Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 2003 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi hiatus semilunarise açılır? 
a) Cellulae ethmoidales posterior 
b) Sinus maxillaris 
c) Sinus frontalis 
d) Sinus sphenoidalis 
e) Ductus nasolacrimalis
 
2. Ayak tabanını gösteren aşağıdaki şekilde taralı bölgenin duyu hissini ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nervus peroneus profundus 
b) Nervus peroneus superficialis 
c) Nervus plantaris medialis 
d) Nervus plantaris lateralis 
e) Nervus peroneus communis
 
3. Aşağıdaki kaslardan hangisi caput fibulae’da sonlanır? 
a) Musculus adductor Iongus 
b) Musculus biceps femoris 
c) Musculus semitendinosus 
d) Musculus quadriceps femoris 
e) Musculus gastrocnemius 
 
4. Aşağıdaki kemiklerden hangisi Musculus flexor carpi ulnaris’in kirişi içerisinde yer alır? 
a) Os pisiforme 
b) Os lunatum 
c) Os triquetrum 
d) Os scaphoideum 
e) Os trapezium
 
5. Arteria femoralis, aşağıdaki yapıların hangisinden geçmez? 
a) Lacuna vasorum 
b) Trigonum femorale 
c) Canalis adductorius 
d) Hiatus adductorius 
e) Fossa poplitea 
 
6. Rektum çevresinde, aşağıdakilerin hangisinde verilen damarlar portal ve kaval sistemler arasında anastomazlar yapar? 
a) Vena mesenterica inferior - Vena rectalis superior 
b) Venae sigmoideae - Vena rectalis superior 
c) Vena rectalis inferior - Vena pudenda interna 
d) Vena rectalis superior - Vena rectalis inferior 
e) Vena rectalis superior - Vena colica sinistra
 
7. Aşağıdaki arterlerden hangisinin tıkanması, şekil’deki taralı bölgelerde ağrı ve sıcaklık duyularının kaybolmasına neden olur?
a) Sol arteria cerebelli posterior superior 
b) Sol arteria cerebelli posterior inferior 
c) Sağ arteria cerebelli posterior superior 
d) Sağ arteria cerebelli posterior inferior 
e) Sol arteria cerebelli anterior 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi midenin arka yüzeyine komşu değildir? 
a) Sol adrenal bezi 
b) Sol böbrek 
c) Pankreas 
d) Transvers kolon 
e) Jejunum 
 
9. Arteria vertebralis ve Nervus suboccipitalis, aşağıdakilerden hangisini delerek trigonum suboccipitale’ye geçer? 
a) Membrana atlanto-occipitalis posterior 
b) Membrana atlanto-occipitalis anterior 
c) Membrana tectoria 
d) Ligamentum longitudinale anterius 
e) Ligamantum Iongitudinale posterius
 
10. Erkeğin genital organlarını gösteren aşağıdaki şekilde X ile belirtilen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epididimis 
b) Üreter 
c) Ductus ejaculatorius 
d) Ductus excretorius 
e) Ductus deferens
 
11. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında tonuş artışına yol açar? 
a) Gama motor aktivitede azalma 
b) Alfa motor aktivitede azalma
c) Golgi tendonorgan aktivitede artma 
d) intrafugal kas liflerinin gerginliğinde azalma 
e) Kas iğciği aktivitesinde artma
 
12. Barsak kasında kalsiyumu bağlayarak bu düz kasın kontraksiyonunda görev yapan protein aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Myosin 
b) Aktin 
c) Kalmodulin 
d) Tropomyozin 
e) Troponin
 
13. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin hedef hücrelerdeki etkileri cAMP aracılığıyla gerçekleşmez? 
a) Glukagon 
b) TSH 
c) Parathormon 
d) Tiroksin 
e) Vazopressin
 
14. Medulla spinalis ön boynuz motor nöronlarının harabiyetinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? 
a) istemli hareket beyin 
b) Hipotonisite 
c) Kaslarda atrofi 
d) Babinski ve klonus gibi patolojik refleksler 
e) Gerilme ve tendon reflekslerinde kayıp 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi REM uykusunun karakteristik özelliklerinden biri değildir? 
a) Uykunun en sık rüya görülen fazı olması 
b) Aktif kas hareketlerinin bulunması 
c) Tüm vücutta kas tonusunun azalmış olması 
d) Beyin aktivitesinin yüksek olması 
e) Kalp ve solunum kasının düzenli olması
 
16. Retina yapısında yer alan aşağıdaki tabakaların hangisinde fotoreseptör hücre ile bipolar nöronlar sinaps oluşturur? 
a) iç nükleer tabaka 
b) Dış nükleer tabaka 
c) iç plexiform tabaka 
d) Dış plexiform tabaka 
e) Pigment Epitel tabakası
 
17. Kemik yapımını gerçekleştiren hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteosit 
b) Osteoblast 
c) Kondrosit 
d) Osteoklast 
e) Kondroblast 
 
18. Serebrospinal sistemde hücresel yıkıntıların fagositozu aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? 
a) Mikroglia 
b) Protoplasmik astrosit 
c) Fibröz astrosit
d) Ependim hücresi 
e) Oligodendrosit
 
19. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin sitoplazmasında granülsüz endoplazmik retikulum çok gelişmiştir? 
a) Plazma hücresi 
b) Eozinofil lökosit 
c) Adrenal korteks hücresi 
d) Pankreas asiner hücresi 
e) Eritroblast
 
20. Aşağıdaki hücrelerden hangisi çok sayıda lizozom içerir? 
a) Fibroblast 
b) Plazmosit 
c) Makrofaj 
d) B lenfosit 
e) Mastosit
 
21. Beyinde yüksek derişimde bulunan ve histidin ile GABA’da oluşan dipeptid aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Homokarnazin 
b) Karnozin 
c) Anserin 
d) Ergotiyenein 
e) Histamin
 
22. Hücre zarında en bol bulunan fosfolipid türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sfingomyelinler 
b) Fosfatidil kolin 
c) Fosfatidil serin 
d) Kardiyolipin 
e) Fosfaditil inositol 
 
23. Glisin + Süksinil-koa  ••••••► Delta - Aminolevülinik asit 
Yukarıdaki tepkimeyle başlayan metabolik yolda aşağıdakilerden hangisi sentezlenir? 
a) Kreatin 
b) Koenzim A 
c) Purin bazları 
d) Porfirinler 
e) Primidin bazları
 
24. Serum d-aminolevülinik asit dehidrataz düzeyinin yüksek olması
aşağıdaki metallerden hangisine maruz kalındığını gösterir? 
a) Bakır 
b) Manganez 
c) Kurşun 
d) Krom 
e) Arsenik 
 
25. Hemoproteinlerin yıkımı sırasında oluşan ’hem’ grubundan demirin serbestleşmesini
ve böylece tekrar kullanımını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ferroşelataz 
b) Hem oksijenaz 
c) Ferroksidaz
d) Glukuronil transferaz 
e) Biliverdin redüktaz
 
26. Pürin nükleotidlerinin biyosentezi için gerekli olan riboz 5-fosfat aşağıdaki metabolik yoIIardan hangisinde sentezlenir? 
a) Pentoz fosfat yolu 
b) Krebs döngüsü 
c) Üre döngüsü 
d) Glikolitik yol 
e) Yağ asitlerinin beta-oksidasyonu
 
27. Genetik materyal olarak RNA içeren bir virus aşağıdaki enzimlerden hangisi için gerekli bilgiyi taşır? 
a) DNA-bağımlı RNA polimeraz 
b) DNA-bağımlı DNA polimeraz 
c) Topoizomeraz 
d) RNA-bağımlı DNA polimeraz 
e) DNA ligaz
 
28. Aşağıdaki amino asitIerden hangisi, translasyon sonrası modifikasyona uğramadan
ribozomlarda tRNA aracılığıyla polipeptid zincire kalır? 
a) HidroksiIizin 
b) SeIenosistein 
c) MetiI histidin 
d) Hidroksiprolin 
e) g -Karboksi glutamat 
 
29. Proteinlerin fosforiIasyonu sırasında, fosfat grubu alıcısı olarak işlev gören amino asitler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 
a) Sistein, sistin, metionin 
b) Tirozin, serin, treonin 
c) FeniIaIanin, tirozin, triptofan 
d) Lösin, izolösin, vaIin 
e) Asparlat, glutamat, sistein 
 
30. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin hücre zarında kendine özgü iyon kanalı yoktur? 
a) Ca+2 
b) K+ 
c) Na+ 
d) Cl-
e) Fe+
 
31. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, hücrelerin oksidatif zedelenmeye karşı konmasında rol oynamaz? 
a) Süperoksit dismutaz 
b) KatalIaz 
c) Peroksidaz 
d) Ksantin oksidaz 
e) Glutatyon redüktaz
 
32. Aşağıdakilerden hangisi, organizmada renin salınmasını inhibe eden faktörlerden biri değildir? 
a) Kan basıncında artma 
b) Potasyum 
c) Vazopresin 
d) AngioIensin II
e) Prostaglandinler
 
33. Hücre içi depolardan sitoplazmaya Ca+2 salınımını uyaran bir hormon, fosfolipaz C yi
aktive ettikten sonra aşağıdakiIerden hangisini hücre içi haberci molekül olarak kullanılır? 
a) inositol trifosfat 
b) CAMP 
c) cGMP 
d) Tirozin kinazIar 
e) Nitrik oksit 
 
34. Katekolaminlerin sentezi sırasında, dopaminin noradrenaline hidroksiIasyonu
ağıdakilerin hangisinde gerçekleşir? 
a) Sitoplazmada 
b) Golgi cisimciğinde 
c) Salgı granüllerinde 
d) SinapsIarda 
e) Endoplazmik retikumda 
 
35. Safra tuzları, adrenalin, hidroksilizin, hidroksiprolin gibi biIeşiklerin sentezindeki
hidroksilasyon tepkimelerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) NADH 
b) FADH2 
c) Lipoik asit 
d) a-Tokoferol 
e) Askorbik asit 
 
36. Aşağıdaki vitaminIerden hangisi, sentezi, kanda taşınımı, hücredeki
etki mekanizması yönünden steroid hormonlara benzer? 
a) Vitamin K 
b) Vitamin D 
c) Askorbik asit 
d) FoIik asit 
e) Vitamin B12 
 
37. Aşağıdaki sindirim enzimlerinden hangisi pankreastan salgılanmaz? 
a) Elastaz 
b) Lipaz 
c) Ribonükleaz 
d) Fosfolipaz A2 
e) Maltaz 
 
38. Aşağıdakilerden hangisinin konjenital eksikliği amfizeme yol açabilir? 
a) a1-Antitripsin 
b) b1-Fetoprotein 
c) Haptoglobin 
d) a2-Makroglobulin 
e) b2-MikrogIobuIin 
 
39. Transkripsiyon faktörlerinin yapısı için gerekli olan metal aşağıdakiIerden hangisidir? 
a) Kadmiyum 
b) Kobalt 
c) Çinko 
d) Kalsiyum 
e) Demir
 
40. Trombosit aktive edici faktör hangi yapıdadır?
a) Ganglozid yapıda 
b) Sfingomiyelin yapısında 
c) Serebrozid yapıda 
d) Alkil fosfolipid yapıda 
e) Glukozaminoglikan yapıda
 
41. Aşağıdakilerden hangisini içeren virüslerin replikasyonu sırasında RNA/DNA hibridi oluşur? 
a) Çift iplikli fragmenli RNA 
b) DNA polimeraz 
c) RNA polimeraz 
d) Tek iplikli lineer DNA 
e) Revers transkriptaz 
 
42. Aşağıdakilerden hangisi HDCV aşısının özelliklerinden biri değildir? 
a) Canlı atenüe virüs partikülleri içermesi 
b) Kas içine uygulanması 
c) 4-6 dozda yeterli immün cevap oluşturması 
d) Lokal ve sistemik yan etkilerinin az olması 
e) Temas öncesi ve sonrası profilakside kullanılması 
 
43. Aşağıdaki viral enflamasyonun hangisinden sonra oluşan hümoral bağışıklık yaşam boyu devam etmez? 
a) Kızamık 
b) influenza tip A 
c) Kızamıkçık 
d) Kabakulak 
e) Hepatit A 
 
44. ASYE bulgularıyla hastaneye getirilen 6 aylık bir bebekte aşağıdaki virüslerden hangisinin etken olma olasılığı en düşüktür? 
a) influenza virüsü 
b) Adenovirüs 
c) Parainfluenza virüsü 
d) Rhinovirüs 
e) Solunum sinsityal virüsü 
 
45. Aşağıdaki virüs enfeksiyonlarından hangisi "virüsün belirtisiz bir enfeksiyonla vücuda girip
hücre kromozomuna entegre olarak kalması ve daha sonra çeşitli faktörlerle aktive olup
klinik belirtiler oluşturması" biçiminde tanımlanır?
a) Latent virüs enfeksiyonu 
b) Defektif virüs enfeksiyonu 
c) Yavaş ilerleyen virus enfeksiyonu 
d) Kronik virus enfeksiyonu 
e) Tümörigenik virüs enfeksiyonu 
Önemli Not: Bu soru çok tartışılan bir soru oldu. Bir çok kimse A şıkkının doğru olduğunu iddia ediyor.
Fakat burada soru sorma tekniği açısından A şıkkı çeldirici şıktır ve tanıya giden kritik veri "hücre kromozomuna
entegre olarak kalması"dır ve hiçbir latent virüs enfeksiyonu kromozoma entegre olmaz.
 
46. Aşağıdaki mantarlardan hangisi enfekte dokuda sferül oluşturur? 
a) H. capsulatum 
b) C. immitus 
c) B. dermatitidis
d) P. brasiliasis 
e) S. schenckhis
 
47. Aşağıdaki mantarlardan hangisi akciğer’de gelişen fungus topunun en sık neden olur? 
a) Pseudallescheria boydii 
b) Mucor 
c) Aspergillus 
d) Penicillum 
e) Rhizopus
 
48. Vaginal kandidiyazisi olan ne flukanazol tedavisiyle klinik ve mikolojik kür sağlanmamış
olan bir hastada öncelikle aşağıdaki kandida türlerinden hangisi düşünülmelidir? 
a) C. albicalis 
b) C. trapicalis 
c) C. krusei 
d) C. kefry 
e) C. parapilosis
 
49. Aşağıdaki plazmodium türlerinden hangisinin gametositleri, kan yayması preparatlarında muz şeklinde görülür? 
a) P. vivax 
b) P. malaria 
c) P. bergel 
d) P. ovale 
e) P. falciparum
 
50. Genellikle patojen bakterilerde bulanan ve bakteriyi fagositozdan koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Duvar 
b) Kapsül 
c) Pili 
d) Flagella 
e) Sitoplazmik membran
 
51. Gram pozitif bakteri duvarında bulunan tabakaların hangisi faj için reseptör bulundurur? 
a) Peptidoglikan 
b) Dışzar 
c) Teikoikasit 
d) Glukronikasit 
e) M proteini
 
52. Aşağıdaki bakterilerden hangisi glikopeptid antibiyotiklere karşı en fazla direnç gösterir? 
a) S. aureus 
b) S. pyogenes 
c) S. pneumonia 
d) S. epidermidis 
e) Enterococcus feacalis
 
53. Aşağıdakilerden hangisi P. auroginosa enfeksiyonu için hazırlayıcı bir rol oynamaz? 
a) Kistik fibrozis 
b) Kateterizasyon 
c) Ağır yanıklar
d) Gastroenterit
e) immünsupresyon
 
54. Aşağıdaki anaerob bakterilerden hangisi derinin normal florasında bulunur ve
immün direncin azaldığı durumlarda kana karışarak bakteriyemiye neden olur?
a) B.fragilis
b) Peptostreptococcus
c) Propionibacterium
d) Clostridium 
e) Veilinonella

55. immun yetmezliği olan diyareli bir hastanın dışkı örneği modifiye Ziehl-Neelsen
yöntemiyle boyandığında mikroskopik kırmızı renkte boyanmış ookistler görülüyor.
Bu bulguya yol açan etken aşağıdaki protozoonlardan hangisidir?
a) G.intestinalis
b) T.gondii
c) C.parvum
d) Dientamoeba fragilus
e) B. Coli

56. Aşağıdaki mycobacterium türlerinden hangisi özellikle AIDS’li hastalarnda CD4 lenfositlerin
sayısı 100/ml’nin altına düştüğünde dissemine infeksiyonuna neden olmaktadır?
a) M. ulcerans
b) M. scratubacum
c) M. fastilitum
d) M. kansasii
e) M. avium complex

57. Midede gastrik ülsere neden olan helicobacter pylorinin ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hareketli ve üreaz testinin pozitif olması
b) Hareketsiz ve üreaz testinin pozitif olması
c) Hareketli ve katalaz testinin negatif olması
d) Hareketsiz ve katalaz testinin pozitif olması
e) Oksidaz ve katalaz testlerinin negatif olması 

58. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi mononükleer fagositer sistemin güçlü bir aktivatörüdür?
a) INF gama
b) IL2
c) IL4
d) IL10
e) IL12
 
59. Antijenle aktive olan T lenfositlerinin farklılaşması ve çoğalmasından
sorumlu olanprimer sitokin aşağıdakilerden hangisidir?
a) IL1
b) IL2
c) IL5
d) Gm-CSF
e) G-CSF

60. Pnömoni tanısıyla yatırılan 65 yaşındaki bir erkek hastanın balgam yaymasında bol nötrofil saptanıyor, fakat
mikroorganizma görülemiyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları aniden bozulan hastanın penisilin tedavisine
yanıt alınamıyor. Bu hastanın pnömoni tablosuna yol açma olasılığı en yüksek mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Streptococcus pneumonia 
b) Klebsiella pneumoniea 
c) Staphylococcus aureus 
d) Legionellla pneumonia 
e) Chlamydia pneumonia
 
61. Aşağıdaki patolojik değişikliklerden hangisinin maligniteye dönüşme olasılığı en yüksektir? 
a) Hiperplazi 
b) Atrofi 
c) Agenezi 
d) Displazi 
e) Fibrozis 
 
62. Bir antijenle daha önce sensitize edilmiş bir kişinin aynı antijenle tekrar karşılaşması durumunda, mast hücresi yüzeyindeki
antijen antikor etkileşmesi sonucunda çok kısa süredegelişen hipersensitivite reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) TipI 
b) Komplemana bağlı tipII 
c) Antikor bağımlı tipII 
d) TipIII 
e) Tip IV
 
63. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi histomorfolojik olarak granülomatöz karakterde kronik inflamasyona yol açmaz? 
a) Tüberküloz 
b) Lepra 
c) Sifiliz 
d) Sarkoidoz 
e) Tifo
 
64. Aşağıdaki pigment birikimlerinden hangisi eksojendir? 
a) Lipofüsin 
b) Hemosiderozis 
c) Okronozis 
d) Antrakozis 
e) Hemokromatozis 
 
65. Akut romatizmal ateşte kalp dokusunda görülen granülom şeklindeki yapılara ne ad verilir?(2004-N) 
a) Councilman cisimcikleri 
b) Aschoff cisimciği 
c) Mallory cisimciği 
d) Asteroid cisimcik 
e) Apopitotik cisimcik
 
66. Aşağıdakilerden hangisi AL tipi amiloidoza neden olur? 
a) Tüberküloz 
b) Ostemoyelit
c) B hücre proliferasyonu 
d) Romatoid artrit 
e) Ailevi akdeniz ateşi
 
67. Malign mezenkimal tümörler (sarkomlar) en sık hangi yolla metastaz yaparlar? 
a) Hematojen 
b) Lenfatik 
c) Cerrahi ekim 
d) implantasyon 
e) Kontakt yayılım 
 
68. Aşağıdaki sarkomların hangisinde tümörü oluşturan hücrelerin diferensiasyonu en iyidir? 
a) Evre (stage) I liposarkom 
b) Evre (stage) II leyomiyosarkom 
c) Evre (stage) III liposarkom 
d) Derece (grade) I leyomiyorsarkom 
e) Derece (grade) III osteosarkom
 
69. Aşağıdaki akciğer karsinomlarının hangisinin prognozu en iyidir? 
a) Squamöz hücreli karsinom 
b) Bronkoalveoler karsinom 
c) Adenokarsinom 
d) Küçük hücreli karsinom 
e) Büyük hücreli karsinom 
 
70. Aplastik anemide hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? 
a) Splenomegali 
b) Nötropeni 
c) Trombositopeni 
d) Retikülositopeni 
e) Hiposelüler kemik iliği 
 
71. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı Hodgkin dışı lenfomalarınsık görülen özelliklerinden biri değildir? 
a) Santral sinir sisçtemi tutulumu 
b) Gonad (testis/over) tutulumu 
c) Ekstranodal yerleşim 
d) Lösemik dönüşüm 
e) Düşük dereceli olması 
 
72. Aşağıdakilerden hangisi alkolik hepatitin bulgularından biri değildir? 
a) Karaciğer hücre nekrozu 
b) Mallory cisimcikleri 
c) Bridging nekrozu 
d) Nötrofilik reaksiyon 
e) Fibrozis 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi Reye sendromunun karakteristik histolojik bulgusudur? 
a) Karaciğerde yağlanma 
b) Böbrekte glomerüler skleroz 
c) Kalp kasında hipertrofi 
d) Diffüz paratiroid hiperplazisi 
e) Beyinde ventriküllerde genişleme
 
74. Aşağıdakilerden hangisi santral sinir sisteminde gliozisin oluşumunda rol alır? 
a) Ependimal hücre 
b) Astrosit 
c) Oligodendrogliosit 
d) Nöron 
e) Damar endotel hücresi
 
75. Aşağıdakil beyin tümörlerinden hangisi yanlızca serebellum lokalizasyonludur? 
a) Diffüz astrositom 
b) Oligo dendrogliom 
c) Ependimom 
d) Nöroblastom 
e) Medulloblastom
 
76. Aşağıdakilerden hangisi damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkar? 
a) Kazeifikasyon nekrozu 
b) Fibrinoid nekroz 
c) Koagulasyon nekrozu 
d) Apopitoz 
e) Yağ nekrozu 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi akut pyelonefrit oluşumun neden olan faktörlerden biri değildir? 
a) idrar yolu tıkanıklığı 
b) Vezikoüreteral reflü 
c) idrar yollarına endoskopik girişim 
d) Diabetes mellitus 
e) Aşırı analjezik kullanımı 
 
78. Küçük, yuvarlak ve diferinsiye olmamış hücrelerle karakterize kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteosarkom 
b) Kondrosarkom 
c) Enkondrom 
d) Ewing sarkom 
e) Multip I myelom
 
79. Matür tiroid overde yer alması ve hiperfonksiyon göstererek hipertiroidizme neden olması,
aşağıdaki over tümörlerinden hangisinde görülen bir durumdur? 
a) Yolk kesesi tümörü 
b) Struma ovarii 
c) Karsinoid tümör 
d) immatür teratom 
e) Kistik teratom 
 
80. Aşağıdakilerden hangisi servikal onkogeneziste önemli rol oynayan virüslerden biridir? 
a) Sitomegalovirüs 
b) Adenovirüs tip II 
c) Human papilloma virüs 
d) Epstein-Barr virüs 
e) Polyoma virüs
 
81. Aşağıdaki reseptörlerden hangisininin uyarılması adenilat siklaz enziminin aktivasyonuna,
cAMP oluşumuna ve renal, mezenterik, koronel vasküler yatakta gevşemeye neden olur? 
a) Alfa 2 adrenerjik 
b) Serotonin 5-HT3 
c) Dopamin D1 
d) M2 muskarinik 
e) Histamin H1
 
82. Bir ilacın sanal dağılım hacmi (Vd) aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 
a) Plazma proteinlerine bağlanıp bağlan-mamasına 
b) Hastanın yaşına 
c) Hastanın cinsiyetine 
d) Klerensine 
e) Yağ dokusunda birikme özelliğine 
 
83. Aşağıdakilerden hangisi Faz II biyoeliminasyon reaksiyonudur? 
a) Oksidasyon 
b) Epoksidasyon 
c) Hidroliz 
d) Redüksiyon 
e) Glukronidasyon 
 
84. Aşağıdakilerden hangisi lokal etkisi nedeniyle şaşılık ve fasiyal spazm durumlarında kullanılır? 
a) Kolin 
b) Fizostigmin 
c) Botulinum toksini 
d) Neostigmin 
e) Ambenonyum
 
85. Aşağıdakilerden hangisi “cutis laxa” oluşturabilir? 
a) Penisilamin 
b) Propiltiyourasil 
c) Dietilstilbestrol 
d) Karbamazepin 
e) Lityum 
 
