Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1995 TUS SORULARI

1. Arteria interventricularis anterior ile seyreden hangisidir? 
a) Vena cardiaca magna 
b) Sinus coronarius 
c) Vena interventricularis anterior 
d) Vena cardiaca media 
e) Vena cardiaca parva
 
2. Portal sistem ve sistemik venlerle olan bağlantılardan doğru olmayan hangisidir? 
a) Göbek çevresi
b) Mide özafagus alt ucu 
c) Arka göğüs 
d) Anus bölgesi
e) Retroperitoneal bölge
 
3. Rotator cuffta yer almayan hangisidir? 
a) Supraspinatus 
b) infra spinatus 
c) Teros minor 
d) Teres major 
e) Suprascapularis 
 
4. Arka mediastende yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Vena azygos 
b) Özafagus 
c) Truncus pulmonalis 
d) Ductus torasicus 
e) Aorta dessenden 
 
5. Ductus paratidius vestibulum orise hangi kası delerek açılır? 
a) Masseter kasını 
b) Musculus buccinator 
c) zygomatic major 
d) piterojoideus lateralis 
e) musculus temporalis 
 
6. Plexus lumbalisin dalı olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) iliohipogastrikus 
b) ilioinguinalis 
c) Senilaternaralis 
d) Nervus femoralis 
e) Nervus ischiadicus
 
7. Dudakları aşağı sarkmış, ağzını iyi kapatamayan hastada hangi sinir felci düşünülür? 
a) Nervus facialis 
b) Nervus vagus 
c) Nervus Hypoglossus 
d) Nervus mandibularis 
e) Nervus maxillaris
 
8. Yanlışlıkla yabancı cisim yutan insanda recessus priformisde zedelenme olursa hangi sinir etkilenir? 
a) Nervus glossofomisyen 
b) Nervus laringeus inferior interna 
c) Nervus laringeus inferior eksterna 
d) Nervus frenikus 
e) internus laringeus superior Nervus ramus
 
9. Kadında inguinal kanalda yer alan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ligamentum suspensorium ovarii
b) Ligamentum latum uteri 
c) Round ligament of the uterus (lig uteri teres) 
d) Ligamentum suspansorium uteri 
e) Ligamentum cardinale
 
10. Testis tümörü düşünülen bir hastaya hangisi yapılmaz? 
a) Biyopsi 
b) Alkalen fosfataz bulunması 
c) α-fetoprotein tayini 
d) β-hCG 
e) Kanda LDH tayini
 
11. MSS’de sinapslarda inhibisyon ve eksitasyon yapan aminoasit hangisidir? 
a) GABA 
b) Taurin 
c) Glutamat 
d) Glisin 
e) Aspartat 
 
12. Glukokortikoidlerin etkisi olmayan hangisidir? 
a) Lipolizi azaltır 
b) immunosüpresyon 
c) Glikoneogenezi arttırır 
d) Karaciğerde glikojeni arttırır 
e) Eozinopeni 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi akciğerde aktif hale gelir? 
a) Seratonin 
b) Anjiotensin II 
c) Renin 
d) Aldesteron 
e) Bradikinin 
 
14. Atriyal natriüretik faktörün etkisi olan hangisidir? 
a) Glomerüler filtrasyon alanında daralma 
b) Glomerüler filtrasyonda artma 
c) Vazopressin artma 
d) Aldesteron salınımında artma 
e) Renin salınımında artma 
 
15. KiBAS ta sistemik hipertansiyon (cushing refleksi) nasıl oluşur? 
a) Vazomotor-C1 nönonu stimulasyonu 
b) Nervus tractus solitarius stimulasyonu 
c) Arteriyel baroreseptör uyarılması 
d) VSM mediel kısım stimulasyonu
e) Vagus dorsal motor çekirdek stimulasyonu 
 
16. Kas, kiriş, bağ, eklem kapsülü, iç kulak derin duyusunu taşıyan hangisidir? 
a) Propriyoseptif 
b) interoseptör 
c) Visseroseptör 
d) Ekstreseptör 
e) Kemoreseptör
 
17. Embriyoda venöz kan primitif kalp borusuna hangi yapıyla ulaşır? 
a) Primitif atrium 
b) Bulbus cordis 
c) Trunkus arteriyozus 
d) Primitif ventrikül 
e) Sinus venosus 
 
18. Embriyonik bir yapı olan vitellin kalıntısından ne gelişir? 
a) Meckel divertikülü 
b) Omfolosel 
c) Gastroşizis 
d) Urackus 
e) Hiçbiri 
 
19. Konneksonlar hangi yapılarda bulunur? 
a) Desmozom (makula adherens) 
b) Yan bağlantılar 
c) Neksus 
d) Ara bağlantılar 
e) Sıkı bağlantılar
 
20. Hücre hareketini sağlayan yapılar aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ribozom 
b) Mikrotubul 
c) Mitokondiri 
d) Endoplazmik retikulum 
e) Golgi cisimciği
 
21. Hemoglobin özelliği olmayan hangisidir? 
a) Dört adet polipeptid zincirden oluşur 
b) Oksijen taşınması 
c) Allosterik özellik taşıyan proteindir 
d) Oksihemoglobin eğrisi hiperboliktir 
e) Myoglobine göre daha az oksijene affinitesi azdır 
 
22. idrarda metilmalonat görülmesi hangisi eksikliğinde görülür? (2004-E, 97-N) 
a) Folik asit 
b) Vitamin B12 
c) Pridoksin 
d) Tiamin 
e) Vitamin C
 
23. Plazmada proteinlere bağlanarak taşınan vitamin hangisidir? 
a) Folik asit 
b) Biotin 
c) Askorbik asit 
d) Vitamin D
e) Lipoeik asit
 
24. Son 2-3 ay içinde glukoz düzeyini hangisi gösterir? 
a) Glukoz tolerans testi 
b) Tolbutamin testi 
c) Adrenalin testi 
d) HbA1c 
 
25. Karaciğer hücre harabiyetini hangi enzim gösterir? 
a) Transaminaz (SGOT, SGPT) 
b) LDH1 
c) ALP 
d) GGT (alkolik sirozda) 
e) Nükleotidaz (tıkanmada spesifik) 
 
26. Glikoz-6-fosfataz eksikliği hangisinde olur? (94-E, 94-N)
a) Pompe (asit maltaz kalpte lizozomal enzimdir) 
b) Von gierke (KC ve Böbrek) 
c) Mc ardle 
d) Anderson (kas fosforilazı) 
e) Cori-forbes hastalığı
 
27. Refsum hastalığında karaciğer ve beyinde biriken dallanmış zincirli yağ asidi hangisidir? 
a) Fitanik asit 
b) Linoleik asit 
c) Prolesoik asit 
d) Nevromik asit 
e) Arakid asid
 
