Temel İngilizce

ingilizcede En Çok Kullanılan 555 Fiil Ve Anlamları

abate: azalmak

abdicate: vazgeçmek, çekilmek, feragat etmek

abolish: yürürlükten kaldırmak

accelerate: hızlandırmak

accomplish: başarmak

account for: hesabını vermek, açıklamak

achieve: başarmak

acquire: kazanmak

act: hareket etmek

act as: -lık yapmak, etme

act on behalf of: nin lehinde

activate: harekete geçirmek

active in/on: da aktif olmak

adapt: uyarlamak

adjust: uydurmak, ayarlamak

administer: yönetmek

admonish: uyarmak

adopt: evlat edinmek

advance: ilerlemek

advertise: ilan etmek

advise: öğüt vermek

advocate: desteklemek

add: eklemek

address: hitap etmek

aid: yardım etmek

align: düz bir yere koymak

allocate: pay etmek, bölüştürmek

allow: izin vermek

amend: düzeltmek, ıslah etmek

analyze: analiz etmek, çözümlemek

anticipate: tahmin etmek, sezinlemek

apply: başvurmak

appoint: tayin etmek

appraise: değer biçmek, değerlendirmek

approve: uygun bulmak, hoş karşılamak

arbitrate: hakem sıfatıyla karar vermek

arrange: düzenlemek

articulate: açıkça ifade etmek

ascertain: tahkik etmek, soruşturmak

assemble: monte etmek, kurmak

assert: ileri sürmek, iddia etmek

assess: değerbilmek

assign (was): ayırmak, tahsis etmek

assimilate: benzetmek, özümlemek

assist: yardım etmek

assume: sanmak, üzerine almak

assure: temin etmek, söz vermek

attain: ulaşmak, erişmek

attend: devam etmek, gidip hazır bulunmak

audit: dinlemek, denetlemek

augment: artırmak, artmak

author: yazmak, yazarlık yapmak

automate: otomatikleştirmek

avoid: kaçınmak, çekinmek

backtrack: aynı yere geri dönmek

balance: dengede tutmak, karşılaştırmak

become: olmak, yakışmak

branding: markalaştırma

breakground: temel kazmak

brighten: şenlendirmek, aydınlatmak

bring: getirmek, neden olmak

bring out: ortaya çıkarmak, göstermek

budget: bütçe hazırlamak, planlamak

build: inşa etmek, kurmak

buy: satın almak

calculate: hesaplamak

calibrate: ince ayar yapmak

canvass: oy veya sipariş toplamak

catalogue: -in katoloğunu yapmak

chair: başkanlık etmek

challenge: meydan okumak

change: değiş(tir)mek, para bozdurmak

chart: tablosunu çıkarmak

check: önlemek, durdurmak, kontrol etmek

clarify: arıtmak, süzmek, açıklamak

classify: sınıflara ayırmak

clear: temizlemek, kurutmak

close: kapa(t)mak, sona erdirmek

coach: eğitmek, antrenman yaptırmak

co-author: ortaklaşa yazmak

co-develop: birlikte gelişmek

co-direct: birlikte yönetmek

collaborate: işbirliği yapmak, birlikte çalışmak

collect: toplamak, biriktirmek

co-manage: ortaklaşa yönetmek

command: emretmek, yönetmek

commend: emanet etmek, övmek

communicate: nakletmek, bildirmek, haberleşmek, iletişim kurmak

compare: karşılaştırmak

compile: derlemek

complete: tamamlamak

compose: bestelemek

compute: hesap yapmak

computerize: bilgisayarla hesaplamak

conceive: tasarlamak, kurmak

conceptualize: kavramsallaştırmak

conciliate: gönlünü almak, yatıştırmak

condense: koyulaşmak

conduct: rehberlik etmek

confront: yüzleştirmek

conserve: korumak

consolidate: sağlamlaştırmak

construct: inşa etmek

consult: bakmak

contact: bağlantı kurmak

contract: kapmak (a tutulmak)

contribute: katkıda bulunmak

control: kontrol etmek

convert: dönüştürmek

convince: inandırmak, ikna

co-operate: işbirliği yapmak

co-ordinate: koordine etmek

correct: doğrulamak

correlate: karşılıklı ilişkisi olmak, bağdaştırmak

correspond: uygun olmak, haberleşmek, yazışmak

corroborate: doğrulamak

counsel: tavsiye etmek

create: yaratmak

critique: eleştiri yazısı

culminatein: en son noktaya erişmek

cultivate: yetiştirmek

deal with: ile meşgul olmak

decide: karar vermek

decrease: azaltmak

defecate: sıçmak

defer: sonraya bırakmak

define: tanımlamak

delegate: yetki ile göndermek

deliver: teslim etmek

demand: talep etkek, istemek, hak iddia etmek

demonstrate: göstermek

denigrate: kötülemek

deploy: açmak, yaymak

design: planını çizmek

detail: ayrıntılı olarak anlatmak

detect: ortaya çıkarmak

determine: kararlaştırmak

devastate: harap etmek

develop: geliştirmek

devise: tasarlamak, icat etmek

diagnose: teşhis etmek

direct: doğrulamak

discover: keşfetmek

discredit: kötülemek

discuss: tartışmak

disestablish: yerinden etmek

disparage: kötülemek

dispense: dağıtmak

display: göstermek

disprove: çürütmek

disregard own: aldırmamak, ihmal etmek

dissect: dikkatle incelemek

distribute: bölüştürmek

divert: dikkatini dağıtmak

document: belgelemek

double: katlamak

draft: taslağını çizmek

dramatize: drametikleştirmek

draw: resmini çizmek

drawattention: dikkat etmek

drive: araba sürmek

earn: kazanmak

edit: yayına hazırlamak

educate: eğitmek

effect: etkilemek

electrify: heyecanlandırmk

eliminate: elemek

embark on: -e başlamak, girişmek

embellish: süsleyerek güzelleştirmek

empathize: kendini başkasıyla özdeşleştirmek

employ: görevlendirmek

enable: imkan tanımak

enact: yasa çıkarmak

encourage: cesaretlendirmek

enforce: zorla kabul ettirmek

engineer: değişiklik yapmak

enhance: çoğaltmak

enlarge: genişletmek

enlist: askere almak

ensure: garantiye almak

entertain: eğlendirmek

equip: donatmak

establish: kurmak, tesis etmek

estimate: tahmin etmek

evaluate: değer biçmek

examine: incelemek

exceed: aşmak

execute: idam etmek

exercise: alıştırma yapmak

exhibit: göstermek

expand: genişlemek

experiment: deney yapmak

expiate: kefaret vermek

explain: açıklamak

express: ifade etmek

extract: seçip çıkarmak

fabricate: imal etmek

facilitate: kolaylaştırmak

familiarize: alıştırmak

fashion: biçimlendirmek

figure: biçim vermek

file: sıralamak

fill: doldurmak

filter: süzmek

finance: finanse etmek

find: bulmak

fix: düzenlemek

focus: bir noktaya toplamak

fold: katlamak

follow: izlemek

forecast: tahmin etmek

forge: devir dönmek

form: oluşturmak

formulate: formulleştirmek

forward to: göndermek, sevk etmek

foster: beslemek

found: desteklemek

functionas: olarak işlev görmek

gain: kazanç elde etmek

gather: sonuç çıkarmak

generate: üretmek, oluşturmak

govern: yönetmek

graduate: mezun etmek

guide: klavuzluk etmek

handle: control altında tutmak

head: yönelmek

help: yardım etmek

hire: kiralamak

identify: tanımak

illustrate: örneklerle açıklamak

imagine: hayal etmek

implement: yerine getirmek

improve: geliştirmek

improvise: hemen söylemek

increase: çoğaltmak

index: sıralamak

indoctrinate: öğretmek

influence: etkilemek

inform: haberdar etmek

initiate: başlatmak

innovate: buluş yapmak

inspect: denetlemek

inspire: ilham vermek

install: y