86. Aşağıdakilerden hangisi adrenalin ve Noradrenalin verilen kişilerde hangisi aynı yönde etkilenir? 
a) Çizgili kas kan akımı 
b) Total periferik rezistans 
c) Kardiyak output 
d) Sistolik arter basıncı 
e) Serebral kan akımı
 
87. Aşağıdaki nöromusküler bloke edici ilaçlardan hangisinin otonomik ganglionları stimüle edici etkisi de olabilir? 
a) Atraküryum 
b) Gallamin 
c) Süksinilkolin 
d) Veküronyum 
e) Tübokürarin
 
88. Aşağıdaki benzodiazepinlerden hangisinin insan plazmasında eliminasyon yarı ömrü en kısadır?
a) Flurazepam 
b) Kuazepam 
c) Klordiazepoksid 
d) Kuazepam 
e) Triazolam
 
89. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin sedatif etkisi en azdır? 
a) Doksepin 
b) Protriptilin 
c) Mirtazapin 
d) Trazodon 
e) Amoksepin 
 
90. Parkinson hastalığında görülen aşırı siyaloreyi düzeltmede aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 
a) Karbidopa 
b) Benserazid 
c) Levodopa 
d) Benztropin 
e) Bromokriptin 
 
91. Aşağıdaki opioid analjeziklerden hangisinin bağımlılık oluşturma ya da kötüye kullanılma olasılığı ötekilere göre daha azdır? 
a) Butorfafol 
b) Alfentanil 
c) Morfin 
d) Levorfanol 
e) Oksimorfon
 
92. Aşağıdakilerden hangisi bir anestezik ajan olarak kullanılır? 
a) N2O4 
b) N2O3 
c) NO3- 
d) NO- 
e) N2O
 
93. Aşağıdakilerden hangisi ön ilaçtır? 
a) Saralazin 
b) Kaptopril 
c) Enalapril 
d) Teprotid 
e) Pepstatin 
 
94. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kalp yetmezliğininin kronik tedavisinde kullanıldığında mortaliteyi artırmaz? 
a) imazodan 
b) Enalapril 
c) Flosekuinon 
d) Enoksimon 
e) Amrinon 
 
95. Aşağıdaki antiaritmik iliçlardan hangisi “pacemaker” aktiviteyi etkilemez? 
a) Amiodaron 
b) Diltiazem 
c) Adenozin 
d) Lidokain 
e) Sotalol
 
96. Aşağıdakilerden hangisi büyüme geriliklerinde, büyüme hormonunun yerine kullanılabilir? 
a) IGF-1 
b) insülin 
c) Prolaktin 
d) interlökin 
e) interferon 
 
97. Hangisi hipertiroidi hastalarında tiroid hormon sentezini inhibe ederek guatr oluşumuna yol açmaz? 
a) Lityum 
b) Levotiroksin 
c) Fenilbutazon 
d) Sulfonamidler 
e) Barbituratlar
 
98. Aşağıdakilerden hangisi östrojen analogudur? 
a) Aminoglutetimid 
b) Gonadorelin 
c) Löprolid 
d) Tamoksifen 
e) Mestranol 
 
99. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi renin salgısını artırır? 
a) Losartan 
b) Propranolol 
c) Aspirin 
d) Metildopa 
e) Klonidin 
 
100. insüline bağımlı diyebetin tedavisinde kullanılan aşağıdaki insilün preparatlarından hangisi uzun etkilidir? 
a) insülin lispro 
b) Regüler insülin 
c) Çinko ile presipite insülin 
d) Protamin çinko karışımı ile presipite insülin 
e) NPH insülini 
 
101. Aşağıdakilerden hangisi oligohidramnioza neden olmaz? 
a) intrauterin büyüme geriliği 
b) Üretral atrezi 
c) Duodenal atrezi 
d) Pulmoner hipoplazi 
e) Prune-Belly sendromu 
 
102. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin gebelik öncesi dönemden başlanarak gebeliğin
ilk 12 haftası boyunca kullanılması, nöral tüp defekti oluşma riskini belirgin derecede azaltır? 
a) Vitamin A 
b) Folik asit 
c) Vitamin D
d) Askorbik asit 
e) Vitamin E
 
103. Yenidoğan bebeklerde, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığında genişlemiş ön fontanel bulunmaz? 
a) Akondroplazi 
b) Apert sendromu 
c) Hipofosfatazya 
d) Osteogenezis imperfekta 
e) Konjenital toksoplazmozis
 
104. Perinatal hipoksi ve asidemi, aşağıdakilerden hangisinin gelişiminden doğrudan sorumlu değildir? 
a) Nötropeni 
b) Persistan fetal dolaşım 
c) Respiratuvar distres sendromu 
d) Serebral ödem 
e) Disemine intravasküler koagülasyon
 
105. Aşağıdakilerden hangisi direkt hiperbilirübineminin nedenlerinden biridir? 
a) Crigler-Najjar sendromu tip I 
b) Gilbert hastalığı 
c) Dubin-Johnson sendromu 
d) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
e) Anne sütü sarılığı 
 
106. Aşağıdakilerden hangisi yağ malabsorpsiyonuna neden olmaz? 
a) Biliyer atrezi 
b) Çölyak hastalığı (glutene duyarlı enteropati) 
c) Enterokinaz eksikliği 
d) Kistik fibrozis 
e) Abetalipoproteinemi 
 
107. On üç yaşında bir erkek çocuk 2 aydır devam eden, epigastrik bölgeye lokalize olmuş karın
ağrısı nedeniyle getiriliyor. Çocuğun zaman zaman ağrı nedeniyle uykudan uyandığı ve antiasit
aldığında rahatladığı öğreniliyor. Bu çocukta tanı koymada en yararlı test aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Baryumlu özofagus-mide-duodenum grafisi 
b) Abdominal uItrasonografi 
c) 24 saalik özofagus pH monitörizasyonu 
d) Gastroözofageal reflü sintigrafisi 
e) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi 
 
108. Aşağıdakilerden hangisi klasik fenilketonürinin tanı kriterlerinden biri olamaz? 
a) Plazma fenilalanin düzeyinin 20 mg/dl’ nin üzerinde olması 
b) Plazma tirozin düzeyinin normal olması 
c) idrarda fenilalanin metabolitlerinin artmış olması 
d) Guthrie testinin pozitif olması 
e) Kofaktör tetrahidrobiopterin konsantrasyonunun artmış olması 
 
109. Aşağıdakilerden hangisinin düzeyi anne sütünde kolostruma oranla daha yüksektir? 
a) Yağ 
b) Sodyum 
c) Protein 
d) immünoglobulinler
e) Yağda eriyen vitaminler
 
110. Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal yağ asidi oksidasyon defektlerinin bulguları arasında yer almaz? 
a) Açlığı takiben gelişen hipoglisemi ve hayatı tehdit eden akut koma 
b) Kronik kardiyomiyopati ve iskelet kası zayıflığı 
c) Ani bebek ölümü 
d) Dismorfik bulgular 
e) Reye sendromunu taklit eden klinik tablo
 
111. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, klinik olarak tirozinemi tip I ile benzerlik göstermez? 
a) Galaktozemi 
b) Herediter fruktoz intoleransı 
c) Dev hücreli hepatit 
d) Yenidoğanın geçici tirozinernisi 
e) Homosistinüri
 
112. Aşağıdakilerden hangisi konjenital rubella sendromunun tipik göz bulgularından biri değildir? 
a) Katarakt 
b) Gıokom 
c) Retinopati 
d) Şaşılık 
e) Mikroftalmi
 
113. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, çocuklarda konvülsiyon, baş ağrısı,
ense sertliği, letarji, hallüsinasyon ve ishal tablosuna neden olur? 
a) Shigella 
b) A grubu B hemolitik streptokoklar 
c) Rotavirus 
d) Haemophilus influenzae 
e) Pseudomonas aeruginosa 
 
114. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığının tanı kriterlerinden biri değildir? (2004-E) 
a) En az 5 gün süren ateş 
b) Yaygın lenfadenopati 
c) Ekstremite uçlarında ödem ve deskuamasyon 
d) Konjunktival enjeksiyon 
e) Polimorf döküntü
 
