Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1995 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi boyun posterior üçgeninde yer almaz?
a) Musculus omohyoideus 
b) Nervus accessorius 
c) Nervus supraclavicularis 
d) Arteria occipitalis 
e) Arteria transversa cervicalis

2. Arcus aortadan geçen transvers kesitte en arkada kalan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vena brachiocephalica sinistra 
b) Arteria subclavia sinistra
c) Truncus brachiocephalicus 
d) Arteria carotis communis 
e) Nervus laringeus inferior sinistra

3. Bir hastanın yapılan muayenesinde göz kapağı düşük, pupili midriyatik; göz küresinin dışa dönük olduğu tespit edilmiştir.
Hangi sinir felci mevcuttur?
a) Nervus oculomotorius
b) Nervus trochlearis
c) Nervus ophtalmicus
d) Nervus maxillaris
e) Nervus facialis 

4. Süperior laringeal sinirin external dalı aşağıdaki larinks kaslarından hangisini innerve eder?
a) Musculus tyroaritenoideus
b) Musculus cricoaritenoideus
c) Musculus cricoaritenoideus lateralis
d) Musculus cricotireideus
e) Musculus arytenoideus 

5. Aşağıdakilerden hangisi Willis poligonunda yer almaz?
a) Arteria communicans anterior
b) Arteria comminicans posterior
c) Arteria cerebri media
d) Arteria cerebri anterior
e) Areria cerebri posterior 

6. Aşağıdakilerden hangisi A.thorasica internanın dalı değildir?
a) Arteria intercostalis anterior
b) Arteria intercostalis posterior
c) Arteria musculopherinica
d) Arteria epigastrica superior
e) Arteria pericardiophrenica

7. Aşağıdakilerden hangisi plica gastroepiploica (gastro-pankreatica) içersinde yer alır?
a) Arteria gastrica dextra
b) Arteria gastrica sinistra
c) Arteria hepatica propria
d) Arteria gastroepiploica sinistra
e) Arteria hepatica sinistra 

8. Nervus occulomotorius aşağıdakilerden hangisini innerve etmez?
a) Musculus rectus lateralis
b) Musculus palpepra superior
c) Musculus rectus medialis
d) iris radial kası
e) Musculus rectus inferior 

9. Ligamentum lacunare nerede yer alır?

a) Annulus femoralisin medial kenarında 
b) Canalis adductoriusta
c) Musculus rectus abdominisin orta hızasında ve arka yüzünde 
d) Orbitada(göz küresinde)
e) Diafragmada

10. Radius kemiği aşağıdakilerden hangisi ile eklem yapmaz?
a) Humerus
b) Ulna
c) Os scaphodeum
d) Os trapezium
e) Os lunatum

11. Akson refleksi ve ağrı duyusunda başlıca rol oynayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Noradrenalin
b) Substance P
c) Histamin
d) Serotonin
e) Nöropeptid Y

12. Aşağıdakilerden hangisi proksimal tüplerde fosfat reabsorbsiyonunu azaltır?
a) Kalsitonin
b) Parathormon
c)1,25-dihidroxicolecalciferol(calcitriol)
d) 7-dehidrocolecalciferol
e) 17-hidroxicalciferol

13. Arteriyel kan basıncında düşmeye bağlı renal perfüzyonun azalmasına aşağıdaki fizyolojiki değişikliklerden hangisi izlenilmez?
a) Böbrek damarlarında vazokonstrüksiyon
b) Renin seviyesinde artma
c) Böbrek sodyum ekskresyonunda artma
d) Aldosteron seviyesinde artma
e) Oligüri 

14. EKGdeki QRS dalgası esnasında ventrikül depolarizasyonuna ilaveten aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?
a) Ventrikül repolarizasyonu
b) Atriyum depolarizasyonu
c) Atrium hiperpolarizasyonu
d) Atrium repolarizasyonu
e) Ventrikül polarizasyonu 

15. insülin ve glukozu direk veya dolaylı olarak etkilemeyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glukagon
b) Growth hormon
c) TSH
d) Östrojen
e) Somatostatin 

16. Komşu membranlar arasında iyon ve su geçişine izin veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lateral yan katlantılar
b) Ara bağlantı
c) Sıkı bağlantı alanları
d) Desmozom
e) Neksus 

17. Aşağıdakilerden hangisi kan-testis bariyerini oluşturur?
a) Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantı
b) Sertoli hücreleri bazal laminası ve spermatogoniumlar
c) Sertoli hücrelerinin bazal laminası
d) interstisyel hücrelerin tabanı
e) Spermatogoniumlara bitişik konnektif doku 

18. Golgi aparatusuna alınmadan önce ön protein molekülü hangi hücre organelinde işlem görür?
a) Sentriol
b) Lizozom
c) Granüler endoplazmik retikulum
d) Peroksizom
e) Mitokondri 

19. Karaciğerde ilaç metabolizmasında rol oynayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düz endoplazmik retikulum
b) Ribozom
c) Granüllü endoplazmik retikulum
d) Mitokondri
e) Golgi organı 
 
20. Böbreğe ait aşağıdaki yapılardan hangisi üretrojen kökenlidir?
a) Renal korpuskül
b) Henle kulpu
c) Proksimal tubulus
d) Distal tubulus
e) Kollektör kanal 

21. Aşağıdakilerden hangisi serumda bulunmaz?
a) Fibrinojen
b) Albumin
c) Alfa globulin
d) Beta globulin
e) Gama globulin

22. Aşağıdakilerden hangisinde protein/lipid oranı en yüksektir?
a) Granüllü endoplazmik retikulum
b) Mitokondri iç zarı
c) Mitokondri dış zarı
d) Myelin
e) Eritrosit membranı

23. Hangisi oksijenin hemoglobine olan affinitesini azaltır?
a) 2-3 DPG artması
b) 2 fosfogliserat artması
c) pHının 7.35in üstünde olması
d) PCO2 azalması
e) 1-3 difosfogliserat düzeyinin artması 

24. Alkaptonüride aşağıdakilerden hangisinin idrarla atılımı artar?
a) Melanin
b) Fenilasetik asit
c) Homogentisik asit
d) Fenil pürivik asit
e) Fenil laktik asit 

25. Albinizmde hangi enzimin eksikliği söz konusudur?
a) Tirozinaz
b) Triptofan hidroksilaz
c) Dopa karboksilaz
d) Homogentisik asit oksidaz
e) Fenil alanin hidroksilaz 

26. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde metil malonik asidüri görülür?
a) B1
b) Piridoksin
c) B6
d) B12
e) Askorbik asit 

27. Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklere CO2 katılmasında rol alır?
a) Biotin
b) Piridoksin 
c) Folik asit 
d) Niasin 
e) Lipoik asit 

28. Hangi enzim yardımıyla kana glukoz verilir?
a) Glukokinaz
b) Fosfofruktokinaz
c) Hekzokinaz
d) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
e) Glukoz-6-fosfataz

29. Beynin normal şartlarda temel yakıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glukoz
b) Keton cisimleri
c) Fruktoz
d) Yağ asitleri
e) Alanin 
 
30. Alkolizme bağlı karaciğer hasarını en iyi gösteren enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) LDH
b) Gama glutamil transaminaz (GGT)
c) Alanin transaminaz (ALT)
d) Aspartat transaminaz (AST)
e) Lösin aminopeptidaz

31. Akut pankreatit tanısında aşağıdaki enzimlerden hangisinin artışı önemlidir?
a) Gama glutamil transaminaz(GGT)
b) SGOT
c) SGPT
d) LDH
e) Lipaz 

32. Gaucher hastalığında hangi enzimin eksikliği söz konusudur?
a) Hekzozaminidaz A
b) Sfingomyelinaz
c) Beta glukozidaz
d) Aril sülfataz
e) Beta gluko serebrozidaz?