28. Elektroforezde β piki oluşturan familyal hiperlipoproteinemi hangisidir? 
a) Tip I 
b) Tip II 
c) Tip III 
d) Tip IV 
e) Tip V 
 
29. Kolesterolü esterle diğer lipoproteinlere taşıyan hangisidir? 
a) Şilomikron 
b) HDL 
c) LDL 
d) VLDL 
e) IDL 
 
30. Ksantin oksidaz eksikliğinde kandaki düzeyi düşük olan hangisidir? 
a) Kreatin 
b) Glukoz 
c) Ürik asit 
d) Albümin 
e) Kolesterol 
 
31. c-AMP nin hangisinde ikinci haberci olarak rol almaz? 
a) Glukagon 
b) FSH 
c) GH 
d) ADH 
e) Östrojen 
Açıklama: steroidler hücre içi,T3,T4 hücre çekirdeğine etkili.D3 hücre içi etkili
 
32. insülin hangi enzimin aktivitesini azaltır? 
a) Fosfodiesteraz 
b) Purivat dehidrogenaz 
c) Asetil-CoA karboksilaz 
d) Fosforilaz 
e) 6 MH sentaz 
 
33. Kas kasılması için depo edilen yüksek enerjili AMP içeren hangisidir? 
a) AMP 
b) Fosfokreatin 
c) 1-3 difosfogliserat 
d) fosfoenol piruvat 
e) fosfo arjinin 
 
34. Bakır metabolizma bozukluğu hangisinde görülür? 
a) Osteogenezis imperfekta 
b) E.danlos IV 
c) E.danlos VI 
d) Marfan sendromu 
e) Menkes 
 
35. Aşağıdakilerden hangisi mideden salgılanan endopeptidaz hangisidir? 
a) Pepsin 
b) Tripsin 
c) Karboksipeptidaz A 
d) Kimotripsin 
e) Aminopeptidaz 
 
36. Glomerüler filtrasyon hızını gösteren endojen madde hangisidir? 
a) Mannitol 
b) Sorbitol 
c) Kreatinin 
d) inülin 
e) Hiçbiri 
 
37. Plazminojeni aktif hale getirerek trombolitik etki yapan hangisidir? 
a) Enterokinaz 
b) Urokinaz 
c) Pirulikinaz 
d) Meuonat 
e) Tirozin 
 
38. Prostat kanserinde hangi enzim artar? 
a) Asit fosfataz 
b) GGT 
c) SGOT 
d) LDH 
e) ALP 
 
39. GABA hangisinin dekarboksilasyon ürünüdür? 
a) Dopamin 
b) Tirozin 
c) Glutamat(glutamik asit) 
d) Glisin 
e) Aspartat 
 
40. Sinir ucunda uptake olmayan hangisidir? 
a) Noradrenalin
b) Dopamin 
c) Serotonin 
d) Asetilkolin (reseptörleri var) 
e) Gunetid
 
41. Midye yenince zehirlenme olursa hangi etken düşünülür? 
a) Vibriokolera tip 01 
b) Shigella 
c) C.botilinum 
d) C.jejunu 
e) Hiçbiri 
 
42. Hangi E.coli toksini diyare, hemorajik kolit, hemolitik üremik sendrom yapar? 
a) Isıya dirençli enterotoksini
b) Isıya duyarlı enterotoksini 
c) Ekololyetit enterotoksin eksfolyatif enterotoksin 
d) Veratoksin 
e) Endotoksin
 
43. Neisseria meningitidisin septik şoktan sorumlu komponenti hangisidir? 
a) Lipopolisakkarit 
b) Membran proteini 
c) Peptidoglikan tabaka 
d) Teikoik asit 
e) Ekzotoksin
 
44. 35 yaşında endokarditli erkek hastada yapılan kan kültüründe katalaz(-), %6,5 NaCl ve safrada üreyebilen ajan elde ediliyorsa
en olası etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Streptokokkus agalectia 
b) Streptokokkus fecalis 
c) Streptokokkus pnömonia 
d) Stafilakokkus aureus 
e) Stafilakokkus epidermidis
 
45. intravenöz ilaç alışkanlığı olan hastada vertebra osteomyeliti gelişti.Kültürde gram(-), hareketli, non fermantatif bakteri ürerse hangi etken düşünülür? 
a) Klebsiella pnömonia 
b) Psödomonas auriginoza 
c) Stafilakok 
d) Streptokok 
e) Salmonella
 
46. BOS'a geçmediği için menenjit tedavisinde oral veya intravenöz kullanılması tavsiye edilmeyen hangisidir? 
a) Amikasin 
b) Penisilin G 
c) INH 
d) Rifampisin 
e) Kloramfenikol (en iyi geçen)
 
47. Sülfonamidler hangisinde kullanılmaz? 
a) Stafilakok 
b) Streptokok 
c) Klamidya 
d) Neisseria
e) Riketsiya üremesini aktive ettiğinden kesinlikle kullanılmaz (tetrasiklin ve kloramfenikol kullanılır) 
 
48. Antjen antikorun hangi spesifik bölgesine bağlanır? 
a) Ağır zincir 
b) Hafif zincir 
c) Aşırı değişken bölge (FAB değişken bölge) 
d) CH2 bölgesi 
e) Disülfit bölgesi
 
49. Lenfositlerden salınan hangi lenfokin canlı hücreleri doğrudan etkileyerek öldürür? 
a) TNF Beta 
b) IL-1 
c) interferon 
d) ...... 
e) ........ 
 
50. Anafilatoksin etkiye sahip komleman hangisidir? 
a) C15 
b) C1q 
c) C5a 
d) C5b 
e) C7 
 
51. inklüzyon cisimciklerini göstermek için en uygun boya yöntemi hangisidir? 
a) Giemsa 
b) Gram boyama 
c) Metilen mavisi 
d) iyodür 
e) Akridin 
 
52. Bebeklik ve çocukluk döneminde en sık ASYE etkeni virus hangisidir? (2004 - E) 
a) Adenovirüs 
b) RSV 
c) HSV 
d) Parainfluenza 
e) Rhinovirus
 
53. Enfeksiyoz mononükleozda en sık bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) LAP 
b) Hepatomegali 
c) Splenomegali 
d) Makulopapüler döküntü 
e) Sarılık 
 
54. Hangi dermatitte saç tutulumu olmaz? 
a) Trikofiton schönlani 
b) Trikofiton violeseum 
c) Mikrosporium canis 
d) Epidermofitom flokkozum(tırnak ve deriyi tutar) 
e) Miluazporin audeni 
 
55. Condylomalı anneden doğan çocukta hangi papilloma virus enfeksiyonu en sık gelişir? 
a) Anogenital ca 
b) Deri siğilleri
c) Anogenital neoplazi 
d) Larinks papillomu 
e) ........................
 
56. Travma sonrasında deride küçük,mobil,hassas subkutan nodül yapan mantar hangisidir? 
a) Sporotriks shenki 
b) Criptokokkus neoformans 
c) Mikrosporium canis 
d) Trikolitas ausdeni 
e) Mikrosparin
 
57. RiA kullanan kadında enfeksiyona neden olan hangisidir? 
a) Nocardia 
b) Kriptokok 
c) Streptokok 
d) Trikofiton 
e) Actinomiçes 
 
58. Cestod tedavisinde hangisi kullanılır? 
a) Niklozamid 
b) Mebendazol 
c) Pirentel pomat 
d) Pirvizyom pomad 
e) Levamizol 
 
59. Sıtma nöbeti sırasında en önemli komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yüksek ateş 
b) Hemoliz 
c) Dalak rüptürü 
d) Taşikardi 
e) Alopesi 
 
60. Rektal prolapsus yapan aşağıdakilerden hangisidir? (95-N) 
a) Trishirus trischura 
b) Ascaris lumbricoides 
c) Tenia saginata 
d) Enterobius vermikularis (çocukta en sık akut apandisit etkeni parazit, erişkinde ascaris) 
e) ........................... 
 
61. Mikroskopik olarak normal olup, yerleşim olarak anormal izlenen yapılara ne denilir?(heterotipik yerleşim) 
a) Teratom 
b) Hamartom 
c) P.adenom 
d) Hibernoma 
e) Koristoma
 
62. Hepatosellüler karsinom için risk faktörü hangisidir? 
a) Aflatoksinler 
b) Benzen 
c) Human papilloma virus 
d) Nitrozamin 
e) Asbest
 
63. Hangisinde barr cisimciği yoktur? 
a) Klinefelter sendromu 
b) Süper dişi 
c) XXX/XX 
d) Turner sendromu 
e) Down sendromu 
 
64. Plazma hücresi aktif olunca Ig sentezi sonucu oluşan büyük homojen, eozinofilik inklüzyon cisimciği hangisidir? 
a) Russel cisimciği 
b) Amiloid 
c) Alkoloid cisimciği 
d) Asteroid cisimciği 
e) Guarneri cisimciği
 
65. Kaposi sarkomu hangi tip hücreden gelişir? 
a) Fibroblast 
b) Osteoblast 
c) Hemanjioperisit 
d) Lipoblast 
e) Damar endoteli 
 
66. Graft-Versus Host reaksiyonu nedir? 
a) Kemik iliği transplantasyonunda aktarılan kemik iliğinin konağa cevabı 
b) ..... 
c) ....... 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri 
 
67. Aort aterosklerozu en şiddetli ve yaygın nerede olur? 
a) Assendan aorta 
b) Aort arkı 
c) Abdominal aorta 
d) Çıkan aorta 
e) Torasik artan üst taraf 
 
68. Sağ koroner arter trombozunda nerede infarktüs gelişir? 
a) Sol ventrikül apexi 
b) Sol ventrikül lateral 
c) Posterior interventrikül septum 
d) Sol ventrikül anterior 
e) Sağ ventrikül 
 
69. Genç erişkinde spontan pnömotoraksa en sık yol açan amfizem tipi hangisidir? 
a) Seril tip 
b) Kompansatuar tip 
c) Pan asiner tip (α1-antitripsin eksikliğinde) 
d) irregüler tip 
e) Distal asiner tip
 
70. Özellikle genç kızlarda görülen, mobil 1-5 cm arasında olabilen meme kitlesinin en sık tanısı nedir? 
a) Duktal adenom 
b) Fibroadenom 
c) Fibrosarkom 
d) Kistik fibroz
e) Hiçbiri
 
71. Dev hücre içermeyen kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteosarkom 
b) Kondrosarkom 
c) Ewing sarkom 
d) Osteoblastom 
e) Osteom 
 
72. Hangi element zehirlenmesinde kemiğin kalsifikasyonu engellenir? 
a) Kurşun 
b) Civa 
c) Aliminyum 
d) Bakır 
e) Demir 
 
73. Mesane mukazasında sarı, granüler plak görünümü veren, PAS(+) boyanan michales gutman cisimciği saptanıyor, tanı nedir? 
a) Kronik mesane infeksiyonu 
b) Malakoplaki 
c) Mesane divertiküli 
d) Sistit 
e) Hiçbiri
 
74. Şiddetli şokta oluşan böbrek lezyonu nedir? 
a) Kapiller nekroz 
b) Akut tubuler nekroz 
c) Akut glomerulonefrit 
d) Akut pyelonefrit 
e) Kronik pyelonefrit 
 
75. Karaciğerde sinüzoid duvarında yerleşen ve makrofaj yapan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kupfer hücreleri 
b) ito hücreleri 
c) Asteroid 
d) Endotel hücreleri 
e) Mikroglia 
 
76. Beyindeki iskemi lezyonu sonucu oluşan olay nedir? 
a) Regenerasyon 
b) Likefaksiyon ve kist oluşumu 
c) Fibrozis 
d) Granülomatöz lezyon 
e) Hiçbiri 
 
77. Özellikle genç erkeklerde görülen cerrahi sırasında kanama riski olan lezyon hangisidir? 
a) Anjiofibrom 
b) Skuamoz hücreli Ca 
c) Papiller ca 
d) Her üçü 
e) Hiçbiri
 
78. Direkt bilirubinemisi olan karaciğerde pigmentasyon yapmayan hangisidir? 
a) Rotor sendromu 
b) Dubin johnson sendromu 
c) Crigler najjar tip I
d) Crigler najjar tip II 
e) Gilbert sendromu
 
79. Sekonder amenoresi olan bir kadında ilk yapılacak test hangisidir? 
a) β-HCG(gebeliği ekarte etmek için) 
b) FSH 
c) LH 
d) Prolaktin 
e) Östrojen 
 
80. HSV-II için karekteristik histopatolojik görünüm aşağıdakilerden hangisidir? (aynı soru kadın doğumdada var) 
a) Koilositozis 
b) intranükleer inklüzyon cisimcikleri 
c) Dev hücre görünümü 
d) Hiçbiri 
e) Hepsi
 
81. Kemiğin paget hastalığında hangisi kullanılır? 
a) Kalsitonin 
b) Somatodtatin 
c) D vitamini 
d) Steroid 
e) Hiçbiri 
 
