Konular

İnkılaplar

Tyt 28.06.2021 - 12:42

Atatürk İnkılabı ve Hedefleri Atatürk'e göre inkılap, mevcut kurumları zorla değiştirerek Türk milletini son yıllarda geri bırakan kurumların yerine çağdaş ve en yüksek medeni gerekliliklere göre yenilerinin kurulmasıdır. Atatürk İnkılaplarının Amaçları Türkiye'yi çağdaş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkarmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye'yi bütünleştirmek Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek Modern toplumlara ait değer yargılarını Türkiye'de yerleştirmek Osmanlı Devleti'nden

Daha Fazlası

Yay Dalgaları

Yks 04.06.2021 - 10:13

yay dalgasında genlik ve genişlikBu konuda dalgalar konusunun bir alt başlığı olan yay dalgaları üzerinde durmaya çalışacağız. Yay dalgalarını

Daha Fazlası

Atatürk İlkeleri

Tyt 23.10.2020 - 11:53

Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini anlatan ve devletin niteliğini şekillendiren ana etmenlerdir. Bu nedenle Türkiye tarihi açısından Atatürk ilkelerinin ve Atatürkçülüğün iyi bilinmesi gerekir. Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzura ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün

Daha Fazlası

Sinir Sistemi ve Duyu Organları

Yks 27.04.2020 - 09:50

sinir hücresinin yapısıSinir Sistemi ve Duyu Organları Canlılarda her hücre genlerin denetimiyle hücresel faaliyetlerini gerçekleştirir. Ancak karmaşık yapılı

Daha Fazlası

Halk Edebiyatı

Yks 13.03.2020 - 11:20

Halk Edebiyatı Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuştuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi (ozan) ya da âşık denen kişilerce, bağlama adı verilen bir

Daha Fazlası

Kimyasal Denklemler

Tyt 09.02.2020 - 19:34

Kimyasal Denklemler Kimyasal reaksiyonlarda (tepkimelerde) farklı maddeler birbirleriyle etkileşerek bir takım yeni ürünler meydana getirir. Birbiriyle reaksiyona giren maddeler hem element hem de bileşik olabilir. Reaksiyona giren maddeler okun sol tarafına yazılır ve bu maddelere reaktif adı verilir. Okun sağ tarafına yazılan maddelere ise ürün denir. aX(k) + bY(d) → cZ(aq) + dT(g) Reaktifler Ürünler Denklem

Daha Fazlası

Canlıda Moleküler Organizasyon

Tus 18.01.2020 - 21:13

Canlıda Moleküler Organizasyon 4 Ana başlıkta incelenecektir. 1. Biyokimya Kavramı 2. Su, Asit-Baz ve Tampon Çözeltiler 3. Hücre 4. Biyolojik

Daha Fazlası

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları

Tus 18.01.2020 - 21:13

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları 6 Ana başlıkta incelenecektir: 1. Karbonhidratlar 2. Lipitler 3. Proteinler 4. Oksijen Bağlayan Proteinler: Hemoglobin ve Miyoglobin 5.

Daha Fazlası

Genetik Bilginin Aktarımı

Tus 18.01.2020 - 21:13

genetik bilginin aktarımıGENETİK BİLGİNİN AKTARIMI  5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA

Daha Fazlası

Beslenme

Tus 18.01.2020 - 21:13

beslenmeBESLENME  4 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Beslenmede Temel Kurallar Giriş Temel Besin Grupları Sağlıklı Beslenme   2. Vitaminler Giriş Vitaminlerin Sınıflandırılması Yağda Eriyen Vitaminler Suda Eriyen

Daha Fazlası

Homeostaz, İletişim ve Kontrol

Tus 18.01.2020 - 21:13

homeostaz iletişim ve kontrolHOMEOSTAZ, İLETİŞİM VE KONTROL 8 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Kan Biyokimyası Eritrositler Plazma Proteinleri Koagülasyon Sistemleri   2. Vücut Sıvıları Beyin Omurilik Sıvısı Sinovyal

Daha Fazlası

Biyolojik Ve Patolojik Transformasyonlar

Tus 18.01.2020 - 21:13

Biyolojik Ve Patolojik TransformasyonlarBiyolojik Ve Patolojik Transformasyonlar 3 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Ksenobiyotiklerin Metabolizması Giriş Karaciğerde Biyotransformasyon Diğer Dokularda Biyotransformasyon   2. Serbest Radikaller Ve

Daha Fazlası
Özetler

Mutlak Değer

Tyt 28.04.2020 - 07:07

mıutlak değer ve uzaklıkMutlak Değer Bir sayının, sayı sayı doğrusunda belirttiği noktanın uzaklığına, bu sayının mutlak değeri denir. a ≥ 0

Daha Fazlası

Edebiyat Akımları

Yks 28.04.2020 - 07:06

Edebiyat Akımları (Konu Özeti) Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek aldılar. Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler. Sanatta

Daha Fazlası

Tanzimat Edebiyatı

Yks 28.04.2020 - 07:05

Tanzimat Edebiyatı Özet Anlatım Tanzimat Dönemi Edebiyatı 1860 yılından 1896 yılına kadar süren edebiyattır. Özet olarak Tanzimat Edebiyatına değinelim. Hazırlık Dönemi 1839 Tanzimat Fermanı'ndan 1860'ta ilk özel gazetenin çıkışına kadar geçen süreye hazırlık dönemi denir. Bu dönemin ayırıcı özelliği edebiyatımızda Batılı anlamda yeniliklerin başlamasıdır. 1831'de ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) çıktı. 1840'ta ilk yarı resmi

Daha Fazlası

Serveti Fünun Edebiyatı

Yks 28.04.2020 - 07:01

Servet-i Fünun Edebiyatı (Özet) 1896 yılından 1901 yılına kadar süren bir edebiyattır. Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde toplanan sanatçılardan oluşur. Bu edebiyatı Edebiyat-ı Cedide de denmiştir. Dönemin Özellikleri Sanatçılar dönemin siyasal koşulları sebebiyle içlerine kapanık, bireyci bir anlayışa yöneldiler. "Sanat sanat içindir" ilkesi benimsendi. Dil oldukça ağır, üslup sanatkaranedir. Betimlemeler gözlemlere dayanır ve nesneldir. Şiirde biçim güzelliği önemlidir. Kulak

Daha Fazlası

Halk Edebiyatı

Yks 28.04.2020 - 06:58

Halk Edebiyatı Özet Halk edebiyatı İslamiyetten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren bir edebiyattır. Halk edebiyatı özet olarak aşağıda anlatılmıştır. Genel özellikleri Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. Gerçeklere dayalı, somut konular işlenir. Yaygın olarak şiir kullanılır. Nazım birimi dörtlük; ölçüsü hece ölçüsüdür. Genel olarak yarım uyak hakimdir. Dili günlük konuşma dilidir. Halk Edebiyatı Ananim Halk Edebiyatı, Aşık Edebiyatı ve Tekke

Daha Fazlası

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı

Yks 28.04.2020 - 06:57

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı İslam öncesi ve İslam dönemi edebiyatı dediğimiz zaman bir geçiş döneminden söz etmemiz gerekir. Bu dönemde büyük oranda sözlü eser verilmiş olsa da özellikle İslamiyet sonrasında yazılı eserler de ortaya konmuştur. Sözlü Edebiyat Dönemi Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş

Daha Fazlası

Söz Sanatları

Yks 28.04.2020 - 06:55

Söz Sanatları Özet Söz sanatları edebiyatın en önemli konularından biridir. Edebiyat büyük oranda sanatlı söz söyleme yeteneğine dayanır. Detayını anlattığımız söz sanatlarını özet olarak da görüp hızlıca hatırlayalım. Teşbih (Benzetme) Sözü daha etkili hale getirmek için aralarında ilhi bulunan iki unsurdan güçsüz olanın güçlü olana benzetme sanatıdır. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme

Daha Fazlası

Yazınsal Türler

Yks 28.04.2020 - 06:50

Yazınsal Türler Konu Özeti Yazınsal türleri özetlersek iki başlık altında toplamamız gerekir. Bunlar nesir türleri ve nazım türleri olarak guruplandırılacaktır. Düzyazı (Nesir) Türleri Önce düzyazı yani nesir türleri üzerinde özet olarak duralım. Masal Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü özelliklere sahip kahramanlar etrafında anlatıldığı, eğiticilik özelliği ağır basan sözlü ve

Daha Fazlası

Tarih Bilimine Giriş

Tyt 06.04.2020 - 05:46

Tarih Bilimine Giriş (Özet) Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Yöntemi Konularını oluşturan olayların tekrarı söz konusu olmadığından Tarih araştırmalarında deney ve gözleme başvurulmaz. Zaman ve yer belirtir. Neden - sonuç ilişkisi kurar. Objektiftir. Kanunları yoktur. Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih:

Daha Fazlası

Türk Dünyası

Tyt 06.04.2020 - 05:41

İlk Türk İslam Devletleri Türkler ve İslamiyet Ortaasya Hun göçlerinde Avrupaya giden kollar Hristiyanlaşarak, Çindeki Türkler Budistleşerek eriyip gitmişlerdir. Musive olan Hazarlar da aynı akıbete uğramışlardır. Diğer taraftan Müslüman olan Tükrler varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Bunun da temel nedeni İslamiyet'in Türklerin diğer ölçülerine, yaşayışlarına, karakterine uygun olmasıdır. İlk Türk - Müslüman ilişkileri Hz.