115. Altı yaşında bir erkek çocuk bilinç bulanıklığı nedeniyle hastaneye getiriliyor. Yapılan fizik
muayenede turgor tonusunun azaldığı ve nefesinde aseton kokusu olduğu gözleniyor.
Laboratuvar incelemelerinde kan şekeri düzeyinin 320 mg/dl olduğu ve ketonürisinin bulunduğu
saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) % 0.9’ luk sodyum klorür sıvı tedavisi 
b) Subkutan insülin tedavisi 
c) intravenöz insülin tedavisi 
d) % 0.452 lik sodyum klorür sıvı tedavisi 
e) Potasyum ve fosfat tedavisi 
 
116. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği, cinsel gelişim sırasında virilizasyona neden olur? 
a) 17α-hidroksilaz 
b) 17-20 liyaz
c) 11 β hidroksilaz 
d) 11 β hidroksisteroid dehidrogenaz 
e) 5α-redüktaz
 
117. Aşağıdaki kardiyovasküler anomalilerden hangisi Turner sendromunda en sık görülür? 
a) Ventriküler septal defekt 
b) Atrial septal defekt 
c) Patent duktus arteriozus 
d) Biküspid aortik valv 
e) Mitral stenoz 
 
118. Akut romatizmal ateşin ilk atağını geçiren ve karditi olan 10 yaşındaki bir kız çocukta,
aşağıdaki dinleme bulgularından hangisinin ortaya çıkması olasılığı en yüksektir? 
a) Apekste pansistolik üfürüm 
b) Sternum sol alt kenarda pansistolik üfürüm 
c) Sternum sol kenannda erken disstolik üfürüm 
d) Apekste diastolik rulman 
e) Apekste erken diastolik üfürüm
 
119. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında ventrikül taşikardisine neden olmaz? 
a) Miyokardit 
b) Dilate kardiyomiyopati 
c) Restriktif kardiyomiyopati 
d) Uzun QT sendromu 
e) Antiaritmik tedaviye ikincil proaritmi
 
120. Aşağıdaki kalp hastalıklarının hangisinde prostaglandin E1 infüzyonu endikasyonu vardır? 
a) Ventriküler septal defekt 
b) Hipoplastik sol kalp sendromu 
c) Trunkus arteriozus 
d) Atrial septal detekt 
e) Aortopulmoner pencere
 
121. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin yol açtığı enfeksiyonlarda eozinofili görülmez? 
a) Giardia lamblia 
b) Ascaris lumbricoides 
c) Triehinella spiıalis 
d) Schistosoma haematobium 
e) Toxocara türleri
 
122. Öksürük, bol balgam çıkarma ve çomak parmak gözlenen bir çocukta tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bronşiyal astım 
b) Amfizem 
c) Atelektazi 
d) Bronşieektazi 
e) Pnömotoraks
 
123. Proksimal kas güçsüzlüğü, Gowers belirtisi, kas hipertrofisi ve çok yüksek serum kreatin
kinaz düzeyi saptanan ve dayısında da benzer bulgular bulunan 5 yaşındaki bir erkek çocuk için
en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Spinal musküler atrofi
b) Duchenne tipi musküler distrofi 
c) Myastenia gravis 
d) Guillain-Barre sendromu 
e) Konjenital miyotoni
 
124. Doğum sonrası erken dönemde purpuralar gözlenen bir bebekte, ağlamalar sonrasında subkonjunktival
peteşiler görülüyor. Yapılan laboratuvar incelemele-rinde hemoglobin miktarı % 16.4 g, hematokrit değeri % 51,
lökosit sayısı 9800 mm3 trombosit sayısı 224000 /mm3, kanama zamanı 19 dakika, protrombin zamanı 11 saniye
ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 saniye olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemofili A 
b) Hemofiii C 
c) Hemofili B 
d) Disfibrinojenemi 
e) Glanzmann trombastenisi
 
125. Vücudunda yaygın ekimozlar, hemorajik ve nekrotik Iezyonlar nedeniyle getirilen 2 günlük
bir bebekle purpura fulminans saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Antitrombin eksikliği 
b) Homozigot protein C eksikliği 
c) Disfibrinojenemi 
d) Anti-fosfolipid sendromu 
e) Henoeh-Schönlein purpurası
 
126. Önceki soruda (125. soru) sözü edilen bebek için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Antitrombin konsantresi verilmesi 
b) Fibrinojen verilmesi 
c) Taze donmuş plazma infüzyonu 
d) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi 
e) Trombolitik tedavi
 
127. Tümör lizis sendromunun en sık görüldüğü çocukluk çağı tümörü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hepatoblastom 
b) Hodgkin lenfoma 
c) Nazofarenks karsinomu 
d) Retinoblastom 
e) Burkitt lenfoma
 
128. Hodgkin lenfomada gözlenen ve tanı koymada yardımcı olan karakteristik hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Reed-Sternberg hücresi 
b) Lenfoblast 
c) Downey hücresi 
d) Langerhans hücresi 
e) Plazmoblast
 
129. Aşağıdakilerden hangisi süt çocukluğu döneminde gözlenen hipertansiyonun nedenlerinden biri değildir? 
a) Konjenital adrenal hiperplazi 
b) Esansiyal (primer) 
c) Aort koarktasyonu
d) Polikistik böbrek hastalığı 
e) Hidronefroz
 
130. Miksiyon sistoüretrogram, aşağıdaki üriner sistem bozukluklarından hangisi için tanısal değer taşımaz? 
a) Vezikoüreteral reflü 
b) Mesanenin anatomik bozuklukları 
c) Posterior üretral valv (erkek çocuklarda) 
d) Akut piyelonefrit 
e) Üreterosel
 
131. Primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmamalıdır? 
a) Prostasiklin 
b) Digoksin 
c) Nifedipin 
d) Propranolol 
e) Adenozin
 
132. Boyunda venöz dolgunluk saptanan bir hastada, ven dalgasına ait pulsasyonların
görülmemesi durumunda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Konjestif kalp yetmezliği 
b) Konstriktif perikardit 
c) Vena cava superior sendromu 
d) Triküspit yetmezliği 
e) Kardiyomiyopati
 
133. Akut miyokart enfarktüsü geçiren hastalarda, hastaneye gelene kadar geçen
sürede en sık gözlenen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kalp yetmezliği 
b) Aritmiler 
c) Kardiyojenik şok 
d) Miyokardiyal ruptür 
e) Embolizm
 
134. Sekiz yıldır insüline bağımlı diabetes mellitus tanısıyla izlenen 38 yaşında bir erkek hasta,
6 aydır geceleri daha sık olmak üzere günde 10-12 kere, sulu, kahverengi renkte gaita yaptığını
ve birkaç kez gaita inkontinansı olduğunu belirtiyor. Karın ağrısı bulunmadığını söyleyen hasta
belirgin biçimde kilo kaybettiğini belirtiyor. Öyküsünden ortostatik hipotansiyon ve impotansı olduğu
da öğreniliyor. Hastanın kan şekeri yüksekliği dışında hiçbir anormal biyokimyasal değeri saptanmıyor. 
Bu hastada gelişen klinik duruma tanı koyabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a) 24 saatlik gaitada yağ miktarı tayini 
b) Gaitada parazit taraması 
c) incebağırsak biyopsisi 
d) incebağırsak grafisi 
e) Gaitanın Sudan III ile boyanması 
 
135. Aşağıdakilerin hangisinde verilen besin maddesinin malabsorpsiyonu sonucunda,
karşısında belirtilen bulgular görülmez?
    Besin maddesi – Bulgu 
a) Yağ Sulu diyare + kilo kaybı
b) Karbonhidrat Ödem + kas atrofisi 
c) Vitamin B12 Anemi + periferik nöropati 
d) Demir Glossit+kaşık tırnak 
e) Vitamin A Hiperkeratoz + gece körlüğü 
 
136. Son bir yıldır annesi tarafından gözlerinde hafif sarılık gözlenmesi nedeniyle başvuran 20
yaşındaki bir sporcunun hikayesinden karın ağrısı olmadığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede
minimal splenomegali saptanıyor. Çekilen ultrasonografide safra taşı gözleniyor. Laboratuvar
incelemelerinde hemoglobin miktarı % 12.1 g, hematokrit değeri % 38, MCV: 78 fl, MCHC: 38 g/dl.
retikülosit sayısı % 8, total serum bilirübin düzeyi 2.8 mg/dl ve direkt serum bilirübin düzeyi 0.4 mg/dl
olarak bulunuyor. Bu hastada gözlenen sarılık aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gelişmiş olabilir? 
a) Kronik kolesistit 
b) Herediter sferositoz 
c) Talasemi majör 
d) Pirüvat kinaz eksikliği 
e) Orak hücreli anemi 
 
