Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 2005 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi spheroid tipte bir eklemdir?
a) Articulatio radiocarpea
b) Articulatio calcaneocuboidea
c) Articulatio radioulnaris proximalis
d) Articulatio humeroulnaris
e) Articulatio coxae
 
2. Bacak tam fleksiyondayken bacağa iç rotasyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musculus biceps femoris
b) Musculus tensor fascia latae
c) Musculus quadriceps femoris
d) Musculus sartorius
e) Musculus soleus
 
3. Canalis adductoriustan geçen yapı hangisidir?
a) Arteria iliaca externa
b) Arteria iliaca interna
c) Arteria femoralis
d) Nervus suralis
e) Nervus peroneus communis
 
4. Nervus hypoglossusun motor çekirdeği, merkezi sinir sisteminin hangi bölümünde bulunur?
a) Thalamus
b) Subthalamus
c) Medulla oblongata
d) Pons
e) Mesencephalon
 
5. Ductus nasolacrimalis nereye açılır?
a) Meatus nasi superior
b) Meatus nasi medius
c) Meatus nasi inferior
d) Hiatus semilunaris
e) Recessus sphenoethmoidalis
 
6. Aşağıdaki şekilde taralı alanda gösterilen bölgeden deri duyusunu hangi sinir alır?
a) Nervus medianus
b) Nervus radialis
c) Nervus cutaneus antebrachii lateralis
d) Nervus ulnaris
e) Nervus cutaneus antebrachii posterior
 
7. Orta kulak ameliyatlarında arka duvarda yaralanma ihtimali en fazla olan sinir aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Nervus facialis
b) Nervus trigeminus
c) Nervus vagus
e) Nervus occipitalis
e) Nervus accessorius
 
8. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğuna açılmaz?
a) Sinus frontalis
b) Sinus maxillaris
c) Ductus nasolacrimalis
d) Ductus parotideus
e) Sinus sphenoidalis
 
9. Mide ağrısı aşağıakilerden hangisinde hissedilir?
a) Sağ omuz
b) Sağ lumbal bölge
c) Sol hipokondriak bölge
d) Periumbilikal bölge
e) Sağ skapula altı
 
10. Asağıdakilerden hangisi ligamentum inguinalenin altından geçmez?
a) Funiculus spermaticus
b) Arteria femoralis
c) Vena femoralis
e) Musculus iliacus
e) Nervus femoralis
 
11. Kas tonusu alınamayan bir extremitede istemli hareketler yapılabiliyorsa lezyon nerede olabilir?
a) Medulla spinalis on boynuz alfa motor noronlarında
b) Kasa ait proprioseptif lifleri taşıyan sinirlerde
c) Kasın intrafusal liflerinde
d) Medulla spinalis inter noronlarında
e) Sinir kas kavşağında
 
12. Vitamin K aşağıdaki koagülasyon faktörlerinin hangisinin sentezini etkilemez?
a) Protrombin
b) Faktör 7
c) Faktör 8
d) Faktör 9
e) Faktör 10
 
13. Hangisinin kanda yüksekliği oksijen hemoglobin disosiyasyon eğrisini sola kaydırır?
a) Fetal hemoglobin miktarı
b) Hidrojen iyonu konsatrasyonu
c) Karbondioksit miktarı
d) Vücut sıcaklığı
e) 2-3 BPG konsantrasyonu
 
14. Aşağıdakilerden hangisi mide pariyetal hücrelerindede gastrin ile birlikte hidrojen klorür(hcl) sekresyonunu stimule eder?
a) Atropin
b) Bradikinin
c) Serotonin
d) Teofilin
e) Histamin
 
15. idrarda cAMP atılımı artmasının gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Plazmaya cAMP geçişinde azalma
b) Renal tubulde parathormon etkisi
c) Distal tubulde aldosteron etkisi
e) Renal kan akımında artma
e) Mesane kas tonusunde azalma
 
16. Aşağıdakilerden hangisinde hyalin kıkırdak bulunmaz?
a) Kosta ön uçları
b) Burun
c) Trake
e) intervertebral diskler
e) Eklem yüzleri
 
17. Periferik sinirlerdeki epineurium, merkezi sinir sistemindeki hangi yapıya çok benzemektedir?
a) Piamater
b) Duramater
c) Arachnoidea mater
d) Koroid pleksus
e) Granuler tabaka
 
18. Hipotalamus ön lobundan salgılanan hormonların salgılanmasını düzenleyen faktörler nereden salgılanır?
a) Hipotalamus nörosekretuar nöronları
b) Arka lob pituisitleri
c) Hering cisimcikleri
d) Pons intermedia nöronları
e) Corpus pineale
 
19. Lenf düğümünde afferent lenf damarları tarafından lenf düğümüne gelen lenf ilk olarak nereye boşalır?
a) Meduller sinüs
b) Subkapsüler sinüs
c) Subtrabeküler sinüs
d) Hilus
e) Yüksek endotelli venüller
 
20. Gözün retina tabakasında yer alan asağıdaki hücrelerden hangisi nöroglia tipinde destek hücrelerdir?
a) Foto reseptör hücresi
b) Gangliyon hücresi
c) Amakrin hücresi
e) Bipolar hücre
e) Müller hücresi

21. Asağıdaki bileşiklerden hangisi üre sentezinin başlaması için mutlaka gereklidir?
a) N-Asetil glutamat
b) Asetoasetat
c) Oksaloasetat
d) Alfa ketoglutarat
e) Piruvat

22. Vücutta oluşan oksitleyici türlerle yan zinciri oksidasyona uğrayan aminoasit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serin
b) Glutamin
c) Sistein
d) Alanin
e) Valin

23. Glikoproteinlerde karbonhidrat molekülünün bağlanabileceği aminoasitler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Triptofan, aspartat, sistein
b) Asparagin, serin, treonin
c) Glisin, alanin, aspartat
e) Aspartat, glutamat, serin
e) Glutamin, arginin, sistein

24. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel plazma enzimidir?
a) Kreatin kinaz
b) Amilaz
c) Lipaz
e) Transaminazlar
e) Psödokolinesteraz

25. DNA replikasyonu için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) DNA kalıbı
b) DNA polimeraz
c) Primerler
e) Ribonükleozit trifosfat
e) Metal iyonları

26. Aşağıdakilerden hangisi glukoneogenezde gorev yapan ve oluşan glukozun kana verilmesinde rol oynayan enzimlerden biri değildir?
a) Heksokinaz
b) Pruvat karboksilaz
c) Fosfoenolpruvat karboksikinaz
e) Fruktoz 1,6 bifosfataz
e) Glikoz 6 fosfataz

27. Aşağıdaki şekilde plazma lipoproteinlerinin agaroz jeldeki elektroforezi sonucu elde edilen lipoprotein bantları
numaralanarak gösterilmiştir. Buna göre bantların temsil ettiği liproprotein türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 
  I II III IV
a) Şilomikron HDL LDL VLDL
b) VLDL Şilomikron LDL HDL
c) LDL HDL VLDL Şilomikron
d) Şilomikron LDL VLDL HDL
e) Şilomikron HDL VLDL HDL
 
28. NAsetilnorominik asit asağıdaki lipitlerden hangisinin yapısında bulunur?
a) Plazmalojenler
b) Gangliozitler
c) Fosfogliseritler
d) Seredrozitler
e) Triacilgliseroller

29. Sağlıklı bir kisinin serumunda egzersiz sırasında yükselen laktik asidin kaynağı kas dışında asağıdakilerden hangisidir?
a) Karaciğer
b) Akciğer
c) Bobrek
d) Alyuvar
e) Beyin
 
30. Plazmadaki HCO3, Cl, Ca+2, N+ iyonları aşağıdakilerden hangisinde deriimi yuksek olandan dusun olana doğru sıralanmıstır?
A) Cl, Na+, HCO3, Ca2+
B) Cl, Na+, Ca2+, HCO3
C) Na+, HCO3 Cl, Ca2+
D) Na+, Cl, Ca2+, HCO3
E) Na+, Cl, HCO3, Ca2+

31. Asağıdaki hormonlardan hangisinin reseptoru hucre icinde değildir?

A) Kalsitriol
B) Tiriod hormonları (T3T4)
C) Kortizol
D) Oksitosin
E) Progesteron

32. İmmunoglobulin G ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A) Glikoprotein yapıdadır
B) 4 polipeptid zincirden olusur
C) Mast hucrelerinin uzerinde ozgul reseptorleri bulunur
D) Kompleman fiksasyonunda gorev yapar
E) Fab bolgeleri antijen bağlar

33. Askorbik asit asağıdaki minerallerden hangisinin emilimi icin gereklidir?

A) Cinko
B) Kobalt
C) Mangan
D) Demir
E) Kalsiyum

34. Sitrik asit dongusunun enzimleri asağıdaki vitaminlerden hangisine koenzim olarak gerek duymaz?

A) Pantotenik asit
B) Folik asit
C) Riboflavin
D) Niasin
E) Tiamin

35. Asağıdaki klinik laboratuar testleri icin hangisinde antikoagulanlı tupe kanın alınması gerekli değildir ?

A) Kan gazı
B) Kan ure azotu
C) Hemogram
D) Protrobin zamanı
E) Eritrosit sedimantasyon hızı

36. Plazma proteinlerinin gorevleri arasında hangisi yer almaz?

A) Bağlamatasıma
B) Solunum
C) Bağısıklık
D) Koagulasyon
E) Enzim

37. Metanol zehirlenmesinde asizod ve olume yol acan metabolit hangisidir?

A) Asetaldehid
B) Asetik asit
C) Formik asit
D) Piruvat
E) Laktat

38. Asağıdaki patolojilerden hangisinde konjuge hiperbilirubinemi gozlenir?

A) Hemolitik anemi
B) Crigler Najar sendromu
C) Dubin – Johnson sendromu
D) Gilbert sendromu
E) Fizyolojik neonatal sarılık

39. Asağıdakilerden hangisi negatif azot dengesine yol acmaz?

A) Uzun sureli yatak istirahati
B) Hamilelik
C) Enfeksiyonlar
D) Yanıklar
E) Kanser
 
40. Yabancı bilesiklerin (ksenobiyotiklerin) metabolizmasında rol oynayan sitokrom P450 sistemi hucrenin hangi bolgesinde bulunur?

A) Hucre membranı
B) Duz endoplazmik retikulum
C) Sitoplazma
D) Dıs mitokondri membranı
E) Lizozom

41. Asağıdakilerden hangisi bakteri hucresi ile protozoon hucresinin ortak ozelliklerinden birisidir?

A) Genetik materyalin kimyasal kompozisyonu
B) Peptidoglikan tabakanın varlığı
C) Mitokondrilerin yapı ve fonksiyonları
D) Cekirdeği cevreleyen membran varlığı
E) Ribozomal unitelerin buyukluğu

42. Gram () bakteri hucre duvarı ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Teikoik asit icermeleri
B) Gram (+) bakterilere gore daha basittir
C) Dıs membran icermez
D) Peptidoglikan tabakası kalındır
E) Periplazmik aralık icermeler

43. Asağıdakilerden hangisi bakteri hucrelerinde kromozomdan ayrı olarak bulunan plazmidlerin tumunun ortak ozelliğidir ?

A) Kendilerini bakteriler arasında transfer edebilmeleri
B) Antibiyotik direnc genleri icermeleri
C) Ekzotoksin tasıyan gen tasımaları
D) Kendi kendilerine replike olabilmeleri
E) Organik bilesikleri parcalayan enzimleri kodlamaları

44. Vaginal yolla yeni doğmus bir kız bebekte, yuksek ates ve ense sertliği bulguları saptanmıstır. Beyin omurilik sıvısının mikroskopik incelemelerinde bol miktarda notrofil ve Gram (+) koklar gorulmustur.Bu durumda, etken olarak oncelikle asağıdakilerden hangisi dusunulmelidir ?

A) Staphylococcus aureus
B) Listeria monocytogenes
C) Grup B Streptokoklar
D) Meningokoklar
E) Peptostreptokoklar

45. Divertikulit sikayeti olan 70 yasında bir kadın hastada ates ve karın sol alt kadranda ağrı vardır. Yapılan tomografide iyi lokalize olmus intraabdominal apse saptanmıstır.Bu hastada apseye oncelikle asağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol actığı dusunulmelidir?

A) Bacteroides ve Escherichia coli
B) Staphylococcus ve Gonococcus
C) Clostridium ve Pneumococcus
D) Candida ve Lactobacillus
E) Actinomyces ve Chlamydia

46. Cin lokantasında yenen pirincli bir yemeği takiben 16 saatte ortaya cıkan, bulantı, kusma ve abdominal kramp ile seyreden besin zehirlenmesi tablosundan sorumlu olan mikroorganizma asağıdakilerden hangisi olabilir ?

A) Clostridium perfringens
B) Clostridium botulinum
C) Bacillus cereus
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Camplyobacter jejuni

47. Cinsel olarak aktif, sık partner değistiren, 35 yasında bir erkek hasta, mukopurulan akıntı, keratit ve korneada infiltrasyonla seyreden goz sikayetleri nedeniyle doktora basvurmustur. Korneadan yapılan Gram boyamada lokosit
saptanmıs ancak bakteri gorulmemistir. Zengin bir besiyeri ile yapılan kultur sonucunda da ureme olmamıstır.Bu klinik tabloya asağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol acma olasılığı en yuksektir ?

A) Adenovirus
B) Sitomegalovirus
C) Neisseria gonorrhoaeae
D) Varicella zoster virus
E) Chlamiydia trachomatis

48. Asağıdakilerden hangisi, hucre duvarı sentezini inhibe eden antibiyotiklere karsı bakterilerde gorulen direnc mekanizmalardan birisidir ?

A) İlacın adenilasyonuna neden olan enzim uretimi
B) Penisilin bağlayan proteinlerde mutasyon
C) Ribozom 50S alt unitesinde reseptor değisimi
D) Hucre membranı aktif transport proteinlerinde mutasyon
E) DNA giraz enzim aktivitesinde azalma

49. Asağıdakilerden hangisi fagositoz olusumunda rol oynayan faktorlerden birisidir ?

A) Yuzey immunglobulini
B) Fc reseptoru
C) CD3 molekulu
D) CD8 molekulu
E) HLAsınıf II antijenleri
 
50. Bir antijenle aktive olan T lenfosit populasyonununda asağıdaki olaylardan hangisinin gerceklesmesi beklenmez ?

A) IL2 salınımına bağlı olarak T lenfosit proliferasyonu
B) Yardımcı T lenfositleri tarafından B lenfositlerin aktivasyonu
C) Antijenin mast hucrelerine sunulması
D) Sitotoksik T lenfositleri tarafından hedef hucrenin lizisi
E) Antijene ozgul bellek T lenfositlerinin olusumu

51. Asağıdaki interlokinlerden hangisi, ozellikle B lenfositlerden antikor yapan hucrelere donusme sırasında etkin olur ?

A) Interlokin1
B) Interlokin2
C) Interlokin3
D) Interlokin6
E) Interlokin9

52. Spongioform ensefalopati etkenleri ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A) Formaldehit, etanol ve iyonize radyasyona direnclidirler
B) Konağın genomu tarafından kodlanan protein yapısındadırlar
C) Sinir sisteminde amiloid plak olusumuna yol acarlar
D) Uzun inkubasyon donemi ile karakterize hastalık olustururlar
E) Konakta inflamatuvar yanıt olusumuna neden olurlar

53. Asağıdakilerden hangisi, bir RNA virusunun replikasyonu sırasında sentezlediği gec proteinlerin urunudur ?

A) Viral timidin kinaz
B) RNA polimeraz
C) mRNA
D) Kapsid proteinleri
E) Zarf glikoproteinleri

54. Gastroenterite neden olan viruslar asağıdakilerden hangisinde birlikte verilmistir ?

A) Adenovirus tip 7, Herpesvirus tip 6, Hepatit A virusu
B) Adenovirus tip 40, Rotavirus, Norwalk virusu
C) Poliovirus tip 1, Parvovirus B19, Reovirus
D) Astrovirus, Herpesvirus tip 8, Hepatit E virusu
E) Rotavirus, Paramyxovirus, SV40 virusu

55. Bas ve boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve hafif ates sikayetleriyle hastaneye basvuran 17 yasında bir kadın hastada, eksudatif farenjit, servikal lenfadenopati, lenfosit sayısında artıs ve periferik yaymada buyuk atipik lenfositler gorulmustur.Bu hasta icin en olası tanı asağıdakilerden hangisidir ?

A) Enfeksiyoz mononukleozis
B) Herpanjina
C) Eritema enfeksiyozum
D) Ekzantem subitum
E) Streptokokkal farenjit

56. HIV pozitif 32 yasında bir erkek hastada, tanıdan 2 yıl sonra progresif demans ve motor fonksiyon kaybı ortaya cıkmıstır.Asağıdakilerden hangisi, hastadaki bu bulguların nedeni olabilir ?

A) Atipik mikobakterilerin beyne invazyonu
B) Toksoplazmaya bağlı ensefalit
C) Meningovaskuler sifiliz gelisimi
D) Serebral hemisferde lenfoma varlığı
E) Beyinde HIV ile enfekte makrofajların varlığı

57. Diabetes mellituslu 62 yasında bir kadın hasta, ates ve oksuruk sikayetleriyle hastaneye basvurmus ve radyolojik incelemede bilateral pulmoner infiltrasyon saptanmıstır. Biyopsi ile alınan orneğin metenamin gumus boyası ile incelenmesinde,dallanan septasız hifler gorulmustur.
Bu hastada etken olarak oncelikle asağıdakilerden hangisi dusunulmelidir ?

A) Mucor
B) Cryptococcus
C) Fusarium
D) Blastomyces
E) Penicillium

58. Kanser nedeniyle kemoterapi alan bir hastada, ağız icinde olusan lezyonların nedeni olarak Candida turlerinden suphelenilmistir.Bu lezyonlara yol acan etkenin C. albicans olduğunu dusunduren laboratuar sonucu asağıdakilerden hangisidir?

A) Saboraud agarda pigmentli koloniler
B) Psodohif yapımı
C) Germ tup olusumu
D) Ozgul antikorlarla kapsul varlığı
E) Mikroskopik incelemede Gram (+) mayalar

59. Asağıdakilerden hangisi asitfast boyama yontemiyle boyanabilen bir protozoondur?

A) Plasmodium
B) Cryptosporidium
C) Trichomonas
D) Entamoeba
E) Trypanosoma
 
60. Schistosoma haematobium enfeksiyonu sırasında ortaya cıkan hematurinin nedeni, yumurtaların asağıdaki ozelliklerden hangisine sahip olmasıdır ?

A) Kapaklı olma
B) Emici disk icerme
C) Ondulan zarlı olma
D) Dikenli olma
E) Skoleks icerme

61. Asağıdaki arasidonik asit metabolitlerinden hangisi trombosit agregasyonunu indukler ?

A) LTB4 (lokotrien B4)
B) PGI2 (prostasiklin)
C) PGG2 (postaglandin G2)
D) LTE4 (lokotrien E4)
E) TXA2 (tromboksan A2)

62. Asağıdaki akut infilamasyon mediatorlerinden hangisi karsısında verilen etkiyi gerceklestirmez ?


Mediator Etki
A) Bradikinin Ağrı
B) Prostaglandinler Vazodilatasyon
C) Oksijen Metabolitleri Vazokonsturuksiyon
D) Kemokinler Lokosit aktivasyonu
E) Interlokin1 Endotel aktivasyonu

63. Asağıdaki hastalıklardan hangisinde granulamatoz infilamasyon gorulmez?

A) Bruselloz
B) Lepra
C) Kedi tırmığı hastalığı
D) Sarkoidoz
E) Difteri

64. Venoz pulmoner emboliler en sık asağıdaki bolgelerin hangisinden koken alır?

A) Pelvis venleri
B) Dizin ustundeki bacak venleri
C) Dizin altındaki bacak venleri
D) İnferior vena kava
E) Renal venler

65. Akciğer alveollerindeki ve bobrek glomerullerindeki TipIV kollajene karsı antikorların gelisimi sonucu ortaya cıkan hastalık asağıdakilerden hangisidir?

A) İdiopatik pulmoner fibrozis
B) İdiopatik pulmoner hemosiderozis
C) Caplan sendromu
D) GoodPasture sendromu
E) Loffler sendromu

66. Ozellikle ust solunum yollarının kucuk ve orta boy damarlarını tutarak yaygın nekroz ve glomerulonefrite yol acan hastalık asağıdakilerden hangisidir?

A) ChurgStrauss sendromu
B) HenochSchonlein purpurası
C) Wegener granulomatousuzu
D) Dev hucreli arterit
E) Poliarteritis nodoza

67. Kaposi sarkomu malign lenfomalar, multipl myelomda rolu olduğu dusunulen virus asağıdakilerden hangisidir?

A) Human herpes virus8
B) EbsteinBarr virusu
C) İnsan immun yetmezlik virusu
D) Human papilloma virusu
E) Herpes zoster virusu

68. Cocuklarda ozellikle aortada intraseluler lipit depolanması ile karakterize aterosklerotik lezyonlara ne ad verilir?

A) Ateromatoz plak
B) Fibroaterom
C) Komplike plak
D) Yağlı cizgilenme
E) Kalsifiye plak

69. Romatizmal kalp hastalığı dısında eriskinlerde mitral kalp kapakcığı hastalığının en sık gorulen nedeni asağıdakilerden hangisidir?

A) Lupus eritematosuz
B) Ehler – Danlos sendromu
C) Enfektif endokardit
D) Miksomatoz dejenerasyon
E) Marantik endokardit
 
70. Gastrektomi sonrası hucrelerde DNA sentezi bozulması sonucu ortaya cıkan anemi tipi asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Aplastik anemi
B) Megaloblastik anemi
C) Kronik hastalık anemisi
D) Orak hucre anemisi
E) Demir eksikliği anemisi
 
71. Helikobacter pylori’nin en sık iliskili olduğu neoplazi tipi asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Kolon kanseri
B) Ozofagus alt ucu karsinomu
C) Mide lenfoması
D) Mide leiomyomu
E) İnce bağırsak lenfoması
 
72. Klinik belirti veren subaraknoit kanamanın en sık gorulen nedeni asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Anevrizma rupturu
B) Hipertansiyon
C) Arteriovenoz malformasyon
D) Travma
E) Vaskulit
 
73. Asağıdaki kalıtsal tomor sendromlarından hangisinde multipl menengiom gorulur?
 
A) Von – Hippel – Lindau sendromu
B) Norofibromatozis Tip2
C) Turcot sendromu
D) Gorlin sendromu
E) Tuberos scleroz
 
74. Mesanede en sık gorulen malign tumor tipi asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Transizyonel hucreli karsinom
B) Adeno karsinom
C) Skuamoz hucreli karsinom
D) Kucuk hucreli karsinom
E) Leiomiyosarkom
 
75. Brodi apsesi asağıdakilerin hangisinde gorulur?
 
A) Beyin
B) Peritonsiller apse
C) Akciğer
D) Kemik
E) Perirenal bolge
 
76. Asağıdakilerden hangisi akut piyojenik hematojen osteomyelitin karakteristik ozelliğidir?
 
A) İyilesmis eski kırık alanlarında olusması
B) Uzun kemiklerin metafizinde olusması
C) Osteosarkom ile birlikte gorulmesi
D) Purulan artrite sekonder olusması
E) Paget hastalığı ile birlikte gorulmesi
 
77. Donovan cisimcikleri asağıdaki hastalıkların hangisinde gorulur ?
 
A) Gonokoksik enfeksiyonlar
B) Lenfogranuloma venorum
C) Granuloma inguinale
D) Sankroid
E) Sifiliz
 
78. Apokrin metaplazi, fokal duktus epitelial hiperplazisi ve fibrozis ile birlikte regresif değisikliklerin de gorulduğu lezyon asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Filloides tumoru
B) Yangısal yalancı tumor
C) Duktal ektazi
D) Memenin fibrokistik değisiklikleri
E) Mandor hastalığı
 
79. Asağıdaki hastalıkların hangisi troid hucresi yuzeyindeki Tiroid stumulan hormon reseptorlerine bağlanan antikorlar nedeni ile gelisir?
 