33. Hangi enzimin eksikliği hiperürisemiye yol açar?
a) Adenozin deaminaz
b) Ksantin oksidaz
c) Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz
d) Amino fosforibozil transaminaz
e) Fosforibozil pirofosfat sentetaz 

34. Hangi enzim organizmayı zararlı peroksitlere karşı korur?
a) Sitokrom oksidaz
b) Katalaz
c) NADH-dehidrogenaz
d) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
e) Glukokinaz 

35. Bağ dokusunun temel proteini olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Albumin
b) Elastin
c) Fibronektin
d) Kollajen
e) Kondronektin 

36. Kas dokusunda oksijen depolayan protein aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemoglobin
b) Myozin
c) Aktin
d) Miyoglobin
e) Troponin 

37. Kasta kalsiyumu bağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Troponin C
b) Tropomyozin
c) Aktin
d) Miyozin
e) Miyoglobin

38. Hipotalamusta sentezlenip,nörofizin-I ile beraber salınan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oksitosin
b) ACTH
c) Melanosit stimulan hormon (MSH)
d) Growth hormon
e) Prolaktin 
 
39. Böbrekten su emilimini arttıran hormon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aldesteron
b) Anjiotensin II
c) Vazopressin
d) Renin
e) Anjiotensinojen 

40. Malign karsinoidde yapımı en fazla artan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Noradrenalin
b) Dopamin
c) Melanin
d) Adrenalin
e) Serotonin 

41. Bakteri komponentlerinde hangisi protein yapıda olup antijenik özellik gösterir?
a) Flagella
b) Mezozom
c) Teikoik asit
d) Murain
e) Por 

42. Bakterilerin peptidoglikan tetrapeptidi yapısında yer almayan aminoasit hangisidir?
a) D-Alanin
b) L-Alanin
c) D-Glutamik asit
d) L-Lizin
e) L-Asparagin 

43. Aşağıdakilerden hangisiimmunglobulinlerin isotip sınıfını belirleyen yapısıdır?
a) J bölgesi
b) Hinge (menteşe) bölgesi
c) Ağır zincir
d) Hafif zincir
e) Sekretuar komponent 

44. Tip I anaflaktik reaksiyonda aşağıdakilerden hangisi salgılanmaz?
a) Histamin
b) Bradikinin
c) PAF
d) Serotonin
e) C3a anafilaktoid 

45. Paul-Bunnel testi aşağıdakilerden hangisinin tanısında kullanılır?
a) Salmonelloz
b) Enfeksiyoz mononükleoz
c) Brucella
d) Kolera
e) Kızamık 

46. Riketsiyal hastalıklarda kullanılan Weil-Felix reaksiyonunda hasta serumunda
hangi bakteriyi aglutine eden antikorlar meydana gelir?
a) E.coli
b) Psödomonas
c) Proteus vulgaris
d) Shigella flexneri
e) Yersinia enterocolitica 

47. Besin zehirlenmesinde inkübasyon süresi en kısa olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Salmonella typhi
b) Clostridium botilinum
c) Campylobacter jejuni
d) Vibrio cholera
e) Staphylococcus aureus 

48. Meningokoksemik menenjitli hasta ile temas etmiş kişinin profilaksisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Tetrasiklin
b) Penisilin
c) Kloramfenikol
d) Eritromisin
e) Rifampin
 
49. Hastanede yatan diabetes mellituslu bir hastada kanlı balgam, ateş, göğüs ağrısı gelişiyor. Balgam kültüründe gram negatif,
kapsüllü, laktoz pozitif, hareketsiz mikroorganizma ürüyor. En muhtemel enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proteus mirabilis
b) Klebsiella pneumonia
c) Psödomonas auriginosa
d) Enterobacter
e) Proteus vulgaris
 
50. Nongonokoksik üretritli olan hastada chlamydia trochomatis düşünülerek tetrasiklin başlanıyor. Tedaviye yanıt alınmakla beraber, kültürde üreme olmuyor
ve serolojide chlamydia antikorları(-) bulunuyor. Bunun ışığında en olası etken ne olabilir?
a) Ureoplasma ureolyticum
b) Haemophylus ducreyi
c) Treponema pallidum
d) Escherichia coli
e) Trichomonas vaginalis 

51. Chlamydia ile virüslerin en önemli ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Her ikisi de bölünerek çoğalırlar
b) Sterol halka içermeleri
c) Zorunlu hücre içi parazit oluşu
d) DNA ve RNA içermeleri
e) Hücre duvarı içermeleri

52. Deri ve mukoz membranlarda enfeksiyona neden olmayan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızamık
b) Rubella
c) Suçiçeği
d) Rota virüs
e) Herpes virüs 

53. Oral yoldan alındığında mideyi geçip ince barsağa ulaşamayan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rhino virüs
b) Echo virüs
c) Retro virüs
d) Reo virüs
e) Rota virüs 

54. Varisella zoster tanısında aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanılmaz?
a) Embriyo yumurtasına ekim
b) immunfloresan mikroskopi
c) ELiSA
d) insan hücre kültüründe üreme
e) Giemsa ile inklüzyon cisimciklerinin saptanması 

55. PA akciğer grafisinde hiler lenfadenopati ve kalsifikasyon saptanan, öksürüğü, ateşi, balgamı olan bir hastanın balgamının çini mürekkebi
ile yapılan boyama ve yaymasında kapsüllü maya hücreleri izleniyor. Buna göre hastalığın etkeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Candida albicans
b) Criptococus neoformans
c) Aspergillus fumigatus
d) Candida tropicalis
e) Blastomyces dermatitidis 

56. Alt çenede şişlik gelişen bir hastada 2 gün sonra abse spontan drene oluyor. Gram pozitif boyamada
sülfür granülleri vedallanan flamentöz yapılar tespit ediliyor. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aspergillus
b) Candida
c) Nocardia
d) Staphilococcus
e) Actinomyces 

57. Tinea Pedis enfeksiyonu nedeni olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Candida albicans
b) Histoplazma capsulatum
c) Aspergillus fumigatus
d) Trychophyton rubrum
e) Blastomyces dermatitidis 

58. Kanlı ishali olan, gaita yaymasında hareketli trophozoitleri saptanan hastada etken hangisidir?
a) Trichomonas vaginalis
b) Balantidum coli
c) Entemoeba histolytica
d) Strongiloides stercoralis
e) Shigella flexneri 
 
59. Çocukta rektum prolapsusuna neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stronglyloides
b) Trichuris trichura
c) Enterobius vermicularis
d) Ascaris lumbricoides
e) Tenia saginata 

60. AiDSli bir hastada diyareye neden olan protozoa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cryptosporidium
b) Strongiloides stercoralis
c) Trichomonas vaginalis
d) Toxoplasma gondii
e) Pneumocystis carini

61. Akut iltihapta hücre permeabilitesinin erken dönemde artmasında en etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bradikinin
b) Serotonin
c) PAF
d) Histamin
e) Tromboksan A2

62. Otoimmun olup organa özgül olmayan sistemik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Addison
b) Romatoid artrit
c) Pernisiyöz anemi
d) Myastenia gravis
e) Vitiligo 

63. Subendotelyal trombosit adezyonunu sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elastin
b) Laminin
c) Trombomodülin
d) Tromboksan A2
e) Fibriller kollajen 

64. Etiyolojisinde güneş ışığı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basal hücreli Ca
b) Squamoz hücreli Ca
c) Dermatofibrosarkom protuberens
d) Malign melanom
e) Aktinik keratoz 

65. Nöroendokrin kökenli olmayan tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Feokromasitoma
b) Gastrinoma
c) Pankreas adacık tümörü
d) Foliküler tiroid Ca
e) Karsinoid Tm

66. 65 yaşında hipertiroidisi olan bayan hastanın yapılan subtotal tiroidektomi operasyonunda 3 cm çapında,
keskin sınırlı, kapsüllü nodül saptanıyor. Buna göre olası tanı nedir?
a) Lenfoma
b) Foliküler adenom
c) Multipl nodüler guatr
d) Hashimoto tiroiditi
e) Riedel tiroiditi 

67. Dissekan aort anevrizmasına en sık eşlik eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medial kistik nekroz
b) Atherosclerozis
c) Sifiliz
d) PAN
e) Tromboanjiitis obliterans 

68. Akut romatizmal ateşin ilk atağında en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Myokardite bağlı myokard yetmezliği
b) infektif endokardit
c) Mitral darlığı
d) Aort darlığı
e) Pulmoner darlık 
 
69. Alveollerde hyalen membran oluşumu ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alveolar proteinosis
b) Goodpasture sendromu
c) Primer idiopatik fibrozis
d) Erişkin sıkıntılı solunum sendromu
e) Silikozis 

70. Primer akciger tüberkülozunun en sık karşılaşılan radyografik görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Apikal kaviteler
b) Milier tüberküloz
c) Periferik akciğer lezyonu ve hiler lenf nodu
d) Tüberküloz pnömoni
e) Tüberküloz menenjit 

71. AiDSte görülen kaposi sarkomu hangi hücreden köken alır?
a) Vasküler endotel
b) T hücresi
c) B hücresi
d) Melanosit
e) Fibroblast 

72. Daha çok yaşlılarda görülen, çoğunlukla kranyumda küçük ve orta arterlerde fokal granülomatöz lezyonlara
sebep olanve lökositler içerisinde dev granüllere yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takayasu artiriti
b) Wegener granülomatozu
c) PAN
d) Lökoklastik anjiitis
e) Dev hücreli artirit (temporal artrit)

73. Çocuklarda özellikle femur, tibia, fibulada metafizi tutan ve kortikal litik alanlar oluşturan benign,
fibroblast köpük hücresi osteoklastları birarada içeren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fibröz displazi
b) Osteosarkom
c) Osteoklastoma
d) Fibröz kortikal defekt
e) Osteoid osteoma 

74. Mallory cisimciği aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Alkolik karaciğer hastalığı
b) Viral B hepatiti
c) Hepatoma
d) Amiloidosis
e) Hemokromatozis 

75. Hepar lobatuma yol açan ve cinsel yolla bulaşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Neisseria gonorrheae
b) Chylamydia trochomatis
c) Sifiliz
d) Heemohilus ducreyi
e) Molloscum contagiosum 

76. Kolon Ca'nın en sık yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkan kolon
b) Transvers kolon
c) inen kolon
d) Rektosigmoid bölge
e) Appendiks ve çekum 

77. Alınan böbrek biyopsisisnde elektron mikroskobunda yapılan incelemede, podosit ayaksı çıkıntılarında
silinmeden başka bulgu saptanamamıştır. Buradaki patoloji aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
a) Lipoid nefroz
b) Membranöz glomerülonefrit
c) Membranoproliferatif glomerülonefrit
d) Post streptokoksik glomerülonefrit
e) Rapidly progresif glomerülonefrit 

78. Akciğer ve beyine en erken metastaz yapan jinekolojik tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gestasyonel koriokarsinom
b) Endometrium Ca
c) Over Ca
d) Serviks Ca
e) Vulva Ca
79. Testisin germ hücreli tümörlerini belirleyici tümör markerları için uygun şıkkı seçiniz?
a) Karsinoembriyojenik antijen-keratin
b) Alfa fetoprotein-beta HCG
c) CEA-alfa fetoprotein
d) Beta HCG-asit fosfataz
e) Alfa fetoprotein+keratin

80. Waterhause-Friderikson sendromuna neden olan ajan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüberküloz
b) Stafilokok
c) Pnömokok
d) Haemophilus influenzae
e) Meningokok 

81. Sempatik sinir sisteminin postsinaptik asetil kolin salınımıyla etki gösterdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pilomotor kaslar
b) irisin radial kası
c) irisin sirküler kası
d) Silier kas
e) Ekrin ter bezi 

82. Aşağıdakilerden hangisi dopaminin etkisi değildir?
a) Alfa-adrenoreseptör stimulasyonu
b) Beta-adrenoreseptör stimulasyonu
c) Prolaktin salınımını arttırır
d) Böbrekte vazodilatasyon
e) Sistolik kan basıncında artma 

83. Aşağıdakilerden hangisinin pozitif inotropik etkisi yoktur?
a) Noradrenalin
b) Asetilkolin
c) Digoksin
d) isopreteronol
e) Amrinon 

84. Oral yoldan alınan, GABA türevi santral etki gösteren adele gevşetici ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dantrolen
b) Diazepam
c) Karizopradol
d) Meprobamat
e) Baklofen 

85. Bronşial hiperaktivitesi olan hastada astım krizine yol açabilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adrenalin
b) Teofilin
c) Salbutamol
d) Aspirin
e) Ketotifen 

86. Oral alındığında aktif metaboliti olan desmetil-diazepama dönüşmeyen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klorozepat
b) Diazepam
c) Halozepam
d) Oksazepam
e) Prezepam 

87. En uzun etkili barbiturat türevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fenobarbital 
b) Sekobarbital
c) Pentobarbital
d) Tiopental
e) Amobarbital 

88. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klorpromazin
b) Reserpin
c) Haloperidol
d) Dopamin
e) Amantadin 
 
89. Serotonin blokajı yapmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Simetidin
b) Siproheptadin
c) Pizotifen
d) Metiserjit
e) Ketanserin 

90. Santral dipsojenik etkiye sahip olan hangisidir? 
a)Anjiyotensin I 
b)Anjiyotensin II 
c)Aldosteron 
d)Prostaglandin E 
e)PAF 

91. Bradikininin parçalanmasını inhibe eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aprotonin
b) Pentazosin
c) Saralazin
d) Enalapril
e) Digoksin 

92. En etkili bronkodilatatör aşağıdakilerden hangisidir?
a) PG E2
b) PG F2
c) Tromboksan A2
d) Lökotrien C4
e) Lökotrien D4

93. H2 reseptörü üzerine etki etmeyen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Betazol
b) Simetidin
c) Ranitidin
d) Omeprazol
e) Famotidin 

94. Aşağıdaki peptid hormonlardan hangisinin peptid sayısı en fazladır?
a) Bradikinin
b) Anjiotensinojen
c) Anjiotensin I
d) Anjiotensin II
e) Anjiotensin III

95. Eşit analjezik dozu aspirinden daha fazla antiinflamatuar ve antipiretik etki gösteren ilaç hangisidir?
a) Sodyum salisilat
b) Salisilik asit
c) Parasetamol
d) indometazin
e) Bizmut subsalisilat

96. ilk defa yüksek doz parasetamol alımı sonucu en sık hangi organda hasar ortaya çıkar?
a) Akciğer fibrozisi
b) Karaciğer nekrozu
c) Tubuler nekroz
d) Papiller nekroz
e) interstisyel nefrit

97. Asetozolamid kullanımı aşağıdakilerden hangisinde kontrendikedir?
a) Glokom
b) Kronik metabolik alkaloz
c) Dağ hastalığı
d) Karaciğer sirozu
e) Epilepsi 

98. Kitle oluşturarak laksatif etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aloe
b) Senna
c) Casgara sagrada
d) Gliserin
e) Metil selüloz 

99. Aşağıdaki yan etkilerden hangisi karbenoksolonun kullanımını sınırlar
a) Aldosteron benzeri su tutucu etki
b) Bağımlılık yapması
c) Pahalı olması
d) Konstipasyon
e) Diüretik etki 
 
100. Aşağıdakilerden hangisi oral antikoagulanların etkisini arttırmaz?
a) Disulfiram
b) Aspirin
c) Barbitürat
d) Sülfonamid
e) Sülfometaksazol-trimetoprim 
 
101. Aşağıdakinlerden hangisi primer siliyer diskinezide görülmez?
a) Ektopik gebelik riskinde artış
b) Hipertelorizm
c) Kartagener sendromu
d) Çomak parmak
e) Kronik sinüzit

102. Yenidoğan bir çocukta gaitada kan tespit ediliyor. Bunun anne veya çocuk kökenlimi olduğunu gösterecek test aşağıdakilerden hangisidir?
a) Apt testi
b) Asit ham testi 
c) FiGLU testi
d) Guiac testi
e) Benedict testi

103. Yenidoğanda üriner sistem enfeksiyonu saptanıyor. Tanıya yönelik olarak aşağıdaki tetkik yöntemlerinden hangisi yapılmaz?
a) intravenöz pyelografi 
b) Ultrasonografi
c) Sistoüretrografi
d) Manyetik rezonans görüntüleme 
e) Böbrek sintigrafisi

104. Yenidoğan çocukta 10 gün sonra huzursuzluk, bulantı, kusma, kanlı ishal, karında distansiyon ortaya çıkıyor.
Çekilen direk grafide pnömotozis intestinalis hali saptanıyor. Bu hastada ne düşünürsünüz?
a) Ülseratif kolit
b) Hirschsprung hastalığı 
c) Anal atrezi
d) Nekrotizan enterokolit 
e) invaginasyon

105. Akraba evliliği ve soy geçmişinde kardeş ölüm hikayesi olan 15 günlük erkek bebekte kusma, letarji, konvülziyon gelişiyor.Laboratuar bulgularında
kanda amonyak, idrarda orotik asit seviyesi yüksek bulunuyor. Hastada asidoz saptanmıyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sitrülinemi
b) Ornitin karbamil transferaz eksikliği 
c) Orotik asidüri
d) Galaktozemi
e) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
 
106. Aşı yapıldıktan 2-10 hafta içersinde artrit veya periferik nöropati gelişimine yol açabilen aşı hangisidir?
a) Rubella(kızamıkçık)
b) Kızamık 
c) BCG
d) Boğmaca 
e) Tetanoz

107. immunsüpresif tedavi alan bir çocuğa tedavi kesildikten en az ne kadar süre sonra canlı virüs aşısı yapılabilir?
a) 7 gün 
b) 15 gün 
c) 1 ay
d) 6 ay 
e) 3 yıl

108. Salmonella enfeksiyonunda aşağıdakilerden hangisine karşı serumda aglutinin saptanır?
a) Heterofil antikor 
b) Protein A
c) O ve H agglutininleri 
d) Pro I ve II
e) Soğuk agglutininler

109. Tekrarlayan deri, akciğer enfeksiyonları otitis mediası olan çocuk hastada nistagmus ve parsiyel albinizm saptanıyor.
Periferik yaymada lökositlerin sitoplazmasında dev granüller izleniyor. Olası tanı olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Weber-christian hastalığı
b) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
c) Fanconi aplastik anemisi
d) Kompleman eksikliği
e) Chediak-Higashi hastalığı

110. Ani başlayan ateş, bilinç bulanıklığı, çilek dili, servikal lenfadenopati, eritematöz
döküntüleri vekoroner arter anevrizması olan 3 yaşındaki çocukta ne düşünülür?
a) SLE
b) Kawasaki hastalığı
c) Henoch Schönlein hastalığı
d) Stafilakoksik toksik şok sendromu 
e) Kızıl

111. Aşağıdakilerden hangisinin bronşial astımda verilmesi uygun değildir?
a) Propranalol 
b) Albuterol
c) Teofilin
d) Kromolin-sodyum
e) ipratropium bromid

112. Hangi vitamin eksikliğinde irritabilite, konvülziyon, glossit, hipokrom mikrositer anemi, periferik nöropati ortaya çıkar?
a) Retinol
b) Piridoksin 
c) Niasin
d) Askorbik asit 
e) Riboflavin

113. Bir çocukta anne sütü kesildikten sonra perioral ve perineal vezikülobüllöz lezyonlar, hepatosplenomegali,
kronik diyare, demir eksikliği, stomatit hali gelişirse bu durum neye bağlı olabilir?
a) Selenyum 
b) Niasin
c) Biotin 
d) Bakır 
e) Çinko

114. Aşağıdaki durumların hangisinde kemik yaşı geri değildir?
a) Hipotiroidi
b) Kronik böbrek yetmezliği 
c) Büyüme hormon eksikliği
d) Konjenital adrenal hiperplazi
e) Boy uzamasında ve pubertede yapısal gecikme