82. Oral verilen ilaç tedavisinde alınan ve atılan ilaç miktarı eşitse ne düşünülür? 
a) Yarı ömrü uzamıştır 
b) ilacın güvenlik alanı daralmıştır 
c) Plasma konsantrasyonu minimum etki düzeyine gelmiştir 
d) ilacın dağılım hacmi küçülmüştür 
e) Plazma konsantrasyonu kararlılığını gösterir (kararlı plazma konsantrasyonuna ulaşmıştır) 
 
83. Aşağıdaki eşleştirmelrin hangisinde ikinci ilacın hipertansiyon etkisi vardır? 
a) Aspirin - piroksikam 
b) Aspirin - metotreksat 
c) Đndometazin - kaptopril 
d) Azopropazon - vartarin 
e) Đndometazin - fenil propzonalamin 
 
84. Karboksidopa için hangisi doğrudur? 
a) Levodopanın periferik yıkımını engeller 
b) ................. 
c) .................. 
d) ............... 
e) ................... 
açıklama:parkinson hastalığında L-dopa ile birlikte veriliyor 
 
85. Otonom sinir sisteminde reseptörlerin farmakolojik antagonisti ile eşlenimi hangisinde yanlıştır? 
a) U1-pirenzepin 
b) α1-prazosin 
c) β1-metaprolol 
d) α nöronal tip nikotin reseptörü-heksometenyum 
e) α2 reseptör-D-tubokürarin
 
86. Betanekol grubu ilaçların etkileri için doğru olmayan hangisidir? 
a) Hiposalivasyon 
b) Bronkospazm 
c) GiS motilite artışı 
d) Myozis 
e) Rinore 
 
87. Astımda hangi tedavi kullanılmaz? 
a) isopreterenol 
b) Atenolol 
c) Terbutalin 
d) Metaproterenol 
e) Albuterol 
Açıklama: β blokerler astımı ağırlaştırırlar. 
 
88. Benzodiazepinlerden etkisi en kısa olan hangisidir? 
a) Diazepam 
b) Klorozepat 
c) Prazepam 
d) Halazepam 
e) Triazolam (midozolam) 
 
89. Kardiyotoksik yan etkisi en fazla olan nöroleptik hangisidir? 
a) Tioridazin 
b) Klorpromazin 
c) Trifluperazin 
d) Haloperidol 
e) Flufenazin 
 
90. Hipertansif ve antinatriüretik etkili endojen bir madde yapımını azaltıp, hipotansif ve natriüretik endojen madde yıkımını azaltan hangisidir? 
a) Saralazin 
b) Aspirin 
c) Kaptopril 
d) Parasetamol 
e) Pepstatin
 
91. GUT krizinde kullanılıp aynı zamanda ailevi akdeniz ateş tedavisinde de verilen antiinflamatuar ilaç hangisidir? 
a) Kolşisin 
b) indometazin 
c) Allopurinol 
d) Piroksikam 
e) Salozopirin 
 
92. Aspirin ve parasetamolün uyan özellikleri hangisidir? 
a) Antipiretik ve analjezik etkide olmaları 
b) Antiinflamatuar etkileri 
c) Antiagregan etkileri 
d) Mide üzerine yan etkileri 
e) Anti pruritik etkileri 
 
93. Karaciğer yetersizliğinde yarı ömrü uzayan β bloker hangisidir? 
a) Nadolol 
b) Atenolol 
c) Pindolol (iSE en fazla olan) 
d) Propranalol (Kcden atılıyor)
e) Satolol
 
94. Laktatlı ringerin ringerli sıvılara üstünlüğü nedir? 
a) Asidoz yapmaması 
b) Hiponatremi yapmaması 
c) Hipokalemi yapmaması 
d) Her üçü 
e) Hiçbiri 
 
95. Ascaris ve oxyür tedavisinde en fazla kullanılan ilaç hangisidir? 
a) Pirazikuantel 
b) Mebendazol 
c) Mepakrin 
d) Paramobisin 
e) Diklarten 
 
96. Allopürinol antineoplastik hangi ilacın etkisini arttırır? 
a) Karmustin 
b) Busulfan 
c) Aminopterin 
d) Fluoranil 
e) 6-merkaptopürin 
 
97. Hangi antineoplastik ilaç pankreas langerhans hücrelerine selektif alınır? 
a) Melfelan 
b) Streptozosin 
c) Komistin 
d) ifozlomed 
e) Klorambusil 
 
98. Kanser kemoterapisinde ‘folinik asit ile kurtarma’hangi ilaç için kullanılır? 
a) Metotreksat 
b) ifosfamid 
c) Cisplatinum 
d) Vinblastin 
e) Hiçbiri 
 
99. Antihemofilik faktör artışı yapan hangisidir? 
a) Desmopresin 
b) Aprotonin 
c) Proatoksiklin 
d) Anjiotansin II 
e) Somatostatin 
 
100. Hangi zehirlenmede deri kuru, kırmızı ve sıcaktır? 
a) Neostigmin 
b) Morfin 
c) Amfetamin 
d) Atropin 
e) Pilokarpin
 
101-Çocukluk çağında Rabdomyosarkomun en sık lokalizasyonu nedir? 
a) Baş boyun
b) Safra yolu 
c) Extremite 
d) Mesane-prostat 
e) Beyin
 
102. Doğumda forceps kullanılan çocukta, sol kol internal rotasyonda, sol el pronasyonda extensiyonda
başka bir klinik patoloji yok tanınız nedir? 
a) Klavikula kırığı 
b) Omuz çıkığı 
c) Klumpke 
d) Erb duchenne 
e) Sepsis 
 
103. Yenidoğan bir çocukta, doğumu takiben ilk 6 saatte üst göz kapakları dış konjuktiva hiperemik,
gözde berrak bir akıntı var ne düşünürsünüz? 
a) Clamidyal konjuktivit 
b) Gonokokkal konjuktivit 
c) Kimyasal konjuktivit 
d) Fizyolojik konjuktivit 
e) HSV Tip II konjuktivit 
 
104. Down sendromlu yeni doğan çocukta sık sık safralı kusma şikayetleri ile hekime getiriliyor.
Batın grafisinde double-bouble sign bulgusu var. En olası tanı nedir? 
a) Pilor stenozu 
b) Duodenal atrezi 
c) Volvulus 
d) Meckel divertikülü 
e) invajinasyon
 
105. 32 haftalık 1700 gram doğan çocukta 20-25 saniye süren periyodik apneler olan çocukta apne sırasında nabız 140 dan 110 a iniyor.
Bu çocukta ne düşünürsünüz? 
a) immatür solunum merkezi 
b) Periyodik solunum 
c) Hipoglisemi 
d) Sepsis 
e) Hipokalsemi 
 
