Temel İngilizce

ingilizcede En Çok Kullanılan 555 Fiil Ve Anlamları

abate: azalmak

abdicate: vazgeçmek, çekilmek, feragat etmek

abolish: yürürlükten kaldırmak

accelerate: hızlandırmak

accomplish: başarmak

account for: hesabını vermek, açıklamak

achieve: başarmak

acquire: kazanmak

act: hareket etmek

act as: -lık yapmak, etme

act on behalf of: nin lehinde

activate: harekete geçirmek

active in/on: da aktif olmak

adapt: uyarlamak

adjust: uydurmak, ayarlamak

administer: yönetmek

admonish: uyarmak

adopt: evlat edinmek

advance: ilerlemek

advertise: ilan etmek

advise: öğüt vermek

advocate: desteklemek

add: eklemek

address: hitap etmek

aid: yardım etmek

align: düz bir yere koymak

allocate: pay etmek, bölüştürmek

allow: izin vermek

amend: düzeltmek, ıslah etmek

analyze: analiz etmek, çözümlemek

anticipate: tahmin etmek, sezinlemek

apply: başvurmak

appoint: tayin etmek

appraise: değer biçmek, değerlendirmek

approve: uygun bulmak, hoş karşılamak

arbitrate: hakem sıfatıyla karar vermek

arrange: düzenlemek

articulate: açıkça ifade etmek

ascertain: tahkik etmek, soruşturmak

assemble: monte etmek, kurmak

assert: ileri sürmek, iddia etmek

assess: değerbilmek

assign (was): ayırmak, tahsis etmek

assimilate: benzetmek, özümlemek

assist: yardım etmek

assume: sanmak, üzerine almak

assure: temin etmek, söz vermek

attain: ulaşmak, erişmek

attend: devam etmek, gidip hazır bulunmak

audit: dinlemek, denetlemek

augment: artırmak, artmak

author: yazmak, yazarlık yapmak

automate: otomatikleştirmek

avoid: kaçınmak, çekinmek

backtrack: aynı yere geri dönmek

balance: dengede tutmak, karşılaştırmak

become: olmak, yakışmak

branding: markalaştırma

breakground: temel kazmak

brighten: şenlendirmek, aydınlatmak

bring: getirmek, neden olmak

bring out: ortaya çıkarmak, göstermek

budget: bütçe hazırlamak, planlamak

build: inşa etmek, kurmak

buy: satın almak

calculate: hesaplamak

calibrate: ince ayar yapmak

canvass: oy veya sipariş toplamak

catalogue: -in katoloğunu yapmak

chair: başkanlık etmek

challenge: meydan okumak

change: değiş(tir)mek, para bozdurmak

chart: tablosunu çıkarmak

check: önlemek, durdurmak, kontrol etmek

clarify: arıtmak, süzmek, açıklamak

classify: sınıflara ayırmak

clear: temizlemek, kurutmak

close: kapa(t)mak, sona erdirmek

coach: eğitmek, antrenman yaptırmak

co-author: ortaklaşa yazmak

co-develop: birlikte gelişmek

co-direct: birlikte yönetmek

collaborate: işbirliği yapmak, birlikte çalışmak

collect: toplamak, biriktirmek

co-manage: ortaklaşa yönetmek

command: emretmek, yönetmek

commend: emanet etmek, övmek

communicate: nakletmek, bildirmek, haberleşmek, iletişim kurmak

compare: karşılaştırmak

compile: derlemek

complete: tamamlamak

compose: bestelemek

compute: hesap yapmak

computerize: bilgisayarla hesaplamak

conceive: tasarlamak, kurmak

conceptualize: kavramsallaştırmak

conciliate: gönlünü almak, yatıştırmak

condense: koyulaşmak

conduct: rehberlik etmek

confront: yüzleştirmek

conserve: korumak

consolidate: sağlamlaştırmak

construct: inşa etmek

consult: bakmak

contact: bağlantı kurmak

contract: kapmak (a tutulmak)

contribute: katkıda bulunmak

control: kontrol etmek

convert: dönüştürmek

convince: inandırmak, ikna

co-operate: işbirliği yapmak

co-ordinate: koordine etmek

correct: doğrulamak

correlate: karşılıklı ilişkisi olmak, bağdaştırmak

correspond: uygun olmak, haberleşmek, yazışmak

corroborate: doğrulamak

counsel: tavsiye etmek

create: yaratmak

critique: eleştiri yazısı

culminatein: en son noktaya erişmek

cultivate: yetiştirmek

deal with: ile meşgul olmak

decide: karar vermek

decrease: azaltmak

defecate: sıçmak

defer: sonraya bırakmak

define: tanımlamak

delegate: yetki ile göndermek

deliver: teslim etmek

demand: talep etkek, istemek, hak iddia etmek

demonstrate: göstermek

denigrate: kötülemek

deploy: açmak, yaymak

design: planını çizmek

detail: ayrıntılı olarak anlatmak

detect: ortaya çıkarmak

determine: kararlaştırmak

devastate: harap etmek

develop: geliştirmek

devise: tasarlamak, icat etmek

diagnose: teşhis etmek

direct: doğrulamak

discover: keşfetmek

discredit: kötülemek

discuss: tartışmak

disestablish: yerinden etmek

disparage: kötülemek

dispense: dağıtmak

display: göstermek

disprove: çürütmek

disregard own: aldırmamak, ihmal etmek

dissect: dikkatle incelemek

distribute: bölüştürmek

divert: dikkatini dağıtmak

document: belgelemek

double: katlamak

draft: taslağını çizmek

dramatize: drametikleştirmek

draw: resmini çizmek

drawattention: dikkat etmek

drive: araba sürmek

earn: kazanmak

edit: yayına hazırlamak

educate: eğitmek

effect: etkilemek

electrify: heyecanlandırmk

eliminate: elemek

embark on: -e başlamak, girişmek

embellish: süsleyerek güzelleştirmek

empathize: kendini başkasıyla özdeşleştirmek

employ: görevlendirmek

enable: imkan tanımak

enact: yasa çıkarmak

encourage: cesaretlendirmek

enforce: zorla kabul ettirmek

engineer: değişiklik yapmak

enhance: çoğaltmak

enlarge: genişletmek

enlist: askere almak

ensure: garantiye almak

entertain: eğlendirmek

equip: donatmak

establish: kurmak, tesis etmek

estimate: tahmin etmek

evaluate: değer biçmek

examine: incelemek

exceed: aşmak

execute: idam etmek

exercise: alıştırma yapmak

exhibit: göstermek

expand: genişlemek

experiment: deney yapmak

expiate: kefaret vermek

explain: açıklamak

express: ifade etmek

extract: seçip çıkarmak

fabricate: imal etmek

facilitate: kolaylaştırmak

familiarize: alıştırmak

fashion: biçimlendirmek

figure: biçim vermek

file: sıralamak

fill: doldurmak

filter: süzmek

finance: finanse etmek

find: bulmak

fix: düzenlemek

focus: bir noktaya toplamak

fold: katlamak

follow: izlemek

forecast: tahmin etmek

forge: devir dönmek

form: oluşturmak

formulate: formulleştirmek

forward to: göndermek, sevk etmek

foster: beslemek

found: desteklemek

functionas: olarak işlev görmek

gain: kazanç elde etmek

gather: sonuç çıkarmak

generate: üretmek, oluşturmak

govern: yönetmek

graduate: mezun etmek

guide: klavuzluk etmek

handle: control altında tutmak

head: yönelmek

help: yardım etmek

hire: kiralamak

identify: tanımak

illustrate: örneklerle açıklamak

imagine: hayal etmek

implement: yerine getirmek

improve: geliştirmek

improvise: hemen söylemek

increase: çoğaltmak

index: sıralamak

indoctrinate: öğretmek

influence: etkilemek

inform: haberdar etmek

initiate: başlatmak

innovate: buluş yapmak

inspect: denetlemek

inspire: ilham vermek

install: yerleştirmek

instigate: kışkırtmak

instil: fikir aşılamak

institute: kurmak

instruct: bilgi vermek

instrument: çalgı çalmak

insure: garantilemek

integrate: bütünleşmek

interface: sınırlı olmak

interpret: yorum yapmak, tercümanlık yapmak

intervene: arada olmak

interview: röportaj yapmak

introduce: tanıştırmak

invent: icat etmek

inventory: sayım çizelgesi yapmak

invest: yatırım yapmak

investigate: soruşturmak

involve: içermek

judge: değerlendirmek

juggle: hile yapmak

justify: haklı çıkarmak

keep: korumak

kindle: tutuşturmak

launch: piyasaya sürmek, hızla atmak

lead: yönetmek

learn: öğrenmek

lecture: konferans vermek

legitimate: yasal olmak

leverage: etkilemek, kontrol etmek

liaison: bağlantı, ilişki

lift: yükseltmek

listen: dinlemek

locate: yerini öğrenmek

log/document: kaydetmek (deftere)

maintain: sürdürmek

manage: başarmak

maneouvre: manevra yap(tır)mak

manipulate: elle işlemek, beceriyle kullanmak

map: haritasını çıkarmak

market: pazarlamak

master: e hakim olmak

measure: ölçmek

mediate: arabuluculuk etmek

meetwith: biriyle tanışmak

mentor: akıl hocası

minimize: azaltmak

model: modellik yapmak

modify: değiştirmek

monitor: kontrol etmek

motivate: motive temek, harekete geçirmek

navigate: yönlendirmek, gemi yolc. yapmak

negotiate: uzlaştırmak

nominate: tayin etmek

observe: dikkat etmek

obtain: içermek

offer: teklif temek

operate: ameliyat etmek, işletmek

optimize: iyimser olmak

orchestrate: uyarlamak

order: düzenlemek

organize: örgütlemek

originate: başlatmak

outmaneouvre: etkili hareket etmek

overcome: Üstesinden gelmek

oversee: göz kulak olmak

paint: boyamak

participate: katılmak

pass: geçmek

pee: işemek

penetrate: -in içine girmek

perceive: algılamak

perfect: mükemmelleştirmek

perform: rol oynamak, yapmak

permit: izin vermek

persuade: inandırmak

photograph: fotoğrafını çekmek

pilot: klavuzluk etmek, yol göstermek

pioneer: öncülük etmek

place: koymak, yerleştirmek

plan: planlamak

play: oynamak

play a central role: merkezi bir rol oynamak

play a key role in: anahtar bir rol oynamak

play an early role: erken bir rol oynamak

position: yerleştirmek

predict: önceden bildirmek

prepare: hazırlamak

prescribe: tavsiye etmek

present: tanıtmak

preserve: devam ettirmek

preside: yönetmek

prevent: engellemek

print: yazdırmak

process: bilgisayarda denetlemek

procure: kazanmak

produce: Üretmek

profit: kar etmek

program: programlamak

project: yöneltmek

promise: söz vermek

promote: terfi ettirmek

proofread: yanlışları düzeltmek

prophecy: kehanet

propose: önermek

prospect: araştırmak

protect: korumak

prove: kanıtlamak

provide: sağlamak

publicize: halka tanıtmak

publish: yayınlamak

purchase: satın almak

pursue: peşini bırakmamak

quadruple: dört katı olmak

question: soru sormak

quote: fiyat vermek

raise: doğmak, yükseltmek

ramrod: inat etmek

rank: sıralamak

realize: farkına varmak

reason: sebep olmak

receive: almak, kabul etmek

recognize: farkına varmak

recommend: tavsiye etmek

reconcile: barıştırmak

reconstruct: yeniden kurmak

record: kayıt yapmak

recruit: işe almak

rectify: iyileştirmek

redistribute: tekrar paylaşmak

reduce: zayıflamak, azaltmak

reenlist: yeniden askere almak, işe almak

re-evaluate: tekrar değerlendirmek

refer: atıfta bulunmak

refine: arıtmak

regulate: düzene sokmak

rehabilitate: ıslah etmek

rejuvenate: gençleştirmek

relate: ilişkilendirmek

relay: naklen yayınlamak

remove: silmek

render: ifa etmek

renegotiate: yeniden uzlaşmak

renounce: terk etmek, vazgeçmek

renovate: yenilemek

reorganize: yeniden organize etmek

replace: yer değiştirmek

reply: cevaplamak

report: rapor etmek, haber yazmak

represent: simgelemek, temsil etmek

request: gerektirmek

require: dilemek istemek

research: araştırmak

resolve: tekrar çözmek

respond: yanıtlamak

restore: yenilemek

restructure: yeniden tasarımlamak

retrieve: geri almak

revamp: yenilemek, değişiklik yapmak

