Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1998 TUS SORULARI

1. Prostat lenf damarları başlıca hangi lenf nodunda sonlanır? 
a) N.L. Coeliaci 
b) N.L. ınguinalis 
c) N.L. inguinalis profundus 
d) N.L. iliac interni 
e) N.L. iliac exterrni
 
2. Hangi oluşum humerus collum chirurgicum kırıklarında tehlikeye girer ? 
a) Nervus Axillaris 
b) Nervus Ulnaris 
c) Nervus Medianus 
d) Nervus Radialis 
e) Nervus thoracodorsalis 
 
3. Şekilde işaretlenmiş olan bölgenin (ön kolun dış kısmının) deri duyusunu hangi sinir alır?
 
 
a) Nervus medianus 
b) Nervus cutaneus antebrachi lateralis 
c) Nervus cutaneus antebrachi posterior 
d) Nervus radialis 
e) Nervus axillaris
 
4. Anulus inguinalis superficialis’i oluşturn crus mediale ve crus laterale hangi kasa aittir? 
a) Musculus obliquus internus abdominis ?
b) Musculus obliquus externus abdominis ?
c) Musculus transversus abdominis 
d) Musculus rectus abdominis 
e) Musculus pyramidalis
 
5. Şekildeki kas hangisidir?
 
a) Musculus intercostalis internus 
b) Musculus intercostalis intimi 
c) Musculus intercostalis externus 
d) Musculus sternocostalis 
e) Musculus subcostalis
 
6. Nervus gluteus superior, foramen suprapriformede kesildiğinde hangisi felç olur? (foramen suprapiriformis üstünde
nervus gluteus superior hasarlanırsa aşağıdakilerden hangisinde fonksiyon kaybı olur?) 
a) Musculus gluteus maximus 
b) Musculus liacus 
c) Musculus iliopsoas 
d) Musculus gluteus medius 
e) Musculus obturator internus
 
7. Fossa ischiorectalis apsesi olan hastaya cerrahi girişim sırasında ischiorectal fossanın dış duvarında yer alan hangi oluşuma zedelenme için
dikkat edilir? (fossa isshiorectal abse drenajında fossanın lateral duvarındaki hangi oluşumun yaralanmamasına dikkat edilmelidir?) 
a) Arteria iliaca communis 
b) Arteria  pudenda interna 
c) Nervus ischiadicus 
d) Arteria obturatorio 
e) Nervus obturatorius 
 
8. Şekildeki ok ile gösterilen ven aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Vena jugularis externa 
b) Vena jugularis interna 
c) Vena jugularis anterior 
d) Vena retromandibularis 
e) Vena thyroidea inferior 
 
9. üst extremitenin şuurlu derin duyu (şuurlu proprioseption) ve vibrasyon duyusunu taşıyan yol hangisidir ? 
a) Fasciculus interfossiculoris 
b) Fasciculus cuneatus 
c) Lemniscus lateralis 
d) Lemniscus trigeminalis 
e) Tractus spinothalamicus anterior
 
10. Hangisi 12. thorakal vertebra hizasındadır? 
a) Hiatus aortikus 
b) Hiatus osephagus 
c) Foramen vena cava 
d) Pylor 
e) Ligamentum hepatoduodenale
 
11. Kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüştüğü, kas kontraksiyonunda hazır enerji deposu olarak görev yapan bileşik hangisidir ? 
a) ATP 
b) Fosfokreatin 
c) Glukoz 
d) Yağ asitleri 
e) Glikojen
 
12. Koroner kan akımını en yüksek oranda arttıran faktör hangisidir ? 
a) Kalp frekansının atonomik reflex kontrolü 
b) Koroner perfusyon basıncında değişme 
c) Koroner arter fonksiyonunun sinirsel reflex kontrolü 
d) Myokard kasında O2 düşüklüğü ve adenozinin yol açtığı vazodilatasyon
e) Myokard gevşemesinin hızlandırılması ile diastolde kan akımını artışı 
 
13. Aort basınç eğrisindeki dikrotik çentik (incisura ) aşağıdaki kalp periyotlarının hangisinde görülür ? 
a) izovolumetrik gevşeme 
b) Hızlı fırlatma 
c) Ventrikülün hızlı dolması 
d) Atrium sistolü 
e) A-V kapakların kapanması 
 