Daha Fazlası

Atatürk İlkeleri

Tyt 06.04.2020 - 05:38

Atatürk İlkeleri Özet Anlatım Atatürk ilkeleri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet'inin kurumlarının temelini oluşturmuştur. Yenilik hareketleri de bu ilkeler etrafında toplanmıştır. Yeni kurulan devletin yapısını özetleyen bu altı ilke 1937 yılında anayasaya eklenmiştir. Bu ilkeler cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılâpçılık ve laikliktir. Şimdi tek tek bu ilkeleri özet halinde inceleyelim. Cumhuriyetçilik Bu ilke

Daha Fazlası

Divan Edebiyatı

Yks 01.03.2020 - 18:31

Divan Edebiyatı ve Özellikleri Divan edebiyatı çok büyük bir edebiyat olduğu için incelenmeye değerdir. Divan edebiyatının birçok özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır. Şairler genellikle medrese kültürü almış aydın zümredir. Sanat sanat içindir anlayışı hâkimdir. 15. 16. ve 17. yüzyıllarda en

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Bildiğiniz gibi çekirdek veya çekirdekçik gibi kavramlar ökaryot hücreler için geçerlidir. Ökaryot hücrelerde tRNA nereden sentezlenir dediğimiz zaman bunun cevabı çekirdektir. Çekirdekten sentezlenen RNA'lar ile protein sen...

Devamını Gör

Bu tür sorular sık sorulur ve yaygın bir soru tipidir. Herhangi bir d doğrusu verilir ve başka bir doğrunun da buna paralel olduğu söylenir. Burada bilmemiz gereken ana bilgi paralel doğlarının eğiminin aynı olduğudur. Şimdi öncelikle bize verdiği 3x + 2y - 4 = 0 doğ...

Devamını Gör

İnsan vücudu bir bütündür. Vücudun bölümleri ise bir orkestranın parçaları gibi hareket ederek vücudun canlı kalmasını sağlar. İnsan vücudunda bir bölüm işlevini yerine getirmezse çeşitli problemler ortaya çıkar. ...

Devamını Gör

TYT matematik netiniz düşük geldiyse matematikte eksikleriniz vardır. Gerçekten de yeni sınav sisteminde matematik soruları sanılandan daha zor oluyor. Yani deneme sınavlarına göre bir nebze daha zor oluyor. Üzerine sınav stresi ve süre baskısı eklenince de ...

Devamını Gör

Size yardımcı olmak adına ancak birkaç genel bilgi verebiliriz. Size şu kararı vermelesin diyemeyiz. Bunu yaparsak çok sorumsuz davranmış oluruz. Öncelikle bir bölümü tercih ediyorsanız o sevmeli ve istemelisiniz. Çünkü meslek olarak öm...

Devamını Gör

Hayır geç olmaz. Ancak bunu tam olarak cevaplamak için sizin seviyenizi, öğrenme hızınızı, çalışma programınızı birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu tür değişkenler bilinmeden net bir formül ortaya koymak doğru olmaz. Eylülde, ekimde ya da ...

Devamını Gör

Matematik dersinde bu sorunla karşılaşan çok öğrenci oluyor. Bunun birçok nedeni vardır. Hepsine tek tek değinmeden genel sorunu söyleyelim. Konuyu çalıştığınız zaman belirli bir kısmı anlamış olsanız dahi dersi genel olarak yeterince öğrenmiyors...

Devamını Gör

Günde kaç saat çalışılması gerektiği kişiden kişiye değişen bir durumdur. Herkesin öğrenme hızı ve kapasitesi farklıdır çünkü. Sayısal öğrencisi olduğunuz zaman ders yükünüz diğer alanlara göre de biraz fazla ol...

Devamını Gör

Hedefinizin yüksek olması güzel ama yüksek hedef maalesef her zaman yeterli olmuyor. Baraj altı kalan öğrencilerin en büyük eksiği genellikle bilgi eksiği oluyor. Bir dersi kitap olarak bitirmiş olsanız bile bazı temel bilgileri öğrenmemişsiniz demek oluy...

Devamını Gör

Gerçekten de gümüş yüzükler zamanla kararabilmektedir. Gümüş yüzüğün ya da gümüş başka bir malzemenin kararması kimyasal bir değişimdir. Fiziksel değişimlerde maddenin iç yapısı değişmeden sadece fiziksel özel...

Devamını Gör