A) Hashimoto troiditi
B) Subakut troidit
C) Kretenizim
D) Riedel troiditi
E) Graves hastalığı
 
80. Deride en nadir olarak gorulen primer tumor asağıdakilerden hangisidir?

A) Malign melanom
B) Bazal hucreli karsinom
C) Kapiller hemanjiom
D) Adeno karsinom
E) Skuamoz hucreli karsinom

81. Asağıdaki ilac biyotransformasyon reaksiyonlarından hangisi oksitatif bir reaksiyondur ?

A) Asetilasyon
B) Aromatik hidroksilasyon
C) Sulfasyon
D) Hidroliz
E) Glukoronidasyon

82. Asağıdaki ilaclardan hangisini oral biyo yararlanımı en dusuktur?

A) Rosiglitazon
B) Risperidon
C) Selegilin
D) Sulfizoksazol
E) Tetrasiklin

83. Gen tedavisinin ana hedefi asağıdakilerden hangisinin hucrelere transfer edilmesidir?

A) Protein sentezini sağlayacak rekombinant DNA
B) Lipid sentezini sağlayacak rekombinant DNA
C) Protein sentezini sağlayacak mRNA
D) Nukleik asitlerin sentezini sağlayacak mRNA
E) Karbonhidrat sentezini sağlayacak Mrna

84. Asağıdaki noromuskuler bloke edici ilaclardan hangisi orta siddette histamin salımına yol acar?

A) Cisatrakuryum
B) Rokuronyum
C) Doksakuryum
D) Gallamin
E) Tubokurarin

85. Asağıdakilerden hangisi benzodiazepin reseptor blokorudur ?

A) Klordiazepoksit
B) Flumazenil
C) Klonozepam
D) Lorazepam
E) Klorazepat

86. Antidepresen ilaclardan en az antimuskarinik yan etki ortaya cıkaran asağıdakilerden hangisidir?

A) Amitiriptilin
B) Doksepin
C) Protriptilin
D) Fluoksetin
E) Nortriptilin

87. Fenitoin tedavisi asağıdakilerden hangisinde tercih edilmez?

A) Trigeminus nevraljisi
B) Migren
C) Petitmal epilepsi
D) Grandmal epilepsi
E) Status epilepticus

88. Asağıdakilerden hangisi bağımlılık olusturmaz?

A) Haloperidol
B) Mepbromat
C) Oksikodon
D) Fenobarbital
E) Flunitrazepa

89. Migren tedavisinde hangi ilac sumatriptan kullanımını takiben 24 saat icerisinde kullanılmamalıdır?

A) Parasetamol
B) İbuprofen
C) Asetilsalisilik asit
D) Ergot alkaloidleri
E) Naproksen
 
90. Asağıdaki kortikosteroidlerden hangisinin antiinflamatuar etki gucu en dusuktur?

A) Deksametazon
B) Prenizolon
C) Triamsinolon
D) Betametazon
E) Kortizon

91. Asağıdakilerden hangisi digoksin toksikasyonuna ait belirti ve bulgu değildir?

A) Deliryum
B) Bulantı Kusma
C) Sarı gorme
D) AV duğumde ileti hızı artısı
E) Ventikuler ektopik aritmi

92. Asağıdaki kalsiyum kanal blokurlerinin hangisinin AV duğumdeki etkisi en gucludur?

A) Nikardipin
B) Verapamil
C) Amlodipin
D) Nifedipin
E) Nimodipin

93. Asağıdaki durumlardan hangisinde asetozolamid kullanımı endike değildir?

A) Glokom
B) Metabolik alkaloz
C) Siroz
D) Akut dağ hastalığı
E) Epilepsi

94. Kemoterapide kullanılan ilaclardan hangisi sıklıkla akciğer toksikasyonu yapar?

A) Adriamisin
B) Melfalan
C) Vinkristin
D) Busulfan
E) Karboplatin

95. Asağıdakilerden hangisi kanser kemoterapisinde kullanılan alkilleyici ajanlarden değildir?

A) Karmustin
B) Siklofosfamid
C) Lomustin
D) Mekloretamin
E) Bleomisin

96. Asağıdaki gonadotropin salıverici hormon analoglarından hangisinin etki gucu en yuksektir?

A) Histrelin
B) Leuprolid
C) Buserelin
D) Ganireliks
E) Setroreliks

97. İnozitoltrifosfat (IP3) olusumuna neden olan efektor asağıdakilerden hangisidir?

A) Adenilil siklaz
B) Guanilil siklaz
C) Protein kinaz C
D) Protein kinaz A
E) Fosfolipaz C

98. Sulfanilureler icin asağıdakilerden hangisi yanlıstır?

A) Pankreas s hucrelerinden insulin salınımını arttırırlar
B) 1. jenerasyon 2. jenerasyona gore daha potent etki gosterir
C) İnsulin periferik dokudaki etkinliğini arttırırlar
D) Pankreas s hucrelerinde ATP duyarlı K+ kanal blokajı yaparlar
E) Kan glukagon duzeyini dusururler

99. Asağıdaki vitaminlerden hangisi folik asit metabolizmasına katkıda bulunarak hematopoietik sistemi etkiler?

A) Vitamin A
B) Vitamin K1
C) Vitamin K3
D) Vitamin E
E) Vitamin B12
 
100. Asağıdakilerden hangisi pıhtılasma faktorlerinin katabolizmasını hızlandırarak antikoagulanların etkisini arttırır?

A) Kolestiramin
B) Rifampin
C) Tiroid hormonları
D) Barbitulatlar
E) Vitamin K
 
2005 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TUS SORULARI

1. Konstruktif perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kussmaul bulgusu
B) Odem
C) Boyun venoz dolgunluğu
D) Hepatomegali
E) Akciğer bazalinde krepitanral

2. Konjestif kalp yetmezliği durumunda devreye giren fizyolojik kompansasyon mekanizmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Sempatik stimulasyon
B) Su ve tuz tutulumu
C) Deri, splanknik, renovaskuler damarlarda vazokonstruksiyon
D) Alt ekstremite venlerinde venokonstruksiyon
E) Miyokard hipertrofisi

3. Diş çekimi planlanan bir hastada asağıdaki kalp lezyonlarından hangisinin varlığı yüksek infektif endokardit riski tasımaktadır?

A) Kalıcı kalp pili
B) İki yıl once yapılmıs VSD onarımı
C) Aort koarktasyonu
D) Koroner by-pass cerrahisi
E) Yetmezlik olmadan mitral kapak prolapsusu

4. 65 yasındaki erkek hasta yirmi yıldır sigara kullanıyor. Hasta akut bakteriyel pnomoni tanısıyla on gun antibiyotik tedavisi alıyor. Ateş, öksürük, balgam yakınmaları tamamen geçiyor. Şikayetlerinin başlamasından sekiz hafta sonra çekilen akciğer grafisinde başlangıçtaki infiltrasyonun devam ettiği gözleniyor. Bu aşamada yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) On gun daha antibiyotik tedavisi ve kontrol
B) Akciğer tomografisi ile kontrol
C) Akciğer tüberkülozu açısından ileri tetkik
D) Pulmoner ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi
E) İlaçsız 4 hafta daha izlenip izlem amacıyla yeni bir akciğer grafisi çekilmesi

5. Ön mediastinal kitle tanısı alan hastada en az olasılıkla bulunabilecek lezyon asağıdakilerden hangisidir?

A) Timoma
B) Norojenik tumor
C) Retrosternal guatr
D) Lenfoma
E) Teratoma

6. 35 yasındaki erkek hasta bir hafta önce kayak yaparken düşerek bacağını kırıyor. Bir hafta sonra ani başlayan nefes darlığı öksürük sağ yan ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuruyor. Değerlendirmede AKG nda PaO2=50mmHg, PaCO2=30 mmHg, pH=7.50, EKG de DI de S, DIII de Q belirleniyor. En olası tanı asağıdakilerden hangisidir?

