Temel İngilizce

YDS'de En Çok Çıkan 444 Kelime Ve Anlamları

 • abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak
 • abrogate: yürürlükten kaldırmak, son vermek(bir kanuna veya anlaşmaya son vermek)
 • abruptly: aniden, ani ve nezaketsiz biçimde
 • absolute: tam, mutlak, tamamen, kesin
 • abstract: soyut
 • absurd: saçma, gülünç
 • abundant: bol, çok
 • accomplish: başarma, tamamlama
 • accord: uzlaşma
 • accordingly: buna göre
 • accountant: muhasebeci
 • accurate: kesin, doğru, yanlışsız
 • accused: sanık
 • accustomed: alışkın. alışılmış, her zamanki
 • achieve: başarma, elde etme
 • acknowledgement: onaylamak, kabul etmek, tasdik etmek
 • acute: keskin (düşünce), şiddetli, dar açı, çok çabuk ve tehlikeli bir biçime gelen hastalık
 • adapt: uyum sağlamak
 • addicted: bağımlı, tiryaki
 • addiction: bağımlılık
 • additional: ilave, ek
 • adequate: yeterli, uygun, elverişli
 • adjust: ayarlamak, uydurmak, uymak
 • adjustable: ayarlanabilir, uyarlanabilir
 • administrate: yönetmek, idare etmek
 • admirable: takdire değer
 • advanced: ilerlemiş, ileri
 • affable agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir
 • affair: olay, mesele, sorun 
 • affectionate: müşfik. sevecen
 • affluent wealthy: varlıklı 
 • agreeable: razı, hoş, iyi
 • aid: yardım
 • aisle: sıralar arası, yol, geçenek
 • alliance: ittifak
 • ally: müttefik, dost
 • alter Change
 • Ambiguous müphem. birden fazla anlama gelebilen
 • Amend düzeltme. değiştirme
 • Ample gerektiğinden çok. bol
 • Annual yıllık. yıldönümü
 • Anticipate tahmin etmek. ve ona göre davranmak
 • Apparel Clothing. kılık kıyafet
 • Appetite Desire for food. iştah. arzu
 • Appreciate takdir etmek
 • Apprehension Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış
 • Approach yaklaşım. tarz 
 • Approval tasvip. onay; resmi izin
 • Argue tartışma. münakaşa. iddia etme
 • Argument tartışma; sav. iddia
 • Article makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
 • Artisan zanaatçı. esnaf
 • Ashamed utanmak
 • Assassinate suikast yapmak 
 • Asset Advantage kıymetli şey. beceri. erdem
 • Asset servet; değerli nitelik
 • Astonished hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak
 • At once derhal; aynı anda
 • Attack saldırmak
 • Attainment Achievement. başarı. elde etmek. marifet
 • Attempt teşebbüs etmek. denemek
 • Attract cezbetmek. çekmek
 • Available elde edilebilir. müsait
 • Avidity gayret. heves. hırs
 • Award ödül. mükafat
 • Base temel. esas; askeri üs
 • Beneficial faydalı
 • Benefit fayda. yarar 
 • Blame suçlamak
 • Blink Open and close. gözlerini kırpıştırmak
 • Bloom çiçek açmak 
 • Blossom çiçek açmak. canlanmak. gelişmek
 • Blunder gaf. gaf yapmak
 • Border sınır
 • Break off kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak
 • Breakthrough cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
 • Briskly Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik
 • Bruise berelemek. ezmek; bere. ezik
 • Brush up Review tazelemek
 • Brutality Cruelty vahşilik
 • Budget bütçe
 • Bump vurma. toslama; şiş. tümsek
 • Burglar (ev. dükkan) soyan hırsız
 • Bury gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek
 • Call at uğramak 
 • Call off iptal etmek
 • Call on ziyaret etmek; talep etmek
 • Call up telefon atmak
 • Candidate aday. namzet
 • Capable yetenekli. ehliyetli
 • Captivate büyüleme. esir etme, cezbetmek
 • Cautious ihtiyatlı. tedbirli
 • Chance şans. tesadüfen olmak
 • Charge ücret; itham; hamle; şarj
 • Charity sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu
 • Cheer neşe. tezahürat
 • Chemist kimyager; eczacı
 • Choice seçmek
 • Choir koro
 • Clammy yapış yapış; soğuk nemli
 • Clarify açıklamak. açıklık getirmek
 • Clear temizlemek. aklamak. izin vermek
 • Clerk memur. tezgahtar. sekreter
 • Cliff uçurum. sarp kayalık
 • Clog tıkamak. tıkanmak; takunya
 • Coast kıyı
 • Coincidence tesadüf
 • Collar yaka; tasma
 • Collide çarpışma. çarpma
 • Combine birleşmek. birleştirmek
 • Commerce ticaret
 • Compare mukayese etmek
 • Compensation bedel. tazminat. telafi
 • Compete yarışmak; rekabet etmek
 • Competent Capable ehil. yetenekli. yetkili. -
 • Competition yarışma. rekabet. sınama
 • Complaint şikayet etmek 
 • Complete tamamlamak; tamamen
 • Composed birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak
 • Compromise uzlaşmak
 • Conceal gizlemek. saklamak. örtmek 
 • Concurrence Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama
 • Condense yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
 • Confidence güven. itimat
 • Confidence kendine güven
 • Confidential Secret gizli. sır
 • Confirm teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin
 • Confiscated Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek
 • Conflict çelişmek
 • Congratulate tebrik etmek
 • Conscientious Careful vicdanlı; dikkatli
 • Consequence netice ; önem
 • Conserve koruma muhafaza etme
 • Consider hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak
 • Consist of müteşekkil olmak. oluşmak
 • Consistently mütemadiyen. devamlı
 • Constitute teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek
 • Constitution anayasa
 • Contaminate kirletmek; zehirlemek. bozmak
 • Contented halinden memnun. mutlu
 • Cooperation işbirliği
 • Courteous nazik. kibar. saygılı 
 • Coward korkak
 • Creative yaratıcı 
 • Crime suç. cürüm
 • Criminal suçla ilgili; suçlu; cezalı
 • Crooked eğri. çarpık. virajlı. hilekar
 • Crop mahsul
 • Crowd kalabalık
 • Cruelty zulüm. acımasızlık
 • Dabble su serpme; amatörce uğraşma 
 • Deadline son teslim tarihi
 • Decade on yıl
 • Deception aldatma. hile
 • Deceptive aldatıcı. yanıltıcı
 • Dedicate adamak; ithaf etmek
 • Defeat yenme. bozguna uğratmak
 • Deficient eksiz yetersiz. noksan
 • Delicate nazik. hassas. narin
 • Delight sevinç. zevk. haz, 
 • Denial inkar. yok sayma
 • Deny inkar etme
 • Depict göstermek. dile getirmek
 • Deplore teessüf etmek. üzülmek
 • Dept borç
 • Desperate ümitsiz; gözü dünmüş
 • Despondent ümitsiz. meyus
 • Determine belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı
 • Detest nefret etmek. tiksinmek
 • Device alet. aygıt
 • Devote ..-e adamak
 • Diluted sulandırılmış. su katılmış 
 • Diminish azaltmak. küçültmek. eksiltmek
 • Discipline Punish disiplin; cezalandırma
 • Discourteous nezaketsiz. kaba
 • Discreet saygılı. dikkatli ve nazik
 • Discretion basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat
 • Discuss talk about tartışma. münazara etmek
 • Disease hastalık
 • Disgraced Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
 • Disgust iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma
 • Dishonest sahtekar
 • Disintegrate parçalamak. bölünmek
 • Disposition eğilim. mizaç. düzen. tertip
 • Dispute tartışma
 • Dissolve çözmek. dağıtmak. yok olmak
 • Distinguish Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş
 • Distrust güvenmemek
 • Ditch hendek. ark. kanal 
 • Divert başka yöne çevirmek; saptırmak
 • Divide bölmek. ayırmak
 • Divulge Reveal ifşa etmek. açığa vurmak
 • Doubt şüphe. kuşku
 • Drift sürüklenmek
 • Drowsy Sleepy uykulu. uyku veren
 • Duplicate Copy kopyasını yapmak
 • Dwindle Diminishes. giderek azalmakEagerness şevk. istek. arzu 
 • Edge kenar; avantaj 
 • Efficient verimli. randımanlı
 • Elevation kaldırma. yükseltme; terfi
 • Embark (on) gemiye binmek; başlamak
 • Embarrassment utanma. mahcubiyet
 • Emerge meydana çıkmak
 • Emit yaymak. çıkarmak
 • Employer iş veren
 • Encouraging teşvik edici. cesaretlendirici
 • Endearing sevdiren
 • Enhance değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
 • Enlarge büyütmek. genişlemek
 • Enlighten aydınlatmak
 • Enthusiastically şevkle. hararetle
 • Envy kıskanma. gıpta etme 
 • Equivocal Ambiguous iki anlama gelebilen
 • Espionage casusluk
 • Essential gerekli
 • Examine Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek
 • Excessive aşırı. haddinden fazla
 • Exchange karşılıklı değişmek
 • Excuse mazeret 
 • Exempt bağışık; muaf; hariç tutmak 
 • Exhausted bitmiş. tükenmiş. yorgun 
 • Exhibition sergi 
 • Existence varlık 
 • Exotic Unusual  
 • Expand genişle(t)mek. büyümek 
 • Expedition yolculuk; sefer 
 • Explicit Definite açık. sarih 
 • Explore keşif. inceleme gezisi 
 • Explorer kaşif seyyah 
 • Expose ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak 
 • Exposure ifşa; korunmasızlık; poz
 • Extensive büyük. derin. kapsamlı 
 • Extremely; oldukça fazla 
 • Fabric kumaş. doku 
 • Fact gerçek. olgu 
 • Faint Indistinct donuk. baygın 
 • Far uzak; çok 
 • Fatigue yorgun. bitkin; yormak 
 • Fearsome dehşetli. korkunç 
 • Feasible yapılabilir. mümkün 
 • Feeble Weak zayıf. kuvvetsiz 
 • Fever ateş. hararet; humma 
 • Firing. Ateşleme; pişirme; işten atma 
 • Fiscal mali 
 • Flawless kusursuz. defosuz 
 • Flee from Run away kaçmak. firar etmek 
 • Flip fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah  
 • Float aimlessly Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak  
 • Floor zemin 
 • Fluctuate inip çıkmak 
 • Flushed Red kızarmak. utanmak 
 • Foggy Misty, sisli 
 • Fool aldatmak. şaka yapmak. kandırmak 
 • Foolishness aptallık. budalalık 
 • Forecast tahmin etmek 
 • Forestall erken davranıp önlemek 
 • Fortunate şanlı. talihli 
 • Frank açık sözlü. içten. samimi
 •  Frightened korkmuş 
 • Fume pis kokulu gaz. yaymak 
 • Futile boşuna. beyhude
 •  Gain kazanmak. elde etmek
 •  Gash Deep cut derin yara 
 • Germinate Grow çimlenmek. çimlendirmek 
 • Gift hediye; yetenek 
 • Giggle kıkırdamak 
 • Gist Main idea ana fikir 
 • Gleeful neşe dolu  
 • Globe küre  
 • Goods mallar. eşya 
 • Govern yönetmek. idare etmek 
 • Grievance Complaint  
 • Grumbles Complains şikayet. yakınma 
 • Halt mola. durma 
 • Harsh sert. kaba. haşin 
 • Hasten acele etmek. ettirmek 
 • Have faith in inancı olmak 
 • Hazardous tehlikeli. zararlı 
 • Heat ısı. ısıtmak
 • Hectic Very busy heyecanlı. telaşlı 
 • Hence bu nedenle. bundan dolayı
 • Herd sürü; ayak takımı 
 • Hesitate tereddüt etmek. çekimsemek
 • Hide sakla-n-mak
 • Highway anayol
 • Hike Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak
 • Hinted Indirectly suggested. ima etmek
 • Hoax Trick şaka. oyun; hile
 • Homeless evsiz
 • Honest samimi. dürüst 
 • Hug kucaklamak. sarılmak  
 • Huge kocaman. büyük 
 • Humorous komik. güldürücü
 • Hurl Throw, fırlatmak. sav
 • Ignore pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek
 • Impartial yansız
 • Imprecise kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz
 • Impression izlenim. etki
 • Impromptu Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlam 
 • Improve ilerletme. geliştirme
 • In charged sorumlu. görevli
 • Inadvertent kasıtsız. elde olmayan
 • Incline eğilme. aşağı eğilme
 • Inconsiderate başkalarını düşünmez. düşüncesiz
 • Incredible inanılmaz
 • Incurable tedavi edilmez. çaresiz
 • Indecisive kararsız. kesin olmayan
 • Indication anlatma. belirti. gösterge 
 • Indifferent kayıtsız. umarsız
 • Indispensable vazgeçilmez. zorunlu
 • Indistinct belirsiz. bulanık
 • Induce kandırmak. ikna etmek
 • Industrious çalışkan. gayretli 
 • Inert Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz 
 • Inflammable kolay tutuşan. parlayıcı 
 • Influence etki
 • Initial First ilk. başlangıç
 • Insignificant Değersiz önemsiz. belirsiz.
 • Insist ısrar etmek
 • Insolent Rude küstah. terbiyesiz
 • Inspire telkin etmek. ilham etmek
 • Instructive öğretici. eğitici
 • Insult hakaret etme. hor görme
 • Intensity güçlülük. yoğunluk
 • Intention niyet
 • Interfere müdahale etme. çatışma. engelleme
 • Interfere with yoluna çıkmak. engellemek. karışmak
 • Intermittent kesik kesik. aralıklı
 • Intrepid Yılmaz, korkusuz. cesur
 • Intricate Complicated karışık. girift
 • Investigator dedektif. araştırıcı
 • Investment yatırım. sağlanan gelir
 • Irrelevant konu dışı. ilgisiz
 • Irresponsible sorumsuz
 • Issue konu; yayım-baskı
 • Item adet. tane; madde; konu-fıkra
 • Jam sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham
 • Landscape manzara
 • Lane dar yol; şerit
 • Law hukuk. kanun
 • Leading önde olan. kılavuzluk eden
 • Leak sızıntı. çatlak 
 • Lecture ders. konferans
 • Liability sorumluluk. yükümlülük
 • Limp topallamak. aksamak
 • Lingered kolay kolay ayrılmak; 
 • Litter çöp
 • Locate bulunma. bir yerde yerleşmiş olma 
 • Lofty High yüce. yüksek. azametli
 • Lonely yalnız. kimsesiz. tenha
 • Look up to Respect hayran olmak. örnek almak
 • Luck şans. talih. uğur
 • Majority çoğunluk
 • Management idare. yönetim
 • Manufacture imal etmek
 • Means yol. yöntem. araç
 • Meddle Interfere karışmak. burnunu sokmak
 • Medicine tıp. ilaç
 • Meditative Thoughtful derin derin düşünen
 • Melt eri-t-mek. yumuşa-t-mak
 • Memorize ezberlemek
 • Mend Repair tamir etmek
 • Merge Become one birleşmek. içine katmak
 • Messy dağınık. düzensiz
 • Mild ılımlı. hafif. ılıman
 • Misty sisli. bulanık
 • Misuse suiistimal; yanlış kullanım
 • Moderate ılımlı
 • Moist nemli. ıslak
 • Mold şekil vermek. kalıp 
 • Monster canavar
 • Mud çamur; iftira
 • Neglect ihmal etmek
 • Negligible ihmal edilebilir
 • Nod onaylamak. başını sallamak
 • Notify bildirmek. haber vermek
 • Notorious adı çıkmış. kötü şöhretli
 • Novelist romancı
 • Object itiraz etmek
 • Objection itiraz; sakınca
 • Obligation mecburiyet
 • Obscured Hidden, saklı. anlaşılması güç,
 • Obsess aklına takılmak. fikri sabit yapmak
 • Obstinate Stubborn. inatçı
 • Occasion fırsat. vesile. önemli gün. özel olay
 • Odorless kokusuz
 • Of his own accord Voluntarily. kendi isteğiyle
 • On strike grevde
 • Open-minded Açık fikirli
 • Opinion fikir
 • Orchid orkide
 • Outline ana hat. taslak
 • Output ürün. verim. çıktı
 • Outrageous nefret uyandırıcı. öfkelendirici
 • Overdue vadesi geçmiş. gecikmiş
 • Overemphatic fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı
 • Overseas deniz aşırı
 • Oversimplify aşırı basitleştirme
 • Overturn Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek
 • Owing to sayesinde; yüzünden dolayı
 • Pace Speed adım. hız
 • Pain acı. sızı. ağrı 
 • Pale solgun
 • Participate iştirak etmek
 • Partner ortak
 • Passageway pasaj. geçit
 • Pay attention to dikkatini vermek 
 • Peculiarity özellik; ...-e özgü olma; tuhaflık
 • Percent yüzde
 • Personality şahsiyet
 • Pessimistic kötümser
 • Phony sahte. düzmece
 • Pick up toplama. devşirme
 • Plentiful bol; bereketli
 • Plunge dalma. fırlama
 • Poetic şiirsel
 • Point of view bakış açısı
 • Policy politika; davranış biçimi; poliçe
 • Polish cilalamak. boyamak
 • Poll oylama. anket
 • Pollute kirletmek
 • Postpone ertelemek
 • Praised övmek
 • Precaution tedbir. önlem
 • Precisely tam olarak; kesinlikle
 • Prediction tahmin
 • Premium sigorta primi; ödül. prim
 • Presume varsaymak
 • Pretense rolüne girme. bahane
 • Pretext bahane
 • Prevent engellemek. korumak
 • Preview ilk gösterim
 • Previous önceki. sabık
 • Pride gurur. iftihar
 • Prior to öncelikli. daha önemli
 • Private özel; şahsa ait
 • Prodigious Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
 • Profilic çok eser veren
 • Profound derin; bilgili; etkileyici
 • Promote terfi ettirmek
 • Promotion terfi
 • Propose önerme. niyet etme. evlilik teklifi
 • Prospects başarı şansı
 • Prove kanıtlamak; çıkmak
 • Punctual dakik
 • Punctuality Being on time
 • Purify temizlemek. arındırmak. saflaştırmak
 • Pursue peşine düşmek. izini sürmek
 • Put off elbisesini çıkartmak
 • Quarter çeyrek; bölge. semt; askeri kışla
 • Quartet dörtlü
 • Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
 • Rate oran
 • Readily Easily kolayca. seve seve
 • Readily isteyerek. gönülden
 • Recast yeniden çıkarmak. değiştirmek
 • Recent yakında olmuş
 • Recession gerileme. durgunluk. azalma
 • Reckless aldırışsız. kayıtsız
 • Reckon hesaplamak. tahmin etmek
 • Recover iyileşmek. yeniden elde etmek
 • Recruit üye yapmak; işe almak
 • Refrain from kendini tutma. sakınma
 • Refugee mülteci
 • Refute yalanlamak. çürütmek
 • Regarded as gibi görülmek. kabul edilmek
 • Region bölge
 • Rejection ret
 • Relent yumuşama. gevşeme. merhamete gelme
 • Relentless amansız; acımasız. merhametsiz
 • Reliance geven. itimat
 • Relief Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
 • Relieve hafiflemek. rahatlamak
 • Reluctant isteksiz. tereddütlü
 • Reluctantly gönülsüzce
 • Remark söz söyleme; fark etme
 • Remarkable dikkate. sözü edilmeye değer
 • Remove çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek
 • Renovation yenileme. tecdit. onarım
 • Represent temsil etme
 • Reprimand azar. paylama
 • Reprove azarlama. paylama
 • Reputation ün. itibar
 • Require gerektirmek; istemek
 • Reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat
 • Resign istifa etmek. ayrılmak
 • Resignation istifa; kabullenme
 • Resonance tınlama
 • Respect saygı. hürmet
 • Restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
 • Restraint zaptetme. sınırlama. hakim olma
 • Restriction sınırlama
 • Resultant sonucunda ortaya çıkan
 • Reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme
 • Revere Loved saymak. saygı göstermek
 • Revise gözden geçirmek
 • Revive yeniden canlan-dır-mak
 • Reward ödül
 • Ridiculous Absurd. Gildings derecede saçma
 • Rim Edge kenar
 • Rival rakip
 • Rot çürüme. çürük ; zırva
 • Rub ovma. ovalama
 • Rugged zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü
 • Rule out Reject 
 • Runaway kaçak 
 • Rush aceleyle koşmak. hücum etmek
 • Saucer çay. fincan tabağı
 • Scattered dağınık
 • Scheme plan. tasarı
 • Scholarly çok derin. bilgili. bilimsel
 • Scholarship burs; irfan. ilim 
 • School board okul yönetimi
 • Scold azarlama. paylama
 • Scorch yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek
 • Scratch tırmalamak. kazımak. kaşınmak
 • Sealed mühürlü
 • Seam dikiş yeri. bağlantı yeri
 • Seed tohum 
 • Seek araştırmak. bulmaya çalışmak
 • Seize tutmak. yakalamak. zaptetmek
 • Select; seçmek. ayırım
 • Selfish bencil 
 • Sensitive duyarlı
 • Separate ayırmak
 • Serene sakin; yüce
 • Severe acı. sert. şiddetli
 • Shade gölge
 • Shape şekil
 • Shareholder hissedar
 • Shattered mahvolmuş. bitmiş; yorgun
 • Shield Protect, kalkan; korumak
 • Shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi 
 • Shipping gemiler; sipariş alıp gönderme
 • Shout bağırmak
 • Shrewd Clever, kurnaz. açık göz
 • Sinful günahkar 
 • Sink dibe batmak 
 • Skillful becerikli
 • Skip atlamak 
 • Slope eğim
 • Sly sinsi
 • Smooth yumuşak
 • Sneer dudağını bükmek. küçümsemek 
 • Soothe Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak
 • Sophisticated karmaşık. girift, 
 • Spectacle görülecek şey. 
