Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1994 TUS SORULARI

1. Aşağıdaki arterlerden hangisi arteria mesenterica superiorun dalı değildir?
a) Arteria colica sinistra
b) Arteria iliocolica
c) Arteria pancreaticoduodenalis
d) Arteria jejunalis
e) Arteria colica media 

2. Aşağıdaki arterlerden hangisi truncus brachiocephalicusun dallarıdır? 
a) Arteria subclavia sinistra - arteria carotis sinistra 
b) Arteria carotis eksterna - arteria carotis interna
c) Arteria subclavia dekxtra - arteria carotis communis dextra 
d) Arteria subclavia dextra - arteria carotis externa 
e) Arteria carotis communis sinistra - arteria subclavia dextra 

3. Nervus peroneus superficialis zedelenirse hangi kasta fonksiyon bozukluğu oluşur?
a) Musculus peroneus longus
b) Musculus peroneus tertius
c) Musculus tibialis anterior
d) Musculus sartorius
e) Musculus tibialis posterior

4. Servikal 6. vertebra düzeyinde horizontal kesi yapılırsa hangisine rastlamayız? 
a) Arteria carotis interna 
b) Nervus phrenicus 
c) Nervus vagus 
d) Musculus scalenus medius 
e) Arteria vertebralis 

5. Canalis adductoriusun sınırları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Musculus vastus medialis
b) Vena femoralis
c) Nervus femoralis
d) Musculus adductor magnus
e) Musculus adductor longus 

6. Musculus obliquus superioru innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nervus occulomotorius
b) Nervus trochlearis
c) Nervus abducens
d) Nervus opticus
e) Nervus frontalis 

7. Özel somatosensitif lifi olan kranial sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nervus trochlearis
b) Nervus opticus
c) Nervus vagus
d) Nervus accesorius
e) Nervus abducens 

8. inguinal fıtık ameliyatlarından sonra skrotum, suprapubik bölge ve inguinal bölgede duyu kaybı varsa
aşağıdaki sinirlerden hangisinde harabiyet vardır?
a) Nervus ilioinguinalis
b) Nervus genitofemoralis
c) Nervus obturatorius
d) Nervus pudentalis
e) Nervus femoralis 

9. Articulatio atlantoaxialis mediana hangi tip eklemdir?
a) Elipsoid eklem
b) Trochlear eklem
c) Trochoid eklem
d) Sellar eklem
e) Sphenoid eklem 
 
10. Tuberositas tibiaya tututan ligament aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ligamentum patella
b) Ligamentum cruciate anterior
c) Ligamentum cruciate posterior
d) Ligamentum collaterale fibulare
e) Ligamentum colleterale tibiale 

11. Beyin omurilik sıvısında aşağıdakilerden hangisi plazmaya göre daha yüksektir?
a) Potasyum konsantrasyonu
b) Magnezyum konsantrasyonu
c) Osmotik basınç
d) Kalsiyum konsantrasyonu
e) Protein konsantrasyonu

12. Aşağıdakilerden hangisi beyin damarlarında vazokonstrüksiyon yapar?
a) Kan PO2 sinin azalması
b) Hidrojen iyon konsantrasyonunda artma
c) Potasyum konsantrasyonunda artma
d) Kan PCO2 sinin azalması
e) Adenozinin artması 

13. Hipotalamohipofizer portal sistemde fonksiyonel yetmezlik oluşursa aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanımı etkilenmez?
a) ACTH
b) TSH
c) LH
d) ADH
e) Prolaktin 

14. Gözde basiller, temel olarak hangisinde görev alırlar?
a) Renkli görme
b) Derin görme
c) Akomodasyon
d) Işık kırılması
e) Alacakaranlıkta görme 

15. Aşağıdakilerden hangisi gastrin sekresyonunu uyarır?
a) insülin
b) Glukagon
c) Kalsitonin
d) Hiperasidite
e) Mide distansiyonu

16. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranının absorbsiyon yüzeyinin arttırılmasını sağlayan silindirik yapılardır?
a) Endoplazmik retikulum
b) Mikrotubul
c) Mikroplanea
d) Mikrovillus
e) Silia 

17. Timus lenfoid folliküllerinde yer almayan hangisidir?
a) T lenfositleri
b) Makrofajlar
c) Epiteliyal retiküler hücreler
d) Hassal cisimciği
e) Germinal merkez 

18. Böbrek cisimciğinin süzücü membranında aşağıdaki yapılardan hangisi yer almaz?
a) Endotel 
b) Podosit 
c) Mezengial hücreleri 
d) Epiteloid 
e) Bazal membran 

19. Aşağıdakilerden hangisi ektodermden gelişmez?
a) Kas dokusu
b) Sinir dokusu
c) Epidermis
d) Ter bezleri
e) Hipofizin ön lobu 
 
20. Hücrelerde salgılanan proteinlere karbonhidrat eklerinin bağlanması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?
a) Sentrozom
b) Golgi cisimciği
c) Düz endoplazmik retikulum
d) Mitokondri
e) Primer lizozom

21. Hurler sendromu aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği sonucu oluşur?
a) alpha-L-iduronidase
b) iduronate 2-sulfatase
c) alpha-galactosidase
d) alpha-mannosidase
e) Arylsulfatase (aril sülfataz) 

22. Aşağıdakilerden hangisi glukoneogenezde kullanılmaz?
a) Gliserol
b) Piruvat
c) Laktat
d) Asetil CoA
e) Oksaloasetat 

23.Aşağıdakilerden hangisi optimum düşük pH'da fonksiyon gösterir?
a) Lipaz
b) Tripsin
c) Sekretin
d) Pepsin
e) Kimotripsin 

24. Uzun zincirli yağ asitlerinin beta oksidasyonu için mitokondirilere girmelerini sağlayan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karnozin
b) Karnitin
c) Kolin
d) Kreatinin
e) Fosfapantotein 

25. Aşağıdaki organ veya dokulardan hangisinde keton cisimlerini enerji metabolizmasında kullanmaz?
a) Yağ dokusu
b) İskelet kası
c) Böbrek
d) Karaciğer
e) Kalp kası 

26. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi lesitin kolesterol açil transferaz sistemi ile
kolesterolün dokulardan, kandan karaciğere taşınmasını sağlar?
a) Şilomikronlar
b) HDL
c) LDL
d) VLDL
e) IDL 

27. Aşağıdaki fosfolipidlerden hangisi intrasellüler depolardan kalsiyum iyonunun salınmasında rol alır?
a) Fosfatidil kolin
b) Fosfatidil serin
c) Fosfatidil etonolamin
d) Kardiyolipin
e) Fosfatidil inozitol 

28. Karaciğerde protrombinin sentezi için hangi vitamine gereksinimi vardır?
a) Vitamin E
b) Vitamin K
c) Vitamin A
d) Vitamin C
e) Vitamin B6

29. Hem biyosentez hızının kontrol edildiği tepkimeyi katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Delta amino levülinat dehidraz
b) Delta aminolevülinat asit sentaz
c) Üroporfirinojen I sentetaz
d) Üroporfirinojen kosentetaz
e) Ferroşelataz 
 
