Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 2000 TUS SORULARI 

 1. Karın ön duvarı açıldıktan sonra en yüzeyel konumda yer alan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Omentum majus 
b) Omentum minus 
c) Mezenterium 
d) Sigmoid mezokolon 
e) ileum 
 
2. Yüzün sol yarısı felç olan alnının sol yarısını kırıştıramayan ve başka nörolojik bulgusu olmayan bir hastada
aşağıdaki bölgelerin hangisinde lezyon olduğu düşünülmelidir? 
a) Sağ capsula interna 
b) Sol capsula interna 
c) Sağ motor korteks 
d) Sol nervus facialis 
e) Sağ traktus kortikoceleuris
 
3. Ses tellerinin (plica vocalis) arka uçları aşağıdaki kıkırdaklardan hangisine tutunur? 
a) Cartilage thyroidea 
b) Cartilage aryteroidea 
c) Cartilage cricoidea 
d) Epiglottis 
e) Cartilage korniolata
 
4. Fonticulus anterior hangi kemikler arasında yer alır?(2004-E: fonticulus posterior çıktı) 
a) Os parietale - os sfeneoidale 
b) Os parietale - os temporale 
c) Os sfenoidale - os temporale 
d) Os parietal - os frontale 
e) Os sfenoidale - os oksipitalis 
 
5. Elin palmar yüzünün deri duyusunu taşıyan sinirler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 
a) Nervus radialis - Nervus medianus 
b) Nervus radialis - Nervus ulnaris 
c) Nervus radialis - Nervus musculacuteneus 
d) Nervus ulnaris - Nervus medianus 
e) Nervus ulnaris - Nervus musculacuteneus 
 
6. Aşağıdaki sinirlerden hangisi columna spinalisin duyusunu taşımaz? 
a) Nervus mandibularis 
b) Nervus maxillaris 
c) Nervus vagus 
d) Nervus accesorius 
e) Servikal 1. sinir 
 
7. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu patellanın distalindeki ligamentum patellaya karışarak tuberositas tibiaya tutunmaz? 
a) Musculus vastus lateralis
b) Musculus vastus medialis 
c) Musculus vastus intermedialis 
d) Musculus rektus femoris 
e) Musculus sartorius 
 
8. Nervus musculocutaneus'u zedelenen bir hastada ön kola fleksiyon yaptıran kas hangisidir? 
a) Musculus biceps brachi 
b) Musculus brachialis 
c) Musculus deltoideus 
d) Musculus corokobrachialis 
e) Musculus brachiradialis 
 
9. Vena jugularis interna aşağıdaki sinüslerden hangisinin devamıdır? 
a) Sinus sigmoidealis 
b) Sinus transversalis 
c) Sinus sagitalis inferior 
d) Sinus petrozus sperior 
e) Sinus rectus 
 
10. Aşağıdaki damarlardan hangisi Musculus scaleneus anterior ve Musculus scaleneus medialis arasında yer alır?
a) Arteria subclavia 
b) Vena subclavia 
c) Arteria Axillaris 
d) Arteria brachiocephalica sinistra 
e) Arteria vertebralis
 
11. Aşağıdakilerden hangisi nötrofili, polistemi ve lenfopeniye neden olur? 
a) Tiroksin 
b) Kortizol 
c) Aldosteron 
d) Adrenalin 
e) Somatotropin 
 
12. Bazal ganglionlarda aşağıdakilerden hangisindeki nöronların dejenerasyonu rijidite, bradikinezi ve istirahat tremoruna neden olur? 
a) Dopaminerjik nigrostrial sistem 
b) GABA erjik strionigral sistem 
c) GABA erjik striohalidal sistem 
d) Strial kolinerjik sistem 
e) Subtalamik çekirdek
 
13. Soluk volümü 500 ml, soluk frekansı 15/dk ve anatomik ölü boşluk volümü 150 ml olan bir kişide alveolar ventilasyon volümü dakikada kaç ml'dir. 
a) 2250 
b) 5250 
c) 5500 
d) 7500 
e) 9750
 
14. Kalpte parasempatik stimülasyon aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
a) Atrio - ventriküler uyarılabilmede artma 
b) Ventikül kasılma gücünde artma 
c) Atrial refraktör periyotta kısalma
d) Atrium kasılma gücünde artma 
e) Kalp atım sayısında azalma
 
15. Kumadin türevleri antikoagülan etkilerini hangi yolla gösterir? 
a) Kalsiyumu bağlayarak 
b) Trombosit agregasyonunu inhibe ederek 
c) Heparini inhibe ederek 
d) Vitamin K'nın etkisini inhibe ederek 
e) Endotel'in salgıladığı PGI2 'yi inhibe ederek 
 
16. Kapiller duvarında bulunan ve aktin, myozin, tropomiyozin içererek kontraktil işlev gören hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Perisit 
b) Myosit 
c) Mast hücresi 
d) Endotel hücresi 
e) Histiosit
 
17. Aşağıdakilerden hangisi lizozomların özelliklerinden biri değildir ? 
a) Zarla çevrili olmaları 
b) Hücre inklüzyonları olmaları 
c) Golgi kompleksinden boğumlanarak ayrılmaları 
d) Litik enzimler içermeleri 
e) Hücre içi sindirimde görev almaları 
 
18. Aşağıdakileren hangisi alveolar duvarında bulunmaz? 
a) Tip I pnömosit 
b) Tip II pnömosit 
c) Makrofaj 
d) Bazal membran 
e) Kinosilyalı prizmatik epitel 
 
19. Ovumun oluşmasını sağlayan 2. mayoz bölünme hangi aşamada gerçekleşir? 
a) Ovülasyondan önce 
b) Ovülasyondan sonra 
c) Ovulasyon sırasında 
d) Fertilizasyon sırasında 
e) Sekonder ooisitin oluşması sırasında
 
20. Aşağıdakilerden hangisi renal korpuskülün yapısında yer almaz? 
a) Bowman kapsülü 
b) Podosit 
c) Henle kulpu 
d) Glomerul kapiller endoteli 
e) intra glomerüler mezangial hücreler
 
21. Elektron transport zincirinde oksijene elektron transportunu inhibe etmeyen hangisidir? 
a) Dinitrofenol 
b) Karbonmonoksit 
c) Antimisin 
d) Rotenon 
e) H2S
 
22. Glukoz-6-fosfat üretildiği hangi enzimi feedback şeklinde inhibe eder?
a) Glukoz 6 fosfataz 
b) Piruvat kinaz 
c) Fosfoglukomutaz 
d) Heksokinaz 
e) Piruvat dehidrogenaz
 
23. Aşağıdakilerden hangisinde dokularda peroksizom eksikliği sonucu gelişir? 
a) Refsum hastalığı 
b) Reye sendromu 
c) Zellweger sendromu 
d) Gaucher hastalığı 
e) Fabry hastalığı 
 
24. Asetil CoA karboksilaz enzimini aktive ederek yağ asidi sentezi arttıran hangisidir? 
a) insulin 
b) Glukagon 
c) Kortikosteroid 
d) Adrenalin 
e) ACTH 
 