14. Böbrekte glomerül filtrasyon hızını arttıran hangisidir? 
a) Afferent arteriol konstriksiyonu
b) Efferent arteriol ileri derecede konstriksiyonu 
c) Böbrek sempatik sinirlerinin kuvvetli stimulasyonu 
d) Bowman kapsül basıncının artması 
e) Nefron kan akım hızının artması
 
15. Kanda PH’ın düşmesi (ve solunumun artması) aşağıdaki bölgelerinde hangisindeki reseptörler aracılığı ile solunumu hızlandırabilir ? 
a) Küçük havayolları 
b) Trakea ve ana bronşlar 
c) Medulla Oblongata?
d) Karatid cisimler 
e) Karotid sinüs
 
16. Akciğerde gaz değişiminin başladığı ilk bölge hangisidir? 
a) Tersiyer (segmental) bronş 
b) Alveoler kese 
c) Terminal bronşiol 
d) Respiratuar bronşiol 
e) Alveolar kanal
 
17. Memeli hücresinde ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir? 
a) Çekirdek 
b) Serbest ribozom 
c) Granüllü endoplazmik retikulum 
d) Golgi 
e) Çekirdekcik? 
 
18. Hangisi kemik yıkımından sorumludur? 
a) Osteosit 
b) Osteoblast 
c) Osteoklast 
d) Mast hücresi 
e) Fibroblast 
 
19. Sindirim kanalınıın hangi bölümünde submukozada bez bulunur? (gastrointestinal sistemde submukozal bez nerede bulunur?) 
a) Mide 
b) Kolon 
c) Jejunum 
d) ileum 
e) Duodenum 
 
20. Hangisi ovaryum folikülünün yapısında yer almaz? 
a) Zona pellucida 
b) Oosit 
c) Ovaryum germinativ epiteli (germinal epitel) 
d) Stratum granulosum 
e) Theca interna 
 
21. Hangisi erişkinler için esansiyel aminoasitlerden birisidir? 
a) Arginin 
b) Serin 
c) Prolin 
d) Histidin 
e) Valin
 
22. Hangisinden tek bir tepkime ile vazodilatör bir bileşik meydana gelir? 
a) Arginin 
b) Aspartat 
c) Glutamat 
d) Histidin 
e) Prolin 
 
23. CO, Elektron tansport zincirinde hangi elektron taşıyıcısına bağlanarak oksidatif fosforilasyonu inhibe eder?
(karbonmonoksit aşağıdakilerden hangisine bağlanarak oksidatif fosforilasyonu inhibe eder) 
a) Koenzim Q 
b) Sitokrom aa3 
c) Sitokrom c1 
d) Sitokromc 
e) Sitokrom b
 
24. Hangisinde elekroforezde beta ve pre beta bantlarının birleşerek geniş bir beta bandı meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisinde olur? 
a) Tip I 
b) Tip Iia 
c) Tip III 
d) Tip IV 
e) Tip V
 
25. Lipit metabolizmasında rol oynayan enzimlerden hangisi, karaciğerde sentezlenip kanda yüksek dansiteli lipoproteinlere bağlanarak enzimatik
görevini gerçekleştirir? (karaciğerde sentezlenip yüksek dansiteli protein ile birleşerek kanda yağ asidi metabolizmasını düzenleyen hangisidir?) 
a) Lipoprotein lipaz 
b) Hepatik lipaz 
c) Acil coA: Kolesterol acil transferaz 
d) Lesitin: Kolesterol acil transferaz 
e) Hormon duyarlı lipaz 
 
26. Apoproteinlerden hangisi, hepatik hücrelerde spesifik reseptörler aracılığıyla düşük dansiteli lipoproteinler (LDL) ve silomikron kalıntılarının 
tutulmasında rol alır? (şilomikron ve LDL kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenmesini sağlayan hangisidir?) 
a) Apo AI 
b) Apo AII 
c) Apo CII 
d) Apo D 
e) Apo E
 
27. Alkaptonuri hangi enzim eksikliği ile meydana gelir? 
a) Kinürenin formülaz 
b) Triptofan oksijenaz 
c) Homogentisik asit oksijenaz 
d) Alfa - ketoasit dekarboksilaz 
e) Glisin sentaz 
 
28. Hartnup hastalığında hangisinin böbrekler ve barsaklardan emilimi bozulmuştur? 
a) Nötral aminoasit 
b) Laktoz
c) VitaminK 
d) Lipitler 
e) Vitamin B12 
 
29. Alyuvarlarda redükte glutatyonu (GSH) normal düzeyde tutmada hangi enzimin rolü en fazladır? 
a) Katalaz 
b) Fosfogliserat kinaz 
c) Fosfofruktokinaz 
d) LDH 
e) Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz
 
30. Tip I glikojen depo hastalığında ( Von Gierke) hangisi azalır? 
a) Fosforilaz 
b) Heksokinaz 
c) Glukoz 6 Fosfataz 
d) Glikokinaz 
e) Dallandırıcı enzim
 
31. Hangisi insülinin etkisi değildir? 
a) Glukoneogenezi inhibe eder 
b) Keton üretimini inhibe eder 
c) Yağ asidi sentezini arttırır 
d) Glikojen sentezini arttırır 
e) Protein sentezini inhibe eder 
 
32. Sitrik asit siklusunda rol oynayan B vitamini hangisidir? 
a) Riboflavin 
b) Tiamin 
c) Pantotenik asit 
d) Pridoksin 
e) Niasin 
 
33. Hekzos monofosfat şantında rol alan kofaktör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) FMN 
b) NADP 
c) FAD 
d) NAD 
e) ATP 
 
34. Kolestatik hepatit teşhisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) Alkalen fosfataz 
b) Gama glutamil transpeptidaz 
c) Laktat dehidrogenaz 
d) izosorbid dehidrogenaz 
e) Hiçbiri 
 
35. Histidin verilmesi sonucu idrarda formiminoglutamik asit artışı hangisinin eksikliğinde görülür? 
a) C vitamini 
b) Pridoksin 
c) B12 eksikliği 
d) Folik asit eksikliği 
e) Hiçbiri
 
36. Hücre membranından geçerken taşıyıcı kullanmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glukoz
b) Aminoasit 
c) Steroidler 
d) ADP 
e) NADP
 
37. Hangisi depolanmadan salınır? 
a) Dopamin 
b) Tiroksin 
c) Histamin 
d) Prostaglandin E2 
e) Hiçbiri 
 
38. Hangisi feokromasitomada idrarda yükselir? 
a) Adrenalin 
b) Noradrenalin 
c) VMA 
d) Dopamin 
e) Hiçbiri 
 
39. Pıhtılaşamada rol almayan hangisidir? 
a) Kalsiyum 
b) Fibrinojen 
c) Antihemofilik faktör 
d) Plazmin 
e) Hiçbiri 
 
40. Vasküler permaabiliteyi arttıran ve ödeme yol açan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Endotelin 
b) Bradikinin 
c) Anjiotansin I 
d) Anjiotansin II 
e) Hiçbiri
 
41. Hangisi bakterinin fagositozdan korunmasında etkilidir? 
a) Stoplazma membranı 
b) Pili 
c) Flagella 
d) Kapsül 
e) Dış membranı 
 
42. Antibiyotik direnç geni taşıyan plazmidlerin bakteriden bakteriye bir bakteriyofaj aracılığı ile plasmid aktarılmasına ne denir? 
a) Transduksiyon 
b) Konjugasyon 
c) Modifikasyon 
d) Transformasyon 
e) involusyon 
 
43. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, kanlı agar besiyerinde, stafilokok kolonileri çevresinde yoğun olarak ürer ? 
a) Bacillus Anthracis 
b) Branhamella Cataralis 
c) Bordotella Pertussis 
d) Hemofilus influenza 
e) Hemofilus Ducreyi
 
44. Romatizmal kapak hastalığı olan bir kişide doğal kapak endokarditinin en sık etkeni hangisidir? 
a) Viridans Streptokok 
b) Enterokok 
c) Staphylococcus Epidermidis 
d) Staphylococcus Aureus 
e) Escherichia Coli 
 
45. Köpek ısırması sonocu oluşan enfekte yaradan alınan materyal boyandığında küçük gr (-) çomaklar gözlenmiştir.
Enfeksiyon etkeni hangisidir? (2004- N, E) 
a) Escherichia Coli 
b) Haemophilus influenzae
c) Pasteurella multocida 
d) Brucella canis 
e) Klebsiella rhinoscleromatis 
 
46. Balık temizlerken elini kesen bir kişinin, 5 gün sonra kesi olan elinde yanma, batma, kaşıntı ve ağrı ile karakterize, koyu menekşe renkli, lezyon oluşmuştur. 
Lezyondan alınan kültürde ve kan kültüründe aerobik, gr(+), hareketsiz, sporsuz, katalaz negatif, H2S pozitif olan organizma hangisidir? 
a) Propionobacterıum Acnes 
b) Erysipelothrix rhysiapoti 
c) Corynobacterium ulcerans 
d) Bacillus Anthracis 
e) Listeria monocytogenezis
 
47. Hem insanlarda, hem de keçi, koyun, sığır ve domuzlarda patojen olan, kapsülsüz, sporsuz ve gr(-) kokobasil hangisidir? 
a) Bordatella 
b) Branhamella 
c) Shigella 
d) Brucella 
e) Hemofhilus
 
48. Viruslerin aşağıdaki yapısal ünitelerinde hangisi, karşısında verilen kimyasal yapıda değildir?
Yapısal Ünite Kimyasal Yapı(virus elemanları ve yapıları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?) 
a) Kapsid - Protein 
b) Özyapı(core) - Protein + Nükleik Asit 
c) Peptomer - Fosfolipid 
d) Zarf - Lipid  
e) Kapsomer - Protein
 
49. Aşağıdaki viruslerden hangisi, konakta latent enfeksiyona neden olmaz? 
a) CMV 
b) Su çiçeği virüsü 
c) BK virüsü 
d) H.S.V. Tip I 
e) Hepatit A virüsü 
 
50. Hangisi Prion ile meydana gelir? 
a) Creutzfeldt-Jacop hastalığı 
b) Subakut sclerozan panensefalit 
c) Progresif multifakol lökoensefalopati 
d) Lenfositik koryomenenjit
e) Visna
 
51. Hangisi DNA virüsüdür? 
a) Hepatit A virüsü 
b) Hepatit D virüsü 
c) Hepatit C virüsü 
d) Hepatit B virüsü
e) Hepatit E virüsü 
 
52. Kriptokok menenjiti düşünülen bir hastanın BOS’un direk mikroskobisi incelemesinde hangisi tercih edilir? 
a) Gram boyama 
b) Potasyum hidroksit 
c) Çini mürekkebi 
d) Metanamin gümüşleme boyası 
e) Giemsa
 
53. Hangisi Favus etkenidir?
a) Trichophyton rubrum 
b) Epidermophyton floccosum
c) Trichophyton schoenleinii
d) Microsporum canis
e) Trichophyton mentagrophytes 
 
54. AIDS hastalarında görülen özofajit’in en sık etkeni hangisidir? 
a) Candida Albicans 
b) Ebstein Barr Virüsü 
c) Kriptococcus neoformans 
d) Staphylococcus aureus
e) Caxsackie B6 
 
55. Metasarkarya taşıyan sebzelerle bulaşan helmint hangisidir? (metaserkarya şeklinde sebzelerle bulaşan ) 
a) Ascaris lumbricoides 
b) Fasciola hepatika 
c) Trichuris trichura 
d) Diphylobotrium latum 
e) Hymenolopis nana
 
56. Kala azar tanısında en iyi sonuç veren yöntem hangisidir? 
a) Periferik kanda ince yayma 
b) BOS incelemesi 
c) idrar sedimentasyon incelemesi 
d) Kemik iliği ponksiyonundan ince yayma 
e) Periferik kanda kalın damla 
 
57. Bağışıklık sisteminde rol oynayan aşağıdaki hücrelerden hangisi virüs ile enfekte bir hücreyi
MHC I ve CD8 reseptörü aracılığı ile taşıyarak hücre lizisine neden olur? 
a) Makrofaj 
b) B lenfosit 
c) PML 
d) Doğal öldürücü hücre 
e) Sitotoksik T. Lenfositi
 
58. J zincirinin genetik olarak sentezlenmediği bireylerde aşağıdaki immunglobulinlerden hangisinin yapımı bozulur? 
a) Ig G - Ig D
b) Ig M - Ig E 
c) Ig A - Ig M 
d) Ig G - Ig E 
e) Ig A - Ig D 
 
59. Hangi antimikobisidal ajan peptidoglikan sentezi inhibitörüdür? (86. soru ile aynı soru) 
a) Ketokanazol 
b) Sikloserin 
c) Polimiksin 
d) Aktinomisin 
e) Kloramfenikol
 
60. Kolinerjik sinapslarda Ach açığa çıkmasını önleyerek etki gösteren eksotoksin, aşağıdaki bakterilerden hangisi tarafından oluşturulur? 
a) Corynebacterium diftheria 
b) Clostridium Botilinium 
c) Clostridium Perfringens 
d) Clostridium tetani 
e) Clostridium difficiele
 
61. Schiller-Duval cisimleri hangisinde görülür? 
a) Sertoli-Leydig hücreli tümör 
b) Seröz papiller tümör
c) Endodermal sinüs tümörü 
d) Teratom
e) Granüloza hücreli tümör
 
62. Aşağıdakilerden hangisi immunolojik yollarla oluşan bir anemidir? 
a) Hemolitik üremik sendrom 
b) Mikroanjiopatik hemolitik anemi 
c) Paroksismal soğuk hemoglobinüri 
d) Herediter sferositoz 
e) Talasemi 
 
63. Kalsinozis Raynould fenomeni özefagus dismotilitesi sklerodaktili telenjiektazisi olan hastanın tanısı nedir. (CREST) 
a) SLE 
b) Sistemik skleroz 
c) Dermatomyozit 
d) Romatoid artrit 
e) Sjögren sendromu
 
64. Deride ve mukoza lezyonlarından yapılan mikroskopik incelemede obliteratif endarterit ve
plasma hücresi infiltrasyonu görülen hastada en olası etken hangisidir? 
a) Riketsia prowasaki 
b) Klamidya 
c) Treponema pallidum 
d) M.lepra 
e) Tbc
 
65. Primer santral sinir sistemi lenfoması en sık hangisinde görülür? 
a) Mikozis fungoides 
b) AIDS
c) Enfeksiyoz mononükleoz 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri
 
66. Diğerlerine göre histopatolojik lezyonu farklı olan hangisidir? 
a) M.lepra 
b) P.aeriginoza 
c) M.tüberkülozis 
d) Coccidiodes immitis 
e) Histoplazma 
 
67. Radyoterapinin en geç etkisi hangisidir? 
a) Fibrinöz perikardit? 
b) Demyelinizasyon? 
c) Akut tubuler nekroz 
d) Akut pulmoner ödem 
e) Akut intestinal epitelyal nekroz 
 
68. Akut myokart infarktüsünde 2. ve 3. günlerde görülen morfolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) PMN infiltrasyonu 
b) Hemosiderin yüklü makrofaj 
c) Anistkow hücreleri 
d) Fibrozis gelişmesi 
e) Hiçbiri
 
69. Korteksi tutan dejeneratif hastalık hangisidir? 
a) Tay-sachs 
b) Gaucher hastalığı 
c) Alzheimer 
d) Huntington hastalığı 
e) Hiçbiri 
 
70. Jinekomasti ile gelen 30 yaşındaki erkekte aşağıdaki tümörlerden hangisini düşünürsünüz? 
a) Seminoma 
b) Yolk sac tm 
c) Teratom 
d) Leydig hücreli tm 
e) Hiçbiri
 
71. 20-40 yaşlarında kadınlarda en sık benign tümör hangisidir? 
a) Uterus leimyomu 
b) Over müsinöz tm 
c) Seröz tümör 
d) Teratom 
e) Hiçbiri 
 
72. Karaciğer yağlanmasına yol açmayan hangisidir? 
a) Kontrolsüz diabetes mellitus 
b) Kloramfenikol kullanımı 
c) Tetrasiklin tedavisi 
d) Ethanol 
e) Gebelik 
 
73. Helicobacter pylorinin aşağıdakilerden hangisine yol açabileceğine dair bilgi edinilememiştir? 
a) Gastrik kanser
b) Kronik gastrik ülser 
c) Gastrik lenfoma 
d) Kronik duodenal ülser 
e) Hiperplastik polip
 
74. Segmental tutulum, tüm katları tutan, nonkazeifiye granülamatöz lezyonda hangi hastalığı düşünürsünüz? 
a) Crohn 
b) Ülseratif kolit 
c) Radyasyon koliti 
d) Tüberküloz 
e) Hiçbiri
 