30. Eritrositlerde peroksit (H2O2)nin suya dönüşmesini katalizleyerek hemolizden koruyan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glutatyon peroksidaz
b) Sitokrom oksidaz
c) Süperoksid dismutaz
d) NADH dehidrojenaz
e) Sitokrom P450 

31. Nefrotik sendromlu bir hastanın serum elektroforezinde aşağıdaki proteinlerden hangisi artar?
a) Gama globulin
b) Alfa globulin
c) Prealbumin
d) Alfa 2 makroglobulin
e) Albumin 

32. Negatif akut faz reaktanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfa 1 antitripsin
b) Seruloplazmin
c) Haptoglobulin
d) CRP
e) Prealbumin 

33. Hangi hormon sentezlendiği endokrin dokuda depolanmayıp sentezinin hızına bağlı olarak pasif diffüzyon ile salınır?
a) Adrenalin
b) Glukagon
c) ADH 
d) insulin
e) Testesteron

34. Kas kasılmasında ATP için yedek enerji deposu özelliği olan bileşik aşağıdakilerden hnagisidir?
a) Kreatin fosfat
b) Guanozin trifosfat
c) Fosfoenol pürivat
d) 3-fosfogliserat
e) Glukoz-6-fosfat 

35. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde prolin ve lizinin hidroksilasyonu bozularak kollajen sentezini engeller?
a) Biotin
b) Vitamin C
c) Vitamin B6
d) Vitamin A
e) Vitamin B12 

36. Kalıtsal olarak yağ asidi alfa oksidasyonu bozukluğu ile giden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Refsum hastalığı
b) Gaucher hastalığı
c) Dikarboksilik asidüri
d) Zellweger hastalığı
e) Tay-sachs hastalığı


37. Direkt bilirubinin indirekt bilirubine çevrilebilmesi için hangisine bağlanması gerekir?
a) Prealbumin
b) Seruloplazmin
c) Glukronik asit
d) Albumin
e) Hematin

38. Aşağıdakilerden hangisi pirimidin metabolizması bozukluğudur?
a) Gut 
b) Ksantinüri
c) Lesh-Nyhan sendromu
d) Adenozin deaminaz eksikliği
e) Orotik asitüri 

39. 5’ AATGGC 3’ Bu DNA iplikçiğinden sentezlenen mRNA hangisidir?
a) 5’ UUACCG 3’
b) 5’ GCCAUU 3’
c) 5’ GGUAAU 3’
d) 5’ TTACCU 3’
e) 5’ CCAUUT 3’
 
40. Alfa amanitin aşağıdakilerden hangisini inhibe eder?
a) Protein sentezini
b) mRNA sentezini
c) DNA sentezini
d) Proteinlerin işlenmesini
e) RNAların işlenmesini 

41. Yüksek ateş, terleme ve 48 saatte bir tekrarlayan üşüme / titreme şikayetleri ile başvuran ve afrika seyahati hikayesi olan
bir erkek hastadan yapılan kan yaymasında preparatta aşağıdaki parazitlerden hangisinin saptanması olasılığı en yüksektir?
a) Plasmodium falciparum
b) Trypanosoma gambiense
c) Wunctropti bancrofti
d) Plasmodium malaria
e) Shistosoma mansoni 

42. Dişi schistosoma hematobium yumurtalarını özellikle aşağıdaki organlardan hangisinin etrafındaki venlerin içersine bırakır?
a) Karaciğer
b) Mesane
c) Böbrek
d) ince barsak
e) Beyin 

43. Giardiyazis tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan en çok hangisi kullanılır?
a) Dietil kapbamazepin
b) Pirental pamoat
c) Klorakin
d) Primetamin
e) Metranidazol 

44. Saçlı deride dermatofid enfeksiyonu düşünülen bir hastadan alınan klinik örnekte direkt mikroskopi ile etkenin görülebilmesi için,
örneğin aşağıdakilerden hangisiyle muamele edilmesi gerekir?
a) HCl
b) Asetilsalisilik asit
c) Potasyum hidroksit(KOH)
d) Gram boyama
e) Giemsa 

45. Aktinomikozun en sık görülen yerleşim yeri neresidir?
a) Cervicofasial
b) Kemik
c) Pulmoner
d) Abdominal
e) Pelvik 

46. Mikoplazmalar aşağıdaki hangi özellikleri ile L-formlarından ayrılırlar?
a) Hücre duvarının olmaması
b) Penisiline dirençli olması
c) Hücre membranında sterol bulunması
d) Kültürde yavaş üremesi
e) Koloni morfolojisi 

47. Özellikle 2-16 yaş arasındaki çocuklarda görülen reye sendromuna aşağıdakilerden hangisi en fazla olasılıkla neden olmaktadır?
a) Coxsackie A virus
b) Adenovirüsler
c) influenza virüsleri
d) Ebstein-Barr virüs
e) Parainfluenza virüsleri 

48. Çocukluk döneminde suçiçeği enfeksiyonu geçirme öyküsü olan 62 yaşındaki hastada immünosüpresif tedavi sırasında
sırt bölgesinde lokalize şiddetli ağrı ve veziküler deri lezyonları ortaya çıkmıştır. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herpes simpleks Tip I virus enfeksiyonu
b) Erizepel
c) ilaç allerjisi
d) Romatoid artrit
e) Herpes zoster enfeksiyonu 

49. Akut hepatit B virüs enfeksiyonu geçirmiş olduğu süphe edilen bir hastada, serumda HBsAg ve HBeAg nin negatif saptanması durumunda
aşağıdaki belirleyicilerden hangisi kesin tanı koydurucudur?
a) Anti-HBcAg
b) Anti-HBe
c) Anti-HDV
d) HBcAg
e) Anti-HBs
 
50- Hangisi enterik, dermatropik ve nörotropikdir? 
a) Kabakulak 
b) Echovirüsler 
c) Herpes simpleks tip i 
d) Rotavirüs 
e) Ebstein Barr virüsü 

51. Tüberküloza karşı direnç hangisiyle sağlanır?
a) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu
b) Komplemana bağlı sitotoksik etki
c) Humoral immunite
d) Aktive olmuş makrofajlar
e) Polimorfonükleer lökositler 

52. Aşağıdakilerden hangisi hamile kadınlara uygulanmamalıdır?
a) Tetanoz aşısı
b) Rubella aşısı 
c) Hepatit B aşısı 
d) Difteri aşısı
e) influenza aşısı

53. Aşığakilerden hangisi humoral immun yetmezliği olan kişilerde en sık görülür?
a) Viral ve paraziter enfeksiyonlar
b) Kapsüllü bakteri enfeksiyonları
c) Mikoplazma
d) Mantar enfeksiyonları
e) Aktinomikoz ve nokardia 

54. HBsAg ve HBeAg pozitif anneden doğan bir bebekte, bebeğin hepatit B enfeksiyonundan korunması için
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?
I-Hepatit B immunglobulini(HBIG)
II-Hepatit B virus aşısı
III-Standart immunglobulin(SIG)
a) I veII
b) II
c) I-II-III
d) II-III
e) Yalnız III

55. Pseudomembranöz enterokolit tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi kullanılır?
a) Eritromisin
b) Klindamisin
c) Penisilin
d) Gentamisin
e) Vankomisin 

56. Genç bir hastada ilk defa ortaya çıkan idrar yolları enfeksiyonunda etken büyük bir olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proteus
b) Klebsiella
c) Enterokok
d) Escherichia coli
e) Streptokok 

57. Akut bakteriyel menenjitin hızlı tanısında aşağıdakilerden hangisi en yararlıdır?
a) BOSda bakteriyel antijenin aglutinasyon ile gösterilmesi
b) BOSda counter immunlektroforez ile antikor saptanması
c) BOSun katı besiyerinde kültürü
d) BOSun sıvı besiyerinde kültürü
e) Akut ve konvelasan dönemde antikor artışının gösterilmesi 

58. Hangisi bakteriyel tanı için burun mukoza kazıntısı incelemesinde aisde dirençli boyama yöntemi kullanılır?

a) Mycobacterium tuberculosis
b) Atipik mikobakteriyel enfeksiyon
c) Klebsiella ozaenea enfeksiyonu
d) Burun difterisi
e) Lepra 

59. invaziv Haemophylus influenzaenin primer virulans faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Flagella
b) Kapsül
c) Pili
d) Exotoksin
e) Endotoksin 
 
60. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların in vitro üretilmesinde gerekli değildir?
a) Riboflavin
b) Nitrat
c) Kükürt
d) Kolesterol
e) CO2 

61. Plasma hücrelerinde immunglobulin birikimi sonucu oluşan yuvarlak ve hyalen cisimcik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aschoff cisimciği
b) Negri cisimciği
c) Mallory cisimciği
d) Russel cisimciği
e) Psammoma cisimciği 

62. Psödomiksoma peritonei aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Peritonda miksomatöz dejenerasyon
b) Müsin sekresyonu yapan over tümörünün intraperitoneal yayılması
c) Serozal yüzeylerden köken alan miksoid tümör
d) Omentumun müsinöz dejenerasyonu
e) Appendix vermiformisin mukozal hiperplazisi

63. Aşağıdakilerden hangisi B hücre farklılaşmasının son dönemdeki hücre tipidir?
a) Lenfoblast
b) Küçük lenfosit
c) Plazma hücresi
d) immunoblast
e) Normoblast 

64. Aşağıdakilerden hangisinde, peritoneal effüzyon transüda özelliğindedir?
a) Kollajen doku hastalıkları
b) Tüberküloz peritonit
c) Malign tümör metastazı
d) Romatoid artrit
e) Malnütrisyon 

65. Aşağıdakilerden hangisi malign bir tümör değildir?
a) Retinablastom
b) Medullablastom
c) Nöroblastom
d) Kondroblastom
e) Nefroblastom 

66. Aşağıdakilerden hangisinde alfa fetoproteinin pozitif olduğu tümörler birlikte verilmiştir?
a) Granüloza-teka hücreli tümör ve karsinoid sendrom
b) Endodermal sinüs tümörü ve hepatoma
c) Hepatoma ve karsinoid tümör
d) Kolanjiokarsinom ve mezotelyoma
e) immatür teratom ve endometroid tümör

67. Aşağıdakilerden hangisi santral sinir sisteminin primitif nöroektodermal tümörüdür?
a) Epandimom
b) Pilositik astrositom
c) Oligodendrogliom
d) Kordoma
e) Medullablastom 

68. Multiple menenjiomlar en sık hangisinde görülür?
a) Nörofibromatozis
b) Tüberoskleroz
c) Multipl skleroz
d) Struge-Weber sendromu
e) Von hippel-lindau sendromu 

69. Jeneralize lenfomaya dönüşebilen ve primer olarak deriden gelişen T hücreli lenfoproliferatif hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mikozis fungoides
b) Mastositozis
c) Kaposi sarkomu
d) Histiositozis X
e) Eritema multiforme 
 
70. Akkiz ve herediter hiperlipidemilerde, derinin subepitelyal konnektif dokusunda ve (ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde, göz kapaklarında yerleşen)
tendonlardaki makrofajlar içinde kolesterol ve kolesterol esterlerinin birikimi sonucu oluşan tümöral oluşumlara ne ad verilir?
a) Ksantom
b) Aktinik keratoz
c) Adenoma sebaseum
d) Liposarkom
e) Lipom 

71. Genel bir sağlık kontrolünden geçen, belirgin bir şikayeti olmayan 60 yaşındaki erkek hastanın total lökosit sayısının
15.000/mm3olduğu ve periferik kan yaymasında%80 olgun lenfosit saptanmıştır.Yaygın lenfadenopatisi olan bu hastanın
lenf nodülü biyopsisi sonucundakonulacak tanı en büyük olaslıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Burkit lenfoması
b) immunoblastik lenfoma
c) Küçük hücreli lenfositik lenfoma
d) Lenfoblastik lenfoma
e) Hodgkin lenfoma 

72. Böbrek arteriollerinde fibrinoid nekroz ve hiperplastik arteriolitis aşağıdaki patolojik durumlardan hangisinin histolojik bulgusudur?
a) Benign nefroskleroz
b) Malign nefroskleroz
c) Trombotik trombositopenik purpura
d) Ateroembolik böbrek hastalığı
e) Orak hücreli nefropati 

73. Böbrek parankiminde genellikle kıkırdak ile birlikte adalar halinde indiferansiye mezenşim hücreleri varlığı,aşağıdaki böbrek patolojilerinden hangisi için karekteristik bir bulgudur?
a) Hipoplazi
b) At nalı böbrek
c) Kistik renal displazi
d) Erişkin tip polikistik böbrek hastalığı
e) Çocuk tip polikistik böbrek hastalığı 

74. Aşağıdakilerden hangisi jinekomasti gelişiminde rol oynar?
a) Prostat kanseri
b) Hipopituitarizm 
c) Siroz
d) Testis tüberkülozu
e) Kriptoorşidizm 

75. Aşağıdakilerden hangisi 60 yaş üzerindeki hastalarda en sık görülen testis tümörüdür?
a) Seminom
b) Leydig hücreli tümör
c) Sertoli hücreli tümör
d) Malign lenfoma
e) Yolk salk(kesesi) karsinomu 

76. Schistosomanın neden olduğu portal hipertansiyon hangi tiptir?
a) Ekstrahepatik portal ven trombozu
b) Vena lienalis trombozu
c) intrahepatik post sinüzoidal
d) Hepatik ven trombozu
e) Hiçbiri 

77. Kistadenomlar aşağıdaki organların hangisinde en sık görülür?
a) Karaciğer
b) Mesane
c) Tiroid
d) Meme 
e) Over 

78. Normal veya artmış miktarlardaki osteoidin defektif mineralizasyonu sonucunda gelişen yapısal kemik bozukluğuna ne ad verilir?
a) Hiperparatiroidi
b) Osteitis fibroza sistika
c) Fibröz displazi
d) Osteoporoz
e) Osteomalazi 

