Hücre ile İlgili Sorular ve Cevapları

29.03.2019 - 16:02

Hücre konusu fen bilimlerinin (biyolojinin) temel konusudur. Ortaokul düzeyinde 7. sınıf dersinde karşımıza çok çıkan bu konunun lise müfredatında da önemi büyüktür. Biyolojide başarılı olmak istiyorsak, yapabileceğimiz en iyi şey hücre hakkında olabildiğince bilgi sahibi olmaktır. Test sorularında başarılı olmanın yolu da hücre ile ilgili klasik sorulara cevap verebiliyor olmaktadır.

Bu yazıda hücre ile ilgili sorular ve cevapları üzerinde duracağız. Eğer konuyla ilgili temel bilginiz yoksa hücre konu anlatımı bölümünden konuya çalışmanızı muhakkak öneririz. Konuyu bilmediğimiz zaman soruları yapamayız. Ancak konuyu bilirsek sorularla birlikte pekiştirir ve bilgimizi kusursuz hale getiririz.

hücre ile ilgili sorular ve cevapları

Hücre ile İlgili Sorular

Aşağıdaki tabloda hücreyle ilgili 100 soru ve cevaplarını bulabilirsiniz.

No Soru Cevap
1 Hücrenin içerisinde organelleri içinde barındıran jel kıvamındaki yapıya ne denir? Sitoplazma
2 Hücreyi dışarıdan kuşatan seçici geçirgen yapıya ne denir? Hücre zarı
3 Hücrenin merkezinde bulunan yönetim merkezine ne denir? Çekirdek
4 Hücrenin en temel üç yapısı nedir? Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek
5 Prokaryot canlıların temel özelliği nedir? Zarlı organel ve çekirdek bulundurmazlar.
6 Ökaryot canlıların temel özelliği nedir? Zarlı organel ve çekirdek bulundururlar.
7 Prokaryot hücreye sahip olan canlı alemleri hangileridir? Bakteri ve arkeler
8 Protein sentezinden sorumlu zarsız organel hangisidir? Ribozom
9 Canlıların tamamında ortak olarak bulunan organel hangisidir? Ribozom
10 Oksijenli solunumda görev yapan organel hangisidir? Mitokondri
11 Hücresel iletimde görev alan organel hangisidir? Endoplazmik retikulum
12 Hücrenin salgı organeli hangisidir? Golgi
13 Hücre içi sindirimde görevli yapı hangi organeldir? Lizozom
14 Hücrede boşaltım, sindirim gibi faaliyetlerden sorumlu paketleme yapısı nedir? Koful
15 Bitkilerde hücre zarının dışında bulunan koruyucu tabaka nedir? Hücre duvarı
16 Bitkilerdeki hücre duvarının yapı maddesi nedir? Selüloz
17 Mantarlardaki hücre duvarının yapı maddesi nedir? Kitin
18 Bakterilerdeki hücre duvarının yapı maddesi nedir? Peptidoglikan
19 Bitki hücrelerinin ışığı kullanarak besin üretmesine ne denir? Fotosentez
20 Bitkilere has organel sınıfına ne ad verilir? Plastitler
21 Plastit çeşitleri nelerdir? Kloroplast, kromoplast, lökoplast
22 Bitkilerde fotosentezle görevli organel hangisidir? Kloroplast
23 Bitkiye yeşil rengi veren pigment hangisidir? Klorofil
24 Fotesentezin temel amacı nedir? Besin üretmek
25 DNA'nın açılımı nedir? Deoksiribo Nükleik Asit
26 RNA'nın açılımı nedir? Ribo Nükleik Asit
27 DNA'nın yapısına bulunan şeker hangisidir? Deoksiriboz şekeri
28 RNA'nın yapısında bulunan şeker hangisidir? Riboz şekeri
29 DNA nedir? Çift zincirli genetik kod taşıyan yönetici moleküldür.
30 RNA nedir? Tek zincirli ve protein sentezinde görev alan moleküldür.
31 RNA kaç çeşittir? 3 çeşittir: mRNA, tRNA, rRNA
32 Üzerinde ribozom olan endoplazmik retikuluma ne denir? Granüllü ER
33 Üzerinde ribozom olmayan endoplazmik retikuluma ne denir? Granülsüz (düz) ER
34 Büyük koful hangi canlılarda bulunur? Bitkilerde
35 ATP nedir? Canlıların enerji molekülüdür.
36 ATP'nin açılımı nedir? Adenozin Trifosfat
37 Fotosentezin karanlık aşamasının gerçekleştiği bölüm hangisidir? Stroma
38 Fotosentezin aydınlık evresinin gerçekleştiği bölüm hangisidir? Grana
39 Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi için özelleşmiş yapı hangisidir? Sentrozom
40 Sentrozomun alt birimlerine ne ad verilir? Sentriyol
41 Hücreler temel olarak nasıl ayrılır? Prokaryot hücre, ökaryot hücre
42 Hücre zarında çift katlı yağ tabakasının arasında ne bulunur? Proteinler
43 Hücre zarına seçici geçirgenlik kazandıran yapı hangisidir? Glikoprotein
44 Hücrenin yaşlandığında kendini yok etmesine ne denir? Otoliz
45 Otolizi sağlayan organel hangisidir? Lizozom