75. AA amiloid hangi hastalıkta görülür? 
a) Multipl myeloma 
b) FMF 
c) Orak hücreli anemi 
d) Porfiri 
e) Hiçbiri 
 
76. Tip II diabet patogenezinde rol oynamayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Otoimmunite 
b) Periferik insülin rezistansı 
c) Relatif insülin yetmezliği 
d) Obesite 
e) GLUT4 transpozisyonu defekti 
 
77. Peniste preinvaziv skuamoz kanser lezyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bowen hastalığı 
b) Kondiloma akuminata 
c) Kondiloma lata 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri 
 
78. Aşağıdakilerden hangisinde antiglomerüler basal membran antikorları vardır? 
a) Goodpasture sendromu 
b) Lipoid nefroz 
c) Berger hastalığı 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri
79. En sık benign kemik tümörü hangisidir? 
a) Osteoid osteoma 
b) Osteokondrom 
c) Kondrom 
d) Kondroblastom 
e) Hiçbiri 
 
80. Çocukta serebellar vermisten kaynaklanan, 4.ventriküle uzanan tümör hangisidir?
a) Glioblastome multiforme 
b) Kraniofarinjiom 
c) Medullablastoma 
d) Schwannoma
e) Hiçbiri
 
81. Hangisi mide asit salgısını azaltmaz(azaltmayan hangisidir)? 
a) Omeprazol 
b) Anti histaminik 
c) Anti kolinerjik 
d) Sukralfat 
e) Prostaglandin analoğu 
 
82. Parkinsonda kullanılan L-dopanın etkisini azaltan hangisidir? 
a) Pridoksin 
b) Benserazid 
c) Karbidopa 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri 
 
83. Aşağıdakilerin hangisinin zehirlenmesinde hipertermi görülmez? 
a) Atropin 
b) Skopolamin 
c) Morfin 
d) Kokain 
e) Amfetamin 
 
84. Hangisi kortikosteroidlerin etkisi değildir? 
a) Osteoporoz 
b) Hipoglisemi 
c) Büyüme geriliği 
d) Protein yıkılımı 
e) Öfori 
 
85. Steroid reseptörüne bağlanarak steroid etkisini önleyen hangisidir? 
a) Metirapon 
b) Mitotan 
c) Ketakonazol 
d) Aminoglutetimid 
e) Mifepriston 
 
86. Peptidoglikan sentezini inhibe eden antibiyotik hangisidir?(59.soru ile aynı) 
a) Sikloserin 
b) Polimiksin 
c) Aktinomisin 
d) Kloramfenikol 
e) Tetrasiklin 
 
87. Antihelmintik olan asetil kolin reseptör blokajı ile etki eden hangisidir? 
a) Klorakin 
b) Mebendazol 
c) Piperazin 
d) Tiabendazol 
e) Hiçbiri 
 
88. Aşağıdakilerden hangisi pürgatiflerin ortak etkisidir? 
a) Na-K ATPaz inhibitörü olmaları 
b) Adenilat siklaz aktivasyonu 
c) Barsak lümeninde su birikmesi 
d) Hepsi 
e) Hiçbiri 
 
89. PR aralığını uzatmayan hangisidir?
a) Amiodaron 
b) Verapamil 
c) Lidokain 
d) Adenosin 
e) Propranolol
 
90. Hangi ilacın ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 
a) Klozapin 
b) Haloperidol 
c) Klorpromazin 
d) Flufenazin 
e) Hiçbiri 
 
91. Reninin anjiotensini parçalamasını inhibe eden hangisidir? 
a) Enapril 
b) Kaptopril 
c) Saralazin 
d) Peptostatin 
e) Teprotid 
 
92. Opioid agonist ve antagonistlerinden etkisine toleransın en az geliştiği aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Solunum depresyonu 
b) Antitussif etki 
c) Analjezik etki 
d) Antagonistik etki 
e) Sedatif etki
 
93. En kısa etkili kortikosteroid aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Deksametazon 
b) Kortizon 
c) Betametazon 
d) Prednizon 
e) Triamsinolon 
 
94. Oral alımından sonra biyoyararlanım aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Oral dozun kandaki derişim oranı 
b) Oral dozun kana geçiş hızı 
c) Oral dozun kana geçen miktarı 
d) Oral dozun proteinlere bağlanmayan miktarı 
e) Oral dozun itrah hızı 
 
95. Hangisi seratonin uptakeini inhibe ederek etki gösteren antidepresan hangisidir? 
a) Buspiron 
b) . 
c) . 
d) fluoksetin 
e) .
 
96. Serotonin antagonisti olup antihistaminik olarak kullanılan hangisidir? 
a) Ondansetron 
b) Granisetron 
c) Metiserjid 
d) Siproheptadin 
e) Ketanserin 
 
97. Antiinflamatuar etkisi en az olan hangisidir?
a) indometasin 
b) Aspirin 
c) Asetominofen 
d) ibuprofen 
e) Fenilbutazon 
 
98. Hangisi izopreteronolün etkisi olamaz? 
a) Kalp hızı yavaşlaması 
b) Uterus relaksasyonu 
c) Bronkodilatasyon 
d) Pozitif inotropik etki(kalp kasılma gücü artması) 
e) Kan şekeri yükselmesi 
 
99. Hangisi cAMP yi arttırmaz? 
a) Beta1 agonist 
b) Beta2 agonist 
c) Alfa2 agonist 
d) B3 agonist 
e) D1 reseptör agonisti 
 
100. Dopamin aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? 
a) Renal vazodilatasyon 
b) Bulantı 
c) Mezenterik vazodilatasyon 
d) Kanda prolaktin artışı 
e) Hiçbiri
 
101. Aşılama sonrası konvulziyon görülen çocukta hangi aşı şemadan çıkartılır? 
a) Tetanoz 
b) Boğmaca 
c) Hepatit 
d) Difteri 
e) BCG
 
102. 2 günlük GIS kanaması olan çocukta, periferik yaymada trombositler normal, aPTT ve PT uzamışsa hangisi düşünülür? 
a) Eritroblastozis fetalis 
b) K vit eksikliği 
c) Sepsis 
d) Von Willebrand eksikliği 
e) Hemofili
 
103. Fetal kemik iliği aplazisine yol açarak fetal hidropsa yol açan hangisidir? (2004-N) 
a) EBV 
b) CMB 
c) Rubella 
d) Parvo virüs B19 
e) C.M.V.
 
104. Dış genitalyası belli olmayan çocukta hangisini acil olarak hangisine bakmaya gerek yoktur?
a) Serum Na 
b) Serum K 
c) Y kromozomu 
d) 17 OH progesteron 
e) Seks steroidleri
 
105. Yeni doğan menenjitinde olmayan bulgu hangisidir? 
a) Ense sertliği 
b) Letarji 
c) Apne 
d) Siyanoz 
e) Kusma 
 
106. 32 haftalık bebek, 1700 gram ağırlığında, 20-25 saniye süren apneleri oluyor. Nöbet sırasında kan şekeri 55, Ca++: 8.1,
KTA 140’dan 110’a düşüyor. Nöbet dışında tamamen normal gözüken hastanın tanısı nedir? 
a) Immatur solunum merkezi 
b) Periyodik solunum 
c) Hipoglisemi 
d) Hipokalsemi 
e) Hipomagnazemi
 
107. Yenidoğanda hemolitik anemi sebebi olan hangi vitamin eksikliğidir? 
a) A Vitamini 
b) Riboflavin. 
c) K vitamini 
d) C vitamini 
e) E vitamini 
 
108. Karnitin eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? 
a) Splenomegali 
b) Hepatomegali 
c) Hipoglisemi 
d) Hepatik ensefalopati 
e) Kardiomegali 
 
109. Emerken yenidoğan bebek siyonotik olup, ağlarkan siyozu geriliyorsa tanıda ne düşünülür? 
a) Koanal atrezi 
b) Fallot tetralojisi 
c) VSD 
d) Persiste pulmoner Hipertansiyon 
e) Triküspit atrezisi
 
110. Fanconi sendromu nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) KBY 
b) Galaktozemi 
c) Akut Glomerulonefrit 
d) Sistinüri 
e) Fenilketonüri 
 
111. Çocukluk çağında arka mediastende görülen tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Timoma 
b) Nörojenik tm 
c) Teratom 
d) Lenfoma
e) Nöroblastom 
 
112. 3. gününde yeni doğan bebek, total biluribin 8mg/dl ve direk bilurubin 0,2 mg/dl saptanıyor. Anne ve baba ARh (+) ve
direk Cooms (-) olan bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fizyolojik sarılık 
b) Anne sütü sarılığı 
c) K vitamin eksikliği 
d) Kan gurubu uyuşmazlığı 
e) Biliyer atrezi
 
113. Çocukta görülen en sık renal tümör hangisidir? 
a) Wilm’s tümörü 
b) Nöroblastom 
c) Renal hücreli kanser 
d) Hipernefroma 
e) Nefroblastom 
 
114. Aşağıdakilerden hangisi romatizmal ateş bulgusu değildir? 
a) Kardit 
b) Korea 
c) Eritema nodosum 
d) Subkutan nodül 
e) Eritema marginatum 
 
115. Rutin fizik muayenesinde sternum sol üst kenarında 2/6 sistolik üfürüm ve kalpte ekspiriumda ve inspiriumda
S2 çiftleşmesi saptanan 3 yaşındaki çocukta tanı nedir? 
a) Tek ventrikül 
b) ASD 
c) Pulmoner kapak hst. 
d) Mitral yetmezlik 
e) Triküspit yetmezliği
 
116. 3 yaş çocuk, yüksek ateş huzursuzluk, gövdeden başlayan ,ekstremitelere ve boyna yayılan döküntüleri olan hastanın
döküntüleri geçince ateşi düşüyor, tanıda ne düşünürsünüz? 
a) Eritema enfeksiyozum 
b) Rozeola infantum 
c) Kızamık 
d) Kızamıkçık 
e) Kızıl
 
117. Büyüme gelişme geriliği, kabızlık, inguinal hernisi olan çocukta tanı için ne yapılır? 
a) T3 T4 TSH 
b) PTH 
c) Büyüme hormonu 
d) ınsülin 
e) Kortizol
 
118. Daha önce belirgin bir hastalığı olmayan 5 yaşındaki erkek çocuk acil servise kusma ve asidozla yatırılıyor.
Tanınız hangisi olamaz? 
a) Diabetik ketoasidoz 
b) Salisilat zehirlenmesi 
c) Etilen glikol zehirlenmesi 
d) Diabetes insipidus
e) Akut böbrek yetmezliği 
 
119. Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisi komponenti değildir? 
a) Aort koarktasyonu 
b) VSD 
c) Aort dextrapozisyonu 
d) Sağ ventricül hipertrofisi 
e) Pulmoner stenoz 
 
120. Hangisi kistik fibrozis kompikasyonlarından değildir? 
a) Mekonyum ileusu 
b) Hipoalbuminemi 
c) Hemolitik anemi 
d) Fokal biler siroz 
e) Korpulmonale 
 
121. 1 yaşındaki çocukta boyun orta hattında çapı 2 cm olan lezyon için muhtemel tanınız nedir? 
a) Brankhial kist 
b) Tyroglossal kist 
c) Ektopik tiroid 
d) Dermoid kist 
e) Cervical LAP
 
122. Anemisi olan hastada retikulositoz saptanmış ise aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir? 
a) Pernisiyöz anemi 
b) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri 
c) Aplastik anemi 
d) Demir eksikliği anemisi 
e) Hemolitik anemi
 
123. Aşağıdakilerden hangisi çocukta poliüri ve polidipsi nedeni değildir? 
a) Hipokloremi 
b) Hiperkalsemi 
c) Diabetes mellitus 
d) Hipokalemi 
e) Diabetes incipitus 
 
124. Tansiyonu yüksek, karında palpabl kitle, histopatolojik incelemede kemik iliğinde
rozet formasyonu olan çocukta öncelikle hangisini düşünürsünüz? 
a) Feokromastoma 
b) Willms tümörü 
c) Nefroblastom 
d) Nöroblastoma 
e) Polikistik Böbrek 
 
125. Von Willebrand hastalığında hangisi beklenmez? 
a) Kanama zamanında uzama 
b) Pıhtılaşma zamanında uzama 
c) Kan von Willebrand faktör düşüklüğü 
d) Faktör 8 aktivitesinde azalma 
e) Ristosetin kofaktör aktivitesinde azalma 
 
126. Aşağıdakilerden hangisi pnomokoksik pnömoni i