Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1993 TUS SORULARI

1. Hipofiz bezini örten, diafragma sellanın üstünde ve infindibulumun hemen önünde olan oluşum nedir? 
a) Nervus oculomotorius 
b) Nervus abducens 
c) Arteria carotis interna 
d) Optik kiazma 
e) Nervus trochlearis
 
2. Vena pulmonalis dextra nereye açılır? 
a) Atrium sinistra arkasına 
b) VCI 
c) VCS 
d) Atrium dextra arkasına 
e) Vena brachiosephalicus dextra 
 
3. Pankreas başı tümörü, caput ile processus inkinatus arasından geçen bir artere bası vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu arterdir? 
a) Arteria gastroduodenalis 
b) Arteria mezenterica superior 
c) Vena lienalis 
d) Arteria mezenterica inferior 
e) Hiçbiri
 
4. Ön kol pronasyon yapamıyor, fleksiyon kısıtlılığı var. Tenar kas atrofisi var ise hangi sinir bozukluğu düşünülür? 
a) Nervus radialis (superfisialis) 
b) Nervus radialis (profundus) 
c) Nervus ulnaris 
d) Nervus medianus 
e) Nervus musculocutaneus 
 
5. Retinada horizontal hücre aksonunun sinaps yaptığı hücre hangisidir? 
a) Rod hücreleri 
b) Amakrin hücre 
c) Ganglion hücreleri 
d) Müllerien radial hücre 
e) Pigment hücreleri 
 
6. Nervus Facialis canalis facialise girmeden zedelenirse kulakta hiperakuzi gözlenmesi aşağıdaki kasların hangisinin çalışmamasına neden olur? 
a) Musculus tensor timpani 
b) Musclus stapedius 
c) Tensor veli palatini 
d) Musculus zygomaticus major 
e) Musculus levator ani 
 
7. Torasentez posteriordan yapılırken hangi interkostal aralıktan girilir? 
a) 3 
b) 7 
c) 9 
d) 11 
e) 5 
 
8. Medulla spinalisin duramater bağlandığı yapı hangisidir? 
a) Konus medullaris
b) Piamater 
c) Ligamentum dentikulatum 
d) Filum terminale 
e) Galea aponeuratika 
 
9. istemli hareket ile ilgili motor yolların merkezi hangisidir? 
a) Gyrus presentralis 
b) Postsantral gyrus 
c) Bazal ganglionlar 
d) Gyrus postsantralis 
e) Corpus callosum 
 
10. Nabız oluğu Musculus flexor carpi radialis ile hangisi arasındadır? 
a) Musculus fleksor pollisis longus 
b) Musculus fleksor dijitorum süperfisialis 
c) Musculus brachioradialis 
d) Musculus supinator 
e) Musculus fleksor carpi ulnaris
 
11. Sinir hücresi aksonunda depolarizasyonun ranvier boğumundan atlayarak ilerlemesine ne ad verilir? 
a) Bifazik aksiyon potansiyeli 
b) Ortodromik ileti 
c) Antidromik ileti 
d) Lokal yanıt 
e) Saltatorik ileti
 
12. Aşağıda sinir lifi ve bu sinir lifi tarafından gerçekleştirilen fonksiyonu verilmiştir. Hangisinde sinir lifi ve fonksiyonu doğru eşleştirilmemiştir? 
a) A beta: kas iğciğini innerve eder 
b) A alfa: motor ileti 
c) C lifleri: yavaş ağrı iletimi 
d) A delta: hızlı ağrı iletimi 
e) B lifleri: otonom sistem 
 
13. Hücre membranı reseptörlerine bağlanarak etki eden hormonların ikincil habercisi rolü olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) cGMP 
b) cAMPP 
c) Calmodülin 
d) Fosfoinositol 
e) Ca2+
 
14. ilaçların büyük moleküllere bağlanmasını sağlayan en kuvvetli bağ hangisidir? 
a) iyon dipol 
b) iyonik bağ 
c) Kovalent bağ 
d) Hidrojen 
e) Vandervals bağları 
 
15. Orta dereceli sıvı kaybında vucüttaki ilk kompansasyon mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kalbin atım volümü artar 
b) Venler kollabe olur 
c) Venlerde direnç artışı 
d) Hiçbiri
e) ..........
 
16. Orta derecede egzersiz yapan sporcuda soluk hacminde artışın primer nedeni nedir? 
a) inspirasyon yedek hacmi (iRV: inspiratuar rezerv volüm) 
b) Ekspirasyon yedek hacmi 
c) Vital kapasite 
d) Artık hacim 
e) Total akciğer kapasitesi
 
17. Midede pepsin aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? 
a) Argentafill hücreleri 
b) Esas hücrelerden (chief) 
c) Parietal hücrelerden 
d) Boyun mukus hücreleri 
e) Paneth hücreleri
 
18. Sürfaktanı yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alveolar makrofaj 
b) Tip I pnömosit 
c) Goblet 
d) Tip II pnömosit 
e) Prizmatik epitel hücreleri 
 
19. Fetal dolaşımda PO2 nerede en yüksektir?
a) Umblical arter 
b) Umblical ven 
c) Ductus arteriosus 
d) VCS 
e) Aorta
 
20. Plasentayı oluşturmayan yapı hangisidir? 
a) intra embriyoner mezoderm 
a) Ekstraembriyoner mezoderm 
b) Desidua basalis 
c) Sitotrofoblast 
d) Sinsityotrofoblast
 
21. Aşağıdaki biyolojik moleküllerin hangisinde birden fazla çift bağ içeren 20 karbonlu yağ asiti sentezlenir? 
a) Kolin 
b) Prostoglandin sentezi 
c) Tokoferol 
d) Sfingozin 
e) Myoinositol
 
22. SSS nin kullandığı enerji normal şartlarda aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Laktat 
b) Yağ asitleri 
c) Keton cisimleri 
d) Aminoasitler 
e) Glikoz 
 
23. Akciğerde sürfaktan yapısına giren fosfolipitlerin hangisinin eksikliğinde solunum sıkıntısı hastalığı gelişir? 
a) Lesitin 
b) Sfingozin 
c) Sefalin 
d) Kardiolipin 
e) Plazminojen
 
24. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin antioksidan özelliği vardır? 
a) E vitamini 
b) Folik asit 
c) Biotin 
d) A vitamini 
e) Vitamin B6 
 
25. Homogentisik asid oksidaz aktivitesi eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan alkaptonüri hangiaminoasid bozukluğudur? 
a) Triptofan 
b) Tirozin 
c) Alanin 
d) Sistein 
e) Metionin
 
26. KC ve böbrekten kana serbest glikoz salınmasını sağlayan kaslarda bulunmayan enzim hangisidir? 
a) Fosforilaz fosfataz 
b) Hekzokinaz 
c) Glikoz-6-Fosfataz 
d) Glikokinaz 
e) Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz
 
27. Fibrini polimerize eden faktör hangisidir? 
a) FIX 
b) FXIIIa 
c) FIIa 
d) FVIIa 
e) FVII 
 
28. Hangi protein Fe++ den Fe+++ e dönüşümü yapar?
a) Ferritin 
b) Apoferritin 
c) Transferrin 
d) Hemosiderin 
e) Seruloplazmin
 
29. Apo E eksikliğinde şilomikron kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenemediği durumlarda hangi tip lipoproteinemi görülür? 
a) Tip IV 
b) Tip II 
c) Tip III 
d) Tip V 
e) Tip I 
 
30. intracellüler patojen mikroorganizmaların öldürülmesiyle direkt ilgili olmayan hangisidir? 
a) Hidroksi radikalleri 
b) Süperoksit radikalleri 
c) Sitokrom enzimleri 
d) Hidrojen peroksit 
e) Lizozomal
 
31. Safra tuzu yapımında gerekli olan aminoasitler hangileridir? 
a) Glisin - taurin 
b) Taurin - alanin 
c) Glutamin - serin 
d) Serin - treonin 
e) Glutamin - asparajin 
 
32-Kolestatik sarılıkta idrarda hangi tip bilirubinemi çıkar?
a) Bilirubin di glukronat 
b) Biliverdin 
c) Albumine bağlı bilirubin 
d) Serbest bilirubin 
e) Bilirubib ligandin kompleksi
 
33. Glikoprotein sentezinde karbonhidratların protein molekülüne bağlandığı hücre organalleri hangisidir?(2004-E) 
a) Sitoplazmil hücre zarı 
b) Endoplazmik retikulum - golgi 
c) Ribozom - çekirdek 
d) Lizozim - çekirdek zarı 
e) Mikrozom - lizozom
 
34. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldesteron hangi iyonun dengesinden sorumludur? 
a) Sodyum 
b) K 
c) Fe 
d) Cu 
e) Zn
 
35. Kalpte yüksek olmasına rağmen myokard infarktüsünde artmayan enzim hangisidir? 
a) LDH 
b) izositratdehidrogenaz 
c) AST 
d) Kreatin kinaz 
e) Aldolaz 
 
36. Primer hiperoksalüride oksalatın endojen kaynağı aşağıdaki aminoasitlerden hangisidir? 
a) Serin 
b) Hidroksiprolin 
c) Sistein 
d) Alanin 
e) Glisin
 
37. Vücutta enerji kaynağı olarak fonksiyon gören bileşiklerin depolanması veya mobilizasyonunda hangisi rol oynamaz? 
a) Noradrenalin 
b) Kalsitonin 
c) insülin 
d) Glukagon 
e) Adrenalin 
 
38. Metil, metilen, formil ve diğer tek karbonlu bileşiklerin taşınmasına aşağıdaki vitamin türevlerinden hangisi rol oynar? 
a) Niasin 
b) Pantotenik asit 
c) Askorbik asit 
d) Folik asit 
e) Flavin
 
39. Stresin akut döneminde rol oynamayan hormon hangisidir? 
a) Epinefrin 
b) NE 
c) GH 
d) insülin 
e) Glukagon
 
40. Ateroskleroz için primer risk faktörü olmayan hangisidir? 
a) Stresli yaşam 
b) Hipertansiyon 
c) Sigara 
d) DM 
e) Hiperkolestrolemi
 
41. Psödomembranöz enterekolit etkeni (geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı)? 
a) C.botulinum 
b) C.perfiringes 
c) C.difficile 
d) C.tetani 
e) C.novyi
 
42. Aşağıdaki hangi virus defektif ve satellit olup ,hepatit B virusu veya HBs Ag varlığında replikasyon yapabilir? 
a) Hepatit A 
b) Hepatit C 
c) Hepatit D 
d) Hepatit E 
e) Hepatit T
 
43. Üst solunum yolu enfeksiyonu yapmayan virus aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Corona virus 
b) Orthomyxovirus 
c) Paramyxovirus 
d) Papova virus 
e) Rinovirus 
 
44. intramuskuler yapılmayan aşı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) influenza 
b) BCG 
c) Kuduz aşısı 
d) DBT 
e) Hepatit B 
 
45. Gazlı gangrende ilk kullanılacak ilaç hangisidir? 
a) Sulfonamid 
b) Metranidazol veya klindamisin 
c) Tetrasiklin 
d) Penisilin G 
e) Aminoglikozid 
 
46. ince barsakta yerleşip konakçıda şişkinlik bulantı ağrı dışkılamada artış ve malabsorbsiyon gelişmesine neden olan ve metranidazol ile tedavi edilen 
parazit hangisidir? 
a) Giardiyazis 
b) Pnömosistozis 
c) Babesiozis 
d) Toksoplazmozis 
e) Amip
 
47. Subakut bakteriyel endokardit etkeni olan viridans streptokokun hastada primer yerleşim yeri neresidir? 
a) Konjuktiva 
b) Deri 
c) Orofarinks 
d) Mesane
e) Üretra
 
48. Kanlı mukuslu diare yapmayan ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Vibrio kolera 
b) E.histolitica 
c) Shigella flexneri 
d) Balantidium koli 
e) Yersinia enterokolitica 
 
49. Hastanede çalışanların burun mukozasında kolonize olan hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkmasında rol oynayan bakteri hangisidir? 
a) Staf aureus 
b) Staf epidermidis 
c) Vibrio parahemoliticus 
d) Salmonella gallimorum pullorum 
e) E.coli
 
50. Hücre lizisinden sorumlu kompleman hangisidir?(2004-N) 
a) C3b 
b) C4 
c) C8 (C5-C9 eksikliği) 
d) C5 
e) C1q
 
51. Penisilinaza dirençli penisiline duyarlı olmayan stafilakok invitro testlere bakmadan neye karşı da dirençli kabul edilir? 
a) Kinolon 
b) Makrolit 
c) Aminoglikozit 
d) Sulfonamid 
e) Sefalosporin
 
52. Bakterilerde hangisinin sentezi lizojenik kontrol altındadır? 
a) Endotoksin 
b) Ekzotoksin 
c) Peptidoglikan 
d) Glikolipid 
e) Memran proteinleri 
 
53. Tekrarlayan keratokonjuktivit nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HSV1 
b) Varicella zoster 
c) Herpes B virus 
d) CMV 
e) Ebstein barr virus 
 
54. Domuzların bulunduğu bölgede sık görülen ve insanda dizanteri belirtileri ile seyreden silli helment hangisidir? 
a) G.intestinalis? 
b) B.coli 
c) T.solium 
d) E.histolitica 
e) A.lumbricoides
 
55. Makrofaj ve nötrofillerin mikroorganizmayı tanıyıp, fagozitozunu kolaylaştıran madde hangisidir? 
a) Opsonin 
b) Fosfolipid 
c) Profilin 
d) Gelsolin 
e) Ca
 
56. Kasabın kolunda ağrısız 3 cm çapında eskarlı,çevresi eritemli deri lezyonu var. Bu lezyondan alınan sıvıda kapsüllü gram (+) iri basiller ve az sayıda lökosit 
saptandı.olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
a) impetigo 
b) Püstüler dermatit 
c) Şarbon 
d) Sütçü nodülü 
e) Erizepel 
 
57. Yenidoğanda hücre içine yerleşen menenjit etkeni nedir? 
a) Staf.aureus 
b) E.coli 
c) Streptokokkus pyogenes 
d) Laktobasillus 
e) Listeriomonositogenez 
 
58. Çiğ balık etinin yenmesiyle bulaşan parazit hangisidir? 
a) Ankilostoma duodenale 
b) Himenolopis nana 
c) Trichuris trichura 
d) Diplobotrium latum 
e) Toksoplazma 
 
59. 52 yaşında immün sistemi baskılanmış bir bayan hastanın BOS unda kapsüller polisakkarit antijeni ile yapılan lateks immobilizasyon testi pozitif bulunuyor.
En olası etken hangisidir? 
a) Criptokokkus neoformans 
b) H.capsulatum 
c) N.astroides 
d) A.israeli 
e) C.albicans 
 
60. Lezyonda sülfür granülleri görülmüştür.Aşağıdakilerden hangisi olası etkendir? 
a) Aspergilloz 
b) Aktinomiçes 
c) Nokardioz 
d) Candidiazis 
e) Kriptokokkus
 
61. Mikozis fungoideste ne hücreleri görülür? 
a) Sezary-luntzner hücreleri 
b) Reed steinberg hücreleri 
c) LE hücreleri 
d) Langerhans hücreleri 
e) X hücreleri
 
62. Xeroderma pigmentozada bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Püstül 
b) Pigmentasyon 
c) Malignite 
d) Atrofi 
e) Ektropion 
 
63. Serviks Ca da en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kaşeksi 
b) Uzak metastaz 
c) Üremi 
d) Kanama
e) Enfeksiyon 
 
64. Osteomyelit en sık kemiğin hangi bölgesini tutar? 
a) Epifiz 
b) Periost altı 
c) Metafiz 
d) Diafiz 
e) Corpus 
 
65. Tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu gelişen kollajene karşı otoantikor aşağıdaki hastalıkların hangisinde vardır? 
a) Progresif sistemik skleroz 
b) Licken planus 
c) DLE 
d) Pemfigus vulgaris 
e) Kontakt dermatit
 
66. Aşağıdakilerden hangi deri lezyonu en fazla uzak metastaz yapma özelliğine sahiptir? 
a) Verruca vulgaris 
b) Squamoz hücreli Ca 
c) Bazal hücreli Ca 
d) Malign melanom 
e) Hidroadenom
 
67. Ülseratif kolitte olmayan sistemik(extraintestinal )bulgu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Artrit 
b) Nekrotizan fasitis 
c) iridosiklit 
d) Eritema nodosum 
e) Pyoderma gangliosum 
 
68. Over yüzey epitelinden gelişmeyen tümör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Granüloza hücreli tümör 
b) Brenner tümörü 
c) Seröz kist adenom 
d) Müsinöz kist adenom 
e) Endometroid kanser 
 
69. Renal papiller nekroza hangisi yol açar ? 
a) Diabetes mellitus 
b) Kronik pyelonefrit 
c) SLE 
d) Kronik glomerülonefrit 
e) Good pasture sendromu