46 Hücre zarında bulunan açıklıklara ne ad verilir? Por
47 Hücrenin her maddeyi içeri almamasına ne denir? Seçici geçirgenlik
48 Hücrede kromozom sayısının yarıya indiği bölünme hangisidir? Mayoz bölünme
49 Hücrede kromozom sayısının korunduğu bölünme hangisidir? Mitoz bölünme
50 Mayoz bölünme hangi hücrelerde gerçekleşir? Üreme ana hücrelerinde
51 Mitoz bölünme hangi hücrelerde gerçekleşir? Üreme yeteneği olan vücut hücrelerinde
52 DNA ve RNA arasındaki temel fark nedir? DNA çift, RNA tek zincirlidir.
53 DNA'nın kendini eşlemesine ne denir? Replikasyon
54 DNA'dan RNA sentezlenmesine ne ad verilir? Transkripsiyon
55 Tek hücreli olduğu halde ökaryot yapıda canlıları içeren alem hangisidir? Protista alemi
56 Bit hücresine farklı renkler veren plastit hangisidir? Kromoplast
57 Bitkilerde depo görevi yerine getiren plastit hangisidir? Lökoplast
58 DNA'ın kendine has bazı hangisidir? Timin
59 RNA'nın kendine has bazı hangisidir? Urasil
60 Sitoplazma bölünmesine ne ad verilir? Sitokinez
61 Çekirdek bölünmesine ne ad verilir? Karyokinez
62 Bölünmenin tamamlanması hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleşir? Boğumlanma ile
63 Bitki hücrelerinde boğumlanma yerine hangisi oluşur? Ara lamel
64 Ara lamel oluşumunun nedeni nedir? Hücre duvarının boğumlanmaya engel olması
65 Çift zarlı organeller hangileridir? Mitokondri ve plastitler
66 Hücre zarından geçebilecek maddelerin enerjiyle içeri alınmasına ne denir? Aktif taşıma
67 Hücre zarından enerji harcanmadan madde geçişi olmasına ne denir? Pasif taşıma
68 Büyük maddelerin hücre içine alınmasına ne denir? Endositoz
69 Büyük maddelerin hücreden dışarı atılmasına ne denir? Ekzositoz
70 Endositozda katı maddeler alınıyorsa adı ne olur? Fagositoz
71 Endositozda sıvı maddeler alınıyorsa adı ne olur? Pinositoz
72 Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi nedir? Osmoz
73 Su dışındaki küçük moleküllerin pasif geçişine ne denir? Difüzyon
74 Difüzyonda proteinlerin kullanılmasıyla oluşan taşıma şekli nedir? Kolaylaştırılmış difüzyon
75 Kolaylaştırılmış difüzyonda enerji harcanır mı? Harcanmaz.
76 Pasif taşımada enerji harcanır mı? Harcanmaz.
77 Aktif taşımada enerji harcanır mı? Harcanır.
78 Endositoz ve ekzositozda enerji harcanır mı? Harcanır.
79 İnsanda kaç kromozom bulunur? 2n = 46
80 İnsan üreme hücresinde kaç kromozom bulunur? n = 23
81 Kolaylaştırılmış difüzyonu sağlayan yapılar nelerdir? Proteinler
82 Prokaryot hücrelerde metabolik faaliyetler nerede gerçekleşir? Sitoplazmada
83 Benzer görevli hücreler bir araya gelerek ne oluşturur? Doku
84 Amip, öglena, paramesyum gibi canlılar hangi alemde yer alır? Protista
85 Amip gibi canlıların hücre zarı uzantılarıyla oluşturdukları hareket yapıları nedir? Yalancı ayak
86 Hücre zarından çıkan çıkıntılar nelerdir? Sil, kamçı, yalancı ayak.
87 Bitki hücresinde endositoz görülmemesinin nedeni nedir? Hücre duvarının yapısı
88 Hücre duvarı canlı mıdır? Cansızdır.
89 Boşaltımı sağlayan kofula ne denir? Boşaltım kofulu
90 Sindirimi sağlayan kofula ne denir? Sindirim kofulu
91 Tatlı su canlılarında biriken suyu boşaltan yapıya ne denir? Kontraktil koful
92 DNA'nın kıvrılmasıyla ortaya çıkan kıvrımlı yapı nedir? Kromozom
93 Ökaryot canlılarda DNA nerede bulunur? Çekirdek içerisinde
94 Prokaryot canlılarda DNA nerede bulunur? Sitoplazmada
95 Çekirdek zarına ne denir? Karyolemma
96 Çekirdek plazmasına ne denir? Karyoplazma
97 Çekirdeğin içerisinde bulunan zarsız küresel yapıya ne denir? Çekirdekçik
98 Protein sentezi için bilgi taşıyan RNA hangi RNA'dır. mRNA
99 Ribozomun yapısı neyden oluşur? Protein ve rRNA
100 Hücre içi faaliyetleri hızlandıran biyolojik katalizörlere ne denir? Enzim

Yukarıda paylaştığımız hücre ile ilgili 100 soru ve cevapları birçok bilgiyi bir arada bulabileceğiniz bir kaynaktır. Hem kendinizi test edebilir hem de konuyu bu şekilde tekrar edebilirsiniz. Daha detaylı ve sistematik bilgi için hücre konu anlatımı kısmından yararlanmanızı öneriyoruz.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap