Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1990 TUS SORULARI

1. El parmakları extansiyonda iken, parmaklarının arasında kalem tutamayan bir kişide aşağıdakilerden hangisi hasarlıdır?
a) Nervus ulnaris 
b) Nervus interosseus posterior 
c) Nervus radialis 
d) Nervus medianus 
e) Nervus axillaris
 
2. Koltuk değneğine koltuk altından dayanan bir kişide hangi sinir lezyona uğrar? 
a) Nervus medianus 
b) Nervus radialis 
c) Nervus musculocutaneus 
d) Nervus axillaris 
e) Nervus brachialis
 
3. Yukarıda bir yere tutunan bir kişinin gövdesini hangi kas yukarı kaldırır? 
a) Musculus serratus anteriror 
b) Musculus latisumus dorsi 
c) Musculus trapezisus 
d) Musculus rhomboideus 
e) Musculus thoracodorsalis 
 
4. Nervus hypoglossus felcinde aşağıdakilerden hangisi gözükür? 
a) Ses kısıklığı 
b) Dil felci 
c) Dilin 1/3 ön ucunda tat duyusunda kayıp 
d) Dilin 2/3 arka ucunda tat duyusunda kayıp 
e) Koku duyusunda azalma
 
5. Burun iç kısmını besleyen en büyük damar hangisidir? 
a) Facialis 
b) Arteria palatina descendes 
c) Arteria carotis externa 
d) Arteria sfenopalatina 
e) Arteria temporalis superficialis 
 
6-Akciğerde bronşları kasan sinir hangisidir? 
a) Nervus bronchialis 
b) Nervus vagus 
c) Nervus sympathici 
d) Nervus splanchicus 
e) Nervus intercostales 
 
7. Ön kolun en kuvvetli süpinatör kası aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Musculus spinatus 
b) Musculus brachioradialis 
c) Musculus triceps 
d) Musculus palmaris longus 
e) Musclusus biceps brachii 
 
8. Musculus rectus femoris uyluğa hangi hareketi yaptırır? 
a) Ekstansiyon 
b) Fleksiyon 
c) Abdüksiyon
d) Addüksiyon 
e) Pronasyon
 
9. Cerebellumda bulunmayan nükleus aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nucleus ruber 
b) Nucleus fastigi 
c) Nucleus emboliformis 
d) Nucleus dentatus 
e) Nucleus globossus
 
10. Pelviste bulunmayan kemik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Os ileum 
b) Os.pubis 
c) Os coxa 
d) Os ischium 
e) Os trapezius 
 
11. Akut karaciğer hasarında artan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Asit fosfataz 
b) Aldolaz 
c) Amilaz 
d) Lipaz 
e) izositrat dehidrogenaz 
 
12. Ödeme neden olan hangisidir? 
a) Plazma proteinlerinde azalma 
b) Kapiller geçirgenlikte azalma 
c) Hidrostatik basınçta azalma 
d) Lenfatik drenajda azalma 
e) Onkotik basınçta artma 
 
13. iki alveol arasında geçişi sağlayan aralığa ne ad verilir? 
a) Disse aralığı 
b) Alveolar porlar 
c) Sulcus alveolaris 
d) Saccus alveolaris 
e) interalveolar basal membran 
 
14. Prepylorik gastrik ülser fizyopatolojisinde hangisi en önemli rol oynar? 
a) Atrofik gastrit 
b) Hiperasidite 
c) ilacın mukoza bariyerini kırması 
d) H+ iyonunu geri diffuzyonu 
e) Mukozal dolaşım bozukluğu
 
15. Böbrekte yapılmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eritropoetin 
b) Renin 
c) PG1 
d) Aldesteron 
e) Anjiotensin (Agt) 
 
16. Diabetes insipituslu hastada aşağıdakilerden hangisi tutulur? 
a) Supraoptik, paraventriküler nükleus 
b) Anterior nükleus 
c) intermediel nükleus 
d) Ön hipofiz 
e) Nukleus gladyotorius
 
17. iki hücre arasında tam ilişkiyi sağlayan hangi oluşumdur? 
a) Desmozom 
b) Zonula ocludens 
c) Gap junction 
d) Zonula adherens 
e) Zonula fibularis 
 
18. Ünit membranı olmayan hücre organeli hangisidir? 
a) Lizozom 
b) Golgi apareyi 
c) Mitekondri 
d) Ribozom 
e) Endoplazmik retikulum 
 
19. Fetal dolaşımın devamlılığı için gerekli olmayan hangisidir? 
a) Sinus venosus 
b) Ductus arteriosus 
c) Foramen ovale 
d) V.umblicalis 
e) Ductus venosus 
 
20. Barsaklar embriyoda nerden gelişir? 
a) Vitellus kesesi 
b) Ektoderm 
c) Mezoderm 
d) Endoderm 
e) 3.farinks cebi 
 
21. Glukozun hücre içine girmesi için insüline ihtiyaç göstermeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kalp kası 
b) Karaciğer 
c) Đskelet kası 
d) Yağ hücresi 
e) Tiroid
 
22. Desmosin bağlarında biraraya gelerek köprü aminoasit hangisidir? 
a) Lizin 
b) Sistein 
c) Alanin 
d) Fenilalanin 
e) Triptofan 
 
23. Aşağıdakilerden hangisinin sentezi mitokondiride olur? 
a) Kardiolipin 
b) Glikoz 
c) Tirozin 
d) Alanin 
e) 2-4 nitrofenil alanin 
 
24. DNA da pürin yerine pirimidin gelmesine ne ad verilir? 
a) Transversiyon 
b) Transdüksiyon 
c) Translasyon 
d) Delesyon 
e) inversiyon 
 
25. Prusya mavisi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
a) Kemik iliği hücresel infiltrasyonu göstermede 
b) Lenfosit boyanmasında 
c) Retikülosit boyanmasında 
d) Trombosit boyanmasında 
e) Kemik iliği depo demiri boyanmasında
 
26. Heparinin etki şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Protrombinden trombin oluşumunu engeller 
b) Siklooksijenaz enzimini inhibe eder 
c) K vitamini antagonistidir 
d) Fibrinolizi inhibe eder 
e) Trombosit agregasyonu yapar 
 
27. K vitaminine bağlı olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Faktör 2 
b) Faktör 7 
c) Faktör 8 
d) Faktör 9 
e) Faktör 10 
 
28. Alveol yüzey gerilimini azaltan kollabe olmayı engelleyen madde nedir? 
a) Sürfaktan 
b) α1-antitripsin 
c) Iga 
d) Lesitin 
e) C3 
 
29. Proopiomelanocortinde olmayan aşağıdakilerden hangisi stimüle olur? 
a) Endorfin 
b) α-MSH 
c) ACTH 
d) FSH 
e) β-Endorfin 
 
30. Streste ilk artan hormon hangisidir? 
a) Katekolaminler 
b) ACTH 
c) Kortikosteroidler 
d) Tiroid 
e) TSH 
 
31. Tiroid hormonlarının (T3-T4) tiroid folliküllerinde depo şeklinin adı nedir? 
a) Tiroksin bağlayıcı protein 
b) Tiroksin bağlayan prealbumin 
c) Tiroglobulin 
d) Monoiodotironin 
e) Diiodotironin 
 
32. Hücre zarlarının yapısında bulunan, nörotransmitter olarak SSSinde görev yapan ve nöromusküler uyarıda rol alan iyon hangisidir? 
a) K 
b) Na 
c) Mg 
d) Ca 
e) P
 
33. HDL için hangisi doğrudur?
a) Koroner arter hastalğı riskini azaltır
b) Düşük dansiteli lipoproteindir 
c) Trigliserit oranı yüksektir 
d) KC den çevre dokulara trigliserit taşır 
e) Egzersizle azalır
 
34. Oral glikoz tolerans testinde kan şekeri hangi saatte (bakılır, ölçülür) en yüksektir? 
a) ½ saat 
b) 1 saat 
c) 1,5 saat 
d) 2 saat 
e) 5 saat
 
35. Elektron transport zincirinde H+lerini O2 ye veren, transport zincirinin en sonunda yer alan sitokrom aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sitokrom a 
b) Sitokrom b 
c) Sitokrom c 
d) Sitokrom aa3 (sitokrom oksidaz) 
e) Sitokrom b2
 
36. Eritrositlerde O2 dissosiyasyon eğrisinin sağa kaymasında rölü olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) α-gliserofosfat 
b) 2-3 difosfogliserat 
c) ATP 
d) CAMP 
e) Glikoz-6-fosfataz
 
37. Androjenlerin idrarda atılım ürünü nedir? 
a) 17 hidroksisteroid 
b) 17 ketosteroid 
c) DHEA 
d) Androstenodion 
e) 11 deoksikortikosteron 
 
38. TRH aşağıdakilerden hangisinin artışına sebep olmaz? 
a) TSH 
b) T3, T4 
c) LH 
d) Vazopressin 
e) Prolaktin 
 
39. Heparin ile lipoliz arasındaki ilişki nedir? 
a) Lipoprotein lipazı arttırır 
b) Serbest yağ asitlrini azaltır 
c) Kanda kolesterol miktarını arttırır 
d) Yağ dokusundan lipolizi arttırır 
e) Gastrointestinal kanaldan yağ emilimini arttırır 
 
40. Kortizonun etkisi için doğru olan hangisidir? 
a) Glikoneogenezi arttırır 
b) Glikolizi arttırır 
c) Glikojenolizi azaltır 
d) (+) nitrogen balansı yapar 
e) Total vücut sodyumunu azaltır 
 
41. Primer atipik pnömoninin etkeni nedir?
a) Mycoplasma pnömonia 
b) Streptokokus pnömonia 
c) Aspergillus fumigatus 
d) Hemofilus influenza 
e) Ascaris lumbricoides
 
42. Kadında yeşil renkli vaginal akıntı ve kaşıntı var.Aşağıdakilerden hangisi ilk önce akla gelir? 
a) Trichomonas vaginalis 
b) Candida albicans 
c) Herpes simplex 
d) Ekzema 
e) Klamidya infeksiyonu
 
43. Aşağıdakilerden hangisinde polimorf nüveli lökosit infiltrasyonu olmaz? 
a) Abse 
b) Virus infeksiyonu 
c) Flegmon 
d) Karbonkül 
e) Pnömokoksik pnömoni 
 
44. Geç bir immun yanıtta bir lökositten diğerine aktarımı sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Makrofaj 
b) Lenfosit 
c) Kompleman 
d) Lenfokin 
e) Transfer faktör
 
45. Herpes simpleks Tip I infeksiyonunun en sık görülen tipi hangisidir? 
a) Zona zoster 
b) Herpes genitalis 
c) Herpes labialis 
d) Conduloma accumulata 
e) Gingivostomatitis 
 
46. En sık sellülit nedeni olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Stafilakokkus aureus 
b) Streptokokkus pyogenes 
c) Streptokokkus pnömonia 
d) Stafilakokkus epidermitis 
e) Streptokokkus viridans 
 
47. Pnömokokların laboratuvarda en etkin tanı yöntemi hangisidir? 
a) Safralı ortamda kültür 
b) Optokin 
c) Na-deoksilatlı kültür 
d) Kapsül şişme reaksiyonu 
e) Direkt preparat 
 
48. Kalıcı kellik yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pelat 
b) Folikül kisti 
c) Favus (trichophyton schönleini) 
d) 2.devre sifiliz 
e) Tinea capitis süperfisialis 
 
49. Aşağıdakilerden hangisi invitro üretilemez?
a) M.avium intersellulare 
b) M.lepra 
c) M.tuberkülozis 
d) M.hominis 
e) Mycoplasma pnömonia
 
50. Tetanozda ilk saptanan bulgu nedir? 
a) Konvulziyon 
b) Opustotonus 
c) Trismus 
d) Ateş 
e) Yutma güçlüğü 
 
51. Aşağıdaki hangi hastalıktan sonra diğeri geçirilebilir? 
a) Varicella zoster - zona zoster 
b) Streptokoksik farenjit - romatoid artrit 
c) Kızıl - SSPE 
d) Kızamıkçık - polinöropati 
e) Genital kandidiyazis - cerviks ca
 
52. AiDS te görülmeyen fırsatçı enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pnömosistis carini infeksiyonu 
b) Criptokok infeksiyonu 
c) Kandida sepsisi 
d) Streptokoksik farenjit 
e) M.avium intercellülare infeksiyonu 
 
53. Makrokonidiumları olan, mikrokonidiumları olmayan, deri ve tırnakta yerleşen mantar türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Trichofiton 
b) Epidermofiton 
c) Mikrosporum 
d) Trichofiton floccosum 
e) Candida albicans
 
54. Malesszia furfurun yaptığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tinea nigra 
b) Mukormikoz 
c) Kromoblastomikoz 
d) Tinea versicolor 
e) Tinea capitis 
 
55. Blastomikoziste en az tutulan yer aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Deri 
b) Akciğer 
c) Karaciğer 
d) Dalak 
e) Bağırsak mukozası 
 
56. Kist hidatikte kesin tanı yöntemi nedir? 
a) Akciğer grafisi 
b) Casoni reaksiyonu 
c) Weinberg test 
d) Elisa yöntemi 
e) immunfloresan antikor yöntemi 
 
57. Aşağıdaki parazitlerin hangisinin birden fazla ara konağı vardır? 
a) Fasiola hepatica
b) Trichiuris trichiura 
c) Ascaris lumbricoides 
d) D.medinensis 
e) Strongoloides stercoralis 
 
58. Aşağıdaki belirtilenlerden hangisi diğerinin oluşumunda rol oynamaz? 
a) Herpes simplex tip II - genital kanser 
b) Ebstein barr virus - infeksiyoz mononukleozis 
c) Alkilleyici ajan - lösemi 
d) Kızamık - SSPE 
e) Herpes simplex tip I - burkitt lenfoma 
 
59. Tetanozda yanlış olan hangisidir? 
a) Trismus vardır 
b) Bilinç kapalıdır 
c) Opustotonus vardır 
d) Travma öyküsü vardır 
e) Vertebral fraktür olabilir 
 
60. Dane partikülü hangi virus için spesifiktir? 
a) Hepatit A 
b) Hepatit B 
c) Delta 
d) Non-A non-B 
e) Adenovirus 
 
61. En malign testis tümörü hangisidir? 
a) Yolk sac 
b) Embriyonel Ca 
c) Koriokarsinom 
d) Seminom 
e) Teratom 
 
62. Myokard infarktüsünde hangi tür nekroz görülür? 
a) Koagulasyon nekrozu 
b) Likefaksiyon nekrozu 
c) Yağ nekrozu 
d) Kazeifikasyon nekrozu 
e) Gommatöz nekroz 
 
63. Nonneoplastik olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Adenom 
b) Fibroadenom 
c) Seminom 
d) Myozitis ossifikans 
e) Lipom 
 
64. Sarkoidozda kesin tanı hangisi ile konur? (immunkompleks hastalığı) 
a) Weirberg testi 
b) Kweim - stilzbach testi 
c) Frei testi 
d) Wasserman testi 
e) Biopsi
 
65. Tip 3 immun yanıtta esas etken nedir? (immun kompleks hastalığı) 
a) Lizozom parçalanması 
b) Antijen - antikor birleşmesi 
c) Fagositler
d) Makrofaj 
e) T.killer 
 
66. Yanıktan sonra oluşan deri tümötü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Malign melanom 
b) Adenoakantom 
c) Epidermoid karsinom 
d) Bazocellüler carsinom 
e) Fibrosarkom 
 
67. Meme karsinomunda meme dokusunda görülen portakal kabuğu oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Koagulasyon nekrozu 
b) Lenfatik permeasyon 
c) Arteriyel invazyon 
d) Emboli 
e) Ductus tutulumu
 
68. Mantar zehirlenmesinden ölen bir kişide karın açılırsa karaciğerde ne görülür? 
a) Akut karaciğer nekrozu 
b) Bulanık şişme 
c) Dejenerasyon 
d) Yağlanma 
e) Hyalen dejenerasyon
 
69. Multipl myelom aşağıdakilerden hangisinden köken alır?
a) Lökosit 
b) Myeloblast 
c) Fibroblast 
d) Plazmosit 
e) Lenfosit 
 
70. Işınlanmaya en duyarlı karsinom aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ağız boşluğu Ca 
b) Özafagus Ca 
c) Mide Ca 
d) Jejunum Ca 
e) ileum Ca 
 
71. Böbrek kesitinde renal kaliksler sayıca az ve böbrek küçükse ne düşünülür? 
a) Kronik pyelonefrit 
b) Glomerulonefrit 
c) Hipoplastik böbrek 
d) Akut böbrek yetmezliği 
e) Böbrek tümörü 
 
72. Memenin kistik hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Ductus ucu kistik genişlemiştir 
b) Stromada fibrozis vardır 
c) Meme lobülleri irili ufaklı kistlerle doludur 
d) Lenfosit infiltrasyonu 
e) Duktuslar arası apokrin metaplazi vardır 
 
73. immun komplex depolanmasıyla beraber olmayan nefrit türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut glomerulonefrit 
b) Mezengioproliferatif glomerülonefrit
c) Herediter nefrit 
d) Lupus nefriti 
e) Membranöz glomerülonefrit
 
74. Endometrial hiperplazi yapan ve östrojen salgılayan tümör hangisidir? 
a) Teka lütein kisti 
b) Brenner tümörü 
c) Granülosa hücreli tümör 
d) Kist adenom 
e) Disgerminom 
 
75. Rathke kesesinin kalıntısı olan tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glioblastome multiforme 
b) Pinealom 
c) Epandimom 
d) Kraniofaringioma 
e) Medullablastoma 
 
76. Scwannoma en sık aşağıdakilerden hangisinden gelişir? 
a) Nervus trigeminus 
b) Nervus vagus 
c) Nervus facialis 
d) Nervus glossofaringeus 
e) Nervus vestibulocochlearis 
 
77. Çitçi akciğeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Serum IgG ve IgM artmıştır 
b) Lökositoz vardır 
c) Sedimentasyon artmıştır 
d) Bronşiollerde %70 PNL vardır 
e) Serum IgE artmıştır 
 
78. Çocukta bol balgam, sık tekrarlayan akciğer infeksiyonu, sinüzit hangi hastalığı düşündürmez? 
a) Kartagener sendromu 
b) Sinopulmoner infeksiyonu 
c) Kistik fibrozis 
d) Di george sendromu 
e) Selektif IgA yetmezliği
 
79. Protein enerji malnütrisyonunda karaciğerde yağlanma nedeni nedir? 
a) Trigliseridler apoproteinlere bağlanamaz 
b) TG lerin yapısı bozuktur 
c) Yağ asitlerinin mitekondiride sentezi bozuktur 
d) Mitekondri yapısı bozulmuştur 
e) TG lerin GĐS den emilimi artmıştır 
 
80. Çocukta beyin tümörü en sık nerede olur? 
a) Hemisferler 
b) Frontal lob 
c) Posterior fossa 
d) Medulla spinalis 
e) Supratentorial 
Açıklama: Erişkinde %80 supratentoriyal hemisfer yerleşimli.Çocukta %60 infratentoriyal. 
 
