
c) Vital kapasite 
d) İnspirasyon kapasitesi 
e) Tidal volüm 
Cevap: C
 
11. Presinaptik Ach salınımı aşağıdaki yolların hangi ile olur? 
a) Pasif diffüzyon 
b) Pinositoz 
c) Ekzositoz 
d) Aktif diffüzyon 
e) Kolaylaştırılmış diffüzyon
Cevap: C
 
 
12. Barsağa geçen besinlerin midede asit salgısını artırmasına yol açan refleks aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sefalogastrik 
b) Enterogastrik 
c) Gastrokolik 
d) Enteroenterik 
e) Gastrogastrik 
Cevap: B
 
13 Suyun geri emilimi en çok nerede gerçekleşir? 
a) Proksimal tubulus 
b) Henle kulpu inen kolu 
c) Distal tubulus 
d) Toplayıcı kanallar 
e) Henle kulpu çıkan kolu 
Cevap: A
 
14. Kemik iliğinde bulunan en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Proeritroblast 
b) Metamyelosit 
c) Megakaryosit 
d) Promyelosit 
e) Normoblast 
Cevap: C
 
15. Glisson üçgeninde yer almayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) A.Hepatica 
b) V.Porta 
c) Safra kanalikülleri 
d) Parankim doku uzantıları 
e) Vv.hepatika 
Cevap: E
 
16. Malpighi cisimciğini yapan oluşumlar aşağıdakilerden hangilleridir? 
a) Glomerul - Proksimal Tubulus 
b) Bowman kapsülü - Glomerül 
c) Proksimal Tub - Henle Kulpu 
d) Proksimal Tub - Henle Kulpu - Distal tubul
e) Distal tubulus - Toplayıcı kanallar
Cevap: B
 
17. Kemiklerde enine büyümeyi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Epifiz(boyuna uzamayı sağlar) 
b) Metafiz 
c) Medulla 
d) Perikondrium 
e) Periosteum 
Cevap: E
 
18. Embriyonel dönemde endodermden gelişen yapı hangisidir? 
a) Böbrekler 
b) Bademcikler 
c) Gonadlar 
d) Kas dokusu 
e) Hipofiz 
Cevap: B
 
19. T hücresi hangi organda olgunlaşır? 
a) Dalak 
b) Barsaklar 
c) Timus 
d) Kemik İliği 
e) Böbrekler 
Cevap: C
 
20. Mesane iç yüzünü döşeyen epitelin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Çok katlı yassı epitel 
b) Değişici hücreli epitel(transisyonel) 
c) Tek sıralı titrek tüylü epitel 
d) Sekretuar epitel 
e) Tek katlı prizmatik epitel 
Cevap: B
 
21. Aşağıdakilerden hangisi dikarboksilik amino asittir? 
a) Aspartik asit 
b) Triptofan 
c) Arginin 
d) Prolin 
e) Fenil alanin 
Cevap: A
 
22. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi imino grubu içerir? 
a) Histidin 
b) Arginin 
c) Prolin 
d) Triptofan 
e) Serin 
Cevap: C
 
23. Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kortizol 
b) Parat Hormon(PTH) 
c) Tiroksin 
d) Somatostatin 
e) Kolesistokinin 
Cevap: B
 
24. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden birisidir? 
a) Yağ asidi sentezi azalır. 
b) Glikozun hücre içine girmesini engeller 
c) Glikokinazı inhibe eder 
d) Glikoz-6-Fosfatazı inhibe eder. 
e) Glikojen depolanmasını azaltır 
Cevap: D
 
25. Aşağıdakilerden hangisi Glukagonun etkilerindendir?
a) Hipoglisemi yapar 
b) İnsulin salgısını azaltır 
c) Hücrede adenil siklazı aktive eder 
d) Kardiak akımı azaltır 
e) Mide asit sekresyonunu azaltır
Cevap: C 
 
26. Cori-Forbes hastalığında enzim defekti sonucu vücutta glikojen artar. Bu hastalıkta eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?(TUS-94 sorusu) 
a) Gikojen sentetaz 
b) Fosforilaz 
c) Dallanma enzimi 
d) Amilo 1-6- glikozidaz 
e) Fosfofrüktokinaz 
Cevap: D
 
27. Eritrosit hücre direnciyle ilgili olan oksidasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glikoliz 
b) Pentoz Fosfat Yolu 
c) Glikozun aerobik oksidasyonu 
d) Süksinil CoA yolu 
e) Asetil CoA yolu
Cevap: B
 
28. Kasta anaerob koşullarda enerji ATP yanında ne ile karşılanır? 
a) Glikojen 
b) Serbest yağ asitleri 
c) Kreatin fosfat 
d) Glikoz –6-fosfat 
e) Fosfogliserat
Cevap: C
 
29. Katekolaminlerin oluşumunda rol oynayan aminoasit aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Triptofan 
b) Tirozin 
c) Serin 
d) Histidin 
e) Metionin
Cevap: B
 
30. İdrarda homogentisik asit artması aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? 
a) Fenilketonüri 
b) Pompe hastalığı 
c) Hartnup hastalığı 
d) Alkaptonüri 
e) Albinizm
Cevap: D
 
31. Biyolojik aminlerin oluşumu aşağıdaki yollardan hangisiyle olur? 
a) Hidroksilasyon 
b) Transaminasyon 
c) Dekarboksilasyon 
d) Aromatizasyon 
e) Deaminasyon 
 
32. DNA replikasyonunda gerekli olan birimler aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 3-eksonükleaz, 5 eksonükleaz, RNA kalıp 
b) 3-fosfodiesteraz,RNA kalıp 
c) DNA kalıp,DNA polimeraz ,DNA ligaz 
d) Matrix RNA polimeraz.Aminoaçil t-RNA
e) RNA polimeraz ,DNA ligaz, DNA replikaz
 