106. Konjenital rubellada görülüp,konjenital toxoplasmada görülmeyen hangisidir? 
a) Mikrosefali 
b) Kalsifikasyon 
c) Splenomegali 
d) Hepatomegali 
e) Konjenital kalp hastalığı
 
107. HIV li çocuklarda en sık görülen kanser tipi hangisidir? 
a) Lösemi 
b) Lenfoma 
c) Nöroblastom 
d) Retinablastom 
e) Rabdomyosarkom 
 
108. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan menejitinde en az görülen bulgudur? 
a) Letarji 
b) Ense sertliği
c) Emmeme 
d) Konvülziyon 
e) Genel durum bozukluğu
 
109. Anne sütünde bulunmayan hangisidir? 
a) Glisin 
b) Niasin 
c) Kazein 
d) Laktoferrin 
e) Trigliserit 
 
110. Hangi vitamin aşırı dozda ,kronik kullanımında hiperostoz görülür? 
a) D vitamini 
b) A vitamini 
c) Biotin 
d) C vitamini 
e) K vitamini 
 
111. Mental retardasyon.sarı saçlı,mavi gözlü,seboreik cilt,konvülziyon görülen çocukta ne düşünürsünüz? 
a) Hurler 
b) Fenilketonüri 
c) Galaktozemi 
d) Osteogenezis imperfekta 
e) Albinizm
 
112. Uzun ince extremiteler, araknodaktili, lens subluksasyonu, tromboemboliye eğilim olan çocukta ne düşünürsünüz? 
a) Homosistinüri 
b) Galaktozemi 
c) Sistinozis 
d) Hartnup 
e) izovalerik asidemi 
 
113. Aşağıdakilerden hangisinde hipoglisemi hiperinsülinemiye bağlı değildir? 
a) Diabetik anne çocuğu 
b) Eritroblastozis fetalis 
c) Nesidioblastozis 
d) Galaktozemi 
e) insülinoma 
 
114. Adrenarşın başladığını en iyi hangisi gösterir? 
a) Serbest testesteron 
b) DHEA sülfat 
c) Östradiol 
d) Dehidrotestesteron 
e) Androstenodion 
 
115. Çocukta fizyolojik kabul edilen disritmi hangisidir? 
a) Sinüzal aritmi 
b) Paroksismal atrial taşikardi 
c) Prematur ventriküler kompleks 
d) Sinoatrial blok 
e) A-V blok 
 
116. Sağ ventrikül hipertrofisi,sağ aks sapması olan çocukta ne düşünürsünüz? 
a) Fallot tetralojisi 
b) Trikuspid atrezisi
c) VSD 
d) Ebstein anomalisi 
e) Pulmoner stenoz
 
117. Hafif siyanotik, sol sternum 3. - 4. iCA da sistolik ile middiyastolik üfürümü olan, pulmoner vaskülaritede azalma
ve sağ atriumda büyüme olan çocukta ne düşünürsünüz? 
a) Fallot 
b) Trikuspid atrezisi 
c) VSD 
d) Ebstein anomalisi 
e) Pulmoner stenoz
 
118. Kateterizasyon hangisinde tedavi amacıyla yapılmaz? 
a) Balon atrial septostomi 
b) Endomyokardiyal biyopsi 
c) Arteriyel embolizasyon 
d) Balon anjioplasti 
e) Balon ventriküler septostomi 
 
119. Minimal değişim hastalığına özgü bulgu nedir? 
a) Hipokomplementemi 
b) Selektif proteinüri 
c) Hipertansiyon 
d) Silenderüri 
e) Hiçbiri 
 
120. Anne-çocuk arasında ABO uyuşmazlığında aşağıdakilerden hangisinin tanıda yeri yoktur? 
a) Retikülositoz 
b) Sferositoz 
c) Normoblastların periferik kanda görülmesi 
d) Direk coombs testi 
e) indirek coombs testi 
 
121. Yeni doğan bir bebekte kanama zamanı, trombosit ve F VIII normal, pıhtılaşma zamanı ve PTT uzamış,
Faktör 2,7,9 ve 10 azalmış ise en uygun tanı nedir? (98-N) 
a) Hemofili B 
b) DĐC 
c) Trombositopenik purpura 
d) Yenidoğan hemorajik hastalığı 
e) Sepsis
 
122. Yukarıdaki hastaya tedavide ne verilir? 
a) K vitamini 
b) F-IX 
c) Heparin 
d) Trombosit 
e) Steroid 
 
123. Hangisi wilms tümöründe görülmez? 
a) Aniridi 
b) Hemihipertrofi 
c) Exoftalmi 
d) Genitoüriner anomaliler 
e) Hipertansiyon
 
124. iki günlük çocukta hangisi patolojiktir? 
a) Hb:12,5 gr/dl 
b) Bilirubin %4 mg 
c) Kalsiyum %8,5 mg 
d) Glikoz % 55 mg 
e) Hiçbiri
 
125. 1 yaş üzerinde çocuklarda en sık akut batın sebebi nedir? 
a) Apandisit 
b) Meckel divertiküliti 
c) Perforasyon 
d) invajinasyon 
e) Volvulus 
 
126. Yenidoğanda fetal dolaşımın persiste etmesina yol açmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hyalen membran hastalığı 
b) Mekonyum aspirasyon pnomönisi 
c) Perinatal asfiksi 
d) Diafragma hernisi 
e) Hipermagnezemi
 
127. Çok su içme çok idrar çıkma, Bilateral temporal hemianopsi ADHya cevap veren genç kız hastada
çekilen kafa grafisinde suprasellar kalsifikasyon görülen hastada olası tanı hangisidir? 
a) Hand schüller christian 
b) Nefrojenik diabetes insipitus 
c) Kraniofarinjioma 
d) Hipofiz adenomu 
e) Hiçbiri
 
128. Plak şeklinde skatrisyel alopesi nedeni hangisidir? 
a) Alopesi areata 
b) Discoid lupus eritematozus 
c) Tinea capitis 
d) Favus 
e) Cherion celcia 
 
129. Lösemide ölümlerin görülme sıklığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 50/6000 
b) 50/1000 
c) 50/15000 
d) 50/10000 
e) 50/12000 
 
130. Sarkomlar en sık nereye metastaz yapar? 
a) Akciğer 
b) Karaciğer 
c) Kemik 
d) Beyin 
e) Deri
 
131. Hipopotaseminin görüldüğü durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Addison hastalığı 
b) Konjenital adrenal hiperplazi 
c) Bartter sendromu
d) Aldesteron sentez bozukluğu 
e) Sürrenal Tbc
 
