Tarih

İslam Tarihi Özet

İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir.

Hz. Muhammed Devri

Hz. Muhammed 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi ve peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi. Bundan sonra Hz. Muhammed İslamiyeti yaymayı amaç edindi.

Habeşistana Göç

Mekkelilerin Müslümanlara baskı uygulamsı sonucu bir kısım Müslümanlar 615 yılında Habeşistana göç ettiler.

Hicret 

Müslümanlar Mekke'yi terk edip 622 yılında Medineye göç ettiler. İslam Tarihinde bu olaya Hicret dendi ve Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.

Bedir Savaşı (624)

Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. 

Uhud Savaşı (625)

70 Müslüman şehit oldu. Mekkeliler Bedir'in intikamını almış olduklarına inanarak geri döndüler. 

Hendek Savaşı (627)

Müslümanlar Selman-ı Farisi adlı İranlı Müslümanın teklifi üzerine Medine'nin saldırıya açık taraflarına hendekler kazdılar. Savaşı Müslümanlar kazandı.

Hudeybiye Antlaşması

 • İki taraf arasında on yıl savaş olmayacaktı.
 • Müslümanlar Kabe'yi ertesi yıl Hac mevsiminde ziyaret edeceklerdi.
 • Velisinin izni olmadan Müslüman olarak Hz. Muhammed'e sığınan Mekkeliler iade edilecek, Mekke'ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecekti.
 • Arap kabilelerinden isteyen Hz. Muhammed'in veya Mekkelilerin himayesine girebilecekti. Ancak her yıl iki taraf da himayeleri altındaki kabilelere askeri yardım yapmayacaktı.

Hayber'in Fethi

Heyber Yahudilerden alınmıştır. 

Mute Savaşı (629)

Müslümanların Bizans ile yaptıkları ilk savaştır. Müslümanlar fazla kayıp vermeden kurtulmuşlardır.

Mekke'nin Fethi (630)

Hz. Muhammed 10 bin kişi ile Mekke'ye yürüdü. Mekkeliler karşı koyamadılar. 

Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)

Müslümanlarla Müslüman olmayan Arap kabileleri arasında yapıldı. Savaşı Müslümanlar kazandı.

Tebük Seferi (631) 

Hz. Muhammed'in son seferidir. Bu sefer sonucunda civardaki Yahudi ve Hristiyanlar kontrol altına alınmıştır.

Dört Halife Devri

Hz. Muhammed 8 Haziran 632'de vefat etti. İslam Devleti'nin başına sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife sıfatıyla geçmişlerdir.

Hz. Ebu Bekir Devri (632 - 634)

 • Hz. Muhammed'in vefatından sonra çıkan karışıklıklar bastırıldı.
 • Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirildi.
 • Hire Beyliği İslam Devletine bağlandı.

Hz. Ömer Devri (634 - 644)

 • Sasanilerle yapılan Kadisiye (636) ve Nihavent (642) savaşlarının sonucunda İran ve Irak toprakları Müslümanların eline geçti.
 • Divan Teşkiltaı kuruldu. 
 • Devlet hazinesi oluşturuldu.
 • Hicri takvim kabul edil. 
 • Fethedilen yerler birimlere ayrılıp vuralara vali atandı. 

Hz. Osman Devri (644 - 656)

 • Fetih hareketlerine devam edildi.
 • Denizcilik faaliyetleri başladı.
 • Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.

Hz. Ali Devri (656 - 661)

 • Cemel Vakası (Deve Olayı) yaşanmıştır.
 • Sıffin Savaşı çıkmıştır.
 • Hz. Ali'nin vefatıyla İslam dünyasında bölünmeler kesinleşmiştir. 

Emeviler Dönemi (661 - 750)

Emeviler devrinde halifelik saltanada dönüşmüştür. Emevi Devleti'nde Arap olmayan Müslümanlara değer verilmiyordu. Bu yüzden Türklerin İslamiyeti kabul etmesi geçikmiştir. Bu dönemde İslanbul kuşatılmış ve çeşitli fetih hareketkeri gerçekleştirilmiştir.

Abbasiler Dönemi (750 - 1258)

Abbasiler Emevilere göre daha hoşgörülü bir politika izledir. Türkler bu dönemde yoğun bir şekilde İslamiyeti kabul ettiler. Türkler Abbasi Devletinde onlar için ayrılmış şehirlerde yaşıyorlardı. Devletin ileri kademelerinde görep yapıp vali olabiliyorlardı. Zamanla bağımsızlıklarını kazanan Türk valileri Abbasi Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur.

Endülüs Emevi Devleti (756 - 1031)

Endülüs Emevi Devleti Avrupada kurulmuştur. Endülüs Emevileri bilim ve kültür alanında gelişmelere önem verdiler. Başkent Kurtuba dünyanın en önemli ilim merkezlerinden biri oldu. Hristiyan beyliklerinin baskıları sonucunda yirmi kadar beyliğe ayrıalrak yıkıldı (1031).

Beni Ahmer Devleti (1232 - 1492) 

Endülüs Emevilerinden sonra İspanya'da kurulan devletlerin en uzun ömürlüsü Beni Ahmer Devleti oldu. Başkentleri Gırtana idi. 1492 yılında yıkıldı. 

Yukarıdaki dönemler İslam tarihi ve uygarlığı için özet mahiyetinde anlatılmıştır.

Yorumlar
Sen de Yaz