81. Reçetedeki’aa’ ne demektir? 
a) Her ikisinden eşit miktarda karıştırınız
b) Alkolde süspanse ediniz 
c) ilk ilacın miktarı ikinciden iki kat fazla olacak 
d) ilacı haricen kullanınız 
e) ilacı suppozutuar olarak kullanınız 
 
82. Gray sendromuna hangi antibiyotik neden olur? 
a) Tetrasiklin 
b) Kloramfenikol 
c) Sulfonamid 
d) Penisilin 
e) Aminoglikozid 
 
83. Aşağıdakilerden hangisi fosfor (P) tutan diüretiktir? 
a) Tiazid türevleri 
b) Furosemid 
c) Civalı diüretikler 
d) Tiramteren 
e) Karbonik anhidraz inhibitörleri
 
84. Nitrogliserinin kontendike olduğu durum hangisidir? 
a) Kalp yetmezliği 
b) Unstabil angina 
c) Raynoud hastalığı 
d) Myokard infarktüsü 
e) Stabil angina 
 
85. Aşağıdaki beta blokerlerin hangisinde hem beta 1 hem de beta 2 etkisi beraber görülür? 
a) Asebutalol 
b) Praktalol 
c) Pindolol 
d) Salbutamol 
e) metoprolol
 
86. Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi santral sempatomimetik etkilidir? 
a) Reserpin 
b) Guanetidin 
c) Klonidin 
d) α-metil dopa 
e) Prazosin 
 
87. Tip 3 hiperlipoprteinemide kullanılan ve barsaktan emilmeyen ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kolestramin 
b) Gemfibrozil 
c) Tiroid hormonu 
d) Metirapon 
e) Etil alkol
 
88. Akut migren atağında kullanılan ilaç hangisidir? 
a) Ergotamin tartarat 
b) Aspirin 
c) Prostaglandin inhibitörleri 
d) Cafergot 
e) Propranolol 
 
89. Kan basıncını düşürmeyen anestezik madde aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Halotan
b) Azotprotoksit 
c) Enfluran 
d) Metoksifluran 
e) Ketamin
 
90. Santral etkili olmayan myorelaxan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Dantrolen 
b) Baklofen 
c) Ach 
d) Ketamin 
e) Diazem 
 
91. Diareik olarak kullanılan ,bir antrokinon türevi olan glikozid hangisidir? 
a) Dokuzatlar 
b) Casara sagreata 
c) Bisacodel 
d) Hint yağı 
e) Mg tuzları 
 
92. iNH ve parasetamolün glukuronik asitle birleşerek toksik olmayan hale getirilip, atılması hangi mekanizma ile olur? 
a) Konjugasyon 
b) Asetilasyon 
c) Dehirojenasyon 
d) Oksidasyon 
e) Transformasyon
 
93. Steroid sentezinde 11-β hidroksilazı inhibe eden ilaç hangisidir? 
a) Aminoglutetimid 
b) Metirapon 
c) Gantamisin 
d) Heparin 
e) Tiazid grubu diüretikler 
 
94. En kısa etkili insülin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) NPH insülin 
b) Semilente insülin 
c) Kristalize insülin 
d) Ultralente insülin 
e) Very ultralente insülin 
Açıklama: Şimdi cevabı değişti en kısa etkili olan insülin lispro, en uzun etkili olan insülin glargindir.
 
95. Metil alkol zehirlenmesinde mekanizma hangisidir? 
a) Pankreas üzerine toksik etki sonucu hipoglisemi yapar 
b) Formaldehide dönüşerek kemik iliği süpresyonu yapar 
c) Formaldehide dönüşerek toksik etki yapar 
d) Etil alkole dönüşür,konvülziyonlara yol açar 
e) KC de glikoz metabolizmasını bozarak hiperglisemi yapar 
 
96. Kallikrein inhibitörü olan preparat aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aprotonin 
b) saralazin 
c) aspirin 
d) siproheptadin 
e) serotonin
 
97. Uyuz (scabies), pedicüloziste vucuda bazı ilaçların sürülerek etkeni yok etmeye ne ad verilir? 
a) Dezenfeksiyon 
b) Dezenfestasyon 
c) Sterilizasyon 
d) Pastörizasyon 
e) Fumigasyon
 
98. Meningokoksemi profilaksisinde kullanılan antibiyotik hangisidir? 
a) Bactrim 
b) Rifampin 
c) Penisilin 
d) Kemicetin 
e) Tetrasiklin 
 
99. Riketsiyoz tedavisinde ne kullanılır? 
a) Tetrasiklin 
b) Ampisilin 
c) Amfoterisin B 
d) Gentamisin 
e) Penisilin 
 
100. Son yıllarda önerilen tek doz çocuk aspirini alımı ile koroner kalp hastaları arasında ki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi gösterir? 
a) Damar duvarında PG12 yi arttırır 
b) Lipoksigenaz inhibisyonu yapar 
c) Siklooksigenaz inhbisyonu yapar 
d) Tromboksan A2 oluşmasını önler 
e) Tromboksan A2/12 oranını tersine çevirir
 
101. Mekonium çıkışında gecikme ,kardeş ölümü hikayesi ve akciğer infeksiyonu bulunan bir bebekte tanıda hangisi yararlıdır? 
a) Ter testi 
b) Seruloplasmin 
c) Serum IgA 
d) Serum Cu 
e) Serumda denilalanin miktarı
 
102. Diabetes mellituslu annenin bebeğinde aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
a) Hiperbilirubinemi 
b) Hipoklasemi 
c) Hipomagnezemi 
d) Hipoglisemi 
e) Alkaloz 
 
103. Postmaturite ile beraber en sık hangi anomaliye rastlanır? 
a) Anensafali 
b) Renal agenezi 
c) Polikistik bçbrek 
d) ASD 
e) Aort koarktasyonu 
 
104. Metil malnik asidemide tedavide hangi vitaminden yararlanılır?(2004-E) 
a) B6 vitamini 
b) B12 vitamini 
c) Folik asit
d) E vitamini 
e) B1 vitamini
 
105. Yenidoğanda görülen suturları geçmeyen, saçlı deride lokalize şişlik nedir? 
a) Sefal hematom 
b) Caput succadenum 
c) Periost altı kanama 
d) Cilt altı kanama 
e) Epidural kanama
 
106. Fallotda senkop nöbetleri oluşumunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi verilir? 
a) Prokainamid 
b) Propranolol 
c) Morfin 
d) Ca 
e) Furosemid
 
107. VI.hastalığın en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Otitis media 
b) Pnömoni 
c) Konvulziyon 
d) Korioretinit 
e) GN
 
108. Aşağıdakilerden hangisinin yan etkisi konvülziyondur? 
a) Difteri 
b) Boğmaca 
c) Kızamık 
d) Tetanoz 
e) Polio
 
109. Bir bebekta siyanoz var akciğer grafisinde damarlanmada azalma görülüyor, sol 3.interkostal aralıkta sistolik süfl var, ayrıca çabuk yorulma görülüyor.
Bu bebekte aşağıdakilerden hangisi kuvvetle düşünülür? 
a) PDA 
b) Fallot tetralojisi 
c) Eisenmenger kompleksi 
d) Trikuspid atrezisi 
e) ASD 
 
110. 12 yaşında dişleri sağlam erkek çocukta hangisi düşünülmez? 
a) Fruktoz intoleransı 
b) Laktoz intoleransı 
c) Galaktoz intoleransı 
d) Diabetes insipitus 
e) Distal tubuler asidoz 
 
111. Kabızlık, karın şişliği, umblikal herni ve uzamış sarılığı olan 1 aylık bir bebekte ilk olarak hangi tetkiki istersiniz? 
a) T3, T4, TSH 
b) Ter testi 
c) Alfa 1 antitripsin 
d) Goutre testi 
e) Kan glikozu 
 
112. Kardeşi karaciğer yetmezliği olan ve karaciğer bozukluğu, entelektüel fonksiyonlarında bozukluk bulunan bir çocukta en muhtemel tanı hangisidir?
a) Karaciğer tümörü 
b) Hepatit 
c) Wilson sirozu 
d) Kist hidatik 
e) Crigler-Najjar sendromu
 
113. indirekt hiperbilirubinemisi olan bir çocukta anemi ve retikulositoz vardır. Hastanın muayenesinde dalak 2 cm ele geliyor ve safra kesesi taşı saptanıyor.
En olası tanınız nedir?
a) Talasemi major 
b) Talasemi minor 
c) Herediter sferositoz 
d) Sickle cell anemi????? 
e) G6PD eksikliği 
 
114. Kafa kemiklerinin erkenden kapanmasına ne ad verilir? 
a) Kraniosteoz 
b) Megaloensefali 
c) Mikrosefali 
d) Anensefali 
e) Hidrosefali 
 
115. Bir kız çocukta gelişmemiş genitalia, birbirinden ayrık göğüsler, inik saç çizgisi var. Bu hastada iç genital organlarda atrofik ise ne düşünülür? 
a) Turner sendromu 
b) Hermafrotizm 
c) Puberte precox 
d) Klinefelter sendromu 
e) Down sendromu
 
116. Turner sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Karyotiplendirmede bir sex kromatininin yokluğu 
b) Zeka geriliği 
c) Aort koarktasyonu 
d) Barr cisimciği 
e) Düşük saç çizgisi 
 
117. Fotofobi en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür? 
a) Kızıl 
b) Kızamık 
c) Kızamıkçık 
d) Su çiçegi 
e) Boğmaca 
 
118. Poliüri, konstipasyon, dehidratasyon hangi vitamin fazla alımında oluşur? 
a) A vitamini 
b) B vitamini 
c) C vitamini 
d) D vitamini 
e) E vitamini
 
119. ilk aşısı 2 aylıkken yapılan ve sonrada hiçbir aşısı yapılmayan bebek 1 yaşında yeniden aşı için geldiğinde aşılama nasıl sürdürülür? 
a) ilk aşıdan sonrası yapılır 
b) Aşılanmaya yeni baştan başlanır 
c) Son rapel yapılır 
d) Son iki rappel yapılır
e) Karma aşı yapılır
 
120. Aşağıdakilerden hangisinde aminoasidüri görülmez? 
a) Raşitizm 
b) Fanconi aplastik anemisi 
c) Wilson sirozu 
d) Tübuler asidoz 
e) Hartnup 
 
121. Aşağıdakilerden hangisi prematür bebek için yanlıştır? 
a) Derialtı yağ dokusu incedir 
b) Solunum hızlıdır,göğüs içe çekilir 
c) Meme dokusu palpe edilemez 
d) Ayak taban çizgisi oluşmamıştır 
e) Genital organlar tam gelişmemiştir 
 
122. Konjenital toxoplazmoziste aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
a) intrakranial kalsifikasyon 
b) Hidrosefali 
c) Korioretinit 
d) Makulopapüler döküntü 
e) Osteokondrit 
 
123. Çocukta stafilakoksik pnömoni sonucu en sık hangi komplikasyon görülür? 
a) Pnömatosel 
b) Plörezi 
c) Pnömotoraks 
d) Ampiyem 
e) Akut otitis media
 
124. 1 yaşındaki bebek, gelişim geriliği, şiş karın, pis kokulu bol kaka yapma yakınması ile getiriliyor. Son 3 aydır da pirinç unu veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi en olası tanınızdır? 
a) Çölyak hastalığı 
b) Abetalipoproteinemi 
c) Laktaz intoleransı 
d) intestinal lenfanjiektazi 
e) Kistik fibrozis 
 
125. Ödemli doğan bir bebekte KC, dalak büyük anemi mevcut. Direkt coombs(+) aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
a) α-talasemi 
b) ABO uygunsuzluğu 
c) Rh uygunsuzluğu 
d) izoimmunizasyon 
e) Otoimmun hemolitik anemi 
 
126. Süt çocuğunda burun akıntısını takip eden, arka arkaya sık öksürmeler, öksürük nöbetleri sırasında morarma,
boyundaki damarlarda genişleme,koyu kıvamlı balgam mevcut ise akla hangisi gelmelidir? 
a) Boğmaca 
b) Difteri 
c) Kızamık 
d) Kızamıkçık 
e) Mukovizidozis
 
127. Subakut sklerozan panensefalit hangisiyle ilgilidir?
a) Kızamık 
b) Kızıl 
c) Boğmaca 
d) Su çiçeği 
e) influenza
 
128. Çocukta occipital ve postauricular lenfadenopati, vücutta makulopapuller döküntü olursa hangi hastalık akla gelmelidir? 
a) Kızamık 
b) Kızamıkçık 
c) Kızıl 
d) Altıncı hastalık 
e) Su çiçeği 
 
129. Akciğer maturasyonunu saptamak için aşağıdakilerden hangisi en önemlidir? 
a) Amniom maisinde Lesitin / Sfingomyelin oranı 
b) Fetusun arter kan O2 satürasyonu 
c) Fetüs ön - arka çapı 
d) Fetusun venöz kan O2 satürasyonu 
e) Amnion maisinde östrojen tayini 
 
130. Aşağıdakilerden hangisi direkt hiperbiluribinemi nedeni değildir? 
a) Dubin-johnson sendromu 
b) Rotor sendromu 
c) Hepatit 
d) Gibert hastalığı 
e) Kolestaz 
 
131. Aşağıdakilerden hangisinde çomak parmak görülmez? 
a) Bronşektazi 
b) Akciğer absesi 
c) Raynoud sendromu 
d) Kolitis ülseroza 
e) Chron hastalığı 
 
132. Myokard infarktüsünde serum enzimlerinin yükseliş sırası aşağıdakilerden hangisidir? 
 1.yükselen 2.yükselen 3.yükselen 
a) SGOT LDH CPK 
b) SGOT CPK LDH 
c) Alkalen fosfataz CPK LDH 
d) CPK SGOT LDH 
e) LDH CPK SGOT 
 
133. Hipertansiyonu olan bir erişkinde kafa içi kanama en sık nereye olur? 
a) Basal ganglion 
b) Hemisferler 
c) Putamen, capsula interna 
d) Bulbus 
e) Cerebellum
 
134. Amfizemde aşağıdakilerden hangisi eksiktir? 
a) Alfa 1antitripsin
b) Seruloplazmin 
c) IgA 
d) Sürfaktan 
e) lesitin
 
135. Jejunumda bulunan, kan emen ve anemi yapan parazit hangisidir? 
a) Necator americanus 
b) Ascaris lumbricoides 
c) Trichuris trichura 
d) Entemaoba histolitica 
e) Trishinella spiralis
 
136. ince barsak lenfoid folliküllerinde hiperplazisi olan, sık sık akciğer enfeksiyonları geçiren kişide,
lenfadenopati saptanmıyor ve tüm Ig leri düşük bulunuyor. En olası tanınız nedir? 
a) Bruton hastalığı 
b) Lösemi 
c) incebarsak lenfoması 
d) Ampiyem 
e) Akut otitis media
 
137. Kulak kepçesi ve ayağın başparmağında görülen ve kesit yüzeyi tebeşir gibi olan oluşum nedir? 
a) Gom 
b) Tofüs 
c) Tüberkülom 
d) Leprom 
e) Fibrom
 
138. Teleskopik idrar hangi hastalığa özgüdür? 
a) Akut glomerulonefrit 
b) Akut pyelonefrit 
c) Poliarteritis nodosa 
d) Böbrek tümörü 
e) Lupus nefriti 
 
139. En sık atrial fibrilasyon yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sol atrial miksoma 
b) Aort stenozu 
c) Konjestif kalp yetmezliği 
d) Hipertiroidi 
e) Mitral yetmezliği 
 
140. En sık ACTH salgılayan tümör hangisidir? 
a) Akciğer Oat cell Ca 
b) Tiroid medüller Ca 
c) Karsinoid tümör 
d) Over granüloza - teka hücreli tümör 
e) Testisin embriyonik karsinomu
 
141. Ürolitiyazis ile böbrek tümörü ayırımında ilk başvurulacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ultrason 
b) iVP 
c) Direkt üriner sistem grafisi 
d) Retrograd pyelografi 
e) Sintigrafi
 
142. Hangisi obstrüktif üropatide hidronefroz gelişme şansında bir değişiklik yapmaz? 
a) infeksiyonun obstrüksiyonla beraber olması 
b) Obstrüksiyonun intrensek veya extrensek oluşu 
c) Obstruksiyonun yeri 
d) Obstruksiyonun süresi 
e) Obstruksiyonun şiddeti
 
143. Hangi hastalıkta eforla ani ölüm olur? 
a) Mitral valv prolapsusu 
b) Mitral stenoz 
c) Aort stenozu 
d) Hipertiroidi 
e) Mitral yetmezlik 
 
144. Diabetli bir hasta ani başlayan karın ağrısı, kusma, dalgınlık yakınmaları ile acile geliyor.ilk olarak ne düşünürsünüz? 
a) Hipoglisemi koması 
b) Hipernatremik koma 
c) Hiperosmolar nonketotik koma 
d) Ketoasidotik koma 
e) Laktik asidoz
 
145. Amantadin hidroklorür hangisinde kullanılır? 
a) Parainfluenza 
b) influenza 
c) Kuduz 
d) Herpes 
e) Su çiçeği 
 
146. Kortikosteroidlerin yaralı olmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hipotiroidi 
b) Tıkanma sarılığı 
c) Hepatit 
d) intrahepatik staz 
e) Romatoid artrit 
 
147. Aşağıdakilerden hangisi kardiyomegali yapmaz? 
a) Aort stenozu 
b) Aort yetmezliği 
c) Mitral stenozu 
d) Malnütrisyon 
e) Anemi 
 
148. 20 yaşında geçirilmiş AERa bağlı mitral yetmezlik saptanan asemptomatik vakada aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? 
a) Sadece izlenir 
b) Prednisolon 
c) Aspirin + prednisolon 
d) Yatak istirahati + prednisolon 
e) Cerrahi girişim
 
149. B hepatitinde kesin hastalığı gösteren hangi markerdır? 
a) HbsAg 
b) HbeAG 
c) HbcAG 
d) Anti-HBc
e) Anti-HBs
 
150. Komplikasyonsuz astımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Expirasyon uzar 
b) Expirasyonda bir miktar hava akciğerde hapsolmuştur 
c) Diafragma düzleşir 
d) Akciğerde yaygın infiltrasyon vardır 
e) Karaciğer ele gelir 
 
151. Eritrosit frajilatisinde artma, düşük O2 koşullarında izometrik konfigürasyon değişikliği oluşu,
küçük damarları tıkaması ve anemi ile karekterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Talasemi 
b) Sickle cell anemi 
c) Sferositoz 
d) Aplastik anemi 
e) Fe eksikliği anemisi 
 
152. Aspirin, fenasetin gibi oksitleyici ilaçlardan sonra hemolitik anemi görülebilen enzim eksikliği hangisidir? 
a) G6PD eksikliği 
b) Fosfofruktokinaz 
c) Piruvat dehidrogenaz 
d) Glikokinaz 
e) Piruvatkinaz
 
153. Hangisinde 1. kalp sesi zayıftır? 
a) Mitral stenoz 
b) Aort stenozu 
c) Mitral yetmezliği 
d) Kalp yetmezliği 
e) Trikuspid stenozu
 
154. Orta yaşlı bir kadında soğukta el parmaklarında morarma, beyazlaşma, karıncalaşma var ise ne düşünülür? 
a) Raynoud hastalığı
b) Buerger hastalığı 
c) Arterioskleroz 
d) Tromboflebit 
e) Diabetes mellitus
 
155. Acil servise getirilen genç bayan konuşmuyor, etrafına bakmıyor, gözleri kapalı iken göz kapaklarını kırpıştırıyor,
aşağıdakilerden hangisi düşünülür? 
a) Psikojen koma 
b) Koma visual 
c) içe kitlenme 
d) Akinetik mutizm 
e) Konversiyon
 
156-Yaşlı birinde ani görememe yakınması var. Göz dibi normal ise ne düşünülür?
a) Akut santral retinal arter tıkanması 
b) Temporal artrit 
c) Glokom 
d) Santal retinal ven tıkanması 
e) Retrobulber nörit
 
157. Confobulasyon aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Wernicke ansefalopatisi 
b) Korsakoff psikozu 
c) Alkolden kesilme 
d) Organik beyin sendromu 
e) Delirium tremens 
 
158. Hebefrenik, katatonik, şizoid affektif yapıya giren klinik hastalığın DSM-III deki adı nedir?
a) Obsesyon 
b) Kişilik bozukluğu 
c) Nevroz 
d) Şizofreni 
e) PMD
 
159. KİBAS ın hangi değerinde kan akımı durur? 
a) 3 
b) 10 
c) 33 
d) 103 
e) 450
 
160. Bebeğin anne sütünü emmesiyle aşağıdakilerden hangisi stimüle olur? 
a) Oksitosin ve prolaktin 
b) FSH 
c) LH 
d) ADH 
e) Östrojen
 
161. Kökeni barsak adenokarsinomu olan soliter KC karsinomu tedavisinde en uygun olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lokal çıkarım 
b) Radyoterapi 
c) Kemoterapi 
d) Kolon çıkarılması 
e) V.porta yoluyla kemoterapi
 
162. Östrojen reseptörü varlığı hangi kanserin tedavi edilebilirliğinin göstergesidir? 
a) Cervix 
b) Vulva 
c) Meme 
d) Corpus 
e) Vagina
 
163. Kolitis ülserozalı bir hasta yüksek ateş, karın ağrısı, karında şişlikler ile geliyor.
Muayenede batın sert, barsak sesi yok ve hastanın lökositozu mevcut. Tanı nedir? 
a) Perforasyon 
b) Toksik megakolon 
c) Fistülizasyon 
d) invaginasyon 
e) ileus 
 
164. Batın travması olan birinde çekilen ayakta direkt batın grafisinde retroperitoneal hava var.
Muayenesinde batın hassas. Olası tanınız nedir? 
a) Duodenum 2.parça rüptürü 
b) Dalak rüptürü
c) Karaciğer rüptürü 
d) Böbrek rüptürü 
e) Rectum perforasyonu
 
165. Arteria mesenterica superior aşağıdakilerden hangisini beslemez? 
a) Pankreas
b) Duodenum 
c) Jejunum 
d) ileum 
e) Appendix 
 
166. Genç bir erkek hasta önce göbekte başlayıp, sonra sağ alt kadrana lokalize olan karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş yakınması ile geliyor,
Tanıda ilk adımınız ne olur?
a) Röntgen 
b) Rektal tuşe 
c) Lökosit sayımı 
d) idrar muayenesi 
e) Fizik muayene 
 
167. Yukarıdaki hastada en olası tanı nedir? 
a) Apandisit 
b) Mezenterik lenfadenit 
c) Gastroenterit 
d) Ulcus 
e) Peritonit 
 
168. invaginasyon en sık nerede görülür? 
a) Kolokolik 
b) ileoçekal 
c) ileoileal 
d) Jejunukolik 
e) Duodenojejunal 
 
169. Bikarbonat düzeyi 7 mEq/lt olan 60 kglık bir erkekteki asidozda ne kadar bikarbonat ile açık kapatılır? 
a) 60 
b) 120 
c) 240 
d) 360 
e) 420
 
170. Dukes sınıflandırmasında kolon kanserinde sadece en yakın lenf bezleri tutulmuş ise evre hangisidir? 
a) A 
b) B1 
c) B2 
d) C 
e) D
 
171. ViP aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olur? 
a) Pankreatik kolera 
b) Safra kesesi taşı 
c) Crohn hastalığı 
d) Mukovisidozis 
e) Çöliak hastalığı 
 
172. Hipokalsemide EKG bulgusu nedir?
a) QT kısalır 
b) QT uzar 
c) T sivrilir 
d) ST depresyonu
e) QRS genişler
 
173. Gazlı gangrende ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a) Hiperbarik O2 
b) Sütür atılır 
c) Geniş debridman 
d) Antibiotik 
e) Antiserum 
 
174. Vena portada gaz görünümü aşağıdakilerden hangisinde olur? 
a) Flebitis 
b) Pseudokist drenaji 
c) Dalak rüptürü 
d) Portal hipertansiyon 
e) Koledokolitotomi 
 
175. Rectum prolapsusunun etiyolojisinde rolü olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kronik konstipasyon 
b) Konjenital nedenler 
c) Sigmoid kolonun uzun oluşu 
d) Hemoroid 
e) Bağ dokusu gevşekliği
 
176. Normal BUN değerleri olan hastada, hipernatremi, idrarda Na atılışı ve idrar osmolaritesinde düşme, kan osmolaritesinde artma varsa tanı nedir? 
a) ADH yetmezliği 
b) Kimmel-steilwilson sendromu 
c) Uygunsuz ADH salınımı 
d) Renal diabetes insipidus 
e) Böbrek yetmezliği
 