 • Sphere. Globe küre
 • Spokesperson sözcü
 • Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
 • Squeeze sıkmak. ezmek
 • Staff personel. çalışanlar kadrosu; kurmay
 • Statue heykel
 • Stature boy-pos; önem; kişilik
 • Stayed late Lingered. oyalanmak
 • Steady düzenli. sabit
 • Stem from -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak
 • Step adım. basamak
 • Stern sert. müsamahasız 
 • Stiff katı. sert. kıran kırana
 • Stingy cimri. eli sıkı
 • Stockholder hissedar
 • Straighten doğrultmak
 • Strain kendini zorlamak. gayret göstermek
 • Stray başıboş. Homeless 
 • Stretch germek. esnetmek
 • Struggle çabalamak. mücadele etmek
 • Stubborn inatçı dik başlı
 • Subsidize Para vermek. desteklemek
 • Subtle ince. narin; zeka işi 
 • Sufficient yeterli
 • Summary Özet
 • Superficial yüzeysel. üstünkörü
 • Superior daha üstün
 • Supplementary takviye. ek
 • Surgeon cerrah. operatör
 • Surmount üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek
 • Surpass aşmak. üstün olmak
 • Survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
 • Susceptible to kolay etkilenen. dayanıksız. hassas
 • Suspicion şüphe. zan
 • Sustain devam ettirmek. korumak
 • Swell Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek
 • Symptom Sign semptom. belirti
 • Synopsis Summary özet
 • Tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
 • Talent yetenek
 • Tax vergi
 • Tax-exempt vergiden muaf
 • Tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
 • Tempt ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak
 • Testimony tanıklık. ifade
 • Thorough tam. dikkatli eksiz
 • Thoughtful düşünceli
 • Thrifty tutumlu. idareli
 • Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
 • Tilted Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil
 • Tiny küçük. ufacık 
 • Top üst. zirve 
 • Torn yırtık
 • Tower kule
 • Trace Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek
 • Trail sürüklemek. gezdirmek; izlemek
 • Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
 • Tranquil serene sakin. huzurlu
 • Transaction iş görme
 • Treachery ihanet
 • Treatment muamele. davranış; tedavi
 • Treatment muamele, davranış; tedavi
 • Trial deneme; duruşma
 • Triumph zafer. başarı
 • Trivial abes; bayağı; cüzi
 • Trust güvenmek
 • Trust güvenmek. inanmak
 • Tunnel Underground passageway
 • Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek
 • Underground metro; yer altı
 • Undermine baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek
 • Underrate hafife almak. küçümsemek
 • Unhesitatingly tereddüt etmeden
 • Union birlik; sendika 
 • Unique biricik; tek; eşsiz
 • Unpardonable affedilemez
 • Unpleasant nahoş ; tatsız
 • Unrehearsed provasız 
 • Unrestrained denetimsiz. frenlenmemiş. serbest
 • Unwillingly istemeyerek
 • Unwillingness isteksizlik
 • Vacant boş. açık; dalgın
 • Vague müphem. belirsiz. şüpheli
 • Vanity Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik
 • Varied değişik. çeşitli; değişken
 • Vast çok geniş. engin. pek çok
 • Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
 • Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
 • Victim kurban
 • Victory Triumph. zafer
 • Violent sert. şiddetli. zorlu
 • Vital hayati önemde
 • Voluntarily gönüllü olarak
 • Vote oy vermek
 • Vulnerable Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan
 • Wasteful savurgan. müsrif
 • Weakness zayıflık; zaaf
 • Wealthy zengin; varlıklı
 • Wealthy zengin. varlıklı
 • Wheel tekerlek
 • Whip kamçı; kamçılamak
 • Wise akıllı. akıllıca. mantıklı
 • Withdraw çekmek. çekilmek. ayrılmak
 • Wither Dry up solmak. soldurmak. sindirmek
 • Witness Şahit
 • Wrinkle buruşmak. kırışmak
 • Yield to kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak
 • Zinnia zenya çiçeği

yds'de en çok çıkan kelimeler

Yorumlar
Sen de Yaz