115. Diabetik annelerin çocuklarının iri bebek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glukagon yüksekliği
b) intrauterin büyüme hormonu yüksekliği 
c) intrauterin hiperinsülinemi
d) intrauterin prolaktinemi
e) İntrauterin glukokortikoid yüksekliği

116. Anne sütünde bulunan bifudus maddesi özellikle aşağıdaki mikroplardan hangisine etkilidir?
a. Staphylococcus 
b. Escherichia coli 
c. Candida albicans
d. Clostridium difficile
e. Streptococcus

117. Penis büyüklüğü, pubik kıllanması ve aknesi olan 5 yaşında erkek çocukta testis völümü 12 ml ölçülüyor
ve gonadotropin seviyesinde yükseklik saptanıyor.Bu durumda aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Konjenital adrenal hiperplazi 21 hidroksilaz eksikliği
b) Konjenital adrenal hiperplazi 17 hidroksilaz eksikliği
c) Mc-Cune Albright sendromu
d) Sentral gerçek puberte precox 
e) FrajilX-sendromu


118. Çocuklarda aşağıdaki durumlardan hangisinde nükleer tıp tekniklerinin kullanılmasına gerek yoktur? 
a) intrakardiyak şant, yönü ve miktarının belirlenmesi
b) Büyük damarların görüntülenmesi
c) Kalp bozukluklarının anatomik yapısı
d) Bakteriyel endokardit 
e) Myokard yapı bütünlüğünün belirlenmesi

119. Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditli bir çocukta cerrahi tedavi endikasyonu oluşturmaz?
a) Ciddi kalp yetmezliği
b) Antibiyotiklere yanıt alınamaması 
c) Sistemik emboliler
d) Mikotik anevrizma
e) Supraventriküler taşikardi
 
120. Aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinde enfektif endokardite karşı profilaksi yapılması gerekmez?
a) Patent ductus arteriozus 
b) Atrial septal defekt (ASD) 
c) Ventriküler septal defekt 
d) Fallot tetralojisi
e) Aort darlığı

121. Kalp yetmezliği tedavisinde verilmeyen vazodilatatör ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a.) Verapamil 
b) Hidralazin 
c) Kaptopril 
d) Prazosin
e) Sodyum nitroprussit

122. Vücudunda generalize ödemi olan 5 yaşında çocukta, hipotansiyon, idrarda 2 gram protein, hipoproteinemi,
hipoalbuminemi saptanıyor. Bu hastanın böbrek histopatolojisinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Minimal değişiklik nefropatisi 
b) Membranöz nefropati
c) Mezenşial proliferasyon
d) Membranoproliferatif glomerülonefrit 
e) Fokal glomerüloskleroz

123. Diabetik nefropatinin en erken bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipertansiyon
b) Nefrotik sendrom 
c) Böbrek atrofisi
d) Papiller nekroz 
e) Mikroalbuminüri

124. Yapılan maternal ultrasonografide bilateral hidronefroz, dilate mesane, oligohidroamnios saptanırsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilateral polikistik böbrek
b) Bilateral üreteropelvik darlık 
c) Nörojenik mesane
d) Posterior üretral valf
e) Konjenital vezikoüreteral reflü

125. Kan, kan ürünleri ve immunoglobulin verilmesiyle anafilaktik reaksiyonun ortaya çıkma durumu hangi tür immun yetmezlikte olur?
a) Di George sendromu 
b) Selektif IgA eksikliği
c) Panhipogammaglobulinemi 
d) Wiskott-Aldrich sendromu
e) Basit değişken immun yetmezliği

126. Salmonella osteomyeliti hangi hastalıkla birlikte gözlenir?
a) Megaloblastik anemi 
b) Hemofili A
c) Orak hücreli anemi
d) Otoimmun hemolitik anemi
e) Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz eksikliği

127. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tekrarlayan tromboemboli hali görülür?
a) Von Willebrand faktör eksikliği 
b) Faktör VIII eksikliği
c) Faktör XIII eksikliği 
d) Faktör XI eksikliği 
e) Protein C eksikliği

128. Çocukluk çağında, sıklıkla mediastinumda yerleşen, öksürük, dispne, plevral effüzyon, süperior vena cava sendromuna
yol açan, T hücre kaynaklı non-Hodgkin lenfoma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lenfoblastik lenfoma 
b) Burkitt lenfoma
c) Foliküler lenfoma
d) Küçük lenfositik lenfoma 
e) immunoblastik lenfoma

129. Aşağıdakilerden hangisi nöroblastomada görülmez?
a) Horner sendromu 
b) Aniridi
c) Opsomyoklonus 
d) Hipertansiyon
e) Diyare
 
130. Mavi sklera aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
a) Akondroplazi
b) Down sendromu
c) Arnold-Chiari malformasyonu
d) Osteogenezis imperfekta 
e) Carpenter sendromu

131. Primer hipotiroidide aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?
a) TSH artar + T4 azalır
b) TSH düşer + T3, T4 düşer
c) TSH artar + T3 artar
d) TSH azalır + T4 artar
e) TSH artar + T4 artar

132. Dispnesi ve bacaklarında yaygın ödemi olan Tip I diabetli 75 yaşında bir kadın hastanın kan basıncı 180/110 mmHg'dir. Hastanın
hiperkalemisi ve hiperkloremik metabolik asidozu vardır. Bu hastanın renin ve ve aldosteron düzeylerinin nasıl olması beklenir?
  Renin        Aldosteron
a) Yüksek Düşük
b) Normal Normal
c) Normal  Yüksek
d) Düşük Düşük
e) Düşük Yüksek
 
133. Konstipasyon, baş ağrısı, ateş, genel durum bozukluğu nedeniyle hastaneye başvuran genç erkek hastaya analjezik başlanmasına ve 3 gün
devamedilmesine rağmen ateşi düşmüyor. Ateş 39.6 C derece, TA:120/80 mmHg, nabız:84/dk bulunuyor. Karaciğer kostayı 3 cm geçiyor, dalak
2 cm ele geliyor. Kemik iliği yaymasında gram negatif bakteriler saptanıyor. Bu duruma göre en olası etken patojen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Brucella mellitensis
b) Haemophilus influenzae
c) Escherichia coli
d) Salmonella typhi
e) Pseudomonas aeruginosa

134. 70 yaşında, 30 yıldır Tip 1 diyabeti olan bir hasta ateş ve bilinç bulanıklığı yakınmaları ile acil servise getiriliyor. Fizik incelemede koma hali, 40 C derece ateş,
her iki burun deliğinde siyah kurutlu lezyonlar, sert damakta siyah renkte kurutla kaplı, çevresi düzenli sınırlı nekrotik lezyon saptanıyor. Kan şekeri 400 mg/dl,
idrarda aseton (+++), glikoz(+++) saptanıyor. Çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde her iki maxiller sinüs ve etmoid sinüste sıvı ve kemik defekti saptanıyor.
Maxiller sinüsten yapılan biyopsinin hematoksilen eozin boyama ile yapılan değerlendirmesinde doku içersinde kalın hifalar izlendi. Buna göre en olası tanı nedir?
a) Aspergillosis
b) Candidiazis
c) Mukormukozis
d) Histoplazmozis
e) Blastomikozis 

135. Graham-Steel üfürümü neden dolayı oluşmaktadır?
a)Pulmoner yetmezliğe bağlı erken diastolik üfürüm
b)Mitral yetmezliğe bağlı sistolik üfürüm
c)Mitral darlığa bağlı middiastolik üfürüm
d)Aort yetmezliğine bağlı middiastolik üfürüm
e)Triküspit yetmezliğe bağlı erken diastolik üfürüm

136. Anterior miyokard infarktüsü geçirdikten 3 gün sonra yaşlı kadın hastada kalp sesleri derinden işitilmeye başlıyor, ani göğüs ağrısı,
hipotansiyon, EKGde AV disasiyasyon görülüyor. Üfürüm duyulmuyor. Bu durumun en olası sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) interventriküler septum rüptürü
b) Papiller adele rüptürü
c) Serbest ventriküler duvar rüptürü
d) Perikardit
e) Dressler sendromu 

137. Glomerüler filtrasyon hızını etkilemeksizin plazma kreatinini arttıran ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Simetidin
b) Digoksin
c) Propranolol
d) Hidroklorotiazid
e) Furosemid 

138. Otoimmün olup organa özgül olmayan sistemik hastalık yapan hangisidir? 
a) Addison hastalığı
b) Pernisiyöz anemi
c) Vitiligo
d) Myastenia gravis
e) Romatoid artrit 

139. Sklerozan kolanjittin en iyi tanı metodu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antimitokondrial antikor tayini
b) Ultrason
c) ERCP
d) Bilgisayarlı tomografi
e) PTK

140. Aktif ülseratif koliti olan bir hastada son 12 saattir diaresi kesilmiş, karın ağrılı, distansiyonlu bir tabloda görülüyor.
Çekilen direk karın grafisinde transvers kolon gazla aşırı dolu, 9 cm çapta izleniyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Oral gıdanın kesilmesi, nazogastrik dekompresyona geçilmesi
b) Antikolinerjik verilmesi
c) Steroid verilmesi
d) Geniş spektrumlu antibiyotiklere ve IV sıvıya başlanması
e) Yatak istirahati 

141. HBsAg pozitif, karaciğer sirozlu erkek bir hasta karnındaki asitin ve ödemlerinin azaltılması amacı ile hastaneye yatırılıyor.
Diüretik tedavisi başlanıyor.Ancak tedavi sürerken hastada günlük idrar debisi 400 ml/24 saate düşüyor. BUN: 100 mg/dl,
kreatinin:6.6 mg/dl e yükseliyor. idrar sodyumu 10 mEq/24 saatin altına düşüyor. Bu tabloya göre hastada hangi tanı düşünülür?
a) Pyelonefrit
b) Hepatorenal sendrom
c) Akut tubüler nekroz
d) Papiller nekroz
e) Renal amiloidoz 

142. 38 yaşında, menorajisi olan bir kadında alt ekstremitede purpurik döküntüler, hepatosplenomegali saptanıyor. Laboratuar tetkiklerinde
Hb:9,2 gr/dl, Htc:%27, lökosit:4500/mm3, trombosit:45.000/mm3 bulunuyor. Yapılan periferik yaymada lökositler normal, eritrositler normokrom
normositer, trombositler 2-3 lü kümelidir. Kemik iliğinde blastik formasyon yok. Parvovirüs IgG + IgM - CMV IgG antikorları (+),  IgM -, monotest -,
hepatit belirleyicileri -,antiHİV (-), soğuk aglütinin -, ANA ( +) ,anti-DNA ( +) bulundu. Kanama zamanı 17 dakika; protrombin zamanı 11 saniye ve
aktive parsiyel tromboplastin zamanı 45 saniye olarak bulunuyor. Subikteri olanhastada indirekt bilirubini 3.6 mg/dl ve direkt coombs testi (+) olarak
tespit ediliyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Trombotik trombositopenik purpura
b) Aplastik anemi
c) Evans sendromu
d) Glanzman trombastenisi
e) Akut lösemi 

143. C2, C4 eksikliği olan hastada ne beklenir?
a) Viral enfeksiyonlar
b) Anjionörotik ödem
c) Gr(-) bakteri infeksiyonları
d) Otoimmun hastalıklar
e) Kanser 

144. Akut gut krizini başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eklem sıvısında monosodyum ürat kristallerinin yerleşmesi
b) Sinovyal membrana karşı antikor gelişimi
c) Ürik asidin plazmada 6 mg/dl in üstünde olması
d) idrarda ürik asidin atılımının 600 mg'ı aşması
e) Hiçbiri 

145. Ankilozan spondilittin en sık görülen göz bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glokom
b) Katarakt
c) Bant keratopati 
d) Sklerit
e) Üveit

146. PA akciğer grafisinde akciğerin 1/3 alt kısmında diafram konturunun izlendiği, kalbin sağ kenarını silmiş,
düzgün sınırlı pnömonik infiltrasyon tarzında lezyon izleniyor.Bu lezyon nereye yerleşmiş olabilir?
a) Üst lob
b) Orta lob
c) Alt lob anterior segment
d) Alt lob lateral segment
e) Alt lob süperior segment 

147. Bronkografi ile aşağıdakilerden hangisinin kesin tanısı yapılır?
a) Pnömoni
b) Amfizem
c) Bronşektazi
d) Bronş kanseri
e) Bronşit 

148. Primer akciğer absesinin en sık sebebi nedir?
a) Sistemik hematojen yayılım yapan odak
b) Orofaringeal sekresyonun aspirasyonu
c) Yeterli rezolüsyona uğramamış pnömoni lezyonu
d) Transdiafragmatik karaciğer absesi yayılması 
e) Toraks travması 

149. Aşağıdakilerden hangisi perinatal ölüm sebebi değildir?
a) Anensefali
b) Maternal diyabet
c) Rh uyuşmazlığı
d) Konjenital rubella enfeksiyonu
e) Neonatal tetanoz
 
150.  Plak tarzında skatrisyel alopesi olan hastada ne düşünürsünüz?
a) Alopesia areate
b) Tinea effulium
c) Diskoid lupus eritematozis 
d) Hipotiroidi
e) Siklofosfamid kullanımı

151. Coxarthrosisin fizik tedavi ve rehabilitasyonunda aşağıdaki uygulamaların hangisi geçerli değildir?
a) Adduktor kas gerginliğinin giderilmesine yönelik egzersizler
b) Musculus gluteus maximusu kuwetlendirme egzersizleri
c) Su içi jimnastiği ve su içi egzersizler
d) Ağrı azalıncaya kadar kalça ekleminin fleksiyon pozisyonunda uygun desteklerle korunması
e) Ekleme aşırı yük binmesini engelleyici yöntemlerin kullanılması

