Felsefe
TYT_Felsefe _14
Bilim Felsefesinin Tanımı ve Konusu
Bilim, bir bilgi sistemidir. Bilimin araştırdığı bilgiye de bi­limsel bilgi denir. Bilimsel bilgi ve diğer bilgilerin tümü; ev­reni, toplumu, insanı ve varlığı bilme çabası içindedir. Amaç­ları aynı olmasına rağmen bilgiler, yapısı ve özellikleri bakı­mından birbirlerinden ayrılır. ... Okumaya Devam Et
Varlık Felsefesi
Varlık felsefesi 10. sınıf felsefe müfredatında karşımıza çıkan ve sınavlarda soru sorulan bir felsefe konusudur. Varlık felsefesi, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve türlerini inceleyen felsefe disiplinidir. Varlıkla ilgili her türlü konu ve soruyu araştırma alanına alır. ... Okumaya Devam Et
Bilgi Felsefesi
Bilgi felsefesi yani epistemoloji felsefenin önemli alt disiplinlerinden biridir. Bilgi felsefesini anlamak için önce bilgiyi ve bilgi türlerini anlamak gerekir. Bu kavramları anladıktan sonra bilgi felsefesiyle ilgili akımları ve önemli filozofları ele alacağız. Bilgi ve Bilgi Türleri Felsefede bilene, özne (suje) denilmektedir. ... Okumaya Devam Et
Din Felsefesi
Dinin temel iddiaları üzerinde nesnel, kuşatıcı ve tutarlı bir biçimde düşünme çabasına din felsefesi denir. Din felsefesinin temel amacı: Genel olarak dinin doğası, dinin anlamı, dinsel bilgi, dinin bilimle ilişkisi, dinin insan ha­yatındaki yeri, Tanrı’nın varlığına ilişkin ileri sürülen kanıtları ... Okumaya Devam Et
Sanat Felsefesi (Estetik)
"Estetik", Yunanca "aisthesis" sözcüğünden gelmektedir. Te­mel algı, ilk duyum anlamına gelir. Estetiği bağımsız bir fel­sefi disiplin haline getiren ise Alman düşünürü A.G. Baumgarten (1714 - 1762) dir. Baumgarten. "Aesthetica (estetika)" adlı yapıtında, estetiği "duygu bilgisinin bilimi" diye betimle­miştir. ... Okumaya Devam Et
Siyaset Felsefesi
İnsanların yönetimiyle ilgili iktidarı, iktidarın nasıl oluştuğunu, kaynağını, bireyle ilişkisini, varlığını, nasıl ve ne şekilde sürdürüldüğünü, mevcut yönetimden daha iyi bir yönetimin müm­kün olup olmadığını, yönetim ile ilgili evrensel ölçütleri, genel kavramları sorgulayan felsefedir. Siyaset Felsefesinin Konusu ve Amacı  Siyaset felsefesinin ... Okumaya Devam Et
Ahlak Felsefesi
Ahlâk felsefesi, Yunanca ethike, etos (töre, ahlâk) kelimesin­den türemiştir. Ahlâk felsefesinin konusu, insanın kişisel ya da toplumsal yaşamdaki eylemleri ve bu eylemlerin dayan­dığı ilkelerdir. Çünkü insan, hem düşünen hem de davranış­larda bulunan bir varlıktır. İnsanın, davranışta bulunurken yaşadığı toplumun ... Okumaya Devam Et
Felsefe Nedir?
Günlük yaşamda zihnimizi meşgul eden pek çok şey olsa da, ara sıra bütün bunların ne anlama geldiğini düşünürüz. İşte o zaman, olağan durumlarda hiç sormadığımız temel soruları sormaya başlarız. Felsefe nedir sorusuyla felsefeye giriş yaptıktan sonra felsefeyi kavramaya çalışacağız. ... Okumaya Devam Et
Bilgi Felsefesi Özet
Her insan bilme eyleminde bulunur. Felsefe bileni özne (suje), bilineni ise nesne (obje) olarak adlandırılır. Özne insanı, nesne ise somut ya da soyut bütün gerçekliği ifade eder. Sonuç olarak bilgi özne ve nesnenin etkileşiminden oluşan önermelerden meydana ... Okumaya Devam Et
Siyaset Felsefesi Özet
Detaylı bir anladıma girdiğimiz siyaset felsefesi konusunu özet olarak görelim. Kelime anlamı olarak işleri yoluna koymak ve idare etmek gibi anlamlara gelen siyaset, devlet işlerinde yürütme olarak kabul edilir. Siyaset felsefesi ise felsefenin siyaseti konu alan bölümüdür. ... Okumaya Devam Et
Ahlak Felsefesi
İnsanların iyi kötü çizelgesi etrafında ölçülerini ve buna bağlı olarak da davranışlarını etkileyen kurallar sistemine ahlak denir. Ahlakla ilgili kavramları ilk defa tanımlayıp sorguladığı için Aristoteles ahlak felsefesinin yani etiğin kurucu sayılabilir. Ahlak felsefesi sosyolojiden farklı olarak belirli ... Okumaya Devam Et
Varlık Felsefesi
Varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu sorgulayan felsefenin alt dalına ontoloji yani varlık felsefesi denir. Varlık felsefesi var olan her şeyi varlık olarak ele alır ve varlığın özünü, anlamını, temel unsurlarını genel olarak araştırır. Varlık ... Okumaya Devam Et
Bilim Felsefesi
Bilimin yapısını, işleyişini ve ürettiği bilgiyi sorgulayan felsefe dalıdır. Bilim insanın ihtiyaçları ve merakının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bilimde doğada görülen olayları hipotezler yoluyla açıklama esastır. Doğa olayları bilim adamları tarafından neden ve sonuçlarıyla birlikte genişçe irdelenir. ... Okumaya Devam Et
Estetik (Sanat Felsefesi)
Sanata felsefi açıdan bakmak "sanat felsefesi" adı verilen felsefi disiplini doğurmuştur. Sanat felsefesi, estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. Sanata dair yaratmaların ve zevklerin anlamını inceler. Sanatın ne olduğunu ve insanlar için hangi işlevi üstlendiğini ... Okumaya Devam Et
Din Felsefesi
Genellikle doğaüstü nitelikleri olan ve ahlaki öğeler taşıyan, farklı ritüeller içeren inanç sistemlerine din denir. Yaşama doğrudan etki eden din kavramının dayandığı temel öğe inançtır. Felsefede din kavramını ele alıp akla dayalı soruşturmalar yapan alana din felsefesi denir. ... Okumaya Devam Et
Felsefeye Giriş
Bilgi felsefenin haritasıdır. Bu haritayı elde eden felsefe labirentinde kaybolmadan gezebilir.  Felsefeye giriş yapabilmek için önce felsefenin ne olduğunu bilmek gerekir. Felsefe sözcüğü Yunancada bilgelik sevdası manasına gelir. Yani felsefe yapmak için bilmeyi istemek gerekir. Bu isteğin oluşmasındaki temel ... Okumaya Devam Et