Temel Bilimler Çıkmış Sorular

EYLÜL 1996 TUS SORULARI

1. Ön kolda süpinasyon ve fleksiyon kaybı var, kolda da abdüksiyon ve dış rotasyon kaybı varsa lezyon nerededir?
a) Plexus brachialis truncus superior
b) Plexus brachialis truncus medius
c) Plexus brachialis truncus inferior
d) Nervus radialis
e) Nervus medianus 

2. Fossa axillarisin medial duvarını hangisi oluşturur?
a) Musculus latissimus dorsi
b) Musculus serratus anterior
c) Musculus subscapularis
d) Musculus pectoralis major
e) Sulcus intertubercularis

3. Spina iliaca anterior inferiordan başlayıp femur başını çaprazlayarak linea intertorakanterikaya yapışan
ve femurun hiperekstansiyonunu ve lateral rotasyonunu sınırlayan ligament hangisidir?
a) Ligamentum iliofemorale
b) Ligamentum ischiofemorale
c) Ligamentum pubofemorale
d) Ligamentum iliolumbale
e) Ligamentum teres femoris (ligamentum capitis femoris = round ligament)

4. inguinal fıtık ameliyatlarından sonra skrotum,suprapubik bölge ve inguinal bölgede duyu kaybı varsa aşağıdaki sinirlerden hangisinde harabiyet vardır?
a) Nervus ilioinguinalis
b) Nervus genitofemoralis
c) Nervus obturatorius
d) Nervus pudentalis
e) Nervus femoralis

5. Canalis adductoriusun ön kısmını oluşturan yapı hangisidir?
a) Musculus sartorius
b) Musculus adductor magnus
c) Musculus obturatorius
d) Musculus vastus medialis
e) Musculus adductor longus 

6. Arteria interossea communis hangi arterin dalıdır?
a) Arteria tibialis anterior
b) Arteria tibialis posterior
c) Arteria ulnaris
d) Arteria radialis
e) Arteria brachialis 

7. Sulcus coronariusta bir miktar seyredip kalbin ön yüzünden sol tarafına doğru ilerleyen,
sol atriumun posteriorunu ve sol ventrikülün süperiorunu besleyen arter hangisidir?
a) Arteria coronoria dekstra 
b) Arteria coronaria sinistra 
c) Arteria interventricularis posterior 
d) Arteria circumfleksa 
e) Arteria interventricularis anterior 

8. Paraduodenal herni operasyonlarında recessus civarındaki ligament kesilirse hangi arter zarar görebilir?
a) Arteria colica media
b) Arteria gastrica sinistra
c) Arteria colica dextra
d) Arteria colica sinistra
e) Arteria gastroepiploica dextra

9. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi foramen jugulareden geçmez?
a) Nervus hypoglossus
b) Vena jugularis interna
c) Nervus vagus
d) Nervus accesorius
e) Nervus glossopharyngeus 
 
10. Dilin sol yarısı atrofik dil dışarı çıkarıldığında sol tarafa deviasyon var ise lezyon nerededir?
a) Sol nükleus hipoglossus 
b) Sağ nükleus hipoglossus 
c) Sol nükleus fasialis 
d) Sağ trochlear nukleus
e) Sol nükleus oculomotorius

11. Deride dokunma duyusunu hangi özelleşmiş sinir dokusu alır? 
a) Meissner 
b) Krause 
c) Paccini 
d) Raffini 
e) Myelinsiz serbest sinir ucu 

12. Aşağıdakilerden hangileri koryon oluşumuna katılır? 
I- Ekstraembrionik mezoderm 
II- İntraembrionik mezoderm 
III- Sitotrofoblast 
IV- Sinsityotrofoblast 
a) I, II, III 
b) I, II, IV 
c) I, III, IV 
d) II, III, IV 
e) I,II, III, IV
 
13.Akrozom, spermin hangi kısmında oluşur? 
a) Mitokondri 
b) Ribozom 
c) Golgi cisimciği 
d) Nukleolus 
e) Endoplazmik retikulum 
 
14. Merkezi sinir sisteminde myelin kılıf aşağıdakilerden hangi hücreler tarafından oluşturulur? 
a) Schwann hücreleri 
b) Mikroglialar 
c) Astrositler 
d) Ependim hücreleri 
e) Oligodendroglialar 

15. Göz intraembriyonel dönemde nereden gelişir? 
a) Rhombencephalon 
b) Mezensephalon 
c) Methencephalon 
d) Telencephalon 
e) Prozencephalon 

16. Silindirik mercek hangi çeşit göz kusurunda kullanılır? 
a) Myopi 
b) Hipermetrop 
c) Astigmat 
d) Presbiyopi 
e) Ambliyopi 

17. Hematokriti %40, plazma hacmi 3500 ml olan bir insanın kan hacmi yaklaşık ne kadardır? 
a) 5833 ml 
b) 6412 ml
c) 4970 ml
d) 6625 ml
e) 7624 ml

18. Aşağıdaki iyonlardan hangilerinin ekstraselüler sıvıdaki miktarı intrasellüler sıvıdaki miktarından daha fazladır? 
a) PO- CI 
b) Na - K 
c) Na - CI
d) K - CI 
e) Mg - K 

19.Aşağıdakilerden hangisi duodenumdan demir emilimini arttırıcı etki yapar? 
a)HCl 
b)NaCl 
c)Fitik asit 
e)Fosfat ve oksalatlar 
e)Pankreas sıvısı 
 
20. insülinin yağ dokusu üzerindeki temel etkisi nedir? 
a) Lipolizin aktivasyonu 
b) cAMP düzeyinin artırılması 
c) Yağ asiti sentez artışı 
d) Hormona duyarlı lipaz aktivasyonu 
e) Keton cisimleri yapımının artışı 

21. Oksidasyon-fosforilasyon bağlantısını bozan ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Oligomisin 
b) Dimerkaprol
c) Rotenon 
e) Antimisin A 
e) Dinitrofenol 

22.Aşağıdaki şıkların hangisinde aynı reaksiyonu katalizleyen enzimler beraber verilmiştir? 
a) Fosfofruktokinaz - Glikokinaz 
b) Fosfofruktokinaz - Hekzokinaz 
c) Piruvat karboksilaz - PEP karboksikinaz 
d) Fruktokinaz - Glikokinaz 
e) Glikokinaz - Heksokinaz 

23. Normal şartlarda aşağıdaki hücrelerin hangisinde 1 gram glukozdan en az enerji elde edilir? 
a) Hepatosit 
b) Beyin hücresi 
c) Eritrosit 
d) iskelet kası 
e) Böbrek medüllası

24. Aşağıdakilerden hangisi sekonder safra asididir? 
a) Kolik asit 
b) Kenodeoksikolik asit 
c) Deoksikolik asit 
d) Glikokolik asit 
e) Taurokolik asit