A) Akut perikardit
B) Akut koroner sendrom
C) Pnomotoraks
D) Akut pulmoner tromboemboli
E) Tek taraflı akciğer odemi

7. Egzotoksin salgılanılarak oluşturulmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. pneumoniae pnomonisi 
B) Boğmaca
C) Stafilokok besin zehirlenmesi
D) Tetanoz
E) Kolera

8. Tedavisinde ampisiline sulbaktam eklenmesinin ilave yarar sağlamayacağı mikroorganizma asağıdakilerden hangisidir?

A) S. aureus
B) B. fragilis
C) E. coli
D) S. pyogenes
E) M.catarrhalis

9. HBsAg ve HBeAg pozitif bir hastadan alınan iğnenin eline battığı bir sağlık çalışanının daha önce üç doz HBV aşısı yaptırmıs olduğu ve bakılan antikor titresinin 5 IU belirleniyor. Bu aşamada yapılması gereken asağıdakilerden hangisidir?

A) Antikor titresi yeterli olduğundan hicbir şeye gerek yoktur
B) Bir doz HBV aşısı yapılmalıdır
C) 0.06 mL/kg HBV globulini yapılmalıdır
D) Bir doz HBV asısı ve 0.06 mL/kg HBV globulini yapılmalıdır
E) Üc doz arka arkaya HBV aşısı yapılmalıdır
 
10. 16 yıldır Tip 1 DM tanısı ile izlenen hastanın kan basıncı 5/85 mm/Hg, idrarda protein miktarı 75 mg/gun, BUN 18 mg/dl ve kreatinin duzeyi 0,9 mg/dl ve HbA1C duzeyi %9.2 olarak bulunmuştur. Sabah ve aksam kısa etkili ve orta etkili insulin karışımı kullandığı oğrenilen hasta diyabetik nefropatinin hangi aşamasındadır?

A) Hiperfiltrasyon donemi
B) Normoalbuminuri donemi
C) Mikroalbuminuri donemi
D) Asikar proteinuri
E) Son donem bobrek hastalığı

11. Yukarıda anlatılan hastanın diyabetik nefropatisinin ilerlemesini engellemek için yapılabilecekler arasında asağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Çoklu insulin enjeksiyonu tedavisi ile daha iyi kan şekeri kontrolu
B) ACE inhibitoru baslanması
C) Diyetteki protein miktarının 0.8 gr/kg/gun azaltılması
D) Dislipidemi tedavisi
E) Aspirin kullanımı 

12. 23 yasındaki genc kadın hastanın sekonder amenore sorunu uzerine alınan prolaktin duzeni 127 ng/ml olarak bulunuyor. Hipofiz MRI da 7 mm lik mikroadenom saptanıyor. En doğru tedavi yaklasımı asağıdakilerden hangisidir?

A) Bromokriptin
B) Hipofiz bolgesine ışın tedavisi
C) Transkranial cerrahi
D) Transsfenoidal cerrahi
E) Östrojen + progesteron siklik tedavisi

13. Kronik karaciğer hastalığı olan bireyde asağıdakilerden hangisi hepatik ensefalopati riskini arttırmaz?

A) Varis kanaması
B) Laktuloz 
C) Sedatif ilaç kullanımı
D) Konstipasyon
E) Aşırı proteinli diyet

14. Oniki yıl önce diffuz skleroderma tanısı alan 47 yasındaki hasta şiddetli pirozis, regurjitasyon ve disfaji yakınmalarıyla basvuruyor. Yapılan endoskopisinde alt ozefagusda çepecevre uzanan cok sayıda ülser belirleniyor. Bu duruma neden olması sozkonusu olabilecek sorun asağıdakilerden hangisidir?

A) Visseral duyarlılık kaybı
B) Mide boşalmasının hızlanması
C) Alt ozefagus sfinkter basıncının sürekli olarak 15mm Hg yuksek olması
D) Özefagus kas yapısındaki harabiyete bağlı hipokontraktilite
E) Alt ozefagus sfinkterinin yetersiz olarak gevsemesi

15. Warfarin tedavisi alan hasta üst GIS kanaması ile basvuruyor. INR değeri 5 olarak bulunuyor. En doğru tedavi yaklaşımı asağıdakilerde hangisidir?

A) IV K vitamini
B) IM K vitamini
C) Tam kan transfuzyonu
D) Trombosit transfuzyonu
E) Taze donmuş plazma transfuzyonu

16. Hem arter hem ven ve her boyuttaki damarı tutan vaskulit olma ozelliğini tasıyan hastalık asağıdakilerden hangisidir?

A) Kriyoglobulinemik vaskulit
B) Behçet hastalığı 
C) Romatoid vaskulit
D) Klasik poliarteritis nodosa
E) Kawasaki hastalığı

17. Ortalama eritrosit hacmi (MCV) 105.2 fl olan anemik bir hastada asağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir?

A) Pernisiyoz anemi
B) Miyelodisplastik sendrom
C) Talasemi
D) Kronik karaciğer yetmezliği
E) Hipotiroidi

18. Normal renal fonksiyonu olan bir erişkinde glomerüler ultrafiltrat en çok asağıdakilerin hangisinde reabsorbe olur?

A) Proksimal tubul
B) Henle kulpunun inen kısmı
C) Henle kulpunun cıkan kısmı
D) Distal tubul
E) Toplayıcı kanallar

19. Asağıdakilerden hangisi en az hematuri yapar?

A) Amiloidoz
B) MPGN
C) Analjezik nefropatisi
D) Akut renal ven trombozu
E) Alport sendromu
 
20. Asağıdakilerden hangisinde böbrek boyutunda büyüme gorünmez?

A) Polikistik bobrek hastalığı
B) Renal ven trombozu
C) Lösemi infiltrasyonu
D) Amiloidoz
E) Hipertansif nefropati

21. Asağıdakilerden hangisi özefagusa bası yapar?

A) Pulmoner arter
B) Aorta asendan
C) Sol atrium
D) Sağ ventrikul
E) Vertebra

22. Asağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki iliskinin incelendiği bir arastırma ile ilgili bazı bilgiler verilmistir
Sigara
icen
Sigara
İcmeyen
Toplam
Akciğer Kanseri
Olan
400 100 500
Akciğer Kanseri
Olmayan
200 300 500
Buna gore asağıdakilerden hangisi yanlıstır?

A) Bu calısma vaka kontrol tipi bir arastırmadır.
B) Sigara icen kisilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı %80’dir.
C) Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40’ı sigara icmeyen gruptandır.
D) Akciğer kanseri hastalığı grubunda sigara icen oranı, akciğer kanseri olmayanların iki katıdır.
E) Bu tur bir arastırmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yas, cinsiyen gibi ozelliklerine bakarken akciğer kanseri hastaları grubuyla benzer olacak sekilde secilmelidir.

23. Asağıdakilerden hangisi bebek olum hızını verir?

A) 0-28 gun olen bebek sayısı / Aynı surede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000
B) 0-365 gun olen bebek sayısı / Aynı surede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000
C) 0-7 gun olen bebek sayısı / Aynı surede meydana gelen canlı doğum sayısı X 1000
D) 0-365 gun olen bebek sayısı / Aynı surede meydana gelen olum doğum x 1000
E) 0-7 gun olen bebek sayısı / Aynı surede meydana gelen olu doğum x 1000

24. Asağıdakilerden hangisi deliryuma neden olmaz?

A) Kardiyak aritmi
B) Elektrolit denge bozukluğu
C) Posttravmatik stres bozukluğu
D) Hiperparatioridi
E) Tiamin eksikliği

25. 70 yasında erkek hasta 4 gun icinde yavasca ilerleyerek yerlesen simetrik quadriparezi nedeni ile getiriliyor. Duyusu normal olan hastanın refleksleri alınmıyor. İki yanlı fasiyal paralizisi olan hastada en olası tanı asağıdakilerden hangisidir?

A) Gullian-Barre sendromu
B) Servikal medulla basısı
C) Pons hematomu
D) Atlanto axial subluksasyon
E) Baziler arter trombozu

26. 56 yasında erkek hasta son uc aydır devam eden yurume gucluğu sikayetiyle bas vuruyor. Norolojik muayenede sol alt ekstremitede pozisyon duyusunda azalma mevcut. Romberg testi pozitif testi pozitif olan hastanın iki yol once peptik ulser nedeniyle gastrektomi gecirdiği oğreniliyor. En olası tanı
asağıdakilerden hangisidir?

A) Dar spinal kanal
B) İntradural-extra meduller tumor
C) Subakut kombine dejenerasyon
D) Tabes dorsalis
E) Spino muskuler atrofi

27. Asağıdakilerden hangisi immobilizasyona sekonder gelismez?

A) Kas gucunde azalma
B) Eklem laksitesi
C) Ostkeoporoz
D) Postural hipotansiyon
E) Kontipasyon

28. Dupuytren kontrakturunu en iyi hangisi tanımlar?

A) Digital stenozan tenovajinit
B) Metokarpofalangeal eklemlerde hiperekstansiyon, proksimal interfalengial eklemlerde ve distal interfalengial eklemlerde fleksiyon
C) Metokarpofalengial eklemlerde kontraktur
D) Proksimal interfalangial eklemlerde hiper ekstansiyon kontrakturu
E) Palmar fasyanın fibrozisine bağlı dijitallerde fleksiyon kontrakturu

29. Nikolsky fenomeni hangi hastalığın tanısına yardımdıcıdır?

A) Pemfigus vulgaris
B) Dermatitis herpetiformis
C) Cocukluk cağı kronik bulloz dermatozu
D) Akkiz epidermolizis bulloza
E) Steven- Johnson sendromu
 
30. Asağıdakilerden hangisi bulloz pemfigoid icin yanlıstır?
 
A) Buller subepidermal yerlesimlidir
B) Vakaların %50’sinde IgE yuksekliği vardır
C) Lezyonlar kesinlikle maliglesmez
D) Streroitlerin tedavide yeri yoktur
E) Subepidermal bul gorulur
 
31. On iki aylık bir erkek bebek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm, baş çevresi 47 cm olarak ölçülüyor. Bu çocuğun büyüme durumu aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?
 
a. Normal büyüme
b. Hafif derecede malnütrisyon 
c. Orta derecede malnütrisyon 
d. Ağır derecede malnütrisyon 
e. Obesite
 
32.D vitamini fazlalığında asağıdakilerden hangisi gorulmez?
 
A) Hiperkalsemi
B) Hipotoni
C) Konstipasyon
D) Oliguri
E) İrritabilite
 
33. Yenidoğan bir bebekte hyalen membran hastalığı için asağıdakilerden hangisi bir risk faktorudur?
 
A) Diabetik anne bebeği
B) Hipertansif anne bebeği
C) Postmaturite
D) Kız bebek
E) Erken membran rüpütürü
 
34. Aşağıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun karakteristik bulgularından biri değildir?
 
a. Organomegali
b. Fasiyal anomaliler 
c. Kalp defektleri
d. Mental retardasyon 
e. Gelişme geriliği
 
35. Yenidoğan bir bebekte hidrops fetalis saptanıyor. Aşağıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisi etiyolojik ajan olarak düşünülemez?
 
A) Sitomegalo virus
B) Rubella
C) Toksoplazma
D) Parvo virus
E) HIV
 
36. 25 yasındaki bir annenin birinci gebeliğinden 3200 gr olarak doğan bir bebekte 3 gunlukken hematemez ve yaygın deri kanamaları gelisiyor. Hemorojik diatez testlerinden protrombin zamanı 2 dk,aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 sn, kanama zamanı 2 dk, trombosit sayısı 230000/mm3 olarakbulunuyor. En olası tanı asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Hemofili A
B) Faktor 7 eksikliği
C) Faktor 13 eksikliği
D) Dissemine intravaskuler koagulasyon
E) Yenidoğanın hemorojik hastalığı
 
37. Asağıdakilerden hangisinde lomber ponksiyon kontrendikedir?
 
A) İntrakraniyal yer kaplayan lezyon şüphesi
B) Menenjit
C) Ensefalit
D) Hodgkin dışı lenfoma
E) Demiyelinizan hastalık
 
38. Asağıdaki bakterilerden hangisi çocuklardaki en sık osteomiyelit etkenidir?
 
A) Klebsiella pnomonia
B) Streptokokus pyojenes
C) Streptokokus pnomonia
D) Stafilokokus aureus
E) Hemofilus influenza
 
39. Herediter retinoblastomalı bir çocukta iyilesmeyi takiben asağıdakilerden hangisinin sekonder olarak gelisme ihtimali en yuksektir?
 
A) Rabdomyosarkom
B) Willm’s tumoru
C) Nonhodgkin lenfoma
D) Fibroadenom
E) Osteosarkom
 
40. Sağ orbital proptozu, periorbital ekimozu ve opsomyoklonik kasılmaları olan 2 yasındaki bir çocukta oncelikle hangisi dusunulur?

A) Noroblastom
B) Viral ensefalit
C) Myastenia gravis
D) Rabdomyosarkom
E) Langerhans hücreli histiostoz

41. Moleküler genetik yapıda üçlü nukleotid dizisinin genetik tekrarının artması ile karakterize olan hastalık asağıdakilerde hangisidir?

A) Duchenne muskuler distrofi
B) Frajil X sendromu
C) Osteogenezis imperfekta tip 2
D) Vitamin D dirençli rikets
E) Akondroplazi

42. Derin ven trombozuna eğilimi olan 12 yaşındaki bir erkek çocuğun incelemesi yapılırken herediter tromboz etiyolojisine yönelik hangi test istenir?

A) Serum ferritin duzeyi
B) Faktor 5 leiden mutasyonu
C) Parsiyel tromboplastin zamanı
D) Serum sistin duzeyi
E) Kan lipid profili

43. Sekonder sex karekterleri gelisen ve vaginal kanaması olan 3 yasındaki bir kız çocukta iskelet sisteminde poliostatik fibroz displazi ve karın cildinde hiperpigmente lekeler saptanıyor. En olası tanı asağıdakilerden hangisidir?

A) Çolyak hastalığı
B) Peutz-jeghers sendromu
C) Panhipopituitarizm
D) Mc-cune albright sendromu
E) Konjenital adrenal hiperplazi

44. Karaciğer transplantasyonunun çocuklardaki en sık nedeni asağıdakilerden hangisidir?

A) Bilier atrezi
B) Konjenital hepatik fibrozis
C) Kistik fibrozis
D) Wilson hastalığı
E) Otoimmun hastalığı

45. 3 ay-6 yas arasında barsak obstruksiyonunun en sık nedeni asağıdakilerden hangisidir?

A) Duodenal atrezi
B) İleal atrezi
C) Maligniteler
D) İntussepsiyon
E) Kronik intestinal psodoobstruksiyon

46. Asağıdakilerden hangisi meningokoksik sepsiste kötü prognoz kriteridir?

A) Hiponatremi
B) Lökositoz
C) Artrit
D) Pnömoni
E) Trombositopeni

47. Gluten sensitif enteropati tanısında en güvenilir test asağıdakilerden hangisidir?

A) İnce bağırsak grafisi
B) İnce bağırsak biyopsisi
C) Serum immun globulin A duzeyi
D) Serum kompleman duzeyi
E) D-ksiloz testi

48. Asağıdakilerden hangisi kucuk VSD’nin komplikasyonudur?

A) Pulmoner hipertansiyon
B) Bakteriyel endokardit
C) Persistan kalp yetmezliği
D) Serebral tromboz
E) Aort kapak prolapsusuna sekonder aort yetmezliği

49. Prematurelerde görülen en sık kardiyak patoloji asağıdakilerden hangisidir?

A) VSD
B) Trikuspit atrezisi
C) Büyük arter transpozisyonu
D) Patent duktus arteriyozus
E) Aort stenozu
 
50. Asağıdakilerden hangisinde metabolik hastalık kendisine ait olmayan klinik bulgu ile eslestirilmistir?

A) Galaktozemi- katarakt
B) Peroksizomalhastalıklar- dismorfik yuz gorunumu
C) Sistinozis- hipertiroidi
D) Trozinemi- siroz
E) Mitokondriyal hastalık- kardiyomyopati

51. 6 aylık sağlıklı bir erkek çocuğu 2 gundur olan ates sikayetiyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünden sağlık ocağına götürüldüğünde atesinin düstüğü ve bundan 2 saat sonra vücudunda makülopapüler tarzda döküntülerin çıktığı öğreniliyor. Yapılan muayenesinde enantemleri kaybolan ve başka bir patolojik bulgusu olmayan çocukta en olası tanı asağıdakilerden hangisidir?