79. Dejeneratif artritte gözlenen karekteristik histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eklem kıkırdağında fibrilasyon ve yarıklanma(yarılma ve dejenerasyon)
b) Pannus gelişimi
c) Eklem sıvısında anizotropik kristaller
d) Diffüz proliferatif sinovit
e) Fibröz veya kemiksi ankiloz 
 
80. Kemiğin aşağıdaki metabolik ve hormonal hastalıklarının hangisinde, metafizyel kıkırdakta aşırı,
ancak düzensiz proliferasyon ve mineral depolanmasında yetersizlik gibi temel patolojik lezyon görülür?
a) Fibröz displazi
b) Osteogenezis imperfekta
c) Rikets(raşitizm)
d) Osteoporoz
e) Osteopetrozis 

81. Kolinesteraza dayanıklı muskarinik etkilerinin yanısıra belirgin nikotinik etkileride olan parasempatomimetik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Betanekol
b) Asetilkolin
c) Metakolin
d) Oksitremarin
e) Karbakol 

82. Aşağıdaki mediatörlerden hangisi bronş düz kaslarında gevşeme yapar?
a) Prostaglandin F2alfa
b) Lökotrien C4
c) Vazoaktif intestinal peptid (VIP)
d) P maddesi
e) Endotelin 

83. Aşağıdakilerden hangisi levodopanın parkinson hastalığındaki etkinliğini azaltır?
a) Karbidopa
b) Pridoksin
c) Benserazid
d) Benztropin
e) Triheksifenidil 

84. Aşağıdakilerden hangisi damar düz kaslarında guanilat siklaz enzimini inhibe eder?
a) Nitrik oksid
b) Forskolin
c) Asetil kolin
d) Metilen mavisi
e) Dopamin 

85. Aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin nonsteroidal antienflamatuar ilaçların antienflamatuar etkilerine katkıda bulunmaz?
a) Siklooksijenaz inhibisyonu
b) Beta endorfinlerin oluşumunda artma
c) Nötrofil kemotaksisinin inhibisyonu
d) Lizozim membranlarının stabilizasyonu
e) Prostaglandinlerin inhibisyonu 

86. Ürikozürik ve antienflamatuar etkisi olmayan, fakat gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allopürinol
b) indometazin
c) Fenilbutazon
d) Probenesid
e) Sülfinpirazon 

87. Asetomifen zehirlenmesi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle tercih edilmesi gereken ilaçtır?
a) D-penisilamin
b) Ca-EDTA
c) BAL
d) Amil nitrit
e) N-asetil sistein 

88. Aşağıdaki beta adrenoreseptör blokerlerden hangisi,karaciğerden ilk geçişi sırasında büyük ölçüde inaktivasyona uğrar?
a) Nadolol
b) Asetabulol
c) Pindolol
d) Satolol
e) Propranolol 

89. Penisilamin aşağıdakilerden hangisinin tedavisinde kullanılmaz?
a) Kurşun zehirlenmesi
b) Bakır zehirlenmesi
c) Wilson hastalığı
d) Myastenia gravis
e) Civa zehirlenmesi 
 
90. Aşağıdaki vazopressin anologlarından hangisi, pıhtılaşma faktörü sentezini arttırması nedeniyle hemofili tedavisinde kullanılır?
a) Vazopressin tannat
b) Lipresin
c) Felipresin
d) Terlipresin
e) Desmopresin tannat 

91. Aşağıdakilerden hangisi 5-HT3 reseptör blokajı yapan antiemetik ilaçtır?
a) Difenhidramin
b) Ondansetron
c) Hidroksizin
d) Domperidon
e) Dronabiol 

92. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin histamin H’ reseptörleri blokajı sonucu gastrik asid sekresyonunu azaltıcı etkisi yoktur?
a) Simetidin
b) Ranitidin
c) Amantadin
d) Famotidin
e) Nizatidin 

93. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem meningokokkal menejit,hemde hemofilus influenza menenjitinin profilaksisinde kullanılır?
a) Rifampin
b) Linkomisin
c) Klindamisin
d) Streptomisin
e) Eritromisin 

94. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi prematüre ve yenidoğanlarda gri bebek sendromuna neden olur?
a) Tetrasiklinler
b) Penisilinler
c) Sefalosporinler
d) Kloramfenikol
e) Gentamisin 

95. Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin etkilerinden birisi değildir?
a) Dolaşımdaki lenfositlerin sayısında azalma
b) Kas dokusunda protein sentezinde artma
c) Yağın vücuttaki dağılımında değişiklik
d) Araşidonik asit metabolitlerinin sentezinde inhibisyon
e) Kan glikoz düzeyinde artma 

96. Aşağıdakilerden hangisi,akne vulgaris tedavisinde kullanılır ve aynı zamanda antitümöral etki potansiyeline sahiptir?
a) Kobalaminler
b) Niasinamid
c) Biotin
d) Pantotenik asit
e) Retinoidler 

97. Böbreğe toksik olduğu için böbrek hastalığında kullanılmayan anestezik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eter
b) Halotan
c) İzofluran
d) Enfluran
e) Metoksifluran 

98. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi deri lezyonlarıyla seyreden porfinüriye neden olur?
a) Parakuat
b) TCDD (Tetrachlorodibenzo-p-dioxin)
c) Heksaklorobenzen
d) alfa-naftiltioüre 
e) Dietil karbamat 

99. Aşağıdakilerden hangisine uzun süre maruz kalındığında, lösemi veya aplastik anemiye neden olur?
a) Etilen glikol
b) Benzen
c) Propilen glikol
d) Metanol
e) Toluen 

100. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki ilacın etkileşmesi sonucu, ikinci ilacın metabolizması azalır?
 
  1. ilaç 2. ilaç
a) Simetidin Fenitoin
b) Barbitüratlar Doksisiklin
c) Karbamazepin Östrojenler
d) Rifampin Kinidin
e) Karbamazepin   Kortikosteroidler
 
 

EYLÜL 1994 TUS SORULARI KLiNiK TIP BİLİMLERİ TESTi

101. Çocukluk çağında en sık görülen yumuşak doku tümörü hangisidir?
a) Osteosarkom 
b) Liposarkom
c) Rabdomyosarkom 
d) Nöroblastom
e) Retinablastom

102. Kronik ishali, karında kitlesi, kemik iliğinde rozet formasyonu olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hodgkin lenfoma 
b) Liposarkom
c) Wilms tümörü 
d) Nöroblastom 
e) Rabdomyosarkom

103. Solunum yolu enfeksiyonunu takiben sarılık, splenomegali, hemoglobinüri gelişen çocukta periferik yaymada sferositler, poikilositoz ve polikromazi var.
Bu hastada en olası tanı hangisidir?
a) Sıcak antikorlu otoimmun hemolitik anemi 
b) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
c) Orak hücreli anemi
d) Megaloblastik anemi 
e) Eliptositoz

104. Bir önceki soruda tanı için hangi test öncelikle yapılmalıdır?
a) Şekerli su testi
b) Kemik iliği biyopsisi 
c) Coombs testi
d) Hemoglobulin elektroforezi
e) Osmotik frajilite

105. Daha önce sağlıklı bir çocukta, ateşli bir enfeksiyondan sonra trombositopeni PT, PTT ve kanama zamanı uzaması gelişen bir çocukta ne düşünürsünüz?
a) Von willebrand hastalığı
b) Dissemine intravasküler koagülasyon 
c) Hemofili
d) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri 
e) Afibrinojenemi

106. Büyüme gelişme geriliği ve poliürisi olan, nefrokalsinozisli bir çocukta kan pH:7,29, idrar pH:6,8 ve kan K+:2,9 mEq/lt’dir.
Bu hastanın en olası tanısı nedir?
a) Proksimal renal tubuler asidoz
b) Ailevi X’e bağlı raşitizm
c) D vitaminine dirençli raşitizm
d) Hipofosfatazya
e) Distal renal tubuler asidoz 
 
107. Semptomu olmayan 3 yaşındaki çocukta sternumun sol üst kısmında sistolik ejeksiyon üfürümü ve ikinci seste sabit çiftleşmenin olduğu hastada
aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) ASD
b) PDA
c) Trikuspid yetmezliği 
d) VSD
e) Pulmoner yetmezlik

108. Saf fallot tetralojisinde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi görülmez?
a) Hipoksi
b) Tromboembolik olay 
c) Enfektif endokardit
d) Kalp yetmezliği 
e) Beyin absesi

109. Yaşına göre QT mesafesi uzun olan çocukta ne düşünürsünüz?
a) Hiponatremi 
b) Hipokalemi 
c) Hipokalsemi 
d) Hiperkalsemi
e) Hiperpotasemi
 
110. Aşağıdakilerden hangisinde erken dönemde siyanoz görülmez?
a) PDA
b) Ebstein anomalisi 
c) Trikuspid atrezisi
d) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi 
e) Büyük damarların transpozisyonu

111. Mikropenis, hipospadiası olan bilateral testisleri palpe edilemeyen Na:120 mEq/lt, K:8 mEq/lt olan çocukta tanı için ne yaparsınız?
a) Barr cisimciği bakılması ve kortizol tayini 
b) Karyotip tayini ve 17-OH progeteron
c) Karyotip ve kortizol tayini
d) Kortizol ve aldesteron tayini 
e) Hiçbiri

112. Aşağıdakilerden hangisi neonatal hipotiroidinin bulgusu değildir?
a) ntrauterin gelişme geriliği
b) Fontanellerin geniş ve arka fontanelin açık olması
c) Uzamış sarılık 
d) Umblikal herni 
e) Büyük dil

113. Diabetik anne çocuğunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Hipoglisemi 
b) Hipokalsemi 
c) Hiperkalsemi 
d) Hipokalemi
e) Hiponatremi

114. Doğumda normal olan 3 gün sonra kusma, ansefalopati, beslenmeme, konvulziyon geçirme şikayetleri olan çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Üre siklus defekti 
b) Kistik fibrozis
c) Galaktozemi
d) Glikojen depo hastalığı 
e) Fenil ketonüri

115. Kaba yüz görünümü, hepatosplenomegalisi, korneada opasitesi, mental retardasyon,
kemik gelişiminde gerilik ve hipoglisemisi varsa ne düşünürsünüz?
a) Tip I glikojen depo hastalığı 
b) Mukopolisakkaridoz
c) Galaktozemi 
d) Hipotiroidi
e) Pseudohipoparatiroidi

116. Aşağıdakilerden hangisinin anne sütü sarılığında rolü yoktur?
a) Nonesterifiye yağ asidinden zengin oluşu 
b) Glukuronil transferazı inhibe etmesi
c) Anne sütünde progesteron metabolitlerinin bulunması
d) Biliverdin reduktazın aktive olması 
e) Hiçbiri

117. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda kalıtsal metabolizma hastalığı yönünden önemli bulgu değildir?
a) Gaitada gizli kan 
b) Metabolik asidoz 
c) Kusma
d) idrarda spesifik koku
e) idrarda redüktan madde varlığı

118. 3 yaşında asplenik bir çocukta aşağıdaki aşılardan hangisi gereksizdir?
a) Pnömokok aşısı 
b) influenza aşısı
c) Penisilin profilaksisi
d) Haemophilus influensae Tip B aşısı 
e) Kabakulak aşısı 


119. Kronik mukuslu, yeşil ve ateşli ishal nedeni olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Shigella
b. Salmonella
c. Escherichia Coli
d. Rota virus 
e. Camplyobacter jejuni
 
120. Deride değişik evrelerde papül,vezikül ve kabuklanma varsa hangi hastalık söz konusudur?
a. Su çiçeği 
b. Kızamık
c. Roseola infantum
d. Eritema infeksiyozum 
e. Kızamıkçık

121. Bir çocuk hastada göz kapaklarında kızarıklık (heliotrop), proksimal kaslarda daha belirgin olan kas güçsüzlüğü ve
SGOT, SGPT ve kreatin kinaz yüksekliği saptanıyor. Hangi hasatalığı düşünürsünüz?
a) SLE
b) Dermatomyozit
c) Gullian-Barre sendromu 
d) Poliomyelit
e) Skleroderma

122. 5 yaşından büyük çocuklarda en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stafilakokkus aureus 
b) B grubu streptokoklar 
c) Hemofilus influenza
d) Streptokokus pneumonia
e) Neisseria menegitidis

123. Yenidoğan bir çocukta 12 gün sonra görülen en sık konjuktivit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herpes virus
b) Staphylococcus aureus 
c. Neisseria gonorrhoeae
d. Streptokok
e. Klamidya 

124. Yenidoğanda 3.gün başlayan sarılıkta, indirekt bilirubin 12 mg/dl, direkt bilirubin 0.2 mg/dl ve anne-baba kan grubu Rh (+) olup,
direkt coombs (-) ise aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Yenidoğanın hemorajik hastalığı 
b) Fizyolojik sarılık
c) Sepsis
d) Rh uyuşmazlığı
e) Anne sütü sarılığı
 
125. Aşağıdaki bulgulardan hangisi diabetik anne çoçuğu için karekteristik bulgu değildir?
a) Kısa sol kolon sendromu 
b) Sakral agenezi
c) Koanal atrezi
d) Ventriküler septal defekt
e) Ventriküler asimetrik septal hipertrofi

126. Yenidoğan bir bebekte aşağıdakilerden hangisinin bulunması sistemik hastalığın bulunduğunu gösterir?
a) Milia
b) Ebstein incileri 
c) Mongol lekesi
d) Sklerema 
e) Geçici malign püstüler lezyon

127. Aşağıdakilerden hangisi perinatal asfiksi nedeni değildir?
a) Kordon sarkması 
b) Ablatio plasenta
c) Hiperemezis gravidarum 
d) Preeklampsi
e) Mekonyum aspirasyonu

128. Hangisi APGAR skoru parametrelerinden birisi değildir?
a) Refleks aktivitesi 
b) Kan basıncı
c) Kalp hızı 
d) Deri rengi
e) Kas tonüsü

129. Aşağıdaki vitaminlerden hangisiyle (fazlalığı) olan kronik zehirlenme sonucu beyinde psödotümör serebri görülür?
a) Vitamin A
b) Vitamin B12
c) Vitamin C 
d) Vitamin K 
e) Tiamin
 
130. Aşağıdaki over tümörlerinin hangisi çocuklukta östrojen salgılıyarak puberta prekoksa neden olur?
a) Kistik teratom 
b) Solid teratom
c) Disgerminom
d) Koriokarsinoma
e) Granüloza teka hücreli tümör 

131. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin eldeki tipik bulguları arasında yer almaz?
a) Z deformitesi (dirsekte radiyal parmaklarda ulnar deviasyon)
b) Distal interfalangeal eklem tutulumu
c) Kuğu boynu deformitesi
d) El başparmakta hareket kaybı
e) Boutonniere (düğme iliği) deformitesi

132. Hipoglisemik komada aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Dehidratasyon
b) Konvülziyon
c) Terleme
d) Taşikardi
e) Solukluk 

133. intravenöz pyelografide(ivp) bilateral kaliksiyel düzensizlik, itilme yaylanma,
böbrek konturunda lobülasyon varsa bu hastada tanı olarak ne düşünürsünüz?
a) Tbc pyelonefrit
b) KBY
c) Kronik pyelonefrit
d) Diabetes mellitus
e) Polikistik böbrek hastalığı 

134. Çocukluğunda boğmaca geçiren 20 yaşındaki hastada bol miktarda balgam, ara ara hemoptizi olmaktadır.
Bu hastada tanı olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Akciğer kanseri
b) Bronşial astım
c) Bronşektazi
d) Tüberküloz
e) Kronik bronşit 

135. Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif bir akciğer hastalığının kesin bulgusudur?
a) 1.Saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm azalması
b) 1.Saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm azalmasının vital kapasiteye oranının azalması
c) Rezidüel kapasitenin azalması
d) Kompliansın azalması
e) Karbonmonoksit diffüzyonunun azalması 
 
136. Aşağıdakilerden hangisinde çomak parmak gelişmez?
a) infektif endokardit
b) Bronşektazi
c) Diffüz interstisyel fibrozis
d) Akciğer absesi
e) Larenjit 

137. Aşağıdakilerden hangisinde renal papiller nekroz görülmez?
a) Diabetes mellitus
b) Akut glomerulonefrit
c) Üriner sistem enfeksiyonu
d) Analjezik nefropatisi
e) Orak hücre hastalığı

138. İnce barsak biyopsisinde villüs atrofisi veya yokluğu, kript hiperplazisi, lamina propriada artmış
lenfositve plazma hücresi infiltrasyonu ile karekterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çölyak hastalığı
b) Zollinger ellison sendromu
c) Crohn hastalığı
d) intesinal lenfanjiktazi
e) Whipple hastalığı 

139. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğinde gözlenen bulgulardan biri değildir?
a) idrar osmolalitesinin 500 miliosmol/kg üzerinde olması
b) idrar sedimentinde nadir hyalen silender bulunması
c) Filtre olan sodyumun fraksiyonel ekskresyonunun 1'den küçük olması
d) idrarda sodyum(natrium) düzeyinin 40 milimol/lt nin üzerinde olması
e) idrar/plazma kreatinin oranının 40dan yüksek olması 

140. Raynaud hastalığının tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Beta-bloker
b) Kalsiyum kanal antagonistleri
c) Alfa-1 adrenerjik antagonistler
d) Alfa-metil dopa
e) Rezerpin 

141. Aşağıdakilerden hangisi temporal arteritin klinik bulgularından birisi değildir?
a) Polimyalji
b) Baş ağrısı
c) Görme bozukluğu
d) Eritema multiforme
e) Ateş 

142. Koroner arter hastalığı öyküsü olan ve kan basıncı normal seyreden 65 yaşında bir erkek hastanın elektrokardiyografisinde
D-II derivasyonunda elde edilen trase aşağıdaki gibidir (P dalgaları yok; P-R mesafesi eşit değil; yüksek ventrikül geçişi var).
Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Sinüs taşikardisi
b) Sinüs aritmisi
c) Atrial fibrilasyon
d) Supraventriküler taşikardi
e) Ventriküler taşikardi 

143. 42.soruda verilen bu hastaya aşağıdakilerden hangisi ilk tedavi olarak verilmelidir?
a) Nifedipin
b) Digoksin
c) isuprel
d) Kaptopril
e) Kinidin 

144. Kilo kaybı, ateş, çarpıntı ve senkop şikayetleriyle başvuran 50 yaşındaki bir erkek hastanın fizik muayenesinde apekste hastanın pozisyonu
ile değişen 2/6 dereceden diastolik üfürüm duyulmaktadır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atrial miksoma
b) Endokardit
c) Myokardit
d) Mitral valv prolapsusu
e) Perikardit 

145. iki aydır halsizlik ve sol üst kadran ağrısı şikayetiyle başvuran 31 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde hafif solukluk ve sol inguinal bölgeye inen splenomegali saptanıyor.Yapılan kan tetkiklerinde lökosit sayısının 47.000/ml, lökosit alkalen fosfataz değerinin düşük olduğu belirleniyor. Periferik yaymada %2 blast, %5 promyelosit,
%20 myelosit, %10 metamyelosit, %15 bant, %36 nötrofil, %8 lenfosit ve %4 bazofil bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kronik lenfositik lösemi
b) Akut myeloblastik lösemi
c) Kronik myelositer lösemi
d) Hairy cell lösemi
e) Lökomoid reaksiyon 

146. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda anemiye karşı geliştirilen fizyolojik kompansasyon mekanizmalarından biri değildir?
a) Kan viskositesinin azalması
b) Kalp debisinin artması
c) Hemoglobinin oksijene affinitesinin azalması
d) 2-3 difosfogliserat düzeyinin azalması
e) Kalp atım sayısının artması 

147. Erişkinlerde en sık nefrotik sendrom nedeni aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Minimal lezyon hastalığı
b) Membranöz glomerulonefrit
c) Fokal segmental glomeruloskleroz
d) Diabetik nefropati
e) Amiloidoz

148. Kronik böbrek yetmezliği olan birinde normokromik, normositik anemi varlığında tedavi için aşağıdakilerden hangisi verilir?
a) Fe
b) Folik asit verilmesi
c) Kan transfüzyonu
d) Rekombinant eritropoetin
e) B12 vitamini 

149. Kemiklerden ağrı nedeniyle başvuran 60 yaşındaki bir hastada serum kalsiyum, fosfor, parathormon düzeylerinin normal;
ürik asit, alkalen fosfataz, osteokalsin düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmış ve sintigrafide kafa kemiklerinde lokalize yoğun tutulma gözlenmiştir.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteomalazi
b) Hiperparatiroidi
c) Multipl myelom
d) Osteoporoz
e) Kemiğin Paget hastalığı 

150. Ödem ve ortostatik hipotansiyon ve dehidratsayon gözlenmeyenhiponatremik bir hastada, idrar osmolaritesinin
300 miliosmol/kg’ın üzerinde olması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Dilüsyonel hiponatremi
b) Adrenokortikal yetmezlik
c) Uygun olmayan ADH sendromu
d) Primer polidipsi
e) Konjestif kalp yetmezliği 

151. Quadriparazi, biseps reflekslerinde kayıp, diğer derin tendon reflekslerinde artma, bilateral babinski,
memelerin biraz üzerine kadar çıkan hipoestezi bulguları olan bir hastada, aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Orta servikal medulla spinalis zedelenmesi
b) Brakial pleksus zedelenmesi
c) Foramen magnumda kesi
d) Dentotalamik yol zedelenmesi
e) Parasaggital frontopariyetal bölge lezyonu 

152. Aşağıdaki testlerden hangisi vizüel motor koordinasyonu ölçmek için kullanılır?
a) Minnesota multifazik kişilik envanteri (minnesota multiphasic personality inventory: MMPI)
b) Cümle tamamlama testi
c) Tema algılama testi
d) Rorsch testi
e) Bender gestalt testi 

153. Çeşmeye gitmem demez ama, testiyi kırar getirir diye ifade edilen kişilik hangisidir?
a) Paranoid kişilik
b) Histerik kişilik
c) Obsessif kişşilik
d) Pasif bağımlı kişilik
e) Pasif agresif kişilik

154. Nüfus = 1 milyon
Yıllık doğum sayısı = 250
12-23 aylık çocuk sayısı = 200
24-72 aylık çocuk sayısı = 800
6 yaşında çocuk sayısı = 200
14 yaşında çocuk sayısı = 150
Nüfus özellikleri yukarıdaki gibi olan bir bölgede yıllık DBT aşısı gereksinimi kaç dozdur?
a) 950 
b) 1900
c) 750
d) 1150
e) 1750

155. Malign melanom tiplerinden hangisi en iyi prognoza sahiptir?
a) Nodüler malign melanom
b) Superfisial malign melanom
c) Lentigo malign melanom
d) Akral lentiginöz
e) Amelanotik malign melanom 

156. Ağızda lezyon yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liken planus
b) Dermatitis herpetiformis
c) Psöriazis
d) Pitriazis rose de gibert 
e) Seboreik dermatit 

157. Mantıklı olmayan, değiştirilemeyen düşünce bozukluğu hangisidir?
a) Obsesyon
b) Sanrı
c) Paranoya
d) Nevroz
e) Fobi

158. Bisinozis aşağıdaki endüstri dallarının hangisinde çalışanlarda görülebilen bir hastalıktır?
a) Metalürji
b) Besin
c) Kağıt
d) Tekstil
e) ilaç 

159. Bir yemek ziyafetinden 6 saat sonra, ziyafete katılan 60 kişiden 25inde kusma ishal başlamıştır.
Ziyafete katılanlar ve yedikleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
Yemek Türü Hasta Olan     Hasta Olmayan  Atak HIzı(%)
Tavuk 20 28 42
Salam 12 17 41
Köfte 23 24 49
Taza Fasulye 15 24 38
Patates Salatası 18 26 41
Elmalı Pasta 22 34 39
Bu salgına en yüksek olasılıkla hangi besin maddesi neden olmuştur?
a) Tavuk
b) Köfte
c) Salam
d) Patates salatası
e) Elmalı pasta
 
160. Bir araştırmada Hiroşima kentine atom bombası atıldığı tarihte; Hiroşima'da ve atom bombası atılmayan Tokyo'da oturanları temsil eden
iki ayrı grubun o tarihten bu yana olan sağlık kayıtları geriye taranarak kanser yönünden incelenmistir. Bu araştrrmanın türü nedir?
a) Kohort
b) Vaka-kontrol
c) Prevalans çalışması
d) Tanımlayıcı
e) Retrospektif kohort
f) Klinik inceleme

161. indirekt inguinal herni ile direkt inguinal herniyi ayıran sınır aşağıdaki yapılardan hangisidir?
a) canalis inguinalis
b) Arteria epigastrica inferior
c) inguinal ligament
d) Fasia transversalis
e) Prossesus vaginalis 

162. Fıtık kesesi içinde Meckel divertikülü bulunan herni tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grynfelt
b) Richter
c) Littre
d) Spigel
e) Petit 

163. 60 yaşın üstünde alt gastrointestinal sistem kanamasının en az nedeni hangisidir?
a) Meckel divertikülü
b) inflamatuar barsak hastalıkları
c) Divertikülozis
d) Polip
e) Areteriovenöz malformasyon 

164. Parenteral nütrisyon yapılan karaciğer hastasında hepatik ensefalopati riskini azaltmak için aromatik aminoasitleri azaltıp,
dallı aminoasitlerin oranını arttırmadaki amaç nedir?
a) Dolaşımdaki yalancı transmitter sayısını azaltmak
b) Beyinde triptofan konsantrasyonunu azaltmak
c) Beyindeki oktapamini arttırmak
d) Seratonini arttırmak
e) Dopamini azaltmak 

165. Menapoza girmiş bir kadın iki yıl önce meme kanseri nedeniyle cerrahi operasyon geçirmiş,
iki yıl sonra sırt ağrıları başlamıştır. Kesin tanı için ne yapılmalıdır?
a) Alkalen fosfataz tayini
b) Lumbosakral grafi
c) Mamografi
d) Lumbosakral MRG
e) Kemik sintigrafisi

166. 65.sorudaki hastada kemik metastazı saptanırsa tedavi şekli ne olmalıdır?
a) Laminektomi
b) Lokal radyoterapi
c) Sistemik kemoterapi
d) Tamoksifen uygulaması
e) Takip edilmesi 

167. Tiroidektomi cerrahisi sırasında süperior tiroid arter ve ven bağlanırken hangi oluşumun zarar görmesi en olasıdır? 
a) Süperior laringeal sinir 
b) Paratiroid
c) Nervus glossopharyngeus
d) Nervus phrenicus
e) Rekürren laringeal sinir 

168. 67.soruda oluşan lezyon sonucu hangi semptom görülür?
a) Disfaji
b) Hipokalsemi
c) Hıçkırık
d) Dilde tat kaybı
e) Ses kısıklığı 

169. Koagulopati ve sarılığı olan hastanın ultrasonografisinde intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanalları dilate görülmüştür.
Tanı amacıyla ne yapılmalıdır?
a) Perkutan kolanjiografi
b) Kolesistografi
c) Bilgisayarlı tomografi
d) ERCP
e) İntravenöz kolanjiografi 
 
170. Hiçbir şikayeti olmayan 62 yaşındaki yaşlı bir kişide tomografide sürrenalde 1,5 cm çapında kitle tespit edilmiştir.
Bundan sonra ne yaparsınız?
a) Adrenalektomi
b) Sadece gözlem
c) Aminoglutetimid verilmesi
d) Sintigrafi ile izlem
e) Belli aralıklar ile bilgisayarlı tomografi çekilerek takip edilmesi 

171. Midenin en sık görülen benign neoplazmı hangisidir?
a) Fibrom
b) Leiomyosarcoma
c) Villöz adenom
d) Hiperplastik polip
e) Leiomyoma

172. Akut hiperkalemide aşağıdakilerden hangisi ilk aşamada verilmez?
a) Na laktat
b) NaCl 
c) insulin-glukoz
d) Na polisteran sulfonat
e) Kalsiyum glukonat 

173. Travmada salgılanan katekolaminlerin etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glukagon salgılanımını azaltır
b) insulini azaltır
c) Hiperglisemi yapar
d) Taşikardi yapar
e) idrar çıkışını artırır

174. Titreme ile yükselen ateşi olmadan; sarılık ve hidrops safra kesesi bulunan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Kolanjit
b)Kolelityazis
c)Periampüller tümör
d)Koledokolityazis
e)Akut kolesistit

175. Aşağıdakilerden hangisi akciğer kanserinde inoperabilite kriteri değildir?
a) Vena cava süperior sendromu
b) Göğüs ağrısı
c) Plevral mayide (+) sitoloji
d) Vokal kord paralizisi
e) Karşı taraf mediastende lenf nodunun tutulumu 

176. Karsinoid sendromda idrarda aşağıdakilerden hangisinin saptanması ile tanı konulur?
a) 17-OH ketosteroid
b) VMA
c) 5-HT3
d) 5-HIAA
e) 3-metil histidin

177. Gebelerde en sık tiroidit nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Subakut tiroidit
b) Hashimato tiroiditi
c) Postpartum tiroidit
d) Riedel tiroiditi
e) Tüberküloz tiroiditi

178. Normal basınçlı hidrosefalisi bulunan bir hastada aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Demans
b) Üriner inkontinans
c) Papil ödemi 
d) Yürüme güçlüğü
e) Konuşma bozukluğu
 
179. Kafa travması sonucu tek gözü sağa deviye olan, pupili midriatik olan ve ışık refleksi olmayan, bilinci kapalı hastada tanınız nedir?
a) Todd paralizisi
b) Kommosyo serebri
c) Beyin ödemi
d) Unkal herniasyon
e) Pons kanaması 
 
180. Bilateral ekzoftalmusu, kemozisi, oftalmoplejisi, ateşi ve baş ağrısı olan bir hastada ne düşünürsünüz?
a) Retinoblastom
b) Temporal lob absesi
c) Kavernöz sinüs trombozu
d) Orbital seiülit
e) Serebellar kanama

181. Yaşlı bir kişi, dirseği ekstansiyonda, ön kol pronasyonda, el ekstansiyonda, iken elinin üzerine düşüyor
ve el bileğinde çatal sırtı deformitesi oluşuyorsa tanı nedir? 
a) Colles kırığı
b) El bileğinde çıkık
c) Montegio kırığı
d) Bennet kırığı
e) Kistik higroma
 
182. Nazofarenks tümörü olan birinde tümör foramen laceruma doğru yayılırsa hangi kranial sinirlerin tutulumu olasıdır?
a) I-II
b) III-IV
c) V-VI
d) VIII-IX
e) IX-XII

183. Herpetik keratitte aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Asiklovir
b) Kortikosteroid
c) Vidarabin
d) Amanitin
e) iododeoksiüridin

184. Kendisine ve çevresine zarar verebilecek ölçüde saldırgan davranış bozuklukları gösteren, yakınları tarafından güçlükle tutulan,
eksitasyon içinde gördüğünüz psikozlu bir hastaya, özellikle aşağıdaki ilaçlardan hangisinin verilmesi uygundur?
a) imipramin
b) Dexedrine
c) Amitriptylin
d) Meprobamat
e) Klorpromazin

185. IVPde yer işgal eden bir lezyon düşünüldüğünde ilk ne yapılır?
a) Retrograd pyelografi
b) Ultrasonografi
c) Bilgisayarlı tomografi
d) Sintigrafi
e) MRG

186. Kombine oral kontraseptif kullanımı hangisinde kanserden koruyucu etki yapar?
a) Endometrium
b) KC
c) Meme
d) Serviks
e) Vagina 

187. Kolposkopide aşağıdakilerden hangisi insitu karsinom veya displaziden çok invaziv bir karsinom geliştiğini gösterir?
a) Mozaizm
b) Punktuasyon
c) Atipik damarlanma
d) Beyaz görünüm
e) Yassı epitel

188. Genetik olarak hangisinde GnRh eksiktir?
a) Panhipopituitarizm
b) Ahumado-del Castillo sendromu
c) Turner sendromu
d) Sheehan sendromu
e) Kallman sendromu 

189. Hirsutizm tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Medroksiprogesteron asetat
b) Spironalakton
c) Danazol
d) Simetidin
e) Deksametazon 
 
190. Amenoresi olan bir kadında progesteron çekilme kanaması olmuyorsa hangisini düşünmezsiniz?
a) Asherman sendromu
b) Progesteron reseptör defekti
c) Gebelik
d) Endometrium hiperplazisi 
e) Yetersiz östrojen 

191. Endometroid tümör hangi gruptandır?
a) Seks-kord stromal tümör
b) Epiteliyal 
c) Germ hücreli tümör
d) Metastatik 
e) Embriyonel 

192. Aşağıdakilerden hangisi postmenapozal değişikliklerden değildir?
a) Progesteronun azalması
b) Gonadotropinlerin azalması
c) Andrastenodionun azalması
d) Overden testesteronun artması
e) Dihidroepiandrostenedion-SO4 azalması

193. Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi adenomyoziste görülmez?
a) Hipermenore
b) Dismenore
c) Ağrılı uterus
d) Metroraji
e) Büyük uterus 

194. Vaginal akıntıdan yapılan yaymada Clue celler hangi enfeksiyonu gösterir?
a) Haemophilus ducreyi
b) Chlamydia
c) Gardnerella vaginalis
d) Trichomonas vaginalis
e) Candida 

195. Servikste transisyonel zona(T/Z) geçiş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolumnar epitelden küboid epitele
b) Kolumnar epitelden yassı epitele
c) Yassı epitelden kuboid epitele
d) Kolumnar epitelden kuboid epitele
e) Kuboid epitelden yassı epitele 

196. Sensitize olmamış Rh (-) uyuşmazlığında hangi uygulamadan sonra Rhogam yapılmasına gerek yoktur?
a) Amniosentez
b) Koryon villus biyopsisi
c) 1. trimestirdeki küretaj 
d) Doppler USG
e) Mol boşaltılması

197. Aşağıdakilerden hangisinde polihidroamnioz oluşmaz?
a) Diabetes mellituslu annenin çocuğu
b) Renal agenezis
c) Eritroblastozis fetalis
d) Anansefali
e) Çoğul gebelik 

198. Aşağıdakilerden hangisi ektopik gebelik riskini arttırmaz?
a) Oral kontraseptif kullanımı
b) Tubal endometriozis
c) inutero DES maruziyeti 
d) Geçirilmiş ektopik gebelik 
e) Geçirilmiş pelvik cerrahi 

199. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda en sık görülen ve hamilelikte karaciğer rüptürüne yol açan tümör hangisidir?
a) Adenom
b) Kavernöz hemanjiom
c) Lipom
d) Lenfanjia
e) Kolanjiokarsinom 
 
200. Kombine oral kontraseptif kullanımında hangisi östrojene bağlı değildir?
a) Sıvı retansiyonu
b) Akne
c) Tromboembolik olaylar
d) Bulantı kusma
e) Depresyon
 

Yorumlar
Sen de Yaz