Konular

Destek ve Hareket Sistemi

Lys 25.04.2017 - 08:19

düz kasDestek ve Hareket Sistemi Destek ve hareket sistemi gelişmiş hayvanlarda bulunan bir sistemdir. Bu konu çerçevesinde

Daha Fazlası

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Lys 06.01.2017 - 04:41

soygaz lewis gösterimiKimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal türler arası etkileşimler kimya dersinin önemli bir konusudur. Evrende bulunan bütün maddeler

Daha Fazlası

Radyoaktivite

Ygs 01.01.2017 - 14:19

$_{\rm{a}}^{\rm{b}}{\rm{X}} \to _{\rm{c}}^{\rm{d}}{\rm{Y + }}_{\rm{e}}^{\rm{f}}{\rm{Z}}$Radyoaktivite Atomun çekirdeğinin bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapmasına doğal radyoaktiflik, bu tür ışıma yapan

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 24.12.2016 - 17:53

Bölme işlemiBölme Bölünebilme A) Bölme Bölme işleminde; A = B.C + K  biçiminde gösterilir. Bir bölme işleminde;

Daha Fazlası

Atom ve Yapısı

Ygs 24.12.2016 - 17:34

atom teorileriAtom ve Yapısı Kimya dersi için atomu tanımak, atom ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak çok

Daha Fazlası

Mantığın Alanı

Lys 20.12.2016 - 05:39

akıl ilkeleri tablosuMantığın Alanı Mantık, Yunancada hem konuşma hem de akıl anlamına gelen “logos” ’un karşılığıdır. Logos Arapçada

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Lys 16.12.2016 - 18:55

paramesyumBoşaltım  Sistemleri Canlılarda metabolizma sonucu hücre ve dokularda bazı zararlı maddeler oluşur. Bu maddelerin organizmadan uzaklaştırılmasına

Daha Fazlası

Din Felsefesi

Ygs 13.12.2016 - 09:43

Din Felsefesi Dinin temel iddiaları üzerinde nesnel, kuşatıcı ve tutarlı bir biçimde düşünme çabasına din felsefesi denir. Din felsefesinin temel amacı: Genel olarak dinin doğası, dinin anlamı, dinsel bilgi, dinin bilimle ilişkisi, dinin insan ha­yatındaki yeri, Tanrı’nın varlığına ilişkin ileri sürülen kanıtları anlama, açıklama ve değerlendirmektir. Din: insan ve evren hakkında bilgi veren

Daha Fazlası

Estetik

Ygs 13.12.2016 - 09:43

Sanat Felsefesi (Estetik) "Estetik", Yunanca "aisthesis" sözcüğünden gelmektedir. Te­mel algı, ilk duyum anlamına gelir. Estetiği bağımsız bir fel­sefi disiplin haline getiren ise Alman düşünürü A.G. Baumgarten (1714 - 1762) dir. Baumgarten. "Aesthetica (estetika)" adlı yapıtında, estetiği "duygu bilgisinin bilimi" diye betimle­miştir. Estetik duyusal bilginin bilimidir ve duyusal alanı ko­nu edinir. Duyu

Daha Fazlası

Siyaset Felsefesi

Ygs 13.12.2016 - 09:43

Siyaset Felsefesi İnsanların yönetimiyle ilgili iktidarı, iktidarın nasıl oluştuğunu, kaynağını, bireyle ilişkisini, varlığını, nasıl ve ne şekilde sürdürüldüğünü, mevcut yönetimden daha iyi bir yönetimin müm­kün olup olmadığını, yönetim ile ilgili evrensel ölçütleri, genel kavramları sorgulayan felsefedir. Siyaset Felsefesinin Konusu ve Amacı  Siyaset felsefesinin iki temel işlevi ve amacı vardır. Birincisi kavramsal, İkincisi normatiftir.