A) Kızamık
B) Kızamıkcık
C) Su çiceği
D) İlaç erupsiyonu
E) Roseola infantum

52. 4 yasında büyüme gelişme geriliği, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, nazal polipozisi ve rektal prolapsusu olan çocukta oncelikle hangisi düsünülür?

A) Yabancı cisim aspirasyonu
B) Fallot tetralojisi
C) Gastro ozefagial reflu
D) Kistik fibrozis
E) Kartagener sendromu

53. Aşağıdaki durumlardan hangisi eozinofili ile birlikte değildir?

A) Alerjik rinit
B) Askariyazis
C) Loffler sendromu
D) İlaç hipersensitivitesi
E) E. Coli enfeksiyonu

54. Lökotrien antagonistleri aşağıdaki hastalıkların hangisinin tedavisinde kullanılır?

A) Astım 
B) Atopik dermatit
C) Gıda alerjisi
D) İlaç alerjisi
E) Hipereozinofilik sendromu

55. Çocukluk çağında idiopatik nefrotik sendromda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı daha yüksektir?

A) Makroskobik hematuri
B) Masif proteinuri
C) Hipertansiyon
D) Artrit
E) Kompleman C3 düşüklüğü

56. Akut glomerulonefrit tanısı alan ve renal yetmezlik bulguları saptanan bir hastada hipertansiyon ve hiperpotasemi tedavisinde asağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A) Akut diyaliz
B) ACE inhibitorleri
C) Aldakton
D) Tiazid
E) İntravenoz insulin ile birlikte furosemid

57. Prekonsepsiyonel 2 aylık dönemde verilerek lumbosakral meningomyelosel gelişmesini önleyen vitamin asağıdakilerden hangisidir?

A) Folat
B) Vitamin B12
C) C vitamini
D) A vitamini
E) K vitamini

58. Dirençli epilepsisi, infantil spazmı ve mental retardasyonu olan bir çocukta kraniyal BT’de periventrikuler kalsifikasyon, yüzde adenoma sebaseum ve ciltte 5 adet hiperpigmente cilt lezyonu saptanan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Norofibromatozis Tip 1
B) Norofibromatozis Tip 2
C) Tuberoskleroz
D) Suturge-weber sendromu
E) Ataksi telenjiektazi

59. Asağıdakilerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanı uzar?

A) Faktor 8
B) Faktor 9
C) Faktor 10
D) Faktor 11
E) Faktor 12
 
60. Turner sendromu için asağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gonodotropinlerde azalma
B) Boy kısalığı
C) Pulmoner stenoz
D) 46 XX kromozom yapısı
E) Kubitus varus

61. Hipovolemik sok resusitasyon tedavisinde ilk kullanılacak solusyon asağıdakilerden hangisidir?

A) Hipertonik sodyum klorur
B) %10 Dekstroz
C) O negatif kan grubu
D) Ringer laktat
E) Albumunli solusyon

62. Kronik panktreatitde ameliyat endikasyonu olmayan asağıdakilerden hangisidir?

A) Analjeziklere cevap vermeyen siddetli ağrı
B) Portal hipertansiyon
C) Pankreasta kalsifikasyonlar
D) Safra yolu obstruksiyonu
E) Diodonum basısı

63. Enteral nutrusyonda kullanılan solusyonlarda bulunan maddelerden hangisi karaciğer Kupffer hucrelerinden TNF alfa ve IL-1 salınımına sebep olur?

A) Omega yağ asitleri
B) Fruktoz
C) İnsulin
D) Dallı zincirli amina asitler
E) Lipid

64. ARDS kriteri olmayan asağıdakilerden hangisidir?

A) İnfltrasyon
B) Karbondioksit retansyonu
C) PaO2/FiO2 oranının 200-300 arasında olması
D) Pulmoner arter kama basıncının 18 mmHg nin altında olması
E) Akciğer odeminin olmaması

65. Karın ağrısı nedeni ile basvuran 82 yasındaki erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde sol alt kadranında hassasiyet saptanmıstır. Beyaz kuresi 13000 olan hastada asağıdakilerden hangisi en dusuk olası tanıdır?

A) Divertukilit
B) Sol kolon tumoru
C) İnvajinasyon
D) Volvulus
E) İnflamatuar barsak hastalığı

66. Yukarıdaki hastada ilk yapılması gereken tetkik asağıdakilerden hangisidir?

A) Kolon grafisi
B) Abdomilan ultrason
C) Abdomilan tomografi
D) Kolonoskopi
E) ADKG

67. 65 yasındaki erkek hasta gaz gayta cıkaramama yaygın karın ağrısı ve asimetrik distansyon ile geliyor.Lokositozu ve atesi olmayan bu hastada tanıda en az faydalı olan tetkik asağıdakilerden hangisidir?

A) Direkt grafi
B) Abdomilan ultrasonografi
C) Abdomilan tomografi
D) Enteroklizis
E) Baryumlu ince bağırsan grafisi

68. Nanpolipozis kolon kanseri sendromunda tanıda yeri olmayan asağıdakilerden hangisidir?

A) En az uc akrabasında kolon kanseri olması
B) Etkilenen akrabalarından en az birinin birinci derece akrabası olması
C) Kolon birden fazla yerde tumor odağı olması
D) En az iki jenerasyonda kolon kanseri olması
E) En az bir akrabada kolon kanseri tanısının 50 yasından once konulmus olması

69. Marjinal ulser nedeni ile takip edilen hastada serum gastirin duzeyi 350 olarak tespit edilmistir. Bu hastada tanıda bundan sonra yapılması gereken tetkik asağıdakilerden hangisidir?

A) Tc99m sintigrafisi
B) Gastroduodenoskopi
C) MRI
D) Sekretin provakasyon testi
E) Glukagon stimulasyon testi
 
70. Genc kızlarda en sık raslanan benign meme lezyonu asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Fibrokistik hastalık
B) Cistosarkoma filloides
C) Fibroadenom
D) Adenozis
E) Yağ negrozu
 
71. 25 yasında Seroz meme bası akıntısı sikayeti ile basvuran hastanın fizik muayenesinde meme basından bir noktada kanlı akıntı akıntı tespit edilmistir en olası tanı asağıdaklerden hangisidir?
 
A) Duktal ektazi
B) Galaktosel
C) Kanser
D) Meme absesi
E) İntraduktal papillom
 
72. Hastanede yatan hastalar icinde en sık hiperkalsemi sebebi asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Hiperparatiroidi
B) Kanser metastazı
C) Sarkoidoz
D) Paget
E) Vipoma
 
73. Asağıdakilerden hangisi masif ust GİS kanamanın en az rastlanan sebebidir?
 
A) Ozefagus Varis kanaması
B) Eroziv gastrit
C) Reflux ozefajit
D) Mide ulseri
E) Postbulber duedonum ulseri
 
74. Asağıdakilerden hangisi malign gastrointestinal stromal tumorlerin en sık gorulduğu lokalizasyondur?
 
A) Ozefagus
B) Mide
C) İleum
D) Rektum
E) Duedonum
 
75. Peptik ulser kanamasında cerrahi girisim olasılığını arttırmayan asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Hastanın yası
B) Hipotansyon
C) Kan transfuzyonu
D) Ulserin capı ve yeri
E) Endoskopide “gorulur damar” varlığı
 
76. Kafa tramvası nedeni ile basvuran hasta gozlerini acmıyor, sorulara anlamsız cevap veriyor ve ağrılı
uyaranlara ekstansor yanıt veriyor. Hastanın glaskow koma skoru kactır?
 
A) I
B) II
C) IV
D) VI
E) X
 
77. Tiroid sol lobunda 4 cm lik nodul saptanan hastanın nodulune yapılan TİİAB soncunda papiller kanser olduğu anlasılmıstır. En uygun tedavi asağıdakilerden hangisidir?
 
A) Bilateral subtotal tirodiektomi
B) Sol total, sağ subtotal tirodiektomi
C) Sol total tirodiektomi
D) Bilateral total tirodiektomi
E) RAİ tedavisi
 
78. Ani kalp durması olan bir hastada defibrilasyon ve antiritmik tedavi basarısız olduğunda asağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun değildir?
 
A) Amiodaron
B) Lidokain
C) Magnezyum sulfat
D) Prokainamid
E) Kalsiyum glukonat
 
79. Asağıdakilerden hangisi efuzyonlu otitis media tedavisinde kullanılmaz?
 
A) Ventilasyon tupu tatbiki
B) Antibiyotik tedavsii
C) Dekonjestan tedavisi
D) Adenoidektomi
E) Timpanoplasti
 
80. Prune-Belly sendromunda asağıdaki anomalilerden hangisi gorulmez?

A) Vezikouretral reflu
B) Karın duvarı kaslarında gevseklik
C) Bilateral inmemis testis
D) İdrar yollarında dilatasyon
E) Bobreklerin polikistik hastalığı

81. Gorme azalması sikayetiyle basvuran bir hastada fundus bulgularının normal olduğunun belirlenmesi,gorme alanı muayenesinde ise santral skotom saptanması durumunda oncelikle asağıdakilerden hangisi dusunulmelidir?

A) Diyabetik retinopati
B) Hipertansif retionopati
C) Retrobulbel norit
D) Santral retinal ven tıkanıklığı
E) Retina dekolmanı

82. On sekiz aylık bir bebek irritabilite, halsizlik, ates ve bir gundur sol kolonu hareket ettiremememe nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede sol omuz bolgesinin hafif sisi, hareketlerinin ileri derecede ağrılı olduğu goruluyor. Laboratuar incelemelerinde lokosit sayısı 18 000/mm3, sedimentasyon hızı 55 mm/saat olarak saptanıyor. Radyografik incelemede omuz ekleminin sublekse olduğu belirleniyor.Bir cocuk icin en olası tanı asağıdakilerden hangisidir?

A) Juvenli romatoid artrit
B) Akut romatizmal ates
C) Travmatik omuz dislokasyonu
D) Septik artrit
E) Tuberkuloz artiri

83. Bebelik cağında ziyanoz yoktur; ancak, eriskin yaslardan once siyanoz ve aritmiler gelisir. Doppler EKO da trikuspit kapağınını septal ve posterior lifletleri normal anulustan asağıda, sağ ventrikulun ic duvarına yapısıktır ve sağı ventrikulun bir kısmı atrializedir.Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı asağıdakilerden hangisidir?

A) Pulmoner atrezi
B) Trunkus arteriozus
C) Univentrikuler kalp
D) Buyuk arterlerin transpozisyonu
E) Ebstein anomalisi

84. Kafa travmasını takiben ilerleyici suur kaybı, sağ midrazis ve sol hemiparezi gelismesi durumunda oncelikle asağıdakilerden hangisi dusunulmelidir?

A) Falks altı herniasyon
B) Santral transtentoriyal herniasyon
C) Unkal herniasyon
D) Tonsiller herniasyon
E) Serebellar herniasyon

85. Tekrarlanan spermogramlarda dusuk seminal hacim ve azospermi saptanan, postmasturbatif idrar tekkikinde spermatozoa gorulmeyen bir hastada, tanı konabilmesi icin asağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Transrektal ultrasonografi
B) İntravenoz piyelografi
C) Sistoskopi
D) Skrotal dubleks ultrasonografi
E) Bilgisayarlı tomografi

86. Asağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterin kanama tedavisinde yararı yoktur?

A) GnRH analogları
B) Desmopresin
C) Danazol
D) Antiprostaglandinler
E) Ergot alkaloitleri

87. Asağıdaki ilaclardan hangisi, hem bakteriyal vajinozise hem de Trikomonal vajinite karsı etkilidir?

A) Nistatin
B) Seftriakson
C) Metronidazol
D) Tetrasiklin
E) Eritromisin

88. Temoksifen kullanan kadınlarda, asağıdakilerden hangisinin gorulme sıklığı artmaz?

A) Endometrial atrofi
B) Endometriyal kanser
C) Endometriyal hiperplazi
D) Endometriyal polip
E) Endometriozis

89. Asağıdaki enfeksiyonlardan hangisini gebelikten once veya gebelikte taramanın pratikte yararı yoktur?

A) HIV enfeksiyonu
B) Hepatit B enfeksiyonu
C) Kızamıkcık
D) Sitomegalovirus enfeksiyonu
E) Sifiliz
 
90. Asağıdakilerden hangisi ağır preeklampsi kriterlerinden biri değildir?

A) Gunde 5 gramın uzerinde proteinuri
B) Trombositopeni
C) Pulmoner odem
D) Konvulsiyon
E) Oliguri

91. Diabetes mellitusu olan bir gebede, asağıdakilerden hangisi fetus ve yenidoğanda gorulmesi beklenen komplikasyonlardan biri değildir?

A) Konjenital anomaliler
B) Hipoglisemi
C) Hiperkalsemi
D) Polisitemi
E) Hiperbilirubinemi

92. Asağıdaki plasenta anomalilerinden hangisinin tanısı, ultrasonografi ile en yuksek doğrulukla konulabilir?

A) Ablasyo plasenta
B) Plasenta previa
C) Plasenta sirkumvallata
D) Plasenta akreata
E) Plasenta suksentriata

93. Doğum yapmak uzere olan bir gebedoe serviks tam acık ve fetal bas +2 de iken, fetal kalp hızı kontraksiyon ile birlikte 105 atım/dakikaya iniyorsa en uygun yaklasım asağıdakilerden hangisidir?

A) Acil sezeryen yapılması
B) Acil forseps uygulanması
C) Acil vakum uygulanması
D) Acil tokoliz yapılması
E) Spontan vajinal doğumun beklenmesi 

94. Asağıdakilerden hangisi endometriyum kanserinde prognostik faktor olarak değerlendirilmemelidir?

A) Tumorun histolojik farklılasması
B) Miyometriyal invazyon
C) Uterusun buyukluğu
D) Serviks invazyonu
E) Lenfovaskuler tutulum

95. Asağıdakilerin hangisinde serviks dokusunun rengi, Schiller boyasını tutarak koyulasır?

A) Erozyon
B) Siddetli displazi
C) Karsinom
D) Normal skuamoz epitel
E) Normal kolumnar epitelyum

96. Vazomator semptomlarla basvuran, aile oykusunde anneannesinde over, babasında kolon, annesinde meme kanseri olan osteoporotik ve postmenopozal bir kadında asağıdaki tarama testlerinden hangisi
gerekli değildir?

A) Kolonoskopi, gaitada gizli kan arastırılması
B) Servikal Pap smear
C) Kolposkopik inceleme
D) Mamografi ve meme ultrasonografisi
E) Vajinal pelvik ultrasonografi ve Ca 125 duzeyi tayini

97. Asağıdakilerden hangisi dıs genital organların fenotipi doğrudan etkileyen tek faktordur?

A) Dihidrotestosteron aktivitesi 
B) XY kromozom yapısı
C) Gonadın tipi
D) Antimullerian faktor yapımı
E) Ostrojen yapımı

98. Menopoza yaklasan bir kadında ilk gorulen menstruel bulgu asağıdakilerden hangisidir?

A) Amenore
B) Polimenore
C) Menoraji
D) Menometroraji
E) Metroraji

99. Kombine oral kontraseptif haplar, asağıdakikilerden hangisinin gorulme sıklığını azaltmaz?

A) Endometriyum kanseri
B) Anemi
C) Fonksiyonel over kisti
D) Meme kanseri
E) Pelvik inflamatuvar hastalık
 

100. Cok esli cinsel yasamı olan, sağlıklı, genc bir kadında, kontrasepsiyon amacıyla kullanılan asağıdaki yontemlerden hangisinin enfeksiyon riski en yuksektir?

A) Oral kontraseptif hap
B) Rahim ici arac
C) Diyafram
D) Posikoital hormon kullanımı
E) Kondom

Yorumlar
Sen de Yaz