25. cAMP protein kinaz aktivasyonu ile aktive olan hangisidir? 
a) Pankreatik lipaz 
b) Lipoprotein lipaz 
c) Gastrik lipaz 
d) Asid lipaz 
e) Hormon sensitif lipaz 
 
26. Lipoproteinlerden hangisi reseptör aracılığıyla endositoz ile hücre içine alınır? 
a) HDL 
b) VLDL 
c) IDL 
d) LDL 
e) Şilomikron
 
27. Nitrik oksid(NO) sentezi hangi amino aside bağlıdır? 
a) Arginin 
b) Proline 
c) Glutamine 
d) Asparat 
e) Glisin 
 
28. Amino asitlerin membranlardan geçişi hangisi aracılığıyla olur? 
a) Transaminazlar 
b) Gamaglutamil transferaz 
c) Transpeptidaz 
d) Alkalin fosfataz 
e) Kreatin kinaz 
 
29. Ketojenik amino asid hangisidir? 
a) Lisine 
b) isoleusine 
c) Fenilalanine 
d) Metionin 
e) Leusine
 
30. Hücre membranı lipidlerinden hem lipoksijenaz hem de siklooksijenaz yolu için araşidonik asid üreten enzim hangisidir? 
a) Prostasiklin sentetaz 
b) Tromboksan sentetaz 
c) Fosfolipaz A2 
d) Peroksidaz 
e) LCAT
 
31. Vitamin E aşağıdakilerden hangisini oksidlenmeye karşı korur? 
a) Hyaluronik asid 
b) Fosfoliplidler 
c) Trigliserid 
d) Protein 
e) Amino asidler 
 
32. G-proteininin özelliklerinden olmayan hangisidir? 
a) Üç alt üniteden oluşur 
b) GDP bağlı iken inaktive formdadır 
c) Transmembranal proteinlerdendir 
d) Reseptörlerle etkinleşirler 
e) Aktive olmasıyla hücre içinde ikinci haberci ve enzimlerin aktive olmasını sağlar
 
33. Kolesterol sentezini azaltmak için kullanılan ilaçlar hangi enzimi inhibe eder? 
a) HMG-CoA lyase 
b) HMG-CoA redüktaz 
c) HMG-CoA sentetaz 
d) Fosfofruktokinaz 
e) Mevolanat sentetaz 
Açıklama: 
 
34. Fetoplasental ünitenin normal fonksiyon gördüğünü anlama da en yararlı olan hormon hangisidir? 
a) Estradiol 
b) Estriol 
c) Testosterone 
d) Estrone 
e) Aldosterone
 
35. Hemoglobin yapısında bulunup kan pH'sı regülasyonunda önemli olan amino asid hangisidir? 
a) Glisin 
b) Alanin 
c) Histidin 
d) Valin 
e) Leusin
 
36. Kollajen çapraz baplanmasında önemli olan amino asid hangisidir? 
a) Alanin 
b) Lizin 
c) Glutamin 
d) Arginin 
e) Serin 
 
37. Kas kontraksiyonunda önemli olan iyon hangisidir? 
a) Mg
b) Na 
c) P 
d) Ca 
e) K
 
38. Folat hangisinde rol almaz? 
a) Serinden glisin sentezi 
b) Histidin katabolizması 
c) Purin sentezi 
d) dTMP sentezi 
e) Aspartattan okzaloasetat sentezi 
 
39. Aşağıdakilerden hangisinin peptid bağların oluşumunda rizbozomlar görev yapmaz? 
a) Glutatyon 
b) ADH 
c) insulin 
d) Anjiotensin II 
e) Renin 
 
40. Proteinlerin post-translasyonel modifikasyonuna örnek olmayan hangisidir? 
a) Fosforilasyon 
b) Glikozilasyon 
c) intronların çıkarılması 
d) Zymogen endoprotezlar 
e) Hidroksilasyon 
 
41. Aşağıdakilerden hangisi Gr(-) bakterilerin duvar yapısında yer almaz? 
a) Peptidoglikan tabaka 
b) Dış membran 
c) Teikoik asit 
d) Lipopolisakkarit 
e) Lipoprotein 
 
42. Bakteri tarafından oluşturulan fosfotrensferaz, Adeniltransferaz ve asetiltransferaz enzimleri
aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisine karşı dirençde rol oynar? 
a) Flurokinolon 
b) Beta laktam 
c) Tetrasiklin 
d) Aminoglikozid 
e) Makrolid
 
43. Süper antijenlerin bağlandığı hücresel yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yüzey immünglobünleri 
b) CD56 
c) CD12 
d) Fc reseptörü 
e) MHC sınıf II antijeni 
 
44. immün sistem hücrelerinden salınan ve kaşektin olarak bilinen sitokin aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tümör nekroze edici faktör alfa(TNFα) 
b) Đnterferon alfa 
c) Đnterlökin 2 
d) interlökin sigma
e) interlökin gama 
 
45. Komplemanın C3A, C5A parçalarına verilen ortak ad aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anatoksin 
b) Aflatoksin 
c) Endotoksin 
d) Anafilotoksin 
e) Ekzotoksin
 
46. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonların rol oynamaz? 
a) B lenfosit 
b) T lenfosit 
c) Histiyosit 
d) Epiteloid hücreler 
e) Makrofaj
 
47. Difteri toksininin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? 
a) tRNA translokasyonunun (EF-2) inaktive edilmesi 
b) mRNA nın ribozomlara bağlanmasının inhibe edilmesi 
c) Membran geçirgenliğinin arttırılması 
d) DNA polimerazın inhibe edilmesi 
e) RNA polimerazın inhibe edilmesi 
 
48. Aşağıdaki enzimlerden hangisi Helicobacter pylorinin tanımlanmasında kullanılır? 
a) Hyalironidaz 
b) DNA az 
c) Lesitinaz 
d) Kinaz 
e) Üreaz 
 
49. Serumda Vi antikoru bulunan bir kişi aşağıdaki salmonella cinsi bakterilerden hangisinin taşıyıcısı olabilir? 
a) S.paratifi 
b) S.tifi 
c) S.choloruensis 
d) S.paratifi B 
e) S.tiphimirium
 
50. Diabetli bir hastada gelişen ve hızla ilerleyen ağır otitis eksterna tablosundan sorumlu olan bakteri hangisidir? 
a) S.aureus 
b) C.perferingeus 
c) P.aeroginoza 
d) S.pneumonia 
e) Proteus vulgaris
 
51. Otuziki yaşındaki bir kasabın sol el sırtında 2x1 cm çapında kalın siyah kabuklu yara lezyonu oluşmuştur. Kabuk çevresi hiperemik olup ağrısızdır. 
Hastada sistemik başka bir patolojik bulgu yoktur. Kabuğun altından alınan eksudanın mikrobik incelemesinde çok az sayıda lökosit ve Gr(+) iri kapsüllü 
bakteri gözlenmiştir. En olası tanı hangisidir? 
a) Stafilokoksik pyodermi 
b) Candida pyodermisi 
c) Fare ısırığı hastalığı 
d) Tinea manum
e) Deri şarbonu
 
52. Aşağıdakilerden hangisi virüs tarafından kodlanmaz? 
a) Lipid zar 
b) Viral glikoprotein 
c) Yapısal proteinler 
d) Viral enzimler 
e) Viral genom 
 
53. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda akut foliküler keratokonjiktivit etkenidir? 
a) Herpes simplex tip I 
b) New castle hastalığı virüsü 
c) Adeno virüs Tip 8 
d) CMV 
e) VZV 
 
54. Antijenik shift yaparak enfeksiyona sebep olan hangisidir? 
a) Parainfluenza virüs 
b) influenza virüs A 
c) EBV 
d) CMV 
e) Adenovirüs 
 
55. Canlı attenüe olmayan viral aşı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kızamık 
b) Kabakulak 
c) Oral polyomiyelit 
d) Hepatit B virüs aşısı 
e) Rubella 
 
56. Cutaneous sporothrikozis tedavisinde en etkili olan hangisidir? 
a) Cerrahi tedavi 
b) Amforeresin 
c) Potasyum iyodür 
d) Griseofulvin 
e) Flusitozin 
 
57. Klamidospor görülmesi aşağıdakilerden hangisinin tanısında önemlidir? 
a) Criptokokus neoformans 
b) Candida albicans 
c) Blastomikoz 
d) Koksidiomikoz 
e) Histoplazma capsulatum 
 
58. Mantarlarda aseksüel üreme ile oluşan hangisidir? 
a) Oospor 
b) Askospor 
c) Zigospor 
d) Basidospor 
e) Blastospor(sporangiospor) 
 
59. Hem larva hem de yetişkin formu barsaklarda bulunan hangisidir? 
a) Hymenolepis nana 
b) Ecchinococcus granulosus 
c) Trichuris trichura 
d) Diphyllobothrium latum 
e) T. solium
 
60. immünsuprese hastalarda akciğer ve diğer dokuların yaygın larval enfeksiyonuna yol açan hangisidir? 
a) Strongyloides stercoralis 
b) Ascaris lumbricoides 
c) Necator americanus 
d) Anchylostoma duodenale 
e) Trichuris trichura 
 
61. Primer hücresel sensitivite reaksiyonuna örnek olan hangisidir? 
a) Gecikmiş tip hipersensitivite 
b) Antikor bağlı hücresel toksisite 
c) Kompleman 
d) immün kompleks hastalığı 
e) Anafilaksi 
 
62. Hipokside beyin nekroz hangi tiptir? 
a) Koagülasyon nekrozu 
b) Yağ nekrozu 
c) Likefaksiyon nekrozu 
d) Kazeizifikasyon nekrozu 
e) Granülasyon nekrozu 
 
63. Aşağıdakilerden hangisi sekonder sifiliz lezyondur? 
a) Aortit 
b) Kondiloma lata 
c) Gom 
d) Şankır 
e) Tabes dorsalis 
 
64. Mikoplazma pnömosinde hangisi görülür? 
a) Lober pnömoni 
b) Pürülan bronkopnömoni 
c) interstisiyel pnömoni 
d) Akciğer apsesti 
e) Akut bronşit 
 
65. Akciğer kanserinin sitopatolojik incelenmesinde en doğru sonuç hangi yöntem ile alınır? 
a) Bronş yıkama 
b) 24 saat balgam örneği sitolojisi 
c) Lezyondan transtorasik aspirasyon 
d) Lezyona yakın plevral sıvıdan örnekleme 
e) Fırçalama ile bronşlardan örnek
 
66. infektif endokardit komplikasyonlarında olmayan hangisidir? 
a) Valvüler perforasyon 
b) Süpüratif perikardit 
c) Fokal embolik nefrit 
d) Serebral emboli 
e) Kolestatik hepatit 
 
67. Morfolojik olarak nükleolus bulundurmayan hipokromatik, boş nükleusları olan nükleer çentik görülen ve psammoma cisimi içeren tiroid kanseri hangisidir? 
a) Papiller tirod Ca 
b) Folliküler tiroid Ca
c) Meduller tiroid Ca 
d) Anaplastik tiroid Ca 
e) Hürtle hücreler tiroid Ca
 
68. ileri yaş kadınlarada görülen ve yavaş büyüyen meme kanseri tipi hangisidir? 
a) infiltratif Lobüler 
b) Komedo Karsinom 
c) Müsinöz karsinom 
d) Lobüler karsinom 
e) infiltratif duktal karsinom 
 
69. Aşağıdaki poliplerden hangisinin malignite şansı en azdır? 
a) Familial juvenil polipozis 
b) Villöz adenom 
c) Adenomatöz polip 
d) Hiperplastik polip 
e) Tubulovillöz adenom 
 
70. Halsizlik, karaciğer enzimlerinde yükselme görülen hastada yapılan karaciğer biyopsisinde portal aralıkta inflamasyon, fokal nekroz ve hepatosit 
sitoplazmasında buzlu cam görünümüne sebep olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut hepatit A 
b) Kronik aktif hepatit B 
c) Kolestatik hepatit 
d) Fulminan hepatit 
e) Siroz
 
71. Santral sinir sisteminde gliozisten sorumlu hücre hangisidir? 
a) Schwann 
b) Astrosit 
c) Oligodendrogla 
d) Mikroglia 
e) Purkinje hücreleri 
 
72. Fungal menenjitin en sık sebebi olup müsinöz kapsülü olan hangisidir? 
a) A.israeli 
b) Mucor 
c) Cryptococcus neoformans 
d) Candida albicans 
e) B. dermatitis 
 
73. Malign lenfoma ile en sık karışan tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ewing sarkomu 
b) Dev hücreli tümör 
c) Osteosarkom 
d) Osteoblastom 
e) Osteoid osteom 
 
74. Eritrosit membran bozukluğu sonucu oluşan anemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Orak hücreli anemi 
b) Herediter sferositoz 
c) Talasemi 
d) Aplastik anemi 
e) Megaloblastik anemi
 
75. KLL' ye en çok benzerlik gösteren lenfoma tipi hangisidir? 
a) Hodgkin lenföma 
b) Mukoides fungoides 
c) Kronik myolesiter lösemi 
d) Küçük hücreli lenfoma 
e) Akut myolesiter lösemi 
 
76. Çocuklarda en sık nefrotik sendrom sebebi hangisidir? 
a) Posttreptokokal glomerulonefrit 
b) Membranöz glomerulonefrit 
c) IgA nefropatisi 
d) Hyalen membran hastalığı 
e) Lipoid nefroz 
 
77. Leiomyom ile leiomyosarkom ayrımında en önemli kriter hangisidir? 
a) Mitoz sayısı 
b) Nekroz 
c) Hipersellülarite 
d) Hiperkromazi 
e) Yaygınlık 
 
78. Ağrısız testis kitleri olan β-HCG ve α-fetoproteinin yüksek olduğu hastada olası tanı hangisidir? 
a) Seminom 
b) Embriyonel karsinom 
c) Tekoma 
d) Granulosa hücreli tümör 
e) Disgerminom
 
79. Üç embrionik tabakayıda ihtiva eden tümör hangisidir? 
a) Fibrom 
b) Brenner tümörü 
c) Seröz kist adenom 
d) Disgerminom 
e) Teratom 
 
80. 67 yaşında bel ağrısı olan erkek hastada vertebrada osteoblastik metastaz saptanmıştır. En olası tanı hangisidir? 
a) Prostat Ca 
b) Böbrek Ca 
c) Akciğer Ca 
d) Paget hastalığı 
e) Malign melanom
 
81. Karaciğer mikrozomal enzin inhibisyonu yapan hangisidir? 
a) iNH 
b) Rifampin 
c) Barbiturat 
d) Ketakonazol 
e) Fenitoin 
 
82. Siklofosfamid ürotoksisitesinin antidotu hangisidir? 
a) Mitotan 
b) Formenstan 
c) Aloe 
d) Mesna
e) Senna
 
83. Nöromusküler blokaj yapan ajanlardan kalpte muskarinik reseptörleri etkilemeyen hangisidir? 
a) Tubokürrarin 
b) Pankuronyum 
c) Rokuronyum 
d) Gallamin 
e) Süksinil kolin
 
84. Genel anestezi altında hasta uyanırken diffüzyon hipoksisine sebep olan hangisidir? 
a) Halotan 
b) Dietil eter 
c) isofloran 
d) Metoksifloran 
e) N2O 
 
85. Benzodiazepinlerin etkisini geri çeviren hangisidir? 
a) Naloksan 
b) Flumazenil 
c) Klordiazepoksid 
d) Thiopental 
e) Metadion 
 
86. Antipisikotiklerin yan etkisi olmayan hangisidir? 
a) Antimuskuranik etki 
b) Akatizi 
c) Tardif diskinezi 
d) Prolaktin azalması 
e) Parkinson hastalığı 
 
87. Aşağıdaki madde bağımlılıklarından hangisinde kompülsif bir şekilde madde arayan güçlü bir psişik bağlanma olur? 
a) Kokain 
b) Halusinojen 
c) Esrar 
d) Khat 
e) Amfetamin
 
88. Hipertansiyonu olan anjina pektoris hikayesi olan ve sinüs taşikardisini tedavi etmek istediğiniz hastada ilk hangisini tercih edersiniz? 
a) Propranolol 
b) Digoksin 
c) Teofilin 
d) Metil dopa 
e) izoproterenol
 
89. Bradikardik etkisi en az olan hangisidir? 
a) Esmolol 
b) Nadolol 
c) Pindolol 
d) Metoprolol 
e) Atenolol 
 
90. Entamoeba histolitika enterokolitinde tedavide hangisini tercih etmezsiniz? 
a) Klorokin 
b) Emetin
c) Metronidazol 
d) Eritromisin 
e) Tetrasiklin 
 
91. Antitüberküloz ajanlardan hangisi metadon kullanan hastalarda yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasına neden olur? 
a) Etambutol 
b) Streptomisin 
c) Pirazinamid 
d) Rifampin 
e) Asetil salisilik asid 
 
92. Heparin kontraendikasyonlarından olmayan hangisidir? 
a) Şiddetli Hipertansiyon 
b) Akut renal yetmezlik 
c) Peptik ülser 
d) Akut perikardit 
e) Dissekan aort anevrizması 
 
93. Sağlıklı kişide büyüme hormonu salgılanmasında etkili olmayan hangisidir? 
a) Dopamin 
b) Bromokriptin 
c) Somatostatin 
d) TRH 
e) Oktroetid 
 
94. Progesteron etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ovülasyonun inhibe edimesi 
b) Isı artışı 
c) Böbreklerde aldosteronun su tutucu etkisini arttırması 
d) Bazal insülin seviyesinde artış 
e) Sentetik progestinler androjenik ve östrojenik etki gösterebilirler. 
 
95. Adrenal steroid sentezi inhibisyonu yapmayan hangisidir? 
a) Aminoglutetimid 
b) Ketokonazol 
c) Trilostan 
d) Metirapon 
e) Flusinozid 
 
96. Antihipertansif, antidiüretik, hiperglisemi etkisi olup hipoglisemi tedavisinde kullanılan hangisidir? 
a) Diazoksid 
b) Somatostatin 
c) Adrenalin 
d) Glukagon 
e) Glizipid
 
97. Oral hipoglisemik ajanlardan alfa glikozidazı inhibe eden hangisidir? 
a) Metformin 
b) Glibenklamid 
c) Klorpropamid 
d) Akarboz 
e) Tolbutamid 
 
98. Aşağıdakilerden hangisinin toksik etkisi akut hepatit benzeri değildir? 
a) Amanita falloides 
b) CCl4
c) iNH 
d) Pirazinamid 
e) Civa klorür 
 
99. Beta blokör etkinliği azaltan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Simetidin 
b) Furosemid 
c) Klorpromazin 
d) indometazin 
e) Hidralazin 
 
100. Valproik asidin etkisini azalttığı hangisidir? 
a) Kortikosteroidler 
b) Beta adrenerjik blokörler 
c) Estradiol 
d) Barbiturat 
e) Kinidin 
 
101-Yenidoğandan akut bakteriyel enfeksiyona yakalanma riskini artıran sebeplerden biri olmayan hangisidir? 
a) Annede koryoamnionit 
b) Prematürite 
c) Erkek çocuk 
d) Makrozomi 
e) 5. dk apgarının 6'nın altında olması
 
102. Pirimipar preeklamptik bir anneden 38. haftada normal spontan vajinal yolla doğan bebekte hemen siyanoz görülüyor, maske ve oksijen ile 
havalandırma sonrası bebeğin genel durumu biraz daha iyi olamasına rağmen akciğerlerde havalanma yetersizliği, inleme ve takipnesini olduğu gözleniyor. 
Bu bebekte en olası tanı hangisidir? 
a) Amniotik sıvı aspirasyonu 
b) Yaş akciğer 
c) Hyalen membran hastalığı 
d) Periventriküler kanama 
e) Hipoglisemi
 
103. Bronz bebek sendromu aşağıdakilerden hangisinde görülür? 
a) Parsiyel kan değişimi yapılan polisitemik bebek 
b) Direkt hiperbilirunimesi olan çocuğa fototerapi uygulanması 
c) Kloramfenikol kullanımı 
d) Civa toksisitesi 
e) Niasin eksikliği 
 
104. 30 haftalık prematüre doğan bir bebekte 3. gün apne geliştiği gözleniyor. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tanı ve tedavisinde kullanılmaz? 
a) Apne monitörü 
b) Teofilin 
c) Hipoglisemi, enfeksiyon intrakranial kanama tetkikleri yapılması 
d) CBC, arteryel kan gazı, glukoz, elektrolit tetkikleri 
e) Antibiyotik başlanması
 
105. Emmeme, kusma şikayetleri ile getirilen çocukta beyaz küte sayısında azalma, asidoz ketozis gözleniyor.
Terli ayak kokusu benzeri bir koku dikkati çekiyor.En olası tanınız hangisidir? 
a) Multipl karboksilaz eksikliği 
b) izovalerik asideni 
c) Metil malonik asidüri 
d) Propionik asidüri 
e) Fenil ketonüri 
 
106. Tedavisinde yüksek proteinli diyet kullanılan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alkaptonüri 
b) Tirozinemi 
c) Hartnup hastalığı 
d) PKU 
e) Homosistinüri 
 
107. Kistik fibrozis tanısı olan bir kız çocuğunda periferik nöropati ve serebellar ataksi gelişiyor. Hangisinin eksikliğini düşünürsünüz? 
a) A vit 
b) B6 vit 
c) D vit 
d) E vit 
e) K vit
 
108. Hangi vitamin eksikliğinde güneş gören yerlerde simetrik dermatit görülür? 
a) Niasin 
b) Riboflavin 
c) Tiamin 
d) Folik asid 
e) B12 
 
109. 39 derece ateş ile birlikte beyaz küre sasyısı 100 bulunan ALL hastasında peteşiler ortaya çıkıyor. Bundan sonraki adım hangisi olmalı? 
a) Kültürler alınıp geniş spektrumlu antibiyotik tedavi başlanır 
b) Granülosit transfüzyonu 
c) Kültürler alınarak sonuçlar beklenir, bu sonuçlara göre antibiyotik başlanır 
d) Yüksek doz steroid ve antipiretik tedavi 
e) Hemen antifungal tedavi başlanır
 
110. Diabetik ketoasidoz tedavisinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?(Dahiliye S) 
a) ilk 24 saat içinde hipotonik sıvılar kullanılmamalıdır. 
b) Hiperglisemi hızla düşürülmeye çalışılmamalıdır 
c) Sıvı tedavisi ile birlikte K da verilmelidir 
d) pH 7,2 - 7,3 civarında bikarbonata gerek yoktur 
e) Glukoz 250-350 seviyesine indikten sonra insulin kesilir 
 
111. Okul çağında bir çocukta boyun muayenesinde tiromegali saptanıyor. T4 düşük, T3 yüksek , TSH minimal yüksek ise en olası tanı hangisidir? 
a) Hashimoto tiroidi 
b) Akut tiroidit 
c) Familial dishormonogenez 
d) Tiroid adenomu 
e) iyot eksikliği 
 
112. Hipertrofik adenoid komplikasyonu olmayan hangisidir?
a) Kronik seröz otitis media 
b) Pulmoner venöz hipertansiyon 
c) Obstrüktif uyku apnesi 
d) Kor pulmonale 
e) Damak diş ve yüz şekil bozukluğu 
 
113. Kawasaki hastalığının diagnostik kriterleri arasında olmayan hangisidir? 
a) 5 günden uzun ateş 
b) Özellikle gövdede belirgin polimorfik döküntü 
c) Servikal LAP 
d) Splenomegali 
e) Başka bir hastalık düşündüren bir durumun olmayışı 
 
114. Akut epiglotitin en sık sebebi hangisidir? 
a) H. influenza tip B 
b) S. Pneumonia 
c) Adenovirus 
d) N. Menengitis 
e) H. parainfluenza 
 
115. Akut farenjit etyolojisinde önemli olmayan hangisidir? 
a) S. Pyogenes 
b) C. diphtheria 
c) P. Aeruginosa 
d) Mikoplazma 
e) N.gonorhea 
 
116. Çocuklarda anafilaksi tedavisinde kullanılan 1/1000 'lik adrenalinin maksimum dozu hangisidir? 
a) 0,025 
b) 0,050 
c) 0,1 
d) 0,3 
e) 0,6
 
117. Oral poliomyelit aşısı sonrası paralazi gelişen çocukta en olası hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Wiskott - aldrich sendromu 
b) X - linked agamaglobulinemi 
c) Digeorge sendromu 
d) Ataxia telangiectasia 
e) Nezelof sendromu
 
118. Yenidoğan dönemindeki kalp yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisi etyolojide düşünülmez? 
a) Myokardit 
b) Hipoplastik sol ventrikül 
c) PDA 
d) Supraventriküler taşikardi 
e) Fallot tetrolojisi
 
119. 5 günlük çocukta siyanoz ve mezokardiak odakta devamlı üfürüm duyuluyor. Yapılan ekokardiyografisinde pulmoner atrezi saptanıyor.
Tedavide hangisini verirsiniz? 
a) indometasin 
b) PGE1 
c) Kaptopril
d) Beta blokör 
e) Digoksin
 
120. infektif endokardit profilaksisi aşağıdakilerden hangisinde gerekli değildir? 
a) Sekundum ASD 
b) Protez mitral kapak 
c) Geniş VSD 
d) Blalock tuasing şantı 
e) Mitral yetmezlikli MVP 
 
121. 5 yaşında çocukta viral enfeksiyon sonrası vücutta peteşi ekimoz görülüyor. Yapılan tetkiklerde Hb:12, Bk:6000, trombosit:20000
şeklinde bulunuyor. Bu hastada en olası tanı hangisidir? 
a) Trombotik trombositopenik purpura 
b) Von willebrand hastalığı 
c) Hemolitik üremik sendromu 
d) Immün trombositik purpura 
e) Trombosit fonksiyon bozukluğu 
 
122. Bu hastada tedavide ilk seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Trombosit transfüzyonu 
b) Taze donmuş plazma 
c) Splenektomi 
d) Von willebrand faktörü transfüzyonu 
e) Steriod 
 
123. Tanı konur konmaz penisilin profilaksisine aşapıdakilerden hangisinde başlarsınız? 
a) Orak hücreli anemi 
b) G6PD eksikliği 
c) Pruvat kinaz eksikliği 
d) Herediter eliptositoz 
e) Paroksimal nokturnal hemoglobuniri
 
124. Mikrosefalik bir bebekte yapılan tetkiklerde teşhiş konulmamıştır. Bu durumda annesinin kanında hangisine bakarsınız? 
a) Serum B12 düzeyi 
b) Serum Demir düzeyi 
c) Serum Fenilalanin düzeyi 
d) Homosistin düzeyi 
e) Karyotip analizi
 
125. Mental retarde konvülzyonları olan bir çocukta ciltte hipopigmente maküller görülüyor. En olası tanı hangisidir? 
a) Niemann pick 
b) Tuberous skleroz 
c) SLE 
d) Nörofibromatozis 
e) Lökodistrofi
 
126. Bir hafta önce kemoterapi alan çocukta su çiçeği lezyonları görülüyor. Tedavide ilk olarak hangisini kullanırsınız? 
a) Varisella zoster immün globulin 
b) Sitozin arabinozid 
c) i.v prodnizolon 
d) Oral Asiklovir 
e) i.v. asiklovir
 
127. 3 yaşında erkek çocuk, karın şişliği ve karın ağrısı ile geliyor. Yapılan tetkiklerinde hematüri saptanıyor. Hastanın muayenesinde
aniridi, intraabdominal düzgün konturlu orta hattı geçmeyen kitle bulunuyor. En olası tanı hangisidir? 
a) Nöroblastom 
b) Rhabdomyosarkom 
c) Hodgkin hastalığı 
d) Wilms tümörü 
e) Teratom 
 
128. Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyon etkilerinden hangisi taş oluşumuna sıklıkla sebep olur? 
a) Proteus mirabilis 
b) E.coli 
c) Stafilokokus saprofitukus 
d) Streptekok agalaktia 
e) Neisseria gonorren
 
129. Çocukta renal ven trombozu etyolojisinde hangisi önemli değildir? 
a) Hipovolemi 
b) Anemi 
c) Sepsis 
d) Nefrotik sendrom 
e) Polisitemi 
 
130. Kronik böbrek yetmezliği sonucu gelişen renal osteodistrofide hangisi görülmez? 
a) Hipokalsemi 
b) Sekonder hiperparatiroidi 
c) Hiperfosfatemi 
d) Yüksek alkalen fosfataz seviyesi 
e) Serum 1,25 D3 seviyesinde artış
 
131. 30 yaşında eforla gelen dispnesi olan hastanın muayenesinde 3.-4. derece mezokardiyak odakta erken diastolik üfürüm duyuluyor.
Hikayesinden daha önce akut romatizmal ateş geçirdiği öğrenilen hastanın çekilen EKG 'sinde sol ventrikül hipertrofisi saptanıyor. En olası tanı hangisidir? 
a) Aort stenozu 
b) Aort yetmezliği 
c) Mitral stenoz 
d) Mitral yetmezlik 
e) Pulmoner yetmezlik
 
132. Bu hastanın fizik muayene bulgusu olarak aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Korrigan sıçrayıcı nabız 
b) Traube nabzı (pistol shot) 
c) Pulsus parvus et tardus 
d) Pulsus bisferiens 
e) Quincke nabazanı
 
133. Aşapıdakilerden hangisi ileri evre kalp yetmezliği olan ve loop diüretiklerine refrakter olan hastada uygulanmaz? 
a) Tiazid diğretikleri ile birlikte kombine etmek 
b) Keserek tek başın tiazid diüretiği vermek
c) Dializ ile ödemi çözmek 
d) Tuz kısıtlamasını artırmak 
e) Devamlı infüzyonla i.v. loop diüretiği vermek
 
134. 67 yaşında halsizlik şikayetiyle başvuran yaygın LAP, splenomegalisi saptanan hastada hangisini düşünmezsiniz? 
a) KLL 
b) Waldenström makroglobulinemisi 
c) Multiple myelom 
d) Hodgkin hastalığı 
e) Non-hodgkin lenfoma
 
135. Plazma hücre diskrazilerinde monoklonal proteinlerin etkisi ile oluşmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Amiloid 
b) Hiperviskozite 
c) Myelom böbreği 
d) Sedimentasyon hızında artış 
e) Hiperkalsemi
 
136. 38 yaşında amenore ve azalmış libido, iştah ve soğuk intoleransı şikayetleri olan kadın hastanın hikayesinde
5 yıl önceki doğumdan sonra bu şikayetlerinin belirginleştiği öğreniliyor.En olası tanı hangisidir? 
a) Primer hipotiroidi 
b) Sheehan sendromu 
c) Hiperprolaktinemi 
d) Addison hastalığı 
e) Nelson sendromu
 
137. Bu hastada serumda bakılan FSH, LH ve TSH değerlerini nasıl beklersiniz? 
    FSH    LH      TSH 
a) artar    artar    artar 
b) azalır   azalır   artar 
c) azalır   azalır   azalır 
d) artar    azalır   azalır 
e) azalır   artar    artar 
 
138. Bu hastanın ilaç tedavisinde ilk olarak hangisini kullanırsınız? 
a) Tiroksin 
b) Glukokortikoid 
c) Progesteron 
d) Kortikosteroid 
e) Dopamin 
 
139. Küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi konan hastanın serum Natriumunun(Na+), idrar ve serum ozmolaritesinin artmış olduğu bulunuyor.
Renal, hepatik ve tiroid fonksiyonları normal olan bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygunsuz ADH sendromu
b) Hipovolemi 
c) Sol ventrikül disfonksiyonu 
d) Sekonder hiperaldosteronizm 
e) Diabetus insipitus
 
140. 32 yaşında kadın hasta meme kanseri tanısı ile lumpektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu operasyonu geçiriyor.
2,5 cm'lik kitle, 4 adet lenf nodu (+) ve östrojen reseptörü negatif olan hastada tedavide hangisini tercih edersiniz?
 
a) Kemoterapi ve Aminoglutetimid 
b) Radyoterapi ve Aminoglutetimid 
c) Radyoterapi ve Tamoksifen 
d) Kemoterapi ve Tamoksifen 
e) Radyoterapi ve kemoterapi 
 
141. Özofagus 1/3 proksimal kısmında peristaltizm bozukluğu hangisinde görülür? 
a) Dermatomyozit 
b) Skleroderma 
c) Crest sendromu 
d) Akalazya 
e) Chagas hastalığı
 
142. Akut ishal ile gelen hastanın gaita yaymasında beyaz küre aşağıdakilerden hangisinde görülmez? 
a) Giardiazis 
b) Şigella 
c) Amebiazis 
d) Kampilobakter jejuni 
e) Salmonella
 
143. Karaciğer sentez bozukluğunda en doğru tanı hangisi ile konur? 
a) Alanin transaminaz (ALT) 
b) Aspartat transaminaz(AST) 
c) Alkalen fosfataz (ALP) 
d) Gama glutamil transferz (GGT) 
e) Protrombin zamanı (PTZ) 
 
144. Üremik hastalığın metabolizmasında yer almayan hangisidir? 
a) Karbonhidrat intoleransı 
b) Trigliserid konsantrasyonu artar 
c) Hiperürisemi 
d) Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) artışı
e) Lipoprotein lipaz (a) artışı
 
145. ilk doz senkopu en sık hangisinde görülür? 
a) Beta blokörler 
b) Selektif alfa1 blokörleri 
c) Ca kanal blokörleri 
d) Diüretikler 
e) Direk vazodilatörler 
 
146. Aliminyum içeren anti asitler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmayan antibiyotik hangisidir? 
a) Fluorokinolonlar 
b) Đzoniazid 
c) Ketokonazol 
d) Tetrasiklin 
e) Trimetoprim SMX
 
147. Endemik guatr olmayan bir bölgede akkiz primer hipotiroidinin en sık sebebi hangisidir?(Dahiliye S) 
a) iyot eksikliği 
b) Radyasyon 
c) Subakut tiroidit 
d) Dishormonogenez
e) Lenfositik tiroidit
 
148. 60 yaşında kadın hastada sarılık karın ağrısı, bilirubin yüksekliği mevcuttur. Fizik muayenede gergin ağrısız safra kesesi saptanıyor.
ilk isteyeceğiniz tetkik hangisidir? 
a) MRI 
b) Tomografi 
c) USG? 
d) PTK 
e) ERCP
 
149. Legionella pnömofila tanısında en duyarlı ve hızlı test hangisidir? 
a) Serum antikor tayini 
b) Balgamda gram boyama 
c) Balgamda direk floresan ile bakteryel antijen tayini? 
d) idrarda radyoimmüno assay ile antijen tayini 
e) Balgam kültürü 
 
150. Amfizem kliniğine uymayan hangisidir? 
a) Solunuma yardımcı kasların katılması 
b) Akut enfeksiyonlar kronik bronşite göre daha sık görülür 
c) Akciğer fîlminde diyafragma düzleşmiştir 
d) Perküsyonla hipersonarite alınır 
e) Solunum sesi derinden gelir 
 
151. Pulmoner tromboembolide görülmeyen hangisidir? 
a) Ölü boşluk ventilasyonu 
b) Yaygın alveolar hipoksi 
c) Bronkokonstriksiyon 
d) Arteryel hipoksemi 
e) Bölgesel sürfaktan azalması 
 
152. Behçet hastalığına en önemli tanı kriteri hangisidir? 
a) Paterji testi 
b) inguinal ülserler 
c) Oral aftöz ülserler 
d) Retinit 
e) Deri lezyonları 
 
153. Kaposi sarkomu etyolojisinde rol alan hangisidir? 
a) CMV 
b) EBV 
c) VZV 
d) HHV-8 
e) HSV-1 
 
154. Akciğer grafîsinde tek tarafta homojen opasite görülüyor, aynı tarafta difayragma yükselmesi, mediasten lezyon tarafına çekilmiş ise
en olası tanı hangisidir? 
a) Amfizem 
b) Atelektazi 
c) Pnömotoraks 
d) Effüzyon 
e) Hemotoraks
 
155. Genç hastada kafa grafîsinde sellada genişleme, suprasellar kalsifikasyon saptanırsa en olası tanı hangisidir? 
a) Tuberoz skleroz
b) Kraniofarengioma 
c) AVM 
d) Sturge weber 
e) Prolaktinoma 
 
156. Broca afazisinde A.meningea medianın beslediği alanda görülen enfarktüs nerede görülür? 
a) Temporal lob 
b) Frontal lob 
c) Fassikulus arcuatus 
d) Gyrus angularis 
e) Oksipitallob
 
157. Bipolar afektif hastalığın tedavisinde kullanılmayan hangisidir? 
a) Lityum 
b) Karbamazepin 
c) Valproikasid 
d) Amantadin 
e) Clonazepam 
 
158. Parkinson hastalığında morfolojik değişiklikler nerede görülür? 
a) Nükleus dentatus 
b) Korteks 
c) Substabtia nigra 
d) Subtalamik nükleus 
e) Kaudat nükleus 
 
159. Sıtma kontrolü çalışmaları sırasında yapılan aktif sürveyans çalışmasında kan yayması hangi şekilde yapılmalıdır? 
a) Yüksek ateşle başvuran herkeste 
b) Yüksek ateşle başvuran herkeste ve teması olanlarda 
c) Bütün popülasyonda 
d) Sıtmalı birisiyle temas eden herkeste 
e) Sağlık ocağına başvuran herkeste 
 
160. Kansere özel ölüm hızı hesaplanırken kanserden ölen hastaların sayısını aşağıdakilerden hangisine bölmek gerekir? 
a) Toplam doğum hızı 
b) Toplam ölüm hızı 
c) 40 yaşındaki ölüm hızı 
d) Kanserli hasta sayısı 
e) Toplam nüfus
 
161. Hemoglobin O2 disosiasyon eğrisinin sola kayması durumunda hemoglobinin oksijene affinitesi artar.
Aşağıdakilerden hangisi hemoglobin eğrisini sola kaydırı? 
a) Akut alkaloz 
b) 2,3 dihitrofosfogliserat (DPGi ) 
c) pH: 7,2 - 7,3 arasında olması 
d) Hipoksi 
e) Asidoz
 
162. HC03 en yüksek hangi salgıda bulunur? 
a) Mide 
b) Tükrük
c) C. Safra 
d) Pankreas 
e) ince barsak 
 
163. Septik şokta TNF etkisi olmayan hangisidir? 
a) IL-1'in salınımını azaltır 
b) Kapiller permeabilite artışı 
c) Ateş 
d) Adezyon artışı 
e) Nötrofîl, eozinofîl, monosit T 
 
164. Geniş yanıklarda erken dönemde hangisi görülmez? 
a) Trigilseridlerde artışı 
b) istirahat enerji kullanımında artış 
c) Glukoneogenede azalma 
d) Protein yıkımında artış 
e) insulin artışı 
 
165. Erişkinde ARDS benzeri tabloya en az sebep olacak olan hangisindedir? 
a) Hipertansiyon 
b) Sepsis 
c) Çok sayıda kan transfüzyonu 
d) Kas travması 
e) Pankreatit 
 
166. Meme kanseri riski hangisinde artmaz? 
a) l. derece akrabalık 
b) Nulliparite 
c) Premenopozal ooferektomi 
d) ileri yaş 
e) Erken yaşta menarş görmek 
 
167. 20 yaşında genç hastada sağ memede 2 cm sert, iyi sınırlı mobil bir kitle saptanıyor. En olası tanı hangisidir? 
a) Yağ nekrozu 
b) Fîbroadenom 
c) kistik hastalık 
d) Karsinom 
e) Sistosarkoma phyiloides
 
168. Tedavide bu hasta hangisi tercih edilir? 
a) Modifîye radikal mastektomi 
b) insizyonel biyopsi 
c) Eksizyonel biyopsi 
d) Geniş eksizyon 
e) 3 ayda bir kontrol 
 
169. Tiroid ameliyatında nervus laringeus inferior yaralanma riskini hangisi artırmaz? 
a) Sinirin diseksiyonu 
b) Kanser nedeniyle operasyon yapılması 
c) Sinirin rekurren olmaması 
d) Kronik tiroiditin eşlik ediyor olması 
e) Rekurren guatr ameliyatı yapılıyor olması
 
170. Boyunda kitle şikayetiyle gelen 50 yaşında hasta. Sağ tiroid lobunda kitle saptanıyor. Biyopsi hurthle hücreli Ca, olarak geliyor.
Tedavide hangisini yaparsınız?
a) Total tiroidektomi 
b) Sol lob rezeksiyonu 
c) Subtotal tiroidektomi + radyoterapi 
d) Radyoaktif iyot tedavisi 
e) Total tiroidektomi + lenf nodu rezeksiyonu 
 
171. Sistemik inflamatuar cevap sendromu tanı kriterlerinde olmayan hangisidir? 
a) 38 derece üstü ateş 
b) 36 derece altı ateş 
c) Sistolik kan basıncı 90 altı 
d) PaCO2 < 32 olması 
e) Periferik yaymada %10 üzerinde çomak bulunması 
 
172. Safra taşlarının neden olduğu biliyer enterik safra fistülü en sık hangi intestinal kısımla olur? 
a) Duodenum 
b) ileum 
c) Transvers kolon 
d) Jejenum 
e) Çıkan kolon 
 
173. Aksesuar dalak en sık nerede görülür? 
a) Omentum majus 
b) Pankreas başı 
c) Dalak hilusu 
d) KC 
e) Pankratikoepiploik ligament 
 
174. Kronik pankreatitte ağrı sebebi olmayan hangisidir? 
a) Pankreatik duktal basınç artışı 
b) intrapankreatik sinir inflamasyonu 
c) Pankreatik iskemi 
d) Psodokist 
e) Peripankreatik ödem 
 
175. Erişkinde primer peritonitin en sık sebebi hangisindir? 
a) Duodenal ülser perforasyonu 
b) idrar yolu enfeksiyonu 
c) Pyelonefrit 
d) Karaciğer sirozu 
e) Splenektomi 
 
176. 35 yaşındaki hasta aniden başlayan ve tüm abdomende hissedilen karın ağrısı şikayeti ile geliyor.
Fizik muayenede defans, hassasiyet saptanıyor, en olası tanı hangisidir? 
a) Mezenterik arter embolisi 
b) Mekanik barsak obstrüksiyonu 
c) Peptik ülser perforasyonu 
d) Safra yolları perforasyonu 
e) Dalak rüptürü
 
177. Apandisit ön tanısı ile opere olan 40 yaşındaki erkek hastada yapılan operasyonda appendiks ucunda 1 cmlik kitle saptanıyor,
en olası tanı hangisidir? 
a) Karsinoid tümör 
b) Lenfoma
c) Adeno CA 
d) Mukosel 
e) Leiomyoma
 
178. Bu hastada tedavide en uygun seçenek hangisidir? 
a) Sağ hemikolektomi 
b) Appendektomi 
c) Sadece laparatomi 
d) Sadece kitlenin çıkanrılması 
e) Biopsi
 
179. Masif hematokezya şikayeti ile gelen hastada ilk yapılacak hangisidir? 
a) Nazogastrik sonda 
b) Rektoskopi 
c) Anjiografi 
d) Sintigrafi 
e) Tomografi 
 
180. Erken hemolitik reaksiyon özelliği olmayan hangisidir? 
a) Dispne 
b) Hemoglobinüri 
c) Sırt ağrı 
d) Hipotansiyon 
e) Poliüri 
 
181. Premedikasyon esnasında kullanılan atropinin veriliş sebebi hangisidir? 
a) Parasempatik bronşial ve kardial reflexlerin azaltılması 
b) Midriazis oluşturma 
c) Antasit 
d) Antipiretik etki 
e) Antispazmodik etki elde etmek 
 
182. Sol kulağında işitme kaybı olan hastada yapılan Weber testi sola lateralize oluyor, sol kulaktaki patoloji hangisidir? 
a) Koklear tip işitme kaybı 
b) Retrokoklear tip işitme kaybı
c) iletim tipi işitme kaybı 
d) Total işitme kaybı 
e) Sensorinöral tip işitme kaybı 
 
183. Çocukta cerrahi gerektirecek obtrüksiyona en sık neden olan ajan hangisidir? 
a) Amebiazis 
b) Askariazis 
c) Taeniazis 
d) Oksiur 
e) Giardiazis
 
184. Kırık iyileşimini engelleyen lokal faktörlerden hangisi en az etkilidir? 
a) Beraber çıkık bulunması 
b) Kemik fragmanları olması 
c) Kemiğin beslenme bozukluğu 
d) Kırık tipi 
e) Yumuşak doku interpozisyonu 
 
185. Alt üriner obtrüksiyonda en son görülen hangisidir? 
a) Üst üriner sistemde dilatasyon
b) Trabekülasyon 
c) Selül formasyonu 
d) Mesane duvarı hipertrofisi 
e) Divertikül oluşumu
 
186. Gebe bir hastada myom varsa hangisi beklenmez? 
a) Preterm eylem 
b) Spontan abortus 
c) Plasenta yerleşim anomalileri 
d) Sarkomatöz dejenerasyon 
e) Plesental fonksiyon bozukluğu 
 
187. Endometriozisin medikal tedavisinde kullanılan fakat aynı zamanda ITP ve hemofili tedavisinde de kullanılan hangisidir? 
a) Progestron 
b) Oral kontraseptifler 
c) Gestrinon 
d) GnRH 
e) Danazol
 
188. Tekrarlayan düşük etyolojisinde aşağıdaki tetkiklerden hangisi gereksizdir? 
a) Periferik kan karyotiplendirme 
b) Antikardiyolipin ve antifosfolipid tayini 
c) Histerosalfingograrı 
d) Tiroid fonksiyon testleri 
e) Romatiod faktör
 
189. Ektopik gebelikte serumda hangisinin seviyesi yükselir? 
a) Progesteron 
b) Estradiol 
c) Kreatinin kinaz 
d) Relaksin 
e) hCG 
 
190. Doğum eylemi sırasında fetal kalp atımı şekillerinden hangisi şiddetli fetal anemi göstergesidir? 
a) Sinüzoidal pattern 
b) Erken deselerasyon 
c) Geç deselerasyon 
d) Deselerasyon 
e) Variable deselerasyon
 
191. Gebelikte estriol sentezi için bebekte bulunan fakat doğumdan sonra kaybolan enzim hangisidir? 
a) Plasental sülfataz 
b) 17 hidroksilaz 
c) 16 hidroksilaz 
d) Aromataz 
e) 20-22desmolaz
 
192. 5.haftadan sonra seumda artmaya başlayan glukoz intoleransıyla ilişkili hormon hangisidir? 
a) hCG 
b) HPL 
c) Progesteron
d) Prolaktin 
e) insulin 
 
193. Anöploid spontan abortuslarda en sık görülen kromozomal pattern hangisidir? 
a) Triploidi 
b) Seks kromozom anomalileri 
c) Otozomal monozomi 
d) Otozomal trizomi 
e) Teraploidi
 
194. Hiperandrojenizm tedavisinde kullanılanlardan hangisi resptör blokajı yapar? 
a) Simetidin 
b) Medroksiprogesteron asetat 
c) Glukokortikoid 
d) Oral kontraseptif 
e) Ketokonazol
 
195. Primer amenore şikayetiyle gelen 18 yaşındaki hastada tamamen dişi fenotip görünüm vardır, inguinal herni kesesinde
gonad palpe ediliyor, muayenede uterusunun olmadığı saptanıyor, en olası tanı hangisidir? 
a) Mayer-rokitanski-küstner-hauser sendromu 
b) Androgen insensitivite sendromu 
c) Konjenital adrenal hiperplazi 
d) Tumer sendromu 
e) Swyer sendromu
 
196. Puberte prekokslu bir genç kızda hangi tetkiki istemezsiniz? 
a) FSH 
b) Sol el bilek grafîsi 
c) Serum prolaktin tayini 
d) Serum TSH 
e) Serum progesteron 
 
197. Nonspesifik mezenkimal over neoplazisi hangisidir? 
a) Lipid hücreli tümör 
b) Granulosa hücreli tümör 
c) Gonadoblastom 
d) Fibrom 
e) Gynandroblastom 
 
198. Endometrium kanseri prognozunda etkili olmayan hangisidir? 
a) Tümör histolojik tipi 
b) Tümör diferansiasyon derecesi 
c) Uterus büyüklüğü 
d) Myometrial invazyon 
e) LN durumu 
 
199. Hangisi homolog uterin sarkomdur? 
a) Mikst mezodermal 
b) Karsinosarkom 
c) Liposarkom 
d) Rhabdomyosarkom 
e) Kondrosarkom 
 
200. Toplumda kullanılan aşağıdakilerden hangisinde gebelik şansı en düşüktür?
a) Kondom 
b) Takvim 
c) Geriçekme 
d) Spermisid 
e) Diyafram 
 
 

Yorumlar
Sen de Yaz