Fizik ile İç İçe Olan Meslekler

30.07.2017 - 18:47

Birçok arkadaşımız fizik dersini çok sever ve fizikle ilgili bir alanda çalışmak ister. Bu durumun tam tersi de mevcuttur. Fiziği hiç sevmeyen ve çalıştığı alanda fizikle karşılaşmak istemeyen öğrenciler de vardır. Fizik ile ilgili meslekleri bu yazıda kısaca sıraladık. Fizik alanındaki bu meslekleri seçerken bilgi sahibi olmanız için en önemli iş dallarının listesi aşağıdadır.

Şunu unutmamak gerekir ki meslek olarak sevelim ya da sevmeyelim fizik bilimi doğa bilimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilime merakımız varsa fiziğe de merakımız olacaktır.

fizik ile iç içe olan meslekler

Fizik ile İlgili Meslek Dalları

Fizik ile ilgili meslekler sıralanırken fizik öğretmenliği ve doğrudan fizik bölümünü dışarıda tuttuk. Bu bölümler fizikle alakalı değil doğrudan fizik bölümüdürler. Aşağıda sıraladıklarımız mühendislik ağırlıklı sayısal alanlardır. Zaten mühendislikle fiziği de ayrı düşünmemiz imkansızdır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vs.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Astronomlar yerden ve uzaydan gözlemler yaparak gezegenlerin hareketleriyle ilgili bilgiler toplar, çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çalışmalarını op tik teleskopla yürütürler, gece gündüz gözlem yapar ve sonra bu gözlem verilerini değerlendirirler. Fiziğin içinde önemli bir yere sahip olan ışığın doğası, atomların yapısı, optik gibi konular astronominin temelini oluşturur. Yıldızların atmosferlerinde hangi elementten ne kadar bulunduğunun yanı sıra yıldızların sıcaklıkları, radyal hızları, dönme hızları, manyetik alanları, mutlak parlaklıkları gibi bilgilere fizik kanunları kullanılarak ulaşılır.

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçıl amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Nükleer enerji mühendisi, nükleer enerji ile çalışan elektrik santrallerinin tasarımı, yapımı, işletilme si ve geliştirilmesi gibi işlerde çalışır, atomdan yaklaşık on bin kez küçük olan atom çekirdeğinin yapısını, temel özelliklerini ve kararsız çekirdeklerin ışımalarını fizik kurallarını kullanarak araştırır.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, ile timi, dağıtım ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapar. Bu araştırmaları yaparken fizikteki elektrik, elektromanyetik dalga teori si vb. konulardan yararlanır.

Jeofizik Mühendisliği

Petrol gibi her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması, maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleriyle iş birliği ile arazi çalışmaları yapılması, yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demir yolu, kara yolu ve hava alanlarının zemin etütleri ve deprem gibi konularda eğitim ve araştırma yapar. Depremin yerini, zamanını, şiddetini ve oluşturduğu et kileri fizik kanunları ile açıklar.

Fizik Mühendisliği

Doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesiyle ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılır. Fizik mühendisleri elektronik, endüstri ve haberleşmeyle ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malzemenin elektronik, metalurjik, optik vb. özellikleri konusunda kalite kontrolü yapar. Temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktarmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

Fizikçilerin ürettiği bilgileri teknolojiye ve dolayısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygular. Elektrik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını katıhâl elektroniği bilgisiyle üretir ve geliştirir. Lazer optiğinin telekomünikasyona, süper iletkenliğin endüstriye sokulması buna örnektir.

İnşaat Mühendisliği

Her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapı ve denetimi hakkında eğitim ve araştırma yapılır. Bina yapımında kullanılan malzemenin esnekliği ve yük taşıma kapasitesi gibi özellikleri iyi ayarlanmalıdır ki depreme dayanıklı binalar elde edilsin.

Mimarlık

Her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması ve yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Mimar binanın planını çizerek bina yapılınca nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar. Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili yapısını inşaat, makine ve elektrik mühendisleriyle birlikte oluşturur ve yönetilmesini denetler. Projeyi çizerken kullanılacak malzemenin fiziksel özelliklerini inceler.

Makine Mühendisliği

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Makine mühendisi her türlü mekanik sistemlerin gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların soğutma ve ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yaparak geliştirir. Bunu yaparken de kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Görüldüğü gibi makine mühendisleri başta mekanik olmak üzere hemen hemen fiziğin bütün alt dallarından faydalanmaktadır.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrolün bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Pet rol ve doğal gaz mühendisi, petrol ve doğal gazın bulunması ve işletilmesinde mekanik, enerji ve ayrıştırma gibi konularda fizikten yararlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapılır. Bilgisayar mühendisliği fizikteki elektrik, elektronik vb. konulardan faydalanır. Unutulmamalıdır ki interneti bulan da bir fizikçidir.

mekatronik mühendisliği ve fizik ilişkisi

Mekatronik Mühendisliği

Her türlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişiye mekatronik mühendisi denir. Mekatronik mühendisi, fizikteki mekanik, elektrik, elektronik ve optik gibi konulardan faydalanmaktadır.

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Daha önce de anlatıldığı gibi fizikle kimya iç içe iki bilim dalıdır. Fiziğe en yakın bilim dalı da kimyadır. Kuvvet, atomun yapısı ve atom teorileri, karışımların ayrıştırılması, gazların davranışları, tepkime hızı ve ısısının hesaplanması, hal değişimi, süblimleşme, basınç, sıcaklık, kristaller ve bunun gibi sayamadığımız daha birçok konuda kimya mühendisi fizikten faydalanmaktadır.

Liste sadece bununla sınırlı değildir elbette. Yukarıda saydıklarımız fizik ile ilgili meslek dallarının en önemlilerini içermektedir. Yoksa çalışma hayatının her basamağında karşımıza fizik çıkacaktır.

Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği’ne girebilmemiz için ülke nüfusumuzun belli bir oranda üniversite mezunu olması gerekmektedir. Artık yaklaşık her ilde ve büyük ilçelerde bir üniversite vardır. Bu da her yıl binlerce kişinin üniversite mezunu olması demektir. Maalesef mezun olanların çoğu iş bulamamaktadır. Milyonlarca kişiden sıyrılıp iş sahibi olabilmek için kişinin kendisini çok iyi yetiştirmesi, ileri derecede yabancı dil ve bilgisayar bilmesi gerekmektedir. Siz de bu durumu göz önünde bulundurup şimdiden meslek seçiminizi yapmalısınız.


Etiketler:
  • fizik    
  • tercihler    
  • Yorumlar
    Yorum Yap