177. Karaciğer komasında komanın derinliği ve prognozla ilişkili olarak aşağıdaki tetkiklerden en yararlısı hangisidir? 
a) SGOT 
b) Alkali fosfataz 
c) Bilurubin 
d) Amonyak 
e) SGPT 
178. Aşağıdaki durumların hangisinde antikoagulan kullanılmaz? 
a) Tromboflebit 
b) Koroner byebass ameliyatı 
c) Periferik arter tıkanması 
d) DIC 
e) ITP 
 
179. Graft versus host reaksiyonu en sık hangi organ transplantasyonunda görülür? 
a) Karaciğer 
b) Dalak 
c) Kalp 
d) Böbrek
e) Kemik iliği 
 
180. Alveollerden kan damarlarına O2 geçişi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Ventilasyon 
b) Diffuzyon 
c) Perfuzyon 
d) O2 konsantrasyon farkı 
e) Kan O2 satürasyonu
 
181. Diabetes mellituslu yaşlı kadın hastada aniden bacaklarda uyuşma, karıncalanma, soğukluk, solukluk gelişirse ne düşünürsünüz? 
a) Diabetik polinöropati
b) Buerger hastalığı
c) Raynoud sendromu
d) Kimmel-steill wilson
e) Alt extremitelerde arter tıkanması
 
182. Aşağıdaki kırıklardan en kolay iyileşen hangisidir? 
a. Humerus parçalı kırığı 
b. Femur boyun kırığı 
c. Talus boyun kırığı 
d. Tibia spiral kırığı 
e. Açık parçalı femur korpus kırığı 
 
183. Trigeminal nevraljide kullanılan ilaç hangisidir? (96-E, 97-N) 
a) Alkol 
b) Karbamazepin 
c) Epdantoin 
d) Parasetamol 
e) Fenilbutazon
 
184. Piere-robin sendromunda hangisi bulunur? 
a) Yarık damak, glossopitozis, micrognati 
b) Yarık dudak, glossopitozis, micrognati 
c) Yarık damak, glossopitozis, macrognati 
d) Macroglossi, glossopitozis
e) Yarık damak, makroglossi 
 
185. Acil durumlarda trakeostomi hangi aralıktan yapılır? 
a) Tyroid membran 
b) Cricothyoid membran 
c) 2-3 kıkırdak halkaları arası 
d) 1-3 kıkırdak halkaları arası 
e) 4-5 kıkırdak halkaları arası 
 
186. Mol hidatiform küretajının en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) infeksiyon ve perforasyon 
b) Rezidue kalması 
c) Koriokarsinom 
d) Nüks 
e) Emboli 
 
187. Disfonksiyonel uterus kanamasının en sık nedeni nedir? 
a) Anovulatuar siklus 
b) Granülosa hücreli tümörler 
c) Stein-Leventhal sendromu
d) Uterus myomu 
e) Endometrium Ca
 
188. Türkiyede yasal abortus üst sınırı nedir? 
a) 4 hafta 
b) 6 hafta 
c) 8 hafta 
d) 10 hafta 
e) 12 hafta 
 
189. Overde kistler ve hirsutizm var ise akla gelen hastalık nedir? 
a) Stein-Leventhal sendromu 
b) Granülosa hücreli tümörler 
c) Teka lütein kistleri 
d) Foliküler kist 
e) Çukulata kisti 
 
190. 3 yaşındaki kız genital bölgede kıllanma ve menoraji yakınmasıyla başvurursa, aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? 
a) Puberte precoks 
b) Hamartom 
c) Over tümörü 
d) Hipotalamus tümörü 
e) Hipofiz tümörü
 
191. Ovulasyonda ısıyı arttıran, corpus luteumdan salınan, gebelikte rolü olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Prolaktin 
b) Östrojen 
c) Progesteron 
d) LH 
e) FSH
 
192. Hormonal tetkik için smear nereden alınır? 
a) Vagina yan duvar 
b) Arka fornix 
c) Porsio 
d) Endoserviks 
e) Servikal kanal 
 
193. Ovulasyonda ovum, overi çatlatıp dışarı atılırken etrafında ne bulunur? 
a) Zona pellucida 
b) Corona radiata 
c) Granulosa tabakası 
d) Teka follikülü 
e) Tek katlı epitel hücresi
 
194. Smearda perinükleer inklüzyon cisimciği görülmesi hangisini akla getirir? 
a) insitu Ca 
b) Viral infeksiyon 
c) Candidiyazis 
d) Over tümörü 
e) Sifiliz 
 
195. Cerviks Ca da en sık ve en çabuk metastaz hangi lenf nodlarına olur? 
a) inguinal 
b) Obturator 
c) iliac
d) Paraaortic 
e) Parametrial 
 
196. Gebelik trofoblastik tümörü en sık hangi organa metastaz yapar? 
a) Karaciğer 
b) Akciğer 
c) Beyin 
d) Kemik 
e) Tiroid 
 
197. Antenatal köpük testi nerede kullanılır? 
a) Amnion sıvısında bilirubin aranmasında 
b) Amnion sıvısında lesitin /sfingomyelin oranı 
c) Amnion sıvısında östriol 
d) Amnion sıvısında sürfaktan miktarı 
e) Fetal nöral tüp defekti 
 
198. 60 yaş üzerindeki 2-3 haftada bir vaginal kanaması olan hastada izlenecek olan en iyi yol hangisidir? 
a) Fraksiyone küretaj 
b) Yalnız gestagen tedavisi 
c) Östrojen + gestagen tedavisi 
d) Total histerektomi 
e) Sadece izleme
 
199. Gebelik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Ekstrasellüler sıvı hacmi artar 
b) Glomerüler filtrasyon hızı artar 
c) Total eritrosit hacmi artar 
d) Hemotokrit artar 
e) Hemoglobin azalır 
 
200. Gebe kadınlarda klinik olarak pelvis çaplarından hangisinin ölçümü ile doğum esnasında doğum kanalından fetusun rahat geçebileceği anlaşılabilir? 
a) Cristalar arası mesafe 
b) Spinalar arası mesafe 
c) Konjugata diagonalis 
d) Konjugata vera obstetrica 
e) Konjugata transversus
 

Yorumlar
Sen de Yaz