25. Tay-Sachs hastalığında hangi madde birikir? 
a) Gangliozid 
b) Sfingomyelin
c) Glukoserebrozid 
d) Sülfatid 
e) Globozid 


26. Sadece barsaklarda sentez edilen lipoprotein aşağıdakilerden hagisidir? 
a) Şilomikron 
b) LDL 
c) HDL 
d) VLDL 
e) lDL 

27. Çoğu zaman HDL'de bulunan kolesterol esterlerinin bir lipoproteinden diğerine transferinde rol alan apoprotein tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Apo C-I 
b) Apo 8-100 
c) Apo C-II 
d) Apo D 
e) Apo E 

28. Yağ asidi alfa oksidasyon bozukluğu ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gaucher 
b) Refsum hastalığı 
c) Zelleweger 
d) Dikarboksilik asidüri 
e) Ornitin transkarbamoilaz eksikliği 
 
29. Kolesterol biyosentezinde rol almayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HMG KoA redüktaz 
b) Skualen epoksidaz 
c) Mevolanat kinaz 
d) HMG KoA liyaz 
e) Tiolaz 
 
30. Aşağıdaki enzimlerden hangisi özellikle akut pankreatitte belirgin bir artış gösterir? 
a) Laktat dehidrogenaz 
b) Alfa-amilaz 
c) AST 
d) Kreatin kinaz 
e) Alkalen fosfataz 

31. Miyokard infarktüsünde yükselmeyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) CPK-MB bandı 
b) SGOT 
c) Alkalen fosfataz 
d) LDH 
e) SGPT 

32. Hangi enzim serbest amonyağı bir organik bileşiğe dönüştüren reaksiyonda yer almaz? 
a) Glutamin sentetaz 
b) Alanin transaminaz 
c) Argininosüksinaz 
d) Karbamoil fosfat sentetaz 
e) Omitin transkarbomoilaz 

33. Hangi metabolik hastalıkta idrar bekletilince koyulaşır? 
a) Alkaptonüri 
b) Sistinosis 
c) Homosistinüri 
d) Histidinemi 
e) Mapple syrup urine hastalığı 
 
34. Normalde bilirubinin çoğu, hangi maddenin yıkım ürünlerinden meydana gelir? 
a) Miyoglobin 
b) Hepatosit 
c) Hemoglobin 
d) Gama globulin 
e) RES hücreleri 

35. Aşağıdakilerden hangisi adenil siklazı aktive ederek etki gösteren bir hormon değildir? 
a) Glukagon 
b) Parathormon 
c) Aldosteron 
d) ACTH
e) ADH 

36. Aşağıdaki hormonlardan hangisi mide asit salınımını artırıcı etki yapar? 
a) VIP 
b) Gastrin 
c) Sekretin 
d) Motilin 
e) Gastrik inhibitör polipeptid 

37. Aşağıdakilerden hangisi vücuda alındığı şekliyle etki eder ve etki etmesi için bazı reaksiyonlara gerek duymaz? 
a) Askorbik asit 
b) Tiamin 
c) Riboflavin 
d) Niasin 
e) Piridoksin 

38. Aşağıdaki enzimlerin hangisi yapısında selenyum içerir? 
a) Katalaz 
b) Süperoksit dismutaz 
c) Süksinat dehidrogenaz 
d) Glutatyon peroksidaz 
e) NADH dehidrogenaz 

39. Erime noktası absorbans değeri grafiği aşağıda verilen 5 çeşit DNA'dan hangisinin guanin ve sitozin içeriği en yüksektir? 
a) X 
b) Y 
c) z 
d) P 
e) t 
 
40. O2 + O2 + 2H  •••••••►  2H2O2 reaksiyonunu katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Katalaz 
b) Glutatyon peroksidaz 
c) Süperoksit dismütaz 
d) Glutatyon redüktaz 
e) Miyeloperoksid

41. Bazı vücut sıvılarında bulunan lizozim enzimi bakteri hücresinin hangi parçasına etkilidir? 
a) Hücre duvarı 
b) Hücre zarı 
c) 30S subuniti 
d) 50S subuniti 
e) DNA giraz enzimi 

42. Hücre duvarı olmayan ve tekrarlayan pasajlarında duvar olusturmayan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Neisseria grubu 
b) S formu 
c) L formu 
d) Mycoplasma grubu 
e) Mycobacterium grubu 
 
43.Ekzotoksini olmayan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Corynebacterium diphteria 
b) Clostridium tetani 
c) Proteus vulgaris 
d) Clostridium botilinum 
e) Staphylococcus aureus 

44. Neisseria gonorrhoeae enfeksiyonunun yaygınlığını hangisi gösterir? 
a) Oftalmia neonatarum 
b) Servisit 
c) Artrit 
d) Salpenjit 
e) Endometrit 

45. Kronik salmonella taşıyıcılığında bu mikroorganizmanın en sık lokalize olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Orofarenks 
b) Deri 
c) Duodenum 
d) Safra kesesi 
e) İleum 

46. Asiklovir aşağıdakilerden hangisini inhibe ederek etkili olmaktadır? 
a) DNA bağımlı RNA polimeraz 
b) Timidilat kinaz 
c) DNA polimeraz 
d) Revers transkriptaz 
e) Viral penetrasyonu engelleyerek 

47. influenza aşısı aşağıdaki viral yapılardan hangisine karşı geliştirilmiştir? 
a) Nörominidaz 
b) Hemaglutinin 
c) Revers transkriptaz 
d) RNA polimeraz 
e) DNA bağımlı RNA polimeraz 

48.Hepatit tanısı konmuş olan ve sarılığı olan, 60 gün önce transfüzyon yapılmış olan bir hastada HBsAg negatif,
anti HBc IgM negatif, HAV IgM negatif ve heterofil antikor testi negatif ise en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sitomegalovirus 
b) Hepatit A virüsü 
c) Hepatit B virusu 
d) Hepatit C virusu 
e) Ebstein Barr virusu 

49. Aşağıdakilerden hangisi latent enfeksiyon yapmaz? 
a) Kuru 
b) Jakobs-Creutzfeld 
c) Hepatit A virus 
d) Herpes virüs 
e) Varicella zoster virus 
 
50. Aşağıdaki hastalıkların hangisine bir prion sebep olur? 
a)Progresif multifokal lökoensefolopati 
b)Hepatit D virusu 
c)Metakromatik lökodistrofi 
d) Subakut sklerozan panenefalit 
e) Jakops Creutzfeld 

51. Aşağıdaki virüslerden hangisi replikasyon aşamasında reverse transkriptaz enzimi kullanır? 
a) Hepatit A virüsü 
b) Hepatit B virüsü 
c) Hepatit C virüsü 
d) Hepatit D virüsü 
e) Hepatit E virüsü

52. Epidermophyton, trichophyton ve microsporum'un ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akciğer enfeksiyonu 
b) Sistemik enfeksiyon 
c) Menenjit 
d) Keratinize dokuyu tutmaları 
e) İdrar yolu enfeksiyonu 

53. Aspergilus familyasından en sık enfeksiyon ve allerjik reaksiyona yol açan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aspergillus funigatus 
b) Aspergillus flavus 
c) Aspergillus niger 
d) Aspergillus terreus 
e) Aspergillus saprophiticus 


54. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi flebotomuslarla bulaşarak infeksiyona neden olmaktadır? 
a) Borrelia recurrentis 
b) Toksoplasma gondi 
c) Plasmodium malarya 
d) Leishmania donovani 
e) Rickettsia prowazaki 

55. Endemik hastane enfeksiyonlarında en sık izole edilen bakteri çifti hangisidir? 
a) S.aureus-E.coli 
b) P.aeruginosa-Klebsiella 
c) Klebsiella-S.aureus 
e) E.coli-Salmonella 
e) Salmonella-P.aureus 

56. Hepatit tanısı konmuş olan ve sarılığı olan, 60 gün önce transfüzyon yapılmış olan bir hastada HBsAg negatif,
anti HBc IgM negatif, HAV IgM negatif ve heterofil antikor testi negatif ise en muhtemel etken hangisidir? 
a) Sitomegalovirüs 
b) Hepatit A virüsü 
c) Hepatit B virüsü 
d) Hepatit C virüsü 
e) Ebstein Barr virüsü 

57. CD4/CD8 oranında azalmaya sebep olan ve bu özelliği prognozun kötülüğünü belirleyen hastalık hangisidir?
a) EMN 
b) AIDS 
c) CMV 
d) Hepatit D 
e) Adenovirüs enfeksiyonu 

58. Hücre membranlarında sterol bulunduran tek prokaryot tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mycoplazma
b) Riketsiya
c) Yersinya
d) Borrelia
e) Treponema

59. Klamidya enfeksiyonlarında L1;L2 ve L3 türleri ile hangisi meydana gelir? 
a) Trahom 
b) inklüzyon konjuktviti 
c) Neonatal pnömoni 
d) Lenfagranüloma venorum 
e) Psittazosiz 
 
60. Trafik kazası geçiren bir hastada, çizgili kaslarda, çene adalelerinde spazmda, ensede sertlik başlamış ve kısa zamanda yaygın,
ağrılı paroksismal adale kasılmalan gelişmiştir. Ateşte yükselme ve şuur bulanıklığı görülmemiş ise en olası tanı hangisidir? 
a) Poliomyelit 
b) Ensefalit 
c) Tetanoz 
d) Kuduz 
e) Bakteriyel menenjit 

61. Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi granülomatöz enfeksiyon oluşturmaz? 
a)Sarkoidoz 
b)Lepra 
c)Sifiliz 
d)Schistozomiazis 
e) Difteri 

62. Histolojik olarak normal olan bir dokunun farklı bir lokalizasyonda bulunmasına ne ad verilir? 
a) Hamartom 
b) Koristom 
c) Adenom 
d) Teratom 
e) Metaplazi

63. Aşağıdaki tümörlerden hangisi çocukluk çağında sık görülmez? 
a) Retinoblastom 
b) Wilms tümörü 
c) Nöroblastom 
d) Medulloblastom 
e) Glioblastoma multiforme 

64. Lepra hangi dokuyu tutmaz? 
a) Akciğer 
b) Lenf bezi 
c) Testis 
e) Ağız 
e) Böbrek üstü bezleri 

65. PAN aşağıdaki organlardan hangisini en az sıklıkla tutar? 
a) Akciğer 
b) Böbrek 
c) Kalp 
d) Dalak
e)Karaciğer

66. Aschoff nodülü hangi hastalıkta görülür? 
a) Romatizmal ateş 
b) Difteri 
c) Romatoid artrit
d) PAN 
e)SLE

67.Aşağıdaki şıkların hangisinde fibrinoid nekroz görülme ihtimali en azdır? 
a) PAN 
b) Wegener granülomatozu 
c) Raynaud hastalığı 
d) Takayasu arteriti 
e) Henoch Schönlein 

68. Yaşlı bir şahısta ağrılı ani görme kaybı olursa, aşağıdaki hastalıklardan hangisi ilk önce düşünülmelidir? 
a) PAN 
b) Dev hücreli arterit 
c) Wegener Granülomatozis 
d) Churg-Strauss hastalığı 
e) Kawasaki hastalığı 
 
69. Kolon poliplerinden hangisinin malignleşme olasılığı en düsüktür? 
a) Hiperplastik polip 
b) Tubuler adenom 
c) Familial adenomatöz polipozis 
d) Villöz adenom 
e) Juvenil polipozis 
 
70. Mallory cisimciği hangisinde görülür? 
a) Alkolik hepatit 
b) Viral hepatit 
c) Reye sendromu 
d) Siroz 
e) Hepatosellüler karsinam 
 
71. Karaciğerde multipl karsinomatozis ile karışan paraziter hastalık hangisidir? 
a) Amebiazis 
b) E. Alveolaris 
c) Malarya 
d) E. Granülozus 
e) Kala-azar 
 
72. Hiperinsülinizmle seyreden pankreas tümörlerinde en sık rastlanılan patoloji hangisidir? 
a) Adacık hücre hiperplazisi 
b) Pankreas kanseri 
c) Nesidioblastozis 
d) Soliter adenom 
e) Zollinger Ellison sendromu 

73. Hurtle hücreleri hangi tiroid hastalığında görülür? 
a) Basedow-Graves 
b) Hashimoto tiroiditi 
c) Nodüler guatr 
d) Lenfositik tiroidit 
e) Papiller tiroid karsinomu 

74. MEN Tip I de bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Hipofiz adenomu 
b)Paratiroid adenomu 
c)Pankreas adenomu 
d)Feokromasitoma 
e) Adrenal korteks hiperplazisi 

75. 40 yaşından küçük bir bayanda meme başında çökme ve retraksiyon ve biyopside kalsifikasyon görülüyorsa en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Meme kanseri 
b) Duktal ektazi 
c) Paget hastalığı 
d) Fibroadenom 
e) Fibrokistik hastalık 
 
76. Memede sınırları belirgin ve yumuşak olarak ele gelen histolojik olarak lenfositlerin bulunduğu lezyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Medüller karsinom 
b) Musinöz karsinom 
c) İnvazif lobüler karsinom 
d) İnvazif duktal karsinom 
e) Yağ nekrozu 
 
77. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi germ hücreli tümörlerdendir? 
a) Gynandroblastom 
b) Tekoma 
c) Endodermal sinüs tümörü 
d) Endometrioid karsinom 
e) Brenner tümörü 

78. Antoni A ve B alanları hangi tümörde görülür? 
a) Menengiom 
b) Oligodendrogliom 
c) Schwannom 
d) Retinoblastom 
e) Medulloblastom 

79. Von Hippel Lindau sendromuna hangi tümörün eşlik etmesi en olasıdır? 
a) Multipl menengiom 
b) Pleositik astrositom 
c) Hemanjioblastoma 
d) Schwannoma 
e) Medulloblastom 
 
80. Tümörlerden hangisi kemoterapiye en iyi cevap verir? 
a) Teratom 
b) Fonksiyonel testis tümörü 
c) Hipofarinks tümörü 
d) Willms tümörü 
e) Nörofibroma 
 
81. Potasyum eksikliğinde kullanılan solusyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ringer laktat 
b) Darrow solüsyonu 
c) Scholl solüsyonu 
d) Tris buffer 
e) Hipertonik glukoz + insülin 

82. Aşağıdaki şıklardan hangisinde birinci ilaç 2. ilacın metabolizmasını azaltarak etkisini artırır? 
a) Griseofulvin-oral antikoagülanlar 
b) Barbitürat-antikoagülan 
c) Simetidin-antikoagülan 
d) Rifampin-barbitüratlar 
e) Fenilbutazon-warfarin 

83. Aşağıdaki ajanlardan hangisi epinefrin ve norepinefrin oluşumunu bloke ettiği için feokromasitoma tedavisinde kullanılır? 
a)Alfa-metil-tirozin 
b)Fenoksibenzamin 
c)Fentolamin 
d)Prazosin 
e)Propranolol 

84. Aşağıdaki ajanlardan hangisi nörolept analjezi için kullanılır? 
a) Mepivakain 
b) Prilokain 
c) Fentanil 
d) Ketamin 
e) Metoksifluran 

85. Parkinson benzeri sendrom oluşturabilen farmakolojik ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Oksotremorin 
b) Pilokarpin 
c) Benserazidie 
d) Edrofonyum 
e) İzoflorafat 
 
86. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin metaboliti inaktiftir? 
a) Prokainamid 
b) Hidralazin 
c) Diazem
d) Digitoksin 
e) Fenitoin 
 
87. 6-Keto Prostaglandin F1 alfa hangisinin yıkım ürünüdür? 
a) 5 HFETE 
b) PGI2 
c) 12 HFETE 
d) TXA2 
e) Lökotrien A4 

88. Aşağıdakilerden hangisi bronkokonstriktördür? 
a) PGF2 alfa 
b) PGE2 
c) PGl2 
d) Lökotrien B4 
e) PGE1

89. Tüberküloz ilaçlarından hangisi karaciğer enzimlerini indükleyen bir yan etkiye sahiptir? 
a) INH 
b) Rifampin 
c) Etambutol 
d) Etionamid 
e) PAS
 
90. Yan etki olarak steril hemorajik sistit yapan antineoplastik hangisidir? 
a)Vinkristin 
b)Adriamisin 
c)Bleomisin 
d)5 Florourasil 
e)Siklofosfamid 
 
91. Aşağıdaki farmakolojik ajanlardan hangisi meme kanser tedavisinde kullanılan ve östrojen reseptör antagonisti olan bir ajandır? 
a)Flutamid 
b)Leuprolid 
c)Aminoglutetimid 
d)Tamoksifen 
e)Androjen 
 
92. Mikrotubül formasyonunu bozan mitoz zehiri olarak da bilinen antineoplastik hangisidir? 
a)Metotreksat 
b)6-merkaptopurin 
c)Sitarabin 
d)Aktinomisin D 
e)Vinblastin 
 
93. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem nekro-inflamatuar nitelikte direkt toksik etki ile akut hepatit tablosuna
hem de safra kanaliküllerine allerjik toksik etki ile kolestatik sarılık tablosuna yolaçar? 
a)Asetaminofen 
b)Eritromisin estalat 
c)Rifampin 
d)Karbontetraklorür 
e)izoniazid 

94. Chlamydia trachomatis tedavisinde ilk secilecek antibiyotik hangisidir? 
a) Kloramfenikol 
b) Doksisiklin 
c) Penisilin
d) Sulfonamidler 
e) Kotrimoksazol 
 
95. ipratropium hangi farmakolojik gruba ait bir ajandır? 
a) Kolinerjik ajanlar 
b) Antikolinerjik ajanlar 
c) Kolinesteraz inhibitörü 
d) Antimuskarinik ilaçlar 
e) Ganglion blokörü 
 
96. Enapril antihipertansif etkisini nasıl gösterir? 
a) Beta blokaj 
b) ACE inhibisyonu 
c) Ca++ kanal blokajı 
d) Alfa agonist 
e) Alfa bloker 

97. Hangisi direkt etkili vazodilatasyon yapar? 
a) Propanolol 
b) Verapamil 
c) Prazosin 
d) Hidralazin 
e) Klonidin 
 
98. Hangisi hem nekroinflamatuvar nitelikte direk toksik etki ile akut hepatit tablosuna
hem de safra kanaliküllerine allerjik toksik etki ile kolestastik sarılık tablosuna yol açar? 
a) Asetaminofen 
b) Eritromisin estolat 
c) Rifampin 
d) Karbontetra klorür 
e) izoniazid 

99. Amibisid etkisi de olan alkaloid hangisidir? 
a) Emetin 
b) Klorokin 
c) iodoquinon 
d) Nitroimidazol 
e) Teklozan 
 
100. Bir antibiyotiğin mikroorganizmaların üremesini engelleyen en düşük dozuna ne ad verilir? 
a) Minimal bakterisidal konsantrasyon 
b) Minimal inhibitör konsantrasyon 
c) Lethal doz 50. 
d) Terapötik doz 50. 
e) Efektif doz 50.

101. Hiperpigmentasyonu olan, postural hipotansiyonu, su isteği, halsizlik ve bitkinliği
olan hastada ACTH, Kortizol ve Aldosteron değerleri normale göre nasıldır?
 
  ACTH      Kortizol     Aldosteron
a) Yüksek Düşük Düşük
b) Düşük Düşük Düşük
c) Yüksek Yüksek Yüksek
d) Yüksek Yüksek Düşük
e) Yüksek Düşük Normal


102. ikinci kalp sesi inspirasyonda çift olarak ve ekspirasyonda tek bir ses olarak duyuluyorsa bu durumu en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a) ASD
b) Sol dal bloğu
c) Ağır aort stenozu
d) Fizyolojik çiftleşme 
e) Fallot tetralojisi

103. Hipoparatiroidi, konjenital kalp hastalığı ve hücresel immün yetmezliği olan bir çocukta en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Chediak Higashi sendromu 
b) Di-George sendromu
c) Schwachman sendromu 
d) Job sendromu
e) Nezeloff sendromu

104. Yapıldıktan 6-8 gün sonra döküntü görülebilen aşı hangisidir?
a) BCG aşısı
b) Oral polio aşısı 
c) Pnömokok aşısı 
d) DBT aşısı
e) Kızamık aşısı

105. influenza aşısı hangisine karşı geliştirilmiştir?
a) Nörominidaz 
b) Hemaglutinin
c) Revers transkriptaz 
d) RNA polimeraz
e) DNA bağımlı RNA polimeraz

106. Aşağıdakilerden hangisi vücuda alındığı şekliyle etki eder ve etki etmesi için bazı reaksiyonlara gerek duymaz?
a) Askorbik asit 
b) Tiamin
c) Riboflavin 
d) Niasin
e) Piridoksin
 
107. Aşağıdaki virüslerden hangisi latent enfeksiyon yapmaz?
a) Kuru
b) Jakobs-Creutzfeld 
c) Hepatit A
d) Herpes virüs 
e) Varicella

108. Kronik salmonella taşıyıcılığında bu mikroorganizma en sık hangi organda lokalize olur?
a) Orofarenks 
b) Deri
c) Duodenum 
d) Safra kesesi 
e) ileum

109. Vakumla doğurtulmuş, travmaya maruz kalmış bir yenidoğanın kafasında sütürleri geçen şişliği vardır. En muhtemel tanı hangisidir?
a) Kaput suksadenum 
b) Molding
c) Subgaleal hematom 
d) Milia
e) Sefal hematom
 
110. intrauterin hipoksi-iskemiye bağlı asfiksi gelişmiş bir yenidoğanda asfiksinin etkisi olarak aşağıdakilerden hangisini görülmesi olağan değildir? 
a) intraventriküler hemoraji 
b) Hipernatremi
c) Hipokalsemi 
d) Hipoglisemi 
e) Myoglobinüri

111. Yenidoğanda bronkopulmoner displazi gelişmişse bunun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Prematürite 
b) Hipotermi
c) Asfiksi
d) Hidrops fetalis
e) Hiperbarik O2 tedavisi

112. Neonatal polisitemiye yol açmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düşük doğum ağırlıklı bebek
b) İkizden ikize transfüzyon sendromu 
c) Hipoalbüminemi
d) Hipertiroidizm
e) Diabetik anne çocuğu
 
113. Yenidoğanda ağır hipoglisemi ataklarına yol açma ihtimali en yüksek olan durum hangisidir?
a) Tip 1 diabet 
b) Nekrotizan enterokolit 
c) insülin eksikliği
d) Hepatit
e) Growth hormon eksikliği

114. Yenidoğanın fizyolojik sarılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) indirekt hiperbilirübinemi görülür 
b) Miadında yenidoğanda bilirübin değeri 12mg/dl in altındadır
c) Total serum bilirübin düzeyi günde 5 mg/dL altında artış gösterir
d) ilk 2 saat içinde ortaya çıkar 
e) 5 gün içinde sarılık normale döner

115. Bir çocukta sternokleidomastoid kasının hemen medialinde ele gelen ve zaman zaman
dışarı fistülize olan kitle için en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dermoid kist 
b) Brankial kist
c) Kistik higroma 
d) Tiroglossal kist 
e) Hemanjiom

116. Bir PA telekardiyografide kalbin sol kenarını oluşturan konveksiteler nelerdir?
a) Aort, pulmoner arter, sol ventrikül 
b) Pulmoner arter, sağ atrium, sol ventrikül
c) Pulmoner arter, sol atrium, sol ventrikül 
d) Aort, sol atrium, sol ventrikül
e) Aort, sağ atrium, sağ ventrikül

117. Aşağıdaki tümörlerden hangisi, çocukluk çağında sık görülmez?
a) Retinoblastom 
b) Wilms tümörü 
c) Nöroblastom
d) Medulloblastom
e) Glioblastoma multiforme

118. Nöroblastomda kötü prognoz kriteri olmayan hangisidir?
a) Karında tümörü olanlar
b) Stage III ve IV olanlar
c) Kemik metastazı olanlar
d) Hastanın 1 yaşın altında olması 
e) Pozitif ipsilaterallenf düğümü tutulumu 


119. Annesinde, gebeliğinde polihidroamnios olan, beslenirken morarması, dispnesi olan ve karnı distandü olan yenidoğanda ne düşünürsünüz?
a) Konjenital pilor stenozu 
b) Aganglionik megakolon 
c) Trakeoözefageal fistül
d) invajinasyon
e. Meckel divertikülü
 
120. Pilor stenozu tesbit edilen, sık sık kusmaları olan bir hastanın metabolik tablosu nasıldır?
a) Hipokalemik, hipokloremik alkaloz 
b) Hiperkalemik, hipokloremik alkaloz
c) Hipokalemik, hiperkloremik asidoz 
d) Hiperkalemik, hiperkloremik asidoz
e) Hiperkalemik, normokloremik alkaloz

121. Hemoglobin H hastalığında eritrositlerde inklüzyon cismi oluşturan subgruplar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Alfa2 - beta2
b) Alfa2 - deta 2
c) Alfa4
d) Beta4
e) Beta2 - deta2

122. 6 günlük bir yenidoğanda her iki gözde şişlik, göz kapaklarında ödem, konjuktivada konjesyon, pürülan akıntı, ödem ve eritem görülüyor.
Akıntının giemsa boyaması ile epitelyal hücreler içinde inklüzyon cisimcikleri görülüyor ise bu hastadaki göz patolojisi en büyük olasılıkla nedir?
a) Kimyasal konjunktivit
b) Chlamydial konjunktivit 
c) Alerjik konjunktivit
d) Gonokokal konjunktivit
e) Adenovirüsa bağlı konjunktivit

123. Bu hastanın en ideal tedavisi aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Lokal salin (%09 NaCI) ile yıkama ve antihis taminik steroid içeren damla
b) Lokal salin (%09 NaCI) ile yıkama ve İV seftriakson
c) Lokal salin (%09 NaCI) ile yıkama ve %1 lik gümüş nitrat
d) Lokal salin (%09 NaCI) ile yıkama ve oral eritromisin
e) Lokal salin (%09 NaCI) ile yıkama ve oral nafsilin


124. Aşağıdakinlerden hangisi bronkopulmoner displazi gelişmesi riskini arttırmaz?
a) 28 günden fazla oksijen ihtiyacı
b) Devamlı pozitif basınçlı ventilasyon 
c) Düşük gestasyon yaşı
d) Beyaz ırk
e) Kadın cinsiyet

125. Sekiz yaşında bir çocukta 6 gün önce başlayan ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve 3 gün penisilin tedavisi uygulanmasına
cevapsızlık mevcut. Kalp hızı 98/dk,ateş:39 derece, karın üzerinde 5-6 adet purpurik döküntü, laboratuvarda lökosit:4800,
BOSda hücre yok, protein:2,4 gr/dl glukoz:60 gr/dl, sistemik kan şekeri:80 gr/dldir. Tanıda ilk ne yaparsınız?
a) Gaita kültürü 
b) idrar kültürü 
c) Kan kültürü 
d) BOS kültürü
e) Hiçbir şey yapılmaz

126. Bu hastada hangi komplikasyon gelişmez?
a) Otitis media 
b) Kolesistit
c) Sarılık
d) Ensefalit
e) Perforasyon

127. Çocuklarda en sık beyin tümörü hangi bölgede görülür?
a) infra tentorial
b) Supra tentorial 
c) intramedüller
d) intermedüller 
e) Ekstradural

128. Gastroşizisin özelliği olmayan hangisidir? 
a) Beraberinde karaciğer herniasyonun seyrek görülmesi
b) Beraberinde ekstraintestinal anomalinin seyrek görülmesi
c) Beraberinde nekrotizan enterokolitin seyrek görülmesi
d) Göbeğin sağ tarafında yer alması 
e) Umblikal kord çıkışının normal olması

129. Discoid lupus eritematozus en sık hangi bölgede görülür?
a) Gluteal bölge 
b) Femoral bölge 
c) İnguinal bölge 
d) Axiller bölge
e) Yüz bölgesi
 
130. Çocukta en sık görülen hodgkin lenfoma tipi hangisidir?
a) Lenfositten zengin tip 
b) Mixed hücreli tip
c) Lenfositten fakir tip
d) Nodüler sklerozon tip
e) Klasifiye edilemeyen tip
 
131.Komplemana duyarlı eritrosit yıkımı olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eritroblastozis fetalis
b) Herediter sferositoz
c) Orak hücreli anemi
d) Paroksismal noktümal hemoglobinüri (PNH)
e) Mikroanjiopatik hemolitik anemi

132. Hemoglobin H hastalığında eritrositlerde inklüzyon cismi oluşturan subgruplar aşağıdakilerden hangileridir? 
a) Alfa2 delta2
b) Beta4
c) ama4
d) alfa2 beta2
e) beta2

133. Hiperkalseminin EKG bulgusu olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) QRS genişlemesi
b) ST çökmesi
c) Q-T kısalması
d) Q-T uzaması
e) Sivri T dalgası

134. Arteriyel tansiyonu 150/50 mmHg olan, sternum solunda 2-3 interkostal aralıkta erken diyastolik üfürümü duyulan hastada
aşağıdakilerden hangi hastalık en kuvvetle düşünülür? 
a) Aort darlığı
b) Mitral darlığı
c) Pulmoner hipertansiyon 
d) Pulmoner stenoz 
e) Aort yetmezliği
 
135. Akciğerde kavitasyon yapmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Astım
b) Tüberküloz
c) Lupus
d) Bronşiektazi
e) Pulmoner infarkt

136. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Derin anemi
b) Dispne
c) Öksürük
d) Hipoksemi
e) Hiperkapni

137. Tüberküloz profilaksisinde tek başına kullanılabilen ajan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rifampin 
b) Etambutol
c) Sikloserin
d) Pirazinamid 
e izoniazid

138. Lenfoma ve küçük hücreli akciğer kanserinde voltaj bağımlı kalsiyum kanallarında
gelişen antikorlara bağlı görülen paraneoplastik sendrom aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eaton- Lambert sendromu 
b) Hiperkalsemi
c) Karsinoid sendrom
d) Stiff-person sendromu
e) Myasthenia gravis

139. Malabsorbsiyon etyolojisini araştırmak için D-Xyloz testi yapılan bir hastada test normal çıkıyorsa,
aşağıdakilerden hangisini ayırıcı tanıda düşünmezsiniz? 
a) Kronik pankreatit
b) İnce barsak absorbsiyon bozukluğu 
c) Böbrek yetmezliği
d) Barsakta aşırı bakteri varlığı
e) Asit varlığı
 
140. Hepatik ensefalopatiyi artırmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gastrointestinal kanama
b) Aşırı protein alımı
c) MgSO4 kullanımı
d) Kabızlık
e) Hipovolemi

141. Karaciğer yetmezliği olan bir hastada aşağıdaki hangi faktör seviyesi etkilenmez? 
a) Faktör 1
b) Faktör 2
c) Faktör 7
d) Faktör 8
e) Faktör 12

142. Hastanede yatan ve idrar yolu şikayetleri ortaya çıkan, 39°Cye varan ateşi olan hastada aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? 
a) intravenöz pyelogram çekilir
b) Hemen geniş spektrumlu bir antibiyotik başlanır
c) idrar kültürü numunesi alıp hemen antipseudomanol antibiyotik başlanır
d) idrar kültürü alınıp sonuca göre antibiyotik başlanır
e) Ultrasonografi yapılır

143. Hipertansiyonu olan ve tedavi almamış olan övolemik hasta potasyum 2.9 mEq/L ve 24
saatlik idrar potasyumu artmış bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nelson sendromu
b) Feokromasitoma
c) Bartter Sendromu
d) Primer hiperaldosteronemi
e) Cushing Sendromu

144. En sık rastlanan immün yetmezlik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Selektif IgA eksikliği
b) Bruton hastalığı
c) Di George
d) Common-Variable immün yetmezlik
e) X e bağlı agamaglobulinemi


145. Diffüz nodüler guatrı olan bir hastaya tedavi amacıyla tiroksin verilmektedir. Bir müddet sonra hastada hipertiroidi bulguları gelişmiştir.
Bu bulguların ilaca hipertiroidiye mi bağlı olduğunu aşağıdakilerden hangisine bakarak anlarsınız?
a) TRH stimulasyon testi
b) T3-T4 düzeyi
c) TSH
d) Tiroglobulin
e) Serbest T3 düzeyi

146. Primer hiperparatiroidizm de parathormon (PTH), kalsiyum (Ca), Fosfat (P) ve Alkalen fosfataz (ALP) değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi değişir?
 
  PTH          Ca          P            ALP     
a) Artar Artar Azalır Artar
b) Artar Artar         Artar      Artar    
c) Artar Artar Normal   Normal  
d) Normal Artar Normal Artar
e) Artar Artar Normal Artar
 

147. Yellow nail sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Bronşektazi
b) Tırnaklarda sararma
c) Plörezi
d) Lenfödem
e) Lenf kanallarında konjenital hiperplazi

148. Akut otoimmun hemolitik anemide tedavide ilk kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fe
b) Kortikosteroid
c) Siklofosfamid
d) Azotiopürin
e) Splenektomi 

149. Hiperkalsemik nefropatide aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Böbrek taşları
b) Normal renal perfüzyon
c) İdrar pH sında artma
d) Kombine renal tübüler hastalık
e) Normal glomerüler filtrasyon hızı
 
150. Hipokloremik-hipokalemik metabolik alkaloz olan bir hastada tanınız aşağıdakilerden hangi diüretiğin yan etkisi olarak ortaya çıkar? 
a) Tiazid
b) Asetazolamid
c) Triamterene
d) Spironolaktone
e) Amiloride

151. Daha sık bilateral olma özelliği ile karşı memenin de özenle değerlendirilmesini gerektiren karsinom tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) invaziv ductal karsinom 
b) invaziv lobüler karsinom 
c) Medüller ca 
d) Papiller ea 
e) Kolloid Ca

152. Aşağıdakilerden hangisi pozitif akut faz reaktanı değildir?
a) Alfa 1 antitripsin 
b) Alfa 1 asit glukoprotein 
c) Haptoglobulin 
d) Transferrin 
e) Fibrinojen

153. Aşağıdaki faktörlerden hangisi mide kanseri etyolojisinde yer almaz?
a) Gastrik banding
b) Pernisiyöz anemi 
c) Helicobacter pylori enfeksiyonu
d) A tipi kan grubu 
e) Duodenal ülsere yönelik olarak yapılan mide rezeksiyonu 

154. Gram negatif septik şokun hipodinamik fazına özgü bulgu hangisidir? 
a) Periferik sıcaklık artışı 
b) Flushing 
c) Taşikardi 
d) Hipotansiyon 
e) Periferik vasküler dirençte artış

155. Yaşlı bir hasta çalışıyorken bele vuran şiddetli ağrısı olmuştur. Şuur kaybı olan hastada tanı için ilk ne yapılmalıdır?
a) MR 
b) Endoskopi 
c) USG
d) Kan amilaz seviyesi 
e) Ayakta direkt batın grafisi

156. Malign potansiyeli en az olan hangisidir?
a) Juvenil polip 
b) Gardner sendromu 
c) Familial polipozis 
d) Kolitis ülseroza
e) ViIlöz adenom

157. Akut ekstremite arter tıkanıklığında ilk etkilenen yapı hangisidir?
a) Kas hücresi 
b) Epitel hücresi 
c) Endotel hücresi 
d) Sinir hücresi 
e) Bağ dokusu

158. Lateral anal internal sfinkterotomi hangisinde yapılır?
a) Anal fistül 
b) Anal fissür 
c) Anal abse 
d) Hemoroid 
e) Ulseratif kolit

159. Kolovezikal fistülün en sık sebebi aşağıdakinlerden hangisidir?
a) Ulseratif kolit 
b) Crohn hastalığı 
c) Divertikülit 
d) Kolon kanseri 
e) Mesane kanseri
 
160. Safra taşı olduğundan şüphelenilen bir hastada tanı için ilk ne yaparsınız? 
a) BT 
b) MRI
c) IV kolanjiografi 
d) Oral kolanjiografi 
e) USG 

161. Respiratuar asidoz hangisinde görülmez?
a) Mukus tıkacı 
b) Narkotik ilaç kullanımı
c) Beyin sapı lezyonları 
d) Gr - negatif bakteriyemi 
e) Abdominal kompartman sendromu

162. Sigmoid volvulusunda ilk ne yapılır?
a) Rigid sigmoidoskopla dekompresyon 
b) Acil cerrahi rezeksiyon 
c) Nazogastrik dekompresyon
d) Elektif cerrahi rezeksiyon 
e) Baryumlu enema ile açmak

163. Düzgün sınırlı yumuşak pleomorfik ve Ienfosit infiltrasyonu gösteren meme tümörü nedir?
a) invazif duktal karsinom 
b) invazif lobuler karsinom 
c) Medüller karsinom 
d) Papiller kanser 
e) Paget hastalığı

164. Saplı kolon polibinde invaziv ca demek için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
a) Atipi
b) Displazi
c) Metaplazi
d) Sitoplazma/çekirdek oranında azalma 
e) Muskularis mukozaya invazyonu

165. Tropokollejeni hangisi üretir?
a) Granülosit
b) Makrofaj
c) Mast hücresi
d) Fibroblast 
e) Kapiller endotel

166. Tiroidin radyasyona bağlı tümörü hangisidir?
a) Papiller karsinom 
b) Benign adenom 
c) Medüller karsinom 
d) Folliküler karsinom 
e) Anaplastik karsinom

167. Açlıkta hipoglisemisi ve halsizliği çarpıntısı soğuk terlemeleri olan yemek yiyince semptomları geçen hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glukagonama 
b) insulinoma
c) Nesidioblastosis
d) Pankreas psödokist
e) Pankreatik adenokarsinom


168. Proflaktik antibiyotik hangisinde verilmez?
a) Safra kesesi taşları 
b) Greftsiz inguinal herni 
c) Pankreas kanseri
d) Kolon kanseri 
e) Akciğer kanseri

169. Meme derisinde egzematöz lezyonu olan hastada ne düşünürsünüz?
a) Enflamatuar karsinom 
b) infiltratif duktal karsinom 
c) Allerjik dermatit 
d) Benign fibroadenom 
e) Memenin Paget hastalığı 
 
170. Yukarıdaki hastada kesin tanı nasıl konur?
a) Mamografi 
b) ince iğne aspirasyon 
c) Meme başı biyopsisi 
d) Kemik iliği incelemesi 
e) Manyetik rezonans görüntüleme

171. Hangisinde jinekomasti görülmez?
a) Pubertal hipertrofi 
b) Turner sendromu 
c) Siroz
d) Koryokarsinoma
e) Klinefelter sendromu

172. Vücut ısısını artırıcı etkiye sahip olan hormon hangisidir?
a) Östrojen 
b) hCG
c) Progesteron 
d) HPL
e) Prolaktin

173. Genital tüberküloz hangisine sebep olmaz?
a) infertilite
b) Endometrit 
c) Peritonit
d) Endometrial hiperplazi 
e) Tubal tıkanıklık

174. Abortus insipiens tanısı konan bir hastada en iyi tedavi yaklaşımı hangisidir?
a) Yatak istirahati ve sedasyon 
b) Servikal serklaj yapılır.
c) Takip edilir.
d) Uterus boşaltılır.
e) Histerektomi yapılır.

175. Uzun süreli oral kontraseptif kullananlarda hangisinin görülme sıklığı artar?
a) Kolon kanseri
b) Fonksiyonel over kisti
c) Karaciğer adenomu
d) Endometrium kanseri
e) Memenin benign kistik hastalığı

176. Sekonder amenoresi olan genç bir hastada radioimmunoassay ile yapılan tetkiklerde;
LH seviyesi yüksek, FSH seviyesi düşük tespit edilmiştir. En muhtemel tanı nedir?
a) Polikistik over hastalığı 
b) Luteal faz defekti
c) Persistant corpus luteum 
d) Gebelik
e) Hipofiz adenomu

177. Altı saat önce doğum ağrılarının başladığını ifade eden 38 haftalık multipar bir kadında; yapılan bir enjeksiyondan sonra
uterin kontraksiyonlar çok şiddetleniyor. Bir süre sonra ağrıların kaybolduğu,bebek kalp atımlarının duyulmadığı, karnın
hassaslaştığı ve hafif bir vajinal kanamanın başladığı belirlenmiştir.Bu hastada tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yalancı doğum eylemi
b) Abruptio plasenta 
c) Uterus rüptürü
d) Uterin inversiyon 
e) Plasenta accreta

178. Bilateral olma ihtimali yüksek olan yüzeyel epitel kökenli malign over tümörü hangisidir?
a) Endodermal sinüs tümörü
b) Müsinöz kistadenokarsinom 
c) Endometrioid karsinom
d) Brenner tümörü
e) Seröz kistadenokarsinom

179. Tuba uterina kanserinde primer ya da metastatik kanser ayrımı için en kesin kriter nedir?
a) Multiple olması 
b) Tüpü tıkaması
c) Serozada tümör varlığı
d) Tuba epitel hücre displazisinin görülmesi 
e) Nekraz odaklarının görülmesi
 
180. Aşağıdakilerden hangisinde hCG daha az bir artış gösterir?
a) Parsiyel mal 
b) İnvasive mal
c) Koryokarsinam 
d) Komplete mal
e) Hepsinde eşit artar.

181. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte normal fizyolojik değişikliklerden değildir?
a) Pulmoner vasküler resistansta azalma 
b) Fonksiyonel rezidüel volüm artar
c) Tidal volüm artar
d) Kardiyak output artar
e) Sistemik kan basıncı hafif düşer

182. Ağır preeklampside hangisinin verilmesi kontrendikedir?
a) Mg SO4
b) Yatak istirahati 
c) Hidralazin
d) Sedatifler 
e) Diüretikler

183. Rh uyuşmazlığında intrauterin fetüsün anemik olup olmadığını en kesin tesbit etmek için hangi yol izlenmelidir?
a) Amniosentez
b) Annede Rh antikorları bakmak 
c) Kordosentez
d) Ultrasonografi
e) Korian villüs biyopsisi

184. Over hilusunda hangisi bulunur?
a) Korpus luteum
b) Tunica albuginea
c) Germinal epithelium
d) infindibulopelvik ligament 
e) Mezonefrik kalıntılar

185. Periferik dokularda androjenlere total direncin olduğu hastalık hangisidir?
a) Gonadal yetmezlik
b) Bilateral adrenal hipoplazi 
c) Testiküler feminizasyon
d) Klinefelter sendromu 
e) Hermafroditizm

186. Trigeminal nevraljide tercih edilecek ilaç hangisidir? 
a) Fenobarbital 
b) Aspirin 
c) Steroid 
d) Karbamazepin 
e) Fenitoin 
 
187.Rinoresi olan birinde en sık tekrarlayan menenjit etkeni hangisidir? 
a) S. aureus 
b) S. pneumonia 
c) N. menengitidis
d) Listeria monocytogenes 
e) E. coli 

188. Sağ periferik fasiyal paralizi, sağ 6. kranial sinir paralizi ve sol tarafta hemiparezi varsa lezyon nerededir? 
a) Sol pons 
b) Sağ kapsüla interna 
c) Sol kapsüla interna 
d) Sağ pons 
e) Sol talamus 
 
189. Akromegaliye sebep olma ihtimali en yüksek olan tümör hangisidir? 
a) Somatotrop adenom 
b) Kraniofaringiom 
c) Asidofil adenom 
d) Bazofilik adenom 
e) Laktotrop adenom 
 
190. Akümülatör sanayisinde çalışan; karın ağrısı ağzında metalik bir tat olan hastada hangi metal toksisitesinden şüphelenilmelidir? 
a) Civa 
b) Asbest
c) Selenyum 
d) Bakır
e) Kurşun 
 
191. Hipertansiyonda ve hipertansiyona bağlı kalp hastalığında hangisi sekonder önlemdir? 
a) Seri kan basıncı ölçümleri 
b) Sigara içmenin önlenmesi 
c) Fiziksel egzersizler yaptırılması 
d) Eğitim verilmesi 
e) 40 yaşın üstündeki riskli kişilerin EKG takipleri 
 
192. Bir hasta televizyonda birilerinin kendisine çok önemli bir insan olduğunu söylediğini ifade ediyor ve
kardeşinin kendisini öldürebileceğinden şüphelendiğini belirtiyorsa ne tür bir hastalık olduğu söylenebilir? 
a) Distimik bozukluk 
b) Siklotimik bozukluk 
c) Paranoid şizofreni 
d) Manik bozukluk 
e) Depresyon 
 
193. Nöroleptik olmayan ajan hangisidir? 
a) imipramin 
b) Klorpromazine 
c) Haloperidol 
d) Loksapine 
e) Thioridazine 
 
194. Demansta görülmeyen bulgu hangisidir? 
a) Hafıza kaybı 
b) Ruh halinde değişiklik 
c) Konfobulasyon 
d) Somut düşüncede artış 
e) Mental kapasitede azalma 
 
195. Dermatomyozit için tanı koydurucu olan hangisidir? 
a) Heliotrop döküntü 
b) EMG
c) Artmış kas enzimleri 
d) Gottron plakları 
e) Nörolojik muayene 
 
196. Herpes virüs enfeksiyonunun tanısında en hızlı ve en güvenilir tanı metodu hangisidir? 
a) Eritematöz zeminde veziküler lezyonlar 
b) Tzanck testi 
c) Serolojik testler 
d) Doku kültürleri 
e) ELlSA 
 
197. Bir travmayı takiben mandibula kırığını en çok destekleyen bulgu nedir? 
a) Çiğneyememe 
b) Krepitasyon
c) Maloklüzyon 
d) Kanama 
e) Şekil bozukluğu 
 
198. Ankilozan spondilitte en sık tutulan eklem hangisidir? 
a) Diz 
b) Bilek 
c) Dirsek 
e) İntervertebral 
e) Sakroiliak eklem 
 
199. Hangi tümör kemoterapiye iyi cevap verir? 
a) Endometrium kanseri 
b) Astrositoma 
c) Mide kanseri 
d) Retinoblastom 
e) Germ hücreli testis tümörü 
 
200. Prostat karsinomu en sık hangi prostat lobundan gelişir? 
a) Periferik lob 
b) Anterior lob 
c) Lateral lob 
e) Orta lob 
e) Periüretral lob
 

Yorumlar
Sen de Yaz