review: eleştirmek

revise: gözden geçirmek

revitalize: güçlendirmek

revive: yeniden canlandırmak

revolve (about): etrafında dönmek

rewrite: yeniden yazmak

risk: tehlikeye atlamak

salvage: mal kurtarmak

satisfy: memnun etmek

save: kurtarmak

save (money/time): saklamak

schedule: saatini saptamak, listeye kaydetmek

score: skoru yazmak

screen: perdelemek, elemek

secure: güvenceye almak

select: seçmek

self-finance: kendi kendine finanse etmek

sense: hissetmek

separate: ayrı yaşamak

serve: hizmet vermek

service: bakımını sağlamak

set up: kurmak

sew: dikiş dikmek

shape: biçimlendirmek

share: paylaşmak

sharpen: kesinleştirmek

shift: değiştirmek

ship: göndermek

shit: sıçmak, dışkılamak

show: göstermek

sign: işaretlemek

simplify: kolaylaştırmak

sketch: tarif etmek

solace: avutmak

solidify: sağlamlaştırmak

solve: çözmek

sort: sınflamak

spark: kışkırtmak

speak: konuşmak

spearhead: öncü olmak

specify: açıkça belirtmek

stabilize: sağlamlaştırmak

staff: eleman sağlamak

start: başlamak

stimulate: harekete geçirmek

stop: durmak

straighten: düzeltmek

streamline: verimlilik düzeyini arttırmak

strengthen: güçlendirmek

structure: yapılandırmak

study: çalışmak, incelemek

substantiate: kanıtlamak

substitute: yerine geçmek

succeed: başarmak

suggest: önermek

summarize: özetlemek

supervise: denetlemek

supply: tedarik etmek

support: desteklemek

suppose: zannetmek, varsaymak

survey: incelemek, teftiş etmek

sustain: güçlendirmek

symbolize: sembolize etmek

synthesize: sentezle birleştirmek

systematize: sistemleştirmek

tabulate: çizelgelemek

take charge of: sorumluluğunu üstlenmek

take the lead: liderliği ele geçirmek

talk: konuşmak

task with/to: görevlendirmek

teach: öğretmek

tend: eğilim göstermek

test: test etmek

tighten: sıkılaştırmak

time: zamanlamak

train: eğitmek

transcribe: uyarlamak

transfer: çevirmek

transform: dönüştürmek

translate: tercüme etmek

transmit: göndermek

travel: yolculuk etmek

treat: davranmak, elden geçirmek

triple: üç kat artmak

troubleshoot: sorunu bulup gidermek

tutor: özel öğretmen

type: daktilo kullanmak

uncover: meydana çıkarmak

understudy: dublörlük yapmak, yedek aktör

undertake: üstlenmek

unify: birleştirmek

unit: birleşme

unleash: salmak, salıvermek

update: güncelleşmek

upgrade: yükselmek

use: kullanmak

utilize: kullanmak

validate: onaylamak

verbalize: açıklamak

verify: doğruluğunu kanıtlamak

vilify: yermek, kötülemek

vitalize: yeniden hayata döndürmek

volunteer to/for: gönüllü olmak

wade: geçmek

wash: yıkamak

weigh: tartılmak

win: kazanmak

withstand: karşı koymak

work: çalışmak

wring: bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak

write: yazmak

yield: teslim olmak, ürün vermek

Yorumlar
Sen de Yaz
mersin escortgaziantep escortescort gazianteppornoizledenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayandenizli escort bayanantakya escortantakya escortantakya escortiskenderun escortiskenderun escortiskenderun escorteskişehir escorteskişehir escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortdenizli escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort