Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1994 TUS SORULARI

1. Üreterler hakkında yanlış olan hangisidir? 
a) Aortanın bifurkasyonunda areteria iliaca komminisi önden çaprazlar 
b) Psoas kasının anteromedialinde seyreder 
c) Mesanede trigona açılır 
d) Vaginal fornikslerin medialinde seyreder 
e) Levatör ani kasının ön yüzünde seyrederek mesaneye girer
 
2. iç kulakla direk teması olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Malleus 
b) incus crus longus 
c) Basis stapesus 
d) Malleus crus longus 
e) Hiçbiri
 
3. Nazolakrimal kanal nereye açılır? (2004-N) 
a) Meatus nasi inferior 
b) Meatus nasi media 
c) Meatus nasi superior 
d) Maxiller sinus 
e) Frontal sinus 
 
4. Bacağa fleksiyon yaptırmayan hangisidir? 
a) Musculus semitendinosus 
b) Musculus sartorius 
c) Musculus rectus femoris 
d) Musculus semimembranosus 
e) Musculus biceps femoris 
 
5. Decussasio pyramidum nerededir? 
a) Pons 
b) Medulla spinalis 
c) Medulla oblongata 
d) Serebellum 
e) Kapsula interna 
 
6. Fissura orbitalis superiordan hangisi geçmez? 
a) Vena optalmica superior 
b) Arteria opthalmica 
c) Nervus oculomotorius 
d) Nervus trochlearis 
e) Nervus abducens 
 
7. Arteria mezenterika superiorun dalı olmayan hangisidir? 
a) Arteria colica dextra 
b) Arteria panceraticoduodenalis inferior 
c) Arteria sigmoidalis 
d) Arteria colica media 
e) Arteria ileocolica media 
 
8. Funiculus spermaticustan geçmeyen hangisidir? 
a) Ductus epididimis 
b) Pleksus pampiniformis
c) Arteria testikülaris 
d) Ductus deferens 
e) Arteria epigastrica inferior 
 
9. Foramen rotundum aşağıdakilerden hangi kemik üzerindedir? (buradan nervus maxillaris geçer) 
a) Os temporale 
b) Os spenoidale 
c) Os parietale 
d) Mandibula 
e) Os nasale
 
10. Sternokleidomastoid kasını innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nervus accesorius 
b) Nervus trigeminus 
c) Nervus glossopharyngeus 
d) Nervus mandibularis 
e) Nervus vagus
 
11. Kardioözafajial sfinkterin gevşemesini sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peristaltik dalgaların aşağıya yayılmasıyla 
b) Yutak mukozası refleksi ile 
c) Mide peristaltizminin başlaması ile 
d) Lokmanın yarattığı gerginlik 
e) Santral etki ile
 
12. Aşağıdakilerden hangisi glomeruler filtrasyonu azaltır? 
a) Arteriel basınç artması 
b) Bowman kapsül basıncının artması 
c) Hipovolemi 
d) Plazma onkotik basıncının artması 
e) Hiçbiri 
 
13. intracellüler Ca++ hangisinde en fazladır? 
a) Sitoplazma 
b) Çekirdek ve sitoplazma 
c) Hücre duvarı ve golgi 
d) Sentriyol 
e) Mitokondri ve endoplazmik retikulum
 
14. Brocca konuşma merkezi nerededir? 
a) Gyrus frontalis inferior 
b) Gyrus frontalis süperior 
c) Gyrus parietalis süperior 
d) Gyrus parietalis inferior 
e) Gyrus supramarginalis 
 
15. Hangisi purkinje hücrelerinden nörotransmitter olarak salgılanır? 
a) Ach (asetilkolin) 
b) Noradrenalin 
c) L-dopa 
d) Glisin 
e) GABA? 
 
16. Leydig hücrelerinden testesteron salgısını hangisi stimüle eder?
a) FSH 
b) LH 
c) ACTH 
d) Dopamin 
e) TRH
 
17. B lenfositlerini,T lenfositlerinden ayıran temel özellik nedir? 
a) Subkortikal yerleşimli olması 
b) Yüzeyel immunglobulin reseptörlerinin olması 
c) Dolaşımda daha az olması 
d) Rozet formasyonu yapması 
e) Hiçbiri 
 
18. Monositlerden hangisi oluşur? 
a) Makrofajlar 
b) Plazma hücresi 
c) Mast hücreleri 
d) Histiyosit 
e) Bazofil 
 
19. Lenf düğümünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Medüller kordon 
b) Subkapsüller sinüsler 
c) Medüller sinüsler 
d) Yüksek endotelli venüller 
e) Venöz kan sinüsleri 
 
20. Mide bezlerinden hangisinde intrasitoplazmik kanaliküller vardır? 
a) Parietal 
b) Yüzeyel mukus hücreleri 
c) Boyun mukus hücreleri 
d) Esas hücreler 
e) Argentoffin hücreler 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi mitokondride oluşur? 
a) Sitrik asit siklusu 
b) Yağ asidi sentezi 
c) Glikoliz 
d) Pentoz fosfat yolu 
e) Hiçbiri 
 
22. Glikolizin ATP ve sitrat ile inhibe, AMP ile aktive olması hangi enzimle olur? 
a) Hekzokinaz 
b) Glukokinaz 
c) Fosfofruktokinaz 
d) Pürivat kinaz 
e) Hiçbiri
 
23. Amilo(1-6)glikozidaz enzim eksikliği hangisidir? 
a) Pompe hastalığı 
b) Anderson hastalığı 
c) Cori hastalığı 
d) Mcardl hastalığı 
e) Hers hastalığı 
 
24. Açlıkta glikoz yapımında kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gliserol 
b) Yağ asidi 
c) Aseto asetat 
d) OH-butirik asit 
e) Asetil-CoA
 
25. Kasta ATP sağlamak için kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fosfokreatinin 
b) Yağ asidi 
c) Glikoz 
d) Glikojen 
e) Fosfoarginin 
 
26. Hangisi albuminle taşınır? 
a) Yağ asidi 
b) HDL 
c) VLDL 
d) Şilomikron 
e) LDL 
 
27. Apoprotein C-II ile aktive olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lesitinaz 
b) Lipoprotein lipaz 
c) Hyaluronidaz 
d) Sfingomyelinaz 
e) Hiçbiri 
 
28. Üre sentezi hangisinde azalır? 
a) Dehidratasyon 
b) Karaciğer sirozu 
c) Böbrek yetmezliği 
d) Barsaktan protein emiliminin artması 
e) Hiçbiri 
 
29. insülin ve proinsülin ile bağlanarak hegzomer oluşturan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Zn 
b) Cu 
c) Mn 
d) Se 
e) Ca
 
30. Aşağıdaki grafiklerden hangisi hormon - reseptör ilişkisinde yedek reseptörlerin olguğunu gösterir? 
------------- Hormon ................. Metabolik etki
 
31. Growth hormon inhibisyonu yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Uyku 
b) Hipoglisemi 
c) Açlık 
d) Somatostatin 
e) Hiçbiri 
 
32. Pro - opiomelanokortinden sentezlenmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) β-endorfin 
b) Kortikotropin 
c) β-lipotropin 
d) Somatotropin 
e) MSH
 
33. Aşağıdaki steroid hormonlardan hangisi diğerlerinin öncülüdür? 
a) Kortizol 
b) Progesteron 
c) Estradiol 
d) Testesteron 
e) Aldesteron 
 
34. Hangisi prolaktin salınımını inhibe eder? 
a) Dopamin 
b) GABA 
c) Glisin 
d) Noradrenalin 
e) Ach 
 
35. Folik asit eksikliğinde idrarda hangisi artar? 
a) Pantotenik asit 
b) Formiminoglutamik asit 
c) Metil malonik asit 
d) 5-HiAA 
e) Vanil mandelik asit 
 
36. Hangisi hücre içi sinyal iletiminde rol alır? 
a) Fosfoinositol 1-4 difosfat 
b) Fosfatidil serin 
c) Fosfatidil kolin 
d) Ach 
e) Hiçbiri 
 
37. 5-Hidroksiindol asetik asit aşağıdakilerden hangisinin yıkım ürünüdür? 
a) Noradrenalin 
b) Ach 
c) Serotonin 
d) Kortizol 
e) Kallikrein 
 
38. Heparin aşağıdakilerden hangisini aktive ederek etki eder? 
a) Faktör V 
b) Faktör II
c) Protein C 
d) Antitrombin-III 
e) Protein S
 
39. Hangisinde prokollajen kollajen dönüşüm bozukluğu vardır? 
a) Menkes hastalığı 
b) Ehlers-danlos tip VII 
c) Cutis laxa 
d) Marfan sendromu 
e) Osteogenezis imperfekta 
 
40. Wilson hastalığında hangisinin bozukluğu söz konusudur? 
a) Cu 
b) Fe 
c) Zn 
d) Mg 
e) Ca
 
41. Bakterileri diğer mikroorganizmalardan ayıran temel özellik hangisidir? 
a) Çift DNA lı olması 
b) Prokaryot olmaları 
c) L formuna geçebilmeleri 
d) Hücre duvarı olmaması 
e) Hiçbiri 
 
42. Hangisi hücre duvarı yapısına katılmaz? 
a) N-asetil muramik asit 
b) D-alanin 
c) Gliserol fosfat 
d) Diaminoepimelik asit 
e) L-lizin 
 
43. Hangisi virülansla ilgili değildir? 
a) Pili 
b) Kapsül 
c) Mesozom 
d) M proteini 
e) Polisakkarit 
 
44. Peynir yapımı ile uğraşan 40 yaşında kadın hastanın ateş, halsizlik, eklem ağrıları, splenomegali ve lenfadenopatisi var.
Hastanın bu bulguları ile en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Streptokok 
b) Brucellozis 
c) Tüberküloz 
d) EMN 
e) Sıtma
 
45. Menstrüel siklus sırasında, deri döküntüsü, eklem ağrısı olan kadının, eklem sıvısında gram(-) diplokoklar görülüyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu semptomların etkeni olma olasılığı en yüksektir? 
a) Streptokok 
b) Stafilakok 
c) Neisseria gonorhea 
d) Heamofillus influenza 
e) Salmonella
 
46. Rinoresi olan kişide hangisi menejit etkeni olabilir? 
a) Stafilakok 
b) Pnömokok 
c) Heamafilus influenza 
d) E.coli 
e) Neisseria gonorhea 
 
47. Diaresi olan ve gaitasında bol lökosit görülen hastada etken olma olasılığı yüksek olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Enterotoksijenik E.coli 
b) V.colera 
c) Staf. aureus 
d) Shigella 
e) Rota virüs 
 
48. Yara yerinde mavi - yeşil pürülan akıntı yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pseudomonas aeroginoza 
b) Proteus vulgaris 
c) Streptokokkus 
d) Nocardia 
e) Stafilakok
 
49. Kronik granülomatoz hastalıkta fagositozda bakterinin öldürülememesinin sebebi nedir? 
a) Lizozomal 
b) Myeloperoksidaz bozukluğu 
c) H2O2 oluşum bozukluğu 
d) Fagolizozom oluşum bozukluğu 
e) Hiçbiri
 
50. Enfeksiyoz mononükleozisde en az görülen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lenfadenopati 
b) Splenomegali 
c) Pnömoni 
d) Lenfositoz 
e) Hepatit 
 
51. Hangisi rota virüs enfeksiyonuna karşı koruyucudur? 
a) IgA 
b) IgG 
c) IgE 
d) IgD 
e) IgM 
 
52. Hepatocellüler Ca ya neden olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HBV 
b) HAV 
c) EBV 
d) CMV 
e) Adeno virüs 
 
53. Onkojenik olmayan hangisidir? 
a) EBV 
b) Papilloma virüs serotip 16-18 
c) Koksaki virüs 
d) Herpes virüs 
e) HIV
 
54. AiDS te en sık görülen fırsatçı mantar enfeksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Candida 
b) Aspergillus 
c) Blastomikosis 
d) Histoplazma 
e) Kriptoblastomikozis
 
55. Griseofulvin aşağıdakilerden hangisinde kullanılır? 
a) Candida 
b) Dermatofit 
c) Histoplazmozis 
d) Aspergillozis 
e) Blastomikozis 
 
56. Maduramikozis nasıl bulaşır? 
a) Deri yoluyla 
b) Solunumla 
c) Mukoza yoluyla 
d) Sindirimle 
e) Otoenfeksiyonla 
 
57. Barsak duvarında nadirde olsa tümör benzeri oluşuma neden olan hangisidir? 
a) Giardia lambia 
b) Rota virüs 
c) Askaris lumbrocoides 
d) Entemoeba histolitica 
e) Schistozomiazis
 
58. Visseral leismaniazisin etkeni hangisidir? 
a) L.meksikana 
b) L.brasiliensis 
c) F.hepatica 
d) L.tropica 
e) L.donovani 
 
59. ince barsaklarda kancalı kurt enfeksiyonu yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Giardia lambia 
b) Entemoeba histolitica 
c) Ankliostoma duodenale 
d) Schistozoma 
e) Echinococcus
 
60. idrar kültüründe E.coli üreyen antibiyotik kullanınca üreme olmayan fakat antibiyotiği kesince hemen kültürde tekrar E.coli üreyen hastada
tanı ne olabilir? (hastanın IVP sinde patolojik bulgu ve rezidü idrar yoktur?) 
a) Üriner sistemde yabancı cisim 
b) Vezikoüreteral reflü 
c) Kronik bakteriyel prostatit 
d) Üriner taş 
e) Pyelonefrit
 
61. Sigara içenlerde hangi kanserin gelişmesi beklenmez? 
a) Mesane Ca
b) Larinx Ca 
c) Böbrek Ca
d) Prostat Ca 
e) Pankreas Ca
 
62. Keloid nedir? 
a) Aşırı granülasyon dokusu 
b) Lökosit infiltrasyonu 
c) Bol kollajen içeren hipertrofik skar dokusu 
d) Hipertrofik vasküler yapılar 
e) Hiçbir 
 
63. Respiratuar bronşiolleri içine alan, alveollere kadar yayılan amfizem tipi hangisidir? 
a) Distal 
b) Sentr asiner 
c) Paraasiner 
d) Skatrisyel 
e) Hiçbiri
 
64. Atipik pnömonin en sık etkeni nedir? 
a) Legionella 
b) Klamidya 
c) Virus enfeksiyonu 
d) Mikoplazma pnömonia 
e) Riketsiya 
 
65. Ashoff cisimcikleri hangisinde patognomoniktir? 
a) Romatizmal ateş 
b) SLE 
c) RA 
d) Ankilozan spondilit 
e) Reiter sendromu 
 
66. Libman sacks endokarditi hangisinde görülür? 
a) RA 
b) ARA 
c) SLE 
d) PAN 
e) Hiçbiri 
 
67. Yaygın eozinofil infiltrasyonu ile giden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Atipik pnömoni 
b) Whipple hastalığı 
c) Difteri 
d) Löffler pnömonisi 
e) SLE 
 
68. Periarteritis nodosadaki patolojik bulgu nedir? 
a) Büyük arterlerde anevrizma 
b) Küçük ve orta çaplı arterleri tutup fibrinoid nekroz ve lökosit infiltrasyonu olur 
c) Küçük ve orta çaplı arterlerde granülomatöz reaksiyon 
d) Hyalin arterioskleroz 
e) Hiçbiri
 
69. immunglobulin salgılayan hücrelerin primer neoplazmı olmayan hangisidir? 
a) Waldenstrom
b) Multipl myelom 
c) Plazmositom 
d) Ağır zincir hastalığı 
e) Sezary sendromu
 
70. Foramen magnumu daraltarak, medullaspinalise bası yapan tipik kemik hastalığı hangisidir?
a) Fibröz displazi 
b) Ewing sarkomu 
c) Paget hastalığı 
d) Osteoid osteoma 
e) Kondrosarkom
 
71. Endemik bir bölgede 40 yaşındaki bir kadında tiroidde nodül tespit ediliyor. Tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Nodüler guatr 
b) Adenom 
c) Kistik guatr 
d) Tiroid Ca 
e) Hiçbiri
 
72. Osteoblastik aktivitenin bozulmasıyla kemiğin gevrek, kırılgan hale gelmesi ile giden kemik hastalığı hangisidir? 
a) Osteopetrozis 
b) Enkondromatozis 
c) Osteogenezis imperfekta 
d) Ollier hastalığı 
e) Hiçbiri
 
73. 70 yaşın üzerinde yük taşıyan vertebral diz ve kalça eklemlerinde ağrı olan, sistemik bulgusu olmayan hastalık hangisidir? 
a) Romatoid artrit 
b) Osteoartrit 
c) Romatizmal ateş 
d) Gut 
e) Hiçbiri
 
74. 73. sorudaki hastalıkta lezyon eklemin hangi kısmındadır? 
a) Sinovial membran 
b) Subkondral kemik? 
c) Eklem kapsülü 
d) Eklem kıkırdağı 
e) Eklem bağı
 
75. Aşağıdaki filamentlerden hangisi karsinom kökenlidir? 
a) Aktin 
b) Desmin 
c) Myosin 
d) Vimentin 
e) Keratin 
 
76. Papova virüs aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
a) Liken 
b) Duhring 
c) Psöriazis 
d) Verruka vulgaris 
e) Molloscum contagiosum
 
77. Timusla ilgili kas hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Multipl skleroz 
b) Amyotrofik lateral skleroz 
c) Myastenia gravis 
d) Muskuler distrofi 
e) Hiçbiri 
 
78. 35 yaşında giderek artan baş ağrısı, işitme kaybı, bulantısı, papil ödemi bulunan,
tomografide pontoserebellar köşede 1.5 cmlik kitlesi olan hastada ne düşünürsünüz? 
a) Oligodendrogliom 
b) Schwannom 
c) Glioblastom 
d) Ependimom 
e) Menejiom
 
79. Nöroblastom metastazıve malign lenfoma gibi küçük yuvarlak hücreli kemik tümörü hangisidir? 
a) Osteosarkom 
b) Ewing sarkomu 
c) Kondrosarkom 
d) Kemiğin dev hücreli tümörü 
e) Enkondroma
 
80. Aşağıdakilerden hangisi mezotelyal kökenli over tümörüdür? 
a) Fibroadenom 
b) Disgerminom 
c) Endodermal sinüs tümörü 
d) Matür teratom 
e) Koriokarsinom
 
81. Kemik iliğine çok toksik olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mitomisin 
b) Sefalosporin 
c) Tetrasiklin 
d) Penisilin 
e) Basitrasin 
 
82. Depresyon nedeniyle ilaç alan ve peynir yiyince tansiyonu yükselen, hemipleji gelişen hasta hangi ilacı kullanıyordur? 
a) Tranilsipromin 
b) Nortriptilin 
c) imipramin 
d) Amfetamin 
e) Rezerpin 
 
83. Astımlı kişinin uzun süreli β2-mimetik kullanması sonucu etkinin azalması neye bağlıdır? 
a) Reseptör upregülasyonu 
b) Yıkımın artması 
c) Agonist etki 
d) α-reseptör uyarımına bağlı 
e) ilaca karşı tolerans gelişmesi 
 
