Temel İngilizce

ingilizcede En Çok Kullanılan 555 Fiil Ve Anlamları

abate: azalmak

abdicate: vazgeçmek, çekilmek, feragat etmek

abolish: yürürlükten kaldırmak

accelerate: hızlandırmak

accomplish: başarmak

account for: hesabını vermek, açıklamak

achieve: başarmak

acquire: kazanmak

act: hareket etmek

act as: -lık yapmak, etme

act on behalf of: nin lehinde

activate: harekete geçirmek

active in/on: da aktif olmak

adapt: uyarlamak

adjust: uydurmak, ayarlamak

administer: yönetmek

admonish: uyarmak

adopt: evlat edinmek

advance: ilerlemek

advertise: ilan etmek

advise: öğüt vermek

advocate: desteklemek

add: eklemek

address: hitap etmek

aid: yardım etmek

align: düz bir yere koymak

allocate: pay etmek, bölüştürmek

allow: izin vermek

amend: düzeltmek, ıslah etmek

analyze: analiz etmek, çözümlemek

anticipate: tahmin etmek, sezinlemek

apply: başvurmak

appoint: tayin etmek

appraise: değer biçmek, değerlendirmek

approve: uygun bulmak, hoş karşılamak

arbitrate: hakem sıfatıyla karar vermek

arrange: düzenlemek

articulate: açıkça ifade etmek

ascertain: tahkik etmek, soruşturmak

assemble: monte etmek, kurmak

assert: ileri sürmek, iddia etmek

assess: değerbilmek

assign (was): ayırmak, tahsis etmek

assimilate: benzetmek, özümlemek

assist: yardım etmek

assume: sanmak, üzerine almak

assure: temin etmek, söz vermek

attain: ulaşmak, erişmek

attend: devam etmek, gidip hazır bulunmak

audit: dinlemek, denetlemek

augment: artırmak, artmak

author: yazmak, yazarlık yapmak

automate: otomatikleştirmek

avoid: kaçınmak, çekinmek

backtrack: aynı yere geri dönmek

balance: dengede tutmak, karşılaştırmak

become: olmak, yakışmak

branding: markalaştırma

breakground: temel kazmak

brighten: şenlendirmek, aydınlatmak

bring: getirmek, neden olmak

bring out: ortaya çıkarmak, göstermek

budget: bütçe hazırlamak, planlamak

build: inşa etmek, kurmak

buy: satın almak

calculate: hesaplamak

calibrate: ince ayar yapmak

canvass: oy veya sipariş toplamak

catalogue: -in katoloğunu yapmak

chair: başkanlık etmek

challenge: meydan okumak

change: değiş(tir)mek, para bozdurmak

chart: tablosunu çıkarmak

check: önlemek, durdurmak, kontrol etmek

clarify: arıtmak, süzmek, açıklamak

classify: sınıflara ayırmak

clear: temizlemek, kurutmak

close: kapa(t)mak, sona erdirmek

coach: eğitmek, antrenman yaptırmak

co-author: ortaklaşa yazmak

co-develop: birlikte gelişmek

co-direct: birlikte yönetmek

collaborate: işbirliği yapmak, birlikte çalışmak

collect: toplamak, biriktirmek

co-manage: ortaklaşa yönetmek

command: emretmek, yönetmek

commend: emanet etmek, övmek

communicate: nakletmek, bildirmek, haberleşmek, iletişim kurmak

compare: karşılaştırmak

compile: derlemek

complete: tamamlamak

compose: bestelemek

compute: hesap yapmak

computerize: bilgisayarla hesaplamak

conceive: tasarlamak, kurmak

conceptualize: kavramsallaştırmak

conciliate: gönlünü almak, yatıştırmak

condense: koyulaşmak

conduct: rehberlik etmek

confront: yüzleştirmek

conserve: korumak

consolidate: sağlamlaştırmak

construct: inşa etmek

consult: bakmak

contact: bağlantı kurmak

contract: kapmak (a tutulmak)

contribute: katkıda bulunmak

control: kontrol etmek

convert: dönüştürmek

convince: inandırmak, ikna

co-operate: işbirliği yapmak

co-ordinate: koordine etmek

correct: doğrulamak

correlate: karşılıklı ilişkisi olmak, bağdaştırmak

correspond: uygun olmak, haberleşmek, yazışmak

corroborate: doğrulamak

counsel: tavsiye etmek

create: yaratmak

critique: eleştiri yazısı

culminatein: en son noktaya erişmek

cultivate: yetiştirmek

deal with: ile meşgul olmak

decide: karar vermek

decrease: azaltmak

defecate: sıçmak

defer: sonraya bırakmak

define: tanımlamak

delegate: yetki ile göndermek

deliver: teslim etmek

demand: talep etkek, istemek, hak iddia etmek

demonstrate: göstermek

denigrate: kötülemek

deploy: açmak, yaymak

design: planını çizmek

detail: ayrıntılı olarak anlatmak

detect: ortaya çıkarmak

determine: kararlaştırmak

devastate: harap etmek

develop: geliştirmek

devise: tasarlamak, icat etmek

diagnose: teşhis etmek

direct: doğrulamak

discover: keşfetmek

discredit: kötülemek

discuss: tartışmak

disestablish: yerinden etmek

disparage: kötülemek

dispense: dağıtmak

display: göstermek

disprove: çürütmek

disregard own: aldırmamak, ihmal etmek

dissect: dikkatle incelemek

distribute: bölüştürmek

divert: dikkatini dağıtmak

document: belgelemek

double: katlamak

draft: taslağını çizmek

dramatize: drametikleştirmek

draw: resmini çizmek

drawattention: dikkat etmek

drive: araba sürmek

earn: kazanmak

edit: yayına hazırlamak

educate: eğitmek

effect: etkilemek

electrify: heyecanlandırmk

eliminate: elemek

embark on: -e başlamak, girişmek

embellish: süsleyerek güzelleştirmek

empathize: kendini başkasıyla özdeşleştirmek

employ: görevlendirmek

enable: imkan tanımak

enact: yasa çıkarmak

encourage: cesaretlendirmek

enforce: zorla kabul ettirmek

engineer: değişiklik yapmak

enhance: çoğaltmak

enlarge: genişletmek

enlist: askere almak

ensure: garantiye almak

entertain: eğlendirmek

equip: donatmak

establish: kurmak, tesis etmek

estimate: tahmin etmek

evaluate: değer biçmek

examine: incelemek

exceed: aşmak

execute: idam etmek

exercise: alıştırma yapmak

exhibit: göstermek

expand: genişlemek

experiment: deney yapmak

expiate: kefaret vermek

explain: açıklamak

express: ifade etmek

extract: seçip çıkarmak

fabricate: imal etmek

facilitate: kolaylaştırmak

familiarize: alıştırmak

fashion: biçimlendirmek

figure: biçim vermek

file: sıralamak

fill: doldurmak

filter: süzmek

finance: finanse etmek

find: bulmak

fix: düzenlemek

focus: bir noktaya toplamak

fold: katlamak

follow: izlemek

forecast: tahmin etmek

forge: devir dönmek

form: oluşturmak

formulate: formulleştirmek

forward to: göndermek, sevk etmek

foster: beslemek

found: desteklemek

functionas: olarak işlev görmek

gain: kazanç elde etmek

gather: sonuç çıkarmak

generate: üretmek, oluşturmak

govern: yönetmek

graduate: mezun etmek

guide: klavuzluk etmek

handle: control altında tutmak

head: yönelmek

help: yardım etmek

hire: kiralamak

identify: tanımak

illustrate: örneklerle açıklamak

imagine: hayal etmek

implement: yerine getirmek

improve: geliştirmek

improvise: hemen söylemek

increase: çoğaltmak

index: sıralamak

indoctrinate: öğretmek

influence: etkilemek

inform: haberdar etmek

initiate: başlatmak

innovate: buluş yapmak

inspect: denetlemek

inspire: ilham vermek

install: yerleştirmek

instigate: kışkırtmak

instil: fikir aşılamak

institute: kurmak

instruct: bilgi vermek

instrument: çalgı çalmak

insure: garantilemek

integrate: bütünleşmek

interface: sınırlı olmak

interpret: yorum yapmak, tercümanlık yapmak

intervene: arada olmak

interview: röportaj yapmak

introduce: tanıştırmak

invent: icat etmek

inventory: sayım çizelgesi yapmak

invest: yatırım yapmak

investigate: soruşturmak

involve: içermek

judge: değerlendirmek

juggle: hile yapmak

justify: haklı çıkarmak

keep: korumak

kindle: tutuşturmak

launch: piyasaya sürmek, hızla atmak

lead: yönetmek

learn: öğrenmek

lecture: konferans vermek

legitimate: yasal olmak

leverage: etkilemek, kontrol etmek

liaison: bağlantı, ilişki

lift: yükseltmek

listen: dinlemek

locate: yerini öğrenmek

log/document: kaydetmek (deftere)

maintain: sürdürmek

manage: başarmak

maneouvre: manevra yap(tır)mak

manipulate: elle işlemek, beceriyle kullanmak

map: haritasını çıkarmak

market: pazarlamak

master: e hakim olmak

measure: ölçmek

mediate: arabuluculuk etmek

meetwith: biriyle tanışmak

mentor: akıl hocası

minimize: azaltmak

model: modellik yapmak

modify: değiştirmek

monitor: kontrol etmek

motivate: motive temek, harekete geçirmek

navigate: yönlendirmek, gemi yolc. yapmak

negotiate: uzlaştırmak

nominate: tayin etmek

observe: dikkat etmek

obtain: içermek

offer: teklif temek

operate: ameliyat etmek, işletmek

optimize: iyimser olmak

orchestrate: uyarlamak

order: düzenlemek

organize: örgütlemek

originate: başlatmak

outmaneouvre: etkili hareket etmek

overcome: Üstesinden gelmek

oversee: göz kulak olmak

paint: boyamak

participate: katılmak

pass: geçmek

pee: işemek

penetrate: -in içine girmek

perceive: algılamak

perfect: mükemmelleştirmek

perform: rol oynamak, yapmak

permit: izin vermek

persuade: inandırmak

photograph: fotoğrafını çekmek

pilot: klavuzluk etmek, yol göstermek

pioneer: öncülük etmek

place: koymak, yerleştirmek

plan: planlamak

play: oynamak

play a central role: merkezi bir rol oynamak

play a key role in: anahtar bir rol oynamak

play an early role: erken bir rol oynamak

position: yerleştirmek

predict: önceden bildirmek

prepare: hazırlamak

prescribe: tavsiye etmek

present: tanıtmak

preserve: devam ettirmek

preside: yönetmek

prevent: engellemek

print: yazdırmak

process: bilgisayarda denetlemek

procure: kazanmak

produce: Üretmek

profit: kar etmek

program: programlamak

project: yöneltmek

promise: söz vermek

promote: terfi ettirmek

proofread: yanlışları düzeltmek

prophecy: kehanet

propose: önermek

prospect: araştırmak

protect: korumak

prove: kanıtlamak

provide: sağlamak

publicize: halka tanıtmak

publish: yayınlamak

purchase: satın almak

pursue: peşini bırakmamak

quadruple: dört katı olmak

question: soru sormak

quote: fiyat vermek

raise: doğmak, yükseltmek

ramrod: inat etmek

rank: sıralamak

realize: farkına varmak

reason: sebep olmak

receive: almak, kabul etmek

recognize: farkına varmak

recommend: tavsiye etmek

reconcile: barıştırmak

reconstruct: yeniden kurmak

record: kayıt yapmak

recruit: işe almak

rectify: iyileştirmek

redistribute: tekrar paylaşmak

reduce: zayıflamak, azaltmak

reenlist: yeniden askere almak, işe almak

re-evaluate: tekrar değerlendirmek

refer: atıfta bulunmak

refine: arıtmak

regulate: düzene sokmak

rehabilitate: ıslah etmek

rejuvenate: gençleştirmek

relate: ilişkilendirmek

relay: naklen yayınlamak

remove: silmek

render: ifa etmek

renegotiate: yeniden uzlaşmak

renounce: terk etmek, vazgeçmek

renovate: yenilemek

reorganize: yeniden organize etmek

replace: yer değiştirmek

reply: cevaplamak

report: rapor etmek, haber yazmak

represent: simgelemek, temsil etmek

request: gerektirmek

require: dilemek istemek

