Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1988 TUS SORULARI 

1. Kolu baş seviyesinin üzerine kaldıran kas grubu hangisidir? 
a) M.trapezeus+m.pectoralis major
b) M.pectoralis major+m.serratus anterior 
c) M.trapezeus+m.serratus anterior 
d) M.trapezeus+m.pectoralis minor
e) Miserratus anterior+rhomboideus
 
2. El yaralanması sonucu 5.parmakla plantar yüzde duyu kaybı mevcut,işaret ve orta parmak arasında kalem tutamıyor.Aşağıdaki sinirlerden hangisinde patoloji mevcuttur?
a) N.ulnaris 
b) N.radialis 
c) N.radianus 
d) N.digitalis dorsalis 
e) N.musculocutaneus 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi A.carotis externa nın dalı değildir? 
a) A.facialis 
b) A.occipitalis 
c) A.vertebralis(arteria subclavianın dalıdır) 
d) A.lingualis 
e) A.maxillaris 
 
4. Kaç tane servikal vertebra vardır? 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 10 
e) 12
 
5. Aşağıdakilerden hangisi V. Portayı meydana getirir? 
a) V. azygos + v. hemiazygos + v. mez. inf 
b) V. jejunalis + v. hepatica 
c) V. hepatica + v. mez. sup + v. mez. inf
d) V. mez. sup. + V. mez. inf. + V. lienalis 
e) V. azygos + v. mez. inf. + v. lienalis 
 
6. Göbek kordonunda hangi oluşumlar vardır? 
a) 2 ven + 1 arter 
b) 2 arter + 1 ven 
c) 2arter + 2 ven 
d) 2 arter + 3 ven 
e) 3 arter + 2 ven 
 
7. Uterusu en kuvvetli tutan bağ hangisidir? 
a) Lig.latum 
b) Lig. teres uteri 
c) Lig. cardinale 
d) Lig. sacrouterina 
e) Lig. pubocervikale 
 
8. Aşağıdaki kafa kemiklerinin hangisinin sinüsü yoktur? 
a) Os. ethmoidale 
b) Os. frontale
c) Os. maxillaris 
d) Os. sphenoidale 
e) Os. palatine 
 
9. Eklemin bütünlüğünü sağlayan en önemli oluşum hangisidir? 
a) Kaslar 
b) Eklem bağları 
c) Eklem kıkırdağı 
d) Eklem kapsülü 
e) Eklem aralığındaki negatif basınç 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi ışığa bakınca uyumu sağlar? 
a) İrisin radial liflerinin kasılması 
b) Pupilla sfinkterinin gevşemesi 
c) M. ciliarisin kasılması 
d) Lens bağlarının kasılması 
e) Humör akköz miktarının artması 
 
11. Hidrostatik basınç göz önüne alınmazsa kan basıncı aorttan sağ atriuma doğru 0 a düşer.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde basınç düşmesi en fazladır?
a) Arterioller 
b) Venüller 
c) Kılcallar 
d) Büyük venler 
e) Arterler 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerden en az etkilenir? 
a) α - motor nöron 
b) gamma motor nöron 
c) C lifleri 
d) A lifleri 
e) Post ganglionik sempatik sinir 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi fibrinolitik sisteme dahildir? 
a) Fibrinojen 
b) Protrombin 
c) Prokonvertin 
d) Plazmin 
e) Tromboplastin 
 
14. Fasial sinirin beyinden çıktığı yerden bir kesi olursa aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
a) Mimik kasları çalışmaz 
b) Dilin 1/3 ön kısmının tat duyusu bozulur 
c) Tükrük bezleri çalışması bozulur 
d) Çiğneme kasları çalışmaz(N.trigeminalis tarafından innerve olur) 
e) M. Stapezius da çalışmadığından işitme kaybı olur. 
 
15. İstirahat halinde bir kimsede dolaşım sisteminden geçen kan akımı 90 ml/sn ve sistemik arterlerle sistemik venler arasındaki basınç gradienti 90 mmHg dir. Buna göre total periferik direnç kaçtır? 
a) 0.01 
b) 0.1 
c) 1 
d) 10 
e) 100
 
16. Aşağıdakilerden hangisi aktif transport ile olmaz? 
a) Eritrosit içine Cl alınımı 
b) Proksimal tubuldeNa um geri emilimi 
c) Glukozun bağırsaklardan emilimi 
d) Distal tubulde Na umun geri emilimi 
e) Kas sarkoplazmasından Ca umun geri emilimi 
 
17. Arcus aorta ve sinus caroticustaki baroreseptörlerin uyarılması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir 
a) Kalp atım sayısında artma 
b) Periferik vazodilatasyon 
c) Arteriyel kan basıncında artma 
d) Sempatik aktivitede artma 
e) Periferik dirençte artma 
 
18. Aşağıdakilerden hangisinde akciğerin rezidüel hacmi artar? 
a) Amfizem 
b) Atelektazi 
c) Bronşial asthma 
d) Pnömoni 
e) Akciğer ödemi 
 
19. Embriyo ne zaman fetus adını alır? 
a) 3. haftanın sonunda 
b) 1. haftanın sonunda 
c) 2. ayın sonunda 
d) 3. ayın sonunda 
e) 6. ayın sonunda 
 
20. Zigotun döllenmeden sonra uterusa implante olan kısmına ne ad verilir? 
a) Blastokist 
b) Gastrula 
c) Morula 
d) Blastomer 
e) Embriyoblast 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi tek karbonlu birimlerin aktarılmasında rol alır? 
a) Tiamin 
b) Pridoksal fosfat 
c) Tetrahidrofolik asit 
d) Biotin 
e) Pantotenik asit 
 
22. Aşağıdaki enzimlerden hangis ektopeptidazdır? 
a) Lipaz 
b) Pepsin 
c) Kimotripsin 
d) Elastaz 
e) Karboksi peptidaz 
 
23. Aşağıdakilerden hangisi(NPN)in önemli kısmını oluşturur? 
a) Kreatin 
b) Kretainin 
c) Üre 
d) Ürik asit 
e) Amonyak
 
24. Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizden sentezlenmez?(2004-E) 
a) TSH 
b) FSH 
c) LH 
d) ACTH 
e) ADH 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi böbrek tubullerinde K ve H+ sekresyonunu Na 
reabsorbsiyonunu sağlar? 
a) Kortizol 
b) Progesteron 
c) ADH 
d) Aldesteron 
e) Renin 
 
26. Periferde L.DOPAnın dopamine dönüşümü nasıl oluşur? 
a) Hidroksilasyon 
b) Dekarboksilasyon 
c) Oksidoredüksiyon 
d) Dehidrogenasyon 
e) Alfa metilasyon 
 
27. t-RNA sı olmayan aminoasit hangisidir? 
a) Prolin 
b) Hidroksiprolin(hidroksillenenlerin t-RNA sı yoktur) 
c) Fenilalanin 
d) Arginin 
e) Serin 
 
28. Glukoz –Alanin döngüsü aşağıdaki organ gruplarından hangisinde olur? 
a) KC-Kas 
b) Kas –beyin 
c) KC-beyin 
d) Kas –Böbrek 
e) KC-böbrek 
 
29. Abetalipoproteinemide aşağıdakilerden hangisi eksiktir? 
a) LDL 
b) VLDL 
c) Şilomikron 
d) HDL 
e) Gamaglobulin 
 
30. Şilomikronlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Yoğunluğu en düşük lipoproteindir 
b) KC hücrelerinde yapılır 
c) Trigliserid oranı yüksektir 
d) Proteini yüksektir 
e) Açlıkta yapımı durur 
 
31. Akut interminant porfiriada hangi enzim eksiktir? 
a) Üroporfirinojen I sentataz 
b) Gama aminolevilünik asit 
c) Porfobilinojenaz 
d) Gama aminolevulinik asit dehidrataz 
e) Ferroşelataz 
 
32. Bilirubin plazmada neye bağlanarak KC parankim hücrelerine taşınır?
a) Glukuronik asit 
b) Globulin 
c) Albumin 
d) Gliserol 
e) Kolesterol
 
33. Beyinde GABA hangi aminoasitten sentezlenir? 
a) Glisin 
b) Metionin 
c) Triptofan 
d) Glutamik asit 
e) Aspartik asit 
 
34. ETZ de (Elektron Transport Zincirinde) hangi basamakta 2 ATP sentezi olur? 
a) NAD 
b) Sitokrom b 
c) Sitokrom 
d) Sitokrom a3 
e) Koenzim Q 
 
35. 3220 gr NaCl de kaç mEq Na vardır?(Na molekül ağırlığı:23, değerlik :1) 
a) 70 
b) 140 
c) 210 
d) 280 
e) 350 
 
36. Alkolik sirozda kesin tanı için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır? 
a) SGOT 
b) SGPT 
c) Laktat dehidrogenaz 
d) GGT 
e) Alkalen fosfataz 
 
37. Aşağıdakilerden hangisi GĐS hormonu değildir? 
a) Sekretin 
b) Gastrin 
c) Kalsitonin 
d) Kolesistokinin 
e) Glukagon 
 
38. TSH için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Tiroid bezinden tiroksin salgılanmasını arttırır 
b) Tiroglobülin proteaz enzimin yıkımını arttırır 
c) İodür pompasının aktivitesini arttırır 
d) Tiroid hücrelerinin sayısını arttırır 
e) Tirozinin iyotlanmasını arttırır 
 
39. Enzimler için hangisi yanlıştır? 
a) Tepkimeden değişmeden çıkarlar 
b) Denge sabitini değiştirmezler 
c) Tepkimenin denge varış hızını arttırırlar 
d) Protein yapısındadır 
e) Tüm enzimler proenzim olarak sentezlenir ve proteazlarla aktif hale getirilir. 
 
40. VMA (vanil mandelik asit) aşağıdakilerden hangisinin ana metabolitidir? 
a) Adrenalin
b) NA 
c) Seratonin 
d) Dopamin 
e) İzoproterenol 
 
41. Aşağıdakilerden hangisi kanda en fazla bulunur? 
a) IgA 
b) IgG 
c) IgM 
d) IgD 
e) IgE 
 
42. Yalnız başına bağışık yanıt oluşturmayan ,fakat bir protein molekülü ile birleştiğinde antijen özelliği kazanan maddeye ne ad verilir? 
a) Lenfokin 
b) Reagin 
c) Plasmid 
d) Kompleman 
e) Hapten 
 
43. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA nın ikisini birden içermez? 
a) Bakteri 
b) Mantar 
c) Virus 
d) Protozoa 
e) Riketsiya 
 
44. Aşağıdakilerden hangisi gram (-) bakteri duvarında yoktur? 
a) Murain 
b) Periplazmik aralık 
c) Teikoik asit 
d) Dış membran 
e) Lipopolisakkarit 
 
45. Hem akciğer ,hemde beyinde enfeksiyon yapan kapsüllü mantar hangisidir? 
a) Histoplazma capsulatum 
b) Candida albicans 
c) Blastomyçes 
d) Aspergillus flavus 
e) Cryptokokkus neoformans 
 
46. Aşağıdakilerden hangisi impetigonun en sık nedenidir? 
a) Streptokokkus viridans 
b) Bacteroides fragilis 
c) Hemofilus influenza 
d) Staf aureus 
e) A grubu hemolitik streptokok 
 
47. Aşağıdakilerden hangisi direkt antiviral etkilidir? 
a) Lizozim 
b) Properdin 
c) İnterferon? 
d) Lenfokin 
e) Somatostatin 
 
48. Bakterilerde antibakteriyel ajanlara karşı meydana gelen direnç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Bir mutasyon sonucu ortaya çıkabilir
b) Plazmidlere bağlı olarak oluşabilir 
c) Kalıtsal dirençlilikte antibiyotikle daha önce karşılaşması gerekmez 
d) Genetik olarak aktarılamaz
e) Seleksiyon ile bakteri popülasyonuna hakim olur 
 
49. Difteride kesin tanı nasıl konur? 
a) Klinik 
b) İnvitro virülasyon testleri 
c) Serolojik testler 
d) Deri testleri 
e) Neisser boyasıyla basilin gösterilmesi 
 
50. Tüberküloz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Alınan basil sayısı hastalık oluşumunda önemlidir 
b) PPD (+) liği aktif enfeksiyonu gösterir 
c) Tbc basili intrasellüler yerleşir 
d) Damlacık infeksiyonu ile geçer 
e) Tbc basili zorunlu aerobdur 
 
51. Tüberküloz basilinin ilk yerleştiği yer neresidir? 
a) Simon kompleksi 
b) Ghon odağı 
c) Ghon kompleksi 
d) Tüberkülom 
e) Kazeifiye odak
 
52. Kanalizasyon sisteminin olmadığı ve sağlıklı suyun sağlanamadığı bir yerde bireysel klorlama ile aşağıdaki hastalıklardan hangisi önlenemez? 
a) Kolera 
b) Tifo 
c) Hepatit A 
d) Shigella 
e) E.coli
 
53. Uluslar arası bildirimi zorunlu hastalıklar hangileridir? 
a) Kolera, veba, çiçek, ruam, şarbon
b) Veba, kolera, çiçek, sarı humma, tifus 
c) Kolera, kuduz, sarıhumma, şarbon 
d) Kuduz , veba, çiçek, şarbon, sarı humma 
e) Kolera, kuduz, veba, ruam, sıtma 
 
54. Aşağıdakilerden hangisi osteomyelitin en sık nedenidir? 
a) Salmonella 
b) S.aureus 
c) Beta homolitik streptokok 
d) E.coli 
e) Pseudomonas 
 
55. Polio virus en uzun süre nerede saptanır? 
a) Kan 
b) İdrar 
c) BOS 
d) Nazofarink sürüntüsü 
e) Feçes 
 
56. Hızla ilerleyen ve kısa zamanda öldüren sıtma türüne ne ad verilir? 
a) Akut selim sıtma 
b) Endemik sıtma
c) Epidemik sıtma 
d) Akut pernisiyöz sıtma 
e) Kronik persistant sıtma
 
57. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin inkübasyon süresi yanlıştır? 
a) Kabakulak (14-21 gün) 
b) Kızamıkçık( 16-18 gün) 
c) Poliomyelit  (7-12 gün) 
d) Kızıl (12-14 gün) 
e) Boğmaca (7-10 gün) 
 
58. En sık subakut bakteriyel endokardit nedeni hangisidir? 
a) S.aureus 
b) Pseudomonas auroginoza 
c) Hemophilus influenza 
d) S. fecalis 
e) Alfa hemolitik streptokokkus viridans 
 
59. Aşağıdakilerden hangisi ishalde antibiyotik başlama kriteridir? 
a) Lökositoz 
b) Ateş 
c) Gaita kültüründe üreme 
d) Gaitada lökosit 
e) Gaitada eritrosit 
 
60. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi uygun değildir? 
a) Penisilin G - Grup A streptokok 
b) Ampisilin - Salmonella 
c) TMS - Shigella 
d) Kloramfenikol – H. İnfluenza 
e) TMS - criptokok 
 
61. Harap olan hücrelerin çevredeki hücreler tarafından tekrar oluşturulmasına ne ad verilir? 
a) Resolüsyon 
b) Rejenerasyon 
c) Reperasyon 
d) Organizasyon 
e) Reepitelizasyon 
 
62. Hücre sayısı artmaksızın hücrelerin büyümeleri nedeniyle organların büyümesine ne ad verilir? 
a) Hiperplazi 
b) Hipertrofi 
c) Hipoplazi 
d) Metaplazi 
e) Anaplazi 
 
63. Aşağıdakilerden hangisi malign tümörlerde görülen nekroz çeşididir? 
a) Koagülasyon 
b) Kazeifikasyon 
c) Gom oluşumu 
d) Likefaksiyon 
e) Yağ 
 
64. Aşağıdaki tümöral oluşumlardan hangisi epitelial kökenlidir? 
a) Fibrom 
b) Lipom
c) Papillom 
d) Lenfanjiom 
e) Hemanjiom 
 
65. Orta yaşta hasta tekrarlayan epileptik nöbetler ve ani şuur kaybıyla gelirse ne düşünürsünüz? 
a) Berry anevrizması 
b) A - V malformasyon 
c) Anevrizma rüptürü 
d) Beyin tümörü 
e) İntracerebral hemoraji 
 
66. Aşağıdaki akciğer kanserlerinden hangisi sigara ile en çok ilgilidir? 
a) Epidermoid Ca 
b) Oat cell (küçük hücreli) 
c) Adeno Ca 
d) Büyük hücreli Ca 
e) Adenoskuamoz Ca 
 
67. Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolit için tipik değildir? 
a) Kript absesi 
b) Pseudopolipozis 
c) Kanser 
d) Fistülizasyon ve perforasyon 
e) Rektumda lezyon 
 
68. Aşağıdakilerden hangisi sekonder amiloidoz yapmaz? 
a) Kronik osteomyelit 
b) Tüberküloz 
c) Ülseratif kolit 
d) Romatoid artrit 
e) Bronş adenomu 
 
69. Aşağıdaki dokulardan hangisi metastaza en dirençlidir? 
a) Kemik 
b) Bağ dokusu 
c) Epitel 
d) Kıkırdak 
e) Sinir 
 
70. Kalpte en sık görülen tümör hangisidir? 
a) Fibroma 
b) Rabdomyosarkom 
c) Miksoma 
d) Lipoma 
e) Angioma 
 
71. Aşağıdakilerden hangisi immun komplex ile oluşmaz? 
a) SLE 
b) RA 
c) Bronş adenomu 
d) PAN 
e) Skeleroderma 
 
72. En sık trombus kaynağı hangisidir? 
a) İliac venler 
b) Popliteal venler 
c) Vena cava inferior
d) Derin baldır venleri 
e) Femoral venler 
 
73. En sık görülen emboli tipi hangisidir? 
a) Septik emboli 
b) Yağ embolisi 
c) Hava embolisi 
d) Tümör hücre embolisi 
e) Tromboemboli 
 
74. Kafa travmalarında en sık yırtılan damar hangisidir? 
a) A. meningea media 
b) Bridging (asıcı) damarlar 
c) Carotid arter 
d) Anterior cerebral arter 
e) Basiller arter 
 
75. Periferik sinir harabiyeti görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Regional enterit 
b) Gut 
c) Hemokromatozis 
d) Lepra 
e) RA 
 
76. Aşağıdaki SSS tümörlerinden hangisi çocukta görülen en malign tümördür? 
a) Astrositom 
b) Nöroblastom 
c) Epandimom 
d) Menengiom 
e) Oligodendrogliom 
 
77. Asbestoz aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilgilidir? 
a) Mezotelioma 
b) Guatr 
c) Bronşial adeno Ca 
d) Lenfoma 
e) Bronş karsinomu 
 
78. Midenin tüm duvarını tutan diffüz yayılan karsinomasına ne ad verilir? 
a) Polipoid tip karsinoma 
b) Ülsere tip karsinoma 
c) Linitis plastica 
d) Yüzeyel yayılan karsinom 
e) Adeno akantoma 
 
