Üniter Devlet Nedir?

Üniter devlet yapısı dünyada en yaygın olan devlet yapısıdır. İdarenin tek elden yürütüldüğü, siyasi otoritenin bir merkezde toplandığı devlet sistemine üniter devlet denir. Türkiye Cumhuriyeti bir üniter devlettir. Üniter devlette merkezi otorite bütün diğer kurumların üstünde bir yönetme gücüne sahiptir. Yürütme tek elden yapılır. Anayasa tektir. Bütün yargı mekanizması tek ele ...

Okumaya devam et

Dogmatizm Nedir?

Günlük hayatta dogma veya dogmatik kelimelerini kullanırız. Genellikle bu ifadeleri sorgulanmadan kabul edilen, tartışılamayan inanç, düşünce veya yargılar için kullanırız. Tarih açısından bakarsak insanlık tarihi bir nevi dogmaların tarihidir. Dogma deyince aklımıza eleştiriye kapalı kanılar geliyorsa da mesele bu kadar da basit değildir. Bu yazıda dogmatizm nedir sorusunu irdeleyecek ve ...

Okumaya devam et

Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları

Herhangi bir bölgeyi diğerlerinden ayıran kendine has özelliklerine özel konum denir. Özel konum bir bölgenin çeşitli özelliklerini kapsamaktadır. Bir yerin yükselti, yeryüzü şekilleri, eğim ve bakı gibi özellikleri ile kıta, deniz ve okyanuslara olan uzaklıkları özel konumunun bir parçasıdır. Yine komşu ülkelere, ticaret yollarına, boğaz ve geçitlere, sanayi bölgelerine, önemli madenlere ...

Okumaya devam et

Sitoloji Nedir?

Sitoloji biyolojinin bir alt dalıyken bugün kendi başına bir bilim sahası haline gelmiştir. Hücreyi inceleyen bilim dalına sitoloji denir. Sitolojinin çalışma sahası hücredir. Canlılığın en küçük yapı birimi hücredir. Tek hücreli canlılardan çok hücreli gelişkin canlılara kadar yaşayan bütün organizmalar hücreden meydana gelmiştir. Öyleyse canlılık en temelde hücre bazında ele alınmalıdır. Hücre ...

Okumaya devam et

0 Tam Sayı Mıdır?

Matematikte sayıların sınıflandırılması önemli bir konudur. Çünkü bize sorunun metninde a bir doğal sayı olmak üzere ya da b bir tam sayı olmak üzere ifadeler belirtir. Bu ifadelere göre bizim sorumuzun cevabı değişmektedir. Bu yazıda çok merak edilen 0 tam sayı mıdır sorusuna cevap vereceğiz. Bu soruya cevap verebilmek için ...

Okumaya devam et

Naftalin Nedir?

Naftalin nedir sorusunu yanıtlayabilmek için önce organik molekül kavramını bilmek gerekir. Karbon ve hidrojen içeren bileşikler organik moleküllerdir. Organik molekülleri organik kimya inceler. İşte naftalin de organik bir moleküldür. Organik moleküllerde sadece karbon ve hidrojen bulunursa bunlar hidrokarbon olarak adlandırılır. Bazı organik moleküllerin yapısında oksijen, azot gibi atomlar da olabilir. Naftalin ...

Okumaya devam et

Coğrafyanın Konusu

Coğrafya, yeryüzünü, yeryüzünde meydana gelen olayları ve bu olayların canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafyanın tanımı basit olarak bu şekilde yapılabilir. Coğrafyanın konusu ve bölümleri 9. sınıf müfredatında lise coğrafya dersine başlarken karşımıza çıkar. Bu yazıda coğrafyanın konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Büyük bilim insanı ve filozof Aristo coğrafya teriminden ...

Okumaya devam et