137. Açlık kan glukoz düzeyi 160 mg/dl olan bir kişide aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? 
a) Diabates mellitus 
b) Cushing hastalığı 
c) Glukagonoma 
d) Somatostatinoma 
e) Addison hastalığı
 
138. Beş yıldır diabetes mellitusu olan 70 yaşında obez bir kadın hastada mental konfüzyon,
aşırı dehidratasyon, letarji ve hipovolemi bulguları vardır. Ateşi olmayan ve Kussmaul solunumu
bulunmayan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nonketotik hiperosmolar koma 
b) Diyabetik ketoasidoz koması 
c) Hipoglisemik koma 
d) Şok 
e) Serebrovasküler hastalık
 
139. Elli bir yaşında bir erkek hasta giderek artan halsizlik, solukluk, bel ve baş ağrısı şikayetleriyle
başvuruyor. Bu hastada yapılan incelemeler sonucunda, hemoglobin % 7.6 g; hematokrit %24;
sedimantasyon 112 mm/sa total protein 10 g/dL; albumin 2.5 g/dL; globulin 8 g/dL; kalsiyum 12.5 mg/L
olarak ölçülüyor ve iki yönlü kafa grafisinde iki adet litik lezyon saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteoporoz 
b) Romatoid artrit 
c) Multipl myelom 
d) Sarkoidoz 
e) Hiperparatiroidizm 
 
140. Altmış dokuz yaşında bir erkek hasta kilo kaybı, halsizlik ve solukluk şikayetleriyle başvuruyor.
Yapılan fizik muayenede splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi
% 8.5 g, hematokrit değeri % 27, trombosit sayısı 98.000/mm3, lökosit sayısı 9600/mm3 olarak bulunuyor.
Periferik yaymada gözyaşı hücreleri, şistozitler, miyelosit, bant, metamiyelositler ve normoblastlar gözleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Demir eksikliği anemisi 
b) Myelofibrozis 
c) Folik asit eksikliği 
d) Sideroblastik anemi 
e) Talasemi majör 
 
141. All-trans retinoik asit (ATRa). Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinin tedavisinde kullanılır? 
a) Akut lenfoblastik lösemi 
b) Kronik lenfositik lösemi 
c) Kronik miyeIoid lösemi 
d) Kronik monoblastik lösemi 
e) Akut promyelositik lösemi
 
142. Günlük idrar volümü 4 lt. plazma ozmolalitesi 270 mOsmL, idrar ozmolalitesi 100 mOsmL
olan bir hastanın serbest su klerensi kaç ml/dk dır? 
a) 0.7 
b) 1.0 
c) 1.3 
d) 1.7 
e) 2.0 
 
143. Aşağıdaki durumlardan hangisi akut böbrek yetezliğinin en sık görülen nedenidir? 
a) Prerenal azotemi 
b) Akut glomerulonefrit 
c) Akut interstisyel nefrit 
d) Akut tübüler nekroz 
e) Postenal azotemi
Açıklama: Aslında ATN'nin de temel sebebi prerenal sebepler olduğu için ve soru dahiliye sorusu
olduğu için A şıkkı doğru kabul edilmiştir.
 
144. Raynaud fenomeni aşağıdaki bağ dokusu hastalıkların hangisinde en sık görülür? 
a) Progresif sistemik skleroz 
b) Sistemik lupus eritematozus 
c) Poliarteritis nodosa 
d) Dermatomiyozit 
e) Wegener granülomatozu
 
145. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritte görülen radyolojik değişikliklerden biri değildir? 
a) Kemik erozyonları 
b) Yumuşak doku şişliği 
c) Eklem aralığında daralma 
d) Jukstaperiartiküler demineralizasyon 
e) Osteofitler
 
146. Amikasin + seftazidim ile ampirik olarak tedavi edilen ateşli nötropenik ve akut miyeloblastik lösemili
bir hastada kemoterapi sonrası periferik mutlak nötrofil sayısının 1200/mm3 olduğu saptanıyor.
Ancak, ateşin 39 C nin altına düşmediği ve yapılan laboratuvar incelemelerinde serumda alkalen fosfataz 
düzeyinin normalin iki katı olduğu belirleniyor. Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde
karaciğer ve dalak içinde çok sayıdaapse görünümünde lezyon saptanıyor. Bu lezyonlardan yapılan aspirasyon
materyalinin kültüründe aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin üreme olasılığı en yüksektir? 
a) Enterococcus faecalis 
b) Staphylococcus aureus 
c) Aspergillus fumigatus 
d) Candida albicans 
e) Pseudomonas aeruginosa
 
147. A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı akut tonsilit geçirmekte olan bir hastada
aşağıdakilerden hangisi tanı koymada en az yararlıdır?
a) Tonsillofarengeal eksuda saptanması 
b) Anterior servikal bölgede ağrılı lenfadenopati saptanması 
c) Boğaz kültürü 
d) Boğaz sürüntüsünde grup A karbonhidrat antijenlerinin araştırılması 
e) Kanda antistreptolizin O titresinin tayini
 
148. Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisinin fagositlere penetrasyonu diğerlerine göre daha iyidir? 
a) Penisilinler 
b) Makrolidler 
c) Sefalosporinler 
d) Aminoglikozitler 
e) Glikopeptid türevi antibiyotikler
 
149. Aşağıdakilerden hangisi, bakteriyel pnömoni riskini artırmaz? 
a) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
b) Tüberküloza bağlı plevra kalınlaşması 
c) Kistik fibrozis 
d) Nötropeni 
e) Uzun süre bilinçsiz kalma 
 
150. Kırk beş yaşında bir erkek hasta, öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı, hemoptizi, sırt ve bel ağrısı
şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenede vena cava superior sendromu saptanıyor. Çekilen
akciğer grafisinde mediastende genişleme olduğu görülüyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin
miktarı 8.1 g/dL, hematokrit değeri % 25, MCV (ortalama eritrosit  volümü) 83 fl, lökosit sayısı 7800/mm3
olarak bulunuyor. Periferik yaymada % 32 lenfosit, % 40 nötrofil, % 4 monosit ve her alanda birkaç normoblast
gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akciğer adenokarsinomu ve demir eksikliği anemisi 
b) Timoma ve saf eritroid aplazi 
c) Küçük hücreli akciğer kanseri ve kemik iliği metastazı 
d) Mediastinal fibrozis ve megaloblastik anemi 
e) Akciğer tüberkülozu ve kronik hastalık anemisi 
 
151. Bir araştırmada 200 kadının bebek bakımı bilgi düzeyleri, bebek bakımıyla ilgili bir eğitim
programına katılmadan önce ve katıldıktan sonra uygulanan belli bir testten aldıkları puanlarla ölçülmüştür. 
Bu araştırmanın verilerine aşağıdaki istatistiksel testlerden hangisi uygulanmalıdır? 
a) Mann-Whitney testi
b) iki bağımsız ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
c) iki eş arasındaki ortalama farkının önemlilik testi 
d) iki bağımsız yüzde arasındaki farkın önemlilik testi 
e) Ki-kare uyum testi 
 
152. isteyerek yapılan düşük oranı, isteyerek yapılan düşük sayısının aşağıdakilerden hangisine bölünmesiyle hesaplanır? 
a) Toplam nüfus 
b) Doğurganlık çağındaki kadın nüfusu 
c) Gebelik sayısı 
d) Canlı doğum sayısı 
e) Canlı doğum sayısı + ölü doğum sayısı
 
153. Altmış yaşında bir kadın hasta yaklaşık devam eden ve sağ üst ekstremitede giderek
artan kuvvetsizlik ve zayıflama, sağ alt ekstremitede ise sertlik şikayetiyle başvuruyor.
Yapılan fizik muayenede sağ üst ekstremitede atrofi, derin tendon reflekslerinde ve tonusta
azalma, sağ alt ekstremitede ise derin tendon refleksleri ve tonusta artma saptanıyor.
Duyu kusuru bulunmayan ve parestezisi olmayan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siringomiyeli 
b) Diskopati 
c) Anterior spinal arter trombozu 
d) Amyotrofik lateral skleroz 
e) Erişkin spinal musküler atrofi
 
154. Progresif işitme kaybı şikayetiyle gelen 20 yaşındaki bir hastanın fizik muayenesinde
sensorinöral işitme kaybı, mental durumda bozulma, serebellar ataksi, derin tendon reflekslerinde
azalma, çorap-eldiven tarzı duyu kusuru ve retinitis pigmentosa saptanıyor. Elektromiyografik
incelemede ise polinöropati gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Friedreich ataksisi 
b) Refsum hastalığı 
c) Miyotonik distrefi 
d) Alport sendromu 
e) Paget hastalığı
Açıklama: Bu soruda, fazlasıyla tartışma oluştu. Tablo, Friedreich ataksisi'ne uyar gibi görünmesine rağmen,
Friedreich ataksisi'nde retinitis pigmentosa görülmez. Retinitis pigmentosa tipik olarak refsum hastalığında
görülür. Ve diğer tüm tablo refsum hastalığına uymaktadır. 
 