33. İntrinsik faktörle birleşerek ileumdan emilen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fe 
b) Siyanokobalamin 
c) Ca 
d) Yağda eriyen vitaminler 
e) Folik asit 
 
34. Allopürinol aşağıdaki enzimlerden hangisini inhibe eder? 
a) Fosfo-gliko mutaz 
b) Triptofan pirolaz 
c) Ksantin oksidaz 
d) Metil transferaz 
e) ALA Sentetaz 
 
35. Oral glikoz tolerans testinde post-prandial glikoz tayini ne zaman yapılmalıdır? 
a) 30 dakika sonra 
b) 60 dakika sonra 
c) 120 dakika sonra 
d) 4 saat sonra 
e) 6 saat sonra 
 
36. Serumda bulunmayan protein aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Albumin 
b) Alfa globulin 
c) Beta globulin 
d) Fibrinojen 
e) Prealbumin 
 
37. Aşağıdakilerden hangisi steroidlerin iltihabi yanıt üzerindeki etkilerinden biridir? 
a) Lizozom membranlarının yıkılmasına neden olurlar 
b) Kapiller permaabilite artışını sağlarlar 
c) Protein sentezini arttırırlar 
d) Epitelizasyonu inhibe ederler 
e) Fibroblastların proliferasyonunu arttırırlar 
 
38. İnsülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini arttırmaz? 
a) Glikokinaz 
b) Glikoljen sentetaz 
c) Fosfofruktokinaz 
d) Piruvat kinaz 
e) Glikojen fosforilaz 
 
39. Piruvik asitten Ach oluşumunda görev alan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pirüvat karboksilaz 
b) Fosfofruktokinaz 
c) Pirüvat kinaz 
d) Piruvat dehidrogenaz 
e) Transaminaz 
 
40. Asetilkolini parçalayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Monoaminooksidaz 
b) Comp 
c) Asetil kolin esteraz
d) Psödokolin esteraz 
e) Hiçbiri
 
41. Dezenfektanlara dirençli hastane infeksiyonlarına neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Staphylakoklar 
b) Anaeroblar 
c) Pseudomonaslar 
d) H.influenza 
e) Neisseria 
 
42. Toksini olmayan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) M.tuberculosis 
b) S.typhi 
c) V.cholera 
d) Shigella 
e) Cornebakterium 
 
43. Hepatitis B nin bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisi değildir? 
a) Oral –oral 
b) IV enjeksiyonlar 
c) IM enjeksiyonlar 
d) Artropodlar 
e) Cinsel temas 
 
44. Hepatite neden olmayan virus aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kabakulak virusu 
b) H.Simplex virusu 
c) Ebstein-Barr virusu 
d) Cytomegalo virus 
e) Rhinovirus 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de kullanılan Simple kuduz aşısının en önemli komplikasyonudur? 
a) Optik nörit 
b) Ateş,lap 
c) Meningomyelit 
d) Nefrit 
e) Endurasyon 
 
46. Hemophilus Ducrei aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olur? 
a) Lenfogranüloma venerum 
b) Granuloma inguinale 
c) Molloscum contagiasum 
d) Chancroid 
e) Condlyoma accumunata 
 
47. Aşağıdakilerden hangisi staphylacocların patojenite kriterlerinden değildir? 
a) Sarı pigment oluşturması 
b) Mannitole etki 
c) Antibiyotiğe dirençli olması 
d) Koagulaz oluşturması 
e) Hemoliz yapması 
 
48. Enteamoeba Histolytica nın tanısında ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barsak biyopsisinin incelenmesi 
b) Dışkıdan yayma preparatın incelenmesi
c) Endoskopi 
d) Dışkı kültürü 
e) Lavman opakla kolon tetkiki
 
49. Tifo geçirmiş bir kişi hastalık aktif döneminden kaç ay sonra dışkıda hala basil çıkarıyorsa pötor olarak kabul edilir? 
a) 4 hafta 
b) 3 ay 
c) 4 ay 
d) 6 ay 
e) 1 yıl 
 
50. Aşağıdakilerden hangisi kronik ishal ve malabsorbsiyon nedenidir? 
a) Tenia saginata 
b) Enterobius vermicularis 
c) Giardia lambia 
d) Ascaris lubricoides 
e) Fasiola hepatica 
 
51. Fe eksikliği anemisine yol açan parazit aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E) 
a) Ascaris lumbricoides 
b) Anclyostoma duodenale 
c) Strongyloides stercoralis 
d) Trichirus trichiura 
e) Wuncherria bancrofti 
 
52. Sıtmanın profilaksisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) Sulfonamid 1 gr/hafta 
b) Primakin 25 mg/hafta 
c) Klorakin 500 mg/hafta 
d) Primetamin 50 mg /hafta 
e) Primakin 15 mg+primetamin 40 mg/hafta 
 
53. Kist hidatik insanda en çok nerede yerleşir. 
a) Akciğer 
b) KC 
c) Kemik iliği 
d) Dalak 
e) Böbrekler 
 
54. Yumurtası idrara çıkan helment aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Schistosoma haematobium 
b) Ascaris lumbricoides 
c) Hymenolopsis nana 
d) Fasiola hepatica 
e) Onhocerca volvulus 
 
55. Penisilin allerjisi bulunan difterili bir hastada aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) Kloramfenikol 
b) Streptomisin 
c) Sulfonamid 
d) Eritromisin 
e) Tetrasiklin 
 
56. DNA ya yapışarak bakteriler arsında genetik şifre taşıyan ve direnç gelişmesinde rol oynayan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bakteriofaj
b) Plazmid 
c) İnfektif faj 
d) İnterferon 
e) Kompleman 
 
57. Fusiform basiller ve borellia grubu bakterilerle oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ektima 
b) Fronkül 
c) Vincent anjini 
d) Erizepel 
e) Lenfanjit 
 
58. Genital enfeksiyona neden olan virus aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Coxacia virus 
b) Corona virus 
c) Herpes simplex Tip II 
d) Echovirus 
e) Adenovirus 
 
59. Hücresel bağışıklığı ölçmede kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Schick testi 
b) Gruber-Widal testi 
c) Weil-Felix 
d) Mandoux 
e) Dick testi 
 
60. Hastane infeksiyonlarının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gram (+) koklar 
b) Gram (-) basiller 
c) Staphylakoklar 
d) Anaeroblar 
e) Vibriolar 
 
61. Cerrahi insizyondan sonra epitelizasyon kaç günde olur? 
a) İlk 3 saat 
b) İlk 24 saat 
c) İlk 72 saat 
d) İlk 5 gün 
e) İlk 7 gün 
 
62. Aşağıdaki dokuların hangisinde hücrelerin rejenerasyon yeteneği yoktur? 
a) Kc hücreleri 
b) Deri hücreleri 
c) Myokard hücreleri 
d) Barsak hücreleri 
e) Böbrek tubulus hücreleri 
 
63. Tümör rezidiv markerları hangileridir? 
I-Tümör spesifik antijen 
II-Karsinoembriyojenik antijen(CEA) 
III-Tümör hücrelerini işaretleyici özel boyalar 
IV-α-fetoprotein(α-FP) 
a) I-III 
b) I-IV 
c) II-IV 
d) III-IV
e) II-III 
 
64. Osteojenik sarkom en sık nerede yerleşir?(1996-N) 
a) Humerus üst uç 
b) Humerus alt uç –ulna üst uç 
c) Vertebra 
d) Femur alt uç –tibia üst uç(diz çevresi) 
e) Kafadaki yassı kemikler 
 
65. Epitelial tümörler en sık hangi yolla yayılır? 
a) Hematojen 
b) Lenfojen 
c) Direk temas 
d) İmplantasyon 
e) Hiçbiri 
 
66. Ascoff nodülü aşağıdaki hastalıkların hangisinde bulunur?(2004-N) 
a) Brucella 
b) Lepra 
c) Romatoid artrit 
d) Sifiliz 
e) Romatizmal ateş 
 
67. Distrofik kalsifikasyon nedir? 
a) Ca umun kemikten rezorbsiyonu 
b) Travmaya uğramış yerlerde Ca çökmesi 
c) Hiperparatiroidide gelişen kalsifikasyon 
d) Kondrokalsinozis 
e) Arterlerde medial kalsifikasyon 
 
68. Metaplazi en sık nerede görülür? 
a) Kıkırdak 
b) Böbrek tubulus hücreleri 
c) Epitel 
d) Kemik 
e) Kas 
 
69. 20-30 yaş arası kadınlarda en sık görülen memenin selim tümörü hangisidir? 
a) Lipom 
b) Anjiom 
c) Papillom 
d) Fibroadenom 
e) Leimyom 
 
70. Gardner sendromunda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteom 
b) Desmoid tümörler 
c) Pigmentasyon 
d) Barsak polipleri 
e) Diş anomalileri 
 
71. Akut eroziv gastritin patogenezinde olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gastrin seviyesindeki artma 
b) Mide mukozası kan akımında bozukluk 
c) Mukus sekresyonunun azalması 
d) H iyonu geri emilimindeki bozukluk 
e) Aspirin kullanılması
 
72. Akciğerin en sık görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Epitelial hücreli kanser 
b) Adenokanser 
c) Yulaf hücreli kanser 
d) Bronkoalveolar kanser 
e) Büyük hücreli kanser 
 
73. Lenfojen yayılımın prognozda en az nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sağ kolon kanseri 
b) Tiroid papiller kanser 
c) Dil kanseri 
d) Kollum kanseri 
e) Meme kanseri 
 
74. Piyojenik KC absesinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Safra kesesi ampiyemi?? 
b) Sepsis??? 
c) Akut apandisit 
d) Akut pankreatit 
e) Divertikülit 
 
75. Hücrenin kendi kendisini sindirmesi olayına ne denir? 
a) Karyoliz 
b) Otoliz 
c) Karyoreksis 
d) Fagositoz 
e) Hidropik şişme 
 
76. GİS ve uterusun en sık görülen selim tümörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemanjiom 
b) Lipom 
c) Fibrom 
d) Lenfanjiom 
e) Leimyom 
 
77. Meckel divertikülü en sık nerede görülür? 
a) İleum 
b) Jejunum 
c) Duodenum 
d) Transvers kolon 
e) Rektum 
 
78. Karsinoid tümörlerden metastaz yapma olasılığı en az olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İleum 
b) Pankreas 
c) Jejunum 
d) Appendiks 
e) Duodenum 
 
79. MEN Tip II ye giren tiroid tümörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tiroid kapiller ca 
b) Tiroid medüller ca 
c) Tiroid anaplastik ca 
d) Tiroid foliküler ca 
e) Tiroid adenomu 
 
80. İltihabi granülasyon tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lenfosit ve dev hücrelerden oluşmuş kronik iltihap 
b) Doku aralarına PNL infiltrasyonu ve fibrin 
c) Kapiller tomurcuklar,fibroblastlar,iltihap hücreleri 
d) Kronik iltihap hücreleri,Ca çöküntüsü 
e) Hiçbiri 
 
81. Bağımlılık yapıcı etkisi en fazla olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fenprobamat 
b) Naloxan 
c) Diasetilmorfin 
d) İnnovar 
e) Metadon
 
82. Benzodiazepinler etkilerini hangi yolla gerçekleştirirler? 
a) Ganglion blokaji yaparlar 
b) Enkefalinlerin etkilerini arttırırlar 
c) GABA nın etkisini arttırmak 
d) İyon pompasını bloke etmek 
e) Depolarizasyon blokajı yapmak 
 
83. Aşağıdakilerden hangisi topikal anestezinin her tipinde kullanılır? 
a) Pantokain 
b) Prokain 
c) Lidokain 
d) Prilokain 
e) Dibukain 
 
84. Direkt kasa etkili kas gevşetici aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Süksinilkolin 
b) Dantrolen 
c) Skopolamin 
d) Meprobomat 
e) Pankuronium 
 
85. Beraber kullanıldığında tiazid grubu diüretiklerin etkisini azaltan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aspirin 
b) Kalp glikozidleri 
c) Lityum 
d) Kodein 
e) Metil dopa 
 
86. Vazokonstriktör bir maddenin lokal ansteziklerle kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Lokal anestezik maddeye karşı gelişebilecek allerjik reaksiyonu önlemek için 
b) Lokal ansteziğin etki süresini uzatmak için 
c) Lokal anesteziğin yan etkilerini azaltmak için 
d) Lokal anesteziğin etki alanını genişletmek için 
e) Hiçbiri 
 
87. Aşağıdakilerden hangisi anestezik madde verilmeden önce morfin kullanılmasının bir amacı olamaz?
a) Anestezik maddeden dolayı oluşabilecek bulantıyı kusmayı önlemek için 
b) Öksürük refleksinin inhibisyonuna yardımcı olmak için 
c) Postoperatif meydana gelebilecek eksitasyonu önlemek için
d) Kas gevşemesine yardımcı olmak için 
e) Anestezik maddenin etkisini arttırmak için
 
88-Aşağıdakilerden hangisi barbituratların etkilerinden değildir? 
a) Solunum depresyonu 
b) Kas gevşemesi 
c) Karaciğerde mikrozomal enzim indüksiyonu 
d) Sedasyon 
e) Analjezi 
 
89. Organik fosfor zehirlenmesinde görülmeyen bulgu hangisidir? 
a) Miyozis 
b) Cilt kuruluğu 
c) Fasikülasyonlar 
d) Diazoksid 
e) Nifedipin 
 
90. Mide kanamasına yol açabilen antihipertansif aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Metil dopa 
b) Reserpin 
c) Hidralazin 
d) Diazoksid 
e) Nifedipin 
 
91. Aşağıdakilerden hangis ACE inhibitörüdür? 
a) Minoksidil 
b) Klonidin 
c) Enalapril 
d) Guanitidin 
e) Propanolol 
 
92. Triptofan hidroksilaz enzim inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Metiserjid 
b) Siproheptadin 
c) Difenhidramin 
d) Aminoglutetimid 
e) P-Klorfenilalanin 
 
93. Bronkodilatasyon yapan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bradikinin 
b) Serotonin 
c) Substans P 
d) VİP 
e) Anjiotensin I 
 
94. Bakteri hücre duvarının sentezini inhibe etmeyen antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Penisilin 
b) Sefalosporinler 
c) Vancomisin 
d) Basitrasin 
e) Aminoglikozidler 
 
95. Hepatotoksik olmayan antitüberkülo ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) INH 
b) Rifampisin 
c) Prazosin 
d) Streptomisin (ototoksik + nefrotoksik)
e) Etambutol 
 
96. Ca ve sütle birlikte kullanıldığında emilimi azalan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Linkomisin 
b) Streptomisin 
c) Tetrasiklin 
d) Eritromisin 
e) Ampisilin 
 
97. Digital intoksikasyonunda yapılmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İntravenöv K 
b) İntravenöz Ca 
c) Aktif kömür kullanımı 
d) Oral KCl 
e) Difenhidantoin 
 
98. Bir drogun etkili olup olmadığını anlamak için en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Saha - Deneysel 
b) Gözlem 
c) Vaka – Deneysel 
d) Vaka – Kontrol 
e) Kesitsel saha araştırması 
 
99. Difenilhidantoin kullanılarak sonuç alınamamış Grand Mal epilepsili bir hastada tedavide seçilecek ikinci ilaç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
a) Klorozepam 
b) Karbamazepin 
c) Fenobarbital 
d) Etosüksimid 
e) Valproat 
 
100. Sıtmanın profilaksisinde vektörlerin kontrol altına alınması amacına yönelik olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bataklıkların kurutulmasına yönelik mühendislik hizmetleri 
b) Riskli bölgelerde anofeli ortadan kaldırmak için ilaçlama yapılması 
c) Kişilerin kemoprofilaksisi 
d) Biolojik töntemlerle larvaların öldürülmesi 
e) Kimyasal yöntemlerle larvalarla savaş
 
101. Menenjitten sonra gelişen hipervolemi, hiponatremi ve yüksek dansiteli idrar bulgularında ilk akla gelmesi gereken olay aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Cushing sendromu 
b) Akut surrenal yetmezliği 
c) Uygunsuz ADH salınımı 
d) Akut nefropati 
e) Septik şok 
 
102. Mental retardasyona neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteogenezis imperfekta 
b) Craniostoz 
c) Down sendromu 
d) Kleinefelter sendromu
e) Hipotiroidi
 
103. Sekonder peritonit nedeni olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peptik ülser perforasyonu 
b) İnvaginasyon 
c) Malrotasyon 
d) Volvulus 
e) Appendiks perforasyonu 
 
104. Raşitizmin kan bulguları aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ca düşük, P yüksek, Alkalen fosfataz yüksek 
b) Ca yüksek, P düşük, Alkalen fosfataz düşük 
c) Ca düşük, P düşük, Alkalen fosfataz yüksek 
d) Ca düşük, P normal, Alkalen fosfataz yüksek 
e) Ca normal, P düşük, Alkalen fosfataz düşük 
 
105. Zeka geriliği ve kabızlığı olan fontaneli geniş bir çocukta dilinde büyük olduğu fark ediliyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hiperparatiroidi 
b) Konjenital hipotiroidi 
c) Hiperadrenalizm 
d) Diabetes insipitus 
e) Fenilketonüri 
 
106. Aşağıdakilerden hangisi X’e bağlı resesif geçen bir hastalıktır? 
a) Faktör X eksikliği 
b) Faktör II eksikliği 
c) Faktör IX eksikliği 
d) Faktör XIII eksikliği 
e) Faktör VII eksikliği 
 
107. Aşağıdaki durumların hangisinde meme ile beslenme yapılabilir? 
a) Hepatit B 
b) Sıtma 
c) Aktif Tbc 
d) Mastit? 
e) Ciddi nöroz 
 
108. Rh uyuşmazlığı durumunda anneye doğum sonrasında yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anti –gammaglobülin 
b) Anti D globülin 
c) Hiperimmun gammaglobülin 
d) Anti I antikorları 
e) Kortikosteroid 
 
109. Aşağıdaki durumların hangisinde pnömokok aşısı yapmaya gerek yoktur? 
a) Splenektomi sonrası 
b) Kompleman eksikliği 
c) Fe eksikliği anemisi 
d) Orak hücreli anemi 
e) İmmun yetmezliği 
 
110. Juvenil romatoit artritli hastada görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anemi 
b) Büyük eklemlerin tutulması 
c) Splenomegali
d) Deri altı nödülleri 
e) Hemiatrofi
 
111. Dissemine intravasküler koagulopati en sık hangi lösemide görülür? (1998- T - N -S) 
a) Akut promyelosit lösemi 
b) Akut lenfoblastik lösemi 
c) Monositik lösemi 
d) Eritrolösemi 
e) Tüylü hücreli lösemi 
 
112. Aşağıdakilerden hangisi geç puberte nedenlerinden değildir? 
a) Beslenme bozuklukları 
b) Uzun boyluluk 
c) Şişmanlık 
d) Ensefalopatiler 
e) Böbrek hastalıkları 
 
113. Aşağıdakilerden hangisi geç puberte nedenlerinden değildir? 
a) Artrit 
b) Orşit 
c) Ansefalit 
d) Kronik hepatit 
e) Ooforit 
 
114. Hangi konjenital hastalık en sık patent ductus arteriosus nedenidir? 
a) Herpes simplex virusu 
b) Rubella (kızamıkçık) 
c) Kızamık 
d) Down sendromu 
e) Toxoplazmozis 
 
115. Pellegra hastalığında eksik olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) B 1 
b) Niasin 
c) B 6 
d) B 7 
e) B 12 
 
116. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin bulgularından değildir? 
a) Artiritis migrans akuta 
b) Pankardit 
c) Eritema marginatum 
d) Eritema multiforme 
e) Subkutan nodüller 
 
117. Safra yolu tıkanıklığı ve taş oluşumuna neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kistik fibroz 
b) Neonatal hepatit 
c) Safra yolu anomalileri 
d) Thalasemi 
e) Orak hücreli anemi 
 
118. Yeni doğanda apne nedeni olmayan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hipoglisemi 
b) Hipotermi 
c) Hipokalsemi
d) Kernikterus 
e) Maternal sulfonamid kullanımı 
 
119. Galaktozemili hastanın kullanmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glikoz 
b) Laktoz 
c) Maltoz 
d) Sakkaroz 
e) Früktoz 
 
120. Yenidoğan kaçıncı ayında doğum kilosunun iki katına ulaşır? 
a) 3 
b) 5 
c) 6 
d) 9 
e) 12 
 
121. Tekrarlayan pulmoner infeksiyon yapma olasılığı en az olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İmmun sistem yetmezliği 
b) Kistik fibroz 
c) Alfa 1 antitripsin eksikliği 
d) Siyanotik kalp hastalığı 
e) Kompleman eksikliği 
 
122. Karın ağrısı, poliüri, polidipsi ve hiperventilasyon şikayetleriyle gelen bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut apandisit 
b) Diabetik ketoasidoz 
c) İnvaginasyon 
d) Pilor stenozu 
e) Meckel divertiküliti 
 
123. Hepatorenal sendromun en tipik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hiperglobülinemi,Hipoalbunemi 
b) Alkalen fosfataz artışı 
c) KC flokülasyon testlerinde bozukluk 
d) KC enzimlerinde artış 
e) Oligüri,azotemi 
 
124. Mukozaları koruyucu salgının içinde hangi Ig bulunur? 
a) IgA 
b) IgD 
c) IgG 
d) IgM 
e) IgE 
 
125. Allerjik (extrensik) astmada laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) IgG sınıfı antikorların artması 
b) IgE sınıfı antikorların artması 
c) Nötrofillerde artış 
d) Parasempatik reseptörlere karşı antikor bulunması 
e) Basofili 
 
126. Nefrotik sendroma yol açmayan böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Membranoproliferatif glomerulonefrit
b) Poststreptokoksik glomerulonefrit 
c) IgA nefropatisi 
d) Sistemik lupus eritematozus (SLE) 
e) Amiloidoz 
 
127. Romatizmal ateş en çok hangi kalp kapak hastalığına neden olur? 
a) Aort stenozu 
b) Aort yetmezliği 
c) Trikuspid stenozu 
d) Pulmoner stenoz 
e) Mitral stenozu 
 
128. Trakeo - ösefajial fistülle en çok beraber bulunan anomali hangisidir? 
a) Özafagus atrezisi 
b) Trakeal atrezi 
c) Bronko - özefagial fistul 
d) Özafagus divertikülü 
e) Gastroşizis 
 
129. Otitis medianın en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Labirentit 
b) Mastoidit 
c) Menejit 
d) Petrosit 
e) Beyin absesi 
 
130. Hiperokzalüri tedavisinde yapılması gereken en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İdrarın alkalileştirilmesi 
b) Oksalatı az,kalsiyumdan zengin diyet 
c) Probenesid kullanımı 
d) İdrarın asitleştirilmesi 
e) Kalsiyumdan fakir diyet 
 