Daha Fazlası

Ahlak Felsefesi

Ygs 13.12.2016 - 09:42

Ahlak Felsefesi Ahlâk felsefesi, Yunanca ethike, etos (töre, ahlâk) kelimesin­den türemiştir. Ahlâk felsefesinin konusu, insanın kişisel ya da toplumsal yaşamdaki eylemleri ve bu eylemlerin dayan­dığı ilkelerdir. Çünkü insan, hem düşünen hem de davranış­larda bulunan bir varlıktır. İnsanın, davranışta bulunurken yaşadığı toplumun benimsediği ahlâki kurallara uyması ge­rekir. Ahlâk felsefesi, İnsanların kişisel ve toplum­sal

Daha Fazlası

Varlık Felsefesi

Ygs 13.12.2016 - 09:42

Varlık Felsefesi Varlık felsefesi, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, ya­pısını, ilkelerini ve türlerini inceleyen felsefe disiplinidir. Var­lıkla ilgili her türlü konu ve soruyu araştırma alanına alır. Var­lık felsefesinin ele aldığı varlık, duyularla algılanan sınırlı ve göreli nesnel dünyaya ait değildir. Aksine, bunların da ken­disine bağlı olduğu genel, nesnel dünyaya ait varlıktır. Varlık

Daha Fazlası
Özetler

Bölme Bölünebilme

Ygs 15.02.2017 - 16:30

bölme bölebilme özetBölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Fonksiyonlar

Ygs 28.01.2017 - 08:19

Fonksiyonlar Konu Özeti A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Bu yüzden fonksiyonların iyi anlaşılması için bağıntı konusunun iyi öğrenilmesi gerekir.  x ∈ A ve y ∈ B olmak üzere A'dan B'ye bir fonksiyon f ise: f : A →

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Lys 16.12.2016 - 18:56

boşaltım tablosuBoşaltım Sistemleri Özet Bir hayvanın vücut sıvılarının kimyasal yapılarının düzenlenmesi (ozmoregülasyon), büyük ölçüde dış ortamla içteki

Daha Fazlası

Hücrede Zarından Madde Geçişleri

Ygs 10.12.2016 - 05:15

madde iletimiHücrede Madde Geçişleri Özet Hücre zarı seçici geçirgen olma özelliğinden dolayı, bütün maddelerin hücre içerisine girmesini

Daha Fazlası

Osmanlı Yükselme Devri

Ygs 09.12.2016 - 08:32

Yükselme Devri Özet Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedilmesiyle başlar (1453), Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle son bulur (1579). Bu dönemin padişahları şunlardır: Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat (ilk beş yılı). II. Selim'in tüm iktidarı ve III. Murat'ın ilk yılları "Sokullu Devri"

Daha Fazlası

Eskicağ Medeniyetleri

Ygs 21.11.2016 - 23:08

Eskiçağ Medeniyetleri Özet Anadolu ve Türk tarihini anlamak için burayı etkileyen eskiçağ medeniyetlerini bilmek gerekir. Anadoluda ve çevresinde birçok eskiçağ medeniyeti kurulmuştur. Bu medeniyetleri özetleyecek şekilde kısaca inceleyelim. Asya'da Kurulan İlk Medeniyetler Anadolu Medeniyetleri Tarih boyunca çok sayıda toplumun dikkatini çeken ve bir o kadar da uygarlığa sahne olan Anadolu'da medeniyet Yontma Taş Devri'nde

Daha Fazlası

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar

Ygs 18.10.2016 - 13:55

geometrik kavramlar özetGeometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Konu Özeti Geometri dersinde başarılı olmak için geometrik kavramlar hakkında bilgi

Daha Fazlası

İslam Tarihi

Ygs 09.10.2016 - 08:08

İslam Tarihi Özet İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir. Hz. Muhammed Devri Hz. Muhammed 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi ve peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

Daha Fazlası

Ortaçağ'da Avrupa

Ygs 05.10.2016 - 07:44

Ortaçağ'da Avrupa Özet Ortaçağ'da Avrupa tarihini özetlemek için birkaç nokta üzerinde durmak gerekir. Ortaçağ avrupası kilise, feodalite ve Haçlı Seferleri çerçevesinde şekillenmiştir. Klise ve Papalık Ortaçağ Avrupası'nda kileselerin sosyal hayata çok büyük etkisi vardı. Hristiyanların iki büyük mezhebi vardı. Bu mezheplerden Katolik mezhebinin dini lideri Papa Roma'da oturuyordu. Ortodoks mezhebinin lideri Patrik ise

Daha Fazlası

Anafilaksi

Tus 05.09.2016 - 16:25

Anafilaksi Tedavisi: Tanım: Duyarlı kişilerde yabancı antijenlerle karşılaşma sonucu oluşan, aniden başlayan, IgE aracılığı ile mast ve bazofil hücrelerinden kimyasal mediyatörlerin salınımı

Daha Fazlası

Agresyon

Tus 05.09.2016 - 15:53

largactil ampulAgresyon (Saldırganlık):  Norodol + Akineton + Largactil aynı enjektöre çekerek IM yaptır ve sevk et. (

Daha Fazlası

MI

Tus 03.09.2016 - 12:47

Miyokard Enfarktüsü 1) EKG çekilir, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönderilir. 2) Oksijen verilir. 3) 300

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Log e dediğiniz şey e tabanındaki logaritmadır. Logaritmada bir taban bir de üst olduğunu biliyoruz. Logex kısaca lnx şeklinde ifade edilir. Tabanın e olduğu durumdaki logaritmaya doğal logaritma denir. Euler sayısı da denen e sayısı doğal logaritmanın tabanıdır ve sabit bir sayıdır.  İle...

Devamını Gör

Kandaki glikoz miktarını düzenleyen hormonlar insülün ve glukagon hormonlarıdır. Bu hormonlar birbirine zıt çalışırlar. İnsülün kan şekerini düşürmeye, glukagon ise yükseltmeye yarar. Kan şekeri dediğimiz zaten kandaki glizok miktarıdır. Bu miktar kand...

Devamını Gör

Bahsettiğiniz durum üstlü sayılarda çarpma işlemi ile ilgildir. Üstlü sayılarda çarpma yaparken iki durum bize kolaylık sağlar. Üsler aynı ise tabanlar çarpılır. Tabanlar aynı ise üsler toplanır. Üstlü sayılarda üsler a...

Devamını Gör

Bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans denir. Bir tam dalga için gereken süre periyottur. Bu nedenle periyot ve frekans doğru oranlıtılı değil ters orantılıdır. Periyot T ile, frekans ise f eli gösterilir. Sonuç olarak T = 1/f eşitliğinden söz edebiliriz. Ya da T.f =...

Devamını Gör

Sorduğunuz soruda ilk dört seçenekte soru sorulmuştur. Anlamı güçlendirmek için sorulan bu sorularla istifham yapılmıştır. Son seçenek olan E seçeneğinde soru sorma anlamı yoktur. Güneş söndü mü derken güneş söndüğü...

Devamını Gör

Sorunuz bir gazlarda basınç sorusudur. Bu soruyu cevaplayabilmek için gazlar konusunu iyi bilmemiz gerekir. Gazlarda temel eşitlik P.V = n.R.T eşitliğidir. Bu eşitliğe göre basınç yani P ile hacim yani V ters orantılıdır. Sorduğunuz soruda diğer koşulların aynı olduğu var...

Devamını Gör

Biyolojik sınıflandırmada tür en alt birimdir. En üst birim ise alemdir. Alemden türe gidildikçe ortak özellikler artmaktadır. Eğer eksik bilginiz varsa canlıların sınıflandırılması konusuna bakmanızı öneririz. Sorunuza gelecek olursak aynı türden olan iki canlı...

Devamını Gör

Edebiyata giriş için önemli bir soru sormuşsunuz. Bu soruyu bir yazı ile cevaplamıştık. Edebiyat nedir adlı yazıyı okumayı öneririz. Edebiyat zihinde tasarlanın yazılı ve sözlü ifadesidir. Kavramsal olarak edebiyat, pratik amaçlardan ziyade sanatsal amaçlarl...

Devamını Gör

11. Sınıftaysanız üniversiteye hazırlık sürecinde kritik bir dönemdesiniz demektir. Üstelik sayısal öğrencisiyseniz vakit kaybetmeden ders çalkışmaya başlamanız gerekir. Normal okul derslerine zaten çalışırsınız ama bunun dışında bir sınava hazırlık maratonunu...

Devamını Gör

Enzim ve glikoz arasında birçok fark vardır. Enzimler protein yapılı kompleks bileşiklerdir. Vücutta düzenleyici olarak görev alırlar. Vücudumuzdaki reaksiyonlarda birbirinden farklı sayısız enzim kullanılır. Enzimler polimer yapıdadır. Hücre zarından geçemezle...

Devamını Gör