155. Psikiyatrik muayenede, aşağıdaki belirtilerden hangisinin afekt (duygulanım)
alanı dışında değerlendirilmesi gerekir? 
a) Anksiyete 
b) Öfori 
c) Üzüntü 
d) Rijidite 
e) Öfke 
 
156. Amfetamine bağlı psikotik bozukluk aşağıdakilerden hangisiyle klinik bakımdan benzerlik gösterir? 
a) Panik bozukluk 
b) Paranoid tip şizofreni 
c) Posttravmatik stres bozukluğu 
d) Wernicke ensefalopatisi
e) Dissosiatif bozukluk
 
157. Koltuk değneği veya baston kullanımında, özellikle kuvvetlendirilmesi gereken kas aşağıdakilerden hangisidir? 
a) M. deltoideus 
b) M. biceps brachii 
c) M. triceps brachii 
d) M. Brachialis 
e) M. supraspinatus
 
158. Aşağıdakilerden hangisi fotosensitivite görülebilen hastalıklardan biri değildir? 
a) Psöriazis 
b) Pellagra 
c) Pemfigus 
d) Dermatomiyozit 
e) Skleroderma
Açıklama: Önemli Not: Bu soru için Harrison - Principles of internal medicine, 
2001 baskısı Sklerodermanın da fotosensitif olduğunu söylemektedir. Ancak 
soru dermatoloji sorusu olduğu için yukarıdaki dermatoloji referansı - ilgili 
tablo da yeterince açık olduğu için - esas kabul edilerek doğru cevap E 
şeklinde verilmiştir. (Dermatoloji, Tüzün Y., Nobel Tıp Kitabevleri 2. baskı Syf. 
604)
 
159. Lyme hastalığı için hangisi cilt bulgusu hangisidir? 
a) Eritema nodosum 
b) Eritema migrans 
c) Eritema anulare 
d) Eritema multiforme 
e) Eritema marjinatum 
 
160. Akut testis torsiyonu ile akut epidedimoorşitin ayırıcı tanısında en yararlı tanı yöntemi hangisidir? 
a) Doplerli USG 
b) Tomografi 
c) MRI 
d) Anjiografi 
e) Sintigrafi
 
161. Yara iyileşmesinde aşağıdaki vitaminlerden hangisi en önemli rolü oynar? 
a) Askorbik asit 
b) Vitamin E 
c) Folik asit 
d) Vitamin B6 
e) Vitamin B12 
 
162. Masif kan transfüzyonu yapılan hastalarda aşağıdaki kan pıhtılaşma faktörlerinin hangisi azalır? 
a) Faktör II 
b) Faktör V 
c) Faktör VII 
d) Faktör IX 
e) Faktör X
 
163. Karnın posterior ve flank bölgesinden bıçakla yaralanmış fakat şok bulguları
olmayan bir kişide tanı için en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Radyoopak madde verilerek bilgisayarlı tomografi çekilmesi 
b) Yaraya katater yerleştirilip radyoopak madde verilerek röntgen çekilmesi 
c) Direk karın grafisi 
d) Lokal yara eksplorasyonu 
e) Tanısal laparaskopi 
 
164. Ameliyat sonrası genel durumu bozulan bir hastanın yapılan fizik muayenesinde artmış
kafa içi basınç bulguları, idrar atılımında azalma, aşırı terleme ve sulu ishal saptanmıştır. 
Bu hastada aşağıdaki sıvı elektrolit değişikliklerinden hangisinin olduğu düşünülmelidir? 
a) Hipernatremi 
b) Hiperkalemi 
c) Hipokalsemi 
d) Hiponatremi 
e) Hipomagnezemi
 
165. Karın travmalı hastalarda yapılan diagnostik periton lavaj sıvısı incelemesinde
pozitif kabul edilen aşağıdaki sonuçlardan hangisi cerrahi tedavi endikasyonu değildir? 
a) Eritrosit sayısı 100.000 /mm3 den fazla olması 
b) Lökosit sayısının 500 /mm3 den fazla olması 
c) Safra varlığı 
d) Gıda partikülleri varlığı 
e) Amilaz düzeyi yüksekliği
 
166. Abdominal aort anevrizması tanısı ile izlenen 63 yaşındaki bir hastada anevrizmanın
rüptür olasılığını artıran en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yaş 
b) Diastolik hipertansiyon 
c) Obezite 
d) Sigara içimi 
e) Diabetes mellitus
 
167. Aşağıdakilerden hangisi östrojen fazlalığına yol açmadan jinekomastie neden olur? 
a) Seminom 
b) Embriyonik testis karsinomu 
c) Adrenokortikal neoplazm 
d) Klinefelter sendromu 
e) Hepatoselüler karsinom
 
168. 60 yaşında kadın hasta sol memede kitle yakınması ile başvuruyor. Hikayesinden hiç doğum yapmadığı,
menapoza 35 yaşında girdiği, 15 yıl önce sağ meme kanseri nedeniyle ameliyat edildiği, 3 kız kardeşinin birinde
meme kanseri olduğu öğreniliyor. Sol memedeki kitleden yapılan biyopsi sonucu meme kanseri saptanıyor. 
Bu hastanın hikayesinde yer alan aşağıdakilerden hangisi meme kanseri riskini arttıran faktörlerden biri değildir? 
a) Menapoza 35 yaşında girmesi 
b) Hiç doğum yapmaması
c) 60 yaşında olması 
d) Diğer memede kanser olması 
e) Kız kardeşlerinin birinde meme kanseri olması
 
169. Soliter tiroid nodülü saptanan bir hastanın tedavisinde izlenecek yolun belirlenmesinde
en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tiroid ultrasonografisi 
b) Tiroid sintigrafisi 
c) ince iğne aspirasyon sitolojisi 
d) Tiroid hormon kan düzeyleri tayini 
e) Bilgisayarlı boyun tomografisi 
 
170. Yemeklerden sonra sternum arkasında yanma, ağrı, dolgunluk hissi, sıklıkla geceleri gözlenen
öksürük ve son zamanlarda sesinde kabalaşma şikayetleriyle başvuran bir hastada en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ösefagus alt ucu kanseri 
b) Gastroösefageal reflü 
c) Akalazya 
d) Duodenal ülser 
e) Kolelitiazis 
 
171. Aşağıdaki kolonik lezyonlardan hangisinin malignite riski en düşüktür? 
a) Villöz adenom 
b) Familyal polipozis 
c) Hiperplastik polip 
d) Ülseratif kolit 
e) Adenomatöz polip 
 
172. Aşağıdakilerden hangisinde karaciğer karsinomu gelişme riski en yüksektir? 
a) Hamartom 
b) Kavernöz hemanjiom 
c) Siroz 
d) Fokal nodüler hiperplazi 
e) Hepatik adenom
 
173. 66 yaşında kadın yasta 10 gündür devam eden ve giderek artan sarılık ve bel ağrısı
şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenesinde safra kesesi ağrısız olarak ele geliyor.
Rektal muayenede ise akolik gayta saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut kolesistit 
b) Pankreas başı karsinomu 
c) Pankreatik psödokist 
d) Safra kesesi karsinomu 
e) Klatskin tümörü
 
174. Safra kesesinde taş nedeniyle kolesistektomi ameliyatı geçiren 60 yaşındaki
bir hastanın ameliyattan sonraki ilk 24 saatte ateşi yükselmiştir. Bu hastada ateş
yükselmesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Plevral effüzyon 
b) Bakteriyel pnömoni 
c) Aspirasyon pnömonisi 
d) Atelektazi 
e) Pulmoner emboli 
 
175. Akut pankreatit tanısı konan bir hastada aşağıdaki laboratuar bulgularından hangisi kötü prognoz işaretidir?
a) Serum kalsiyum düzeyi 7 mg/dl 
b) Serum amilaz düzeyi 1000 ü 
c) Arteriyel PO2 70 mmHg 
d) idrar amilaz düzeyi 3000 Ü 
e) Pıhtılaşma zamanı 10 dakika 
 
176. iki yıl önce koroner by-pass ameliyatı geçiren 60 yaşında bir hastanın arada bir alkol aldığı,
göbek çevresinde özellikle yemeklerden sonra başlayan ağrısı olduğu öğrenilmiştir.Bu ağrılardan
dolayı yemek yemekten kaçınan hastanın kilo kaybı ve ishal şikayetleri vardır.Hastada fizik muayene 
bulgularının normal olduğu gözlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Psödomembranöz enterokolit 
b) Kronik pankreatit 
c) Akut kolesistit 
d) intestinal obstrüksiyon 
e) Mezenterik iskemi 
 
177. Meckel divertikülünün erişkinlerde en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) intestinal obstrüksiyon 
b) Kanama 
c) Divertikülit 
d) Malignite gelişmesi 
e) Perforasyon 
 
178. Aşağıdaki fıtık tiplerinden hangisinde strangülasyon gelişme olasılığı en yüksektir? 
a) Direk kasık fıtığı 
b) indirek kasık fıtığı 
c) Femoral fıtık 
d) insizyonel fıtık 
e) Parastomal fıtık 
 
179. Karsinoid tümörün gastrointestinal sistemde sıklıkla lokalize olduğu bölgeler
aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
a) Apendiks, mide, duodenum 
b) Apendiks, ileum,rektum 
c) Apendiks, duodenum, ileum 
d) Mide, ileum, rektum 
e) Duodenum, ileum, rektum 
 
180. Kan transfüzyonu sırasında en sık rastlanan komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sepsis 
b) Febril reaksiyon 
c) Akciğer embolisi 
d) Tromboflebit 
e) Akciğer ödemi
 
181. Aşağıdakilerden hangisi omfaloselin özelliklerinden biri değildir? 
a) Defektin kese ile kaplı olması 
b) Solid organların kese içinde yer alabilmesi 
c) Göbek kordonunun normal yerinde olması 
d) Rotasyon anomalisinin sık olması
e) Sindirim sistemi dışında anomalilerin sık olması
 
182. 12 yaşında bir erkek çocukda geceleri artan ve aspirinle geçtiği söylenen bacak ağrısı olmaktadır.
Çekilen kemik radyografisinde tibia diyafizinde etrafı skleroze kemikle çevrili 1.5 cm çapında radyolüsent
bir odak saptanmıştır Bu hastadaki lezyon en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Osteosarkom 
b) Osteokondrom 
c) Kondrosarkom 
d) Osteoid osteom 
e) Anevrizmal kemik kisti
 
183. Aşağıdakilerden hangisi efüzyonlu otitis medianın komplikasyonlarından biri değildir? 
a) Derin boyun enfeksiyonu 
b) iletişim tipi işitme kaybı 
c) Timpanik zarda morfolojik değişiklikler 
d) Kognitif yeteneklerde gelişme bozukluğu 
e) Kemikcik zincir erozyonu 
 
184. Alt vezikoüreteral reflünün en sık görülen nedenidir? 
a) Ektopik yerleşimli üreteral orifis 
b) Çift üreteral sistem 
c) Prune-Belly sendromu 
d) Trigonal kas yapısındaki zayıflık 
e) Kontrakte mesane 
 
185. Bir gözünde ani görme kaybı şikayeti olan bir hastada fundusta oftalmoskopik
muayenede hiç bir bulgu gözlenmemektedir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Santral retina arteri tıkanıklığı 
b) Diyabetik retinopati 
c) Retrobulber nevrit 
d) Santral retina veni tıkanıklığı 
e) Papillit
 
186. Miriform karinkülleri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gartner kanalı atığı 
b) Skatrize olmuş Bartolin bezi 
c) Wolf kanalı artıkları 
d) Himen kalıntıları 
e) Enfekte skene bezi 
 
187. Sekonder dismenorenin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Adenomiyozis 
b) Pelvik konjesyon sendromu 
c) Serviks stenozu 
d) Endometriyal polip 
e) Endometriozis 
 
188. istmik yerleşimli ektopik gebelik, doğal sürecine bırakıldığında sıklıkla ne şekilde sonlanır? 
a) Tubal abortus 
b) Tubal rüptür 
c) Sekonder abdominal gebelik 
d) Kalsifikasyon
e) Persistan dışgebelik 
 
189. Aşağıdaki venereyaI hastalık yada lezyonlardan hangisi virütiktir? 
a) Pediculosis pubis 
b) Şankroid 
c) Condyloma latum 
d) Molluscum contagiosum 
e) Granuloma inguinale 
 
190. Gebelerde aşağıdaki aşılardan hangisi kontrendikedir? 
a) Hepatit B aşısı 
b) Varicella-zoster aşısı 
c) Kuduz aşısı 
d) Tetanos aşısı 
e) Pnömokok aşısı 
 
191. Gebelikte tromboemboli şüphesi nedeniyle yaptırılacak aşağıdaki tetkiklerden hangisinin
sonucunun normal olması, tromboemboli olmadığının en qüvenilir göstergesidir? 
a) Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi 
b) Magnetik rezonans görüntüleme 
c) Spiral bilgisayartı tomografi 
d) Real time ultrasonografi 
e) Serum D-dimer düzeyi tayini
 
192. Doğum eyleminde izlenen term bir gebenin elektronik monitör çıkışı aşağıda verilmiştir. 
Bu durumda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Plasental yetmezlik 
b) Kordon basısı 
c) Mateınal hipotansiyon 
d) Derin hipoksi 
e) Ağır fetal distres
 
193. Amniotik sıvıda mekonyum saptanması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir? 
a) immatür fetüs 
b) Normal gastrointestinal sistem matürasyonu 
c) Vagal stimülasyon 
d) Kordon basısı 
e) Fetal distres 
 
194. Hirsutizm etiyoIojisinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz? 
a) PoIikistik over hastalığı 
b) Akromegali 
c) Cushing sendromu 
d) Luteoma 
e) Hipotiroidi 
Açıklama: Önemli Not: Bu soru için Harrison - Principles of internal medicine, 2001 baskısı Akromegeli ninde
Hirsutizm etiyolojisinde yer aldığını söylemektedir. Bu durumda doğru cevap yoktur. Ancak soru kadın doğum
sorusu olduğu için kadın doğumun temel kitapları esas alındığında doğru cevap B şıkkıdır.
 
195. Aşağıdakilerden hangisi gerçek puberte prekoksun en sık rastlanan nedenidir? 
a) Over tümörü
b) McCune-AIbright sendromu 
c) Pineal tümör 
d) idiopatik 
e) Hipotiroidizm 
 
196. Pap smear sonucu yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) görülen bir
hastada koIposkopik biyopsi yapılmış ve mikroinvaziv serviks kanseri olduğu saptanmıştır. 
Bu hasta için, bundan sonraki aşamada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Soğuk konizasyon 
b) Tip III radikal histerektomi 
c) Primer radyoterapi 
d) Lazer evaporasyon 
e) Loop eIektroeksizyon 
 
197. Aşağıdakilerden hangisi plasentaya en sık metastaz yapar? 
a) Lenfoma 
b) Meme kanseri 
c) Akciğer kanseri 
d) Kemik sarkomu 
e) Malign melanom 
 
198. Aşağıdaki genlerden hangisinin mutasyonu ailevi over kanserinin gelişiminde rol oynar? 
a) p53 
b) BRCA1 
c) Retinoblastom 
d) ras 
e) myc 
 
199. Emziren annelerde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kontrendikedir? 
a) Morfin 
b) Heparin 
c) Lityum 
d) MakroIid antibiyotikler 
e) insülin 
 
200. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptif kullanımı için kesin kontrendikasyondur? 
a) Tromboflebit öyküsü 
b) Hepatit öyküsü 
c) Gestasyonal diyabet öyküsü 
d) Safra kesesi hastalığı öyküsü 
e) Orak hücreli anemi
 

Yorumlar
Sen de Yaz