131. Pnömonisi olan bir kadında penisilin kullanıldığında allerjik reaksiyonlar ortaya çıkmıştır.Tedaviye nasıl devam etmek gerekir? 
a) Kortizon baskısı altında penisilin tedavisine devam edilir. 
b) Bir süre ara verildikten sonra tekrar penisilin kullanımına geçilir 
c) Penisilin yerine eritromisin kullanılır 
d) Penisilin yerine sülfodiazin kullanılır 
e) Penisilin kullanımına devam edilir 
 
132. Büyük eklemleden birinde ağrı , kızarıklık ve şişlik şikayeti ile gelen bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Romatizmal ateş 
b) Romatoid artrit 
c) Septik artrit 
d) Tüberküloz artrit 
e) Dermatopolimyozit 
 
133. Akciğer tüberkülozunun kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Balgamda tüberküloz basilinin aranması 
b) Akciğer grafisinin incelenmesi 
c) PPD deri testinin pozitif olması 
d) Balgamdan tüberküloz basilinin üretilmesi 
e) Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi 
 
134. Romatoid faktör nedir?
a) IgG ye karşı oluşan IgG 
b) IgG ye karşı oluşan IgM 
c) IgM ye karşı oluşan IgG 
d) IgG ye karşı oluşan IgA
e) Düz kas hücrelerine karşı oluşan antikor 
 
135. Aşağıdakilerden hangisi Cushing hastalığında görülmez? 
a) Hipertansiyon 
b) Osteoporoz 
c) Eozinofili 
d) Polisitemi 
e) Diabetes mellitus 
 
136. Kronik sürrenal yetmezliğinde tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Klorpromazin testi 
b) L-dopa testi 
c) Eozinofili 
d) ACTH uyarı testi 
e) İnsülin testi 
 
137. Hipertansiyonlu bir hastada idrarda potasyum atılımın artması kan tetkiklerinde hipernatremi ve renin seviyesinin düşük olduğu bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (renin seviyesinin düşüklüğü hangi tür hipertansiyonun laboratuvar bulgusudur) 
a) Addison hastalığı 
b) Primer hiperaldesteronizm 
c) Uygunsuz ADH salınımı 
d) Feokromasitoma 
e) İdiyopatik hipertansiyon 
 
138. Böbrek lezyonu yapmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) SLE 
b) Henoch scholein 
c) Multipl skleroz 
d) Periartiritis nodoza 
e) Diabetes mellitus 
 
139. Gut hastalığında kanda artan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Üre 
b) Kreatinin 
c) Ürik asit 
d) Hidroksi prolin 
e) BUN 
 
140. B12 vitamini yetmezliğinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Transkobalamin 
b) Hidroksikobalamin 
c) Transferrin 
d) Folik asit 
e) Metil kobalamin 
 
141. Kalp yetmezliğine neden olmayan kapak hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aort yetmezliği 
b) Mitral yetmezliği 
c) Mitral stenozu 
d) Trikuspid stenozu
e) Aort stenozu
 
142. Mitral yetmezliğinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Travma 
b) Romatizmal ateş 
c) Konjenital 
d) Sol atrium miksoması 
e) Reiter sendromu 
 
143. Nabız basıncını arttıran hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aort stenozu 
b) Aort yetmezliği 
c) Mitral yetmezliği 
d) Mitral stenozu 
e) Trikuspid yetmezliği 
 
144. Konstriktif perikardite en çok neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pürülan perikardit 
b) Travmatik perikardit 
c) Tüberküloz perikardit 
d) Viral perikardit 
e) Romatizmal ateşe bağlı perikardit
 
145. Soğuk algınlığı sonrasında gelişen öksürük,balgam,ateş ve yan ağrısı şikayetleri en çok neye bağlı olabilir? 
a) Akciğer absesi 
b) Tüberküloz pnomöni 
c) Atelektazi 
d) Pnömokoksik pnömoni 
e) Bronşektazi
 
146. Digital intoksikasyonunda görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? (1996 - T - N -S ) 
a) P-R uzaması 
b) Görme bozuklukları 
c) Sarılık 
d) Bulantı ,kusma 
e) Konfüzyon
 
147. Myokart infarktüsünde yükselmeyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) CPK-MB band 
b) SGOT 
c) Alkalen fosfataz 
d) LDH 
e) SGPT 
 
148. Kalp yetmezliğinin en sık görülen bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hepatomegali 
b) Pulsus alternans 
c) Dispne 
d) Kardiomegali 
e) Ödem 
 
149. Kalp tamponadının tanısı ve tedavisinde en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Torakotomi 
b) Perikardiosentez
c) Akciğer grafisinin çekilmesi 
d) Steroid tedavisine başlanması 
e) Hemen antibiyotik tedavisine başlanması 
 
150. İmmün komplekslerin gelişmesine neden olarak ürtikeriel lezyon yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İnfeksiyoz mononükleoz 
b) İnfluenza 
c) Kabakulak 
d) Tifo 
e) Hepatitis B 
 
151. Aşağıdakilerden hangisi hipokrom mikrositer anemi nedeni değildir? 
a) Fe eksikliği anemisi 
b) Thalasemi 
c) Pb (kurşun) zehirlenmesi 
d) B12 vitamini eksikliği(megaloblastik anemi yapar) 
e) B6 vitamini eksikliği 
 
152. Turist diyaresinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Shigella 
b) Proteus 
c) E.coli enterotoksini 
d) Vibrio 
e) Pseuodomonas 
 
153. Erkekte sterilite nedeni olabilen kromozom anomalisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Turner sendromu 
b) Kleineferter sendromu 
c) Testiküler feminizayon(yeni adı androjen duyarsızlık sendromu) 
d) Adrenogenital sendrom 
e) Akondroplazi 
 
154. Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi 
b) Ürik asit artması 
c) Büyük eklemlerin tutulması 
d) Eklem sıvısında monosodyum ürat kristallerinin görülmesi 
e) Deri altı nodüllerin bulunması 
 
155. Paraplejide rehabilitasyon potansiyelini en az etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Üst medüller seviye kesisi 
b) Üriner sistem infeksiyonu 
c) Primer atipik pnömoni 
d) Travmadan dolayı gelişen yaralar 
e) Dekubitus ülserleri
 
156. Aşağıdakilerden hangisi psikoz grubu hastalıklardan değildir? 
a) Hipokondriazis 
b) Psikoz manik depresif 
c) Karekteropati 
d) Şizofreni 
e) Paranoya 
 
157. Aşağıdakilerden hangisi pemfigus vulgarisin histopatolojik bulgusudur?(2004-T-E-S)
a) Sitoliz 
b) Akantoliz 
c) Diskeratoz 
d) Hiperakantoz 
e) Hiperkeratoz 
 
158. Adam - Hakims sendromu bulguları nelerdir? 
a) Serebral bulgular,demans,inkontinans 
b) Serebral bulgular,demans,serebellar bulgular 
c) Serebellar bulgular,inkontinans,optik atrofi 
d) Piramidal bulgular,demans 
e) Demans,extrapiramidal bulgular,optik atrofi 
 
159. Pupilla ödemine neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hidrosefali 
b) Hiperparatiroidi 
c) İntrakranial kanama 
d) Ependimoma 
e) Medullablastoma 
 
160. Timoma ile en sık görülen sistemik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Skleroderma 
b) Myastenia gravis 
c) Basedow – Graves 
d) Wiskott Aldrich sendromu 
e) Hipoparatiroidi 
 
161. Akut apandisitin etiyolojisinde rol oynayan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İnvaginasyon 
b) İskemi 
c) Obstrüksiyon 
d) İnfeksiyon 
e) Ödem 
 
162. Uzun süre beklemiş kan kullanmanın en önemli komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E) 
a) Sepsis 
b) Asidoz 
c) Hiperkalemi 
d) Hipotermi 
e) Hiperkalsemi 
 
163. Üst gastrointestinal kanaması olan hastada ayırıcı tanı için uygulanması gereken en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anjiografi 
b) Mide - Duodenum pasaj grafisi 
c) Nasogastrik sonda uygulanması 
d) Endoskopi 
e) Tomografi 
 
164. Kist hidatik tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) Metranidazol 
b) Dietil karbamazepin 
c) Mebendazol 
d) Piperazin tuzları 
e) Emetin klorhidrat
 
165. Aşağıdakilerden hangisi erken postoperatif dönemin akciğerle ilgili en önemli komplikasyonudur?(2004-T-E-S) 
a) Atipik pnömoni 
b) Bronşektazi 
c) Atelektazi 
d) Amfizem 
e) Pnömotoraks
 
166. Asemptomatik safra taşları bulunan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinde ameliyat yapmaya gerek yoktur? 
a) Dolmayan safra kesesi 
b) 2 cm den büyük taş bulunması 
c) Diabetes memituslu hasta 
d) Hastanın 60 yaş üstünde olması 
e) Fonksiyon yapmayan safra kesesi
 
167. Dumping sendromunda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Terleme 
b) Kabızlık 
c) Hipoglisemi 
d) Bulantı-kusma 
e) Çarpıntı 
 
168. İnguinal hernisi bulunan bir çocukta operasyon ne zaman yapılmalıdır? 
a) Acil olarak operasyona alınmalıdır 
b) 2 yaşına kadar beklenmelidir 
c) Optimal koşullar sağlandığında hemen 
d) Puberte dönemine kadar beklenmelidir 
e) Ameliyata gerek yoktur 
 
169. Sarılık ve epigastriumda derin ağrı şikayeti ile gelen hastada dışkıda gizli kan pozitif bulunuyor.En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pankreas başı kanseri 
b) Ampulla vateri kanseri 
c) Sağ kolon kanseri 
d) Mide kanseri 
e) Safra kesesi kanseri
 
170. Bilirubin düzeyi 3,5 mg/dl nin üstünde olan bir hastada aşağıdaki laboratuar tetkiklerinden hangisi yapılmamalıdır? 
b) Ultrasonografi 
c) Perkutan transhepatik kolanjiografi 
d) Retrograd pankreatik kolesistografi 
e) IV kolanjiografi 
f) Tomografi
 
171. Distal tip ileusta volüm kaybını karşılamak amacıyla verilecek sıvı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ringer laktat 
b) Ringer laktat + %5 dextroz 
c) %9 NaCl 
d) isolayt 
e) kadalex
 
172. Endotoksik şokta kullanılmaması gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Beta adrenerjik stimulanlar 
b) Alfa adrenerjik stimulanlar
c) Kortikosteroidler 
d) Geniş spektrumlu antibiyotikler 
e) Alfa adrenerjik blokerler
 
173. Santral venöz basıncı ve kardiak indeksi yüksek,arter kanıyla venöz kan 
arasında O2 farkının az olduğu şok tipi aşağıdakilerden hangisidir?(2004-T-E-S) 
a) Kardiyojenik şok 
b) Endotoksik şok 
c) Hipovolemil şok 
d) Septik hiperdinamik şok 
e) Nörojenik şok 
 
174. Pulmoner kama basıncı neyi gösterir? 
a) Pulmoner arter basıncı 
b) Sol ventrikül end-diastolik basıncı 
c) Aort basıncını 
d) Sağ ventrikül basıncını 
e) Sağ atrium basıncını 
 
175. Kırık sonucu gelişen yağ embolisini önlemek için yapılması gereken en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Açık repozisyon 
b) Kırığın acil olarak stabilize edilmesi 
c) Heparin uygulanması 
d) Yara kenarlarının temizlenmesi 
e) Oral antikoagulan uygulanması 
 
176. Toksik maddelerin atılımı için bir günde çıkarılması gereken idrar miktarı en az ne kadar olmalıdır? 
a) 2500 ml 
b) 2000 ml 
c) 1500 ml 
d) 1000 ml 
e) 500 ml
 
177. Kreatin klirensi nedir? 
a) Bir dakikada idrarla atılan kreatinin miktarı 
b) Bir dakikada kreatininden temizlenen plazma miktarı 
c) İdrardaki kreatinin konsantrasyonu ile plazmadaki kreatinin konsantrasyonu arasındaki fark 
d) Bir günde idrarla çıkartılan kreatinin miktarı 
e) Bir dakikada tubuluslardan reabsorbe edilen kreatinin miktarı
 
178. Dalak rüptürüne yol açma olasılığı en yüksek olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Brucella 
b) Sepsis 
c) Sıtma 
d) İnfeksiyoz mononükleoz 
e) Sistemik lupus eritematozus 
 
179. Kolitis ülseroza tedavisinde kullanılmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 5-Flurourasil 
b) Kortikosteroidler 
c) Azotioprim 
d) İmmunosüpressifler 
e) 5-Asetil salisilik asit
 
180. Dupuytren kontraktürüne neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Diabetes mellitus 
b) Alkol 
c) Kronik karaciğer hastalığı 
d) Diabetes insipitus 
e) Yaşlılık
 
181. Vernel konjuktivit nedir? 
a) Allerjik konjuktivit 
b) Kimyasal konjuktivit 
c) Gonokoksal konjuktivit 
d) Sistemik hastalıklarda görülen konjuktivit 
e) İnklüzyonlu konjuktivit 
 
182. Aşağıdakilerden hangisi travma sonucu gelişen bir hastalıktır? 
a) Reaktif artrit 
b) Myozitis ossifikans 
c) Paget hastalığı 
d) Romatoid artrit 
e) Ankilozan spondilit 
 
183. Uzun süre hareketsiz kalan eklemlerde gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteoskleroz 
b) Dejeneratif artirit 
c) Reaktif artrit 
d) Osteoporoz 
e) Osteomalazi 
 
184. Trendelenburg pozisyonunda boşaltılması gereken abse aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peritonsiller abse 
b) Retrofaringeal abse 
c) Parafaringeal abse 
d) Vincent anjini 
e) Bezold absesi
 
185. Prostat kanserinde kanda artmış olarak bulunan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alkalen fosfataz 
b) 5 nükleotidaz 
c) SGOT 
d) SGPT 
e) Asit fosfataz
 
186. Kemoterapiye en iyi cevap veren kanser aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Seroz kist adenokanser 
b) Koriokarsinom 
c) Granüloza hücreli kanser 
d) Kollum kanseri 
e) Disgerminom 
 
187. Makat gelişine en az yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Plasenta previa 
b) Prematurite 
c) İkiz gebelik
d) Konjenital malformasyon 
e) Hidroamnios
 
188. Germ hücre kaynaklı olmayan tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Disgerminom 
b) Teratom embrionale 
c) Endodermal sinus tümörü 
d) Gynandroblastom 
e) Koriokarsinom 
 
189. Aşağıdakilerden hangisi gebelikteki fizyolojik değişikliklerden değildir? 
a) Glikozüri + Proteinüri 
b) Kan volümünde artış 
c) Na absorbsiyonunun çok artmış olması 
d) GFR inin %150 artması 
e) FFA nın artmış olması 
 
190. Spalding belirtisi aşağıdaki durumlardan hangisinde görülür? 
a) Normal doğum seyrinde 
b) Habitüel abortus 
c) Septik abortus 
d) İnutero mortfetal 
e) Ektopik gebelik 
 
191. Gebelikte kandaki düzeyi artmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Serum kolesterol düzeyi 
b) Serbest tiroksin düzeyi 
c) Total tiroksin düzeyi 
d) Tiroksin bağlayan globülin seviyesi 
e) Serum glikoz düzeyi 
 
192. Prematurite nedeni olmayan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Diabetik anne çocuğu 
b) Sigara 
c) Hidroamnios 
d) Çoğul gebelik 
e) Plasenta anomalileri 
 
193. İlk üç ay içinde gelişen habitüel düşüklerin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Corpus luteum yetmezliği 
b) Kromozom anomalisi 
c) Kollum yetmezliği 
d) İnfeksiyonlar 
e) Hormonal nedenler 
 
194. Klehaurer - Betke testi aşağıdakilerden hangisinin teşhisinde kullanılır? 
a) Antepartum kanama 
b) Rh isoimmunizasyonu 
c) Fetomaternal transplasental kanama 
d) Abortus 
e) HELLP
 
195. Histerosalpingografi aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılmaz? 
a) Uterus anomalisini saptamak için 
b) Plasenta ve fetus lokalizasyonunu saptamak amacıyla 
c) Tubaların kapalı olup olmadığını anlamak amacıyla 
d) İntrauterin kitle teşhis amacıyla
e) Hiçbiri
 
196. Endometrium kanserinde en önemli tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ultrasonografi 
b) PAP smear incelemesi 
c) Probe küretaj 
d) Aspirasyon biyopsisi 
e) Histerosalpingografi
 
197. Overe en sık metastaz yapan tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Endometrium ca 
b) GİS Tm 
c) Kollum Ca 
d) Vagina Ca 
e) Meme Ca 
 
198. Postmenapozal vaginal kanamanın en sık nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Endometrium kanseri 
b) Vulva kanseri 
c) Kollum kanseri 
d) Atrofik endometrium 
e) Servikal polip 
 
199. Puerperal infeksiyon riski en fazla olan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Plasentanın elle çıkarılması 
b) Servikse dikiş atılması 
c) Sezeryan 
d) Erken memran rüptürü 
e) Hiçbiri
 
200. 40 yaşında 3 çocuk sahibi bir kadında serviksde 3 yerden alınan biyopsi örneklerinde şiddetli displazi (insitu Ca)saptanmıştır.Tedavide en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Konizasyon 
b) Basit histerektomi 
c) Radikal histerektomi 
d) Histerektomi+overler ve tubalar+lenf bezleri 
e) Koterizasyon

 

Yorumlar
Sen de Yaz