152. Aşağıdakilerden hangisinde depresif özellik yoktur?
a) Aneroksia nevroza
b) Bulimia
c) Anksiyete
d) Şizoaffektif bozukluk
e) Somatizasyon 

153. Kişinin dini bir ayindeymiş gibi tuhaf bir sakinlik ve mutluluk sergilediği duygusal durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekstazi
b) Ajitasyon
c) Anksiyete
d) Öfori
e) Elasyon 

154. Aşağıdakilerden hangisi bilinç bozukluğudur?
a) Ambivalans 
b) Konfüzyon
c) Mutizm
d) Delusion
e) Anksiyete 

155. Aşağıdakilerden hangisi çiftçi akciğerine yol açar?
a) Nitrojen dioksit
b) izosiyanat
c) Termofilik aktinomiçesler
d) Pnömokok
e) Chylamidia psittachi

156. Multipl sklerozda tutulumu en az olan hangisidir?
a) Serebellar sistem 
b) Kortikospinal traktus
c) Optik sinir
d) Periferik sinir
e) Medulla spinalis

157. Anterior serebral arter trombozunda hangi klinik bulgular görülür?
a) Homonim hemianopsi
b) Karşı tarafta alt extremitede motor kayıp
c) Aynı tarafta motor,duyu kaybı
d) Karşı tarafta ağrı duyusu kaybı
e) Aynı tarafta ağrı duyusu kaybı

158. Psöriatik artrit en sık hangi eklemleri tutar?
a) interfalangeal eklemler
b) Diz ve dirsek eklemleri
c) Sakroiliak eklemler
d) Kostovertebral eklemler
e) El ve ayak bilekleri 

159. Herpes simpleksin cilt lezyonu hangisidir?
a) Eritema annulare sentrifugu
b) Eritema kronikum migrans
c) Eritema artritikum
d) Eritema induratum
e) Eritema multiforme
 
160. Ağır yük taşıyan birinin elinde keçelenme,ağrı oluşuyor. Omzuna bastırıp geriye çekince
radial nabız kayboluyor ve ağrı şiddetleniyor.En muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karpal tünel sendromu
b) Kostoklaviküler sendrom
c) Tuzak nöropati
d) Aksiller arter tıkanıklığı
e) Medülla spinalis lezyonu 

161. Hipopotasemide aşağıdaki metabolik durumlardan hangisi görülmez?
a) Plazma bikarbonatında artma(azalma)
b) Değişken idrar K atılımı(sebebe göre)
c) İdrarda asit atılımının artması(asidik idrar)
d) Plazma pHsının 7,35 in altında olması
e) Kompanze dönemde pCO2 seviyesinde artma 

162. Aşağıdakilerden hangisinin fistülünde HCO3 kaybı en fazladır?
a) Mide 
b) Safra yolları
c) Jejunum
d) Distal ileum ve çekum
e) Pankreas 

163. Etkin kan volümünün azalmasıyla aşağıdakilerden hangisinin salınımında artış olmaz?
a) Adrenokortikotropik hormon(ACTH)
b) TSH
c) Vazopressin
d) Büyüme hormonu
e) Beta-endorfin 

164. Akut hemorajik şokta metabolik asidozu düzeltmek için aşağıdakilerden hangisinin ilk etapta yapılması uygundur?
a) Ringer laktat ve kan transfüzyonu
b) Kan pHsı normale gelinceye kadar NaHCO3 verilmesi
c) Vazopressör ilaçlar ile tansiyonun yükseltilmesi
d) Böbrek kan akımının diüretiklerle arttırılması
e) Entübe edilerek solunum cihazına bağlanması 

165. Kritik cerrahi olgularda uygulanan total parenteral beslenmede dallı zincirli aminoasit
oranı yüksek solüsyonların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyin ödemini azaltmak
b) Böbrek işlevlerini düzeltmek
c) Tromboemboli
d) Kas protein sentezinin daha iyi olmasını sağlamak
e) Hiperglisemi riskini azaltmak 

166. Hemofili Ada başlamış olan kanama durumunda hemostazı sağlamak için faktör VIII aktivitesinin normalin en az % kaçı olmalıdır?
a) 10
b) 30
c) 50
d) 70
e) 100

167. Yara iyileşmesinin kontraksiyon fazında en fazla öneme sahip hücre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Granülosit
b) Makrofaj
c) Mast hücresi
d) Kapiller endotel
e) Fibroblast 

168. Meme karsinomunda oluşabilecek lokal rekürrensi en iyi gösteren faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tümörün büyüklüğü
b) Tümörün östrojen-progesteron reseptör durumu
c) Damar invazyonu
d) Tümörün farklılaşma derecesi
e) Akım sitometride anöploidi oranı

169. Karın içi kanamalarda peritoneal lavaj yapılması aşağıdakilerden hangisinde tavsiye edilmez?
a) Açıklanamayan hipotansiyon
b) Negatif parasentez
c) Geçirilmiş karın içi operasyonu
d) Karın travması sonrası gelişen hematüri durumu
e) Kosta, lomber vertebra ve pelvis kırıkları
 
170. Aşağıdaki peritonit tiplerinden hangisinde mortalite oranı en yüksektir?
a) Duodenal ülser perforasyonu
b) Kalın barsak perforasyonu
c) Apandisit
d) Non-travmatik ince barasak perforasyonu 
e) Gangrenöz kolesistit 

171. Peutz-Jeghers sendromundaki polipler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Poliplerin oluşumunda tek bir pleotropik gen sorumludur
b) Polipler adenom yapısındadır
c) Kolon ve rektumda %50 polip vardır
d) En sık jejunum ve ileumda bulunurlar
e) Tedavide komplike polip yada bağırsak kısmının rezeksiyonu yeterlidir.

172. Zollinger-Ellison sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Pentagastrin uyarı ile asit salgısında aşırı artış
b) Açıklanamayan diyare
c) Anastomoz ülseri
d) Yüksek asit sekresyonu
e) Primer jejunum ülseri 

173. Cerrahi girişim sonucu gelişen kör-loop sendromunda aşağıdakilerden hangisinin eksikliği gelişir?
a) Vitamin A
b) Vitamin B6
c) Vitamin B12
d) Folik asit
e) Demir 

174. Titremeyle yükselen ateşi olmadan, sarılık ve hidrops safra kesesi bulunan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolanjit
b) Kolelithiazis
c) Periampuller tümör
d) Koledokolithiazis
e) Akut kolesistit 

175. Aşağıdakilerden hangisinde hepatocellüler karsinom gelişme riski yoktur?
a) Fokal nodüler hiperplazi
b) Clonorchis sinensis enfestasyonu
c) Alkolik siroz
d) Posthepatik siroz
e) hemokromatozis

176. Akut pankreatittte prognozu olumsuz etkilemeyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) 55 yaşın üzerinde olmak
b) 16.000/mm3 üzerinde lökosit
c) 200 mg/dlinin üzerinde kan şekeri
d) Serum kalsiyum düşüklüğü
e) Serum amilazının yüksekliği 