research: araştırmak

resolve: tekrar çözmek

respond: yanıtlamak

restore: yenilemek

restructure: yeniden tasarımlamak

retrieve: geri almak

revamp: yenilemek, değişiklik yapmak

review: eleştirmek

revise: gözden geçirmek

revitalize: güçlendirmek

revive: yeniden canlandırmak

revolve (about): etrafında dönmek

rewrite: yeniden yazmak

risk: tehlikeye atlamak

salvage: mal kurtarmak

satisfy: memnun etmek

save: kurtarmak

save (money/time): saklamak

schedule: saatini saptamak, listeye kaydetmek

score: skoru yazmak

screen: perdelemek, elemek

secure: güvenceye almak

select: seçmek

self-finance: kendi kendine finanse etmek

sense: hissetmek

separate: ayrı yaşamak

serve: hizmet vermek

service: bakımını sağlamak

set up: kurmak

sew: dikiş dikmek

shape: biçimlendirmek

share: paylaşmak

sharpen: kesinleştirmek

shift: değiştirmek

ship: göndermek

shit: sıçmak, dışkılamak

show: göstermek

sign: işaretlemek

simplify: kolaylaştırmak

sketch: tarif etmek

solace: avutmak

solidify: sağlamlaştırmak

solve: çözmek

sort: sınflamak

spark: kışkırtmak

speak: konuşmak

spearhead: öncü olmak

specify: açıkça belirtmek

stabilize: sağlamlaştırmak

staff: eleman sağlamak

start: başlamak

stimulate: harekete geçirmek

stop: durmak

straighten: düzeltmek

streamline: verimlilik düzeyini arttırmak

strengthen: güçlendirmek

structure: yapılandırmak

study: çalışmak, incelemek

substantiate: kanıtlamak

substitute: yerine geçmek

succeed: başarmak

suggest: önermek

summarize: özetlemek

supervise: denetlemek

supply: tedarik etmek

support: desteklemek

suppose: zannetmek, varsaymak

survey: incelemek, teftiş etmek

sustain: güçlendirmek

symbolize: sembolize etmek

synthesize: sentezle birleştirmek

systematize: sistemleştirmek

tabulate: çizelgelemek

take charge of: sorumluluğunu üstlenmek

take the lead: liderliği ele geçirmek

talk: konuşmak

task with/to: görevlendirmek

teach: öğretmek

tend: eğilim göstermek

test: test etmek

tighten: sıkılaştırmak

time: zamanlamak

train: eğitmek

transcribe: uyarlamak

transfer: çevirmek

transform: dönüştürmek

translate: tercüme etmek

transmit: göndermek

travel: yolculuk etmek

treat: davranmak, elden geçirmek

triple: üç kat artmak

troubleshoot: sorunu bulup gidermek

tutor: özel öğretmen

type: daktilo kullanmak

uncover: meydana çıkarmak

understudy: dublörlük yapmak, yedek aktör

undertake: üstlenmek

unify: birleştirmek

unit: birleşme

unleash: salmak, salıvermek

update: güncelleşmek

upgrade: yükselmek

use: kullanmak

utilize: kullanmak

validate: onaylamak

verbalize: açıklamak

verify: doğruluğunu kanıtlamak

vilify: yermek, kötülemek

vitalize: yeniden hayata döndürmek

volunteer to/for: gönüllü olmak

wade: geçmek

wash: yıkamak

weigh: tartılmak

win: kazanmak

withstand: karşı koymak

work: çalışmak

wring: bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak

write: yazmak

yield: teslim olmak, ürün vermek

Yorumlar
Sen de Yaz