79. Dokuya geçip fagositoz yapan en çok kanda bulunan hücre hangisidir? 
a) Monosit 
b) Granülosit 
c) Lenfosit 
d) Plazma hücresi 
e) Makrofaj 
 
80. Radyoterapinin aşağıdaki etkilerinden en çok hangisinden faydalanırız? 
a) Derin dokuları etkilemesi 
b) Normal hücreyide etkilemesi 
c) Hücreleri lizise uğratarak öldürmesi 
d) Mitozun Go fazinı en az etkilemesi 
e) Mitozun çok olduğu hücreleri en fazla etkilemesi
 
81. Aşağıdakilerden hangisi atropin zehirlenmesinde görülmez? 
a) Hipersalivasyon 
b) Taşikardi 
c) Midriazis 
d) Konstipasyon 
e) Konvülziyon 
 
82. Aşağıdaki diüretiklerden hangisi prostaglandin sentezini arttırarak etki gösterir? 
a) Furosemid 
b) Spironalakton 
c) Klorotiazid 
d) Asetazolamid 
e) Etakrinik asit 
 
83. Aspirin aşağıdakilerden hangisinin sentezini inhibe eder? 
a) Tromboksanlar 
b) PG ler 
c) Heparin 
d) Gastrin 
e) Seratonin 
 
84. Aşağıdakilerden hangisi antihipertansiftir? 
a) İndapamid 
b) Oksimetazolin 
c) Siproheptadin 
d) Metoksamin 
e) Papaverin 
 
85. Kalp glikozidleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Digitoksin karaciğerde metabolize edilir 
b) Digoxin yarı ömrü 24 saatten fazladır 
c) Digoxin oral ve sıvı verilebilir 
d) Oral verilişte digoxinin etkisi digitoksinden geç başlar 
e) Myokard membranında Na-K ATPazı inhibe ederek etki gösterirler 
 
86. Aşağıdakilerden hangisi kuduz benzeri yan etki yapabilir? 
a) Oksifensiklimin 
b) Hidralazin 
c) Malation 
d) Fenobarbiturat 
e) Tolazolin 
 
87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ile zehirlenmede hipertansiyon,aritmi ve midriazis görülür? 
a) Atropin 
b) İmipramin 
c) Pilokarpin 
d) Skopolamin 
e) Metildopa 
 
88. Aşağıdakilerden hangisi morfinin yan etkisi değildir? 
a) Konstipasyon 
b) Öfori 
c) Antipiretik 
d) Myozis 
e) Cheyne - stokes solunumu
 
89. Aşağıdakilerden hangisi hem tüberküloz hemde leprada kullanılır? 
a) Dapson 
b) PAS 
c) Rifampin 
d) İzoniazid 
e) Etambutol 
 
90. Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda asetominofen alındığında akut dönemde ölüm nedeni olabilir? 
a) Solunum depresyonu 
b) Methemoglobinemi 
c) Karaciğerde nekroz 
d) Börek yetmezliği 
e) Hemolitik anemi 
 
91. Aşağıdakilerden hangisi bronşlarda selektif beta 2 agonisttir? 
a) Terbutalin 
b) Efedrin 
c) Tyramine 
d) Metoksamin 
e) İzoksuprin 
 
92. Protein sentezini bozan ancak ribozoma etki etmeyen antibiyotik hangisidir? 
a) Siklohegzimid 
b) Kanamisin 
c) Streptomisin 
d) Puromisin 
e) Neomisin 
 
93. Hücre membranında bulunan sterollere bağlanarak etki gösteren antifungal hangisidir? 
a) Amfoterisin B 
b) Nistatin 
c) Polimiksin 
d) Griseofulvin 
e) Flusitozin 
 
94. Noradrenalin nasıl kullanılır? 
a) Oral 
b) IV 
c) Subkutan 
d) IM 
e) Rektal 
 
95. En kuvvetli konvulziyon yapan ilaç hangisidir? 
a) Nikotinamid 
b) Pikrotoksin 
c) Doksopron 
d) Striknin 
e) Kafein 
 
96. Bikarbonat verilmesi aspirinin etkisini nasıl azaltır? 
a) Aspirinin oral alımını azaltır 
b) Aspirinin metabolizmasını azaltır 
c) Barsak florasını bozarak 
d) Aspirin reabsorbsiyonunu azaltır 
e) Aspirinin tubuler sekresyonunu azaltır
 
97. Nöroleptikler aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kullanılmaz? 
a) Koroner arter hastalığı 
b) Parkinson 
c) Peptik ülser 
d) Bronşial astıma 
e) Lösemi 
 
98. Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi kardiotoksiktir? 
a) Azotioprin 
b) Klorambusil 
c) Siklofosfamit 
d) Hidralazin 
e) Klorizondamin 
 
99. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre kullanıldığında paralitik ileus yapar? 
a) Rezerpin 
b) Propranolol 
c) Guanitidin 
d) Hidralazin 
e) Klorizondamin 
 
100. Aşağıdakilerden hangisi anksiyolitiklerin etkisi değildir? 
a) Çizgili kaslarda gevşeme 
b) Sedasyon 
c) Konstipasyon 
d) Disinhibisyon+agregasyon 
e) Hipotansiyon
 
101. Yenidoğanda malnütrisyon,uzamış sarılık,katarakt,hepatosplenomegali ve aminoasidüride aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Sistinüri 
b) Galaktozemi 
c) Fenilketonüri 
d) Tirozinemi 
e) Gaucher
 
102. Aşağıdakilerden hangileri kartagener sendromu bulgularıdır? 
a) Kronik sinüzit + kronik bronşit 
b) Kronik sinüzit + dextrokardi 
c) Kronik sinüzit + kronik bronşit + dextrokardi 
d) Kronik bronşit + dextrokardi 
e) Kronik bronşit + immotil cilia 
 
103. Yenidoğanda hidrosefali,korioretinit ve intrakranial kalsifikasyonda ilk önce ne düşünülür? 
a) Herpes simplex enfeksiyonu 
b) Toxoplazmozis 
c) Rubella 
d) Sitomegalik inklüzyon hastalığı 
e) Coxsackie virus infeksiyonu 
 
104. Memesinde şişlik,kızarıklık ve ağrısı olan anne ne yapmalıdır? 
a) Sık emzirmeli 
b) Emzirmemeli 
c) Şişlik inene dek emzirmeyi kesmeli 
d) Antibiyotik alarak emzirmeye devam etmeli 
e) Anne ve bebek ayrılmalı
 
105. Diz ekleminde artriti olan kız çocuğunun fizik muayenesinde apekste diyastolik üfürüm duyuluyorsa hangisi en uygun tedavidir? 
a) Penisilin + aspirin 
b) Prednizon + yatak istirahati 
c) Yatak istirahati + aspirin + prednizon 
d) Penisilin + prednizon + aspirin 
e) Prednizon
 
106. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde terde Cl artmaz? 
a) Hemolitik anemi 
b) Malnutrisyon 
c) Kistik fibrozis 
d) Adreanl hipoplazi 
e) Ektodermal displazi 
 
107. Penisiline allerjik menenjitlide aşağıdakilerden hangisi tercih edilir? 
a) Eritromisin 
b) Ampisilin 
c) Sefalosporin 
d) Kloramfenikol 
e) Gentamisin 
 
108. Çoçukta en sık üriner sistem infeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Proteus 
b) Staf aureus 
c) Klebsiella 
d) E. Coli 
e) Pseudomonas 
 
109. Kanlı mukuslu gaita yapan ve konvulziyon geçiren çocukta aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünürsünüz? 
a) Salmonella 
b) Kolera 
c) Shigella 
d) Giardia 
e) Entemoeba histolitica 
 
110. Grand mal epilepside tedavide en çok kullanılan ilaç hangisidir? 
a) Fenitoin 
b) Karbamazepin 
c) Klorazepam 
d) Fenobarbital 
e) Etosüksimid 
 
111. Yalnız anne sütü ile beslenen 6 aylık bebek kasılmalarla getirildiğinde ilk önce ne düşünülür? 
a) Menenjit 
b) Febril konvulziyon 
c) Hiponatremi 
d) Hipoglisemi 
e) Vit D eksikliği tetanisi 
 
112. 5 yaşından küçüklerde görülen otitis mediada en sık etken hangisidir? 
a) S.aureus 
b) Streptokok 
c) Pseudomonas 
d) E.coli
e) Hemophilus influenza 
 
113. Ateş,kusma,ense sertliği olan süt çocuğunda yapılan LP de BOS basıncı yüksek, çoğu mononükleer olmak üzere 200 hücre, protein:%50 mg, şeker: %60 
mg (simultane kan şekeri: %90 mg) bulunuyor.Tanınız nedir? 
a) Bakteriyel menenjit 
b) Aseptik menenjit 
c) Tüberküloz menenjit 
d) Meningokoksemi 
e) Poliomyelit 
 
114. Türkiye de uygulanmakta olan aşı programına göre 7 aylık bebeğe aşağıdaki aşılardan hangileri yapılmış olmalıdır? 
a) BCG + 3 polio 
b) BCG + 3 polio +3 Dt 
c) BCG + 3 polio + 3 DTB 
d) 3 polio + 3 DBT 
e) BCG + 3 polio + Kızamık 
 
115. Aşağıdakilerden hangisi pseudotümör cerebri nedeni değildir? (2004-EB) 
a) Yüksek doz vitamin A 
b) Yüksek doz vitamin B 
c) Hipotiroidi 
d) Düşük doz vitamin A 
e) Tetrasiklin kullanımı 
 
116. Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidozda görülür? 
a) Dehidratasyon 
b) Hipotermi 
c) Oligüri 
d) Hipoglisemi 
e) Anemi 
 
117. Aşağıdaki konjenital anomalilerden hangisinde birlikte kanser görülme riski en fazladır?(2004-EB) 
a) Özafagus atrezisi 
b) Ektopik testis (kriptoorşidizm) 
c) PDA 
d) Yarık damak 
e) Pilor stenozu 
 
118. 19 yaşında erkek hastada 5 cm splenomegali, retikülosit %3, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu %35, Hb %12 gr, direkt coombs(-), indirekt 
bilurubin %4,5 mg, direkt bilirubin %0,5 mg bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Beta talasemi major 
b) Herediter sferositoz 
c) Sickle cell anemi 
d) Beta talasemi minor(triat) 
e) Sideroblastik anemi 
 
119. Ateş karın ve eklem ağrısıyla gelen bir çocukta yüksek eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein (+) ve lökositoz saptanıyor. Tanıda en çok ne düşünürsünüz?
a) RA 
b) SLE 
c) PAN
d) Septik artrit 
e) Romatizmal ateş 
 
120. Aşağıdakilerden hangisi kızamık için spesifiktir? 
a) Makulopapüler döküntü 
b) Konjuktivit 
c) Koplik lekesi 
d) Postauriküler lenfadenopati 
e) Çilek dili 
 
121. Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel tedavi gerektirir? 
a) Kızamık 
b) Kızamıkçık 
c) Kızıl
d) Kabakulak 
e) Boğmaca 
 
122. Suçiçeği ve çiçeğin ortak özelliği nedir? 
a) Pleomorfizm 
b) Makülopapüler döküntü 
c) Rush 
d) Papüloveziküler döküntü 
e) Kahverengi püstül 
 
123. Gece öksürüğü aşağıdakilerden hangisi için tipiktir? 
a) Kistik fibrozis 
b) Kronik bronşit 
c) Bronşial astım 
d) Kronik sinüzit 
e) Cor pulmonale 
 
124. Yenidoğan hiperbiluribinemisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
a) Fototerapi 
b) Fenobarbital 
c) Yüksek doz vitamin 
d) Bol sıvı verilmesi 
e) Kan değişimi 
 
125. Ensefalopati, hepatomegali,transaminazlar, laktik dehidrogenaz ve kan üre ve amonyak düzeylerinde yükselme, protrombin zamanında uzama ve hipoglisemisi olan çocukta yapılan karaciğer biyopsisinde yağ infiltrasyonu görülüyor ise tanınız nedir? 
a) Ensefalit 
b) Wilson sirozu 
c) Kistik fibrozis 
d) Reye sendromu 
e) Toksik hepatit 
 
126. Aşağıdakilerden hangisinde raşitizm görülmez? 
a) Malabsorbsiyon 
b) Duodenal rezeksiyon 
c) İleal rezeksiyon 
d) Civa zehirlenmesi 
e) Meckel divertikülü 
 
127. Aşağıdakilerden hangisi anne sütünde bağışıklıkla ilgili olmayan özelliklerdendir? 
a) Salgısal IgA içermesi
b) Alfa laktoglobulin yüksekliği 
c) Laktoferrin yüksekliği 
d) Fosfor düşüklüğü 
e) Lizozim içermesi
 
128. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi tanısında ilk saptanan bulgudur?
a) Uzamış sarılık 
b) Hipotelorim 
c) Abdominal distansiyon 
d) Mental retardasyon 
e) İskelet gelişiminde gerilik 
 
129. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayan menenjit nedeni değildir? 
a) Kafa travması 
b) Otitis media 
c) Meningosel 
d) Splenektomi 
e) Kronik pyelonefrit 
 
130. Aşağıdaki konjenital anomalilerden hangisi supra valvüler aort darlığı ile birlikte sıklıkla görülür? (hipokalsemi + mental retardasyon sendrom var) 
a) Pektus excavatus 
b) Mental retardasyon 
c) Lens subluksasyonu 
d) Yüksek damak 
e) Araknodaktili 
 
131. Aşağıdakilerden hangisi vücutta kahverengi lekelerle karekterize kalıtsal bir hastalıktır? 
a) Nörofibromatozis 
b) Ataksi telenjiektazi 
c) Fanconi sendromu 
d) Sturge - weber 
e) Tuberoskleroz 
 
132. Aşağıdaki immun yetmezlik hastalıklarından hangisinde cilt testleri negatif olur? 
a) Bruton hastalığı 
b) Selektif IgA eksikliği 
c) Wiskott - Aldrich sendromu 
d) Di George sendromu 
e) Nezelof sendromu 
 
133. Fe eksikliği anemisinin kesin tanısı aşağıdakilerden hangisi ile konur? 
a) Serum demirinin azalması 
b) Demir bağlama kapasitesinin artması 
c) Serum ferritin düzeyinin azalması 
d) Ortalama eritrosit hacminin azalması 
e) Kemik iliğinde depo demirinin olmaması 
 
134. Üriner enfeksiyon görülme sıklığı artan hastalık hangisidir? 
a) Lenfoma 
b) Diabetes mellitus 
c) Feokromasitoma 
d) Diabetes insipidus 
e) Hipertiroidi
 
135. 40 yaşındaki kadın hastada komplikasyonsuz,ilk defa geçirilen üriner enfeksiyonda etken sıklıkla aşağıdakilerden hangisidir? 
a) E.coli 
b) Pseudomonas 
c) Proteus 
d) Klebsiella 
e) S.aureus 
 
136. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kemik ağrısı olmaz? 
a) Lösemi 
b) Osteomyelit 
c) Sickcell anemi 
d) Vitamin D intoksikasyonu 
e) Brucellozis 
 
137. Aşağıdakilerden hangisi LP için kontrendikasyondur? 
a) Subaraknoid kanama 
b) Ağır trombositopeni 
c) Subdural hematom 
d) Poliomyelit 
e) Nörosifiliz 
 
138. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde simetrik artrit görülür? 
a) RA 
b) Gut 
c) JRA 
d) Tüberküloz artrit 
e) Osteoartrit 
 
139. Aşağıdakilerden hangisi kalbe ait bir hastalığın kesin bulgusudur? 
a) Nefes darlığı 
b) Çarpıntı 
c) Diastolik üfürüm 
d) Ödem 
e) Taşikardi 
 
140. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde adrenalin kullanımı kontrendike değildir? 
a) Hipertansiyon 
b) Miksödem 
c) Angina pektoris 
d) Konjestif kalp yetmezliği 
e) Myokard infarktüsü 
 
141. Primer ve sekonder polisitemi ayırımı hangisi ile yapılabilir? 
a) Hemoglobin düzeyi 
b) Hemotokrit düzeyi 
c) Eritropoetin düzeyi 
d) Plazma völümü 
e) Trombosit sayısı 
 
142. Aşağıdakilerden hangisinde oral antikoagulanlar kontrendike değildir? 
a) Peptik ülser 
b) Özafagus varisi 
c) Hipertansiyon 
d) Atrial fibrilasyon 
e) Hemofili A
 
143. Uzun süreli halsizlik, iştahsızlık, kabızlık şikayetleri ile gelen hasatada ağır anemi saptanırsa ne düşünürsünüz?
a) Ayakkabı tamircisi 
b) Boya işçisi 
c) Akümülatör yapımcısı 
d) Maden işçisi 
e) Tekstil işçisi 
 
144. Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm nedeni değildir? 
a) Malign melanom 
b) Myokard infarktüsü 
c) Meningokoksemi 
d) Asfiksi 
e) Aort darlığı 
 
145. Aşağıdakilerden hangisi klinik semptom yani bulgudur? 
a) Baş ağrısı 
b) Ateş 
c) Kusma 
d) Çarpıntı 
e) Halsizlik 
 
146. Sabah pürülan balgamla giden bronşların dilatasyonuyla karekterli hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kronik bronşit 
b) Bronşektazi 
c) Kistik fibrozis 
d) Bronşial astma 
e) Amfizem 
 
147. Renal tüberkülozda aşağıdakilerden hangisi en fazla harabiyet yapar? 
a) Vezikoüreteral reflü 
b) Retroperitoneal fibrozis 
c) Üreteropelvik bileşkede harabiyet 
d) Kaliksiel harabiyet 
e) İnfindubulumda harabiyet 
 
148. Aşağıdakilerden hangisinde hepatocellüler kanser görülme sıklığı en fazladır? 
a) Primer bilier siroz 
b) Wilson sirozu 
c) Kronik aktif hepatit 
d) Alkolik siroz 
e) Postnekrotik siroz 
 
149. Tirotoksikozda aşağıdakilerden hangisi en az görülür? 
a) Angina pektoris 
b) Atrial flatter 
c) Atrial fibrilasyon 
d) Anemi 
e) Ateş 
 
150. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner emboli nedeni değildir? 
a) Alt extremite travması 
b) Konjestif kalp yetmezliği 
c) Sol atrial miksoma 
d) Pelvis kırığı
e) Derin ven trombozu 
 
151. Orta yaşta erkek hasta ayak küçük parmağında gangrenle gelirse ne düşünülür? 
a) Burger 
b) PAN 
c) Reynaud 
d) Temporal artirit 
e) Takayaşu 
 
152. Aşağıdakilerden hangisinde asit oluşmaz? 
a) V. Cava İnferior obstrüksiyonu 
b) Siroz 
c) Tüberküloz peritonit 
d) Konstriktif perikardit 
e) V. Cava Superior obstruksiyonu 
 
153. Hangi durumda purgatif verilmez? 
a) Hipokalsemi 
b) Konstipasyon 
c) Barsak seslerinin alınamaması 
d) Hemoroid 
e) Cilt turgorunda azalma 
 
154. Derinin basınca ve çekmeye en dayanıklı katı hangisidir? 
a) Stratum corneum 
b) Papiller dermis 
c) Retiküler dermis 
d) Stratum spinozum 
e) Stratum granülozum 
 
155. Aşağıdakilerden hangisi psöriazisin ayırıcı tanısında düşünülmez? 
a) İmpetigo 
b) Seboreik dermatit 
c) Liken planus 
d) Pitriazis rozea 
e) Atopik dermatit 
 
156. Aşağıdakilerden hangisi II.Motor nöron bulugusudur? 
a) Derin tendon reflekslerinde artma 
b) Patolojik refleks 
c) Yüzeyel reflekslerde kaybolma 
d) Fasikülasyon 
e) Spastisite 
 
157. Kişinin anlamsız olduğunu bildiği halde kafasından atamadığı düşünceye ne ad verilir? 
a) Sanrı 
b) Hallüsinasyon 
c) Obsesyon 
d) Depresyon 
e) Kompülsiyon 
 
158. Nöromuskuler postsinaptik Ach reseptörlerine karşı otoantikor gelişimi ile meydana gelen hastalığa ne ad verilir? 
a) Gullian Barre 
b) Amyotrofik lateral skleroz 
c) Myastenia Gravis
d) SLE 
e) Polimyositis
 
159. Alt servikal lenf noduna yayılan dil kanseri hangi bölgeden köken alr? 
a) Dil ucu 
b) Dilin 2/3 ön kısmı 
c) Dilin yan kısımları 
d) Dilin arkası 
e) Epiglotu tutan infiltratif tip 
 
160. Delirium tremens aşağıdakilerden hangisinde görülür? 
a) Alkolden kesilmede 
b) PMD 
c) Şizofreni 
d) Hipokondriazis 
e) Anksiyete 
 
161. Vagotomiden sonra aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Gastrin azalır 
b) İntrensek faktör azalır 
c) HCl azlır 
d) Diare 
e) Safra kesesi taşı 
 
162. Mallory wies sendromu en sık nerede görülür? 
a) Duodenum 
b) Jejunum 
c) Özafagogastrik bileşkede 
d) İleum 
e) Antrum 
 
163. Yara iyileşmesinde maximum gerilme kuvveti (tension stregth) kaçıncı günde olur? 
a) 7 
b) 15 
c) 30 
d) 42 
e) 60 
 
164. Akut pankreatititn en sık görülen komplikasyonu hangisidir? 
a) Pseudokist 
b) Pankreatik abse 
c) Pankreatik asit 
d) Nekrotizan pankreatit 
e) Steatore 
 
165. Hangi ameliyattan sonra Fe eksikliği anemisi en sık görülür? 
a) Billroth I 
b) Billroth II 
c) Trunkal vagatomi 
d) Trunkal vagatomi+gastroduodenostomi 
e) Proksimal gastrik vagatomi+ gastroduodenostomi 
 
166. - 167. - 168 .sorular aşağıdaki vakaya göre cevaplanacaktır. 
VAKA: Genç kadın hastada tiroidde tek soğuk nodül saptanıyor. Ultrasonografide nödülün solid görünümde olduğu görülüyor. 
 
166. Yukarıdaki vaka için tanı amacıyla ne yaparsınız? 
a) Sintigrafi
b) Tiroid fonksiyon testleri 
c) İnce iğne aspirasyon biyopsisi 
d) TRH stimülasyonu 
e) Termografi 
 
167. Yukarıdaki hastada foliküler CA saptanırsa tedavi ne olmalıdır? 
a) Kemoterapi 
b) O tarafa total diğer tarafa subtotal tireodektomi 
c) Bilateral subtotal tireodektomi 
d) Total tireodektomi 
e) Total tireodektomi+radikal boyun disseksiyonu 
 
168. Lokalize kemik metastazı saptanırsa tedavide ne yapılımalıdır? 
a) Kemoterapi 
b) Radyoaktif I 131 ile iodinizasyon 
c) Yüksek voltaj radyoterapi 
d) TSH süpresyonu 
e) Rezeksiyon 
 
169. Profilaktik antibiyotik gerektiren cerrahiler hangileridir? 
I. Vaginal histerektomi 
II. Gastrojejunostomi 
III. İleal rezeksiyon 
IV. Kronik elektif duodenal ülser ameliyatı 
a) II,III,IV 
b) II,III 
c) I,II,III 
d) III,IV 
e) II,III
 
170. Cerrahi enfeksiyonları önlemede aşağıdaki etkenlerden hangilerine karşı aktif bağışıklık yapılır?
I. Pseudomonas aeriginosa 
II. Clostridum perfiringens 
III. Mikroaerofilik streptokok 
IV. Bakteroides fragilis 
a) I,II,III 
b) II,III,IV 
c) I,II,IV 
d) II,IV 
e) II,III?Yanlış
 
171. soru ?? 
I. Clostridium welchi 
II. Clostridium tetani 
III. Salmonella 
IV. Pseudomonas 
a) I,II 
b) II,III,IV 
c) II.IV 
d) I,II,IV 
e) I,II,III 
 
172. Rektosigmoid bölge kanser ile tamamen infiltre ve lümen tıkanmış ise kolon hangi bölgeden perfore olur?
a) İnen kolon
b) Lineal flexur 
c) Çıkan kolon 
d) İleum 
e) Çekum 
 
173. Tekrarlayan meme Ca da östrojen reseptörü olmadığı anlaşılınca tedavi ne olmalıdır? 
a) Cerrahi 
b) Kemoterapi 
c) Radyoterapi 
d) Antiöstrojen tedavi 
e) Cerrahi+kemoterapi 
 
174. Aşağıdakilerden hangisinin radyolojik tetkikinde omega işareti tipiktir? 
a) Sigmoid duplikasyon 
b) Sigmoid volvulus 
c) İnvaginasyon 
d) İleum dublikasyonu 
e) Meckel divertikülü 
 
175. Baz defisitinin 15 mEq/lt olduğu 70 kglık bir kişide total HCO3 açığı kaç mEq dir?
a) 105 
b) 210 
c) 350 
d) 450 
e) 600 
 
176. Trafik kazası ile yaralanmadan 10 gün sonra karın kaslarında kasılmalar, yutma güçlüğü ile gelen kişide ne düşünülür? 
a) Kuduz 
b) Gazlı gangren 
c) Ensefalopati 
d) Poliomyelit 
e) Tetanoz 
 
177. Hipokalemide hangisi görülmez? 
a) Tetani 
b) Kas güçsüzlüğü 
c) Aritmi 
d) Poliüri 
e) Polidipsi 
 
178. Hipovolemik şokta en yugun takip aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? 
a) Göz kürelerinde çökme 
b) Cilt turgor tonusu 
c) Hemoglobin 
d) İdrar miktarı ve dansitesi 
e) Nabız 
 
179. Aşağıdakilerden hangisi hiperdinamik septik şoktaki hemodinamik değişiklerden değildir?
a) Kan basıncında düşme 
b) Periferik vasküler rezistansta düşme 
c) İdrar miktarında artma 
d) Kalp debisinde artma 
e) Kapiller permaabilitede artma
 
180. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer süpüratif abselerinin en sık nedenidir? 
a) Kolanjit 
b) Sepsis 
c) Akut kolesistit 
d) Amebiazis 
e) Akut apandisit ve divertikülit 
 
181. Supratentorial herniasyonda ilk etkilenen kranial sinir hangisidir? 
a) N.opticus 
b) N.occulomotorius 
c) N.trigeminus 
d) N.hypoglossus 
e) N.glossofaringeus 
 
182. Wolkman iskemik kontraktürü aşağıdakilerden hangisinde en sık görülür? 
a) Radius başı kırığı 
b) Colles kırığı 
c) Femur cisim kırığı 
d) Suprakondüler humerus kırığı 
e) Olecranon kırığı 
 
183. Ani görme kaybıyla gelen yaşlı bir kimsede öncelikle ne düşünülür? 
a) Akut iridosiklit 
b) Coroid dekolmanı 
c) Santral retinal ven tıkanıklığı 
d) Santral retinal arter tıkanıklığı 
e) Retina dekolmanı 
 
184. Aşağıdakilerden hangisi cervikothorasic sendromlardan değildir? 
a) Cervikal rib sendromu 
b) Scalenius anterior sendromu 
c) Akrosonoz 
d) Costoklaviküler sendrom 
e) Hiperabduksiyon sendromu 
 
185. Malign hipertermide aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
a) %100 O2 verilir 
b) NaH2CO3 verilir 
c) Gastrik lavaj yapılır 
d) İV klorpromazin 
e) Serum glikoz seviyesine bakılmaksızın yüksek doz insülin verilir 
 
186. Aşağıdakilerden hangisinde östriol en çok artar ? 
a) İkiz gebelik 
b) Anansefali 
c) Preeklampsi 
d) Diabet 
e) Esansiyel hipertansiyon 
 
187. Jinekolojik kanser ölümlerinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vulva karsinomu 
b) Vagen karsinomu 
c) Cervix karsinomu 
d) Fallop tüp karsinomu 
e) Over karsinomu 
 
188. Cerviks Ca primer olarak hangi lenf nodunu tutar?
a) Sakral ve inguinal 
b) Femoral 
c) Perineal 
d) Paraservikal ve obturator 
e) İngiunal + femoral 
 
189. İnsan plasentası ne tiptir? 
a) Hemocorial 
b) Villocorial 
c) Sitocorial 
d) Sinsityokorial 
e) Embriyokorial 
 
190. Aşağıdakilerden hangisinde O2 konsantrasyonu en fazladır? 
a) Maternal arter sisteminde 
b) Umblical arter 
c) Umblikal vende? 
d) Fetal pulmoner arter 
e) İntervillöz mesafede 
 
191. Aşağıdakilerden hangisi menstruel siklusta uterusta görülmez? 
a) Desquamasyon 
b) Luteinizasyon 
c) Proliferasyon 
d) Sekresyon 
e) Reperasyon 
 
192. Progesteron ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Adrenalden sentezlenir 
b) Trofoblasttan sentezlenir 
c) Östrojenin prekürsörüdür 
d) Pregnantriol olarak atılır 
e) Uterusu gevşetir 
 
193. Diabetes mellituslu gebe kadınlarda aşağıdaki maternal-fetal komplikasyonlardan hangisinin görülme sıklığı en azdır?
a) Fetal ölüm 
b) Gebelik toksemisi 
c) Pyelonefrit 
d) Respiratuar distres sendromu 
e) İzoimmünizasyon 
 
194. 30 yaşındaki bir hastada USG de overde 60mm çapında kistik görünüm saptanıyor.laparatomi yapılıyor.Aşağıdakilerden hangisi malignite lehinedir? 
a) Peritonda ufak kanama odakları 
b) Kist yüzeyinin düzgün oluşu 
c) Yapışıklık ve infiltrasyon 
d) Karşı overde 0.5 cm çapında kist 
e) Berrak mayi içermesi 
 
195. Aşağıdakilerden hangisi plasental yetmezlikte en iyi tanı metodudur? 
a) HPL 
b) HCG 
c) Alfa Feto protein 
d) Estriol 
e) HC trotropin
 
196. Pelvik enfeksiyon tiplerinden hangisi fertilite yönünden en kötü prognozu taşır?
a) Gonokok 
b) Clamidya 
c) streptokok 
d) Tüberküloz salpenjit 
e) Bakteroides fragilis 
 
197. Premenapozal dönemde intermenstrüel kanaması olan kadında ateş basması, terleme, çarpıntı şikayetleri varsa en uygun tedavi aşağıdakileren hangisidir?
a) Siklik östrojen + progesteron 
b) Östrojen 
c) Progesteron 
d) Kürtaj 
e) Testesteron 
 
198. Doğum sırasında bebeğe geçen ve yaygın enfeksiyonlara sebep olabilen etken hangisidir?
a) HSV II 
b) Adenovirus 
c) Hepatit 
d) Rhinovirus 
e) Coxacie virus tip B 
 
199. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi epitelial kökenli değildir? 
a) Brenner tümörü 
b) Disgerminom 
c) Musinöz kist adenom 
d) Seröz kist adenom 
e) Endometroid tümör 
 
200. Gebede aşağıdaki aktif immünizasyonlardan hangisi yapılabilir? 
a) Rubella 
b) Kızamık 
c) Kabakulak 
d) Polio 
e) Tetanoz 

Yorumlar
Sen de Yaz