84. Kullanıldığında sedasyon, ağız kuruluğu, ortostatik hipotansiyon, idrar retansiyonu ve hiperprolaktinemi yapan ilaç hangisidir?
a) Adrenalin 
b) imipramin 
c) Atropin 
d) Klorpromazin 
e) Rezerpin 
 
85. Aprotinin hangisinin sentezini azaltır? 
a) Kallikrein 
b) ACE 
c) Adrenalin 
d) Histamin 
e) Hiçbiri 
 
86. Güçlü vazokonstrüktör olan hangisidir? 
a) Histamin 
b) Bradikinin 
c) Endotelin 
d) Nitrik oksit 
e) Prostasiklin 
 
87. Santral α2-adrenerjik yolla etki etmeyen hangisidir? 
a) Metil dopa 
b) Prazosin 
c) Klonidin 
d) Guanetidin 
e) Guanfasin 
 
88. Nitratlar hangi yolla etki eder? 
a) Adenilat siklaz 
b) Guanilat siklaz 
c) Ca++ 
d) Ach 
e) Serotonin
 
89. Hipokalemide hangisi kullanılmaz? 
a) Barrow solüsyonu 
b) Ringer laktat 
c) Potasyum klorür 
d) Potasyum fosfat 
e) Potasyum asetat 
 
90. Ekstrasellüler asit baz dengesini hangi enzim ayarlar? 
a) Hekzokinaz 
b) Glikokinaz 
c) Karbonik anhidraz 
d) Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz 
e) Purivat dekarboksilaz 
 
91. Hangisi tiazid diüretiklerinin yan etkisi değildir? 
a) Hipokalemi 
b) Hipernatremi 
c) Hiperglisemi 
d) Hiperkalsemi 
e) Hiperürisemi 
 
92. Aldesteron salınımını en fazla sağlayan hangisidir? 
a) Anjiotensin I 
b) Anjiotensin II
c) Renin 
d) ADH 
e) Hipovolemi
 
93. Nitröz oksit (NO) hangisinden sentezlenir? 
a) Alanin 
b) Glisin 
c) Histidin 
d) Triptofan 
e) L-arginin
 
94. Pseudomonas tedavisinde hangisi kullanılır? 
a) Piperasilin 
b) Vankomisin 
c) Penisilin-G 
d) Eritromisin 
e) Sefalosporin 
 
95. Renin sekresyonunu aşağıdakilerden hangisi inhibe eder? 
a) Lisinopril 
b) Enalapril 
c) Kaptopril 
d) Propranalol 
e) Salazoprin 
 
96. 6-merkaptopürini yıkan enzimi inhibe ederek etkisini arttıran aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kolşisin 
b) Aspirin 
c) Parasetamol 
d) N-asetil sistein
e) Allopurinol 
 
97. Selektif olarak T hücre inhibisyonu yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Siklofosfamid 
b) Siklosporin 
c) Kortikosteroidler 
d) Aktinomisin 
e) Bleomisin 
 
98. Oral antikoagulanların etkisini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rifampisin 
b) Anabolik steroidler 
c) Kloramfenikol 
d) Kotrimaksazol 
e) E vitamini 
 
99. Hidroksi metil glutaril-CoA redüktazı inhibe ederek etki eden aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gemfibrozil 
b) Lovastatin 
c) Klofibrat 
d) Nikotinik asit 
e) Neomisin
 
100. Memede östrojen reseptörlerini inhibe ederek tedavide kullanılan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tamoksifen
b) Aminoglutetimid 
c) Progesteron 
d) indometasin 
e) Hiçbiri
 
101. Direkt grafide vena portada gaz varsa ne düşünülür? 
a) Nekrotizan enterokolit 
b) Karaciğer absesi 
c) Portal hipertansiyon 
d) Pankreatit 
e) Hiçbiri
 
102. Neonatal resusitasyonda amaç nedir? 
a) Solunumu başlatmak 
b) Santral sinir sistemi oksijenasyonunu sağlamak 
c) Kalp atım hızını arttırmak 
d) Siyanozu açmak 
e) Hiçbiri 
 
103. Oral rehidratasyonda glukoz kullanılmasının amacı nedir? 
a) Na emilimini sağlamak 
b) Enerji sağlamak 
c) Cl emilimini sağlamak 
d) Hipoglisemiyi düzeltmek 
e) Hiçbiri 
 
104. Yenidoğanda işitme kaybına neden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fetal hipoksi 
b) Sezeryan 
c) Ailede işitme kaybı 
d) 1500 gramın altında doğum 
e) Forceps kullanımı 
 
105. Oligohidroamniozda çocukta hangi anomali beklenir? 
a) Özafagus atrezisi 
b) Hidrosefali 
c) Nöral tüp defekti 
d) Renal agenezi 
e) Pulmoner atrezi 
 
106. intrauterin hipoksi hangisine neden olmaz? 
a) Beyin içi kanama 
b) Zeka geriliği 
c) işitme kaybı 
d) Gelişme geriliği 
e) Caput sucsadenum 
 
107. Yenidoğanda ailesel,hemolitik olmayan,indirekt hiperbiluribinemi nedeni hangisidir? 
a) Dubin-Johnson sendromu 
b) Rotor sendromu 
c) Neonatal hepatit
d) Kolestatik hepatit
e) Criggle-najjar sendromu
 
108. Yenidoğan çocukta yaygın ödem, pletorik yüz bulunuyor. ilk önce ne düşünürsünüz? 
a) Adrenal yetmezlik 
b) Derinin desquamasyonu 
c) Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu 
d) Toksoplazma 
e) Diabetik anne bebeği?
 
109. Yenidoğanda enfeksiyon gelişimine predispozan olmayan hangisidir? 
a) Doğum kanalı kontaminasyonu 
b) Prematurite 
c) Erken membran rüptürü 
d) Tedavi edilmemiş anemi 
e) Maternal idrar yolları infeksiyonu(intrauterin) 
 
110. Hangisi intrauterin hipoplastik ekstremiteye ve deride skatrise neden olur? 
a) Rubella 
b) Herpes 
c) Toksoplazma 
d) Sitomegalovirus 
e) Varicella 
 
111. Yenidoğanda en az ishal nedeni hangisidir? 
a) Rota virus enfeksiyonu 
b) inek sütü allerjisi 
c) Shigella enfeksiyonu 
d) Galaktoz intoleransı 
e) Nekrotizan enterokolit 
 
112. PPD si 22 mm olan sağlıklı 11 yaşındaki bir çocukta ne yaparsınız? 
a) 9 ay INH ile tedavi 
b) 3 ay sonra tekrar PPD kontrolü 
c) 1 ay streptomisin, 6 ay INH tedavisi 
d) 2 etambutol, 6 ay rifampisin tedavisi 
e) 3 ay rifampisin tedavisi 
 
113. Prematurelerde sarılığa neden olan ilaç hangisidir? 
a) K vitamini analogları 
b) Rezerpin 
c) Tetrasiklin 
d) Aminoglikozid 
e) Vankomisin 
 
114. Astım krizi olan bir çocukta yan etkiler göz önüne alınarak aşağıdakilerden hangisi ilk olarak kullanılır? 
a) Kromolin sodyum 
b) Oral β2 mimmetik 
c) β2 mimetik inhalasyonu 
d) 1/1000 lik adrenalin (subkutan) 
e) Teofilin infüzyonu
 
115. Gastroözafagial reflüsü olan çocukta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
a) Yüzükoyun yatırmak 
b) 30 derece yukara kaldırmak 
c) Sık ve az beslemek
d) Saat başı antiasid vermek 
e) Proteinden kısıtlı diyet
 
116. Hirschprung hastalığını, fonksiyonel konstipasyondan ayıran bulgu hangisidir? 
a) Rektal prolapsus olması 
b) Konstipasyonun doğumun ilk haftasından beri olması 
c) Enkoprezis olması 
d) Hastada bir defekasyon yapılması 
e) Hiçbiri
 
117. Prematürelerde böbrek yetmezliğine neden olan ilaç hangisidir? 
a) Amfoterisin B 
b) Tetrasiklin 
c) Novobiosin 
d) Tolazolin 
e) Hekzoklorofen 
 
118. Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği nedeni olmayan hangisidir? 
a) Sepsis 
b) Hemolitik üremik sendrom 
c) Renal ven trombozu 
d) Prematurite 
e) Hipoksi 
 
119. Hiperinsülinizme bağlı hipoglisemi nedeni olmayan hangisidir? 
a) Bescwith sendromu 
b) Eritroblastozis 
c) Diabetik anne çocuğu 
d) β-hücreli nesidioblastozis 
e) Asimetrik büyüme geriliği 
 
120. Yenidoğmuş erkek çocukta kusma-dehidratasyon hiponatremi, metabolik asidoz, hiperkalemi varsa ne düşünürsünüz?
a) Pilor stenozu 
b) Duodenal atrezi 
c) Distal tubuler asidoz 
d) Konjenital adrenal hiperplazi 
e) Hiçbiri
 
121. Hipoglisemi yapıp hepatomegali nedeni olmayan hangisidir? 
a) Fruktoz intoleransı 
b) Galaktozemi 
c) Glikojen depo hastalığı(von gierke) 
d) Ketotik hipoglisemi 
e) Hers hastalığı 
 
122. Akut romatizmal ateşte aspirin ve steroid ile tedavi edilemeyen hangisidir? 
a) Korea 
b) Artrit 
c) Kardit 
d) Artralji 
e) Ateş 
 
123. Çocukta sadece periferik nabazanı kontrol ederek tanısı konulan hastalık hangisidir? 
a) Aort yetmezliği 
b) Aort koarktasyonu
c) Aort stenozu 
d) PDA 
e) ASD
 
124. Çocukta terapotik kateter en fazla hangisinde uygulanır? 
a) Mitral stenozu 
b) Aort koarktasyonu 
c) Valvuler aort stenozu 
d) Trikuspid stenozu 
e) Pulmoner stenoz 
 
125. Hangisinde PG-E1 infüzyonu yapılır? 
a) Büyük damar transpozisyonu 
b) ASD 
c) Pulmoner atrezi 
d) Truncus arteriozus Tip I 
e) VSD 
 
126. Yenidoğanda direkt coombs(+), anemi ve hepatosplenomegali varsa, ilk önce hangisine bakılır? 
a) Anne ve çocuğun kan grubuna 
b) Baba ve anne kan grubuna 
c) Periferik yayma 
d) Fetal hemotokrit 
e) Fetal protein elektroforezi
 
127. 7 aylık çocukta anemi olup MCV=110 µm3 ve retikülosit %0.1 ise öncelikle hangisi düşünülür? 
a) Folik asit eksikliği 
b) B12 vitamin eksikliği 
c) B6 vitamin eksikliği 
d) Orotik asitüri 
e) Kurşun zehirlenmesi
 
128. Çocukta trombosit 2000/mm3 peteşial döküntü olup fizik muayenesi normaldir. Maternal trombosit normal ise ne düşünülür? 
a) izoimmun trombositopeni 
b) Maternal otoimmun trombositopeni 
c) Hemolitik üremik sendrom 
d) DIC 
e) Hiçbiri 
 
129. Çocukta görülen malign hastalıklardan hangisinde iyileşme şansı en fazladır? 
a) Nöroblastoma 
b) Wilms tümörü 
c) Rabdomyosarkom 
d) Osteosarkom 
e) Ewing sarkomu
 
130. Şiddetli ishal ile gelip TA:170/110 mmHg, batında lobüle büyük, yaygın kitlesi ve kemik iliğinde lobuler formasyonu olan
2 yaşındaki çocukta ne düşünülür? 
a) Wilms tümörü 
b) Whiple hastalığı 
c) Nöroblastoma 
d) Retinablastoma
e) Non hodgkin hastalığı
 
131. Cushing sendromunun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kortikosteroid aşırı kullanımı 
b) Bilateral adrenal hiperplazi 
c) Adrenal adenom 
d) Adrenal karsinom 
e) Ektopik ACTH salınımı 
 
132. Bakla yiyen ve naftalinle karşılaşan kişide hemolitik anemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Purivat kinaz eksikliği 
b) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
c) Hekzokinaz eksikliği 
d) Katekol-O-metil transferaz eksikliği 
e) Monoaminooksidaz eksikliği
 
133. Üremik hastalarda hangisi görülmez? 
a) Karbonhidrat intoleransı 
b) Lipoprotein lipaz aktivitesi artması 
c) Polinöropati 
d) Kardiyomyopati 
e) Hipokalsemia 
 
134. 18 yaşında başağrısı, bulantı, kusması olan hastada BOS beyaz küresi 300/mm3,
yapılan gram boyamada gram(-) diplokoklar varsa etken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hemofilus influenza 
b) Streptokokkus pnömonia 
c) Neisseria menengitis 
d) Pseuodomonas aeriginoza 
e) Kriptokok 
 
135. Yukarıdaki hastada aşağıdakilerden hangisi beklenir? 
 
  Glikoz  Protein
a) Azalır Artar        
b) Artar Artar
c) Azalır Azalır
d) Artar Azalır
e) Değişmez Artar
 
136. Yukarıdaki hastada tedavide aşağıdakilerden hangisini kullanırsınız? 
a) Eritromisin 
b) Tetrasiklin 
c) Kloramfenikol 
d) intramuskuler prokain penisilin 
e) IV kristalize penisilin 
 
137. Santral siyanoz hangisinde görülmez? 
a) Kalp yetmezliği 
b) Sağdan sola şantlı kalp hastalığı 
c) Redükte hemoglobinin artması 
d) Herediter methemoglobinemi 
e) Arteriyel oksijen basıncının düşüklüğü 
 
138. Hangisi aort darlığının bulgusudur?
a) Efor dispnesi ve angina pectoris 
b) Austin flint üfürümü 
c) Atrial fibrilasyon 
d) Nabız aralığının artması 
e) Hiçbiri
 
139. Alkali idrarda hangi tip taş oluşur? 
a) Ca-oxsalat 
b) Ürik asit 
c) Mg-amonyum 
d) Sistin 
e) Hiçbiri 
 
140. 24 saatlik idrar kreatinini 144 mg/dl, idrar volümü 1000 cc ve kan kreatini 5mg/dl ise kreatin klirensi kaçtır? 
a) 20 
b) 29 
c) 100 
d) 10 
e) 5
 
141. Hepatit B riski olan kişilerde aşılama endikasyonu aşağıdakilerden hangisinde en uygun olarak verilmiştir? 
a) HBs(+), antiHBc(-) 
b) HBs(-), antiHBc(+) 
c) HBs(-), antiHBs(-) 
d) HBs(+), antiHBs(-) 
e) HBs(+), antiHBs(+)
 
142. Polisitemia verada görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lökositoz 
b) Trombositoz 
c) Splenomegali 
d) Azalmış arteriel O2 satürasyonu 
e) Alkalen fosfatazda yükselme 
 
143. Mikroanjiopatik hemolitik aneminin periferik yayma bulguları hangisinde görülmez? 
a) Trombotik trombositopenik purpura 
b) idiyopatik trombositopenik purpura 
c) Hemolitik üremik sendrom 
d) Dissemine intravasküler koagulasyon 
e) Kavernöz hemanjiom 
 
144. Hangisi behçet hastalığının klasik triadıdır? 
a) Üveit, retinit, genital ülser 
b) Konjuktivit, stomatit, enterit 
c) Glossit, üveit, oral aftlar 
d) Dermatit, oral aft 
e) Tekrarlayan üveit, oral aft, genital ülser 
 
145. Gastroözafagial reflüde tanı amacıyla ne yapılmalıdır? 
a) Özafagus monometresi 
b) Baryumlu grafi 
c) USG 
d) Asit perfüzyon testi 
e) PH monitorizasyonu(24 saatlik)
 
146. Pyoderma gangrenosum en çok hangisinde görülür? 
a) Kronik ülseratif kolit 
b) Regional enterit 
c) Kolon Ca 
d) Skleroderma 
e) Dermatomyozit 
 
147. ARDS de görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akciğer kompliansı artar 
b) P(A-a) O2 artar 
c) Akciğer kompliansı azalır 
d) Özellikle bazallerde opasiteler 
e) Dispne
 
148. PA akciğer grafisinde sağ kostodiafragmatik sinusta yukarı doğru uzanan opasite var. Tanıyı kesinleştirmek için ne yapılır? 
a) Lateral dekubitus grafi 
b) iki yönlü akciğer filmi 
c) Bilgisayarlı tomografi 
d) Manyetik rezonans 
e) Apikolordotik grafi 
 
149. Hipertansiyonu olan bir hastada yapılan IVP de sağ böbrek küçük, toplayıcı sistem minimal deforme, korteks incelmiş ve düzensiz sınırlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi düşünülür? 
a) Renal arter darlığı 
b) Kronik pyelonefrit 
c) Hipoplastik böbrek 
d) Medüller kistik hastalık 
e) Nefrolitiazis
 
150. 20 yıldır fren balatası yapım işinde çalışan bir kişide öksürük, nefes darlığı, oskültasyonda ince raller,
çekilen akciğer grafisinde basalde retiküler opasiteler görülüyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? 
a) Silikozis 
b) Asbestozis 
c) Kronik bronşit 
d) Bronşektazi 
e) Kardiyomyopati
 
151. Bir bögede 40 yaşından büyük sigara içen 1000 kişi 10 yıl boyunca takip edilmiş bu süreçte 60 koroner kalp hastası tespit edilmiş ve
40 tanesi ölmüştür. Bu ne tip bir araştırmadır? 
a) Kohort 
b) Vaka-kontrol 
c) Kesitsel 
d) Örnekleme 
e) Tanımlayıcı
 
152. Hastalığın yıllık görülme oranı ve ölüm oranı nedir?
 
  Görülme Oranı

Ölüm Oranı   

a) 60/1000 40/1000
b) 6/1000 40/1000
c) 6/1000 4/60
d) 6/1000 4/1000
e) 60/1000 40/60
 
153. Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmesini gösterir?
 
154. Ağızda deride, dirsekte, extansör yüzlerde, lumbar bölgede poligonal parlak menekşe rengi papüler döküntü hangisinde görülür? 
a) Psöriazis 
b) Liken planus 
c) Pitriazis rozea 
d) Pitriazis versicolor 
e) Eritema multiforme
 
155. Sağ göz kapağında düşme, çift görme, halsizlik, proksimal kas güçsüzlüğü, giderek artan yorgunluğu olan
40 yaşında hastada tanıyı desteklemek için ne yapılır? 
a) Elektromyografi 
b) Kas enzimleri tayini 
c) Kranial tomografi 
d) Manyetik rezonans 
e) Hiçbiri
 
156. Sabahları en kötü olan occipat baş ağrısı,bulantı ve kusması olan ve 3 aydır şikayetleri progresif gidiş gösteren hastanın
papilla ödemi mevcuttur. Tanıda ne düşünürsünüz? 
a) Kafa içi yer kaplayan lezyon 
b) Subaraknoid kanama 
c) Migren 
d) Subdural kanama 
e) Myastenia gravis
 
157. 15 yaşında ani başlayan sistemsiz sanrıları (hezeyan), ankoherans, işitsel hallusinasyonu, mizaç değişikliği var ve
7 aydır tedaviye yanıt vermeyen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Paranoid şizofreni 
b) Kronik organik beyin sendromu 
c) Mani
d) Basit şizofreni 
e) Hebefrenik şizofreni 
 
158. Nevrozda temel olan hangisidir? 
a) Obsesyon 
b) Serbest ve yüzen anksiyete 
c) Çevre ile çatışma 
d) Fobik bozukluk 
e) Depresif mizaç 
 
159. Hemiplejide harekete yönelik rehabilitasyonun amacı olmayan hangisidir? 
a) Spesifitesyi azaltmak 
b) Kas gücünü arttırmak 
c) Atrofiyi engellemek 
d) Denge refleksini sağlamak 
e) Kontraktürleri önlemek 
 
160. Beyin sapı sağlam olan komadaki bir hastanın sağ kulağına soğuk su lavajı yapıldığında gözde ne olur? 
a) Aynı tarafa deviasyon 
b) Karşı tarafa deviasyon 
c) Aynı tarafa nistagmus 
d) Karşı tarafa nistagmus 
e) Gözlerde hareketsizlik
 
161. Mekanik ileusu olan direkt karın grafisinde hava-sıvı seviyesi ve safra kesesinde hava olan 70 yaşındaki hastada ne düşünürsünüz? 
a) Transvers kolon obstrüksiyonu 
b) Sigmoid obstrüksiyonu 
c) Hipokalemi 
d) Safra taşı ileusu 
e) Akut apandisit
 
162. Travma sonucu oluşan kitlede palpasyonla thrill, oskültasyonda sürekli üfürüm varsa ne düşünürsünüz? 
a) Arteriovenöz malformasyon 
b) Arteriovenöz fistül 
c) Travmatik psödoanevrizma 
d) Hematom 
e) Hiçbiri
 
163. Temiz yarada profilaktik antibiyotik hangisine karşı kullanılır? 
a) Pseudomonas 
b) Stafilakok 
c) Koliform basiller 
d) Streptokok 
e) Funguslara 
 
164. Hangi divertikülde cerrahi en az gereklidir? 
a) Traksiyon tipi özafagus divertikülü 
b) Zencer divertikülü 
c) Sağ kolon divertikülü 
d) Meckel divertikülü 
e) Sigmoid kolon divertikülü 
 
165. Künt batın travmasında kanamanın tespitinde ilk yapılması gereken en duyarlı test aşağıdakilerden hangisidir?
a) USG 
b) Parasentez 
c) Peritoneal lavaj 
d) CT 
e) Direkt karın grafisi
 
166. Rektosigmoid bölge obstruksiyonuna bağlı olarak çekum perforasyonu neye bağlıdır? 
a) Çekumun arka tarafının serbest olması 
b) Çekumun sirküler kasının olmaması 
c) Çekumun geniş olması 
d) Retroperitoneal olması 
e) Kan akımının az olması
 
167. 60 yaş üzerinde en sık alt GiS kanaması yapan neden aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Divertiküloz 
b) Arterivenöz malformasyon 
c) Kolon Ca 
d) Kolon polipleri 
e) Hiçbiri
 
168. MEN Tip IIb de görülmeyen hangisidir? 
a) Marfanoid görünüm 
b) Medüller tiroid ca 
c) Hiperparatiroidi 
d) Ganglionörom 
e) Feokromasitoma 
 
169. Akut pankreatitte erken dönemde Ranson kriterlerinden olmayan hangisidir? 
a) 55 yaş üzeri 
b) Lökositin 16.000/mm3 üzerinde olması 
c) Kanda amilaz yüksekliği
d) SGOT 250 mg/dl in üzerinde olması 
e) LDH 350 mg/dl nin üzerinde olması
 
170. Malign meme kanserleri içinde en iyi huylu olan aşağıdakilerden hangisidir? (97-N) 
a) Duktal karsinom 
b) Lobüler karsinom 
c) Medüller karsinom 
d) Papiller karsinom 
e) inflamatuar karsinom 
 
171. Gazlı gangrende tedavide ne kullanılır? 
a) Penisilin G 
b) Klindamisin veya metranidazol 
c) Eritromisin 
d) Sefalosporin 
e) Tetrasiklin 
 
172. Masif kan transfüzyonunun komplikasyonu olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Hiperkalemi 
b) Hiperkalsemi 
c) Trombositopeni
d) Metabolik asidoz 
e) Hemoliz
 
173. Kolon Ca gelişiminde predispozan olmayan hangisidir? 
a) Villöz adenom 
b) Hipeplastik polip 
c) Familyal polipozis 
d) Ülseratif kolit 
e) Tübüler adenom 
 
174. Plazmada en fazla bulunan elektrolit hangisidir? 
a) Cl- 
b) K+ 
c) Ca++ 
d) Na+ 
e) Mg++ 
 
175. HCO3-: normal, PCO2: yüksek, pH: düşük olan hastada hangi veya hangileri doğrudur? 
 I-Respiratuar alkaloz 
 II-Respiratuar asidoz 
 III-metabolik alkaloz 
 IV-metabolik asidoz 
a) I 
b) II 
c) II ve III 
d) III 
e) II ve IV
 
176. 2 ay önce doğum yapmış 28 yaşındaki kadında T3, T4 yüksek, sedimentasyon normal, idrar iyot atılımı artmış, Tiorid iyot uptakei 
azalmış, Antitiroglobulin antikorları pozitif, ateş, bradikardi saptanmıştır. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mol hidatifom 
b) Subakut tiroidit 
c) Post partum tiroidit 
d) Tirotoksikoz fastita 
e) Jod-Basedow fenomeni
 
177. Aşağıdakilerden hangisi tümör nekrotizan faktörün (TNF) etkisi değildir? 
a) Ateş 
b) Metabolik alkaloz 
c) Hipotansiyon 
d) Sıvı elektrolit sekestrasyonu 
e) Dehidratasyon
 
178. Organ transplantasyonunda en erken görülen enfeksiyon hangisidir? 
a) Rubella 
b) Hepatit A 
c) Hepatit B 
d) Herpes virusu 
e) HIV 
 
179. Parenteral hiperalimentasyonda hepatomegali ve KC enzimlerinin yüksekliği neye bağlıdır? 
a) Fazla glikoz verilmesi 
b) Fazla yağ asidi verilmesi
c) Fazla aminoasit verilmesi 
d) Mg verilmesi 
e) Çinko eksikliği
 
180. Aşağıdakilerden hangisi travmada kortizolün etkilerinden değildir? 
a) Yara iyi,leşmesinin gecikmesi 
b) Kaslardan aminoasit salınımının inhibisyonu 
c) Glikoneogenez aktivasyonu 
d) Kanda yağ asitlerinin artması 
e) Hiçbiri 
 
181. Nöroendokrin reflekse neden olmayan primer stimulus hangisidir? 
a) Hipoglisemi 
b) Hipovolemi 
c) Taşikardi 
d) Hipoksi 
e) Hipotermi 
 
182. Trahomda aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
a) Pannus 
b) Herbert çukurları 
c) Hipertrofik follikül 
d) Retinit 
e) Lineer skatris 
 
183. Ölü katılığının (rigor mortis) sebebi nedir? 
a) Aktin-myozin arasındaki kürek çekme hareketinin olmaması 
b) ATP’nin olmaması nedeniyle kasın gevşememesi 
c) ATP’nin olmaması nedeniyle aktin-myozin birleşememesi 
d) Ca++ azlığı 
e) Hiçbiri
 
184. Fasial paralizisi,tükrük salgısı azalmış,göz yaşı salgısı normal olan kişide lezyon nerededir? 
a) Foramen stylomasteideum 
b) Đnternal otistik kanal 
c) Canalis fasyalis 
d) Fasial nükleus 
e) Ganglion geniculate
 
185. Testis tümörüne en çok predispozan olan hangisidir? 
a) Kriptoorşidizm 
b) Atrofik testis 
c) Kabakulak 
d) Varikosel 
e) Hiçbiri
 
186. Serviks kanseri en erken lenfatik yolla nereye metastaz yapar? 
a) Eksternal iliak lenf nodlarına 
b) Paraservikal lenf nodlarına 
c) Obturator lenf nodlarına 
d) Hipogastrik lenf nodlarına 
e) inguinal lenf nodlarına 
 
187. Baba Rh(+), anne Rh(-) olduğunda Rhogam hangi durumda yapılır? 
a) indirekt coombs(-), direkt coombs(+)
b) indirekt coombs(+), direkt coombs(-) 
c) indirekt coombs(+), direkt coombs(+) 
d) indirekt coombs(-), direkt coombs(-), fetal Rh(+) 
e) indirekt coombs(-), direkt coombs(-), fetal Rh(-) 
 
188. Oral kontraseptifler içinde bulunan östojene bağlı olmayan etki hangisidir? 
a) Kloazma 
b) Hirsutizm 
c) Derin ven trombozu 
d) Serviks ekstropiyonu 
e) Hiçbiri 
 
189. Son zamanlarda ektopik gebelik riski artmıştır. Bu hangisine bağlanamaz? 
a) RiA kullanımının artması 
b) Tuboplasti operasyonlarının artması 
c) Oral kontraseptifler 
d) Genital enfeksiyonların antibiyotiklerle tedavi edilip tubal obstuksiyonun engellenmesi 
e) Seksüel geçişli enfeksiyonların giderek artması
 
190. Gebede hem plasental hemde fetal kaynaklı olan hangisidir? 
a) Estriol 
b) Progesteron 
c) Adrenokortikotrop hormon 
d) HCG 
e) HPL 
 
191. Ablatio plasentada hangisi görülmez? 
a) Fetal distres 
b) Apopleksi 
c) Uterin hipertoni 
d) DIC 
e) Malprezentasyon 
 
192. Menapozda östrojen verilmesinin mutlak kontendikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Akut karaciğer hastalığı 
b) Hipertansiyon 
c) Migren 
d) Sigara içme 
e) Leimyom
 
193. Kesin gebelik bulgusu olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) β-HCG artışı 
b) Kalp seslerinin duyulması 
c) Elle bebek hareketlerinin hissedilmesi 
d) Ultrasonla bebek hareketlerinin izlenmesi 
e) Direkt grafide fetusun görülmesi 
 
194. Amenoresi olup,gonodotropinleri normal olan hastada ne düşünülür? 
a) Müller agenezisi 
b) Rezistan over sendromu 
c) Turner sendromu 
d) Anoreksiya nervoza 
e) Hiçbiri
 
195. 30 yaşında kadında son 3 ay içinde batında hızla büyüyen kitle var. YSG de 25 cmlik muhtemelen overe bağlı kistik yapı görülmüştür.
En uygun yaklaşım hangisidir? 
a) 3 ay sonra kontrol 
b) Laparaskopi 
c) Laparatomi ve gerekli girişim 
d) En az iki siklus bekleme 
e) Hiçbiri
 
196. Adet gecikmesi, dismenoresi, kanama artması, uterusu 2 kat büyümüş lobüle ve yumuşak olarak ele gelen 40 yaşındaki hastada ne düşünürsünüz? 
a) Myoma uteri 
b) Ektopik gebelik 
c) Trofoblastik hastalık 
d) Uterus karsinomu 
e) Adenomyosis
 
197. Aşağıdakilerden hangisi preovulatuar değişiklik değildir? 
a) Progesteron artması 
b) LH na bağlı prostaglandin sentezinin azalması 
c) LH ın ovulasyondan 24-36 saat önce artışı 
d) FSHın granüloza hücrelerinde LH reseptörlerini arttırması 
e) Hiçbiri 
 
198. Konjenital adrenal hiperplazisi olan dişi psödohermafroditte hangisi görülmez? 
a) Klitoral hipertrofi 
b) Kanda 17-hidroksiprogesteronun artması 
c) idrarda pregnanediol artışı 
d) Zamanla overde primer follikül sayısının azalması 
e) Hiçbiri 
 
199. Primer amenoresi olup 35 kg, 135 cm boyunda 16 yaşındaki kız çocuğunda saç çizgisi aşağıda ve yüksek damak varsa ne düşünülür? 
a) Hipofiz adenomu 
b) Turner sendromu 
c) Noonan sendromu 
d) Mc-Cune Albright sendromu 
e) Testiküler feminizasyon
 
200. Yukarıdaki hastada tanıyı desteklemek için ne yapılır? 
a) CT 
b) NMR 
c) Batın USG 
d) Gonodotropinlere bakılır 
e) Karyotip tayini
 
Yorumlar
Sen de Yaz