177. Zenker divertikülü diye adlandırılan oluşuma gastrointestinal sistemin hangi bölgesinde en sık rastlanır? 
a) Özefagogastrik ayrımda
b) Jejunumun antikolik yüzeyinde 
c) Faringoözefageal bölgede 
d) Duodenumun 2. kısmında
e) Sigmoid kolonun üzerinde

178. Aşağıdakilerden hangisi venöz tromboz oluşmasında rol oynayan risk faktörlerinden biri değildir?
a) Kalçaya yönelik cerrahi girişimler
b) 60 yaşın üstünde olmak
c) Oral kontraseptif kullanımı
d) Hipoparatiroidi 
e) Kanser 

179. Mekonyum çıkaramama,safralı kusma,karında distansiyon bulgularıyla hastaneye getirilen 48 saatlik bir bebek,
rektal tuşe sonrasında mekonyum çıkarmıştır.Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) ileal atrezi
b) Konjenital aganglionik megakolon
c) Malrotasyon
d) Yüksek tip anal atrezi
e) Konjenital pilor stenozu 
 
80. Aşağıdakilerden hangisi paraözafagial hiatus hernisinin komplikasyonlarından biri değildir?
a) Hemoraji
b) İnkarserasyon
c) Obstruksiyon
d) Strangülasyon
e) Barret ülseri 

181. Jüvenil nazofarenks anjiofibromunda ilk tercih edilmesi gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cerrahi girişim
b) Radyoterapi
c) Kemoterapi
d) Hormonal tedavi
e) Lazer ile koagulasyon

182. El yanıklarının acil tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bütün büllerin açılması
b) Elin kuvvetli bir antiseptikle yıkanması
c) Elin hiçbir ekleminin hareket etmeyeceği biçimde tespiti
d) Erken debridman
e) Elin fonksiyonel pozisyonda tespiti ve önkolla birlikte elevasyonu 

183. Gözde topikal kortikosteroidlerin kullanılması,aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
a) Glokom
b) Sekonder katarakt
c) Arka subkapsüller katarakt
d) Herpetik keratitler
e) Fungal enfeksiyonlar 

184. Epidural blok uygulamasında iğne,aşağıdaki tabakalardan hangisini delmez?
a) Cilt altı yağ dokusu
b) Supraspinöz ligament
c) interspinöz ligament
d) Duramater
e) Ligamentum flavum 

185. Gençlerde,aşağıdakilerden hangisi Volkmanın iskemik kontraktürüne en sık neden olur?
a) El bileğinde açık kırıklar
b) Omuz çıkığı
c) Humerus suprakondiler extansiyon tipi kırıkları
d) Avuç içi yaralanmaları
e) Ön kol çift kırıkları 

186. 38 haftalık gebe sırtüstü muayene esnasında bayılıyor.İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kan vermek
b) Yan çevirmek
c) Oksijen vermek
d) intravenöz serum fizyolojik vermek 
e) intravenöz dopamin vermek 

187. Bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirilen 38 haftalık gebede TA: 60/20mmHg, Nb:120/dakika bulunuyor.
Hastanın vaginal kanaması olmadığı görülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?
a) Plasenta previa
b) Abruptio plasenta
c) Erken membran rüptürüne bağlı septik şok
d) Uterus rüptürü
e) Amnion sıvı embolisi 

188. Yirmi dört saat önce suyunun geldiğini ifade eden 34 haftalık multipar gebe bir kadında 39°C ateş, taşikardi,
kötü kokulu akıntı ve uterin hassasiyet saptanmıştır. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lesitin-sfingomyelin oranına bakılıp, oran 2'nin altında ise akciğer maturasyonuna kadar beklenmesi
b) Amnion sıvısından kültür alınıp, geniş spektrumlu antibiotikler başlanarak takip edilmesi
c) Doğumun oksitosin veya prostaglandinlerle indüklenmesi
d) Acilen sezeryan uygulanması
e) Fetal monitorizasyon uygulanıp, fetal distress yoksa tokoliz yapılarak zaman kazanılması

189. Ductus venozus,fetal sirkülasyonda,aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapı arasındaki ilişkiyi sağlar?
a) Sol pulmoner arter-arkus aorta
b) Ductus arteriozus-hepatik arter
c) Sol atrium-inferior vena cava
d) Umblial ven-inferior vena cava
e) Sağ atrium-süperior vena cava 
 
190. Vaginal tampon kullanan kadınlarda toksik şok sendromuna yol açan ajan patojen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Streptococcus fecalis
b) Mycobakterium tüberkülozis
c) Neisseria gonorrhea
d) Tropenama pallidum
e) Staphylococcus aureus 

191. Nabothian kisti oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Wolfian kanalının arttığıdır
b) Kolumnar epitelle çevrili kriptlerin tıkanmasıyla oluşur
c) Squamoz hücre artığıdır
d) Gartner kanalının kistleşmesidir
e) Mezonefrik artıktır 

192. Sifilizin 3.evresinde görülen genital lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şankr
b) Londiloma latum
c) Kondiloma akküminatum
d) Gom
e) Şankroid 

193. Magnezyum sülfat tedavisi sırasında solunum depresyonu gelişen hastanın tedavisinde ne kullanılır?
a) Ca glukonat
b) Na bikarbonat
c) NaCI
d) KCI
a) Diazepam 

194. Kadınlarda en güçlü androjenik hormon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Androstenedion
b) DHEA(dihidroepiandrostenedion)
c) Testesteron
d) DHEA-S
e) Dihidrotestesteron 

195. Aşağıdakilerden hangisi over fonksiyonlarını baskılayıcı etkiye sahiptir?
a) Klomifen sitrat
b) Human menapozal gonadotropin
c) Gonodotropin releasing hormon analoğu
d) Human koryonik gonadotropin
e) Tamoksifen 

196. Kanda FSH seviyesinin yüksek olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Turner sendromu
b) Rezistans over sendromu
c) Prematür menapoz
d) Hipotalamik amenore
e) Premenapozal dönem 

197. Term gebede uterus hipotonik ise doğrudan oksitosin vermeden önce neye bakmak gerekir?
a) Efasman
b) Baş-pelvis uyumsuzluğu 
c) Plasenta previa
d) Abruptio plasenta
e) Ekspulsiyon

198. Kemoterapinin en etkili olduğu genital tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gestasyonel koryokarsinom
b) Uterin leiomyosarkom
c) Vulva ca
d) Overde granüloza hücreli tümör
e) Endometrium ca 

199. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptif kullanımının kontrendikasyonu değildir?
a) Karaciğer adenomu
b) Kolelithiasis
c) Derin ven trombozu
d) Endometrium hiperplazisi
e) Servikal displazi 
 
200. RiA uygulanmasında kesin kontrendikasyon olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konjenital kalp hastalığı
b) Nedeni bilinmeyen vaginal kanama
c) Subseröz myom
d) Nulligravida
e) Servikal yetmezlik 
 

Yorumlar
Sen de Yaz