132. Diabetik ketoasidoz tedavisi sonucu gelişen beyin ödemi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
a) Sıvı tedavisi kısıtlanır 
b) Hiperventilasyon yapılır 
c) Alkali tedavisi verilir 
d) Mannitol verilir 
e) Baş havaya kaldırılır
 
133. Good pasture sendromu tanısı en iyi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? 
a) Kompleman azalması 
b) Antiglomerul bazal membran antikoru 
c) Hematüri 
d) Glomerül bazal membranda immun kompleks birikimi 
e) C3 nefritik faktör 
 
134. Myokard infarktüsü geçiren bir hastada 3-4 hafta sonra hiçbir şikayeti olmayan hastada V1-V3 de 3 mm ST yükselmesi tespit edilmiştir.
En olası tanı nedir? 
a) Anteroseptal anevrizma 
b) Akut perikardit 
c) Ventrikül septum rüptürü 
d) Tekrarlayan MĐ 
e) Trikuspid yetmezliği 
 
135. Aşağıdakilerden hangisinde ‘a’ dalgası görülmez? 
a) Pulmoner stenoz 
b) Trikuspid stenozu 
c) Pulmoner hipertansiyon 
d) Atrial fibrilasyon 
e) Trikuspid yetmezliği 
 
136. Kronik idiyopatik trombositopenide tedavide ilk seçenek olarak ne tercih edilir? 
a) Steroid tedavisi 
b) Splenektomi 
c) iV gamaglobulinemi 
d) Trombosit süspansiyonu 
e) Vinciristin 
 
137. 22 yaşında erkek hastada pürülan burun akıntısı, tekrarlayan sinüzit hemoptizi, nefes darlığı olan hastada sedimentasyon 80 mm/saat,
Htc:%18, lökosit:14.000, antinötrofil antikor(ANCA) pozitif olan hastada tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) SLE 
b) PAN 
c) Wegener granülomatozus 
d) Allerjik vaskülit 
e) Hiçbiri
 
138. 26 yaşında daha önceden sağlıklı erkek hastada pürülan balgam ve ateşi olan, lökosit:12.000/mm3,
akciğer postero-anterior grafide solda lokalize infiltratif opasitesi olan kişide en sık aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? 
a) Stafilakokkus aureus 
b) Stafilakokkus epidermidis
c) Streptokokkus pnömonia 
d) Enterokok 
e) Klebsiella
 
139. Aşağıdakilerden hangisi akut hepatit Lab bulgusudur?
 
  HBsAg Anti-HBs Anti-HBcIgG Anti-HBcIgM HBc      Anti-HBe
a)        -        +        +        +        -        -
b)            
c)            
d)            
e)            
 
140. Hafif dehidratasyonla gelen diare, karın ağrısı, hafif distansiyon olan hastanın gaita incelemesinde martı kanadı şeklinde görüntüsünün olduğu
ve sıvı tedavisine cevap veren hastada etken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) C.jejunum 
b) Salmonella typhi 
c) V.cholera ? 
d) V.parahemoliticus 
e) Shigella disanteria 
 
141. Tuzsuz diyete dirençli sirozlu hastada asit tedavisi için kullanılan diüretik hangisidir? 
a) Tiazid 
b) Spironalokton 
c) Asetozolamid 
d) Furosemid 
e) Etakrinik asit
 
142. Plasma sodyumu normal osmotik basıncın arttığı durum hangisidir? 
a) Hiperproteinemi 
b) Hiperglisemi 
c) Mannitol verilmesi 
d) Alkol alımı 
e) Hiçbiri 
 
143. Aşağıdakilerden hangisinde indirekt bilirubin artmaz? 
a) Crigger Najjar sendromu 
b) Gilbert 
c) Toksik hepatit 
d) inefektif eritropoez 
e) Hemoliz 
 
144. Romatoid artiritte aşağıdaki nörolojik belirtilerden hangisi olmaz? 
a) Atlanto-aksiyel subluksasyon 
b) Mid-servikal dislokasyon 
c) Simetrik periferik nöropati 
d) Median sinir basısı 
e) Cauda Euqına sendromu 
 
145. Aşağıdakilerden hangisinde nödüler pannükilit görülür? 
a) Tietze 
b) Osler 
c) Okronozis 
d) Weber-christian
e) Hiçbiri
 
146. Kronik alkolik bir hastada hipoparatiroidi,hipokalsemi saptanıyor en uygun patoloji nedir? 
a) Psödohipoparatiroidi 
b) D vitamini yetmezliği 
c) Paratirpid bezini infiltre eden tümör 
d) Hipomagnezemi 
e) Hiçbiri
 
147. Aşağıdakilerden hangisi bronşektazi yapmaz? 
a) Alfa 1 antitripsin eksikliği 
b) immotil silia sendromu 
c) Kartagener sendromu 
d) Kistik fibröz 
e) Pancoast tümör 
 
148. Kemoreseptör aktivasyonu sonucu hangisi olmaz? 
a) Hipovolemi 
b) O2 konsantrasyonu artar 
c) CO2 konsantrasyonu artar 
d) CAMP düzeyinde değişiklik 
e) H+de artma
 
149. Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi yapmaz? 
a) Aminoglutetimit 
b) Furosemid 
c) Kalsitonin 
d) Kortizon 
e) Mitramisin 
 
150. Renal osteodistrofide hangisi olmaz? 
a) Paratiroid hormon normaldir 
b) ALP artmıştır 
c) Ca düşüktür 
d) Hiperfofatemi vardır 
e) C-AMP artmıştır 
 
151. Kan kalsiyum, parathormon düzeyleri normal kemik trabeküllerinde incelme ile karekterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteoporoz 
b) Rickets 
c) Osteomalazi 
d) Osteopetrozis 
e) Hiperparatiroidi
 
152. Makronodüler sirozun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Viral hepatit 
b) Hemokromatozis 
c) Alkolik siroz 
d) Wilson 
e) Alfa 1 antitripsin eksikliği 
 
153. Açlık hipoglisemisi ile ilişkili olmayan hangisidir? 
a) Alkol alımı 
b) Scheean sendromu 
c) insulinoma 
d) Herediter fruktoz intoleransı
e) Nesidoblaztozis
 
154. Beyin kan akımını azaltan durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hiperventilasyon 
b) Hiperkapni 
c) Hipoksi 
d) Asidoz 
e) Hipertansiyon 
 
155. 1980 yılında yapılan araştırmada 1940 dan önce en az beş yıl süre ile benzen imalatında çalışan işçiler inceleniyor. Toplam 15000 işçiden
6000 ölüm 1000 tanesi kansere bağlı ölüm. 50 tanesi lösemiye bağlı ölümdür. Yukarıdaki bilgiye göre 1000/6000 oranı neyi ifade eder? 
a) Kanser mortalite hızı 
b) Kanser fatalite hızı 
c) Kanser orantılı ölüm hızı 
d) Kanserden ölüm riski 
e) Standart kanser ölüm hızı
 
156. Bulaşıcı hastalık ihbarı alan bir hekim ihbar bölgesine gittiğinde yapması gereken ilk şey nedir? 
a) Tanıyı doğrulamalıdır 
b) Risk altındaki kişileri belirlemelidir 
c) Kaynak belirlenmelidir 
d) Karantinaya alınmalıdır 
e) Hastalığın yayılmasını önlemelidir
 
157. Aşağıdakilerden hangisi en sık optik nörit yapar? 
a) Sigara kullanımı 
b) Alkol 
c) Multipl skleroz 
d) Ensefalit 
e) Vaskulit 
 
158. ‘Sen eşcinselsin, yolda yürü, intihar etmelisin’ gibi gerçek olmayan duyumlar alan genç hastada olası tanınız nedir? 
a) Şizofreni 
b) Paranoya 
c) Mani 
d) Hipomani 
e) Trilomani
 
159. Paranoid kişiliğin hangisi karekteristiği değildir? 
a) Düşüncelerinde objektif ve gururludurlar 
b) Tartışmayı severler 
c) Eleştiriye tahammülsüzdürler 
d) Hezeyenları vardır 
e) Duygusal ve romantik yapılıdırlar 
 
160. Hekimin kendisini kısa bir süre için hastanın yerine koyup onu anlamaya çalışmasına ne denir? 
a) identifikasyon 
b) Transferans 
c) Empati 
d) Rasyonalizasyon 
e) Sembolizasyon
 
161. 55 yaşında bir erkek hastaya laparaskopik kolesistektomi yapılıyor. 2.gün taburcu ediliyor. 5.günde 38.2 derece ateşi oluyor.
Sarılık sağ üst kadranda ribound hassasiyet bulgularıyla kliniğe başvuruyor. Bu hastaya aşağıdaki tetkiklerden hangisi ilk olarak uygulanır? 
a) USG 
b) Karaciğer fonksiyon testleri 
c) Perkutan kolanjiografi 
d) IV kolanjiografi 
e) Bilgisayarlı tomografi
 
162. Yukarıdaki hastada muhtemel tanı nedir? 
a) Unutulmuş koledok taşı 
b) Akut kolanjit 
c) Koledokun bağlanması 
d) Akut hepatit 
e) Perihepatit 
 
163. Kolerektal tümörler en çok hangi lokalizasyonda obstrüksiyon yapar? 
a) Çekum 
b) Çıkan kolon 
c) Transvers kolon 
d) inen kolon 
e) Rektum 
Açıklama: hem dar hemde skirröz tipte oluyor. 
 
164. Gram(-) sepsisin en sık kaynağı nedir? 
a) Genitoüriner enfeksiyonlar 
b) Gastrointesti, nal infeksiyonlar 
c) Travma 
d) Solunum sistemi enfeksiyonları 
e) PiD 
 
165. Laktatlı ringerin ringer solusyonuna üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Na’u fazla içermesi 
b) Mg’u fazla içermesi 
c) Mg’u az içermesi 
d) Asidoza yol açmaması 
e) Potasyumu fazla içermesi 
 
166. Travma sonrası genç bir hastada nefes darlığı O2 tedavisine cevap vermeyen hipoglisemi gelişiyor.
Akciğer grafisinde bilateral yaygın opasiteler saptanıyor olası tanı nedir? 
a) Pnömoni 
b) Hematom 
c) Pnömotoraks 
d) Yetişkin sıkıntılı solunum sendromu 
e) Şilotoraks
 
167. Hangisi septik şok için yanlıştır? 
a) Hipovolemi varlığında hiperdinamik kalp fonksiyonları olur 
b) Kalp ve beyin fonksiyonu ileri dönemde bozulur 
c) Şokun bütün devrelerinde myokard depresyonu olur 
d) Azotemiye bağlı oligüri gelişir 
e) Hiçbiri 
 
168. Bekletilmiş banka kanında hangisi olmaz?
a) 2-3 DPG azalır 
b) NH3 azalır 
c) K+ artar 
d) ATP azalır 
e) Trombosit azalır
 
169. Meme Ca en yüksek görülme riski olan hangisidir? 
a) Anne ve kız kardeşinde meme Ca hikayesi olanlar 
b) Yüksek doz radyasyon alımı 
c) Geç menapoz 
d) Östrojen kullanımı 
e) Doğum yapmama 
 
170. Geç dumping sendromunun sebebi nedir? 
a) Hipovolemi 
b) Reaktif hipoglisemi 
c) Hipoglisemi 
d) Dehidratasyon 
e) Hiponatremi 
 
171. Bir bayan hastanın uyluğunda saptanan pigmente lezyondan yapılan eksizyonun histopatolojik incelemesinde
papiller dermise kadar infiltre malign melanom saptanıyor. CLARK clasifikasyonuna göre evre kaçtır? 
a) Evre I 
b) Evre II 
c) Evre III 
d) Evre IV 
e) Evre V
 
172. Yukarıdaki hastada tedavide ne yapılmalıdır? 
a) 1 cm uzağından sağlam deri ile birlikte exsizyon yapılmalıdır 
b) 1-2 cm arasında sağlam deri ve derin fasyaya kadar çıkarılır 
c) 5 cm sağlam deriden itibaren kesi yapılır 
d) inguinal lenf nodu ganglionları çıkarılır 
e) iliac lenf ganglionları çıkarılmalıdır 
 
173. Akut pankreatititn en sık nedeni nedir? 
a) Safra taşı 
b) Alkol 
c) Travma 
d) Hiperglisemi 
e) Hiperkalsemi 
 
174. Akciğer röntgeninde nilüfer çiçeği görüntüsü hangisindedir? 
a) Kist hidatiğin bronşlara açılması 
b) Bronşektazi 
c) Akciğer absesinin peritona açılması 
d) Tümörün kazeifikasyonu 
e) Kistik fibrozis 
 
175. Akut extrasellüler sıvı kaybı olan kişide hangisi beklenir?
a) Geç dönemde nörolojik ve kardiyovasküler değişiklikler 
b) 24 saat sonra turgor tonus azalması ve deri kuruması 
c) ilk saatlerde ateş yükselmesi?
d) Renal azotemi, oligüri 
e) Hiçbiri
 
176. Aşağıdaki hasta grubunda peritenovenöz şantın başarı oranı en düşüktür?
a) Kalp yetmezliği 
b) Kanser 
c) Bud-chiari sendromu 
d) Post nekrotik siroz 
e) Şiloperitoneum
 
177. Hangisi gastroözafagial reflünün bir komplikasyonu değildir? 
a) Akalazya 
b) Barret özafagusu 
c) Striktür 
d) Özafajit 
e) Özafagus Ca
 
178. Magnezyum intoksikasyonunda solunum depresyonu olunca hangisi ilk olarak verilir? 
a) Kalsiyum glukonat 
b) Sodyum bikarbonat 
c) Sodyum klorür 
d) Potasyom klorür 
e) Hiçbir şey verilmez
 
179. Tetanozu geçirmiş, tedaviyle iyileşmiş kişiye ne yapılır? 
a) Tetanoz immunglobulini vardır 
b) Penisilin profilaksisi yapılır 
c) Periyodik EEG takibi 
d) Tetanoz aşısı yapılması 
e) Periodik nörolojik muayene
 
180. Aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle kontakt lens endikasyonu vardır? 
a) Keratokonus 
b) Miyopi 
c) Basit hipermetropi 
d) Astigmatismus 
e) Bilateral afaki 
 
181. El paralizisinde en sık hangi komplikasyon gelişir? 
a) Fleksiyon deformitesi 
b) Ekstansiyon deformitesi 
c) De Quervain 
d) Ulnar deviasyon 
e) Karpal tünel 
 
182. Menierde görülmeyen hangisidir? 
a) Dalgalı sağırlık 
b) Otalji 
c) Vertigo 
d) Tinnitus 
e) Nistagmus 
 
183. Daha önce hiçbir sorunu olmayan ani gelişen baş ağrısı ense sertliği, 3.sinir paralizisi olan ateşi normal,
lökositi:8000 olan genç bir bayan hastada muhtemel tanınız nedir? 
a) Menenjit 
b) Beyin absesi 
c) Gliom 
d) Subaraknoid kanama
e) Tetanoz
 
184. Orbita kırığının en kesin tanısı nasıl konur? 
a) Bilgisayarlı tomografi 
b) Waters pozisyonunda çekilen paranazal sinüs grafisi 
c) Cadvel pozisyonunda çekilen paranazal sinüs grafisi 
d) Manyetik rezonans 
e) Sella-spot grafisi 
 
185. Ober testi hangisinde yapılır? 
a) Gluteus medius zaafiyeti 
b) Dizin fleksiyon kısıtlılığı tespiti 
c) Uylukta hareket kısıtlılığı 
d) Uylulta abdüksiyon kısıtlılığı 
e) Hiçbiri
 
186. Doğum esnasında başın hangi seviyeye gelmesi halinde angaje olduğundan bahsedebiliriz? 
a) Conjugata diagonalis 
b) Conjugata obstetrica 
c) inter spinal hat 
d) Lig.sacrospinale 
e) Tuber ischiadicum 
 
187. Aşağıdaki durumların hangisinde post partum atoni kanaması görülmez? 
a) Multiparite 
b) Polihidroamnioz 
c) Operatif doğum 
d) Uzun süren travay 
e) Nulliparite 
 
188. Hangisinde alfa feto protein anne kanında azdır? 
a) Omfolosel 
b) Anansefali 
c) Konjenital nefrozis 
d) Trizomi(down sendromu) 
e) intestinal atreziler 
 
189. Aşağıdakilerden hangisi vaginanın özelliği değildir? 
a) Müller kanalı ve ürogenital sinüsten gelişir 
b) Ön duvar ve arka duvar uzunluğu farklıdır 
c) Yassı epitelle döşelidir 
d) Kayganlığını mukus salgı bezleri sağlar 
e) Venöz drenajı hipogastrik plexusa olur 
 
190. Servikal ektropiondaki epitel nasıldır? 
a) Yassı epitel 
b) Keratinize 
c) Transisyonel 
d) Kolumnar 
e) Değişici epitel 
 
191. Endometrial polip teşhisinde hangisinin yeri yoktur? 
a) Histerosalpingografi 
b) Histeroskopi 
c) Laparoskopi 
d) Ultrasonografi
e) Küretaj
 
192. HSV-II için karekteristik histopatolojik görünüm aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Koilositozis 
b) Sitoplazmada buzlu cam manzarası 
c) intranükleer inklüzyon cisimciği 
d) Yuvarlak dev hücrelerin görülmesi 
e) Hiçbiri 
 
193. Overde en sık görülen germ hücreli tümör hangisidir? 
a) Endodermal sinüs tümörü 
b) Disgerminom 
c) immatür teratom 
d) Endodermoid tümör 
e) Koriokarsinom 
 
194. Plasentaya en sık metastaz yapan kanser hangisidir? 
a) Malign melanom 
b) Endometrial sarkom 
c) Over Ca 
d) Seviks Ca 
e) Koryokarsinom 
 
195. Histolojik olarak en kötü prognoza sahip olan serviks Ca hangisidir? 
a) Büyük hücreli anaplastik ca 
b) Küçük hücreli anaplastik ca 
c) Papiller tip 
d) Adenoskuamoz ca 
e) Küçük hücreli iyi diferansiye CA 
 
196. Aşağıdakilerden hangisi progesteronun etkisi değildir? 
a) Östrojen reseptör sayısını azaltır 
b) Hücre içi östrojen reseptör sayısını azaltır 
c) Đdrarda pregnandiol şeklinde atılır 
d) Natriüretik etkisi vardır 
e) ................................ 
 
197. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptiflerin yan etkisi değildir? 
a) Ovulasyonu engeller 
b) Gonadotropin seviyesini azaltırlar 
c) Endometrium maturasyonunu bozarlar 
d) Overlerde follikül oluşumunu kesinlikle etkiler 
e) Mukus salgısını koyulaştırır ve miktarını azaltır 
 
198. Sekonder amenoresi olan bir kadında östrojen-progesteron verilmesiyle adet kanaması olan kadında
FSH ve LH yüksek olan kişide en olası tanı nedir? 
a) Aserman sendromu 
b) Hipotalamus yetrsizliği 
c) Overyan yetmezlik 
d) Kallman sendromu 
e) .................................. 
 
199. Hamile kadında tüberküloz tedavisinde hangi drog kullanılmaz? 
a) Streptomisin 
b) Rifampisin 
c) Etambutol 
d) Pridoksin
e) izoniazid 
 
200. Aşağıdakilerden hangisi kadında prekanseröz lezyondur? 
a) Kompleks endometrial hiperplazi (kistik glandüler hiperplazi, adenomatöz hiperplazi) 
b) Adenomyozis 
c) Endometriyozis 
d) Endometrial polip 
e) Hiçbiri
 
 

Yorumlar
Sen de Yaz