Atom Çeşitleri

24.12.2017 - 10:14

Atom ve yapısı konusu başlığında atom ve çeşitleri işlenmektedir. Çünkü atomun yapısını anlamak için içeriğini de bilmek gerekir. Atomun içeriğine göre atom çeşitleri oluşur. Elementler periyodik tabloya atom numarasına yani proton sayısına göre dizilmektedir.

Atomların taneciklerine göre sınıflandırmasını yaptığımızda bir çok atom çeşidinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu yazıda atom çeşitlerine kısaca değineceğiz. Konu hakkında hiç bilginiz yoksa atom nedir adlı yazıdan atomun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Atom çeşitleri şöyle sınıflandırılabilir:

  • İzotop atom
  • İzoton atom
  • İzobar atom
  • İzoelektronik atom

Şimdi bunları kısaca açıklayalım.

İzotop Atom

Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı atom ve iyonlara denir. Bir elementin atom numarası aynı ancak nötron sayısı farklı çeşitli izotopları bulunur. Kimyanın öğrenilebilmesi için atom türlerinden izotop atom kavramı iyi öğrenilmelidir.

Nötr izotop atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Birbirinin izotopu olan iyonların elektron sayıları farklı olacağından kimyasal özellikleri farklıdır.

Örneğin 3517Cl ile 3717Cl izotopları klorun iki farklı izotopunu ifade etmektedir. Bunlardan birinin nötron sayısı 18 diğerinin 20'dir.

Bir atomun kimyasal özelliğini proton ve elektron belirlerken; fiziksel özelliğini proton, nötron ve elektron belirler.
atom çeşitleri izotop atom

İzotop atom ve iyonların grafiği yukarıda gösterilmiştir.

İzoton Atom

Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan taneciklere denir.

İzoton atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Bu nedenle izotonluk atomların özelliklerini kıyaslamak açısından bir anlam ifade etmez.

Örneğin 2311Na atomu ile 2412Mg atomlarından her ikisinin de 12 nötronu vardır. Bu nedenle izoton atomlardır. Ancak bu iki atomun fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

Bu konuda bir soru çözerek bilgimizi pekiştirelim.

Soru: Aşağıda verilen öncüllere göre hangi iki atom izotop hangi ikisi izotondur?

I. X atomunun 8 protonu 8 nötronu vardır.

II. Y atomunun 7 protonu 8 nötronu vardır.

III. Z atomunun 8 protonu 10 nötronu vardır.

A) X ve Y izotop Y ve Z izoton

B) X ve Y izotop Y ve Z izoton

C) Y ve Z izotop X ve Z izoton

D) X ve Z izotop X ve Y izoton

E) X ve Z izotop Y ve Z izoton

Çözüm: İki taneciğin izotop olması için proton sayılarının aynı olması gerekir. Buna göre X ve Z izotoptur. Nötron sayıları aynı olan X ve Y atomları ise izotondur. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olacaktır.

İzobar Atom

Kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere denir. Kütle numarası bir atomda bulunan proton ve nötronların toplam sayısını ifade eder. Elektronların kütlesi çok az olduğundan kütle numarasına dahil edilmezler. Kütle numarası büyük olan atomun kütlesi de büyük olur.

Normalde proton sayısı ile kütle numarası paralellik gösterir. Hatta periyodik tablo hazırlandığı zaman ilkin kütle numarasına göre hazırlanmıştır. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır.

Kütle numarasının aynı olması fiziksel ve kimyasal açıdan bir şey ifade etmez. Bu nedenle izobar atomların özellikleri aynıdır diyemeyiz. İzobar atomların tek ortak özellikleri kütleleridir.

İzoelektronik Atom

Elektron sayısı ve elektron dizilişi aynı olan taneciklere denir. Örnek 7N-3 ile 11Ne+1 izoelektroniktir. Çünkü ikisinde de 10 tane elektron vardır ve bu elektronlar soygaz düzenine göre dizilmiştir.

Burada ihmal edilen şey şudur. İki iyonun elektron sayısının eşit olması bunların izoelektronik olması için yetmez. Önemli olan elektron dizilişlerinin de aynı olmasıdır.

Örneğin 20Ca ile 21Sc+1 izoelektronik değildirler. Çünkü elektron dağılımları aynı değildir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap