Tarihteki İlkler

09.07.2016 - 09:34

Tarih çok bilgi içeren bir alandır. Tarih konusunda ne kadar bilirseniz o kadar aydınlanırsınız. Tarihteki ilkler öğrenmek için ideal bilgi formlarından bir tanesidir. Tarihteki ilkleri bilerek tarihin genel hatlarını oturtabilirsiniz. Daha önce Osmanlı Devletinde ilkler ve Eski Türk tarihinde ilkleri vermiştik. Burada ise tarihteki ilkleri genel hatlarıyla vereceğiz. Bu maddeleri öğrendiğiniz taktirde kafanızda tarihle ilgili bir şablon oturtmuş olacaksınız. Bu maddelerin hepsini ezberlemesiniz bile birkaç defa okumuş olmanın size çok faydası olacaktır. Zaten okuduğunuzda içinde zaten bildiğiniz bilgilerin olduğunu da fark edeceksiniz.

tarihteki ilkler

 1. Tarihteki ilk düzenli uygarlık Mezopotamya uygarlığıdır.
 2. Tarihte ilk yazıyı (çivi yazısını) Sümerler bulmuşlardır.
 3. Dünyanın ilk hukuk devletini Sümerler kurmuştur.
 4. Şehir devleti olarak yaşayan ilk medeniyeti Sümerler kurmuştur.
 5. Dünyanın ilk anayasasını Babil kralı Hammurabi hazırlamıştır.
 6. Dünyanın ilk kütüphanesini Asurlular Ninova’da kurmuşlardır.
 7. İlk resim yazısını Mısırlılar kullanmıştır.
 8. Bilinen ilk savaşı ve ilk yazılı antlaşmayı Mısırlar Hititlerle yapmışlardır.
 9. Anadolu’da bilinen ilk devlet Hititlerdir.
 10. İlk meclis Hititlerdeki Pankuş meclisidir.
 11. İlk tarih yazıcılığını Hititler başlatmıştır.
 12. Parayı ilk kez Lidyalılar bulmuştur.
 13. Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet Roma Devletidir.
 14. Denizcilik ve deniz koloniciliğiyle uğralan ilk devlet Fenikelilerdir.
 15. İlk tek tanrılı inanç İbranilerde görülür.
 16. Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk devleti İskitlerdir.
 17. Bilineli ilk Türk kadın hükümdar Tomris'tir.
 18. Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluk İskitlerdir.
 19. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti
 20. Hunlar tarafından kurulmuştur.
 21. Türkler ilk defa Mete Han devrinde bir bayrak altından toplanmıştır.
 22. İlk Türk devlet teşkilatlanması ve Askeri teşkilatlanması Mete Han tarafından yapılmıştır.
 23. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa (Batı) Hun devletidir.
 24. Türk adını ilk defa devlet olarak kullanan devlet Göktürk devletidir
 25. Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşını Göktürkler vermiştir.
 26. Göktürkler kendi adları ite anılan ilk Türk alfabesini bulmuşlardır.
 27. Türk dili ve edebiyatının ilk önemli yazılı metinleri Orhun Abideleridir.
 28. Din değiştiren ilk Türk topluluğu Uygurlardır.
 29. Moğol hâkimiyetini kabul eden ilk Türk kavmi Kırgızlardır.
 30. En urun Türk destanı Manas Destandır.
 31. İlk Türk - Müslüman Savaşı Hazarlar yapmışlardır.
 32. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır.
 33. Tarihte bilinen büyük Türk Devletleri Oğuzlar tarafından kurulmuştur.
 34. Türkler ilk kez Uygurlar ile yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.
 35. Araplar ilk kez Talas Savaşı ile Çinlilerle karşı karşıya gelmişlerdir.
 36. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır.
 37. Orta Asya'da İslam dinini resmen kabul eden ilk Türk İslam devleti Karahanlılar'dır.
 38. Türk mimarisinde ilk defa kervansarayları Karahanlılar inşa etmişlerdir.
 39. Afganistan'da kurulmuş ilk Türk devleti Gazneliler’dir.
 40. Türk talihinde ilk kez Sultan unvanı Gazneliler kullanmışlardır.
 41. Selçuklular ile Bizans ordusu arasında ilk büyük savaş Pasinler'de olmuştur.
 42. Moğolları durduran ilk devlet Memlüklerdir.
 43. İlk Türkçe siyasetname Kutadgu Bilig’dir.
 44. İlk Anadolu Selçuklu parası I. Mesut zamanında bastırıldı.
 45. Dünyada bilinen ilk ticari sigorta Anadolu Selçuklu devletinin tüccarlara sağladığı güvencedir.
 46. Osmanlıların aldığı ilk beylik Karesi Beyliğidir.
 47. Osmanlılarda ilk para Osman Bey zamanında bastırıldı.
 48. Osmanlılarda ilk divan, ilk donanma, ilk medrese, ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında kurulmuştur.
 49. Osmanlılarda ilk top Kosova Savaşında kullanılmıştır.
 50. Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul’un kuşatılması Yıldırım Beyazıt zamanında sağlanmıştır.
 51. İlk kez büyük ölçüde Anadolu Türk Birliği Yıldırım Beyazıt zamanında sağlanmıştır.
 52. Osmanlı Devletinde ilk büyük bozgun İnebahtı Deniz Savaşıdır.
 53. Osmanlılarda ilk gümüş para Orhan Bey, ilk altın para Fatih, ilk kâğıt para da Abdülmecit tarafından basılmıştır.
 54. Osmanlılarda ilk mali teşkilat I. Murat zamanında hazırlanmıştır. Osmanlılarda ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmış¬tır.
 55. Pusulayı ilk kez Çinliler icat etmişlerdir.
 56. Kâğıdı ilk kez Çinliler icat etmişlerdir.
 57. Matbaa ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır.
 58. Dünyada sömürgeciliğe karşı yapılan ilk savaş ABD bağımsızlık savaşıdır.
 59. Karlofça antlaşması Osmanlı devletinin ilk defa büyük miktarda toprak kaybettiği ve Osmanlı topraklarının paylanmak istendiği ilk uluslararası antlaşmadır.
 60. Osmanlılarda Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
 61. Osmanlı Devletinde ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açan padişah Genç Osman’dır.
 62. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya'ya ilk kez kapitülasyonları vermiştir.
 63. Osmanlılarda iç borçlanma ilk defa III. Mustafa Devrinde görülmüştür.
 64. Osmanlı Devletinde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okul
 65. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'dur.
 66. Osmanlı Devleti Bükreş Antlaşması ile ilk defa sınırları içindeki azınlığa (Sırplara) imtiyaz vermiştir.
 67. Osmanlı Devletinde ilk defa Sened-i İttifak ile padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
 68. Osmanlı Devletinin galip olarak imzaladığı son antlaşma Paris Antlaşmasıdır.
 69. Osmanlıda II. Abdülhamit Döneminde ilk defa anayasal düzene geçilmiştir, ilk defa parlamenter sisteme geçilmiştir.
 70. Türk siyasi tarihinde sistemi değiştirmeye yönelik çıkarılan ilk isyan 31 Mart Olayı'dır.
 71. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın ilk siyasi belgesidir.
 72. TBMM Hükümeti tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır.
 73. Kurtuluş Savaşında düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenilgi Eskişehir - Kütahya savaşlarıdır.
 74. TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa’dır.
 75. Türkiye'nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.
 76. Cumhuriyet tarihinde ilk Muhalefet Partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.
 77. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesidir.

Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap